Archiv oznámení

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu odkanalizování lokality nad nám. B. Němcové 2. etapa - ul. V Nivách a Cvrčkova, k. ú. Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:106885/2022
Den vyvěšení:3.1.2023
Den sejmutí:18.1.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

6503/2022/SPR/OVÚ/Kat

Č.j.:

106885/2022

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jaroslav Katuš

483 357 535

483 357 353

katus@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

30.12.2022


Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01  Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou – odkanalizování lokality nad nám. B. Němcové 2. etapa - ul. V Nivách a Cvrčkova, k. ú. Jablonec nad Nisou

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 01.11.2022 podalo

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 • Podle § 15 odst. 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona

schvaluje stavební záměr

ke stavbě vodního díla:

Jablonec nad Nisou – odkanalizování lokality nad nám. B. Němcové 2. etapa

- ul. V Nivách a Cvrčkova, k. ú. Jablonec nad Nisou

na pozemku st. p. 2385, 430/1, 3090/1, 430/2, 432, 433, 2248, 2979, parc. č. 2440/1, 1589/3, 1605, 1608, 1609/1, 1610/4, 2505, 1638/1, 2464/16, 2464/3, 1613/4, 1613/3, 1614/2, 1615/2, 1618/4, 1618/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje

Liberecký

Název obce

Jablonec nad Nisou

Identifikátory katastrálních území

655970

Názvy katastrálních území

Jablonec nad Nisou

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

st. p. 2385, 430/1, 3090/1, 430/2, 432, 433, 2248, 2979, parc. č. 2440/1, 1589/3, 1605, 1608, 1609/1, 1610/4, 2505, 1638/1, 2464/16, 2464/3, 1613/4, 1613/3, 1614/2, 1615/2, 1618/4, 1618/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

Číselný identifikátor vodního toku

10104612

Název vodního toku

Novoveský potok

Čísla hydrologického pořadí

2-04-07-0020-0-00

Říční km vodního toku (konec stavby)

0,540 km

Říční km vodního toku (začátek stavby)

0,541 km

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

980142,761 679163,254 stoka 1

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

980180,065 679295,817 stoka 1

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

980073,138 679417,296 stoka 2

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

980144,627 679294,225 stoka 2

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

980218,476 679293,817 výtlak

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

980182,562 679295,916 výtlak

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

980191,022 679291,773 stoka 3

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

980128,603 679352,941 stoka 3

Stavební objekty:

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)

gravitační

Celková délka stok

466 m

Nejmenší jmenovitá světlost stoky

75 mm

Největší jmenovitá světlost stoky

250 mm

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému

kanalizace v ul. V Nivách a ul. Cvrčkova

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod

stoková síť

Kanalizační soustava (Č 24)

kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy (Č 25)

oddílná

Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)

2

Počet napojených obcí

1

Název vodního díla

kanalizace ul. V Nivách a ul. Cvrčkova

Popis stavby:

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace vč. kanalizačních přípojek a dešťové kanalizace v ulicích V Nivách a Cvrčkova v k.ú. Jablonec nad Nisou. Celková délka všech stok je 466,0 m z toho bude provedena splašková kanalizace z kameniny DN250 délka stok 325,3 m, kanalizační výtlak PE100 d75 délky 32,7 m a dešťová kanalizace PVC-U 250 SN 8 délky 108,4 m. Součástí stavby bude také vybudování čerpací stanice v ul. Cvrčkova, oprava propustku, vyústní objekt dešťové kanalizace a výstavba 15 ks kanalizačních přípojek.

IO 01 oddílná splašková gravitační kanalizace stoka 1 – KT250 - 168,5 bm

IO 02 oddílná splašková gravitační kanalizace stoka 2 – KT250 - 149,2 bm

IO 03 kanalizační výtlak – KT250 7,6 m + PE100 d75 PN10 32,7 m – 40,3 bm

IO 04 čerpací stanice s příslušenstvím

IO 05 dešťová kanalizace stoak 3 – PVC 250 SN8 – 108,4 bm

IO 06 oprava propustku beton DN 400 – 6,6 bm

IO 07 Kanalizační přípojky – 15 ks

 • Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

 • Stavba bude provedena podle schváleného projektu stavby, při respektování podmínek výroku tohoto rozhodnutí.

 • Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky majitelů a správců dotčených sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet služby, s.r.o., Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. a SČVK a. s. uvedené v jejich jednotlivých vyjádřeních.

 • Před zahájením stavby nechá stavebník nebo jím najatý zhotovitel vypracovat havarijní plán (ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona) a povodňový plán (ve smyslu § 71 odst. 4 nebo odst. 5 vodního zákona) a tyto plány předloží spolu se stanoviskem dotčeného vodního toku k odsouhlasení vodoprávnímu úřadu.

 • Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku, Povodí Labe, s. p. ze dne 25.02.2022 č. j. PLa/2022/007563:

 • Nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

 • V případě havárie bude postupováno dle § 41 vodního zákona.

 • Vzhledem k tomu, že se záměr nachází ve stanoveném záplavovém území a v aktivní zóně Novoveského potoka, požadujeme, aby byl vybouraný materiál co nejdříve odvážen.

 • Na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec (Blahoslavova 505, Liberec, 460 01, 485 107 279) požadujeme předložit před zahájením akcí k odsouhlasení povodňový a havarijní plán pro dobu výstavby. Současně budou předány i kontakty na stavební dozor.

 • Nebude navyšována niveleta stávajícího terénu v okolí stavby.

 • Křížení navrženého vodovodního řádu s Novoveským potokem musí být provedeno v souladu s ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.

 • V případě změny systému z bezvýkopové technologie (podvrt) na překop při křížení vodního toku, budeme požadovat předložit novou PD k vyjádření na Povodí Labe s.p. – provozní středisko Liberec.

 • Odstranění všech případných škod a uvedení koryta vodního toku do původního stavu zajistí na vlastní náklady investor stavby.

 • Během stavebních prací požadujeme přizvat pracovníky Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec ke kontrole provádění nové trasy kanalizace a vyústění dešťové kanalizace, zástupce Povodí Labe s. p. -provozní středisko Liberec – Otto Ulman, DiS., 485 107 279.

 • V rámci opravy propustku v ul. V Nivách u objektu č. p. 2281/44 bude zvolena velikost zakrytí DN 600 tak, aby nedošlo k zúžení průtočného profilu vodoteče.

 • Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky správců dotčených komunikací:

 • Vedení inženýrských sítí bude umístěno a uloženo v souladu s normami upravující křížení a souběhy vedení inženýrských sítí s komunikacemi a vodními toky, zatížení mostů a prostorové uspořádání sítí dle platné a závazné ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení v normové hloubce s dostatečným minimálním krytím.

 • Z důvodu plánovaného zásahu do mostní konstrukce v majetku města požadujeme před započetím prací projednání technologického postupu a zákres napojení na mostní konstrukci. Následně bude potřeba doložit mimořádnou mostní prohlídku autorizovaným inženýrem před zahájením a následně po ukončení prací k doložení, že nedošlo k poškození mostní konstrukce.

 • Původní dožilé nebo jinak nefunkční vedení inženýrské sítě, které má být nahrazeno vedením novým a stane se tak nepotřebným, bude vlastníkem vedení odpojeno, prokazatelně demontováno a odstraněno z dotčené komunikace nebo vyplněno inertním materiálem.

 • Stavbu nutno provádět z jakostního materiálu a za odborného dozoru.

 • Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude při stavbě řešena dle platných TP 66 (II. vydání) a dalších technických předpisů a norem a bude před stavbou projednána v dostatečném předstihu se zdejším DI a u příslušného silničního úřadu. Před zahájením stavebních prací je také nutné vyřešit majetkové záležitosti a povolení zvláštního užívání komunikací při provádění stavebních prací v komunikacích.

 • Při provádění stavebních prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy na ochranu zdraví pracujících a třetích osob, jakož i ostatní předpisy na provádění vodních děl.

 • Při stavbě budou dodržena ustanovení předpisů upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy, zejména vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
  o vodovodech a kanalizacích). 

 • Investor zajistí před zahájením stavby vytýčení stávajících podzemních sítí prostřednictvím jejich správců a při stavbě bude postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození.

 • Pro výkopy na veřejných prostranstvích a uzavírky komunikací je nutno vyžádat si povolení u příslušného orgánu.

 • Stavební mechanizmy nesmí být používány tam, kde to některý ze správců podzemních sítí a zařízení výslovně zakázal.

 • Stavebníkovi se ukládá projednat s vodoprávním úřadem veškeré změny projektu stavby, které se ukázaly nutné v průběhu výstavby a které by měnily technické řešení vodního díla nebo majetkoprávní vztahy.

 • Náhradu případných škod, vzniklých při výstavbě lze uplatnit u stavebníků. Pokud nedojde k dohodě, pak podle Občanského zákoníku u soudu.

 • Při stavbě budou respektovány stávající nemovitosti a zařízení, nacházející se v trase, případně bezprostřední blízkosti stavby, které jsou ve vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob.

 • Na stavbě bude veden stavební deník.

 • Vodoprávní úřad bude zván na kontrolní dny.

 • Stavba bude realizována dodavatelsky (dle výběrového řízení). Stavebník písemně oznámí na MMJN – vodoprávní úřad dodavatele stavby a osobu, pověřenou výkonem odborného dozoru stavby.

 • Štítek “ Stavba povolena” bude po dobu stavby umístěn na viditelném místě. Vyvěšen bude po nabytí právní moci povolení ke stavbě vodního díla.

 • Terén bude po ukončení stavebních prací uveden do řádného stavu v celé délce trasy, včetně ploch a skládek stavebního materiálu, zařízení staveniště apod.

 • Stavba bude realizována s termínem dokončení 01/2025.

 • Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Žádost o kolaudační souhlas podává stavebník.

 • Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu v Jablonci nad Nisou ukončení stavby. Žádost o kolaudační souhlas bude doložena projektem stavby dle skutečného provedení, dokladem o vyčištění, protokolem o tlakových zkouškách vodovodu, protokol o funkčnosti signalizačního vodiče či lanka, protokol o provedení funkčnosti všech použitých armatur, protokol o provedení dezinfekce, protokol o proplachu, o průchodnosti potrubí, dokladem o zkoušce vodotěsnosti, dokladem o použitelnosti materiálu pro styk s pitnou vodou, kráceným vzorkem vody, geodetickým zaměřením, zápisem o převzetí stavby mezi dodavatelem a stavebníkem, stavebním deníkem, dokladem o likvidaci vzniklých odpadů, souhlasy správců stavbou dotčených IS, souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

 Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou
Helga Broulíková, nar. 08.02.1943, V Nivách 3353/51, 466 01  Jablonec nad Nisou
Jana Broulíková, nar. 03.04.1980, V Nivách 3353/51, 466 01  Jablonec nad Nisou
Kamil Černý, nar. 12.09.1968, Ještědská 2530/14, 466 01  Jablonec nad Nisou
Petr Flaisner, nar. 06.09.1947, V Nivách 4564/34, 466 01  Jablonec nad Nisou
Helena Flaisnerová, nar. 01.02.1956, V Nivách 4564/34, 466 01  Jablonec nad Nisou
Jana Friedrichová, nar. 21.08.1966, V Nivách 591/32, 466 01  Jablonec nad Nisou
Zanna Hudcova, nar. 01.01.1982, V Nivách 5398/49, 466 01  Jablonec nad Nisou
Jan Hudec, nar. 16.07.1985, Ivana Olbrachta 4169/17, 466 04  Jablonec nad Nisou-Mšeno nad Nisou
Martin Hujer, nar. 10.12.1963, V Nivách 2438/30, 466 01  Jablonec nad Nisou
Ing. Jitka Hujerová, nar. 08.04.1964, V Nivách 2438/30, 466 01  Jablonec nad Nisou
Tomáš Kaňuch, nar. 28.03.1975, Pražská 1540/88, 466 01  Jablonec nad Nisou
Ing. Zdeněk Kopal, nar. 18.09.1951, V Nivách 3557/28, 466 01  Jablonec nad Nisou
Jitka Kopalová, Mgr., nar. 20.08.1954, V Nivách 3557/28, 466 01  Jablonec nad Nisou
Ing. Jiří Koudelka, nar. 25.05.1964, Karla Čapka 2433/5, 466 01  Jablonec nad Nisou
Ing. Šárka Koudelková, nar. 17.04.1966, Karla Čapka 2433/5, 466 01  Jablonec nad Nisou
Jana Lachová, nar. 01.01.1973, Cvrčkova 329/4, 466 01  Jablonec nad Nisou
Hana Novotná, nar. 02.04.1979, Široká 4798/24, 468 04  Jablonec nad Nisou-Proseč nad Nisou
Rudolf Schmidt, nar. 04.06.1972, V Nivách 4750/50, 466 01  Jablonec nad Nisou
Pavla Schmidtová, nar. 01.01.1975, V Nivách 4750/50, 466 01  Jablonec nad Nisou
Šárka Schmidtová, nar. 10.08.1965, V Nivách 3353/51, 466 01  Jablonec nad Nisou
František Vitmajer, nar. 05.06.1957, V Nivách 2281/44, 466 01  Jablonec nad Nisou
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06  Liberec-Liberec VI-Rochlice
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec-Liberec IV-Perštýn
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03  Hradec Králové-Slezské Předměstí

Odůvodnění:

Dne 01.11.2022 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byly doloženy následující doklady:

 • projektová dokumentace – Ing. Pavel Zemler (ČKAIT 0500401), 10/2021

 • souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků

 • Magistrát města Jablonec n. N. – OSŽP-OŽPaPP – vyjádření ze dne 04.03.2022 č. j. 11953/2022

 • Magistrát města Jablonec n. N. – OSŽP-ODS – rozhodnutí ze dne 27.5.2022 č. j. 47512/2022

 • Magistrát města Jablonec n. N. – OT-OSK – vyjádření ze dne 18.05.2022 č. j. 44438/2022

 • Magistrát města Jablonec n. N. – OÚHZ-OÚSP – závazné stanovisko ze dne 31.03.2022 č. j. 19746/22022

 • Magistrát města Jablonec n. N. – OSŽP-SÚ – závazné stanovisko ze dne 31.05.2022 č. j. 49068/2022

 • Povodí Labe, s. p. – stanovisko ze dne 25.02.2022 č. j. PLa/2022/007563

 • Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. – souhlas ze dne 25.08.2022 zn. KSSLK/9184/2022

 • ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření ze dne 15.02.2022 č. j. 001123773856

 • ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření ze dne 12.09.2022 č. j. 0101808191

 • Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. – stanovisko ze dne 20.07.2022 č.j. 179/2022

 • SČVK, a. s. – vyjádření k PD ze dne 02.11.2022 č. j. O22690116413/TPCLI/Po

 • SČVK, a. s. vyjádření ze dne 11.02.2022 č.j. SCVKZAD128965

 • GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 14.02.2022 zn. 5002553077

 • Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. – vyjádření ze dne 11.02.2022 č. j. 546526/22

a dále vyjádření vlastníků, provozovatelů a správců sítí technického vybavení, kteří nemají
v oblasti stavby umístěna svá zařízení, vyjádřená písemně a formou razítek na přehledné situaci projektové dokumentace.

Vodoprávní úřad oznámil dne 08.11.2022 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení
a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Hlavním účastníkem stavebního řízení podle ust. § 94k písm. a) a b) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu je stavebník: Statutární město Jablonec nad Nisou.

Účastníkem řízení podle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu je vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo mám jiné věcné právo k tomuto pozemku: Helga Broulíková, Jana Broulíková, Kamil Černý, Petr Flaisner, Helena Flaisnerová, Jana Friedrichová, Zanna Hudcova, Jan Hudec, Martin Hujer, Ing. Jitka Hujerová, Tomáš Kaňuch, Ing. Zdeněk Kopal, Mgr. Jitka Kopalová, Ing. Jiří Koudelka, Ing. Šárka Koudelková, Jana Lachová, Hana Novotná, Rudolf Schmidt, Pavla Schmidtová, Šárka Schmidtová, František Vitmajer, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., GasNet, s.r.o., Liberecký kraj, Povodí Labe, s. p., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

Účastníkem řízení podle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 3 správního řádu je správce vodního toku: Povodí Labe, s. p. Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové.

Vlastníci a správci dotčených sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet služby, s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Účastníkem řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu je osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Osoby s vlastnickými právy nebo jinými věcnými právy k pozemkům:  st. p. č. 5713, 5714, 5715, 1999 a 1857 a p. p. č. 1591/4, 1591/3, 1591/2, 1591/1, 1591/5, 1612/13, 1612/1, 1612/12, 1613,5, 1613/1, 2464/4, 1614/3, 1614/1, 1611/6, 1611/11, 1611/7, 2828, 1611/8, 1611/1, 1610/6, 1610/5, 1607, 2439/2, 2439/1, 1589/4 a 1589/5, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

 • Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít
za následek nedosažení dobrého stavu či potenciálu vod.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v. r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Michal Holý

Poplatek:

Správní poplatek nebyl podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vyměřen.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

 • Účastníci (dodejky)
  1. Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1 – k rukám paní Bencová
  2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
  sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň
  3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
  sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2
  4. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
  sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2
  5. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
  sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1
  6. Helga Broulíková, V Nivách č.p. 3353/51, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  7. Jana Broulíková, V Nivách č.p. 3353/51, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  8. Kamil Černý, Ještědská č.p. 2530/14, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  9. Petr Flaisner, V Nivách č.p. 4564/34, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  10. Helena Flaisnerová, V Nivách č.p. 4564/34, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  11. Jana Friedrichová, V Nivách č.p. 591/32, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  12. Zanna Hudcova, V Nivách č.p. 5398/49, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  13. Jan Hudec, Ivana Olbrachta č.p. 4169/17, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou
  14. Martin Hujer, IDDS: bhveuzx
  trvalý pobyt: V Nivách č.p. 2438/30, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  15. Ing. Jitka Hujerová, V Nivách č.p. 2438/30, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  16. Tomáš Kaňuch, Pražská č.p. 1540/88, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  17. Ing. Zdeněk Kopal, V Nivách č.p. 3557/28, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  18. Jitka Kopalová, Mgr., V Nivách č.p. 3557/28, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  19. Ing. Jiří Koudelka, Karla Čapka č.p. 2433/5, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  20. Ing. Šárka Koudelková, Karla Čapka č.p. 2433/5, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  21. Jana Lachová, Cvrčkova č.p. 329/4, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  22. Hana Novotná, Široká č.p. 4798/24, Proseč nad Nisou, 468 04  Jablonec nad Nisou 7
  23. Rudolf Schmidt, V Nivách č.p. 4750/50, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  24. Pavla Schmidtová, V Nivách č.p. 4750/50, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  25. Šárka Schmidtová, V Nivách č.p. 3353/51, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  26. František Vitmajer, V Nivách č.p. 2281/44, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
  27. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
  sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6
  28. Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw
  sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 461 80  Liberec 1
  29. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
  sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3

 
B. Dotčené orgány
30. Magistrát města Jablonec nad  Nisou, stavební úřad, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1
31. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení dopravní a silniční, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 467 51  Jablonec nad Nisou
32. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, Mírové nám. č.p. 3100/19, 467 51  Jablonec nad Nisou

 
C. Ostatní
33. Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IDDS: wnfk7qc
sídlo: Masarykova č.p. 437/11, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1

 • K vyvěšení na úřední desku

Magistrát města Jablonec nad Nisou – 1 ×


Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076908x | Petr Vitvar
load