Archiv oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mlýnska + sil. III/28711 - ul. Kokonínská k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou

Číslo jednací:106722/2022
Den vyvěšení:29.12.2022
Den sejmutí:13.1.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

7385/2022/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

106722/2022

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

22.12.2022

 

SAVOZ s.r.o.
U Kamene č.p. 1266
Valdické Předměstí
506 01  Jičín 1

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 30.11.2022 podaném společností PMS, spol. s r.o., IČO 18622569, Za Bažantnicí č.p. 51, Poděbrady III, 290 01  Poděbrady 1 v zastoupení společností SAVOZ s.r.o., IČO 25959212, U Kamene č.p. 1266, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 5.12.2022 č.j. KRPL-116960/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

na MK :  ul. Mlýnská  v termínu od 2.1.2023 – po dobu výstavby bytového domu v ul. Mlýnská

silnici : III/28711 – ul. Kokonínská v termínu od 2.1.2023 – po dobu výstavby bytového domu v ul. Mlýnská vždy jen při vykládce materiálu na přilehlou plochu u křiž. s ul. Mlýnská, po vyložení materiálu bude omezení staženo.

důvod : výstavba bytového domu v ul. Mlýnská 

vše  k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 5.12.2022 č.j. KRPL-116960/ČJ-2022-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní

značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát  Jablonec  nad Nisou,  odbor  stavební a  životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je společnost PMS, spol. s r.o., IČO 18622569, Za Bažantnicí č.p. 51, Poděbrady III, 290 01  Poděbrady 1 v zastoupení společností SAVOZ s.r.o., IČO 25959212, U Kamene č.p. 1266, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na MK ul. Mlýnská  v termínu od 2.1.2023 – po dobu výstavby bytového domu v ul. Mlýnská + silnici III/28711 – ul. Kokonínská v termínu od 2.1.2023 – po dobu výstavby bytového domu v ul. Mlýnská vždy jen při vykládce materiálu na přilehlou plochu u křiž. s ul. Mlýnská, po vyložení materiálu bude omezení staženo. Důvodem je výstavba bytového domu v ul. Mlýnská  vše  k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 5.12.2022 č.j. KRPL-116960/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana   Ř i m n á č o v á v.r.

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 

Za správnost vyhotovení : Marie Košťáková

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Městského úřadu Rychnov u Jablonce n./N. v y v ě š e n o  dne : …………

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Městského úřadu Rychnov u Jablonce n./N. s e j m u t o  dne :  ………………

 

 

Příloha : situace

 

 

Obdrží

Žadatel :

  • PMS, spol. s r.o., Za Bažantnicí č.p. 51, Poděbrady III, 290 01 v zastoupení společností SAVOZ s.r.o., IDDS: qf9zbws, U Kamene č.p. 1266, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1

Dotčený orgán :

  • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS: vsmhpv9ul.28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

  • Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou, IDDS: fjxbbm5, Husova 490,  468 02  Rychnov u Jablonce n.Nis.

Na vědomí :

  • Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6

  • co


Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076908x | Petr Vitvar
load