Archiv oznámení

Veřejná vyhláška - Frýdštejn, vodovodní řád, k.ú. Bezděčín u Jablonce n. N., k.ú. Frýdštejn - usnesení o účastnících

Číslo jednací:106106/2022
Den vyvěšení:23.12.2022
Den sejmutí:7.1.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

4091/2022/SPR/OVÚ/Kat

Č.j.:

106106/2022

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jaroslav Katuš

483 357 535

483 357 353

katus@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

22.12.2022
Karel Janků

Holubova č.p. 511/7

463 12 Liberec

Dana Janků Paříková

Holubova č.p. 511/7

463 12 Liberec


USNESENÍ

Výroková část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") na základě žádostí, které dne 15.08.2022 a 19.12.2022  podali

Karel Janků, Holubova č.p. 511/7, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25
Dana Janků Paříková, Holubova č.p. 511/7, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25

(dále společně jen jako "žadatelé"),

ve věci účastenství žadatelů ve společném územním a stavebním řízení vedeném pod spis. zn. 4091/2022/SPR/OVÚ/Kat ve věci umístění a povolení stavby

Frýdštejn – vodovodní řad, k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou, k.ú. Frýdštejn

na pozemku st. p. 103, parc. č. 9/2, 200/2, 329/5, 333/1, 1258/1, 1273/1, 1274, 1275/1, 1283/1, 1293/1, 1526, 1530, 1624 v katastrálním území Bezděčín u Jablonce nad Nisou, parc. č. 26/1, 27/1, 709/2, 2058, 2059/1 v katastrálním území Frýdštejn (dále jen "stavba").

  • Podle § 28 odst. 1 správního řádu

r o z h o d u j e

že paní Dana Janků Paříková, Holubova č.p. 511/7, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25 je účastníkem řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona.

  • Podle § 28 odst. 1 správního řádku

 r o z h o d u j e

že pan Karel Janků, Holubova č.p. 511/7, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25 je účastníkem řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad obdržel dne 19.05.2022 žádost stavebníka Obce Frýdštejn, se sídlem Frýdštejn č.p. 80, 463 42 Frýdštejn o vydání společného povolení na umístění a povolení stavby. Vodoprávní úřad dle § 94k stavebního zákona stanovil okruh účastníků řízení a následně dne 12.07.2022 oznámil účastníkům řízení zahájení společného řízení.

Ve dnech 15.08.2022 a 19.12.2022 vodoprávní úřad obdržel žádosti žadatelů, ve kterých mj. tvrdí, že jsou účastníky řízení.

Na základě těchto žádostí vodoprávní úřad přezkoumal podanou žádost o vydání společného povolení na uvedenou stavbu a shledal následující.

Pan Karel Janků je spoluvlastníkem sousední nemovitosti pozemku p. č. 136 v katastrálním území Bezděčín u Jablonce nad Nisou, jež je mezující nemovitostí s pozemky p. č. 1283/1 a p. č. 1274, obojí v k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou, na kterých má být umístěna a povolena stavba.

Žadatelé jsou spolu dohromady spoluvlastníky nemovitosti pozemku p. č. 229 v k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou. Tato nemovitost sice není mezující nemovitostí s pozemkem p. č. 1274, na kterém mám být umístěna a povolena stavba, ale nachází se v jeho těsné blízkosti.

Ani jeden z žadatelů nebyl v okamžik zahájení řízení i po celou dobu jeho průběhu dle nahlížení do katastru nemovitostí vlastníkem ani spoluvlastníkem nemovitosti – pozemku či stavby, na kterém by měla být umístěna a povolena stavba.

Vodoprávní úřad shledal, že umístěním ani povolením samotné stavby nebudou žadatelé dotčeni na svých vlastnických právech a povinnostech k uvedeným nemovitostem p. č. 136 a p. č. 229 přímo, ale zároveň shledal, že prováděním stavby, resp. po dobu provádění stavby mohou být na svých právech a povinnostech dotčeni.

Vodoprávní úřad již při zahájení řízení stanovil pana Karla Janků, jako spoluvlastníka mezující nemovitosti p. č. 136, jako účastníka řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona, přičemž ho takto zákonem stanoveným způsobem dle § 94l odst. 3 stavebního zákona identifikoval v oznámení o zahájení společného řízení. Vzhledem k tomu, že pan Karel Janků není vlastníkem ani spoluvlastníkem nemovitosti – pozemku či stavby, na kterém by měla být umístěna a povolena stavba, není proto účastníkem dle § 94k písm. d) stavebního zákona. Vodoprávní úřad tak tímto usnesením potvrzuje již dříve deklarované postavení pana Karla Janků jako účastníka řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona.

Paní Dana Janků Paříková je spoluvlastníkem nemovitosti p. č. 229, která sice není mezující nemovitost s pozemky, na kterých má být umístěna stavba, ale vodoprávní úřad shledal, že prováděním stavby, resp. po dobu provádění stavby může být na svých právech a povinnostech dotčena. Proto vodoprávní úřad na základě § 27 odst. 2 správního řádů rozhodl o tom, že paní Dana Janků Paříková je také účastníkem řízení a to podle § 94k písm. e) stavebního zákona, protože se jí vlastněný pozemek nachází v sousedství, i když pouze v těsném a nikoliv mezujícím, s pozemkem p. č. 1274, na kterém má být umístěna a povolena stavba.

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 28 odst. 1 správního řádu nebrání odvolání dalšímu projednávání a rozhodnutí věci. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v. r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Michal Holý

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Žadatelé
1. Karel Janků, Holubova č.p. 511/7, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25
2. Dana Janků Paříková, Holubova č.p. 511/7, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25

Dle § 28 odst. 1 správního řádu na vědomí:

3.Obec Frýdštejn, IDDS: psfbk4n
sídlo: Frýdštejn č.p. 80, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou
4. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3
5. Ing. Milada Franzová, Sestroňovice č.p. 22, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou
6. Věra Matějcová, Sestroňovice č.p. 10, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou
7. Ing. Radek Matějec, IDDS: kizdbx7
trvalý pobyt: Sestroňovice č.p. 10, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou
8. Jan Nedvídek, Ve studeném č.p. 1817/4, Praha 4-Braník, 147 00  Praha 47
9. Barbora Nedvídková, České mládeže č.p. 162/145, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08  Liberec 8
10. Jaroslav Polák, Sestroňovice č.p. 1, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou
11. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6
12. Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1
13. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1

  • účastníci řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu: Osoby s vlastnickými právy nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. č. 108, 109, 110, 111, 115, 118, 120/1, 120/2, 123, 152, 158, 222 a p. p. č. 9/1, 9/3, 109/2, 109/4, 128/1, 133/1, 133/2, 135, 136, 137, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 149, 160, 161, 190, 191/2, 194, 197/1, 197/2, 197/3, 199, 201, 203, 206, 208, 227, 228/1, 228/7, 228/8, 228/9, 324/1, 324/2, 327, 328/2, 329/1, 329/3, 329/4, 331/1, 331/2, 331/3, 331/4, 1268/1, 1270/7, 1283/3, 1293/2, 1446, 1451, 1513, 1514, 1516, 1520, 1522, 1524, 1525, 1527, 1528, 1535, 1536, 1538, 1539, 1541 a 1623, vše v k.ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou, St. p. č. 33 a p. p. č. 696, 701, 702, 703, 704, 708/1, 708/2, 709/3, 709/10, 709/12 a 2060, vše v k.ú. Frýdštejn : doručováno veřejnou vyhláškou.

K vyvěšení na úřední desce:

Magistrát města Jablonec nad Nisou – 1 ×
Obecní úřad Frýdštejn – 1 ×


Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076889x | Petr Vitvar
load