Archiv oznámení

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti, Feltl Jan

Číslo jednací:104238/2022
Den vyvěšení:19.12.2022
Den sejmutí:3.1.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní orgán“), v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, vyzývá pana

 

Jméno a příjmení: Jan  FELTL

Narozen: ročník 1991

 

který je provozovatelem vozidla PASSAT combi tmavě modré barvy bez registračních značek, s VIN: WVEZZZ3BZ5E145815

aby se v úředních hodinách dostavil na Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, pracoviště Mírové náměstí 3100/19, III. patro, kancelář č. dv. 331, k převzetí písemnosti vedené pod č. j. 104238/2022 – Rozhodnutí o uložení povinnosti odstranění vraku vozidla z pozemní komunikace, ze dne 15.12.2022.

Vzhledem k tomu, že správnímu orgánu není znám skutečný pobyt jmenovaného, přistoupil k doručení písemnosti podle výše uvedeného ustanovení správního řádu veřejnou vyhláškou a to tak, že oznámení o možnosti převzít písemnost bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Pokud si jmenovaný uvedenou písemnost do stanoveného termínu nevyzvedne, považuje se poslední den lhůty za den doručení.

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová


Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076889x | Petr Vitvar
load