Archiv oznámení

Veřejná vyhl. - oznámení o zah.stavebního řízení - prodloužení platnosti stavebního povolení stavby "Silnice III/28724 Frýdštejn - Jílové, rekonstrukce silnice"

Číslo jednací:101523/2022
Den vyvěšení:8.12.2022
Den sejmutí:23.12.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

375/2022/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

101523/2022

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

7.12.2022


Krajská správa silnic LK, p.o.
České mládeže č.p. 632/32
Liberec VI-Rochlice
460 06  Liberec 6

 

OZNÁMENÍ  VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

 

Stavebník – Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 (dále jen „stavebník“) podal dne 13.12.2021 žádost o prodloužení platnosti povolení stavby: „Silnice III/28724 Frýdštejn – Jílové, rekonstrukce silnice“ (dále jen „stavba“) na pozemcích nebo jejich částech st.p.č. 74, 92, 93/1, 123, 137/1, 146, 161, parc.č. 28/1, 28/3, 33/1, 44, 45/2, 46/1, 49, 51/2, 53, 54, 79, 82, 94/1, 94/2, 95, 153/1, 155/2, 156, 164, 183/1, 183/2, 188, 189, 190, 191/2, 192/1, 327, 333/1, 336, 509, 1227/1, 1227/3, 1230/1, 1250/1, 1256/2, 1256/3, 1256/4, 1256/5, 1258/1, 1259/2, 1259/3, 1270/2, 1270/3, 1270/6, 1270/7, 1277, 1283/1, 1285, 1292, 1293/1, 1293/2, 1401, 1407, 1513, 1514, 1530, 1549, 1563, 1564, 1581, 1590, 1617, 1624, 1648, 1649, 1650 v k.ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou,

parc.č. 2, 49 v k.ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou,

parc.č. 727/3, 735/2, 2055, 2056/11 v k.ú. Frýdštejn.

 

Sousední pozemky :

724, st.232, st.507, 729, 735/1, 735/2, 736, 2042/1, 727/2 v k.ú. Frýdštejn,

329/5, st.152, 328/2, 329/2, st. 250, 329/3, st.153, 329/4, st.168, 329/1, 330, 1268/1, 331/2, st.182, 331/3, st.181, 331/4, 331/1, 1270/6, 1549, 1563, 1564, 183/2, st.126, 183/1, 188, 164, 1270/2, 1285, 155/1, 155/4, 1578, 1580, 1581, 508, 509, 1256/5, st.100/1, st.100/2, 1650, 1590, 1648, 1649, 1617, 1610, 530/2, st.180, 531, st.92, 1259/3, 29, 1249, 1250/1, 31/1, 1250/4, st.82, 44, 45/2, st.83/1, st.83/2, 45/1, 56/1, 54, st.74, 55/1, 55/2, st.253, st.72, st.252, 1245, 73, st.70, 74, st.69, 79, 80, 1230/1, 1227/3, 82, 1401, 1398, 1396, 1397, 1404, 1402, 1405, 1410, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 94/2, 94/1, 95, 1433, st.146, 1258/1, 53, st.137/1, 51/2, st.172, 51/1, 49, st.147, 46/1, 47, st.86, 33/1, st.161, st.89,, 32/1, 31/2, 1259/2, 28/3, st.93/1, 28/1, 1256/2, 1251, 1248/1, 1256/3, st.94, 24, 23, 1256/4, 7, 3, 4, 153/1, 155/2, 156, 157, 1270/1, st.101/1, 160, 1283/1, 190, st.123, 189, 1277, 191/2, 1270/3, 336, 192/1, 1514, 1515, 1530, 1624, 333/1, 1270/7, 327, st.234 v k.ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou,

84, 161, 19, 76, 82, st.83 v k.ú. Jílové u Hodkovice nad Mohelkou..

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení, které vydal tehdy příslušný speciální stavební úřad, kterým byl Městský úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov dne 10.1.2020  čj. 1SU/20/243/JEJ sp.zn. SÚ/5533/19/JES, Stavební povolení nabylo právní moci dne 18.2.2020.0741/2020.

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný speciální stavební úřad v souladu s § 40, odst.(4), písm.a) zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle § 15, odst.(1), písm. c) a odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") oznamuje podle § 112,  odst. (1) stavebního zákona zahájení stavebního řízení dle § 115, odst. (4) stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, upouští podle § 112, odst.(2) stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.

 

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a připomínky nejpozději do 10 dnů  ode dne doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány.. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u speciálního stavebního úřadu v kanceláři č. dveří 332 III. patro budovy radnice ve lhůtě shora uvedené (pondělí a středa od 8.00 – 11.30 hodin a od 12.30 – 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek po telefonické dohodě).

 

Správní orgán oznámil zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky z důvodu velkého počtu účastníků řízení (dle § 144 správního řádu). Podle § 26 odst. 1 správního řádu bude obsah oznámení zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl správní orgán k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší pouze vlastníkům pozemků a staveb, na kterých má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemeni, mohou-li být tato práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, a vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

 

Vlastníci dotčených pozemků :

1. Krajská správa silnic LK, p.o., České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 

Liberec 6

2. Liberecký kraj, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1

3. Jiří Brodský, Pražská č.p. 161, 250 81  Nehvizdy

4. Radim Daniel, Mánesova č.p. 527, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

5. Pavla Danielová, Mánesova č.p. 527, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

6. Jiří Havrda, Podlesí č.p. 623, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

7. Jana Havrdová, Podlesí č.p. 623, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

8. Miluše Jakouběová, Bezděčín č.p. 7, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

9. Lucie Kubicová, Tanvaldská č.p. 57, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30

10. Čestmíra Kubinová, Marie Majerové č.p. 1702/21, Poruba, 708 00  Ostrava 8

11. Eva Linhartová, Větrná č.p. 204/43, Praha 8-Čimice, 181 00  Praha 81

12. Aleš Melichar, Bezděčín č.p. 1, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

13. Alfred Miller, Kokonínská č.p. 18, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou

14. Lucie Navrátilová, Malešov č.p. 15, 285 41  Malešov

15. Jiří Pekař, Zahradní č.p. 80, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

16. Věra Portová, Sokolovská č.p. 273, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01  Liberec 1

17. Ing.  Václav Souček, Bezděčín č.p. 34, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

18. Ing. Karel Souček, Sestroňovice č.p. 6, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

19. Jana Součková, Sestroňovice č.p. 6, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

20. Bc. Pavel Šejnoha, Bezděčín č.p. 4, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

21. Nikol Šejnohová, Bezděčín č.p. 4, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

22. Ilona Tarozziová, Bezděčín č.p. 18, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

23. Hana Tvrzníková, Křížkovského č.p. 339/26, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01  Liberec 1

24. Eva Vajdová, Bezděčín č.p. 15, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

25. Ladislava Valešová, Sestroňovice č.p. 5, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

26. Zdeněk Vinš, Jana Palacha č.p. 1750, 511 01  Turnov 1

27. EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská č.p. 637/79a, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 

Liberec 1

28. Obec Frýdštejn, Frýdštejn č.p. 80, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

29. Město Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka č.p. 1, 463 42  Hodkovice nad

Mohelkou

30. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3

 

Vlastníci sousedních pozemků :

724, st.232, st.507, 729, 735/1, 735/2, 736, 2042/1, 727/2 v k.ú. Frýdštejn,

329/5, st.152, 328/2, 329/2, st. 250, 329/3, st.153, 329/4, st.168, 329/1, 330, 1268/1, 331/2, st.182, 331/3, st.181, 331/4, 331/1, 1270/6, 1549, 1563, 1564, 183/2, st.126, 183/1, 188, 164, 1270/2, 1285, 155/1, 155/4, 1578, 1580, 1581, 508, 509, 1256/5, st.100/1, st.100/2, 1650, 1590, 1648, 1649, 1617, 1610, 530/2, st.180, 531, st.92, 1259/3, 29, 1249, 1250/1, 31/1, 1250/4, st.82, 44, 45/2, st.83/1, st.83/2, 45/1, 56/1, 54, st.74, 55/1, 55/2, st.253, st.72, st.252, 1245, 73, st.70, 74, st.69, 79, 80, 1230/1, 1227/3, 82, 1401, 1398, 1396, 1397, 1404, 1402, 1405, 1410, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 94/2, 94/1, 95, 1433, st.146, 1258/1, 53, st.137/1, 51/2, st.172, 51/1, 49, st.147, 46/1, 47, st.86, 33/1, st.161, st.89,, 32/1, 31/2, 1259/2, 28/3, st.93/1, 28/1, 1256/2, 1251, 1248/1, 1256/3, st.94, 24, 23, 1256/4, 7, 3, 4, 153/1, 155/2, 156, 157, 1270/1, st.101/1, 160, 1283/1, 190, st.123, 189, 1277, 191/2, 1270/3, 336, 192/1, 1514, 1515, 1530, 1624, 333/1, 1270/7, 327, st.234 v k.ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou,

84, 161, 19, 76, 82, st.83 v k.ú. Jílové u Hodkovice nad Mohelkou..

 

Ostatní :

1. CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň

2. ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00  Praha 101

3. České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00  Praha 69

4. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2

5. EUROVIA Kamenolomy, a.s., IDDS: Londýnská č.p. 637/79a, Liberec XI-Růžodol I, 460 01

 Liberec 1

6. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2

7. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 

Teplice 1

8. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414

9. Telco Pro Services, a. s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle

10. Lesy ČR, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8

 

Speciální stavební úřad současně uvádí, že ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí. Dle § 36 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. V souladu s cit. ustanovením správního řádu speciální stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu nejpozději do 3 dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek a připomínek.Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ust. § 72 správního řádu oznámeno.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 

 

 

 

Příloha  -   seznam práv a povinností účastníků řízení

 

 

Doručí se :

Účastníci řízení

(§ 27, odst.1 správního řádu – na doručenku/dat. schránka)

1.  Krajská správa silnic LK, p.o., IDDS: bdnkk7w, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-

Rochlice, 460 06 

Liberec 6

2. Liberecký kraj, , IDDS: c5kbvkw, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1

3. Jiří Brodský, Pražská č.p. 161, 250 81  Nehvizdy

4. Radim Daniel, Mánesova č.p. 527, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

5. Pavla Danielová, Mánesova č.p. 527, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

6. Jiří Havrda, Podlesí č.p. 623, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

7. Jana Havrdová, Podlesí č.p. 623, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

8. Miluše Jakouběová, Bezděčín č.p. 7, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

9.  Lucie Kubicová, Tanvaldská č.p. 57, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30

10. Čestmíra Kubinová, Marie Majerové č.p. 1702/21, Poruba, 708 00  Ostrava 8

11. Eva Linhartová, Větrná č.p. 204/43, Praha 8-Čimice, 181 00  Praha 81

12. Aleš Melichar, Bezděčín č.p. 1, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

13. Alfred Miller, Kokonínská č.p. 18, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou

14. Lucie Navrátilová, Malešov č.p. 15, 285 41  Malešov

15. Jiří Pekař, Zahradní č.p. 80, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

16. Věra Portová, Sokolovská č.p. 273, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01  Liberec 1

17. Ing.  Václav Souček, Bezděčín č.p. 34, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

18. Ing. Karel Souček, Sestroňovice č.p. 6, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

19. Jana Součková, Sestroňovice č.p. 6, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

20. Bc. Pavel Šejnoha, Bezděčín č.p. 4, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

21. Nikol Šejnohová, Bezděčín č.p. 4, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

22. Ilona Tarozziová, Bezděčín č.p. 18, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

23. Hana Tvrzníková, Křížkovského č.p. 339/26, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01  Liberec 1

24. Eva Vajdová, Bezděčín č.p. 15, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

25. Ladislava Valešová, Sestroňovice č.p. 5, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

26. Zdeněk Vinš, Jana Palacha č.p. 1750, 511 01  Turnov 1

27. EUROVIA Kamenolomy, a.s., IDDS: ypdgj93, Londýnská č.p. 637/79a, Liberec XI-Růžodol

I, 460 01  Liberec 1

28. Obec Frýdštejn, IDDS: psfbk4n, Frýdštejn č.p. 80, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

29. Město Hodkovice nad Mohelkou, IDDS: d6pb2ww, nám. T. G. Masaryka č.p. 1, 463 42

 Hodkovice nad Mohelkou

30. Povodí Labe, s.p., IDDS: dbyt8q2, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 

Hradec Králové 3

 

Účastníci řízení

(§ 27, odst.2 správního řádu – na doručenku/dat. schránka)

1. CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň

2. ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd, Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00  Praha 101

3. České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f, Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169

00  Praha 69

4. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín

2

5. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2

7. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany,

415 01 

  Teplice 1

8. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i, Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148

00  Praha 414

9. Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc, Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle

10. Lesy ČR, s.p., IDDS: e8jcfsn, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 

Hradec Králové 8

 

 

Dotčené  orgány

(na doručenku/dat. schránka)

1 Krajský úřad LK, odbor silničního hospodářství, IDDS: c5kbvkw, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec

IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1

2. Krajský úřad LK, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw, U Jezu č.p.

642/2a, Liberec

IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1

3. Krajský úřad LK, odbor kultury a památkové péče, IDDS: c5kbvkw, U Jezu č.p.

642/2a, Liberec

4. Magistrát města Liberec Liberec, odbor životního prostředí, IDDS: 7c6by6u, nám. Dr. E.

Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1

5. Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, stavební úřad, IDDS: d6pb2ww, nám. T. G.

Masaryka č.p. 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

6. Krajské ředitelství Policie LK, IDDS: vsmhpv9, Dr. E. Beneše 584/24, 460 01  Liberec

7. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení

ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk, Tychonova 221/1, 160 01 Praha

8. Hasičský záchranný sbor LK, IDDS: hv4aivj, Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07  

Liberec 7

9. Krajská hygienická stanice LK, IDDS: nfeai4j, Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460

05  Liberec 5

10. MMJN, oddělení územního plánování – zde

11. MMJN, oddělení životního prostředí a státní památkové péče – zde

12. MMJN, vodoprávní úřad - zde

Na vědomí

  1. co

 

Ostatní :

  • Doručení veřejnou vyhláškou

 

K vyvěšení na úřední desce obdrží  :

  • Obecní úřad Frýdštejn, IDDS: psfbk4n, Frýdštejn č.p. 80, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou

  • Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, IDDS: d6pb2ww, nám. T. G.

Masaryka č.p. 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce obecního úřadu Frýdštejn v y v ě š e n o  dne : ……… …

 

Na úřední desce Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou  v y v ě š e n o  dne : ……………

 

 

 

Z  úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky obecního úřadu Frýdštejn  s e j m u t o  dne :  ……………

 

Z úřední desky Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou  s e j m u t o  dne :  ……………

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznáme
Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076908x | Petr Vitvar
load