Archiv oznámení

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Lučany nad Nisou a doručení Změny č. 2 a úplného znění Územního plánu Lučany nad Nisou po Změně č. 2

Číslo jednací:MUL-1612/2022
Den vyvěšení:2.12.2022
Den sejmutí:19.12.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje
Typ oznámení:Územní plán

Podrobnosti:

Město Lučany nad Nisou

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Lučany nad Nisou a doručení Změny č. 2 a úplného znění Územního plánu Lučany nad Nisou po Změně č. 2

město Lučany nad Nisou

o z n a m u j e

v souladu s § 6, odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dále dle § 13 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a za použití § 171 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

vydání Změny č. 2 Územního plánu Lučany nad Nisou formou opatření obecné povahy a doručení Změny č. 2 a úplného znění Územního plánu Lučany nad Nisou po Změně č. 2 usnesením Zastupitelstva města Lučany nad Nisou č. ZM/157/2022 ze dne 24.11. 2022.

Obsahem Změny č. 2 ÚP Lučany nad Nisou je úprava doporučeného maximálního počtu rodinných domů v zastavitelné ploše 37b na pozemku p.č. 2416/2 v k.ú. Lučany nad Nisou ze stávajících 3 na 6 novostaveb rodinných domů. Změna se týká pouze textové části územního plánu.

Návrhová část dokumentace Změny č. 2 Územního plánu Lučany nad Nisou i dokumentace úplného znění Územního plánu Lučany nad Nisou po Změně č. 2 obsahuje pouze textovou část. Rozsah a řešení změny nevyžaduje zpracování grafické části dokumentace Změny č. 2 ÚP Lučany nad Nisou, protože se grafická část nemění. Touto veřejnou vyhláškou se doručují textové části dokumentace Změny č. 2 ÚP Lučany nad Nisou a zároveň úplného znění Územního plánu Lučany nad Nisou po Změně č. 2.

Do výše uvedených dokumentací může nahlédnout každý ode dne tohoto vyhlášení na následujících místech:   

- Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického plánování, oddělení územního plánování (č.dv. 128, I. patro budovy radnice – zejména v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin, obědová pauza 11.30 – 12.30 hodin, popřípadě v jiný domluvený termín),

- Městský úřad Lučany nad Nisou - zejména v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 12.00 hodin, popřípadě v jiný domluvený termín,

- internetové stránky statutárního města Jablonec nad Nisou v odkazu „úřední deska“ nebo v odkazu „územní plánování“: (https://www.mestojablonec.cz)

 

Poučení, vyplývající ze stavebního zákona:

  • Dle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy o vydání Změny č. 2 Územního plánu Lučany nad Nisou účinnosti doručením veřejné vyhlášky, tj. patnáctým dnem po jejím vyvěšení. Změna č. 2 nabývá účinnosti dne 17.12.2022.

  • Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

 

 

 …………………………………………                      

 Jiří Řešátko                

 starosta města Lučany nad Nisou                  


…………………………………………

Petr Máslo

místostarosta města Lučany nad Nisou
Vyvěšeno dne: ………………Sejmuto dne: ………………

                     

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 2.12.2022Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076985x | Petr Vitvar
load