Archiv oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - křiž. sil. III/28711 x III/28716, k.ú. Pulečný + k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou

Číslo jednací:99610/2022
Den vyvěšení:1.12.2022
Den sejmutí:16.12.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

6961/2022/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

99610/2022

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

30.11.2022


VIATEX, spol. s r.o.
Belgická č.p. 4855
Rýnovice
466 05  Jablonec nad Nisou 5

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 30.11.2022 podaném společností STRABAG a.s., Na bělidle č.p.198/21, Praha 5, PSČ 150 00, IČO 28776976 v zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., Belgická č.p. 4855, Rýnovice, PSČ 466 05  Jablonec nad Nisou 5, IČO 62740539

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 28.11.2022 č.j. KRPL-20515/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích :

 

křižovatka silnice III/28716  x III/28711 k.ú. Pulečný + k.ú.Rychnov u Jablonce nad Nisou

termín  od 5.12.2022 – 30.12.2022

důvod dokončení stavby „Silnice III/28716 Kokonín – Pulečný, rekonstrukce“

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 28.11.2022 č.j. KRPL-20515/ČJ-2022-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost STRABAG a.s., Na bělidle č.p.198/21, Praha 5, PSČ 150 00, IČO 28776976 zastoupena stavbyvedoucím Petrem Hallem, tel.č. 734 160 270, e-mail  : petr.hall@strabag.com.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je  společnost STRABAG a.s., Na bělidle č.p.198/21, Praha 5, PSČ 150 00, IČO 28776976 v zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., Belgická č.p. 4855, Rýnovice, PSČ 466 05  Jablonec nad Nisou 5, IČO 62740539 dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu – křižovatka silnice III/28716  x III/28711 k.ú. Pulečný + k.ú.Rychnov u Jablonce nad Nisou v termínu  od 5.12.2022 – 30.12.2022 z důvodu dokončení stavby „Silnice III/28716 Kokonín – Pulečný, rekonstrukce“.

Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 11.8.2022 č.j. KRPL-20515/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Městského úřadu Rychnov u Jablonce n./N. v y v ě š e n o  dne :  …………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Pulečný  v y v ě š e n o  dne :  …………

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Městského úřadu Rychnov u Jablonce n./N. s e j m u t o  dne :  ……………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Pulečný  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

Příloha:

Situace dopravního značení.

 

 

Obdrží

Žadatel :

  • STRABAG a.s., Na bělidle č.p.198/21, Praha 5, PSČ 150 00, IČO 28776976  zastoupení společností VIATEX, spol. s r.o., IDDS: u4vaeyx, Belgická 4855, 466 05  Jablonec nad Nisou  

Dotčený orgán :

  • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9, 28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

  - Obecní úřad Pulečný, IDDS: 6bgaxkv, 468 02 Pulečný 26

- Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou, IDDS: fjxbbm5
Na vědomí :

 - co


Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076962x | Petr Vitvar
load