Archiv oznámení

Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení pro komunikaci s veřejností

Den vyvěšení:30.11.2022
Den sejmutí:16.12.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka jmenováním do funkce

vedoucí oddělení pro komunikaci s veřejností na odboru kancelář primátora Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budova Magistrátu města Jablonec nad Nisou a území správního obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem - lustračním zákonem (vedoucí úředník se bude muset v zákonné lhůtě prokázat negativním lustračním osvědčením).

Další požadavky stanovené pro uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání;
 • praxe tiskové mluvčí výhodou
 • zkušenosti v mediální komunikaci, marketingu a PR v prostředí veřejné správy
 • zkušenosti a praxe v týmové práci
 • organizační a komunikační schopnosti, maximální nasazení, schopnost samostatné tvůrčí práce a koncepčního myšlení, schopnost rozhodovat
 • uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet, Power Point)
 • praxe se správou sociálních sítí
 • schopnost pořizování fotografií a videí a jejich úpravy pro prezentaci
 • znalost místních podmínek výhodou;
 • orientace v prostředí výkonu státní správy a samosprávy
 • časová flexibilita, schopnost samostatné práce – u vybraných akcí práce mimo stanovenou pracovní dobu;

Nabízíme:

 • perspektivní zaměstnání;
 • odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • kontaktní adresa;
 • telefonní číslo;
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce
 • lustrační osvědčení
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii
 • písemnou představu o fungování a vedení odboru kancelář primátora (max. 2 strany A4)

Popis vykonávané práce:

Zajišťuje chod oddělení pro komunikaci s veřejností – vytváření dobrého obrazu města, mediální výstupy, komunikace s veřejností, spolupráce s ostatními odděleními při přípravě akcí pořádaných městem.

Platové zařazení: do platové třídy 11, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s termínem nástupu 2.1.2023, příp. dle vzájemné dohody

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dne 16. prosince 2022 do 11 hod., tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou. Uchazeči, u kterých bude vyžádán ústní pohovor, budou k němu vyzváni.

Způsob podání přihlášky:

 • osobně na Informačním středisku magistrátu, budova radnice (vedle hlavního vchodu)
 • osobně na Organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dveří 234 (případně 235, 236, 232)
 • odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, Organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou
 • na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací: informace k pracovní náplni jsou k dispozici u vedoucí odboru Mgr. Jany Matěchové na matechova@mestojablonec.cz, informace k výběrovému řízení poskytne JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu na rehacek@mestojablonec.cz nebo Zdeňka Krausová, organizační a personální oddělení magistrátu města na krausova@mestojablonec.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány. 

Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076935x | Petr Vitvar
load