Archiv oznámení

Veřejná vyhláška - sdělení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí - Frýdštejn - vodovod Bezděčín

Číslo jednací:97466/2022
Den vyvěšení:30.11.2022
Den sejmutí:15.12.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

4091/2022/SPR/OVÚ/Kat

Č.j.:

97466/2022

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jaroslav Katuš

483 357 535

483 357 353

katus@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

23.11.2022


Obec Frýdštejn
Frýdštejn 80
463 42  Frýdštejn

SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu sděluje účastníkům řízení, že shromáždil dostatečné podklady k vydání rozhodnutí a že se  účastníci řízení mohou vyjádřit k těmto podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 19.05.2022 na žádost, kterou podala

Obec Frýdštejn, IČO 00262323, Frýdštejn 80, 463 42  Frýdštejn

(dále jen "žadatel"), ve věci

Frýdštejn – vodovodní řad, k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou, k.ú. Frýdštejn

na pozemku st. p. 103, parc. č. 9/2, 200/2, 329/5, 333/1, 1258/1, 1273/1, 1274, 1275/1, 1283/1, 1293/1, 1526, 1530, 1624 v katastrálním území Bezděčín u Jablonce nad Nisou, parc. č. 26/1, 27/1, 709/2, 2058, 2059/1 v katastrálním území Frýdštejn.

Dne 15.8.2022 a dne 16.08.2022 podali k zahájenému řízení námitky účastníci řízení pan Karel Janků a paní Dana Janků Paříková, ve kterých souhrnně navrhují, aby bylo výše uvedené řízení vedené pod spis. zn. 4091/2022/SPR/OVÚ/Kat zastaveno a nebylo vydáno společné povolení na výše uvedenou stavbu.

Vodoprávní úřad přezkoumal podanou žádost žadatele o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu a na základě podaných námitek ze dne 15.8.2022 a dne 16.08.2022 žadatele výzvou č. j. 73307/2022 ze dne 30.08.2022 vyzval k doplnění podkladů a zároveň správní řízení svým usnesením pod stejným č. j. 73307/2022 ze dne 30.08.2022 přerušil.

Dne 21.11.2022 žadatel doplnil podklady požadované ve výzvě k doplnění podkladu ze dne 30.8.2022 č. j. 73307/2022.

Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout v kanceláři Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad, úřední dny Po a St 8,00-11,30 a 12,30-17,00.

Vzhledem k tomu, že spis obsahuje dostatečné podklady pro vydání rozhodnutí, po uplynutí lhůty 5 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.

Poučení:

Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Mgr. Michal Holý v. r.

vedoucí oddělení vodoprávní úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

  1. účastník řízení podle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu a zároveň § 94k písm. b) stavebního zákona:

1. Obec Frýdštejn, IDDS: psfbk4n
sídlo: Frýdštejn č.p. 80, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

  1. účastník řízení podle ust. § 94k písm. c) a d) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu


2. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3
3. Ing. Milada Franzová, Sestroňovice č.p. 22, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou
4. Věra Matějcová, Sestroňovice č.p. 10, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou
5. Ing. Radek Matějec, IDDS: kizdbx7
trvalý pobyt: Sestroňovice č.p. 10, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou
6. Jan Nedvídek, Ve studeném č.p. 1817/4, Praha 4-Braník, 147 00  Praha 47
7. Barbora Nedvídková, České mládeže č.p. 162/145, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08  Liberec 8
8. Jaroslav Polák, Sestroňovice č.p. 1, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou
9. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6
10. Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1
11. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1

  1. účastníci řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu:

Osoby s vlastnickými právy nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. č. 108, 109, 110, 111, 115, 118, 120/1, 120/2, 123, 152, 158, 222 a p. p. č. 9/1, 9/3, 109/2, 109/4, 128/1, 133/1, 133/2, 135, 136, 137, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 149, 160, 161, 190, 191/2, 194, 197/1, 197/2, 197/3, 199, 201, 203, 206, 208, 227, 228/1, 228/7, 228/8, 228/9, 324/1, 324/2, 327, 328/2, 329/1, 329/3, 329/4, 331/1, 331/2, 331/3, 331/4, 1268/1, 1270/7, 1283/3, 1293/2, 1446, 1451, 1513, 1514, 1516, 1520, 1522, 1524, 1525, 1527, 1528, 1535, 1536, 1538, 1539, 1541 a 1623, vše v k.ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou, St. p. č. 33 a p. p. č. 696, 701, 702, 703, 704, 708/1, 708/2, 709/3, 709/10, 709/12 a 2060, vše v k.ú. Frýdštejn : doručováno veřejnou vyhláškou.

  1. K vyvěšení na úřední desce:

Magistrát města Jablonec nad Nisou – 1 ×
Obecní úřad Frýdštejn – 1 ×
Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076908x | Petr Vitvar
load