Archiv oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29022 k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou v rámci akce - místní slavnost Průvod masek “Půjdem spolu do Betléma“

Číslo jednací:97428/2022
Den vyvěšení:25.11.2022
Den sejmutí:10.12.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

6804/2022/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

97428/2022

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

23.11.2022


Obec Bedřichov
Bedřichov č.p. 218
468 12  Bedřichov

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 7.11.2022 podaném obcí Bedřichov, se sídlem PSČ 468 12 Bedřichov 218, IČO 00525511

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 4.11.2022 č.j. KRPL-108862/ČJ-2022-180406-02

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

na silnici : III/29022 k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov

v úseku: od centrálního parkoviště u Horské služby až k objektu OÚ Bedřichov

termín : dne 26.12.2022 od 16,45 hod. – do 17,15 hod.

z důvodu: konání kulturní akce – místní slavnost Průvod masek “Půjdem spolu do Betléma“

Objízdná trasa : nebude vedena, řidiči mohou jet za průvodem masek.

V dotčeném úseku bude zachován průjezd pro vozidla IZS.

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 4.11.2022 č.j. KRPL-108862/ČJ-2022-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Zodpovědnou osobou za plnění podmínek rozhodnutí je obec Bedřichov, Bedřichov 218, IČO 00525511  zastoupena  starostou – Petrem Holubem, tel. č. 734 167 790.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu na silnici III/29022 k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou,  obec Bedřichov z důvodu konání kulturní akce – místní slavnost Průvod masek “Půjdem spolu do Betléma“. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 4.11.2022 č.j. KRPL-108862/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Bedřichov  v y v ě š e n o  dne : …………

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Bedřichov  s e j m u t o  dne :  ………………

 

 

Příloha -  situace dopravního značení

 

 

Obdrží

Žadatel :

  • Obec Bedřichov, 468 12 Bedřichov 218 

Dotčený orgán :

  • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  ul.28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

  • Obecní úřad Bedřichov, 468 12 Bedřichov 218 

Na vědomí :

  • co


Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076962x | Petr Vitvar
load