Archiv oznámení

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: uzavření ulice Za Plynárnou, Jablonec nad Nisou, z důvodu odchytu divokých prasat, osazení B1, B30 + E 13, termín 1.11.2022-30.6.2023

Číslo jednací:97538/2022
Den vyvěšení:24.11.2022
Den sejmutí:9.12.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti ze dne 23.11.2022, kterou podala společnost

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1, kterou zastupuje Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení krizového řízení, Bc. Vratislav Pavlín,  

(dále jen „navrhovatel“), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, kterou je

komunikace: místní komunikace III. třídy

ulice: Za Plynárnou

umístěním

dopravní značky: B 1 „zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“

B 30 „zákaz vstupu chodců“

dodatkové tabulky: E 13 s textem „od 1.12.2022 do 30.6.2023, mimo osob a vozidel s povolením MMJN“

termín: od 1.12.2022 do 30.6.2023

akce: odchyt divokých prasat

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Svislé dopravní značky (dále jen „dopravní značky“) se umístí tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Dopravní značky budou osazeny a ukotveny vhodným způsobem odbornou firmou a dostatečně zabezpečeny proti účinkům větru /§ 62 odst. 2 zákona o provozu/. Provedení svislého dopravního značení bude provedeno souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  • Sloupky dopravních značek budou červenobíle pruhované.

  • Dopravní značky budou osazeny za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

  • Dopravní značení se umístí dle navrženého schéma dopravního značení (viz příloha), které je označeno razítkem KŘ Policie ČR a razítkem správního orgánu, a které je nedílnou součástí tohoto opatření.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  • Umístění schváleného přenosného dopravního značení zajistí žadatel - statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1, kterého zastupuje Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení krizového řízení, Bc. Vratislav Pavlín.

  • Po provedené instalaci dopravního značení na daném místě bude bezodkladně informováno oddělení dopravní a silniční, a to kvůli evidenci dopravního značení.

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, stanovil, dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, na základě návrhu navrhovatele přechodnou úpravu provozu z důvodu zajištění bezpečnosti při odchytu přemnožené divoké zvěře. Z tohoto důvodu je třeba zamezit na části komunikace Za Plynárnou vstupu chodců a vjezdu vozidel. Není třeba řešit věc rozhodnutím o uzavírce – z obou stran komunikace jsou osazeny uzamykatelné závory. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová


Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076935x | Petr Vitvar
load