Archiv oznámení

veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci a udělení souhlasu s navrženým umístěním dopravního značení a dopravního zařízení: parkoviště LIDL Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:97410/2022
Den vyvěšení:24.11.2022
Den sejmutí:24.12.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Žadatel - společnost

Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, Nárožní č.p. 1359/11, Praha 5-Stodůlky, 158 00  Praha 58, kterou zastupuje KAP ATELIER s.r.o., IČO 27338614, Patočkova č.p. 2472/81a, Praha 6-Břevnov, 169 00  Praha 69

(dále jen "žadatel") podal dne 19.10.2022 žádost o 

omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci, kterou je parkoviště u prodejny LIDL (parkoviště mezi ulicemi Riegrova a Harrachovská), Jablonec nad Nisou

na pozemcích parc. č. 942/47, 942/46, 942/48, 942/58, 942/60, 2635/13 v katastrálním území Jablonec nad Nisou. Omezení veřejného přístupu pomocí závorového systému a zpoplatnění parkoviště. Zároveň požádal o souhlas se stanovením dopravního značení a s umístěním dopravního značení a dopravního zařízení na vjezdu a výjezdu na a z tohoto parkoviště. Jedná se o změnu dopravního režimu: nově bude parkoviště jednosměrné, vjezd vozidel z ulice Riegrova, výjezd vozidel do ulice Harrachovská. Umístění dopravních značek B 2 “zákaz vjezdu všech vozidel“, IP 4b „jednosměrný provoz“, B 24a „zákaz odbočení vpravo“ a B 24b „zákaz odbočení vlevo“.

Parkoviště je v soukromém vlastnictví, vjezd a výjezd je umístěn na pozemcích statutárního města Jablonec nad Nisou.

Důvodem podání žádosti je uzavření parkoviště závorovým systémem a omezení tak parkování cizích vozidel na parkovišti sloužící pro prodejnu LIDl.

K omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci a ke stanovení místní úpravy provozu se písemně vyjádřil zástupce Krajské ředitelství Policie ČR v Jablonci nad Nisou dne 21.11.2022 pod č.j. KRPL-104773/ČJ-2022-180406-03.

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční vykonávající působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen „správní orgán“) podle § 40 odst. 4 písmene a)  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), oznamuje, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na parkoviště u prodejny LIDL Jablonec nad Nisou, a dále jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o provozu na PK“) řízení o udělení souhlasu se stanovením místní úpravy provozu na výše jmenovaném parkovišti.

Jelikož je správnímu orgánu dobře známa místní situace a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného omezení, upouští se od ústního jednání a místního šetření.

Správní orgán oznámil zahájení správního řízení formou veřejné vyhlášky dle § 144 správního řádu, a to z důvodů velkého počtu účastníků řízení. Podle § 26 odst. 1 správního řádu bude obsah oznámení zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozhodným datem pro doručení tohoto oznámení je datum vyvěšení vyhlášky na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou (§ 25 odst. 2 správního řádu), ve znění pozdějších předpisů, nikoliv doručení písemnosti poštou.

Účastníci řízení mohou uplatnit svá závazná stanoviska a námitky, případně důkazy, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, což je patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce, jinak k nim nebude přihlédnuto. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u správního orgánu v kanceláři č. dveří 335 III. patro budovy magistrátu ve lhůtě shora uvedené (pondělí a středa od 8:00 – 11:30 hodin a od 12:30 – 17:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek po telefonické dohodě).

Správní orgán současně uvádí, že ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí. Podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění. V souladu s citovaným ustanovením správního řádu správní orgán poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, které lze využít do 10 dnů po uplynutí lhůty, která je dána k podání závazných stanovisek a námitek, případně důkazů. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ust. § 72 správního řádu oznámeno.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

U S N E S E N Í

Správní orgán, dle ustanovení § 140 správního řádu, spojuje obě výše jmenovaná řízení, která se týkají téhož předmětu, z moci úřední do společného řízení. K oběma řízením je správní orgán příslušný.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová


Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076908x | Petr Vitvar
load