Archiv oznámení

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o vydání stavebního povolení - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Podzimní, Skelná, k.ú. Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:94773/2022
Den vyvěšení:16.11.2022
Den sejmutí:1.12.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

5900/2022/SPR/OVÚ/Kat

Č.j.:

94773/2022

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jaroslav Katuš

483 357 535

483 357 353

katus@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

14.11.2022


Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689/14
415 01  Teplice-Trnovany

Jablonec nad Nisou – Podzimní, Skelná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, k. ú. Jablonec nad Nisou

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla,, kterou dne 07.10.2022 podala

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, 415 01  Teplice-Trnovany,
kterou zastupuje Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689/14, 415 01  Teplice-Trnovany

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 • Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

v y d á v ás t a v e b n íp o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Jablonec nad Nisou – Podzimní, Skelná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu,

k. ú. Jablonec nad Nisou
(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje

Liberecký

Název obce

Jablonec nad Nisou

Identifikátor katastrálního území

655970

Název katastrálního území

Jablonec nad Nisou

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

p. č. 2419, 2426/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

2-04-07-005

Hydrogeologický rajon

6413

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

979581,699   679944,190 vodovod 1

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

979479,93 679922,305 vodovod 1

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

979477,438 679924,998 vodovod 2

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

979477,438 679924,998 vodovod 2

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

979580,059 679948,520 vodovod 3

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

979585,684 679950,340 vodovod 3

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

979579,490 679947,231 stoka 1

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

979544,988 679937,420 stoka 1

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

979525,041 679932,645 stoka 2

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

979483,156 679919,078 stoka 2

stavební objekty

Vodovodní řady

Druh vodovodního řadu (Č 28)

zásobovací síť

Celková délka řadů

124,0 m

Nejmenší jmenovitá světlost řadu

90 mm

Největší jmenovitá světlost řadu

160 mm

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)

gravitační

Celková délka stok

90,2 m

Nejmenší jmenovitá světlost stoky

300 mm

Největší jmenovitá světlost stoky

300 mm

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody

vodovodní řady zásobovací sítě

Název vodního díla

vodovod

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod

stoková síť

Název vodního díla

kanalizace

Popis stavby:

Jedná se o rekonstrukci kanalizačního a vodovodního řadu v ulici Podzimní a Skelná v k.ú. Jablonec nad Nisou. Celková délka rekonstrukce vodovodu je 124,0 m a délka kanalizace 90,2 m. Nový vodovodní řad bude proveden z PE100 d160 (5,0 m) a PE100 d90 (119,0 m). Všechna kanalizace z kameniny DN300. Součástí rekonstrukce bude i přepojení všech stávajících přípojek z přilehlých nemovitostí. Celá délka trasy se předpokládá v otevřeném výkopu.

IO 01.1 Vodovodní řad "1" – PE100, SDR17, d160x9,5 – 5,0 m

IO 01.2 Vodovodní řad "2" – PE100, SDR17, d90x5,4 – 119,0 m

IO 04.1 Kanalizační stoka "1" – kamenina, Spoj C, DN300 36,3 m

IO 04.2 Kanalizační stoka "2" – kamenina, Spoj C, DN300 53,9 m

 • Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

 1. Stavba bude provedena podle schváleného projektu stavby, při respektování podmínek výroku tohoto rozhodnutí.
 2. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky majitelů a správců dotčených sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet služby, s.r.o., Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., uvedené v jejich jednotlivých vyjádřeních.
 • Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice ze dne 26.08.2022 č. j. KHSLB 18745/2022

 • Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o kráceném rozboru vzorku vody z rekonstruovaného vodovodního řádu prokazující soulad s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

 • Před uvedením stavby do užívání předložit doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Stavbu nutno provádět z jakostního materiálu a za odborného dozoru.
 2. Přechodná úprava provozu na poz. komunikacích bude při stavbě řešena dle platných TP 66 (II. vydání) a dalších technických předpisů a norem a bude před stavbou projednána v dostatečném předstihu se zdejším DI a u příslušného silničního úřadu.
 3. Při provádění stavebních prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy na ochranu zdraví pracujících a třetích osob, jakož i ostatní předpisy na provádění vodních děl.
 4. Při stavbě budou dodržena ustanovení předpisů upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy, zejména vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
  o vodovodech a kanalizacích). 
 5. Investor zajistí před zahájením stavby vytýčení stávajících podzemních sítí prostřednictvím jejich správců a při stavbě bude postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 6. Pro výkopy na veřejných prostranstvích a uzavírky komunikací je nutno vyžádat si povolení u příslušného orgánu.
 7. Stavební mechanizmy nesmí být používány tam, kde to některý ze správců podzemních sítí a zařízení výslovně zakázal.
 8. Stavebníkovi se ukládá projednat s vodoprávním úřadem veškeré změny projektu stavby, které se ukázaly nutné v průběhu výstavby a které by měnily technické řešení vodního díla nebo majetkoprávní vztahy.
 9. Náhradu případných škod, vzniklých při výstavbě lze uplatnit u stavebníků. Pokud nedojde k dohodě, pak podle Občanského zákoníku u soudu.
 10. Při stavbě budou respektovány stávající nemovitosti a zařízení, nacházející se v trase, případně bezprostřední blízkosti stavby, které jsou ve vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob.
 11. Na stavbě bude veden stavební deník.
 12. Vodoprávní úřad bude zván na kontrolní dny.
 13. Stavba bude realizována dodavatelsky (dle výběrového řízení). Stavebník písemně oznámí na MMJN – vodoprávní úřad dodavatele stavby a osobu, pověřenou výkonem odborného dozoru stavby.
 14. Štítek “ Stavba povolena” bude po dobu stavby umístěn na viditelném místě. Vyvěšen bude po nabytí právní moci povolení ke stavbě vodního díla.
 15. Terén bude po ukončení stavebních prací uveden do řádného stavu v celé délce trasy, včetně ploch a skládek stavebního materiálu, zařízení staveniště apod.
 16. Stavba bude realizována s termínem dokončení 10/2025.
 1. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu v Jablonci nad Nisou ukončení stavby. Žádost
  o kolaudační souhlas bude doložena projektem stavby dle skutečného provedení, dokladem o vyčištění, protokolem o tlakových zkouškách vodovodu, protokol o funkčnosti signalizačního vodiče či lanka, protokol o provedení funkčnosti všech použitých armatur, protokol o provedení dezinfekce, protokol o proplachu, o průchodnosti potrubí, dokladem o zkoušce vodotěsnosti, dokladem o použitelnosti materiálu pro styk s pitnou vodou, kráceným vzorkem vody; dokladem o zkoušce vodotěsnosti, kamerové prohlídce a vizuální kontrole kanalizace, dokladem o shodě na použité materiály, geodetickým zaměřením, zápisem o převzetí stavby mezi dodavatelem a stavebníkem, stavebním deníkem, dokladem o likvidaci vzniklých odpadů, souhlasy správců stavbou dotčených IS, souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků, atd.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01  Teplice-Trnovany

Odůvodnění:

Dne 07.10.2022 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byly doloženy následující doklady

 • projektová dokumentace – Ing. Petr Kořínek (ČKAIT 0500705), 02/2022

 • plná moc pro zastupování

 • souhlas vlastníka stavbou dotčeného pozemku

 • Magistrát města Jablonec n. N. – OSŽP – souhrnné stanovisko ze dne 01.09.2022 č. j. 67994/2022

 • Magistrát města Jablonec n. N. – OSŽP-ODS – rozhodnutí ze dne 30.09.2022 č. j. 81848/2022

 • KHS závazné stanovisko ze dne 26.8.2022 č. j. KHSLB 18745/2022

 • ČEZ Distribuce, a. s. – sdělení ze dne 21.03.2022 č. j. 0101707499

 • ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření ze dne 04.10.2022 č. j. 001128109433

 • Severočeské muzeum – stanovisko ze dne 24.8.2022 č. j. A691-2022

 • SČVK, a. s. – vyjádření ze dne 29.08.2022 č. j. O22690090631/TPCLI/Po

 • SČVK, a. s. – vyjádření ze dne 01.04.2022 č. j.  SCVKZAD134097

 • Statutární město Jablonec nad Nisou – vyjádření ze dne 29.3.2022 č. j. 2045/2022/OIV

 • GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 21.03.2022 zn. 5002578737

 • Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. – stanovisko ze dne 23.03.2022 zn. 77/2021

 • Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. – vyjádření ze dne 21.03.2022 č. j. 588827/22

a dále vyjádření vlastníků, provozovatelů a správců sítí technického vybavení, kteří nemají
v oblasti stavby umístěna svá zařízení, vyjádřená písemně a formou razítek na přehledné situaci projektové dokumentace.

Vodoprávní úřad oznámil dne 10.10.2022 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Hlavním účastníkem stavebního řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu je stavebník – Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č. p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, neboť je žadatelem o vydání stavebního povolení a tímto rozhodnutím mu vzniká oprávnění uskutečnit stavby vodních děl.

Účastníkem řízení podle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu je vlastník pozemku, na němž má být stavba provedena, není-li stavebníkem – Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. č. p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1.

Další účastníci – vlastníci a správci dotčených sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet služby, s.r.o., Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Účastníkem řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu je vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno. Osoby s vlastnickými právy nebo jinými věcnými právy k pozemkům:

st. p. č.: 774, 773, 1266, 1254, 1296, 1246, 1441, 367, 1450, 1123, 1384 a 1280

a p. p. č.: 1385/2, 1384/2, 1384/4, 1418/3, 1384/5, 1384/3, 1359/1, 1357/4 a 1356/4, vše k. ú. Jablonec nad Nisou.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

 • Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v. r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Michal Holý

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 21.10.2022.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

 • Účastníci řízení

– účastníci podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu:


1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
zastoupení pro: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01  Teplice-Trnovany

– účastníci podle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu

2.Statutární město Jablonec nad Nisou, IDDS: wufbr2a
sídlo: Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

– účastníci podle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu


3. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
4. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2
5. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1

 • účastníci podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu a současně podle ust. § 144 správního řádu – veřejnou vyhláškou

6.774, 773, 1266, 1254, 1296, 1246, 1441, 367, 1450, 1123, 1384 a 1280 a p. p. č.: 1385/2,

 1384/2, 1384/4, 1418/3, 1384/5, 1384/3, 1359/1, 1357/4 a 1356/4, vše k. ú. Jablonec nad Nisou.

 
B. Dotčené orgány
7. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení dopravní a silniční, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 1
8. Magistrát města Jablonec nad Nisou, Stavební úřad, Mírové náměstí č.p. 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

 • Na vědomí:

9. Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IDDS: wnfk7qc
sídlo: Masarykova č.p. 437/11, 460 01  Liberec

 • K vyvěšení na úřední desku

 • Magistrát města Jablonec nad Nisou – 1 ×


Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076889x | Petr Vitvar
load