Archiv oznámení

Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče

Den vyvěšení:16.11.2022
Den sejmutí:2.12.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro jmenování do funkce:

vedoucího oddělení životního prostředí a státní památkové péče na odboru stavebním a životního prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou

Místo výkonu práce: území správního obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce vedoucího úředníka: vedoucímúředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk

Další požadavky stanovené pro uchazeče:

· vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, ochrany životního prostředí či památkové péče;

· znalost právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí a památkové péče a předpisů souvisejících včetně znalosti postupů podle správního řádu;

· zkouška zvláštní odborné způsobilosti na požadovaném úseku výhodou;

· dobrá orientace v prostředí výkonu přenesené působnosti státní správy;

· výborné komunikační a vyjednávací schopnosti;

· schopnost řídit středně velký kolektiv;

· aktivní přístup k řešení problémů;

· flexibilita, loajalita, samostatnost a zodpovědnost;

· uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet);

· řidičský průkaz – minimálně skupina B.

Nabízíme:

· perspektivní zaměstnání;

· odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou (příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, pět dní zdravotního volna);

· možnost poskytnutí náborového příspěvku.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

· jméno, příjmení a titul;

· datum a místo narození;

· státní příslušnost;

· místo trvalého pobytu;

· korespondenční adresa;

· telefonní číslo;

· číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);

· datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

· strukturovaný životopis

· výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce

· doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii

· lustrační osvědčení (je-li zákonem u uchazeče požadováno)

· písemnou představu (max. 3 normostrany) o řízení útvaru a jeho personálním obsazení.

Popis vykonávané práce:

Vedení středně velkého pracovního kolektivu, který má na starosti výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochranu ovzduší, ochrany zvířat proti týrání, ochrany lesa, myslivost, nakládání s odpady a dále na úseku státní památkové péče – to vše v rozsahu svěřeném obcím, pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.

Platové zařazení: do platové třídy 11.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 2. 12. 2022 do 11.00 hod., tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou

Způsob podání přihlášky:

  • · osobně na Informačním středisku magistrátu, budova radnice (vedle hlavního vchodu)
  • · osobně na Organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dveří 234 (příp. 232, 235, 236)
  • · odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, Organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou
  • · na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací: informace k pracovní náplni jsou k dispozici u Ing. Mgr. Ivany Řimnáčové, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí na rimnacova@mestojablonec.cz, informace k výběrovému řízení poskytne JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu na rehacek@mestojablonec.cz nebo Zdeňka Krausová, organizační a personální oddělení na krausova@mestojablonec.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány.

Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076962x | Petr Vitvar
load