Archiv oznámení

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Terminál veřejné osobní dopravy, vodovod a kanalizace

Číslo jednací:94329/2022
Den vyvěšení:14.11.2022
Den sejmutí:29.11.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

3215/2022/SPR/OVÚ/Go

Č.j.:

94329/2022

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jaroslav Katuš

483 357 535

483 357 353

katus@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

11.11.2022


Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

"Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou"

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou,
které zastupuje IKA Veselý & partneři, a.s., IČO 27759717, Jablonecká 7/22, 460 05  Liberec-Liberec V-Kristiánov

(dále jen "stavebník") dne 25.04.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

"Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou"

SO 210.2 – opěrná zeď – rozšíření a rekonstrukce koryta toku

SO 301 – vodní plocha s retenční funkcí

SO 311 – nový vodovodní řád „V“

SO 312 – areálová dešťová kanalizace – odlučovač lehkých kapalin

SO 314 – přeložky vodovodu

SO 315 – přeložky jednotné kanalizace

SO 316 – přeložky dešťové kanalizace

na pozemku st. p. 1517/5, 3065, parc. č. 40/1, 42/2, 48, 2046/4, 2052/1, 2053/4, 2053/9, 2065/1, 2065/12, 2065/42, 2275/3, 2280/2, 2280/5, 2280/6, 2280/7, 2280/9, 2291, 2292, 2474/1, 2474/2, 2474/7, 2474/9, 2474/10, 2474/23, 2474/25, 2474/26, 2488/1, 2502/1, 2502/8, 2755, 2756, 2758, 2759, 2760, 2777/1, 2777/2, 2778, 3007, 3205 v katastrálním území Jablonec nad Nisou. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje

Liberecký

Název obce

Jablonec nad Nisou

Identifikátory katastrálních území

655970

Názvy katastrálních území

Jablonec nad Nisou

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

st. p. 1517/5, 3065, parc. č. 40/1, 42/2, 48, 2046/4, 2052/1, 2053/4, 2053/9, 2065/1, 2065/12, 2065/42, 2275/3, 2280/2, 2280/5, 2280/6, 2280/7, 2280/9, 2291, 2292, 2474/1, 2474/2, 2474/7, 2474/9, 2474/10, 2474/23, 2474/25, 2474/26, 2488/1, 2502/1, 2502/8, 2755, 2756, 2758, 2759, 2760, 2777/1, 2777/2, 2778, 3007, 3205 v katastrálním území Jablonec nad Nisou

Číselný identifikátor vodního toku

10100061

Název vodního toku

Lužická Nisa

Čísla hydrologického pořadí

2-04-07-0050-0-00

Říční km vodního toku (konec stavby)

46,614 km

Říční km vodního toku (začátek stavby)

46,530 km

Popis stavby:

SO 210.2 – opěrná zeď – rozšíření a rekonstrukce koryta toku

Úpravy opevnění koryta (rozšíření a rekonstrukce) a nábřežních zdí (opěrné zdi) jsou v délce 126 m. Pravobřežní zeď bude délky 120,45 m a levobřežní zeď bude délky 126,03 m. Dno koryta bude proměnné šíře od 5,82 do 7,51 m a bude opevněno dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Dno je opatřeno čtyřmi betonovými prahy o rozměru 0,5x0,8 m. Nábřežní zdi budou provedeny jako železobetonové s kamenným obkladem z lomového kamene s výškou 3,05 m nad dno koryta vodního toku. Zeď u retenční plochy je délky 74 m.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla

úprava koryta Lužické Nisy

Stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta vod. toků včetně terénních úprav

úprava koryta a břehů

Délka dotčeného vodního toku – regulace vodního toku

126 m

Délka ochranných hrází

126 m

Maximální výška ochranných hrází

3,05 m

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

980066,3  680697,5

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

980037,0  680525,1

SO 301 – vodní plocha s retenční funkcí

Vodní plocha s retenční funkcí bude nad hladinou stálého nadržení vybavena regulačním zařízením umožňující regulovaný odtok 5,0 l/s. Vodní plocha má půdorysnou plochu 580 m2. Navržený objem retenční nádrže – 488 m3 stálého vodního objemu a 265 m3 retenčního objemu pro regulovaný odtok. Při západní straně bude umístěna odběrná šachta a odběrné místo pro jednotky IZS. Součástí vodní plochy je vodní prvek (fontána).

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Retenční nádrže, dešťové zdrže

Druh retenční nádrže, resp. dešťové zdrže (Č 43)

retenční nádrž k ovlivnění průtokových poměrů ve vodním toku

Objekt je součástí sítě ČOV

NE

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

980075,4 680661,5

SO 311 – nový vodovodní řád „V“

Navrhovaný vodovodní řad “V“ se napojuje na stávající a navržený vodovod ve dvou místech. Bude provedeno napojení na vodovodní řad TLT DN 80 (přeložka vodovodu “P2“) v ul. Kamenné, a na vodovod PE 160 v ul. 5. května.

Vodovodní řad “V“ je navržen z tvárné litiny DN 80 C100 (min. tl. 4,7 mm) o délce 237,30 m. Větší část řadu v délce 167,63 m bude provedena s ochranou proti bludným proudům. Zbývající část řadu v délce 69,67 m bude provedena z tvárné bez ochrany proti bludným proudům. V místě přechodu přes stávající most v ul. Lipanská bude použito potrubí a tvarovky z tvárné litiny (bez ochrany proti bludným proudům) s vnější tepelnou ochranou v délce 14,0 m. Na řadu jsou navrženy 4 ks sekčních uzávěrů DN 80, 4 ks podzemního hydrantu/vzdušníku/kalníku DN 80 sloužící pro účely provozovatele veřejného vodovodu. Hydranty nejsou navrženy pro požární účely. Bude provedeno zrušení stávajících vodovodních řadů LT DN 60 v délce 40,80 m a PVC 90 v délce 31,40 m v ul. Lipanská, kdy stávající vodovodní řady budou zrušeny vykopáním.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodovodní řady

Druh vodovodního řadu (Č 28)

zásobovací síť

Celková délka řadů

167/63 m

Nejmenší jmenovitá světlost řadu

80 mm

Největší jmenovitá světlost řadu

160 mm

Název vodovodu

vodovod "V"

Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody

vodovodní řady zásobovací sítě

Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)

místní

Odběry pro pitné účely

zásobování obyvatelstva

Název vodního díla

vodovod

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

980066,5 680698,4

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

980006.7 680676,0

SO 312 – areálová dešťová kanalizace + odlučovač lehkých kapalin

Stavební objekt řeší regulované vypouštění dešťových vod z objektu terminálu veřejné osobní dopravy do Lužické Nisy.

Odvodňované objekty:

 • SO 101.A Budova terminálu – přípojky dešťových svodů ze zastřešení objektu

 • SO 101.B Zastřešení nástupiště

 • SO 120 Komunikace a zpevněné plochy

Vzhledem k nepříznivým podmínkám pro zasakování dešťových vod budou dešťové vody z řešené zástavby (komunikací, parkovišť, zpevněných ploch, střech atd.) vedeny přes retenční nádrž, kde budou zadrženy a regulovaným odtokem vypouštěny do Lužické Nisy. 

Vzhledem ke konfiguraci terénu a uspořádání stavby se navrhuje rozdělení odtoku dešťových vod do dvou skupin.

Dešťové vody ze střechy objektu SO 101.A a ze střechy objektu SO 101.B budou gravitačně odvedeny do retenční nádrže SO 301. Odtud budou dešťové vody regulovaně vypouštěny do Lužické Nisy. Regulovaný odtok byl stanoven na 5,0 l/s. Napojení do retenční nádrže bude provedeno v rámci stavebního objektu terminálu pomocí klempířských výrobků v počtu 3ks.

Dešťové vody ze zpevněných ploch – SO 120 budou gravitačně vedeny přes odlučovač lehkých kapalin OLK do čerpací stanice (OLK a ČS jsou umístěny v objektu terminálu) a následně čerpány do retenční nádrže SO 301. Napojení do retenční nádrže bude provedeno v rámci stavebního objektu terminálu pomocí klempířských výrobků v počtu 1ks.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace

Druh přiváděných vod (Č 07)

dešťové

Nechanické čištění

gravitační zachycení olejů, tuků

SO 314 – přeložky vodovodu

V blízkosti zájmové lokality prochází stávající vodovod v těchto ulicích:

 • Kamenná – OC DN 400, OC DN 200, LT (PE) DN 80

 • Lipanská - LT DN 50

 • 5. Května – PE 160

Přeložka vodovodu “P1“ se napojuje na stávající vodovod ve dvou místech. Bude provedeno napojení na vodovodní řad OC DN 400 v ul. Kamenné, a na vodovodní řad OC DN 400 na Dolním náměstí.

Přeložka je navržena z tvárné litiny DN 400 C40 (min. tl. 6,0 mm) pro svislou pokládku a z tvárné litiny DN 400 (min. tl. 6,4 mm) pro nadchod (most Kamenná) o celkové délce 138,70 m, v celé délce s ochranou proti bludným proudům. V místě přechodu přes stávající most v ul. Kamenná bude použito potrubí a tvarovky z tvárné litiny s vnější tepelnou ochranou v délce 14,0 m. Na řadu jsou navrženy sekční uzávěry Š1, Š3 - DN 400, Š2 - DN 100, podzemní hydrant (vzdušník) H1–V - DN 100, sloužící pro účely provozovatele veřejného vodovodu. Hydrant není navržen pro požární účely.

Přeložka vodovodu “P2“ se napojuje na stávající vodovod ve třech místech. Bude provedeno napojení na vodovodní řad PE 160 v ul. Kamenné, a na vodovodní řady LT DN 80, PE 110 na Dolním náměstí.

Přeložka je navržena z tvárné litiny DN 80 C100 (min. tl. 4,7 mm) pro svislou pokládku a z tvárné litiny DN 80 (min. tl. 4,7 mm) pro nadchod (most Kamenná) o celkové délce 142,10 m, v celé délce s ochranou proti bludným proudům a z tvárné litiny DN 100 C100 (min. tl. 4,7 mm) o délce 5,50 m, s ochranou proti bludným proudům. V místě přechodu přes stávající most v ul. Kamenná bude použito potrubí a tvarovky z tvárné litiny s vnější tepelnou ochranou v délce 14,0 m. Na řadu jsou navrženy sekční uzávěry Š4, Š5 – DN 80, sloužící pro účely provozovatele veřejného vodovodu. Bude provedeno zrušení stávajícího nahrazovaného vodovodního řadu LT DN 80 v délce 86,90 m / PE 90 v délce 52,10 m a PE 110 v délce 6,50.

Přeložka vodovodu “P3“ se napojuje na stávající vodovod ve dvou místech. Bude provedeno napojení na vodovodní řad OC DN 200 v ul. Kamenné, a na vodovodní řad OC DN 200 na Dolním náměstí.

Přeložka je navržena z tvárné litiny DN 200 C64 (min. tl. 5,0 mm) pro svislou pokládku a z tvárné litiny DN 200 (min. tl. 4,8 mm) pro nadchod (most Kamenná) o celkové délce 139,00 m, v celé délce s ochranou proti bludným proudům. V místě přechodu přes stávající most v ul. Kamenná bude použito potrubí a tvarovky z tvárné litiny s vnější tepelnou ochranou v délce 14,0 m Na řadu jsou navrženy sekční uzávěry Š6, Š7, Š8, Š10 – DN 200, Š9 – DN 100, podzemní hydrant (vzdušník) H2–V – DN 80, sloužící pro účely provozovatele veřejného vodovodu. Hydrant není navržen pro požární účely.

Přeložka vodovodu “P4“ se napojuje na stávající vodovod v jednom místě. Bude provedeno napojení na vodovodní řad PE 160 v ul. 5. května.

Přeložka vodovodu “P4“ je navržena z vodovodního potrubí PE 100RC 110 x 6,6 mm SDR17 o délce 21,10 m. Přeložka nahrazuje stávající vodovodní potrubí PE 90, které slouží jako odkalovací řad pro vodovod PE 160. Bude provedeno zrušení stávajícího nahrazovaného vodovodního řadu PE 90 v délce 24,30 m, kdy stávající vodovodní řad bude zrušen vykopáním

SO 315 – přeložky jednotné kanalizace

V blízkosti zájmové lokality prochází stávající kanalizace v těchto ulicích:

 • Kamenná – BV 400/60, TBR 300

 • Lipanská – KT DN 300, BV 300/450

 • 5. května – BV 1000/1500, KT DN 300

Přeložka jednotné kanalizace “J1“ je navržena z kameniny DN 400 tř. 200 o délce 45,60 m, kameniny DN 300 tř. 240 o délce 102,80 m, tvárné litiny DN 300 C50 o délce 43,0 m (2 x rameno shybky o délce 21,5 m). Tato přeložka nahrazuje stávající jednotné kanalizační potrubí KT DN 300 o délce 121,0 m, PVC DN 250 o délce 48,0 m (2 x rameno shybky o délce 24,0 m) a TBR DN 300 o délce 29,2 m, které budou zrušeny vykopáním v celé své délce.

Přeložka jednotné kanalizace “J2“ je navržena z kameniny DN 500 tř. 160 o délce 69,10 m. Tato přeložka nahrazuje stávající jednotné kanalizační potrubí (přepad) BV 400/600 o délce 75,50 m, které bude zrušeno vykopáním v celé své délce.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)

gravitační

Celková délka stok

260,5 m

Nejmenší jmenovitá světlost stoky

300 mm

Největší jmenovitá světlost stoky

500 mm

Název kanalizačního systému

kanalizace

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod

stoková síť

Kanalizační soustava (Č 24)

kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy (Č 25)

oddílná

Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)

2

Název vodního díla

kanalizace

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

980111,0 680615,9 Stoka 1

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

979973,1 680668,8 Stoka 1

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

980062,5 680690,2 Stoka 2

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

980000,1  680665,7 Stoka 2

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

980041,2 680528,2 Stoka 3

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

980066,6  680480,9 Stoka 3

SO 316 – přeložky dešťové kanalizace

V blízkosti zájmové lokality prochází stávající kanalizace v těchto ulicích:

 • Kamenná – BV 400/60

 • Lipanská – BV 300/450

Přeložka dešťové kanalizace “D1“ je navržena z kameniny DN 400 tř. 200 o délce 24,80 m. Tato přeložka nahrazuje stávající dešťové kanalizační potrubí BV 300/450 o délce 23,80 m, které bude zrušeno zalitím cementopopílkovou směsí v celé své délce (potrubí vzhledem k umístění pod stávajícími nerušenými IS není možno bezproblémově odstranit vykopáním).

Přeložka dešťové kanalizace “D2“ je navržena z kameniny DN 400 tř. 200 o délce 65,10 m. Tato přeložka nahrazuje stávající dešťové kanalizační potrubí BV 300/450 o délce 62,40 m, které bude zrušeno vykopáním v celé své délce.

K žádosti byly doloženy následující doklady

 • projektová dokumentace – Ing. P. Pokorný (ČKAIT 1004332), 03/2021

 • plná moc pro zastupování

 • Magistrát města Jablonec n. N. – OSŽP-SÚ – územní rozhodnutí ze dne 07.04.2020 č. j. 27706/2020

 • Magistrát města Jablonec n. N. – OSŽP-SÚ – souhlas dle § 15 odst. 2)  stavebního zákona ze dne 18.02.2022 č. j. 15159/2022

 • Magistrát města Jablonec n. N. – OSŽP-OŽPaPP – závazné stanovisko ze dne 17.09.2021 č. j. 73736/2021

 • Magistrát města Jablonec n. N. – OSŽP-OŽPaPP – souhrnné stanovisko ze dne 15.09.2021 č. j. 57875/2021

 • Národní památkový ústav – vyjádření ze dne 25.8.2021 č. j. NPU-353/62885/2021

 • Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci – závazné stanovisko ze dne 16.09.2021 č. j. KHSLB 17757/2021

 • Povodí Labe, s. p. – stanovisko ze dne 19.09.2022 č. j. PLa/2022/025171

 • HZS Libereckého kraje – závazné stanovisko ze dne 28.7.2021 č. j. HSLI-2091-2/JN-2021

 • ŘSD ČR – vyjádření ze dne 23.7.2021 č. j. RSD-354750/2021-2

 • ČEZ Distribuce, a. s. – sdělení ze dne 22.03.2022 č. j. 0101708687

 • Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. – stanovisko ze dne 04.03.2019 č.j. 2019

 • SČVK, a. s. – vyjádření k PD ze dne 01.11.2022 č. j. O22690116042/TPCLI/Po

 • SČVK, a. s. – vyjádření k PD ze dne 20.10.2022 č. j. O22690112976/TPCLI/Po

 • GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 23.06.2021 zn. 5002395141

 • Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. – vyjádření ze dne 02.06.2021 č. j. 680387/21

 • České radiokomunikace a.s. – vyjádření ze dne 02.06.2021 č. j. UPTS/OS/276917/2021

a dále vyjádření vlastníků, provozovatelů a správců sítí technického vybavení, kteří nemají
v oblasti stavby umístěna svá zařízení, vyjádřená písemně a formou razítek na přehledné situaci projektové dokumentace.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 stavebního zákona, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona, § 47 odst. 1 správního řádu a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit do 10 dnů od doručení tohoto oznámení,
na námitky, které budou sděleny později, se nebere zřetel. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní orgány.

Do spisového materiálu lze nahlédnout na Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odboru stavebním a životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 3. patro, dveře č. 332, 467 51 Jablonec nad Nisou, v úřední dny, tj. pondělí a středa 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hod., v ostatní dny dle předchozí telefonické domluvy.

Hlavním účastníkem stavebního řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu je stavebník: Statutární město Jablonec nad Nisou.

Účastníkem řízení dle § 109 písm. b) stavebního zákona je vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem: Povodí Labe s. p.

Účastníkem řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona je vlastník pozemku, na němž má být stavba provedena, není-li stavebníkem: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Povodí Labe s. p. a ČEZ Distribuce a. s.

Účastníkem řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona: Vlastníci a správci dotčených sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet služby, s.r.o., Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace a.s., České Radiokomunikace a.s.

Účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu a současně podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona je vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno. Osoby s vlastnickými právy nebo jinými věcnými právy k pozemkům: st. p. č. 30/6, 30/7, 2865, 696/3, 1703, 831, 2040, 5706, 547/2, 2044, 1509/2, 2281, 2247, 1167, 5749, 38, 707, 31/2 a 44/1 a p. p. č. 8/12, 8/1, 2065/4, 2754/1, 2754/2, 3080, 2474/4, 2474/21, 2068, 3097, 2489/2, 2489/4, 2489/6, 2056/5, 2056/3, 2054/3, 2474/11, 3028, 2053/10, 2053/5, 2053/11, 2053/1, 2053/6, 50, 2791, 44/3, 44/1 a 2290/1, vše v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

Poučení

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na možnost ovlivnění jejich práv navrhovanou stavbou.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Mgr. Michal Holý v. r.

vedoucí oddělení vodoprávní úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

 • účastníci řízení

 • účastníci podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a současně podle § 109 písm. a) stavebního zákona:


1. IKA Veselý & partneři, a.s., IDDS: gtvd9pf
sídlo: Jablonecká č.p. 7/22, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5
zastoupení pro: Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou

 • účastníci podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a současně podle § 109 písm. b), c) a d) stavebního zákona:


2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň
3. České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00  Praha 69
4. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2
5. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1
6. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3
7. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle
8. Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1
9. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1
10. Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., IDDS: r986i9w
sídlo: Souběžná č.p. 2349/7, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

 • účastníkům podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a současně podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona: (doručení veřejnou vyhláškou)

 • Osoby s vlastnickými právy nebo jinými věcnými právy k pozemkům: st. p. č. 30/6, 30/7, 2865, 696/3, 1703, 831, 2040, 5706, 547/2, 2044, 1509/2, 2281, 2247, 1167, 5749, 38, 707, 31/2 a 44/1 a p. p. č. 8/12, 8/1, 2065/4, 2754/1, 2754/2, 3080, 2474/4, 2474/21, 2068, 3097, 2489/2, 2489/4, 2489/6, 2056/5, 2056/3, 2054/3, 2474/11, 3028, 2053/10, 2053/5, 2053/11, 2053/1, 2053/6, 50, 2791, 44/3, 44/1 a 2290/1, vše v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

 • dotčené orgány
  12. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
  sídlo: Palackého č.p. 4680/91, Mšeno nad Nisou, 466 05  Jablonec nad Nisou 5
  13. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, IDDS: nfeai4j
  sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5
  14. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw
  sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1
  15. Magistrát města  Jablonec nad Nisou, oddělení dopravní a silniční, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 467 51  Jablonec nad Nisou 1
  16. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

 • k vyvěšení na úřední desku

Magistrát města Jablonec nad Nisou – 1 ×


Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076889x | Petr Vitvar
load