Archiv oznámení

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: přesunutí AZ ze soukromého pozemku p.č. 1165 na silnici III/29029 - ul. Janovská včetně úpravy VDZ a SDZ, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:93509/2022
Den vyvěšení:11.11.2022
Den sejmutí:26.11.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti ze dne 9.11.2022, kterou podala společnost

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1v zastoupení Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odbor technický, oddělení správy komunikací,

(dále jen „navrhovatel“), "), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, kterou je

komunikace: silnice III/29029 a místní komunikace III. třídy

ulice: Janovská a Pražského povstání

termín: od 11/2022 do 10/2023

akce: přesunutí autobusové zastávky ze soukromého pozemku parc. č. 1165 v k.ú. Mšeno nad Nisou na silnici III/29029 – ulice Janovská, včetně úpravy vodorovného a svislého dopravního značení

 

Popis úprav:

Z důvodu přesunu AZ do jízdního pruhu na silnici Janovská vzešla potřeba vyměnit stávající P4 „dej přednost v jízdě“ za P6 „stůj, dej přednost v jízdě“ (doprava není vidět přes zarostlý svah a vlevo není vidět přes bus, když by stál mimo jízdní pruh Janovské), a přesun IJ4a „označník zastávky“ ke stávající V4 „vodící čára“ ul. Janovské. P6 je doplněna V5 „příčná čára souvislá“, stínem V13 „šikmé rovnoběžné čáry“ a krátkou V1a „podélná čára souvislá“. Z důvodu zastavování autobusu v jízdním pruhu na Janovské je nutné osadit novou dočasnou SDZ C14a „neobjížděj autobus“. Do V13 vymezujícímu místo ležící mimo komunikaci jsou navrženy plastové regulační sloupky Z11h „směrový sloupek zelený kulatý – baliseta“ (umístění 1 m od kraje V13 s distancí 2,5 m).

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 • Svislé dopravní značky (dále jen „dopravní značky“) se umístí tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Dopravní značky budou osazeny a ukotveny vhodným způsobem odbornou firmou a dostatečně zabezpečeny proti účinkům větru /§ 62 odst. 2 zákona o provozu/.

 • Sloupky dopravních značek budou červenobíle pruhované.

 • Dopravní značky budou osazeny za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

 • Dopravní značky budou provedeny v retroreflexním provedení, s fólií třídy 2 (normová třída R´2).

 • Provedení dopravního značení bude provedeno souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 • Dopravní značení se umístí dle navrženého schéma dopravního značení (viz příloha), které je označeno razítkem KŘ Policie ČR a razítkem správního orgánu, a které je nedílnou součástí tohoto opatření.

 • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

 • Umístění schváleného přenosného dopravního značení si zajistí navrhovatel.

 • Po provedené instalaci dopravního značení na daném místě bude bezodkladně informováno oddělení dopravní a silniční, a to kvůli evidenci dopravního značení.

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, stanovil, dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, na základě návrhu navrhovatele přechodnou úpravu provozu z důvodu přesunutí autobusové zastávky ze soukromého pozemku na jízdní pruh ulice Janovská, katastrální území Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou.

S navržených přechodným umístěním dopravního značení a s přesunem zastávky vyjádřili písemný souhlas:

 • KŘ Policie ČR v Jablonci nad Nisou dne 8.11.2022 pod č.j. KRPL-109567/ČJ-2022-180406-02

 • KORID LK dne 10.11.2022

 • Jablonecká dopravní a.s. dne 10.11.2022

 • KSS LK p.o. dne 9.11.2022

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová


Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076935x | Petr Vitvar
load