Archiv oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29029 (ul. U Přehrady) k.ú. i obec Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:93898/2022
Den vyvěšení:11.11.2022
Den sejmutí:26.11.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

6589/2022/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

93898/2022

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

10.11.2022


Progres Liberec s.r.o.
Vilová č.p. 350
460 01  Liberec 1

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 8.11.2022 podaném společností Progres Liberec s.r.o., IČO 25401645, Vilová č.p. 350, 460 01  Liberec 1

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 9.112022 čj. KRPL110684/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích :

na silnici : III/29029 (ul. U Přehrady) k.ú. i obec Jablonec nad Nisou 

v místě : protlak / případně překop před přechodem pro chodce u městského plaveckého bazénu

termín : od 21.11.2022 – do 30.4.2022 (dle klimatických podmínek a vánočních svátků budou probíhat technologické přestávky)

důvod : rekonstrukce plynu v rámci akce „REKO MS Jablonec nad Nisou – U Přehrady, STL plynovod“

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 9.112022 čj. KRPL110684/ČJ-2022-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost Progres Liberec s.r.o., IČO 25401645, Vilová č.p. 350, 460 01  Liberec 1 zastoupena stavbyvedoucím – Roman Havle, tel. č. 725 926 647.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozuna  silnici na silnici : III/29029 (ul. U Přehrady) k.ú. i obec Jablonec nad Nisou v místě - protlak / případně překop před přechodem pro chodce u městského plaveckého bazénu v termínu od 21.11.2022 – do 30.4.2022 (dle klimatických podmínek a vánočních svátků budou probíhat technologické přestávky) z důvodu rekonstrukce plynu v rámci akce „REKO MS Jablonec nad Nisou – U Přehrady, STL plynovod“. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 9.112022 čj. KRPL110684/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

 

Příloha -  situace dopravního značení

 

 

 

Obdrží

Žadatel :

  • Progres Liberec s.r.o., IDDS: b9qu4yg, Vilová 350, 460 01  Liberec 1  

Dotčený orgán :

  • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9,  ul.28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

Na vědomí :

  • co

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076935x | Petr Vitvar
load