Vyhledávání v oznámeních

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Rovná, ul. Školní k.ú. Kokonín obec Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:79720/2022
Den vyvěšení:21.9.2022
Den sejmutí:7.10.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

5570/2022/ODS/ZUK/Mun

 

Č.j.:

79720/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

 

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

21.9.2022

 

 


Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí č.p. 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou 1

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti ze dne 19.9.2022, kterou podala společnost

 

Statutární město Jablonec nad Nisou, odbor správy majetku, oddělení správy nebytových objektů, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 (dále jen „navrhovatel“),

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Krajského ředitelství Policie ČR Jablonec nad Nisou (dále jen "orgán policie") č.j. KRPL-92513/ČJ-2022-180406-02 ze dne 16.9.2022, přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, kterou je

místní komunikace III. třídy – ulice Rovná (pp.č.943), ulice Školní (pp.č.940/1), katastrální území Kokonín obec Jablonec nad Nisou, takto:

 • V ul. Školní: 5 m za křižovatkou s Rovná ve směru do ul. Rychnovská, podél oploceného hřiště, bude umístěno DZ B29 „zákaz stání“ + E13 „čas“ (Po-Pá 7:00-18:00) + E8a „šipka“

 • Operativně v obou ulicích může být dle potřeby pracovní místo značeno dle schéma B/24

 

Důvodem přechodné úpravy provozu je zajištění bezpečnosti při opravě havarijního stavu oplocení dětského hřiště (výměna narušených kovových sloupů o délce 5 m).

Platné v termínu od 26.9.2022 do 5.10.2022

 

 

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 • Svislé dopravní značky (dále jen „dopravní značky“) se umístí tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Dopravní značky budou osazeny a ukotveny vhodným způsobem odbornou firmou a dostatečně zabezpečeny proti účinkům větru /§ 62 odst. 2 zákona o provozu/.

 • Sloupky dopravních značek budou červenobíle pruhované.

 • Dopravní značky budou osazeny za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

 • Dopravní značky budou provedeny v retroreflexním provedení, s fólií třídy 2 (normová třída R´2).

 • Provedení svislého dopravního značení bude provedeno souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 • Dopravní značení se umístí dle navrženého schéma dopravního značení (viz příloha), které je označeno razítkem KŘ Policie ČR a razítkem správního orgánu, a které je nedílnou součástí tohoto opatření.

 • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

 • Umístění schváleného přenosného dopravního značení zajistí a dále včas odstraní: Statutární město Jablonec nad Nisou, odbor správy majetku, oddělení správy nebytových objektů, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1, paní Hana Schindlerová, schindlerova@mestojablonec.cz

 • Odpovědnou osobou za dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu je na základě smlouvy o dílo SD/2022/0468 Ing. Jiří Huptych – J.I.H, tel.:605 254 580

 • Po provedené instalaci dopravního značení na daném místě bude bezodkladně informováno oddělení dopravní a silniční, a to kvůli evidenci dopravního značení.

 

PLATNOST přechodného stanovení je, v souladu s ustanovením § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu, nejdéle na dobu jednoho roku, zde do 5.10.2022

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, stanovil, dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, na základě návrhu navrhovatele přechodnou úpravu provozu z důvodu zajištění bezpečnosti při opravě havarijního stavu oplocení dětského hřiště (výměna narušených kovových sloupů o délce 5 m), katastrální území Kokonín obec Jablonec nad Nisou. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl správní orgán řízení o návrhu.

 

Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu:

- Policie ČR č.j. KRPL-92513/ČJ-2022-180406-02 ze dne 16.9.2022

 

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

 

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

 

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová  v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

Za správnost vyhotovení Radka Šrýtrová

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

 

Vyvěšeno dne: …………………. Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

Příloha:

 • Vyjádření KŘ Policie ČR

 

 

Obdrží:

1. Statutární město Jablonec nad Nisou, odbor správy majetku, oddělení správy nebytových objektů, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1


Vytvořeno 5.12.2005 15:40:12 | přečteno 122762x | Petr Vitvar
load