Vyhledávání v oznámeních

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/2879 Rychnovská - částečná uzavírka a na MK „Rychnovská III/2879 - pravý chodník“, „Rychnovská III/2879 - levý chodník“ k.ú. Kokonín obec Jablonec n.N.-úplná uzavírk

Číslo jednací:34245/2022
Den vyvěšení:20.4.2022
Den sejmutí:30.11.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

2180/2022/ODS/ZUK/Mun

 

 

Č.j.:

34245/2022

 

 

 

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

 

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

20.4.2022

 

 


VIATEX, spol. s r.o.
Belgická č.p. 4855
Rýnovice
466 05 Jablonec nad Nisou 5

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu

na silnici III/2879 Rychnovská k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. - částečná uzavírka

a na MK „Rychnovská III/2879 - pravý chodník“, „Rychnovská III/2879 - levý chodník“ k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N.  – úplná uzavírka

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 13.4.2022 podaném 1.jizerskohorskou stavební společností, s.r.o., IČO 49904884, Pražská č.p. 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou zastoupená společností VIATEX, spol. s r.o., IČO 62740539, Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 7.5.2021 a 13.4.2022 čj. KRPL-71155/ČJ-2021-180406-02 příloha 11 a 15 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

na silnici III. třídy III/2879 - Rychnovská (pp.č.950/1) k.ú. Kokonín obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka

na MK „Rychnovská III/2879 - pravý chodník“ (pp.č.950/1, 84/1,803/27, 803/50, 803/33, 803/98), „Rychnovská III/2879 - levý chodník“ (pp.č.843/2,950/1, 946/1,918/2) k.ú. Kokonín obec Jablonec n.N. – úplná uzavírka

v místě: od IMP po Rychnovská, zast. BUS Kokonín, Pošta – posuvné pracovní místo

 

termín: od 25.4.2022 do 30.11.2022 (sil. III/2879 – Rychnovská v úseku od křiž. s ul. Jižní – po ul. Rychnovská, zast. BUS Kokonín, pošta od 1.8.2022 do 30.11.2022)

z důvodu: budování VH přípojek k jednotlivým nemovitostem

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 7.5.2021 a 13.4.2022 čj. KRPL-71155/ČJ-2021-180406-02 příloha 11 a 15, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., IČO 49904884, Pražská č.p. 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, Kontakt stavbyvedoucí p. Antonín Hubka, tel.č.602 644 136.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na silnici III. třídy III/2879 - Rychnovská (pp.č.950/1) a na MK „Rychnovská III/2879 - pravý chodník“ (pp.č.950/1, 84/1,803/27, 803/50, 803/33, 803/98), „Rychnovská III/2879 - levý chodník“ (pp.č.843/2,950/1, 946/1,918/2) k.ú. Kokonín obec Jablonec n.N. od IMP po Rychnovská, zast. BUS Kokonín, Pošta – posuvné pracovní místo. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 7.5.2021 a 13.4.2022 čj. KRPL-71155/ČJ-2021-180406-02 příloha 11 a 15. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana   Ř i m n á č o v á  v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí   

Za správnost vyhotovení R. Šrýtrová

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

Příloha:

  • situace dopravního značení

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1 SŘ (dodejky)
1. VIATEX, spol. s r.o., IDDS: u4vaeyx
            sídlo: Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
            sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1


Vytvořeno 5.12.2005 15:40:12 | přečteno 122768x | Petr Vitvar
load