Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ppč. 2042 k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou a ppč. 736/2 k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou

Číslo jednací:78835/2023
Den vyvěšení:19.9.2023
Den sejmutí:4.10.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

3045/2023/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

78835/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

18.9.2023


Obec Dalešice
Dalešice č.p. 67
468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

 

OZNÁMENÍ  VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124, odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 259.5.2023 podané obcí Dalešice, IČO 43256201, Dalešice č.p. 67, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou dle § 77, odst.(1), písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví

místní úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ppč. 2042 k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou a ppč. 736/2 k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou - DZ B11 – zákaz vjezdu všech motorových vozidel + E13 – text nebo symbol – mimo vlastníků a nájemců pozemků

 

dle návrhu obce Dalešice, IČO 43256201, Dalešice č.p. 67, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 19.6.2023  č.j. KRPL-55598/ČJ-2023-180406-09

 

Odpovědná osoba

Obec Dalešice, IČO 43256201, Dalešice č.p. 67, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou v zastoupení starostkou Hanou Vélovou, tel.č. 734 535 668.

 

Další podmínky

  1. V rámci tohotoPDZ“ bude užito dopravního zařízení v základním provedení dle EN 12899-1 a ve smyslu technických podmínek /např.TP 65, TP 119 apod./, zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů  a vyhlášky MDS č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších úprav.
  2. Instalaci dopravního značení provede odborná osoba, a to dle návrhu obce Dalešice, IČO 43256201, Dalešice č.p. 67, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 19.6.2023  č.j. KRPL-55598/ČJ-2023-180406-09.

 

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční obdržel dne 29.5.2023 žádost obce Dalešice, IČO 43256201, Dalešice č.p. 67, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou o stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ppč. 2042 k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou a ppč. 736/2 k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou - DZ B11 – zákaz vjezdu všech motorových vozidel + E13 – text nebo symbol – mimo vlastníků a nájemců pozemků s předchozím písemném vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 19.6.2023  č.j. KRPL-55598/ČJ-2023-180406-09.

 

Po posouzení celé věci, vyhodnocení celkové dopravně bezpečnostní problematiky dospěl Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci jak je výše uvedeno, všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci byly splněny.

 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené dopravními značkami, z nichž plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích se dle § 77, odst. (5) zákona o silničním provozu realizuje formou opatření obecné povahy dle části šesté zák. č. 500/200 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů. Návrh obecné povahy byl Magistrátem města Jablonec nad Nisou, odborem stavebním a životního prostředí, oddělením dopravním a silničním na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyvěšen dne 19.6.2023 s tím, že dotčené osoby mohou ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení podat k návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky či připomínky. K vyvěšenému návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné  námitky či připomínky.

 

Poučení

Podle § 173, odst. (2) správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana   Ř i m n á č o v á   

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí                                                                                                         

 

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne :   …………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Dalešice  v y v ě š e n o  dne : ……………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Maršovice  v y v ě š e n o  dne : ……………

 

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ……………………

 

Z úřední desky Obecního úřadu Dalešice  s ej m u t o  dne : …………………

 

Z úřední desky Obecního úřadu Maršovice  s ej m u t o  dne : …………………

 

 

 

Příloha

Situace dopravního značení

 

Obdrží

Žadatel :

     -    Obec Dalešice, IDDS: ichapb8, Dalešice 67, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou

Dotčená obec :

Dotčený orgán :

     -      Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, IDDS: vsmhpv9

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

  • Obecní úřad Dalešice, IDDS: ichapb8

  • Obecní úřad Maršovice, IDDS: avdbt4q, Maršovice 52, 468 01  Jablonec nad Nisou 8

Na vědomí :

  • co

 

 

 

 

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4198818x | Petr Vitvar
load