Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na MK ppč. 1946/1 a ppč. 1994/1 k.ú. Dolní Maxov, obec Josefův Důl

Číslo jednací:78812/2023
Den vyvěšení:19.9.2023
Den sejmutí:19.10.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

5396/2023/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

78812/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

18.9.2023


Obec Josefův Důl
Dolní Maxov č.p. 218
468 44  Josefův Důl u Jabl.n.N.

 

 

OZNÁMENÍ  VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU

návrh na opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124, odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 8.9.2023 podané obcí Josefův Důl, IČO 00262391, Dolní Maxov č.p. 218, 468 44  Josefův Důl u Jabl.n.N. v souladu  ustanovením § 172, odst, (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů

 

zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení na místní komunikaci ppč. 1946/1 a ppč. 1994/1 - DZ B 32 - průjezd zakázán a DZ - B 13 – omezení vjezdu vozidel s okamžitou hmotností nad 3,5 t vše k.ú. Dolní Maxov obec Josefův Důl

 

dle návrhu podaného obcí Josefův Důl, IČO 00262391, Dolní Maxov č.p. 218, 468 44  Josefův Důl u Jabl.n.N., dle projektové dokumentace zprac. Ing. Zdeňkem Nýdrlem, č.zak. 23-016, stupeň TP, datum 05/2023 a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 26.6.2023 čj. KRPL-65649/ČJ-2023-180406-03.

 

Důvod stanovení místní úpravy :

Navrhovaná úprava má za cíl zamezit průjezd vozidel na dotčené komunikaci, aby došlo ke snížení dopravního zatížení. Část dotčené komunikace je bez zpevněného krytu a stav neodpovídá tomuto vyššímu zatížení. Z důvodu kratší vzdálenosti do centra obce, jsou řidiči směřováni na dotčenou komunikaci navigací. Rovněž úprava osazením DZ B 13 s omezením vjezdu vozidel s okamžitou hmotností nad 3,5 t je navržena s ohledem na špatný stávající stav dotčené komunikace.

 

V souladu s § 25, odst. (2) správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

 

 

V souladu s § 172, odst. (1) správního řádu musí být návrh opatření obecné povahy zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

 

V souladu s § 172, odst. (4) a odst.(5) správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření připomínky  nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce (Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčena, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat písemné připomínky).

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční na základě žádosti obcí Josefův Důl, IČO 00262391, Dolní Maxov č.p. 218, 468 44  Josefův Důl u Jabl.n.N. předkládá, v souladu s § 172 odst. (1) správního řádu návrh opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení a zařízení. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčena, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat písemné připomínky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

 

Návrh opatření veřejné povahy je vyvěšen na dobu 15 dnů.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí  

 

 

 

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Josefův Důl  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Josefův Důl  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

 

Obdrží :

Žadatel :

  • Obec Josefův Důl, IDDS: yh6a5y2, Dolní Maxov 218, 468 44  Josefův Důl u Jabl.n.N.

Dotčený orgán :

  • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

  • Obecní úřad Josefův Důl, IDDS: yh6a5y2, Dolní Maxov 218, 468 44  Josefův Důl u Jabl.n.N

Na vědomí :

  • co


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4198818x | Petr Vitvar
load