Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Dolní náměstí, ul. Kamenná, ul. Průmyslová (vše chodníky) k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka

Číslo jednací:26649/2023
Den vyvěšení:17.3.2023
Den sejmutí:18.4.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

1546/2023/ODS/ZUK/Mun

Č.j.:

26649/2023

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

17.3.2023


PRIMA KÁMEN plus, s.r.o.
nám. T. G. Masaryka č.p. 142
294 04 Dolní Bousov

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Dolní náměstí, ul. Kamenná, ul. Průmyslová k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 16.3.2023 podaném společností PRIMA KÁMEN plus, s.r.o., IČ 28481526, nám. T. G. Masaryka č.p. 142, 294 04 Dolní Bousov

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 16.3.2023 čj. KRPL-28019/ČJ-2023-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

 

na místních komunikacích III. třídy: ul. Dolní náměstí (pp.č.2275/3) chodník v úseku před č.p.651/4, 679/5, ul. Kamenná (pp.č.2288) u č.p.402/11, ul. Průmyslová (pp.č.2382/3) chodníky v úseku od ul. Liberecká po 28.října, vše k.ú. i obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka

termín: ul. Dolní náměstí, Kamenná od23.3.2023 – 5.4.2023

             ul. Průmyslová od 23.3.2023 – 18.4.2023

z důvodu: dokončovací stavební práce – předláždění prvků pro slabozraké

Objízdná trasa Chodci budou v době prací převedeni na druhou stranu.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 16.3.2023 čj. KRPL-28019/ČJ-2023-180406-02, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění PRIMA KÁMEN plus, s.r.o., IČ 28481526, nám. T. G. Masaryka č.p. 142, 294 04 Dolní Bousov – pan Radek Bartejs tel. 607 631 868.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

 

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích III. třídy: ul. Dolní náměstí (pp.č.2275/3) chodník v úseku před č.p.651/4, 679/5, ul. Kamenná (pp.č.2288) u č.p.402/11, ul. Průmyslová (pp.č.2382/3) chodníky v úseku od ul. Liberecká po 28.října, vše k.ú. i obec Jablonec nad Nisou z důvodu dokončovacích stavebních prací - předláždění prvků pro slabozraké“. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 16.3.2023 čj. KRPL-28019/ČJ-2023-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová  

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí     

                       

                                                                      

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

Příloha:

  • Situace označená razítkem KŘ Policie ČR

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1 SŘ (dodejky)
1. PRIMA KÁMEN plus, s.r.o., IDDS: nuwuppr
            sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 142, 294 04 Dolní Bousov

 2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
            sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3831666x | Petr Vitvar
load