Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Liberecká

Číslo jednací:94061/2021
Den vyvěšení:25.11.2021
Den sejmutí:13.12.2021
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

3238/2021/ODS/ZUK

 

Č.j.:

94061/2021

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

 

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

25.11.2021

 

 


Statutární město Jablonec nad Nisou

odd. investiční výstavby Ing. Pavel Sluka
Mírové náměstí č.p. 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou 1

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti ze dne 24.11.2021, kterou podala společnost

 

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1, kterou zastupuje Magistrát města Jablonec nad Nisou, Odbor územního a hospodářského rozvoje, oddělení investiční výstavby, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1,

(dále jen „navrhovatel“),

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Krajského ředitelství Policie ČR Jablonec nad Nisou (dále jen "orgán policie") č.j. KRPL-11622/ČJ-2021-180406-06+02 příloha 5 ze dne 24.11.2021, přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, kterou je

místní komunikace I. třídy – ulice Liberecká, katastrální území i obec Jablonec nad Nisou, takto:

 • u křižovatky s ul. Lípová ve směru do města bude umístěno DZ 1x IP22 „Projíždíte stavbou“

 • na výjezdu z „Liberecká – chodníky za divadlem“ u vjezdu z ul. Liberecká bude změněno DZ E13Z na DZ E13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“

 • u divadla bude dokončen VDL přechod pro chodce

 

Důvodem přechodné úpravy provozu je úprava provozu po dobu zimního období, kdy je potřeba zajistit průjezdnost a obslužnost dané komunikace a stavba vzhledem k povětrnostním podmínkám nemůže být plnohodnotně dokončena, nicméně komunikace je upravena, tak jak je potřebné k zajištění průjezdnosti a obslužnosti MHD v době zimního období. Dokončovací práce, tj. finální asfaltový povrch, vodorovné a svislé dopravní značení dle PD (mimo přechod pro chodce u divadla – podmínka DI PČR), budou probíhat v následujícím roce.

Platné v termínu od 1.12.2021 do 31.5.2022

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 • Svislé dopravní značky (dále jen „dopravní značky“) se umístí tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Dopravní značky budou osazeny a ukotveny vhodným způsobem odbornou firmou a dostatečně zabezpečeny proti účinkům větru /§ 62 odst. 2 zákona o provozu/.

 • Sloupky dopravních značek budou červenobíle pruhované.

 • Dopravní značky budou osazeny za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

 • Dopravní značky budou provedeny v retroreflexním provedení, s fólií třídy 2 (normová třída R´2).

 • Provedení svislého dopravního značení bude provedeno souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 • Dopravní značení se umístí dle navrženého schéma dopravního značení (viz příloha), které je označeno razítkem KŘ Policie ČR a razítkem správního orgánu, a které je nedílnou součástí tohoto opatření.

 • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

 • Umístění schváleného přenosného dopravního značení zajistí: Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 odd. investiční výstavby Ing. Pavel Sluka tel.483 357 120, p. Kopecký tel.483 357 447

 • Po provedené instalaci dopravního značení na daném místě bude bezodkladně informováno oddělení dopravní a silniční, a to kvůli evidenci dopravního značení.

 

PLATNOST přechodného stanovení je, v souladu s ustanovením § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu, nejdéle na dobu jednoho roku, zde do 1.6.2022

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, stanovil, dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, na základě návrhu navrhovatele přechodnou úpravu provozu z důvodu zajištění průjezdnosti a obslužnosti v ulici Liberecká před dokončením stavby, katastrální území a obec Jablonec nad Nisou. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl správní orgán řízení o návrhu.

 

Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu:

- Policie ČR č.j. KRPL-11622/ČJ-2021-180406-06+02 příloha 5 ze dne 24.11.2021

 

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

 

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová  

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

 

Vyvěšeno dne: 25.11.2021 Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

Příloha:

 • Vyjádření KŘ Policie ČR

 

 

Obdrží:

1. Statutární město Jablonec nad Nisou, odd. investiční výstavby Ing. Pavel Sluka, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3235045x | Petr Vitvar