Odpady pro podnikatele

, autor: archiv MMJN

Původce je povinen odpady třídit podle druhů a kategorií (odpady nebezpečné a odpady ostatní), shromažďovat je odděleně zajistit jejich přednostní využití a zabezpečit je před odcizením nebo únikem.

Dodržování povinností při nakládání s odpady podnikajících subjektů je kontrolováno a vynucováno sankcemi. Maximální výše pokuty udělené za porušení zákona 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, dosahuje 25 000 000 Kč.

Likvidace komunálního odpadu

Lze využít jednu z následujících variant:

  • využití obecního systému odpadového hospodářství pro právnické nebo podnikající fyzické osoby
  • pronajmout popelnici na komunální odpad pro provozovnu (popelnici na IČ),
  • kupovat dostatečný počet pytlů na směsný komunální odpad pocházející z podnikatelské činnosti (opět realizovat nákup na IČ),
  • odpad předávat ve vlastních pytlích či nádobách oprávněné osobě (také na IČ).

Nesmí být využívány popelnice na směsný komunální odpad fyzických osob, veřejné odpadkové koše a odpad nesmí být odkládán na veřejná prostranství apod.

Využitelné složky komunálního odpadu

  • Papír, plast, sklo, kovy a biologický odpad je nutné třídit

Nebezpečné odpady

Vznikají-li nebezpečné odpady, musí být prostředky a místa pro soustřeďování nebezpečných odpadů vybaveny štítky obsahujícími: písemný název odpadu, katalogové číslo odpadu, kód a název nebezpečné vlastnosti, nápis „nebezpečný odpad“ a výstražný grafický symbol. Pozor - vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, stanovuje i nejmenší možné rozměry označení nebezpečných odpadů (štítků) a také rozměry každého z výstražných symbolů. Dále musí být místa nakládání s nebezpečnými odpady vybavena novými identifikačními listy nebezpečných odpadů s příslušnými výstražnými grafickými symboly.

Odpady z kuchyní a jídelen

Odpady ze stravování (nevyužité potraviny, slupky, nedojedené zbytky z talířů apod.) v žádném případě není možné mísit s komunálním odpadem. Na tento odpad je nutné objednat samostatný kontejner (nádobu) včetně pravidelného svozu oprávněnou osobou.

Oprávněné osoby k nakládání s odpady

Podnikatelé mohou odpady odevzdávat pouze osobám, kterým byl krajským úřadem udělen souhlas k provozování zařízení (včetně mobilních) k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady

Vedení průběžné evidence odpadů

Podnikatel je povinen vést průběžnou evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcí vyhláškou (č. 273/2021 Sb.), přičemž odpady je nutné zařazovat dle tzv. Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.), evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně.

Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba je zapojena do obecního systému a předá veškerý komunální odpad, jehož je původcem, nevede průběžnou evidenci odpadů podle tohoto zákona ani neplní ohlašovací povinnosti podle tohoto zákona pro odpad, se kterým se do obecního systému zapojila.

Další informace

Vytvořeno 4.5.2015 14:23:50 - aktualizováno 7.6.2017 15:15:33 | přečteno 4391x | Petr Vitvar
load