Usnesení řídící skupiny

Usnesení z jednání řídící skupiny komunitního plánování

Usnesení v roce 2023

 • Usnesení č. 6/2023 ze dne 8.3.2023
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka doporučuje zastupitelstvu města prodloužit platnost 4. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb Jablonecka na období 2020-2023 dle důvodové zprávy, a to do 31.12.2024.
 • Usnesení č. 5/2023 ze dne 8.3.2023
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje provedenou revizi rozvojových záměrů na rok 2024 se závěrem, že v tomto roce nebudou prostřednictvím krajského informačního systému KISSOS předávány podněty k aktualizaci základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.
 • Usnesení č. 4/2023 ze dne 8.3.2023
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 3 818 400,- Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou organizaci Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou, se sídlem 5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 73633992, na podporu registrovaných sociálních služeb v roce 2023: terénní pečovatelská služba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 • Usnesení č. 3/2023 ze dne 8.3.2023
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka bere na vědomí Sumarizační zprávu o vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu SMJN pro poskytovatele registrovaných sociálních služeb za rok 2022, která tvoří přílohu č. 2 zápisu z jednání Řídící skupiny ze dne 8.3.2023.
 • Usnesení č. 2/2023 ze dne 23.1.2023
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka bere na vědomí vyhodnocení Plánu vzdálení dílčí podpory pro oblast dluhů a bydlení pro město Jablonec nad Nisou 2021 – 2022. 
 • Usnesení č. 1/2023 ze dne 23.1.2023
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka bere na vědomí informaci o zpracované Demografické studii SO ORP Jablonec nad Nisou.

Usnesení v roce 2022

 • Usnesení č. 12/2022 ze dne 14.11.2022:
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka doporučuje zastupitelstvu města poskytnout organizaci SeniA, z.s., se sídlem Dlouhá 1376/25a, 466 01 Jablonce nad Nisou, IČO 27010031, individuální dotaci ve výši 200.000,- Kč na podporu zajištění sociální služby centrum denních služeb pro seniory s demencemi.
 • Usnesení č. 11/2022 ze dne 24.10.2022:
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka doporučuje radě města vyčlenit z bytového fondu města jednu bytovou jednotku velikosti 2+1 pro potřeby organizace FOKUS Liberec, o.p.s. k zajištění služby chráněného bydlení pro klienty z Jablonce nad Nisou.
 • Usnesení č. 10/2022 ze dne 24.10.2022
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka doporučuje zastupitelstvu města vytvoření finanční rezervy v rozpočtu města na sociální a navazující služby ve výši 15 % dosavadního objemu finančních prostředků určených na dotační program pro registrované sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., individuální dotace a víceleté dotace.
 • Usnesení č. 9/2022 ze dne 24.10.2022
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje Akční plán na rok 2023 a doporučuje dokument ke schválení orgánům města.
 • Usnesení č. 8/2022 ze dne 28.2.2022:
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 3 320 404,- Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou organizaci Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou, se sídlem 5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 73633992, na podporu sociálních služeb v roce 2022: terénní pečovatelská služba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 • Usnesení č. 7/2022 ze dne 28.2.2022:
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje návrh výše dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. pro rok 2022 a rok 2023, a to dle přílohy č. 2 zápisu z jednání Řídící skupiny ze dne 28.2.2022.
 • Usnesení č. 6/2022 ze dne 28.2.2022:
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka bere na vědomí Sumarizační zprávu o vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu SMJN pro poskytovatele sociálních služeb za rok 2021, která tvoří přílohu č. 1 zápisu z jednání Řídící skupiny ze dne 28.2.2022
 • Usnesení č. 5/2022 ze dne 24.2.2022:
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje postup jednání se zájemci a formulář žádosti o vstup do základní sítě sociálních služeb Jablonecka podle předloženého návrhu, který tvoří přílohu č. 2 zápisu z jednání.
 • Usnesení č. 4/2022 ze dne 24.2.2022:
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka bere na vědomí informaci o potřebě navýšit kapacity domova pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb pro osoby s kombinovanými vadami a PAS a vyjadřuje podporu budoucímu záměru navýšit kapacity těchto služeb v základní síti sociálních služeb Libereckého kraje.
 • Usnesení č. 3/2022 ze dne 24.2.2022:
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje rozvojový záměr na rok 2023 k aktualizaci základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje - navýšení kapacity služby podle návrhu:
  služba forma poskytovatel kapacita
  § 59 kontaktní centra ambulantní Most k naději z.s. 0,5 úvazku
 • Usnesení č. 2/2022 ze dne 24.2.2022:
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka bere na vědomí informaci o záměru organizace COMPITUM navýšit kapacitu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v základní síti sociálních služeb Libereckého kraje o 0,8 úvazku pro ORP Jablonce nad Nisou.
 • Usnesení č. 1/2022 ze dne 24.2.2022:
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje rozvojové záměry na rok 2023 k aktualizaci základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje - navýšení kapacit služeb podle návrhu:
  služba forma poskytovatel kapacita
  § 40 pečovatelská služba terénní Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou 1 úvazek
  § 44 odlehčovací služby pobytová Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 1 lůžko (bez navýšení pracovního úvazku)
  § 45 centra denních služeb ambulantní SeniA, z.s. 1 úvazek

Usnesení v roce 2021

 • Usnesení č. 14/2021 ze dne 12.10.2021
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu Statutárního města Jablonec nad Nisou na období let 2022-2023.
 • Usnesení č. 13/2021 ze dne 12.10.2021
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka souhlasí s provedenými změnami hodnotících kritérií a úpravami formuláře žádosti o dotaci.
 • Usnesení č. 12/2021 ze dne 12.10.2021
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka doporučuje Akční plán na rok 2022 ke schválení orgánům města.
 • Usnesení č. 11/2021 ze dne 27.8.2021
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka souhlasí s víceletým financováním sociálních služeb a navrhuje zastupitelstvu města schválit poskytování víceletých dotací pro registrované sociální služby podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Usnesení č. 10 /2021 ze dne 24.5.2021
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka bere na vědomí informaci o postupu jednání se žadateli o vstup do základní sítě sociálních služeb Jablonecka.
 • Usnesení č. 9/2021 ze dne 24.5.2021
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka doporučuje městu pro rok 2022 Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou nerozšiřovat o nové poskytovatele sociálních služeb, avšak zachovat, pokud možno stejný objem finančních prostředků pro zajištění potřebného spektra sociálních služeb na území správního obvodu.
 • Usnesení č. 8/2021 ze dne 24.5.2021
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka navrhuje radě města jmenovat do Řídící skupiny komunitního plánování Jablonecka Bc. Lucii Strádalovou.
 • Usnesení č. 7/2021 ze dne 24.5.2021
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka bere na vědomí informaci o ukončení členství Michaely Zachrové v Řídící skupině komunitního plánování a navrhuje radě města odvolat Michaelu Zachrovou z Řídící skupiny komunitního plánování.
 • Usnesení č. 6/2021 ze dne 25.3.2021
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje návrh rozvojových záměrů do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2022 dle přílohy zápisu z jednání Řídící skupiny ze dne 25.3.2021.
 • Usnesení č. 5/2021 ze dne 19.3.2021
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka bere na vědomí informaci o zájemcích o vstup do základní sítě sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou.
 • Usnesení č. 4/2021 ze dne 19.3.2021
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 3 320 404,- Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Diakonii ČCE - středisku v Jablonci nad Nisou, se sídlem 5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 73633992, na podporu sociálních služeb v roce 2021: terénní pečovatelská služba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 • Usnesení č. 3/2021 ze dne 19.3.2021
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje návrh výše dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. pro rok 2021, a to dle přílohy č. 2 zápisu z jednání Řídící skupiny ze dne 19. 3. 2021.
 • Usnesení č. 2/2021 ze dne 19.3.2021
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka bere na vědomí Sumarizační zprávu o vyúčtování dotace z rozpočtu SMJN pro poskytovatele sociálních služeb za rok 2020, která tvoří přílohu č. 1 zápisu z jednání Řídící skupiny ze dne 19. 3. 2021.
 • Usnesení č. 1/2021 ze dne 19.3.2021
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka bere na vědomí informaci o ukončení členství Bc. Kláry Topolové v Řídící skupině komunitního plánování na vlastní žádost ke dni 2.3.2021 a navrhuje radě města odvolat Bc. Kláru Topolovou z Řídící skupiny komunitního plánování a jmenovat nového člena podle návrhu.

Usnesení v roce 2020

 • Usnesení č. 4/2020 ze dne 29.10.2020
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na rok 2021.
 • Usnesení č. 3/2020 ze dne 29.10.2020
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka doporučuje Akční plán na rok 2021 ke schválení orgánům města.
 • Usnesení č. 2/2020 ze dne 9. 3. 2020
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje návrh výše dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. pro rok 2020, a to dle přílohy zápisu z jednání Řídící skupiny ze dne 9. 3. 2020.
 • Usnesení č. 1/2020 ze dne 9. 3. 2020
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka bere na vědomí Sumarizační zprávu z vyúčtování dotace z rozpočtu SMJN pro poskytovatele sociálních služeb za rok 2019.

Usnesení v roce 2019

 • Usnesení č. 5/2019 ze dne 11. 4. 2019
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka zrevidovala potřebné kapacity sociálních služeb Akčního plánu Libereckého kraje na rok 2019 a má požadavek na zařazení nových sociálních služeb a navýšení kapacit v rámci Základní sítě Libereckého kraje na rok 2020.
  Podporuje tyto změny:

  Služba - paragraf Forma Cílová skupina Kapacita úvazky Poskytovatel Poznámka
  § 65 – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi T Rodiny s dítětem/dětmi 4 Diakonie ČCE – středisko v Jablonci n N. Překlopení kapacity z projektu EU
  § 62 – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A Děti a mládež do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 6 Diakonie ČCE – středisko v Jablonci n N. Překlopení kapacity z projektu EU
  §37 - odborné sociální poradenství A Široká cílová skupina občanské poradny 0,15 Déčko Liberec z.s. Rozšíření poradenství – převis klientů včetně dluhové problematiky
  §70 – sociální rehabilitace T Osoby s chronickým duševním onemocněním 2 Fokus Liberec o.p.s. Zvýšení kapacity pro ORP Jablonec nad Nisou v souladu s transformací psychiatrické péče
 • Usnesení č. 4/2019 ze dne 18. 2. 2019
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje Jednací řád pracovních skupin, Jednací řád řídící skupiny a Organizační strukturu a to dle přílohy zápisu z jednání Řídící skupiny ze dne 18. 3. 2019.

 • Usnesení č. 3/2019 ze dne 18. 2. 2019
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka doporučuje statutárnímu městu Jablonec nad Nisou finančně podpořit sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci Projektu Libereckého kraje „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji vyhlášený na tříleté období 2017 – 2019“.

 • Usnesení č. 2/2019 ze dne 18. 2. 2019
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje návrh výše dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. pro rok 2019, a to dle přílohy zápisu z jednání Řídící skupiny ze dne 18. 3. 2019.

 • Usnesení č. 1/2019 ze dne 18. 2. 2019
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka bere na vědomí Sumarizační zprávu z vyúčtování dotace z rozpočtu SMJN pro poskytovatele sociálních služeb za rok 2018.

Usnesení v roce 2018

 • Usnesení č. 7/2018 ze dne 19. 9. 2018
  Řídicí skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2019.
 • Usnesení č. 6/2018 ze dne 19. 9. 2018
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje Akční plán pro rok 2019, a to dle přílohy zápisu z jednání Řídící skupiny ze dne 19. 09. 2018.
 • Usnesení č. 5/2018 ze dne 9. 4. 2018
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka doporučuje Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou spolufinancovat projekty pověřených osob k výkonu sociálně – právní ochrany dětí realizované na území obce s rozšířenou působností do výše 15% uznatelných nákladů dotace MPSV z dotačního programu „Rodina“ formou individuální dotace.
 • Podmínkou spolufinancování je potřebnost konkrétní služby v rámci sociálně – právní ochrany dětí v území obce s rozšířenou působností a její kvalitní výkon, což žadatel doloží potvrzením příslušného orgánu sociálně – právní ochrany (Oddělení sociálně – právní ochrany dětí Magistrátu města Jablonec nad Nisou).
 • Usnesení č. 4/2018 ze dne 9. 4. 2018
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka v současné chvíli nepodporuje stavbu nového domova pro seniory a domova se zvláštním režimem na území města Jablonce nad Nisou a zařazení jeho kapacit do Základní sítě Libereckého kraje.
 • Usnesení č. 3/2018 ze dne 9. 4. 2018
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka zrevidovala potřebné kapacity sociálních služeb Akčního plánu Libereckého kraje na rok 2018 a má požadavek na zařazení nových sociálních služeb a navýšení kapacit v rámci Základní sítě Libereckého kraje na rok 2019. 
  Podporuje tyto změny:

  Služba- paragraf Forma Cílová skupina Kapacita úvazky Poskytovatel Poznámka
  § 69 – terénní programy pro uživatele drog T Osoby závislé na návykových látkách 1 Most k naději, z.s. Zvýšení kapacity v souladu s projektem EU
  § 59 – kontaktní centra (detašované pracoviště) A Osoby závislé na návykových látkách 1 Most k naději, z.s. Zvýšení kapacity v souladu s projektem EU
  §37 - odborné sociální poradenství A Děti 10-18 let, které se dopustily protiprávního jednání … 1,5
  Nahrazení sociální služby, která ukončila svoji registraci
  §37 – odborné sociální poradenství A Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 0,2 ADVAITA, z.ú. Zvýšení kapacity pro ORP Jablonec nad Nisou

 • Usnesení č. 2/2018 ze dne 26. 2. 2018
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka doporučuje statutárnímu městu Jablonec nad Nisou finančně podpořit sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci Projektu Libereckého kraje „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji vyhlášený na tříleté období 2017 – 2019“.
 • Usnesení č. 1/2018 ze dne 26. 2. 2018
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje návrh výše dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. pro rok 2018, a to dle přílohy zápisu z jednání Řídící skupiny ze dne 26. 2. 2018.

Usnesení v roce 2017

 • Usnesení č. 9/2017 ze dne 18. 9. 2017
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje Akční plán pro rok 2018, a to dle přílohy zápisu z jednání Řídící skupiny ze dne 18. 09. 2017.

 • Usnesení č. 8/2017 ze dne 18. 9. 2017
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka doporučuje statutárnímu městu Jablonec nad Nisou navýšit finanční částku na dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb s ohledem na nařízení vlády č. 168/2017 Sb.

 • Usnesení č. 7/2017 ze dne 18. 9. 2017
  Řídicí skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2018.

 • Usnesení č. 6/2017 ze dne 4. 9. 2017
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka doporučuje statutárnímu městu Jablonec nad Nisou finančně podpořit služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Libereckého kraje „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji vyhlášený na tříleté období 2017 - 2019“.
 • Usnesení č. 5/2017 ze dne 24. 4. 2017
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka nepodporuje zařazení služby dům na půl cesty (3802797) organizace Snílek, o.p.s. do Základní sítě sociálních služeb LK 2018-2020
 • Usnesení č. 4/2017 ze dne 24. 4. 2017
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje návrh výše dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. pro rok 2017, a to dle přílohy zápisu z jednání Řídící skupiny ze dne 24. 4. 2017.
 • Usnesení č. 3/2017 ze dne 21. 2. 2017
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka bere na vědomí Sumarizační zprávu z vyúčtování dotace z rozpočtu SMJN pro poskytovatele sociálních služeb za rok 2016.
 • Usnesení č. 2/2017 ze dne 21. 2. 2017
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje podněty pro nový střednědobý plán Libereckého kraj na období 2018 – 2020.
 • Usnesení č. 1/2017 ze dne 21. 2. 2017
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka podporuje zařazení služby odborného sociálního poradenství organizace Centrum Protěž, z.ú. (IČ: 05259266) do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2018 – 2020.

Usnesení v roce 2016

 • Usnesení č. 9/2016 ze dne 19. 9. 2016
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka doporučuje statutárnímu městu Jablonec nad Nisou navýšit finanční částku na dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb z důvodu rozšíření Základní sítě sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou a realizace projektu na podporu služeb pro rodiny s dětmi a mládež.
 • Usnesení č. 8/2016 ze dne 19. 9. 2016
  Řídicí skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2017.
 • Usnesení č. 7/2016 ze dne 19. 9. 2016
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje Akční plán na rok 2017.
 • Usnesení č. 6/2016 ze dne 25. 4. 2016
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka podporuje zařazení navýšení kapacity o 2 úvazky pracovníků v přímé péči odlehčovací služby organizace Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. (identifikátor 4343228) do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.
 • Usnesení č. 5/2016 ze dne 29. 3. 2016
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka podporuje zařazení služby odborného sociálního poradenství organizace Centrum Generace, o.p.s. (IČ: 27011895) do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.
 • Usnesení č. 4/2016 ze dne 3. 3. 2016
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka
  a) bere na vědomí Sumarizační zprávu z vyúčtování dotace z rozpočtu SMJN pro poskytovatele sociálních služeb za rok 2015.
  b) schvaluje vyřazení z hodnocení žádostí o dotace z rozpočtu SMJN na podporu sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách pro rok 2016 pro nesplnění základních požadavků žádost organizace CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. na odlehčovací službu (není v Základní síti sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou pro rok 2016), žádost organizace Mostu k naději z. s. na terénní programy pro osoby bez přístřeší (není v Základní síti sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou pro rok 2016), žádost organizace Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR na odborné sociální poradenství (není v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2016).
  c) schvaluje návrh výše dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. pro rok 2016, a to dle přílohy č. 3 zápisu z jednání Řídící skupiny ze dne 22. 2. 2016.
 • Usnesení č. 3/2016 ze dne 22. 2. 2016
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka podporuje zařazení tlumočnické služby poskytovatele Tichý svět, o.p.s. (identifikátor 8477576) do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.
 • Usnesení č. 2/2016 ze dne 22. 2. 2016
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka podporuje zařazení služby domov se zvláštním režimem poskytovatele ANAVITA a.s. (identifikátor 8303615) do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.
 • Usnesení č. 1/2016 ze dne 3. 2. 2016
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje aktualizace Jednacího řádu pracovních skupin komunitního plánování sociálních a navazujících služeb Jablonecka, Jednacího řádu Řídící skupiny komunitního plánování sociálních a navazujících služeb Jablonecka a Organizační struktury komunitního plánování sociálních a navazujících služeb Jablonecka.
  Hlasování se účastnilo 11 členů – 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení v roce 2015

 • Usnesení č. 20/2015 ze dne 19.10.2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka stanovila, že žádosti o změny rozpočtu příjemců dotací SMJN na sociální služby, bude brát pouze na vědomí.
 • Usnesení č. 19/2015 ze dne 19.10.2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje Výzvu k předkládání žádosti o dotace z rozpočtu SMJN na podporu sociálních služeb v roce 2016.
 • Usnesení č. 18/2015 ze dne 19.10.2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje Akční plán na rok 2016.
 • Usnesení č. 17/2015 ze dne 19.10.2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 – 2019.
 • Usnesení č. 16/2015 ze dne 19.10.2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje vyřazení členů Řídící skupiny, kteří jsou žadatelé o dotaci z rozpočtu SMJN na podporu sociálních služeb, z hodnocení žádostí o dotace z rozpočtu SMJN na podporu sociálních služeb v rámci Řídící skupiny.
 • Usnesení č. 15/2015 ze dne 6. 5. 2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje návrh výše dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. pro rok 2015, a to dle přílohy č. 1 zápisu z jednání Řídící skupiny ze dne 6. 5. 2015.
 • Usnesení č. 14/2015 ze dne 4. 5. 2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka vyřadila z hodnocení žádostí o dotace z rozpočtu SMJN na podporu sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách služby raná péče poskytovatele Centrum pro dětský sluch TAMTAM, o. p. s. (nesplňuje základní kritérium hodnocení žádostí, není členem komunitního plánování), domov se zvláštním režimem poskytovatele Rodina24 (není v Základní síti sociálních služeb LK pro rok 2015).
 • Usnesení č. 13/2015 ze dne 4. 5. 2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka bere na vědomí Sumarizační zprávu z vyúčtování dotace z rozpočtu SMJN pro poskytovatele sociálních služeb za rok 2014.
 • Usnesení č. 12/2015 ze dne 4. 5. 2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka zařazuje do Struktury sítě sociálních služeb města Jablonec nad Nisou službu tísňové péče organizace Anděl strážný, z. ú.
 • Usnesení č. 11/2015 ze dne 30. 3. 2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje aktualizaci Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • Usnesení č. 10/2015 ze dne 30. 3. 2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje Strukturu sítě sociálních služeb města Jablonec nad Nisou na rok 2016 a Trend rozvoje sociálních služeb ve městě Jablonec nad Nisou v roce 2016 dle přiložených tabulek.

 • Usnesení č. 9/2015 ze dne 30. 3. 2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka podporuje zařazení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovatele Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s. do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2016.

 • Usnesení č. 8/2015 ze dne 30. 3. 2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka nepodporuje zařazení služby odborného sociálního poradenství Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. (Identifikátor: 7028298) do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2016.

 • Usnesení č. 7/2015: ze dne 16. 3. 2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka doporučuje, aby žádosti o dary v oblasti sociálních služeb z rozpočtu SMJN projednávala Komise humanitní a sociální péče.

 • Usnesení č. 6/2015 ze dne 9. 2. 2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje Výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2015 ze dne 4. 2. 2015.
 • Usnesení č. 5/2015 ze dne  2. 2. 2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka bere na vědomí informace o navyšování kapacit pobytových zařízení pro seniory. V případě registrace pobytových sociálních služeb pro seniory dle zákona 108/2006 Sb., v objektu firmy Jablotron nedoporučuje využití objektu bývalé dětské nemocnici (ulice P. Bezruče) k pobytovým službám pro seniory.
 • Usnesení č. 4/2015 ze dne  2. 2. 2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje aktualizace Jednacího řádu Pracovní skupiny, Jednacího řádu Řídící skupiny a Organizační řád.
 • Usnesení č. 3/2015 ze dne  2. 2. 2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje strukturu 3. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 – 2019.
 • Usnesení č. 2/2015 ze dne  2. 2. 2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje Výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2015 (text Výzvy v souladu s novelizací zákona č. 205/2000 Sb.,).
 • Usnesení č. 1/2015 ze dne 6. 1. 2015
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje Výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2015.

Usnesení v roce 2014

 • Usnesení č. 13/2014, ze dne 18. 11. 2014
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje Akční plán na rok 2015, který je doplňujícím dokumentem 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2012 – 2015.
 • Usnesení č. 12/2014, ze dne 9. 11. 2014
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje dle ustanovení  č. 4,  kapitoly III. Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu SMJN pro poskytovatele soc. služeb změnu rozpisu čerpání poskytnutého finančního příspěvku pro rok 2014 dle předložené žádosti o změnu pro poskytovatele sociálních služeb:
  - „D“ občanské sdružení – služba: odborné sociální poradenství
  - Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou – služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny a s dětmi
  - NADĚJE – služby: noclehárna, azylový dům, nízkoprahové denní centrum, terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, terénní programy pro osoby bez přístřeší

 • Usnesení č. 11/2014 ze dne 20. 10. 2014
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje dle ustanovení  č. 4,  kapitoly III. Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu SMJN pro poskytovatele soc. služeb změnu rozpisu čerpání poskytnutého finančního příspěvku pro rok 2014 dle předložené žádosti o změnu pro poskytovatele sociálních služeb: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní poradna Jablonec nad Nisou – odborné sociální poradenství
 • Usnesení č. 10/2014 ze dne 20. 10. 2014
  Podnětem pracovní skupiny pro zdravotně znevýhodněné k nastavení dotačního systému SMJN se bude Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka zabývat v rámci hodnocení žádostí o dotace z rozpočtu města na rok 2015.
 • Usnesení č. 9/2014 ze dne 11. 8. 2014
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka bere na vědomí projektová fišé, která byla navržena do Akčního plánu na období 2014 -2016+, dokumentu Strategický plán (SP) města Jablonec nad Nisou na období 2014 – 2020.
  Priority projektových fiší:
  1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Kruháč“ – oprava 2. patra
  2. Zateplení veřejných budov pro sociální péči (Dlouhá 25a, budovy bývalých DPS)
  3. Spolkový dům II.
  4. Zpracování 3. Komunitního plánu Jablonecka (OSVaZ může také garantovat zpracování plánu bez projektu)
  5. Projekt organizace Rytmus – Řídící skupina navrhuje jeho zařazením zásobníku projektů
  - Krizové bydlení pro rodiče s dětmi – priorita č. 1 společně s NZDM „Kruháč“
 • Usnesení č. 8/2014 ze dne 11. 8. 2014
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka navrhuje jednání s KÚ LK o optimalizaci stávající kapacity služby domov pro seniory a řešení nedostatečné kapacity služby domov se zvláštním režimem.
 • Usnesení č. 7/2014 ze dne 3. 2. 2014
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje vyplněnou tabulku „Podklad pro tvorbu sítě sociálních služeb v LK_2014 za ORP Jablonec nad Nisou“. Tabulka je přílohou č. 1 zápisu Řídící skupiny za dne 24. 3. 2014.
 • Usnesení č. 6/2014 ze dne 3. 2. 2014
  Řídící skupina schvaluje návrh výše dotaci pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. pro rok 2014, a to dle přílohy č. 1 zápisu z jednání Řídící skupiny ze dne 3. 2. 2014. 
 • Usnesení č. 5/2014 ze dne  3. 2. 2014
  Řídící skupina navrhla nepodpořit žádosti, které získaly v hodnocení méně než 40 bodů. Jedná se o sociální služby: terénní programy (pro sociálně vyloučené osoby) organizace Most k naději a odlehčovací služba organizace Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Jedná se o služby, u kterých v rámci  procesu komunitního plánování sociálních služeb nebyla zaznamenána poptávka, která by nemohla být uspokojena jinou vhodnou sociální službou, která je již z rozpočtu SMJN podporována.
 • Usnesení č. 4/2014 ze dne 3. 2. 2014
  Řídící skupina se rozhodla nezohlednit přepočítávací tabulku pro výpočet návrhu dotace dle počtu přidělených bodů, a to u těchto žádostí: 
  1) organizace Diakonie ČCE, sociální služba NZDM:  s ohledem na skutečnost, že uvedená služba bude velmi pravděpodobně podpořena od 5/2014 z projektu IP5 Libereckého kraje, nebude žádost ze strany SMJN podpořena ve 100%, jak by odpovídalo počtu získaných bodů, ale pouze ve výši 418 tis. Kč.  Tento postup je v souladu s vyjádřením ředitelky organizace.
  2) organizace Fokus Liberec, sociální služba sociálně terapeutické dílny: s ohledem na skutečnost, že organizace neodůvodnila velmi výrazné navýšení požadavku od SMJN ve srovnání s požadavkem pro  r. 2013, bylo rozhodnuto, že výše podpory bude shodná s dotací schválenou pro rok 2013.
 • Usnesení č. 3/2014 ze dne 27. 1. 2014
  Řídící skupina se rozhodla hodnotit původní žádost o dotaci na odborné sociální poradenství Hospicové péče sv. Zdislavy, kdy bude požadovaná částka krácena o neuznatelné náklady ve výši 74 000,- Kč.  Při hodnocení žádosti bude vycházet z požadavku ve výši 51 000,- Kč. Nepřijímá tedy dodatečnou žádost o úpravu rozpočtu, kterou organizace předložila.
 • Usnesení č. 2/2014 ze dne 27. 1. 2014
  Řídící skupina přijímá k hodnocení žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb organizace REP – občanské sdružení, přestože organizace nesplňuje základní kritérium a její zástupce nebyl členem pracovní skupiny KP po dobu 12 měsíců k datu 31. 10. 2013.
 • Usnesení č. 1/2014 ze dne 13. 1. 2014
  Řídící skupina schvaluje Akční plán 2014.

Usnesení v roce 2013

 • Usnesení č. 10/2013 ze dne 3. 11. 2013
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., na rok 2014.

 • Usnesení č. 9/2013 ze dne 3. 11. 2013
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka bere na vědomí text výzvy k předkládání žádosti o dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2014.

 • Usnesení č. 8/2013 ze dne 3. 11. 2013
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje dle ustanovení  č. 4,  kapitoly III. Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu SMJN pro poskytovatele soc. služeb změnu rozpisu čerpání poskytnutého finančního příspěvku pro rok 2013 dle předložené žádosti o změnu pro níže uvedené poskytovatele sociálních služeb:
  - Diakonie ČCE – střed. Jablonec n. N. – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
  - Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. – raná péče
  - NADĚJE o. s. – noclehárna, nízkoprahové denní centrum, azylový dům, terénní program pro osoby ohrožené soc. vyloučením
  - Most k naději – kontaktní centrum, terénní programy

 • Usnesení č. 7/2013 ze dne 7. 10. 2013
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje znění připomínek k materiálu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Liberecký kraj 2014 – 2017.

 • Usnesení č. 6/2013 ze dne 25. 9. 2013
  Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka schvaluje změnu  rozpisu čerpání poskytnutého finančního příspěvku pro rok 2013 organizaci Hospicová péče Sv. Zdislavy, o.p.s. na sociální službu odborné sociální poradenství dle obdržené žádosti o změn
 • Usnesení č. 5/2013 ze dne 24. 5. 2013
  Řídící skupina navrhuje podpořit službu podpora samostatného bydlení poskytovanou organizací Fokus Liberec občanské sdružení ve výši 34 000 Kč.

 • Usnesení č. 4/2013 ze dne 2. 4. 2013
  Řídící skupina KP schvaluje Akční plán na rok 2013, který bude sloužit jako pracovní materiál pro komunitní plánování.

 • Usnesení č. 3/2013 ze dne 18. 3. 2013
  Řídící skupina bere na vědomí stav vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu města pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., na rok 2012 ke dni 18. 8. 2013.
 • Usnesení č. 2/2013 ze dne 11. 2. 2013
  Řídící skupina schvaluje návrh rozdělení finančního příspěvku z rozpočtu města pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. v celkové výši 3 332 000 Kč.

 • Usnesení 1/2013 zde dne 14. 1. 2013
  Řídící skupina nebude hodnotit žádost o finanční příspěvek REP, o. s. z důvodu dodání žádosti po termínu.

Usnesení v roce 2012

 • Usnesení 8/2012  ze dne 11. 12. 2012
  Řídící skupina navrhuje rozdělit celou částku z rozpočtu SMJN na sociální služby na rok 2013 v souhrnné výši v jednom kole.

 • Usnesení 7/2012 ze dne 17. 9. 2012
  Řídící skupina upravuje Jednací řád Řídící skupiny, Jednací řád pracovních skupin a Organizační strukturu.

 • Usnesení 6/2012 ze dne 21. 5. 2012
  Vyhodnocení žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., z rozpočtu města Jablonec nad Nisou. Řídící skupina KP se rozhodla rozdělit ve 2. kole částku z rozpočtu města 1 060 000,- Kč poskytovatelům sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb.

 • Usnesení 5/2012 ze dne 21. 5. 2012
  Na základě zhodnocení finančního zajištění služeb se Řídící skupina rozhodla podpořit žádosti organizací: Laxus o. s., Hospicová péče Sv. Zdislavy, o. p. s. 

 • Usnesení 4/2012 ze dne 2. 4. 2012
  Řídící skupina KP schvaluje Akční plán na rok 2012, který bude sloužit jako pracovní materiál pro komunitní plánování.
 • Usnesení 3/2012 ze dne 2. 4. 2012
  Řídící skupina KP nedoporučuje řešit lokalitu Zelené údolí v rámci výzvy č. 6  IOP, aby nedocházelo k rozšiřování této vyloučené lokality.

 • Usnesení 2/2012 ze dne 2. 4. 2012
  Řídící skupina KP se rozhodla prozatím nepodpořit z rozpočtu města žádosti služeb financovaných z projektu  IP1 na období 12/2012.  V závislosti na průběhu jednání kraje a MPSV (projekt IP4) a stavu finanční rezervy v rozpočtu města projedná Řídící skupina tyto žádosti na svém dalším jednání.

 • Usnesení 1/2012 ze dne 23. 1. 2012
  Vyhodnocení žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., z rozpočtu města Jablonec nad Nisou. Řídící skupina KP rozhodla rozdělit částku z rozpočtu města 1 305 000,- Kč na 12 projektů poskytovatelů sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb. Řídící skupina se dále usnesla 4 projekty nepodpořit a 6 projektů podpořit v druhé polovině roku, a to v závislosti na stavu finanční rezervy určené na podporu sociálních služeb.

Usnesení v roce 2011

 • Usnesení 19/2011 ze dne 26.10.2011 (výsledek elektronického hlasování)
  Členové Řídící skupiny souhlasís úpravou obsahu Analytické části, která se stane součástí 2. Komunitního plánu Jablonecka na období 2012-2015.
 • Usnesení 18/2011 ze dne 17.10.2011
  Řídící skupina KP přijala úpravu kritérií hodnocení žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu města Jablonec nad Nisou na zajištění sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb. za současného zachování dosavadního systému hodnocení žádostí.
 • Usnesení 17/2011 ze dne 17.10.2011
  Řídící skupina KP poprojednání cílů a opatření 2. Komunitního plánu Jablonecka stanovila jako prioritu pro období 2012-2015 naplňování Cíle 1 ze Společných cílů - Podpora a rozvoj stávající sítě sociálních služeb.
 • Usnesení 16/2011 ze dne 17.10.2011
  Řídící skupina KP nesouhlasí s obsahem kapitoly A.3.2 Analytické části 2.KP, jak ji předložila v rámci „Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Jablonec nad Nisou“ firma LB plán na základě krajské zakázky. Členové Řídící skupiny navrhují kapitolu do 2.KP nezařadit a požadují její přepracování dle důvodové zprávy.
 • Usnesení 15/2011 ze dne 17.10.2011 (výsledek elektronického hlasování)
  Členové Řídící skupiny souhlasí s obsahem Návrhové části 2. Komunitního plánu, který bude předložen široké veřejnosti k připomínkování.
 • Usnesení 12/2011 ze dne 25.07.2011
  Řídící skupina KP projednala a shodla se na formulaci cílů a opatření pro 2. KP Jablonecka
 • Usnesení 11/2011 ze dne 25.07.2011
  Řídící skupina KP bere na vědomí informaci od zpracovatele 2.KP Jablonecka o zpoždění prací na analytické části dokumentu a zároveň vyslovuje nespokojenost s formou spolupráce a úrovní dosud předaných podkladů.
 • Usnesení 10/2011 ze dne 25.07.2011
  Řídící skupina KP rozhodla nepřidělit finanční příspěvek z rozpočtu města organizaci Rytmus o.p.s. Liberec, vzhledem k nesplnění podmínek stanovených Usnesením č. 9/2011 ze dne 27.6.2011
 • Usnesení 9/2011 ze dne 27.06.2011
  „Na podnět ředitelky organizace Rytmus Liberec o.p.s., paní Dechťarové, a na základě nově předložených informací/skutečností bylo v Řídící skupině přezkoumáno rozhodnutí o nepřiznání dotace na službu sociální rehabilitace z rozpočtu města.“
  Řídící skupina KP doporučuje podpořit službu sociální rehabilitacez rozpočtu města, a to za podmínky doložení navýšení kapacity sociální služby pro území Jablonecka v Registru poskytovatelů sociálních služeb a následném předložení dodatku k původní žádosti na odd. sociálních služeb, kde budou upřesněny náklady na službu při daném zvýšení počtu uživatelů sociální služby.
 • Usnesení 8/2011 ze dne 13.06.2011
  „Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - pilotní projekt SPOLU - dobrovolnictví v sociálně aktivizační službě pro seniory, předkládá občanské sdružení COMPITUM.“
  Řídící skupina KP podporuje pilotní projekt SPOLU, směřující ke vzniku vysílající dobrovolnické organizace v souladu s cílem 1. Komunitního plánu.
 • Usnesení 7/2011 ze dne 13.06.2011
  „Prvotní představování a hodnocení projektů v pracovních skupinách jako součást systému hodnocení žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu města na sociální služby dle Zákona č.108/2006 Sb.“
  Řídící skupina nepodpořila prvotní hodnocení v PS jako součást systému hodnocení žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu města.
  Řídící skupina souhlasí, aby v pracovních skupinách probíhalo pouze představování projektů.
 • Usnesení 6/2011 ze dne 13.06.2011
  Řídící skupina KP bere na vědomí informace o postupu prací na 2. Komunitním plánu Jablonecka na období 2012-2015.
 • Usnesení 5/2011 ze dne 21.03.2011
  Členové Řídící skupiny KP souhlasí s návrhem obsahové struktury Komunitního plánu Jablonecka předloženým firmou MB servis.
 • Usnesení 4/2011 ze dne 28.02.2011
  Vyhodnocení žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., z rozpočtu města Jablonec nad Nisou.
  Řídící skupina KP rozhodla rozdělit z celkové uvolněné částky z rozpočtu města 1 818 000,- Kč pro 19 služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb. a ponechat rezervu ve výši 162 000,- Kč.
 • Usnesení 3/2011 ze dne 07.02.2011
  Řídící skupina KP schvaluje nový Jednací řád Řídící skupiny.
 • Usnesení 2/2011 ze dne 07.02.2011
  Řídící skupina KP schvaluje novou Organizační strukturu komunitního plánování.
 • Usnesení 1/2011 ze dne 28.01.2011
  Řídící skupina se shodla na závěru, že rozpracovaný Akční plán na rok 2011 se stává svým rozsahem aktualizací současného Komunitního plánu.

Usnesení v roce 2010

 • Usnesení 5/2010 ze dne 13.12.2010
  Řídící skupina bere na vědomí skutečnost, že Akčním plánem se rozumí materiál, ve kterém jsou rozpracována jednotlivá opatření komunitního planu tak, aby mohla během roku sloužit jako podklad pro sledování a kontrolu plnění těchto opatření a zároveň k vyhodnocování efektivnosti a potřebnosti poskytovaných sociálních a navazujících služeb na území města Jablonec n. N.
 • Usnesení 3/2010 ze dne 20.09.2010
  „Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“
  Členové řídící skupiny komunitního plánování se usnesli, že podpoří návrh na změnu v dokumentu, která organizacím umožní podat mimořádnou žádost o finanční příspěvek.
 • Usnesení 2/2010 ze dne 08.02.2010
  Řídící skupina komunitního plánování se usnesla, že podání výjimečných žádostí o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města Jablonce nad Nisou pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. je možno provést pouze do 31.3.2010. Po tomto termínu již nebude možno žádosti na letošní rok podat.
Vytvořeno 15.2.2010 10:43:38 - aktualizováno 16.2.2023 11:09:51 | přečteno 5544x | Petr Vitvar
load