Jednací řád řídící skupiny

Jednací řád řídící skupiny komunitního plánování sociálních a navazujících služeb na území Jablonecka

I. Úvodní ustanovení

 • Tento Jednací řád upravuje přípravu, svolání a průběh jednání řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb, způsob jejího usnášení a kontrolu plnění jí přijatých usnesení, jakož i další otázky související s organizací a vlastním průběhem jednání.
 • Řídící skupina (dále jen ŘS) je složena z představitelů statutárního města Jablonec nad Nisou, koordinátora komunitního plánování, zástupců I. obcí, manažerů pracovních skupin, zástupců komise humanitní a sociální péče a dalších odborníků.
 • ŘS je poradním orgánem Komise humanitní a sociální péče rady města.
 • Členy ŘS jmenuje a odvolává rada města.

II. Svolávání jednání řídící skupiny

 • ŘS se schází dle potřeby, nejméně čtyřikrát za rok. Jednání ŘS (dále jen „jednání“) svolává koordinátor komunitního plánování sociálních služeb (dále jen „koordinátor“).
 • O svolání ŘS může požádat člen ŘS. Koordinátor svolá jednání, pokud s tím souhlasí nejméně polovina všech členů.
 • Jednání musí být svoláno tak, aby pozvánka na jednání (informace o konání jednání) byla doručena členům ŘS nejméně 7 dnů před jeho konáním. To neplatí, je-li dán naléhavý důvod ke konání jednání ve lhůtě kratší než 7 dnů nebo jde-li o náhradní termín jednání. Pozvánka musí obsahovat údaje o místě, době a navrženém programu jednání.
 • Členové ŘS jsou povinni se zúčastnit každého jednání. Případnou neúčast musí oznámit koordinátorovi.

III. Příprava jednání

 • Přípravu jednání organizuje koordinátor.
 • Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad připravovaného jednání mají všichni členové ŘS.
 • Návrhy členů ŘS se předkládají koordinátorovi v termínu alespoň 9 dnů před jednáním ŘS v elektronické podobě.
 • Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům ŘS dostatečně posoudit danou problematiku a rozhodnout o přijetí účinných opatření.

IV. Jednání řídící skupiny

 • Jednání ŘS jsou neveřejná.
 • Členové ŘS jsou povinni dodržovat mlčenlivost o všech projednávaných skutečnostech. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení členství v ŘS.
 • V případě neúčasti na jednání ŘS zašle člen koordinátorovi v elektronické formě vyjádření a připomínky k navrhovaným bodům jednání.
 • Účast na jednání stvrzují všichni účastníci svým podpisem do prezenční listiny.

V. Průběh jednání

 • Jednání řídí koordinátor, který konstatuje usnášení schopnost. ŘS je usnášení schopna, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
 • Koordinátor předloží ŘS ke schválení návrh programu jednání, který může být na základě návrhů a připomínek členů ŘS upraven. Schválený program lze během jednání měnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů ŘS, návrh na změnu může podat kterýkoliv člen ŘS.
 • Koordinátor ukončuje a přerušuje jednání a dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh, zejména dbá na dodržování programu a časového plánu jednání.
 • Koordinátor zajišťuje evidenci usnesení a provádí kontrolu plnění uložených úkolů.
 • O průběhu jednání vede koordinátor zápis. Zápis ve lhůtě do 7 dnů rozešle koordinátor ostatním členům ŘS.

VI. Usnesení z jednání

 • K usnesení ŘS dochází na základě konsenzu. Nelze-li dojít ke konsenzu, rozhoduje ŘS formou hlasování. O hlasování rozhoduje koordinátor.
 • Koordinátor řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala více jak polovina všech členů ŘS.
 • Každý člen ŘS má jeden hlas.
 • Za mimořádných okolností mohou členové ŘS hlasovat elektronicky a to tímto způsobem:
  1. koordinátor zašle všem členům ŘS materiál, který bude předmětem hlasování,
  2. jednotliví členové ŘS mají možnost v daném termínu na předepsaném formuláři označit svou volbu: ano/ne/zdržuji se hlasování,
  3. formulář se svou odpovědí zašlou elektronicky koordinátorovi.
  4. koordinátor zpracuje všechny odpovědi a do 3 dnů oznámí výsledek hlasování, výsledek hlasování bude uveden v následujícím zápise z jednání.

VII. Závěrečná ustanovení

 • Jednací řád ŘS může být změněn na základě podnětu členů ŘS. O změnách Jednacího řádu rozhoduje ŘS hlasováním.
 • Jednací řád schvaluje ŘS. Následně je předložen k projednání do komise humanitní a sociální péče a radě města.

VIII. Přílohy

Jednací řád byl schválen usnesením rady města č. RM/402/2019 ze dne 5.9.2019.

Vytvořeno 10.3.2011 9:30:34 - aktualizováno 29.5.2020 12:20:39 | přečteno 2195x | Petr Vitvar
load