Organizační struktura

Organizační struktura komunitního plánování sociálních a navazujících služeb Jablonecka

V rámci komunitního plánování sociálních a navazujících služeb Jablonecka existuje následující organizační struktura:

Organizační struktura komunitního plánování

I. Řídící skupina

Řídící skupina je nejvyšším orgánem komunitního plánování. Skládá se z představitelů statutárního města Jablonec nad Nisou, koordinátora komunitního plánování, zástupců I. obcí, manažerů pracovních skupin, zástupců komise humanitní a sociální péče a dalších odborníků. Členy Řídící skupiny jmenuje a odvolává rada města. Řídící skupina je poradním orgánem komise humanitní a sociální péče rady města.

Řídící skupina:

 • vede, koordinuje a realizuje proces komunitního plánování sociálních a navazujících služeb na území ORP
 • schvaluje jednací řády, organizační strukturu procesu komunitního plánování
 • ustanovuje pracovní skupiny, připomínkuje výstupy z jednání pracovních skupin
 • projednává a schvaluje výstupy jednotlivých fází komunitního plánování sociálních a navazujících služeb
 • stanovuje krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb,
 • schvaluje komunitní plán sociálních a navazujících služeb a vyhodnocuje jeho plnění, schvaluje akční plány, které obsahují aktuální Základní síť sociálních služeb ORP
 • projednává a schvaluje dokumenty, které se týkají plánování ve spolupráci s KÚ LK (např. Vyjádření obce k potřebnosti služby)
 • nastavuje dotační řízení z rozpočtu SMJN na podporu sociálních služeb (schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, výzvu k podávání žádostí, hodnotící kritéria a vyhodnocuje žádosti poskytovatelů o dotaci a navrhuje rozdělení dotací pro jednotlivé žadatele).

Řídící skupina je poradním orgánem Komise humanitní a sociální péče rady města. Schválené zásadní koncepční materiály jsou předkládány k projednání komisi humanitní a sociální péče a dále radě města nebo zastupitelstvu města.

 • jednací řády, organizační struktura (RM)
 • komunitní plán (ZM)
 • akční plán včetně Základní sítě sociálních služeb ORP (ZM)
 • dokumenty a materiály k dotačnímu řízení z rozpočtu SMJN na podporu sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (ZM)
 • a další dle aktuální potřebnosti

II. Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou základním článkem procesu komunitního plánování.

Členy pracovních skupin jsou zástupci z řad uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a z řad veřejnosti. V čele každé pracovní skupiny (dále jen PS) stojí manažer, který je zároveň členem Řídící skupiny. Zástupce manažera je volen z členů PS. Členství, svolávání a jednání v rámci pracovních skupin je upraveno Jednacím řádem PS. Pro účely komunitního plánování sociálních služeb jsou ustanoveny tyto pracovní skupiny:

I. Pracovní skupina pro seniory

II. Pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné

III. Pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež

IV. Pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Pracovní skupina realizuje tyto úkoly:

 • zjišťuje a analyzuje potřeby uživatelů sociálních služeb
 • vypracovává a předkládá Řídící skupině k připomínkování návrhy dílčích cílů a opatření k jejich realizaci
 • realizuje a vyhodnocuje plnění jednotlivých schválených cílů a opatření

III. Koordinátor komunitního plánování

Koordinátor komunitního plánování zajišťuje:

 • komplexně agendu komunitního plánování a koordinuje činnosti k tomu potřebné
 • přípravu a vedení jednání Řídící skupiny, zpracování výstupů a zápisu z jednání
 • zadání úkolů pro pracovní skupiny a předávání informací
 • realizaci a zajišťování analytických průzkumů a jejich vyhodnocení
 • zpracování komunitního plánu sociálních a navazujících služeb (analytická, strategická a implementační část)
 • informovanost o procesu komunitního plánování
 • zapojení veřejnosti
 • přípravu, realizaci a vedení veřejných setkání, zpracování výstupů ze setkání
 • zpracování materiálů týkajících se komunitního plánování pro jednání rady města a zastupitelstva města
 • příprava materiálů pro plánování služeb na krajské úrovni
 • koordinátor komunitního plánování se zúčastňuje jednání PS s hlasem poradním

IV. Manažer pracovní skupiny

Manažer a zástupce manažera pracovní skupiny jsou voleni členy PS. Manažer a zástupce manažera jsou voleni členy PS každé dva roky. Pro jejich zvolení je nutný nadpoloviční souhlas všech členů PS. V případě, že nedojde ke zvolení manažera v PS, je náměstkem primátora, který má v kompetenci tuto problematiku, dočasně pověřen výkonem funkce manažera zaměstnanec magistrátu.

Manažer pracovní skupiny:

 • úzce spolupracuje s koordinátorem komunitního plánování
 • podílí se na vytváření strategie procesu komunitního plánování
 • připravuje, svolává a vede jednání PS
 • zajišťuje plnění zadaných úkolů ve skupině, výstupy předává koordinátorovi
 • pořizuje zápis z jednání PS a předává ho elektronicky koordinátorovi, členům skupiny a hostům jednání.

Organizační struktura byla schválena usnesením rady města č. RM/402/2019 ze dne 5.9.2019.

Vytvořeno 26.2.2008 9:25:50 - aktualizováno 29.5.2020 12:22:41 | přečteno 8082x | Petr Vitvar
load