Zápis 15.12.2011

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 15. prosince 2011 od 9,00 hodin

  • Přítomno: 29 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni: MUDr. Marek Řehoř, Mgr. Pavel Žur (od 10,30 hod.)
  • Ověřovatelé zápisu: Ing. Otakar Kypta, MUDr. Vít Němeček
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Ing. Petr Beitl, zahájil 10. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. za přítomnosti 26 členů zastupitelstva.

Starosta pogratuloval zastupitelům a zastupitelkám k jejich narozeninám. Konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil Ing. Otakara Kyptu a MUDr. Víta Němečka

Ing. Beitl upozornil na materiály na stůl:

a) Materiál č. 20) Referendum

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

b) Materiál č. 22) Udělení Ceny města PRO MERITIS

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

c) Materiál č. 28) Návrh dohody o narovnání s vlastníkem nemovitosti umístěné na adrese 5.května 9 - paní Musilovou

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

d) Materiál č. 29) Dohoda o narovnání s realitní kanceláří RIA REALITY a.s.

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

e) Zpráva OV Kokonín – vč. odpovědi odd. dopravní a silniční k bodu 2)

f) Dopis politické strany SUVERENITA – blok Jany Bobošíkové

g) Návrh dnešního usnesení

Schválení programu

 2) Schválení programu

 3) Schválení návrhové komise

 4) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta, Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta, Ing. Miloš Vele,

 Místostarosta, Petr Vobořil, Místostarosta

 5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

 6) Dopisy občanů

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

 7) Nová volba přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta  čas. 10,45 hod

 8) Převody pozemků „Info K, P"

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

 9) Prodej bytu

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

 10) Výkup nemovitosti

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

 11) Rozpočtové provizorium pro rok 2012

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

 12) VI. rozpočtové změny

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

 13) Změna zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

 14) Koncepce Městské policie Jablonec nad Nisou na období 2012-2014

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

 15) Převod movitého majetku MŠ Uhelná 5

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

 16) Projekt Jablonec nad Nisou 2012

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

 17) Usnesení výboru pro ÚP a SRM – informativní zpráva, „Info K, P“

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

 18) Valná hromada společnosti JTR, a.s.

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

 19) Darování části výtěžku ze 17. plesu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

 20) Referendum na stůl"

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

 21) Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou
předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta „Info P, K"

 22) Udělení Ceny města PRO MERITIS na stůl

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

 23) Paušální náhrada za výkon funkce zastupitele pro rok 2012

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

 24) Vyhláška o úpravě hazardu na území města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

 25) Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 9/2005

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

 26) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

 27) Nové interpelace

 28) Návrh dohody o narovnání s vlastníkem nemovitosti umístěné na adrese 5.května 9 - paní Musilovou na stůl

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

 29) Dohoda o narovnání s realitní kanceláří RIA REALITY a.s.

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta na stůl

 30) Diskuse

 31) Závěr

Starosta označil časování některých bodů a program byl schválen bez připomínek

25-0-0-2

3) Schválení návrhové komise

Starosta navrhl na předsedu návrhové komise Ing. Jaroslava Krause a za členy Ing. Otakara Kyptu a MUDr. Víta Němečka.

Nikdo neměl připomínky a návrh byl schválen 25-0-0-2

4) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta, Ing. Miloš Vele, Místostarosta, Mgr. Petr Tulpa,

Místostarosta, Petr Vobořil, Místostarosta

Zpráva starosty města

Ing. Pešek se tázal na jednání s p. Bínem, řed. Unitherm, ohledně teplárenství ve městě.

Ing. Beitl řekl, že ho p. Bína oslovil v souvislosti s výzvou společnosti MVV na výběrové řízení na dodavatele tepelných jednotek v souvislosti revitalizace tepelné sítě.

Mgr. Špoták se tázal na jednání s p. Gojdičem ohledně Tajvanu, dále na jednání DR společnosti SPORT v souvislosti s opravou střechy, do které stále teče. Tázal se na opravu vržiště koule v hale, nyní tam je vstup zakázán. Po tolika letech by vržiště potřebovalo opravu a nainstalovat ochrannou síť.

Ing. Beitl odpověděl, že p. Gojdič připravuje jakýsi návrh řešení Tajvanu, předloží ho ZM. K druhému dotazu – hala, navrhl podat to jako interpelaci.

Mgr. Svoboda se tázal na Jablonecký měsíčník – výběrové řízení.

Ing. Beitl řekl, že výběrové řízení vyhrál p. Endler.

JUDr.Ing. Pleticha se tázal na jednání s p. Kroutilem k optimalizaci městských organizací.

Ing. Beitl odpověděl, že výstup z jednání bude předkládat ZM v novém roce.

Zpráva Mgr. Tulpy

Ing. Pešek se tázal na jednání se senátorkou a hejtmanem ohledně hospice.

Mgr. Tulpa uvedl, že šlo o ukončení celého jednání ohledně umístění hospice. Krajský úřad chce hospic umístit v Liberci a poděkoval Jablonci za vstřícný přístup.

Mgr. Špoták se tázal na průběh jednání ke sportovním hrám mládeže, kdo bude nominovat jednotlivé disciplíny a jaká bude organizace.

Mgr. Tulpa řekl, že tip sportu určuje ten, kdo hry pořádá. V r. 2012 to je Heidelberg, partnerské město Bautzen – fotbal, házenou dívek, basketbal dívek a plavání. Konání bude koncem června (jeden autobus), koordinace celé akce má na starost p. Tichý (JKIC) a p. Popr (ČSTV).

Mgr. Svoboda se tázal na mateřské centrum Jablíčko a jeho nové prostory v ul. P.Bezruče.

Mgr. Tulpa řekl, že MC Jablíčko chce na vlastní náklady provozovat další mateřské centrum v ul. P.Bezruče. V Centru sociálních služeb by prostory zůstaly s podporou města a v ul. P.Bezruče (bývalý podnik BTV) jsou zatím v jejich režii.

JUDr.Ing.Pleticha se tázal na VŘ pro sociální odbor.

Mgr. Tulpa vysvětlil postupy výběrového řízení – a) koordinátor komunitního plánování a prorodinné politiky – vybrány dvě kandidátky, o kterých si rozhodne již nová vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Mgr. Jolana Šebková), kterou dnes rada potvrdila do funkce.

Zpráva p. Vobořila

p. Vobořil nejprve doplnil aktuální informace, týkající se rekonstrukce fary - k 15.11.2011 byla akceptována 2. žádost o platbu a na účet bylo připsáno 3.656 tis. Kč. Komentoval práce, které jsou rozpracovány nebo byly dokončeny.

Ing. Pešek se tázal na vývoj investiční akce Crestyl a případné bourání Schlaraffie.

p. Vobořil řekl, že firma Crestyl poslala žádost o dodatek smlouvy (bude předloženo na lednovém jednání ZM). Crestyl představí zastupitelům znovu celý projekt na besedě před ZM. Termín dostavby je v souvislosti s příslibem ČEZu k připojení elektřiny nového obchodního domu. K objektu Schlaraffie řekl, že součástí nové povolené přístavby je zbourání staré kovárny, což přímo nesouvisí s objektem Schlaraffie.

Ing. Kypta se tázal: a) představení firmy modulové stavby, b) koncepce rodinných domků v Jablonci, c)navýšení kapacity vodovodního řadu v Kokoníně.

p. Vobořil odpověděl: a) firma Touax představila stavby podobné školce v areálu nemocnice, firma se zabývá dodávkou těchto modulů. b) Koncepce podpory výstavby rod.domů v Jablonci – připravuje se koncepční materiál, který by systémově řešil podporu této výstavby - zadání konkrétních pravidel, aby soukromí stavebníci měli pravidla při žádosti o příspěvek. c) navýšení kapacity vodovodního řádu z důvodu výstavby rod.domů v Kokoníně – území kolem Tyršovy stezky a ul. Rychnovská.

p. Vostřák se tázal na ukončení rekonstrukce fary.

p. Vobořil řekl, že předání se plánuje na léto, otevření na konci r. 2012.

Ing. Louda se tázal, kdo dělal návrhové řešení barvy fasády a oken a kdo to odsouhlasil, kolik činil rozdíl mezi víceprácemi a stavebními prácemi. Kdo dělal stavební dozor a zda by se tato osoba mohla pozvat na příští schůzi komise městské památkové péče, protože by chtěl slyšet i její náhledy na věc.

p. Vobořil řekl, že barevnost omítky a oken byla komentována na ZM ředitelem Králem a bylo to ve spolupráci s památkáři. Pozvání na komisi není problém. Dále komentoval jednání o zápůjčkách od Muzea Českého ráje - budou jen za určitých podmínek (klimatizace v prostorách) – budou vícenáklady. Může se opět udělat exkurse na faře pro zastupitele i pro komisi městské památkové péče.

JUDr.Ing. Pleticha se tázal, kdy bude předloženo koncepční řešení oddělené dešťové kanalizace v Jablonci a na projednávání nového územního plánu v Nové Vsi nad Nisou (průtah dálnice přes vesnici).

p. Vobořil odpověděl, že materiál k oddělené dešťové kanalizaci je složitější a není možné jej připravit v nejbližší době. Nyní může zastupitelstvu předložit informace s tím spojené. K územnímu plánu k průtahu přes Novou Ves požádal Ing. Smrčkovou o informaci (v pořadí další bod jednání).

PhDr. Fojtíková se přimlouvala za exkursi na faře pro zastupitele a tázala se na řešení vzduchotechniky na faře.

p. Vobořil komentoval připravené řešení a jednání s Muzeem Českého ráje, hledá se kompromisní řešení podkrovního prostoru.

Zpráva Ing. Vele

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání s obcí Rádlo o novém možném překladišti.

Ing. Vele odpověděl, že na popud pí senátorky, která dala nový typ na překladiště, vyvolal jednání se starostou obce Rádlo a nyní se čeká na vyjádření SKS k dané lokalitě. Až bude něco konkrétního, bude informovat ZM.

Ing. Pešek se tázal na jednání s SKS ohledně ceny za tuhý domovní odpad pro r. 2012.

Ing. Vele řekl, že SKS navyšovat cenu městu nebude, ale město musí ke koncovým odběratelům promítnout navýšení DPH. Úhrada nebude pro občany v plné výši, město bude dotovat navýšení 3 250 000 Kč.

Mgr. Svoboda se tázal na zkratku UET ?

Ing. Čechová řekla, že jde o obchodní název United Technologie Energie.

Ing. Kypta se tázal na propojení optického kabelu, které zajišťuje firma GREPA a problematika překladiště.

Ing. Vele řekl, že ohledně překladiště již odpovídal – jiné jednání neproběhlo. K firmě GREPA řekl, že jednání byla trochu složitější, slíbili připojení internetu do škol zdarma, ale naráželo se technické problémy. V souvislosti s tím se řešilo i připojení radnice – byla zvolena náhradní trasa ke konečné tramvaji.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

USNESENÍ ZM/214/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti starosty města a místostarostů za uplynulé období.

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Starosta se tázal jednotlivých interpelantů, zda jsou spokojeni:

Ing. Kypta – spokojen

Mgr. Svoboda – částečně spokojen, vrátí se k tomu u dalšího bodu jednání

p. Berounský – spokojen

Ing. Pešek potvrdil, že absolvoval jednání s ved. odboru stavebního a životního prostředí a vyjasnil si problém.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

USNESENÍ ZM/215/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 24. listopadu 2011

6) Dopisy občanů

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Starosta doplnil usnesení o nacionále žadatelky, které v návrhu nebyly.

Mgr. Svoboda upozornil, že vyčíslení dluhu není uvedeno a usnesení není přesné.

Starosta požádal Mgr. Musila o doplnění informace a navrhl odložit usnesení na závěr zastupitelstva. (Materiál byl později stažen).

V průběhu dalšího jednání ZM starosta města, jako předkladatel tento bod stáhl z  jednání s tím, že bude projednán na příštím zasedání.

Vzhledem k časování byl projednán bod 8)

8) Převody pozemků Info "K" "P"

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele doplnil materiál – vypustit bod A3) – nebyla složena kauce a navrhl, aby se hlasovalo zvlášť o bodu A6).

Mgr. Svoboda navrhl přeformulovat v bodě A6) Smlouvu o smlouvě budoucí, aby bylo jasnější umístění daného břemene (cesta užívaná veřejností).

Ing. Vele požádal Ing. Pavízovou, aby byl návrh zakomponován.

Ing .Pavízová řekla, že tuto problematiku konzultovala s katastrálním úřadem, ale věcné břemeno takto zřídit nelze, pouze se dá do smlouvy ošetřit oprávnění přístupu a současně závazek zachování cesty.

Ing. Vele upravil text usnesení a přečetl ho.

PhDr. Fojtíková nesouhlasila s cenou za prodej městských pozemků vůbec. Cena není přiměřená.

Ing. Vele reagoval, že na prvním lednovém jednání výboru pro hospodaření s majetkem města (dále jen VHMM) se chce zabývat ceníkem, dle kterého se pozemky prodávají. Zároveň chce prokonzultovat ceny s realitními kancelářemi, s výstupem budou všichni seznámeni. Zároveň pozval pí Fojtíkovou, aby na jednání VHMM přišla a zúčastnila se diskusí.

JUDr.Ing. Pleticha se tázal na území v ul. 5. května – plánovaná lávka - (TELMO), jaké bude další řešení v případě prodeje pozemku.

Ing. Vele řekl, že informace k lávce od architekta byla taková, že projektu lávka nebude vadit.

Ing. Pešek připomněl, že na ZM v lednu budou projednávány nové zásady prodeje pozemků, ale TELMO předložilo jakýsi projekt, ke kterému se již vyjadřuje architekt, ale zastupitelstvo pozemek ještě nevidělo ani nic neschválilo, ale již ho město pro TELMO blokuje. Měla být dána jakási časová osa postupu. Zastupitelstvo by mělo alespoň rámcově vědět, na co bude pozemek použit.

Ing. Vele řekl, že by chtěl na VHMM otázku ceníku otevřít, neví ale s jakým výsledkem. Ohledně projektu TELMA řekl, že předběžně s ním bylo vedení seznámeno, vč. odd. územního plánování a architekta, a na základě jejich vyjádření byl návrh projektu upraven. Požádal, aby bylo hlasování přesunuto na později – předloží ZM další materiál (studii lávky).

Mgr. Paukrtová dodala, že to je také požadavek výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města (dále jen VUPaSRM), aby se mohl seznámit se všemi strategickými pozemky města, než se bude zvažovat nějaký jejich prodej. Jde o střed města nebo důležitá strategická místa (např. autobusové nádraží). Pokud bude VHMM měnit metodiku, žádá o zapracování tohoto požadavku. Cena za prodej pozemku TELMU jí také nepřipadá příliš vysoká (v centru a zasíťováno), chtěla přiblížit jednání VHMM ohledně tohoto prodeje.

Ing. Vele odpověděl, že nabídka ceny byla pouze tato jediná, neboť se přihlásil jediný uchazeč a tuto cenu nabídl zástupce firmy TELMO a jako bonus nabídl, že zrekonstruuje navazující lávku v hodnotě 400 tis. Kč. 

Nebyla další diskuse a předseda návrhové komise dal hlasovat v bodě A 1), 2), 4), 5) a 7) beze změny vč. bodu B) v původním znění.

Návrh byl schválen 24-0-4-0

K bodu A6) se hlasovalo po projednání bodu 18 a 7:

Ing. Vele řekl, že nemá doplnění a dal hlasovat o usnesení v původním znění s doplněním na konci o větu: „Současně se zavazuje zachovat p.p.č. 2488/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou jako veřejnou komunikaci“.

Návrh k bodu A6) byl schválen 24-1-2-1

Vzhledem ke stažení bodu A3) předkladatelem, se bod A4) v předloženém materiálu stal bodem A3) usnesení, bod A5) v předloženém materiálu stal bodem A4) usnesení, bod A6) v předloženém materiálu stal bodem A5) usnesení, bod A7) v předloženém materiálu stal bodem A6) usnesení.

USNESENÍ ZM/217/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1.  prodej části p.p.č. 937/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 937/5 o výměře 195 m2 v k.ú. Kokonín manželům J., r. 1956 a P., r. 1956 K., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 49.238,- Kč.

2.  prodej p.p.č. 1091/19 o výměře 42 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady paní Z. B., r. 1954, bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.500,- Kč.

3.  prodej části p.p.č. 1874/9, geometrickými plány oddělené o nové výměře 311 m2 v k.ú. Jablonec n.N. do ideálního spoluvlastnictví manželům A. B., r. 1975, bytem ., Liberec a P. B., r. 1983, bytem ., Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 702/5363, manželům Z., r. 1946, a H., r. 1948, D., bytem ., Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 651/5363, manželům V., r. 1957 a L., r. 1964 D., bytem ., Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 877/5363, paní Z. H., r. 1960, bytem . ., Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 696/5363, paní R. H., r. 1961, bytem ., Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 56/173, panu Z. V., r. 1962, bytem ., Jablonec n.N., ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 701/5363 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 78.528,- Kč.

4.  prodej části p.p.č. 1601, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1601/2 o výměře 8 m2, části st.p.č. 1590, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1590/2 o výměře 241 m2, části p.p.č. 1591, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1591/2 o výměře 166 m2, p.p.č. 1589 o výměře 113 m2, vše v k.ú. Proseč n.N. paní Z. F., r. 1973, bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 58.661,- Kč

5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 2756 o výměře 1489 m2, p.p.č. 2758 o výměře 904 m2, p.p.č. 2759 o výměře 124 m2, p.p.č. 2053/4 o výměře 282 m2, p.p.č. 2053/9 o výměře 207 m2, p.p.č. 2053/10 o výměře 114 m2, p.p.č. 2488/1 o výměře 49 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem investiční výstavby s tím, že přesná výměra převáděné plochy bude vymezena geometrickým plánem po kolaudaci objektu a manipulační plochy postavené na předmětných pozemcích v souladu se zastavovací studií společností TELMO, spol. s.r.o., IČ 473 07 781, se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1 za vzájemně dohodnutou kupní cenu 500,- Kč/m2+ 2000,- Kč náklady za vyhotovení kupní smlouvy s tím, že o územní souhlas bude požádáno nejpozději do 30.6.2012, o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 31.12.2012 a o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 31.12.2013 s tím, že na předmětné pozemky bude současně uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou, do doby převodu vlastnictví k pozemkům nebo do ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní, nejpozději však do 31.12.2013. Po dobu příprav stanovit nájemné ve výši 15,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby 1,- Kč/m2/rok. Při nedodržení byť jedné z časových podmínek bude nájemcem uhrazena smluvní pokuta ve výši 0,5% denně z výše ročního nájemného za každý den prodlení. Společnost TELMO, spol. s.r.o. se zavazuje provést rekonstrukci lávky přes p.p.č. 2502/1 k.ú. Jablonec n.N. v hodnotě 400.000,- Kč.

Současně se zavazuje zachovat p.p.č. 2488/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou jako veřejnou komunikaci.

6.  prodej části p.p.č. 2336/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2336/15 o výměře 156 m2, části p.p.č. 442/70, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 442/72 o výměře 422 m2 a části p.p.č. 442/69, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 442/71 o výměře 10 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem scelení zahrady a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 manželům Ing. J., r. 1966 a Mgr. J., r. 1973 S., bytem ., Jablonec n.N. a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 manželům Ing. R., r. 1962 a Ing. M., r. 1963 Ž., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 118.776,- Kč.

B. n e s c h v a l u j e

1. prodej p.p.č. 897/1 o výměře 1655 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky.

2. prodej p.p.č. 343/9 o výměře 254 m2 v k.ú. Jablonec n.N

Vzhledem k časování se předsunul bod 18)

18) Valná hromada společnosti JTR, a.s.

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Ing. Beitl okomentoval materiál a vzhledem k vážnosti situace přečetl nové (upřesňující) znění usnesení, které bylo písemně předloženo na stůl všem zastupitelům.

JUDr.Ing. Pleticha navrhl za klub ČSSD pozměňovací návrh v části E), který spočívá ve změně v bodě 3. navrhuje Ing. Krause a v bodě 4. navrhuje Bc. Pospíšila.

Starosta se tázal Ing. Krause, zda s touto nominací souhlasí.

Ing. Kraus souhlasil, ale upozornil, že je členem vyjednávací skupiny a problematika je velmi složitá. Osobně by přivítal nominaci do představenstva, ale pozice nebude pro nikoho jednoduchá.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že to je hlavní důvod, proč by měl být navržen do představenstva JTR, neboť je známo, že se problematikou teplárenství zabývá do hloubky věci.

Mgr. Svoboda navrhl hlasovat o bodě B) a C) zvlášť, neboť je nutné řádně si návrh přečíst.

Ing. Beitl jen podotkl, že nejde o striktní řešení, ale je to usnesení o zahájení jednání mezi JTR a městem.

Ing. Vele doplnil, že se prakticky již dva měsíce schází pracovní skupina, kde je zastoupení všech politických klubů. V navrženém usnesení není nic nového, co by nebylo v pracovní skupině předem prodiskutováno.

Ing. Kraus podpořil místostarostu Veleho a dodal, že druhý akcionář tlačí město k dalšímu rozhodování v rámci valné hromady. Výstupy z jednání pracovních skupin jsou podchyceny zápisy, které lze poskytnout a je zřejmé, o čem se diskutovalo. Pro rozhodování města je důležité, aby starosta byl vyzbrojen pověřením zastupitelstva, tak jak je navrženo. Požádal o podporu návrhu.

PhDr. Fojtíková se tázala, zda je možná změna návrhu, týkající se Bc. Pospíšila, když dotyčný není přítomen.

Ing. Beitl řekl, že v případě protinávrhu by pro Bc. Pospíšila žádná změna nenastala, v dozorčí radě JTR již nyní je.

p. Pelta apeloval na zastupitele, aby podpořili návrh.

Mgr. Paukrtová, jako členka vyjednávací skupiny, zdůraznila, že situace v teplárenství je vážná pro město i pro občany a je nutné urychleně jednat. Všechny otázky byly projednány v pracovní skupině.

Ing. Beitl vyhlásil 10 min. přestávku k jednání politických klubů.

Po přestávce dal předseda návrhové komise hlasovat o protinávrhu JUDr.Ing. Pletichy v bodě E3) do představenstva navrhnout Ing. Krause

Protinávrh nebyl přijat 11-0-14-3

Byl schválen návrh ve znění předloženém starostou města „na stůl“

19-0-8-1

USNESENÍ ZM/227/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e  n a  v ě d o m í

informace, týkající se svolané mimořádné valné hromady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČ 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 466 01, konající se dne 22. 12. 2011

B. s c h v a l u j e

postoj města Jablonec nad Nisou ve věci provozování a transformace soustavy centrálního zásobování teplem, potažmo ve věci návrhu Dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., předloženého společností MVV Energie CZ, a.s., a sice:

1.  město Jablonec nad Nisou podporuje fungování a rozvoj takové soustavy centrálního zásobování teplem, která bude všestranně, zejména ekonomicky, dlouhodobě udržitelná;

2.  město Jablonec nad Nisou vnímá nutnost rychlého provedení technologické transformace stávající soustavy centrálního zásobování teplem provozovanou společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. a to např. i způsobem představeným zástupcům města při prezentaci projektu Revitalizace CZT;

3.  město Jablonec nad Nisou jako akcionář společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. deklaruje svoji ochotu podpořit i možnost dočasného snížení zisku společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. a to v zájmu udržení její konkurenceschopnosti k ostatním alternativám v zásobování teplem ve městě, potažmo k uskutečnění projektu Revitalizace CZT;

4.  město Jablonec nad Nisou, plně v souladu se svými postoji v minulosti, jako akcionář společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. nesouhlasíse žádnou takovou koncepcí podnikatelské činnosti, která by vedla k ztrátě či oslabení stávajícího vlivu města na rozhodování o ceně tepla prodávaného společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.;

5.  město Jablonec nad Nisou, vyzývá společnost MVV Energie CZ, a.s., aby s respektováním tohoto postoje města a v součinnosti se zástupci města připravili kompletní dokumenty ve vztahu k návrhu Dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. a řešící nově vztahy mezi akcionáři této společnosti (stanovy, akcionářská smlouva);

C. u k l á d á

Ing. Petrovi Beitlovi, starostovi města,

1.  hájit tento postoj ve vztahu k druhému akcionáři společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. na valné hromadě této společnosti

2.  v případě nedosažení shody se společností MVV Energie CZ, a.s., druhým akcionářem Jablonecké teplárenské a realitní, a.s., na respektování tohoto postoje města Jablonec nad Nisou ve vztahu k návrhu Dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. do konce roku 2011, zahájit jednání se zástupci MVV Energie CZ, a.s. směřující k odkoupení jejího podílu na společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., případně jednání o prodeji podílu města.

D. d e l e g u j e

dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto valnou hromadu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Ing. Petra Beitla, starostu města

E. n a v r h u j e

1.  dle § 84, odst. 2. písm.g) zák. č. 128/2000 Sb., odvolání Ing. Miloše Veleho (místostarosta města, osobní data v důvodové zprávě) na jeho žádost z představenstva společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.;

2.  dle § 84, odst. 2. písm.g) zák. č. 128/2000 Sb., odvolání Bc. Borise Pospíšila (osobní data v důvodové zprávě) na jeho žádost z dozorčí rady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.;

3.  dle § 84, odst. 2. písm.g) zák. č. 128/2000 Sb., do představenstva Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. pana Bc. Borise Pospíšila (osobní data v důvodové zprávě);

4.  dle § 84, odst. 2. písm.g) zák. č. 128/2000 Sb., do představenstva Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. pana Ing. Františka Peška (člen zastupitelstva, osobní data v důvodové zprávě);

5.  dle § 84, odst. 2. písm.g) zák. č. 128/2000 Sb., do dozorčí rady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Ing. Jaroslava Krause (člen zastupitelstva, osobní data v důvodové zprávě).

F. p o v ě ř u j e

1.  delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním dle důvodové zprávy

2.  v případě, že nedojde na této valné hromadě ke schválení zástupců města do orgánů společnosti z jakýchkoliv důvodů, starostu města podáním žádosti o svolání mimořádné valné hromady s jediným bodem programu týkajícího se změn v obsazení orgánů společnosti (členů delegovaných městem); pro tento případ zastupitelstvo města starostu Ing. Petra Beitla deleguje dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na takovou valnou hromadu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., a pověřuje jej výkonem akcionářských práv a hlasováním ve smyslu původního návrhu města

7) Nová volba přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou

– čas. 10,45 hod.

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Starosta vyzval Ing. Vrbickou, aby předstoupila před zastupitele a představila se, což učinila.

Mgr. Tulpa se tázal, zda tuto činnost již někdy vykonávala.

Ing. Vrbická odpověděla záporně, ale akceptuje vše, co je v souvislosti s tím dáno zákonem.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

USNESENÍ ZM/216/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v o l í

Ing. Ivanku Vrbickou nar. .1947, bytem ., Jablonec nad Nisou za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro čtyřleté volební období 2011-2015.

Nyní probíhalo hlasování k bodu A6) navrženého usnesení u bodu programu 8) Převody pozemků (v zápise uvedeno u bodu programu 8) Převody pozemků.

9) Prodej bytu

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele informoval, že jde o poslední volný byt v uvedeném objektu. VHMM vybral 3 uchazeče, pro případ odstoupení někoho z nich.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

USNESENÍ ZM/218/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

prodej volné bytové jednotky č. 3418/17 v objektu Liberecká 50/3418, 48/3419 o velikosti 1+1 a celkové výměře 36,6 m2 v 7. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 366/22929 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4541 a 4542, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu J. J., r. 1975, bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 505.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

10) Výkup nemovitosti

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Nebylo žádné doplnění.

PhDr. Fojtíková upozornila na cenu, za kterou se vykupuje a na cenu, za kterou se prodávají daleko lepší pozemky.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

USNESENÍ ZM/219/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část p.p.č. 200, geometrickým plánem nově označenu jako p.p.č. 200/2 výměře 63 m2 v k.ú. Rýnovice s vlastníky paní B. M., r. 1984 a paní E. R.., r. 1960, obě bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 77.800,- Kč s tím, že se město zavazuje v rámci rekonstrukce Ladovy ulice vybudovat na části p.p.č. 200, která zůstane ve vlastnictví B. M. a E. R., novou konstrukci a povrch ze zámkové pojezdné, vyspádované plochy o výměře cca 40 m2 v hodnotě maximálně 77.800,- Kč.

11) Rozpočtové provizorium pro rok 2012

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele vysvětlil, že je třeba zajistit financování začátku roku 2012, než bude schválen rozpočet 2012 na konci ledna. Jde o standardní materiál.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

USNESENÍ ZM/220/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s t a n o v u j e

pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2012

12) VI. rozpočtové změny

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele neměl doplnění, bylo projednáno ve finančním výboru bez připomínek.

Ing. Pešek se tázal na str. 17 důvodové zprávy – osvětlení ledkami – zda byla proti tomu spočítána úspora, která z této výměny bude.

Ing. Vele reagoval, že TSJ investovaly do veřejného osvětlení více než v minulých letech, jde o pilotní projekt na vybraných úsecích města (měřitelných), bude porovnání skutečnosti s předpokládanou úsporou. Akce již byla provedena, jde o navýšení příspěvku TSJ na veřejné osvětlení.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

USNESENÍ ZM/221/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 26. - 53. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.108.108 tis. Kč

14) Koncepce Městské policie Jablonec nad Nisou na období 2012-2014

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Starosta předal slovo ředitel MP.

Mgr. Raisner krátce okomentoval materiál dle jednotlivých bodů důvodové zprávy (analýza bezpečnosti, vize pro r. 2012-2014, zvýšení odbornosti strážníků, zvýšená image strážníků a etický kodex, preventivní koncepce). V závěru svého vystoupení uvedl požadavky na materiálové zabezpečení MP. Upozornil na novou organizační strukturu.

Ing. Pešek řekl, že nesouhlasí s vytyčeným cílem (udržení stavu úrovně bezpečnosti), neboť nedošlo k tak výraznému poklesu počtu strážníků, aby se měla úroveň pouze udržet, vždy je co zlepšovat. Dále mu chybí konkretizace termínu na schválení etického kodexu, který by měl být jednoznačně zakotven. Je třeba také zdůraznit zvýšené používání osobních minikamer. V bodě 9) chybí celková rekapitulace skladby MP a mzdové náklady. V příl. 2) zaktualizovat nařízení obce o pohybu psů a zdůraznil nutnost dlouhodobého čipování psů. V příl. 3) jsou slabé výstupy analýzy, zařadit aktuální čísla za rok 2011 do zprávy za1. pol. 2012.

Ing. Beitl řekl, že aktuální čísla a termíny budou zařazeny do plánu práce MP na 1. pol. 2012.

p. Vostřák konstatoval, že práce MP se mu líbí a strážníci jsou ve městě vidět a připomínky jsou řešeny a splněny.

Mgr. Svoboda se tázal na stanovisko komise prevence kriminality k tomuto materiálu.

Mgr. Raisner odpověděl, že materiál byl projednán v komisi prevence kriminality a její připomínky byly do materiálu zapracovány.

Mgr. Svoboda komentoval počty přečinů, není jich méně než v minulosti.

p. Louda řekl, že je důležitá spokojenost občanů, poděkoval MP za odvedenou práci.

PhDr. Fojtíková komentovala bod 9)- přesně vyčíslené položky spíše zařadit do plánu činnosti MP. Pokud se schválí v koncepci, stane se položkou nárokovou.

Ing. Beitl řekl, že nelze jinak stanovit, položky jsou jen rámcové (optimální), rozpočet se mění.

Mgr. Tulpa se tázal, proč je cílový stav počtu zaměstnanců nižší, úbytek je o zástupce ředitele MP a proč.

Mgr. Raisner vysvětlil zrušení zástupce tím, že pokyny jdou přímo od starosty na něho, sám určí jednotlivé strážníky na rozdělení práce a úkolů, není třeba zástupce.

Mgr. Špoták se tázal na výši nákladů pro pořízení oblečení s reflexními prvky.

Mgr. Raisner řekl, že jde o náklady na výstroj (součást výstroje s reflex.prvky – 250 tis.Kč), jde o pravidelnou obnovu výstroje.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 23-0-2-3

USNESENÍ ZM/223/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou Koncepci Městské policie Jablonec nad Nisou na období 2012-2014 a schvaluje ji.

13) Změna zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Mgr. Svoboda nesouhlasil se zpoplatněním parkoviště před Spolkovým domem, má sloužit veřejnosti a hlavně zdravotně postiženým.

Mgr. Tulpa řekl, že se proto předkládá tento materiál, aby se vyšlo vstříc organizacím. Zpoplatněno bude pro auta, která tam nemají co dělat.

Návrh usnesení byl schválen 21-1-3-3

USNESENÍ ZM/222/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. změnu zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

2.  změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou,p.o.

B. r u š í

předchozí Přílohu č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

15) Převod movitého majetku MŠ Uhelná 5

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

Mgr. Tulpa jen dodal, že je nutné rozdělit i majetek z MŠ Uhelná, uvedeno v důvodové zprávě.

Ing. Pešek upozornil na správný název Nová Pasířská, nikoli jen Pasířská ul.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-2

USNESENÍ ZM/224/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1.  k 01.01.2012 rozdělení movitého majetku Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace, IČ 72 74 37 78 v celkové částce 16.457.216,18 Kč takto:

a) Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 41 – hodnota movitého majetku činí 2.394.993,52 Kč dle přílohy důvodové zprávy

b) Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 68 - hodnota movitého majetku činí 1.914.179,50 Kč dle přílohy důvodové zprávy

c) Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 76 - hodnota movitého majetku činí 2.766.854 Kč dle přílohy důvodové zprávy

d) Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 84 - hodnota movitého majetku činí 1.213.583,30 Kč dle přílohy důvodové zprávy

e) Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 92 - hodnota movitého majetku činí 2.699.023,52 Kč dle přílohy důvodové zprávy

f) Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace, IČ 72 55 04 06 - hodnota movitého majetku činí 2.134.487 Kč dle přílohy důvodové zprávy

g) Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace, IČ 72 74 37 78 – hodnota movitého majetku činí 3.334.095,34 Kč dle přílohy důvodové zprávy

2.  přímý převod movitého majetku Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace, IČ 72 74 37 78 na níže uvedené právní subjekty mateřských škol v tomto rozsahu:

a) Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 41 – hodnota převáděného movitého majetku činí 2.394.993,52 Kč dle přílohy důvodové zprávy

b) Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 68 - hodnota převáděného movitého majetku činí 1.914.179,50 Kč dle přílohy důvodové zprávy

c) Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 76 - hodnota převáděného movitého majetku činí 2.766.854 Kč dle přílohy důvodové zprávy

d) Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 84 - hodnota převáděného movitého majetku činí 1.213.583,30 Kč dle přílohy důvodové zprávy

e) Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace, IČ 72 55 03 92 - hodnota převáděného movitého majetku činí 2.699.023,52 Kč dle přílohy důvodové zprávy

f) Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace, IČ 72 55 04 06 - hodnota převáděného movitého majetku činí 2.134.487 Kč dle přílohy důvodové zprávy

B. p ř e d á v á

movitý majetek Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace nově vznikajícím právním subjektům mateřských škol k hospodaření dle bodu A)1.

C. u k l á d á

ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace a nástupnické Mateřské škole Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace připravit a realizovat rozdělení a přímý převod majetku na nově vznikající organizace ke dni jejich zřízení

16) Projekt Jablonec nad Nisou 2012

Předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

Mgr. Tulpa připomněl, že materiál prošel všemi komisemi, jejichž zástupci jsou zde přítomni (pí Hamplová, p. Roubíček a p. Caklová).

Ing. Pešek komentoval pol. 81 – jarní úklid města, kterou chtěl pořádat Dům dětí a mládeže – město ale žádnou částkou nepřispělo. Jde o výchovu mladé generace a mělo by se to podpořit. Dále se podivil, že u pol. 69 – cyklojízda městem – jde o tradici, zaslouží si minimální podporu.

Ing. Beitl řekl, že již v loňském roce upozornil organizátory akce, že tuto akci nebude financovat, jde o skupinku 20-30 dospělých osob a projekty jsou směřované především k mládeži. Je to směr dnešní doby, finance ubývají a je třeba zvažovat.

Bc. Hamplová komentovala akci jarní úklid – projekt Vikýře – nebyl dobře postaven rozpočet. Většina členů komise se postavila proti tomu, aby děti šly uklízet do Tyršova parku injekční stříkačky po bezdomovcích, a proto nebyla akce finančně podpořena.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

USNESENÍ ZM/225/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

zařazení jednotlivých akcí do projektu „Jablonec nad Nisou 2012“ včetně výše příspěvků dle přiloženého přehledu navrhovaných akcí 2012

17) Usnesení výboru pro ÚP a SRM – informativní zpráva info K,P

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

p. Vobořil požádal Ing. Smrčkovou, aby komentovala dotazy.

JUDr.Ing. Pleticha se tázal v jaké fázi je územní plán přes Novou Ves nad Nisou v návaznosti na jižní obchvat.

Ing. Smrčková řekla, že Nová Ves nad Nisou má platný územní plán, schválený dne 14.6.1996 a počátkem roku obec zažádala o průzkum a formulaci nového zadání územního plánu. V současné době zpracovává průzkumy a rozbory arch. Štěpánek (vítěz výběrového řízení pořádaného obcí Nová Ves n. N.).

Ing. Kraus se tázal, jak budou zpracovány připomínky a námitky občanů ke konceptu územního plánu.

Ing. Smrčková řekla, že budou vyhodnoceny a odpovězeny v příloze „Pokyny“

Ing. Kraus se dále tázal, jak jsou řešena stanoviska dotčených osob, zda bude zpracována nějaká souhrnná zpráva pro zastupitele.

Ing. Smrčková řekla, že zpracování bude stejné jako příloha k materiálu Pokyny ke zpracování návrhu.

Ing. Kraus se dále tázal na materiály, které zpracovává firma Valbec (Ing. Koloušek), k dopravnímu zatížení silnic ve městě a vyjádřil určité pochybnosti nad uvedenými odbornými stanovisky a údaji. Vznesl požadavek, zda by město mohlo zajistit oponentního experta, který by reagoval na názory Ing. Kolouška.

Ing. Smrčková řekla, že to by měla být otázka na politické vedení města. Osobně Ing. Kolouška považuje za dopravního odborníka.

Mgr. Paukrtová informovala o jednání výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města (dále jen VUPaSRM), ze kterého zastupitele dostali souhrnný materiál. Jednání jsou složitá, v materiálu je uvedeno hlasování jednotlivých členů výboru, je snaha dosáhnout kompromisních řešení. Trasa západní tangenty zůstává sporným bodem, nicméně většina členů výboru doporučila navržené dopravní řešení. Podklady od firmy Valbec byly zpracovány na základě dopravního modelu města Jablonce nad Nisou, a faktem je, že předpokládaný nárůst dopravy je překvapivý a enormní a měl by se brát vážně. Oponentní zpracování by zřejmě vyšlo stejně, neboť by vycházelo ze stejného dopravního modelu města Jablonec n. N.

Ing. Pešek se tázal na další postup, neboť znění usnesení, že ZM bere na vědomí výsledky Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města, pokládá za slabý parametr.

Ing. Smrčková reagovala, že ta usnesení by měla být vodítkem pro rozhodování ZM v lednu, kdy bude schvalovat pokyny. Byly vybrány nejdůležitější problémové okruhy.

p. Vobořil doplnil, že materiál je zařazen proto, aby zastupitelé byli informováni předem.

p. Berounský potvrdil účast na jednáních VUPaSRM a konstatoval určitou změnu některých postojů členů výboru. Zaráží ho ale některá stanoviska dotčených orgánů a zejména způsob, jakým jich bylo dosaženo. Dále se podivil nad stanoviskem ředitele ŘSD ze 7. 12. k západní tangentě, kde je uvedena řada nesmyslů, a tázal se, kdo a kdy o toto stanovisko požádal a k čemu mělo posloužit.

Ing. Smrčková řekla, že názor ředitele ŘSD k trase západní tangenty v souvislosti s územním plánem byl vyžádán na základě jednoho z e-mailových požadavků Ing. Krause, kterými chtěl prohloubit jednání VUPaSRM.

p. Berounský řekl, že bude toto stanovisko k dispozici zastupitelům, ale považuje za skandální, jakým způsobem bylo vymámeno stanovisko ministerstva dopravy, které bylo uvedeno v omyl nepravdivými údaji. Stanovisko ministerstva pak říká, že západní tangenta řeší problém dopravy ve městě jako takovém. Dále se neřeší situace až bude prodloužena komunikace z Liberce a dojde k přirozenému pohybu aut směrem k přehradě. Zdůraznil, že stanovisko, jak bylo o něj požádáno, mu vadí.

p. Louda navázal na předřečníky a komentoval provoz na ul. 5. května, kde je problém přejít (děti a důchodci). Nárůst dopravy je evidentní a odklon dopravy z centra se musí řešit.

Mgr. Paukrtová řekla, že předložený materiál je pouze informativní zpráva pro zastupitelstvo s tím, že příště (leden) bude předjednání se zastupiteli, kde se budou probírat reakce státní správy a dotčených orgánů. Mohou se tam věcně řešit i další otázky, nejede jen o oblast dopravy. Zároveň poděkovala všem členům VUPaSRM za práci v uplynulém období, vč. členům dopravní komise a komise pro ochranu zvířat a životního prostředí.

Ing. Kraus doplnil, že dával písemný požadavek na návrhy různých variant uspořádání, resp. záložních variant řešení západní tangenty. Na VUPaSRM se zmínil, že neexistuje závazné stanovisko ministerstva dopravy, k tomu, že stávající trasa západní tangenty je z jejich pohledu nerealizovatelná. V rámci tohoto argumentu byl vyžádán určitý názor od ŘSD k technickému řešení západní tangenty (dopis 7.12.) Vyjádření je osobním názorem ředitele Jeníčka, ale není to na úrovni správného stanoviska dotčené osoby, jak ukládá zákon. K předloženému materiálu řekl, že jde o určitý souhrn témat, osobně bude sledovat, jak se úřad vypořádá s jednotlivými připomínkami občanů.

Mgr. Karásek doplnil k tématu - k dopisu ŘSD p. Jeníčka: vyjádření p. Jeníčka má z minulé doby, kdy z pozice místostarosty řešil tento problém. Pan Jeníček odpověděl téměř totéž, co nyní – varianta v parametrech silnice 1. tř. přes železnici a zástavbu Žižkův Vrch a je nerealizovatelná. Jsou dvě řešení silnic 1.tř. První možnost - od Prahy směr remize, 5. květen, Podhorská, Lučany a ven – a od Liberce, na kruhové křižovatce u čerpací stanice Shell, oblastí Vrchlického sady, kolem přehrady, Jablonecké Paseky, Lučany a ven. Druhá představa je řešit silnice 1.tř. pokud možno v max. rozsahu v extravilánu, tj. o co se snaží současný koncept územního plánu. Záležitost trvá již 10 let a podstata sporu se nemění.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-6-0

USNESENÍ ZM/226/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o usnesení Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města č. 1/2011 dle přiložené důvodové zprávy.

19) Darování části výtěžku ze 17. plesu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 29-0-0-0

USNESENÍ ZM/228/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

darování části výtěžku ze vstupného 17. plesu města Jablonce nad Nisou ve výši 25.000 Kč občanskému sdružení NADĚJE o.s. – pobočce Jablonec nad Nisou, se sídlem E. Floriánové 8, Jablonec nad Nisou

20) Referendum

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

JUDr.Ing. Pleticha podal protinávrh, aby se hlasovalo tak, jak žádá přípravný výbor tj., aby se hlasovalo i o čističce.

JUDr. Řeháček řekl, že pokud bude tento protinávrh přijat, bude referendum k čističce problematické, dle jeho názoru nelze referendum takto pojmout, nemohou se k tomuto problému vyjadřovat pouze občané Kokonína. V případě čističky to nebude mít zákonný výsledek.

p. Berounský řekl, že si myslí, že občané Kokonína mají legitimní důvod, proč hlasovat k otázce čističky. Řeka Mohelka sice teče dál, ale jde o jednoznačnou záležitost pro občany Kokonína a ten důvod tam vidí. Předkládá protinávrh k předloženému usnesení: Zastupitelstvo města nesouhlasí s výstavbou čistírny odpadních vod na pozemcích p.č. 106 a 309/3 a 129/2 v k.ú. Kokén, ukládá Petru Vobořilovi uplatnit nesouhlas do územního a stavební řízení a ukládá Petru Vobořilovi hledat jinou lokalitu umístění ČOV pro Kokonín nebo jiné řešení.

Ing. Beitl upozornil na možné reakce občanů, kteří bydlí dál podél vody a mimo katastr Jablonce v souvislosti s čističkou. Dále pak na to, že se tvoří možný nebezpečný precedens, kdy občané budou pořádat různé ankety a referenda k zájmovým územím či problémům v ulici. Upozornil, že v případě referenda vč. čističky, hrozí neúspěch celého referenda.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, dvěma protinávrhy dali s p. Berounským brzdu, jak lze občany přesvědčit, že je bereme vážně a pokud se odsouhlasí alespoň jeden protinávrh, přesvědčíme je, aby k referendu nešli. Abychom sami rozhodli, že čistička v Kokoníně nebude. Řešení k čističce jiná jsou a jsou v dnešních materiálech – str. 13. V r. 2009 se pracovalo na jiném řešení, ale po volbách se přestalo. Tajemník řekl k referendu nějaký názor úřadu, ale osobně má jiný názor. Pokud by někdo napadl výsledky referenda, bude o tom rozhodovat správní soud.

Mgr. Karásek řekl, že v r. 2006 byla problematika čističky projednávána s SVS, jeho osobní názor byl - odkanalizování koncového zařízení kanalizačního řadu v Kokoníně čerpací stanicí, která odčerpá splaškové odpadní vody do oblasti Vrkoslavic, odkud gravitačně poteče do sítě jablonecké a liberecké a skončí v čistírně odpadních vod v Liberci. Pak čtyři roky pracovala ČSSD na této problematice a výsledkem bylo řešení, které nyní SVS prosazuje. V r. 2010 po dalších volbách ti, kteří to připravovali, názor mění a nové vedení je v neřešitelné situaci. SVS čistírnu chce stavět.

Ing. Beitl řekl, že řešení situace s odpadními vodami není nárokové, SVS připravené řešení udělat nemusí. SVS velmi ráda přesune své peníze jinam a v Kokoníně to zůstane zakonzervované v tom stavu, ve kterém to je. Stav je dle něho neudržitelný a je jen otázkou času, kdy se zapojí vodohospodářské a státní orgány. Pak ale již pomoc nepřijde a 120 mil. Kč nikdo do Kokonína nepřivede.

Ing. Procházková komentovala spojení referenda a čističky. Vyslovila obavu, zda byli iniciátoři referenda dostatečně informování a poučeni, co odtržení obnáší – práva a povinnosti obce. Tázala se tajemníka, zda jim to bylo vysvětleno, aby se za rok neřešil opačný problém.

JUDr. Řeháček odpověděl, že město komunikuje s přípravným výborem pro konání místního referenda a se zmocněncem p. Šikolou. Zastupitelstvo nemá legislativní důvod referendu bránit. Město je povinno realizovat zákonné kroky, ale nepůsobilo osvětově. Parametry jsou neúprosné, je to pro obě strany nevýhodné. Do příštího měsíčníku bude připravena informace. Město postupuje tak, jak ukládá zákon. 

Ing. Kypta uvedl vývoj zpětně k jednání o čističce. Je uvedeno v materiálech, že v r. 2009 vydalo město na dokumentaci k pozemkům částku cca 380 tis. Kč a 110 tis. Kč, což bylo na jiné alternativy. SVS chtěl postavit řad a odkanalizování. Občané se postavili proti. Byly různé varianty, které byly ale drahé (cesta z Kokonína do Rychnova, vedení lesní cestou – zamítlo ministerstvo, přečerpávací stanice – zamítnuta ze strany SVS).

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že město bude muset respektovat názor občanů. Místo se dá posunout a jiné alternativy jsou. Město ztratilo rok a neudělalo se na tom nic.

Ing. Beitl upozornil, že zařízení se jmenuje čistírna odpadních vod, nikoli čistička.

Bc. Hamplová se vyjádřila jako občanka Kokonína. Je nejistá doba, část občanů je přesvědčena, že se dá hospodařit samostatně, ale velká část je znepokojena tím, že by se měli odtrhnout od Jablonce. Byla by velmi nerada, aby se šlo do rizika správních soudů, jak zmínil p. Pleticha. Požádala, aby dnes zastupitelstvo odsouhlasilo referendum. Chválí termín 19. 2. 2012, aby se neprodlužovala agonie občanů, kteří tam žijí a občané, aby věděli, na čem jsou. Ze situace je osobně velmi nešťastná. Rozumí občanům, kteří bydlí v místě plánované čistírny. Navrhla vyřešit hlasování o čistírně nějak jinak, např. anketním lístkem o čistírně, který vložit do obálky o referendu.

Mgr. Tulpa zásadně nesouhlasil s názorem p. Pletichy ani p. Kypty. Navržený závěr variantních řešení je nejpřijatelnější, a proto se zakotvil návrh na čistíru v daném území. Další návazná změna, která by byla akceptovatelná, by znamenala uzávěrku celého řízení a zlikvidování všech finančních prostředků, které s tím souvisí. Je překvapen tím, že pánové Pleticha a Kypta nyní, po odvedené vlastní práci na čistírně odpadních vod, se této práce zříkají. Variantních řešení byla celá řada a netvrdí, že navržené řešení je ideální, ale je v dané situaci tím nejrychlejším a nejméně bolestným. Sám na celém problému pracoval tři roky a nebude nyní tvrdit něco jiného. Pokud se celá záležitost uzavře a 120 mil. Kč se tam nedá, občané Kokonína si budou muset na vlastní náklady od 1.1.2012 zajistit nejenom čistírnu, ale celý systém odpadového hospodářství a znovu zahájit řízení s krajem a ministerstvem. Pokud ČSSD to umí zařídit jinak, tak ať činní. Osobně už ztratil energii. Spojení referenda o odtržení a čistírny mu vadí a souhlasí s názorem tajemníka. Odtržení je nevýhodné pro obě dvě strany a pak si čistírnu vyřeší sami. Svázat obě záležitosti dohromady je nemožné. Čistírna odpadních vod není jen záležitostí Kokonína, ale celého města. Pokud chce přípravný výbor referendum o odtržení, musí se tak stát, ale nelze to svázat s podmínkou hlasování o čistírně.

Ing. Pešek opravil gramaticky usnesení (překlepy) a komentoval hospodaření SVS s vodou v našem regionu.

p. Berounský komentoval vystoupení p. Tulpy na adresu O. Kypty, který neřekl, že by se zříkal nějaké odpovědnosti. Řekl, na čem pracoval a na projektové dokumentaci jsou jasné podpisy obou představitelů města. Nelze ale zpochybnit, že lidé se rozhodli o referendu na základě postoje jabloneckého zastupitelstva, které se vypořádalo s připomínkami občanů Kokonína tak, že je absolutně neakceptovalo. Pozitivní na vystoupení p. Tulpy je, že tady jsou další varianty řešení. Občané čističku chtějí, jen ji nechtějí na tom místě, kde je plánována. Protože se setkali s obrovskou arogancí, rozhodli se pro referendum.

p. Louda řekl, že toto zastupitelstvo pokračuje v práci minulého zastupitelstva, kdy byla koalice ČSSD a Domova a nechápe, proč ČSSD mění svůj postoj.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že kdyby hlasoval pro čističku, jak je navržena, zříkal by se své minulé práce. S p.Kyptou hledali varianty tak, aby čistička nebyla tam, kde ji lidé nechtějí.

Mgr. Karásek komentoval logiku věci – přípravu projektu a financování. Je škoda, že se celá situace kolem čistírny takto vyhrotila.

Ing. Kypta řekl, že v rámci projednávání změny územního plánu – začíná to podnětem, proces dvouletý, kdyby se mělo vyhlásit místo – peníze by sem ani nemířily. Připravila se plocha pro čističku, vědělo se o tom, že se podrží peníze ze strany SVS, trasa se prodloužila o 800 m dál do jiného místa. Své práce se nezříká, jen bere v potaz názory občanů, to byl podnět, proč se hledaly jiné alternativy. Projekty byly zpracovány SVS a po nich se chtělo, aby to byl projekt do jiného místa. Zastavilo se to s volbami a všechny tyto aktivity ustaly a vrhlo se to na toto jedno místo. Opakoval, že by zahodil svou práci, kdyby nyní hlasoval bez ničeho o tomto místě, když se dál nejednalo, přitom ví, že další možnosti jsou a peníze neutečou.

Ing. Pešek navrhl ukončení diskuse dle návrhu usnesení.

Starosta se tázal dalších přihlášených, zda se vzdávají svých diskusních příspěvků (všichni souhlasili) a požádal předsedu návrhové komise o hlasování,

Mgr- Špoták se tázal na správné datum referenda, aby někdo nebyl uveden v omyl, neboli myslel, že občané Kokonína si mají spravovat obec sami od 1.1.2012.

Starosta řekl, že datum 1.1. je špatné.

Ing. Kraus dal nejprve hlasovat o protinávrhu p. Berounského, jako doplňující usnesení D, E a F.

Ing. Pešek nesouhlasil, je třeba o nich hlasovat odděleně.

JUDr. Řeháček doporučil o tomto protinávrhu hlasovat zvlášť, neboť s referendem to nesouvisí. Souvisí to s čističkou a postoji města k čističce. Původní návrh usnesení je hlasování dle zákona o obcích o místním referendu o odtržení od obce.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že dle zákona o místním referendu dle § 13, odst. 3 zastupitelstvo obce může o otázce navržené o místním referendu rozhodnout bez vyhlášení místního referenda. Proto byl činěn tento návrh, aby se rozhodlo o čističce, a pak se nemusí vyhlašovat referendu.

Ing. Beitl řekl, že to plně koresponduje s tím, co řekl tajemník a může se hlasovat ihned. Navrhl hlasovat po jednotlivých bodech.

Ing. Kraus přečetl znovu protinávrh p. Berounského (plně citováno výše).

Ing. Beitl vyvolal diskusi k hlasování – co znamená souhlas a co negativní hlasování.

JUDr. Řeháček řekl, že to je deklaratorní usnesení, tedy kdo nesouhlasí, musí hlasovat ANO.

Ing. Kraus navrhl, že v tom případě se musí o každém bodě usnesení hlasovat zvlášť.

Následovala diskuse mezi všemi zastupiteli.

Ing. Kraus řekl, že po poradě s tajemníkem došla návrhová komise k jednoznačnému závěru. Pokud budou chtít zastupitelé zamítnout tento protinávrh, musí hlasovat pro jeho nepřijetí nebo se zdržet. Kdo chce tento protinávrh přijmout, musí hlasovat ano.

Znovu přečetl celý protinávrh, který nebyl přijat 6-10-10-3

Ing. Kraus dal hlasovat o dalším protinávrhu p. Pletichy, který se týká rozšíření otázky místního referenda o druhou otázku“

„Souhlasíte s výstavbou čističky odpadních vod v intravilánu místní části Jablonec nad Nisou – Kokonín, na pozemcích p.č. 106 a p.č. 309/3 v k.ú. Kokonín“

Protinávrh nebyl přijat 8-10-11-0

Ing. Kraus dal hlasovat o návrhu v původním znění, které bylo přijato 29-0-0-0

USNESENÍ ZM/229/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. v y h l a š u j e

konání místního referenda na základě návrhu přípravného výboru v souladu s ust. § 13 zákona číslo 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů a § 21 a násl. zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, na území města Jablonec nad Nisou, a to na katastrálním území Kokonín o otázce: "Chcete oddělení místní části Kokonín od Jablonce nad Nisou a vznik samostatné obce Kokonín?"

B. s t a n o v u j e

1.  den konání místního referenda na neděli 19. února 2012 v době od 9 hod. do 17 hod.

2.  výši odměny pro členy místní a okrskové komise ve výši 500 Kč člen komise a 600 Kč předseda komise

C. u k l á d á

1.  Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zněním zákona číslo 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů

2.  Ing. Miloši Velemu, místostarostovi města, zařadit do rozpočtu roku 2012 kapitoly Odboru kancelář tajemníka částku 80 tis. Kč na technické zabezpečení konání místního referenda

21) Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou - Info "P" "K"

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Ing. Beitl doplnil na žádost OV Kokonín do textu jednacího řádu do § 15. Odst. 3,11,12,13 vždy na konec věty závorku (s výjimkou osadních výborů).

Ing. Pešek připomínkoval vyvěšený, upravený zápis zastupitelstva, zápis mu připadá nelogický, protože výmaz osobních dat jde do absurdit, že zůstávají jen dvě velká písmena. Zveřejnění ztrácí svůj smysl, i když chápe ochranu osobních dat. Na druhé straně se prodávají pozemky právnickým osobám a ty tam jsou uvedeny v plném znění.

JUDr. Řeháček souhlasil s absurditou ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona. Dále uvedl, že právnické osoby tuto ochranu nepožívají.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-6

USNESENÍ ZM/230/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

nové znění jednacího řádu Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ve znění dle důvodové zprávy

22) Udělení Ceny města PRO MERITIS - na stůl

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Ing. Beitl uvedl, že jde o speciální cenu pro p. Václava Vostřáka, která mu bude slavnostně předána 1.1.2012 v Městském divadle.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-6

USNESENÍ ZM/231/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1.  výjimku z Pravidel k udělování Ceny města PRO MERITIS Článek III - Laureáti, m.j. odst. 3.4 dle důvodové zprávy

2.  udělení Ceny města PRO MERITIS panu Václavu Vostřákovi, nar. .1943, bytem ., Jablonec nad Nisou.

23) Paušální náhrada za výkon funkce zastupitele pro rok 2012

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-2

USNESENÍ ZM/232/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

výši paušální náhrady za výkon funkce zastupitele pro rok 2012 ve výši 128 Kč/hod. pro osoby, které nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru

24) Vyhláška o úpravě hazardu na území města Jablonec nad Nisou

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Ing. Beitl žádal o doplnění usnesení o následující text:

„Návrh vyhlášky č. 4/2011 o úpravě provozování loterií a jiných podobných her na území města Jablonec nad Nisou se v příloze č. 1 v bodě adresy provozoven doplňuje o bod č. 14 a adresu Pražská 1192/13 Jablonec nad Nisou“.

Jde o žádost majitele Casina HAPPYDAY, aby byly součástí této vyhlášky. Filosofie je o tom, dát všem provozovatelům stejné podmínky.

Mgr. Svoboda žádal o bližší vysvětlení.

Mgr. Musil vysvětlil, že společnost HAPPYDAY oslovila město, aby byli zařazeni ještě do staré vyhlášky města. Vzhledem k tomu, že se jednalo o casino, které bylo v režimu ministerstva financí, žádost se vyhodnotila jako bezpředmětná. Ředitel společnosti ale vysvětlil, že provozuje i výherní automaty, které budou spadat od 1.1.2012 pod regulaci městské vyhlášky, proto včera poslal novou, upravenou žádost. Adresa vyhlášky by se tímto upraveným usnesením dostala do již schváleného seznamu provozoven. Samotná vyhláška se nijak nezmění, ani se nemění poměr, resp. počet hracích přístrojů na území města.

Ing. Pešek se tázal, zda znění této OZV bude mít nějaký dopad do rozpočtu města a dále co bude po r. 2014.

Ing. Beitl požádal o slovo senátorku Mgr. Paukrtovou, která má v tomto směru nejvíce informací.

Mgr. Paukrtová řekla, že poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o jednotném inkasním místě, jehož součástí bylo také zdanění hazardu. Bohužel to bylo schváleno tak, že v příštím roce mají všechny loterijní společnosti daňové prázdniny. Za dané situace bylo nutné vypracovat pozměňovací návrhy. Vyhláška pro město se přijímá pro případ, kdyby návrh zákona neprošel, aby město bylo pojištěno. Z toho zákona vyplývá, že obce nebudou mít své vyhlášky, protože všechny poplatky za hazard budou zdaněny a bude to vybírat stát. Osobně je přesvědčena, že ten zákon projde. Až bude celá věc jasná, požádala město o další jednání k hazardu. Dále vysvětlila další rozdělení zdaněných poplatků a s tím související financování neziskového sektoru.

Ing. Pešek řekl, že smyslem naší vyhlášky bylo nepovolování těch nezařazených heren. Byla dána určitá pravidla, co udělá město s případným vznikem dalších heren, budou pravidla OZV platit dál?

Ing. Beitl odpověděl, že zákonnou úpravou obec dostává téměř absolutní pravomoc nad hernami na svém území a může je regulovat. Město bude mít 3 roky na to, aby se rozhodlo, jak dál. Současná vyhláška byla jakýmsi „partnerským vztahem“ mezi hernami a městem a postupovat striktním způsobem by nepokládal za šťastné.

Mgr. Musil doplnil a vysvětlil podstatu vyhlášek č. 4/2011 a č. 5/2011. V rychlosti se dá říct, že po novele zákona se přesune výběrčí místo z obce na finanční úřady a příjem do rozpočtu se městu zkrátí. Město nebude vybírat poplatek z hazardu, ale bude to součást daňového systému (20% x 80%).

Mgr. Tulpa řekl, že cíl města byl snižovat počet heren a tázal se Mgr. Paukrtové, zda řeší toto zákon? Bude mít město právo říct - teď tak a za 3 roky končíte všichni.

Mgr. Paukrtová zákon tuto pravomoc obci dává, ale je tam spor o tom, zda-li Lex  Farský je platný či není. Nicméně existuje judikatura Ústavního soudu ve věci Františkových Lázní, který Františkovým Lázním umožnil zakázat herny na svém katastrálním území okamžitě. Čeká nás vážná debata, jakým způsobem postupovat.

Mgr. Svoboda komentoval předešlou diskusi a podivil se nad tím, že zákon není ještě účinný a město přijímá již teď opatření, postupujeme správně?

Mgr. Musil řekl, že město postupuje dle § 10 zák.128/2000 o obcích (město může regulovat činnosti, které by mohly narušit jeho činnost). Jde o usnesení Ústavního soudu (herny zakázaly Františkovy Lázně, Chrastava a Kladno).

Ing. Beitl doplnil, že vyhláška dává nástroj úplně skončit po r. 2014 s hazardem na území města.

Mgr. Svoboda upozornil, že něco takového je nesmírně korupční prostředí, nyní se zakáže a pak se bude povolovat. Na druhé straně k podnikatelům – mají provozovny upravovat a rozšiřovat? Osobně by to zakázal a zrušil, ale je nejistota na obě strany.

Ing. Kraus dal hlasovat o technickém doplnění vyhlášky, které přednesl starosta.

Doplňující návrh nebyl přijat 15-3-9-2

Původní návrh usnesení byl schválen 17-1-10-1

USNESENÍ ZM/233/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. v y d á v á

1. Obecně závaznou vyhlášku města Jablonec nad Nisou č. 4/2011 o úpravě provozování loterií a jiných podobných her na území města Jablonce nad Nisou dle textu připojeného k důvodové zprávě.

2.  Obecně závaznou vyhlášku města Jablonec nad Nisou č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému dle textu připojeného k důvodové zprávě

B. p o v ě ř u j e

starostu města Jablonec nad Nisou, Ing. Petra Beitla, provedením úkonů souvisejících s vyhlášením obou shora označených obecně závazných vyhlášek.

25) Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 9/2005

Předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

Ing. Beitl krátce uvedl zrušení vyhlášky k taxislužbě.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-2

USNESENÍ ZM/234/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku města Jablonec nad Nisou č. 6/2011, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 9/2005 o podmínkách k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Jablonce nad Nisou dle textu připojeného k důvodové zprávě.

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Beitla, starostu města, provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením shora označené obecně závazné vyhlášky.

26) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 28-0-0-1

USNESENÍ ZM/235/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

27) Nové interpelace

Ing. Beitl přečetl písemnou interpelaci p. Špotáka, která se týkala a) vadné střechy na atletické hale – zda bude opravena v záruční době či ne, b) vržiště koule – výměna či oprava povrchu, c) existuje nová síť, kterou lze instalovat na vržiště, plánuje se její instalace?

(plné znění v materiálu pro ZM 26.1.2012 – informativní zpráva o vyřízení interpelací)

Další písemná interpelace byla od p. Pletichy, která se týkala opravy mostu v Kamenné ul.: 1. Kolik činí náklady, 2. Kdo vybral subdodavatele, 3. Proč vybral subdodavatele, 4. Na základě čeho vybral subdodavatele, 5. V jakém finančním objemu je subdodávka subdodavatele?

Ing. Pešek vznesl ústní dotaz na opravu fasády na městském divadle (odfouknutá část na jižní straně), město by se tím mělo zabývat, jde o vlastní objekt města.

Ing. Kraus se tázal, proč není umožněn příjezd k novému Kauflandu z ul. Masná na parkoviště k obchodnímu domu (směrem od Žižkova Vrchu)

p. Louda se tázal, kdo bude v příštím roce kontrolovat výkopy na silnicích a vyžadovat, aby překopy byly dány do původního stavu? Odpověď žádá písemně.

Dále - jak se využije v příštím roce nezaměstnaných (VPP) k úklidům ve městě, vč. zimního období, možnost ručního posypu chodníků.

Ing. Beitl řekl, že co se týká VPP – již to probíhá.

Ing. Vele řekl, že jde o širší problematiku, odpověď dá písemně.

p. Louda řekl, že mu jde o zvýšení kontrolní činnosti, aby se nepropásla záruční doba (opravy silnic a výkopy)

Ing. Vele reagoval, že nyní probíhá přebírání oprav komunikací dle jiných pravidel než v minulosti. Byl to hlavní důvod, proč se řešila změna správce komunikací, aby město mělo větší vliv.

Ing. Beitl řekl, že s nasazením pracovníků VPP nebo pracovníků z ÚP na příští rok bude složitý proces – nová legislativa - a během měsíce nelze hned řešit.

PhDr. Fojtíková se tázala, jaká závažná skutečnost vedla radu města usnesením 266/2011 k uzavření nájemní smlouvy v DPS Novoveská s pí Čílovou. Tímto rozhodnutím rada předřadila dotyčnou v seznamu zájemců o přidělení bytu, s tím že seznam zájemců zpracovává a schvaluje komise humanitní péče po náležitém prošetření a zvážení celkové situace žadatelů. Tato paní byla komisí humanitní péče vyhodnocena, že naprosto neodpovídá daným kritériím. Jde o velmi citlivou záležitost, neboť každý žadatel ví, na jakém místě se nachází a velice těžko se argumentuje, proč byl někdo předřazen. V minulosti bylo město obviňováno, že se v této oblasti chová korupčně, proto byl vypracován systém, který je dodržován. Žádá písemnou odpověď, proč byla tato paní předřazena a byla jí přímo nabídnuta nájemní smlouva.

p. Topol upozornil na problematiku bezdomovců – dva bezmoci si udělali „bejvák“ za OD Albert, bezdomovci jsou „ubytováni“ na zastávce u bývalého Jablonexu a lidé stáli o pár metrů dál a v dešti čekali na autobus. Žádal informaci, jak město bude přistupovat ke stále se stupňujícímu problému s bezdomovci.

Ing. Beitl odpověděl, že problematika je velmi právně složitá, pokud dochází k porušování zákona, může zasáhnout MP, lze použít institut veřejného pohoršování - ale musí být 3 svědci. Musí to někdo nahlásit na linku156.

p. Topol uvedl několik případů, ale spokojil se s ústní odpovědí starosty.

28) Návrh dohody o narovnání s vlastníkem nemovitosti umístěné na adrese 5. května 9 - paní Musilovou

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele v krátkosti okomentoval materiál na stůl a celý případ. Paní Musilová navrhuje tři varianty vypořádání, v poradě vedení se vyhodnotila jedna možná varianta. Jde o objekt ve Skřivánčí 12 (je bez nájemníků a město jej chce prodat) a k tomu žádá doplatek 6 mil. Kč. Upozornil zastupitele, že v tomto materiálu se neschvaluje žádná dohoda s pí Musilovou, ale mandát pro něho, aby mohl za město dál pokračovat v jednání s pí Musilovou.

Ing. Pešek doporučil, aby se jednoznačně uvedl časový údaj, kterým se jednání uzavřou. Celá záležitost se táhne již tak dlouho, že si konečný termín zaslouží.

Dále se tázal, zda bude jistota, že tento objekt zůstane nedotčen jakýmikoliv změnami ÚP, aby se situace neopakovala.

Ing. Beitl podotkl, že tímto mandátem Ing. Velemu k jednání se žádným způsobem neschvalují dané podmínky – doplatek je nepřijatelný.

PhDr. Fojtíková se tázala, zda je objekt úplně prázdný.

Ing. Vele řekl, že na poslední straně je popis technického stavu celého objektu, který je prázdný.

Mgr. Svoboda komentoval návrh pí Musilové a označil ho za nestoudný a upozornil, že pí Musilová požaduje ještě úhradu stěhovacích nákladů. Tázal se na přibližnou cenu objektu Skřivánčí 12.

Ing. Vele řekl, že znalecký posudek se musí nechat udělat. Předmětem jednání by měla být ještě částka na stěhovací náklady – nutné ujasnění.

PhDr. Fojtíková reagovala, že požadavky ohledně stěhování mohou být překvapivé a toto schválení je velice nekonkrétní.

Ing. Vele znovu opakoval, že jde o schválení mandátu jednat dál, aby se všechny nejasnosti mohly konkretizovat, aby do zastupitelstva mohl být předložen konkrétnější materiál.

MUDr. Jörg se tázal, zda má objekt pozemek.

Ing. Vele řekl, že malý pozemek u domu je, ale není jasné, zda pí Musilová to chce vč. pozemku, další bod k ujasnění.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 26-0-2-1

USNESENÍ ZM/236/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

p o v ě ř u j e

Ing. Miloše Vele, místostarostu města, pokračovat v jednánís M.a Z. M. o výkupu nemovitosti č.p. 690 - rodinný dům, umístěné na stavební parcele č. 555/5, to vše v katastrálním území a obci Jablonec nad Nisou, zapsanými u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou (ul. 5.května 9) a to v rozsahu směny shora označené nemovitosti za nemovitost č.p.1883 - rodinný dům, umístěné na stavební parcele č. 1737, to vše v katastrálním území a obci Jablonec nad Nisou, zapsanými u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou (ul. Skřivánčí 12) a maximálního doplatku 6.000.000,- Kč.

28) Dohoda o narovnání s realitní kanceláří RIA REALITY a.s.

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele řekl, že jde o navázání na minulé pověření k jednání s touto kanceláří, ohledně vyjednání jiné částky než byla původní částka o narovnání. Jednání bylo ukončeno 14.12. a dohodnutá částka je ve výši 350 tis. Kč – viz příloha k materiálu.

Mgr. Svoboda se tázal, zda uplatněná škoda byla tímto způsobem vyčíslena? Jde o rozdílnou částku mezi možným vybraným nájemným a částkou vybranou?

Ing. Vele odpověděl, že nikoli, škoda byla vyčíslena cca na 800 tis. Kč. Tato částka ušla městu, nicméně se neví, kdo to zavinil. O to se vybralo méně na nájemném.

Mgr. Svoboda řekl, že z pohledu města – město se této částky vzdává ve prospěch RIA a.s. a odpouští ji.

Ing. Vele řekl, že se RIA o tuto částku neobohatila, v podstatě vybrala o 800 tis. Kč méně na nájemném, než město očekávalo. Pokud by se žádalo rozhodnutí soudu, bude to složitý proces, který bude vyžadovat další náklady.

JUDr.Ing.Pleticha nesouhlasil a řekl, že Ing. Vele je vyjadřuje účelově, v rozsudku stojí jednoznačně, že za to odpovídá společnost RIA. Nezkoumalo se, který z pracovníků to způsobil.

Ing. Vele řekl, že takto by to neřekl, RIA se proti tomu odvolala, rozsudek nenabyl právní moci.

PhDr. Fojtíková se tázala, proč město navrhuje řešení, méně výhodné, když rozsudek nenabyl právní moc.

Ing. Vele řekl, že i právní zástupce, který město zastupuje, Dr. Krofta, navrhuje dohodu s firmou RIA, neboť prokázání výše škody bude problematické, aby z toho nebyl dlouhý vleklý spor a město na tom nic nevydělalo.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 18-4-6-1

USNESENÍ ZM/237/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Dohodu o narovnání, uzavřenou se společností RIA REALITY a.s., IČO:25786946, se sídlem Škrobárova ul. č. 2182/3, Praha, ve věci škody vzniklé v souvislosti s nesprávným stanovením výše nájemného v nemovitostech vlastněných městem Jablonec nad Nisou za rok 2008 ve znění připojeném k důvodové zprávě.

B. p o v ě ř u j e

Ing. Miloše Vele, místostarostu města, podpisem shora označené Dohody o narovnání.

29) Diskuse

Ing. Beitl vyzval přihlášeného Ing. Krejčíka k diskusnímu příspěvku.

Ing. Krejčík poděkoval starostovi za umožnění účasti na jednání výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města, které ale byl přesunuto na leden, což zkomplikuje jejich námitky k západní tangentě. Komentoval materiál, který dostal k nahlédnutí, a který zpracoval Ing. Jeníček. Materiál bohužel, nemůže považovat za seriózní, neboť se v něm vyskytují neuvěřitelné údaje, které nevyplývají ani z v minulosti zpracovaných materiálů Ing. Lejčara, ani z materiálu, který zpracoval on sám. Je s podivem, že takovéto materiály si město vyžádalo. Z hlediska věcného nemají žádnou cenu. Je to stejné, jako když p. Karásek prohlásil, že původní západní tangenta vede středem Žižkova Vrchu. Osobně ho takovéto vyjádření uráží, protože 50 let projektuje a velice dobře zná Jablonec a p. Karásek, jako geometr, by měl znát Jablonec stejně dobře. Dále se tázal na požadovaný materiál – Přehled studií zpracovaných na stavební akce za minulé a předvolební období. Osobně má žádost – do dnes nedostal vyjádření od místostarosty p. Tulpy ohledně požadavku, kdo zpracoval projektovou dokumentaci na kruhovou křižovatku Turnovská-Pražská, kde i obyčejný laik zjistí, že komunikace je naprosto v rozporu s normou. Podobně se vyjadřuje i ke komunikačnímu řešení u Kauflandu, kde vznikl problém dalšího zatížení komunikace Turnovská. Co se týče vedení trasy, jsme schopni doložit citace normy Projektování komunikací, že není pravdou, že komunikace 1.tř. i dálnice, nemohou vést městskou zástavbou. Norma to jasně uvádí. Jsou to zkreslené údaje. Máme zpracovanou podrobnou dokumentaci 1:1 000 (situačně), víme, že původní trasa je daleko lépe realizovatelná než trasa Zeleným údolím, a vykazuje daleko menší stoupání a oblouky nad 200 m. Ing. Jeníček uvádí oblouky nad 50 m, nehledě na to, že to nazývá spojení Budovatelů a U Balvanu, což je úplně někde jinde.

PhDr. Fojtíková se tázala, zda město ví, že v ulici mezi školami OA a SPŠ projíždějí běžně taxiky – mají to povolené? Osobně je 2x potkala a kolem škol postávají mladí lidé, pro které to je nebezpečné. Kamerový systém tam je a jak je možné, že se to opakuje.

Ing. Beitl poděkoval, je to porušení vyhlášky a je to podnět pro ředitele MP.

p. Berounský reagoval na vystoupení Ing. Krejčíka, hovořil o stejném dopise Ing. Jeníčka jako on. Dále komentoval téma bezdomovci – město se bude muset k tomu postavit, neboť bezdomovci obléhají autobusové i vlakové nádraží a znepříjemňují kulturu cestování. MP zasahuje sice pravidelně, ale není to řešení. Informoval o stavu dodávek nových vozů Stadler – zatím jsou pouze na Frýdlantsku – budou v lednu.

p. Louda se tázal Mgr. Žura, jak to bude po Novém roce, zda bude ředitelem dvou divadel.

Mgr. Žur řekl, že se na situaci zatím nic nemění, bude dále vykonávat práci ředitele Městské divadla v Jablonci nad Nisou.

Ing. Beitl, uvedl avizované vystoupení zástupce politické strany SUVERENITA – blok Jany Bobošíkové, který zde již ale není přítomen.

Starosta města popřál všem pěkný konec roku a ukončil jednání ZM ve 13,45 hod.

Ing. Petr Beitl
starosta města

Ověřovatelé: Ing. Otakar Kypta, MUDr. Vít Němeček

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, tel.: 483 357 314

Vytvořeno 21.2.2012 14:06:34 | přečteno 2030x | Petr Vitvar
load