Usnesení 22.09.2011

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 22. září 2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/N 495

A. neschvaluje

změnu hranice katastrálního území Kokonín a Rychnov u Jablonce n. N.  

ZM/141/2011

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období.

ZM/142/2011

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 6. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 23. června 2011

ZM/143/2011

A.1 bere na vědomí

dopis paní V***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka pověřeného řízením oddělení právního a veřejných zakázek a schvaluje sepsání dalšího splátkového kalendáře dle žádosti paní V***** P*****.

A.2 bere na vědomí

dopis občanů za zachování tržiště v Jablonci nad Nisou a vyjádření vedoucího odboru územního a hospodářského rozvoje a 
pověřuje odbor územní a hospodářského rozvoje pokračovat ve výběru nové vhodné lokality v centru města pro pořádání trhů v závislosti na aktuálním stavu plánované výstavby nového obchodního centra

A.3 bere na vědomí

dopis paní R***** Č*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka pověřeného řízením oddělení právního a veřejných zakázek a povoluje žadatelce sepsání dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem

A.4 bere na vědomí

dopis paní P*****B*****, *****, Liberec 25 a vyjádření pracovníka pověřeného řízením oddělení právního a veřejných zakázek a postupuje žádost k projednání humanitní komisi

A.5 bere na vědomí

dopis pana J*****Č*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka pověřeného řízením oddělení právního a veřejných zakázek a pracovníka oddělení správy bytových domů a neschvaluje sepsání dalšího splátkového kalendáře dle žádosti pana J***** Č*****.

A.6 bere na vědomí

dopis pana P***** B*****, *****, Liberec a vyjádření pracovníka pověřeného řízením oddělení právního a veřejných zakázek a schvaluje povolení oddlužení pro pana P***** B***** a to ve výši 30% dlužné částky.

A.7 bere na vědomí

Petici občanů proti plánované výstavbě na pozemcích č. 986 a 1081/1 v Jablonci nad Nisou - Rýnovicích

ZM/144/2011

A. bere na vědomí

plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za I. pololetí roku 2011

ZM/145/2011

A. schvaluje

poskytnutí úvěru FK BAUMIT Jablonec, a.s., IČ 25023144 ve výši 5.000.000,-- Kč při úročení 6M PRIBOR + 2,5% odchylka, min. 5% p.a. se  splatností do 31.12.2013 za podmínky, že tento úvěr bude řádně zajištěn osobním ručením předsedkyně a místopředsedy představenstva společnosti.

ZM/146/2011

A.1 schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 37. - 64. a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou  v celkovém objemu 1.110.289 tis. Kč

A.2 schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 50 tis. Kč dětskému pěveckému sboru Iuventus, gaude! za získání titulu Mistrů světa v kategorii duchovní hudby v rakouském Grazu

B. bere na vědomí

rozpočtová opatření schválená Radou města na zasedání dne 12.7.2011 a 25.8.2011. Tato opatření jsou uvedena v důvodové zprávě na str. 9. -13.

ZM/147/2011

A. bere na vědomí

informativní zprávu o správě cenných papírů za 2. čtvrtletí 2011

ZM/148/2011

A. schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 500.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 823 (Podhorská 55) na st. p. č. 664/1 včetně st. p. č. 664/1 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou manželům M*****a J***** S*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou, dle kupní smlouvy č. 572-2008-FaM/OMP.

ZM/149/2011

A.1 schvaluje

prodej volné nebytové jednotky č. 3701/17 v objektu Boženy Němcové 30/3701, 32/3702 o celkové výměře 30,5 m2 v 1. podzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 305/21012 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 348/13 a 348/12, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou Společenství vlastníků jednotek Boženy Němcové č.p. 3701, 3702 v Jablonci nad Nisou, IČ 254 70 868, se sídlem Jablonec nad Nisou, Boženy Němcové 3702/32 za kupní cenu ve výši 30.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy. A.2 schvaluje

prodej volné bytové jednotky č. 2941/2 v objektu Podskalí 17/2941 o velikosti 1+3 a celkové výměře 75,1 m2 ve 2. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 751/2721 na společných částech domu a stavební parcele č. 3039, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu M***** *****bytem Lučany nad Nisou *****za kupní cenu ve výši 359.999,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy. A.3 schvaluje

prodej volné bytové jednotky č. 2941/4 v objektu Podskalí 17/2941 o velikosti 1+0 a celkové výměře 18,2 m2 ve 2. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 182/2721 na společných částech domu a stavební parcele č. 3039, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu M***** G*****, bytem Lučany nad Nisou ***** za kupní cenu ve výši 71.998,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy. A.4 schvaluje

přeřazení objektu č.p. 2844 (Smetanova 38) v Jablonci nad Nisou ze skupiny

ZM/150/2011

A. schvaluje

záměr rekonstrukce budovy Bezručova 43 dle důvodové zprávy.

ZM/151/2011

A. schvaluje

změnu Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města Část třetí (Postup výboru při nakládání s nemovitým majetkem, Hlava první (Objekty), § 8 - 11 (Postup při prodeji objektů) dle důvodové zprávy vč. změn a doplňků navržených při jednání zastupitelstva města s účinností od 23. 9. 2011.

ZM/152/2011

A.1 schvaluje

1. prodej p.p.č. 209/7 o výměře 21 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem pozemku pod stavbou panu L***** H***** Jablonec.N. za kupní cenu ve výši 21.000,- Kč. A.2 schvaluje

prodej p.p.č. 1027/8 v k.ú. Jablonec n. N. panu Bc. L***** H***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 352.000,- Kč. A.3 schvaluje

prodej části p.p.č. 60/1 díl  A.4 schvaluje

prodej části p.p.č. 1487/67, oddělené geometrickým plánem o nové výměře 13 m2 v k.ú. Mšeno n.N. paní Mgr. M***** K*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.150,- Kč. A.5 schvaluje

prodej části p.p.č. 323/1, geometrickým plánem nově označené jako st.p.č. 6835 o výměře 23 m2 v k.ú. Jablonec n.N. panu P***** H*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 9.400,- Kč. A.6 schvaluje

prodej části p.p.č. 2318/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2318/11 o výměře 89 m2 v k.ú. Jablonec n.N. společnosti SOLITER, a.s., se sídlem Nádražní 10/148, Jablonec n.N., IČ 004 80 835 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 89.890,- Kč. A.7 schvaluje

prodej části p.p.č. 1467/3, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1467/57 o výměře 188 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady pro J***** Š***** P*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 37.976,- Kč. A.8 schvaluje

prodej p.p.č. 466/1 o výměře 347 m2 v k.ú. Jablonec n.N. pro pana T***** Č***** Liberec za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 122.665,- Kč. A.9 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 831-2008-FaM/OMP ze dne 18. 12. 2009 uzavřenou se společností Interma, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 631 450 57 na prodej st.p.č.679/3 o výměře 35 m2 a st.p.č.679/4 o výměře 273 m2 (obě nově oddělené geometrickým plánem z původní p.p.č.679/1 o výměře 1698 m2) vše v k.ú. Proseč nad Nisou za cenu 350,- Kč/m2 s tím, že se jedná o pozemky pod rozestavěnými budovami, které již byly zapsány do katastru nemovitostí. Společnost Interma, akciová společnost koupí pozemky st.p.č.679/3 o výměře 35 m2 a st.p.č.679/4 o výměře 273 m2 vše v k.ú. Proseč nad Nisou pod rozestavěnými budovami, po zápisu rozestavěných budov do katastru nemovitostí. Dodatkem č. 1 se ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 831-2008-FaM/OMP vypouští podmínka podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do 30. 9. 2011. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění. B.1 neschvaluje

prodej p.p.č. 22 o výměře 87 m2 v k.ú. Vrkoslavice. B.2 neschvaluje

prodej části p.p.č. 872 v k.ú. Mšeno n.N. B.3 neschvaluje

prodej části p.p.č. 1011/3 v k.ú. Mšeno n.N. B.4 neschvaluje

prodej p.p.č. 2565/12 o výměře 1611 m2 v k.ú. Jablonec n.N. B.5 neschvaluje

prodej p.p.č. 2024/1 o výměře 846 m2, p.p.č. 2024/2 o výměře 553 m2, p.p.č. 2024/3 o výměře 516 m2, st.p.č. 5529 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady. B.6 neschvaluje

prodej části p.p.č. 1176/4 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady. B.7 neschvaluje

prodej části p.p.č. 509/3 v k.ú. Jablonec n.N. B.8 neschvaluje

prodej p.p.č. 2964 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonec n.N. B.9 neschvaluje

prodej p.p.č. 2963 o výměře 17 m2 v k.ú. Jablonec n.N. B.10 neschvaluje

prodej p.p.č. 2962 o výměře 18 m2 v k.ú. Jablonec n.N. B.11 neschvaluje

prodej p.p.č. 2978 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonec n.N. C. ruší

usnesení č. 125/2011/A/8, č. 125/2011/A/9, č. 125/2011/B a č. 125/2011/C vše ze dne 23.6.2011.

ZM/153/2011

A.1 schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek č. 7226/ULB/2011, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 789/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace. A.2 schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami č. 8/2010, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 403/1, ostatní plocha, jiná plocha, chráněná krajinná oblast - II.-IV. zóna, pozemková parcela č. 403/410, ostatní plocha, jiná plocha, pozemková parcela č. 203/1, ostatní plocha, neplodná půda, rozsáhlé chráněné území, v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v jejím čl. III. A.3 schvaluje

přijetí daru části p.p.č. 825/8 o celkové výměře 2520 m2, dle geometrického plánu nově označené jako p.p.č. 825/9 o výměře 51 m2 v k.ú. Rýnovice z vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, IČ 70891508, do vlastnictví města Jablonec n.N. A.4 schvaluje

výkup st.p.č. 2302/5 o výměře 28 m2, včetně stavby garáže bez čp/če v k.ú. Jablonec n.N. od paní V***** S*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 200.000,- Kč. A.5 schvaluje

přijetí daru 11 sbírkových předmětů a to souboru soch Getsemanské zahrady Modlící se Kristus, Sv. Jan Evangelista, Sv. Jakub, Sv. Petr, Anděl s kalichem na sloupu, Sloup skládající se ze soklu, dříku a hlavice, Anděl na sloupku I., Anděl na sloupku II., Sousoší loučení Krista s Pannou Marií, Váza I., Váza II. z vlastnictví Libereckého kraje, IČ 708 91 508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

ZM/154/2011

A.1 schvaluje

změnu zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

A.2 schvaluje

změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

B. ruší

předchozí Přílohu č. 1 zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

ZM/155/2011

A. schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2011 vybraným subjektům

A.1 schvaluje

z oblasti výchovy a vzdělávání v celkové výši 19.000 Kč, dle důvodové zprávy,

A.2 schvaluje

z oblasti kultury v celkové výši 10.000 Kč, dle důvodové zprávy.

ZM/156/2011

A. schvaluje

aktualizované složení

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, informovat Ministerstvo pro místní rozvoj o změnách v orgánech IPRM.

C. bere na vědomí

Informaci o stavu finančních prostředků v rámci IPRM a o plánované výzvě na regeneraci bytových domů v roce 2012.

ZM/157/2011

A. schvaluje

dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

ZM/158/2011

B. schvaluje

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, a to ve znění 1. přílohy důvodové zprávy, s účinností od 1.10.2011

ZM/159/2011

A. schvaluje

finanční rámec projektu na rok 2012 ve výši 3.045 tis. Kč.

B. pověřuje

koordinací projektu a realizací povinných akcí projektu "Jablonec nad Nisou 2012" Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.,

C.1 ukládá

Ing. Martě Procházkové, jednatelce Eurocentra Jablonec nad Nisou, s.r.o.,
zpracovat projekt "Jablonec nad Nisou 2012" a předložit ho na jednání Rady města dne 1. prosince 2011 a na jednání Zastupitelstva města v lednu 2012.

C.2 ukládá

místostarostovi Mgr. Petru Tulpovi, aby předložil ZM přesné rozdělení rámcové finanční částky nejpozději na listopadovém jednání ZM

ZM/160/2011

A. rozhoduje

v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 53, 55 a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád o námitkách uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu 59. změny Územního plánu města následovně:

A.1 rozhoduje

námitce uplatněné zmocněným zástupcem veřejnosti J***** M***** *****, *****Jablonec nad Nisou se nevyhovuje

A.2 rozhoduje

námitce uplatněné p. K***** Z*****, *****Jablonec nad Nisou - Kokonín se nevyhovuje

A.3 rozhoduje

námitce uplatněné p. M***** M*****, ***** Praha 14 se nevyhovuje

ZM/161/2011

A. vydává

na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití §43 odst. 4, § 54 odst. 1 a 2, § 55 odst.2 a § 188 odst.4 stejného zákona a dále za použití §13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád 
jako opatření obecné povahy změnu č. 59 Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami: Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999
schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000
Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002
Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000
Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003
Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004
Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003
Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004
Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004
Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004
Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004
Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006
Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006
Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006
Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005
Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006
Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006
Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007
Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008 
Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008
Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008
Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009
Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009
Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010
Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010
Změna č. 32 vydaná usnesením č. 876/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 44 vydaná usnesením č. 878/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 46 vydaná usnesením č. 879/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 53 vydaná usnesením č. 880/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 56 vydaná usnesením č. 881/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 43 vydaná usnesením č. 907/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010
Změna č. 48b vydaná usnesením č. 908/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010
Změna č. 30 vydaná usnesením č. 952 /2010 z 40. zasedání ZM dne 02. 12. 2010
Změna č. 40b vydaná usnesením č. 975 /2010 z 41. zasedání ZM dne 16. 12. 2010
Změna č. 40f vydaná usnesením č. 104 /2011 z 5. zasedání ZM dne 26. 05. 2011
a to dle materiálu (dokumentace změny č. 59 ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

ZM/162/2011

A. schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) upravený návrh zadání 60. změny Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

ZM/163/2011

A. schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) upravený návrh zadání 61. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

ZM/164/2011

A. bere na vědomí

Informativní zprávu o projednávání konceptu Územního plánu Jablonec n.N. 
 

ZM/165/2011

A. bere na vědomí

informaci o dosavadním průběhu transformace Fary č.p. 1 v Jablonci nad Nisou na dům Jany a Josefa V. Scheybalových

ZM/166/2011

A. bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za 1. pololetí roku 2011

ZM/167/2011

A. bere na vědomí

informativní zprávu o plnění úkolů a opatření bezpečnostní politiky města v roce 2011

ZM/168/2011

A. bere na vědomí

zprávu o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

ZM/169/2011

A. schvaluje

projekt Integrace aplikace Systému včasné intervence se spisovou službou a vlastní spoluúčast města Jablonec nad Nisou

ZM/170/2011

A. schvaluje

pojmenování nově vzniklé ulice přidělením názvu "Sáňkařská"

ZM/171/2011

A. schvaluje

předložený materiál k problematice vánoční charitativní sbírky v Jablonci nad Nisou a vyhlášení veřejné vánoční charitativní sbírky na pomoc o.s. FOKUS Liberec, detašované pracoviště SDJ E. Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou, v rámci Vánočních trhů.

ZM/172/2011

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/173/2011

A. bere na vědomí

informace, týkající se svolané valné hromady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČ 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 466 01, konající se dne 3. října 2011.

B. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto valnou hromadu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Ing. Petra Beitla, starostu města.

C. pověřuje

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním.

Vytvořeno 23.9.2011 11:00:06 - aktualizováno 6.12.2011 16:30:15 | přečteno 1727x | Petr Vitvar
load