Usnesení 24.10.2022

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 24. října 2022. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/160/2022

A.1 schvaluje

ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města - paní Jitku Balákovou a MUDr. Víta Němečka, MBA

A.2 schvaluje

zapisovatele ustavujícího zasedání zastupitelstva města - paní Jiřinu Hartmanovou, pracovnici odboru kancelář tajemníka.

ZM/161/2022

A. schvaluje

program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/162/2022

A. schvaluje

zřízení návrhové komise ve složení předseda - Mgr. Pavel Žur, členové - paní Jitka Baláková a MUDr. Vít Němeček, MBA

ZM/163/2022

A. stanovuje

v souladu s § 84, odst. 2 písm. m) a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, počet členů rady města pro volební období 2022 - 2026 na devět členů;

B. schvaluje

zřízení funkce čtyř náměstků primátora:
náměstek pro rozvoj a digitalizaci; náměstek pro oblast humanitní, náměstek pro správu majetku města; náměstek pro životní prostředí a strategii města;

C. stanovuje

v souladu s § 84, odst. 2 písm. m) a k) a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, počet členů zastupitelstva dlouhodobě uvolněných pro své funkce na pět : primátor a čtyři náměstci primátora - náměstek pro rozvoj a digitalizaci; náměstek pro oblast humanitní, náměstek pro správu majetku města; náměstek pro životní prostředí a strategii města;

D. svěřuje

v souladu s § 104, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích:

D.1 svěřuje

náměstku pro rozvoj a digitalizaci úkoly na úseku rozvoje města a digitalizace

D.2 svěřuje

náměstku pro oblast humanitní úkoly na úseku sociálních a zdravotních věcí, školství, kultury a sportu;

D.3 svěřuje

náměstku pro správu majetku města úkoly na úseku technické i administrativní správy majetku vč. majetkoprávních operací;

D.4 svěřuje

náměstku pro životní prostředí a strategii města úkoly na úseku veřejné zeleně, odpadového hospodářství, veřejných prostranství, tvorby strategických dokumentů a zapojování veřejnosti do správy města.
 

ZM/164/2022

A.1 schvaluje

volební řád pro volbu primátora města, náměstků primátora, členů rady města a členů výborů vč. způsobů volby

A.2 schvaluje

zřízení volební komise ve složení: Mgr. Pavel Žur - předseda, Jitka Baláková, MUDr. Vít Němeček, MBA - členové

ZM/165/2022

A. volí

v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a § 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích do funkce primátora města Ing. Miloše Veleho.

ZM/166/2022

A. volí

v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a § 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
MgA. Jakuba Chuchlíka do funkce náměstka pro rozvoj a digitalizaci;
Ing. Janu Hamplovou do funkce náměstkyně pro oblast humanitní;
Ing. Petra Roubíčka do funkce náměstka pro správu majetku města;
RNDr. Lenku Opočenskou do funkce náměstkyně pro životní prostředí a strategii města;

B. určuje

že v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v době nepřítomnosti primátora jej zastupuje MgA. Jakub Chuchlík , náměstek pro rozvoj a digitalizaci

ZM/167/2022

A. volí

v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a § 91 odst. 1) a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, členy rady města, neuvolněné pro výkon funkce :
1) Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.
2) Mgr. Jaroslav Šída;
3) Ing. arch Jitka Skalická;
4) Ing. Petr Beitl

ZM/168/2022

A. schvaluje

Zásady odměňování členů zastupitelstva města, členů rady města a členů výborů a komisí vč. pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města

B. stanovuje

v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkcí dle těchto zásad s účinností od 24.10.2022

ZM/169/2022

A. vyhrazuje

si v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, pravomoc pověřovat své členy k přijímání prohlášení o uzavření manželství

B. pověřuje

k přijímání prohlášení o uzavření manželství podle 11a, odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění tyto členy zastupitelstva města:
Ing. Štěpán Matek, Ing. Milan Kouřil, Mgr. Jana Pastuchová, Mgr. Pavel Žur.

 
Pozn. Pokud bude někdo z uvedených členů ZM zvolen do funkce primátora či náměstka, bude jeho jméno ze seznamu pověřených vypuštěno, neboť tito funkcionáři přijímají prohlášení o uzavření manželství ze zákona.
 

ZM/170/2022

A. určuje

Ing. arch. Petra Klápště, Ph.D. jako člena zastupitelstva v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace komunikujícího za statutární město Jablonec nad Nisou s úřadem územního plánování.

Vytvořeno 25.10.2022 11:08:07 | přečteno 265x | Petr Vitvar
load