Zápis 23.06.2022

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 23. června 2022 od 13,00 hodin

Přítomno: 28 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

Omluven: Jan Polák, Mgr. Vladimír Opatrný

Ověřovatelé zápisu: MgA. Jakub Chuchlík, Mgr. Petr Tulpa

Zapsala: Jiřina Hartmanová

1) Zahájení

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský, zahájil 7. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ve 13,11 hod.

Omluvil Jana Poláka, Mgr. Vladimír Opatrný přijde později.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup byli přítomni tito zastupitelé:

Baláková Jitka, Ing. Matek Štěpán, Bc. Šípková Martina, Mgr. Švarc Michal, Mgr. Tejmlová Michaela, Mgr. Zeman Jan, MUDr. Michal Vraný, Mgr. Žur Pavel

Na začátku jednání bylo on-line připojeno 8 zastupitelů, osobně jich bylo přítomno 16, celkem bylo přítomno 24 zastupitelů.

Dále primátor konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek. Oznámil, že z dnešního jednání je pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam a přímý videopřenos. Zvukový záznam bude se zápisem zveřejněn na webových stránkách města.

Při hlasování u jednotlivých bodů se primátor vždy dotázal online připojených zastupitelů, jak chtějí hlasovat, následně bylo jejich prohlášení, které zaznělo rovněž nahlas, zaznamenáno na hlasovacím zařízení.

2) Schválení programu

Primátor přečetl materiály dodané na stůl:

- Výkaz práce ředitele Jablonecké dopravní a.s.

Bylo rozesláno:

- doplnění k bodu č.17) Informativní zpráva o variantách bankovních produktů pro uložení prostředků

- bod na stůl č. 21) Zázemí pro Vodní záchrannou službu ČČK, z.s.

Bod č. 17) Informativní zpráva o variantách bankovních produktů pro uložení prostředků je časován na 14,00 hod. -- měl by být přítomen zástupce J&T Banky Ing. Vratislav Svoboda

Bod č. 21) Zázemí pro Vodní záchrannou službu ČČK, z.s. je časován na 15,00 hod. -- měl by být přítomen pan Jakub Mottl, zástupce VZS

Bod č. 5) Peněžité dary bude projednán až po bodu č. 16) VIII. rozpočtová opatření 2022

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

4) Změny ve složení Osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky - Info "Š"

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

5) Peněžité dary

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Podněty výborů - kontrolní výbor

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

7) Změna obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

8) Schválení návratné finanční výpomoci pro příspěvkovou organizaci Kultura Jablonec, p. o.

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

9) Poskytnutí individuální dotace Člověku v tísni

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

10) Změna ZL CSS Jablonec nad Nisou, p. o.

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

11) Bezúplatný převod a výkup nemovitostí - "Info C,K"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

12) Převody pozemků - "Info C,N,P,Š,V"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

13) Převody objektů - "Info C,N"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

14) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2027

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

15) Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

16) VIII. rozpočtová opatření 2022

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

17) Informativní zpráva o variantách bankovních produktů pro uložení prostředků - čas 14,00 hod.

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

18) Prodej kanalizace a vodovodu v ulici Na Mýtině - Info "C"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

19) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

20) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

21) Zázemí pro Vodní záchrannou službu ČČK, z.s. - "na stůl" - čas. 15,00 hod.

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

22) Nové interpelace

23) Rozprava -- diskuze

Program byl schválen 23-0-1-0

Příchod Janoušek Pavel, Ing. arch. Klápště 13,09

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

Primátor navrhl na ověřovatele zápisu zastupitele MgA. Jakuba Chuchlíka a Mgr. Petra Tulpu. Návrhová komise byla navržena v tomto složení: předseda Pavel Janoušek, členové -- MgA. Jakub Chuchlík a Mgr. Petr Tulpa, zapisovatelka Jiřina Hartmanová, pracovnice kanceláře tajemníka.

Návrh byl schválen 26-0-0-0

On-line se přihlásil Bc. Kroupa

4) Změny ve složení Osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky - Info "Š"

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

USNESENÍ ZM/107/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. v o l í

na základě platných Zásad zakládání osadních výborů po osvědčení ve stanovené zkušební lhůtě na funkční období, které je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva města v letech 2018 - 2022, novou členku Osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky:

Janu Kopačíkovou

B. s t a n o v u j e

počet členů Osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky na 19

Bod č. 5) Peněžité dary bude projednán po bodu č. 16

Přistoupilo se k projednávání bodu č. 6.

On-line se přihlásila Mgr. Pastuchová

6) Podněty výborů - kontrolní výbor

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Do diskuze se přihlásil Ing. Matek, který měl problémy s připojením, jeho příspěvek nebyl slyšet.

MgA. Chuchlík -- v tomto bodu bereme na vědomí doporučení kontrolního výboru rozhodnout o dalším postupu plnění úkolu, který byl zastupitelstvu zadán. Zároveň konstatuje nesouhlas ve zpracování studie popisující síť pro městský kamerový systém. Chtěl jsem se zeptat, proč není zároveň připraven návrh řešení, případně zda tomu na příštím zastupitelstvu bude?

Ing. Roubíček -- kolega Chuchlík si v podstatě skoro sám odpověděl. My dnes bereme podnět kontrolního výboru a do příštího zastupitelstva z toho vyplyne úkol pro někoho, pravděpodobně pro mě, abych připravil návrh usnesení nějakého postupu co s tím dál.

MgA. Chuchlík -- nám to bude předložené ve formě postupu co s tím dál?

Ing. Roubíček -- ano, přesně tak.

MgA. Chuchlík -- nicméně, to už bude úkolem dalšího vedení města.

Ing. Roubíček -- pravděpodobně ano.

Ing. arch. Klápště -- chtěl jsem se zeptat, kdo to tedy připraví, mohli bychom zde slyšet nějaký závazek?

Ing. Roubíček -- já, úkol bude náměstku Roubíčkovi.

RNDr. Čeřovský -- mám to brát, že doplníme usnesení o úkol panu Roubíčkovi?

MgA. Chuchlík -- to je pěkné doplnění, to bych si osvojil.

RNDr. Čeřovský -- já si to usnesení osvojuji.

Ing. Matek připojený on-line se hlásil do diskuze, nebylo mu rozumět, spojení vypadávalo.

Upravený návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

USNESENÍ ZM/109/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

A. bere na vědomí

podnět kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 8. 6. 2022 dle důvodové zprávy.

B. u k l á d á

Ing. Petrovi Roubíčkovi, náměstku primátora, připravit na příští jednání zastupitelstva města v září 2022 návrh dalšího postupu v plnění úkolu.

7) Změna obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- podnět k vyhlášce mimo jiné vzešel ze setkání občanů v ulici Na Vršku. K tomuto bodu jsem ještě dostal informaci od osadního výboru Centrum, do diskuze je přihlášen jeho předseda JUDr. Ing. Pleticha.

Ing. arch. Klápště -- měl bych doplnění do budoucna -- co se týká toho zpřesnění definice konzumace, to má asi logiku, s tím souhlasím. Je tam ještě druhá rovina -- vyhláška je teď postavená tak, že zakazuje konzumaci ve zmíněných prostorech paušálně. U škol a zastávek veřejné dopravy je logické, tam alkohol nepatří, ale co se týká parků, tak to je prostor, když si tam bude chtít někdo udělat piknik a nebude dělat hluk, tak to asi není problém. Zatím v tomto spoléháme na nějakou benevolenci Městské policie, což není nejšťastnější řešení. Myslím si, že by bylo dobré do budoucna vyhlášku znovelizovat opačným směrem, že v některých parcích by se to časově omezilo.

RNDr. Čeřovský -- to je do budoucnosti, teď řešme, co je navrženo.

Do diskuze se opět přihlásil Ing. Matek -- nebyl slyšet.

JUDr. Ing. Pleticha -- předstupuji s požadavkem občanů z domu na adrese Rýnovická 20 a 22. Někdy vloni se tam k večerce přesunuly takové ty existence, jak konzumují alkohol, pokřikují na lidi a znečišťují prostranství. To zelené prostranství je ve vlastnictví společenství vlastníků, a z nějakého důvodu nebylo zahrnuto do vyhlášky omezující konzumaci alkoholu na veřejnosti. Podařilo se sehnat žádost předsedů společenství vlastníků, že žádají zastupitelstvo, aby prostranství zahrnulo do vyhlášky, aby tam mohla zasahovat Městská policie. Podnět jsme na výboru obdrželi, bohužel byly již materiály zveřejněné na webu, takže tuto žádost předávám panu primátorovi.

RNDr. Čeřovský -- na žádosti je uvedeno číslo pozemku, stačí tam tedy uvést jen to číslo pozemku. Dostal jsem informaci od pana tajemníka, pokud si ten návrh osvojím, můžeme o něm dnes hlasovat. Takže já si ho osvojuji, abychom v příloze rozšířili i tuto lokalitu.

MgA. Chuchlík -- jak se dozvíme rozsah toho území, kterého se to týká? Je srozumitelná aktivita místních, které trápí nevhodné chování opilců, zároveň se i nám všem stává, že se ocitáme v prostředích, které jsou pod touto vyhláškou. Její pravidla mohou být nepříjemně omezující v situacích, kdy si tam člověk chce zcela ve slušnosti udělat piknik nebo tam pořádá kulturní akci, která s sebou nějaké občerstvení nese. Byl bych rád, aby se nějaké případné rozšiřování vyhlášky spojilo s nějakou úvahou o režimovém opatření, aby míra bezpečnosti a míra komfortu byla sladěna.

RNDr. Čeřovský -- děkuji za připomínku, do budoucnosti to asi bude pro právníky oříšek. Vracím se k hlasování, včetně toho rozšíření, které si osvojuji -- rozšířit o ten pozemek, který by měl být zahrnut do vyhlášky.

Ing. Macek -- mohu poprosit o přečtení toho pozemku?

RNDr. Čeřovský -- ano, pozemek č. 898/7.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

USNESENÍ ZM/110/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 7/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 4/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů

On-line se odhlásil Ing. Matek

8) Schválení návratné finanční výpomoci pro příspěvkovou organizaci Kultura Jablonec, p. o.

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- jde o předfinancování projektu, který Kultura p.o. připravuje.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/111/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

r o z h o d u j e

o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou příspěvkové organizaci Kultura Jablonec, p. o., Jiráskova 4898/9, IČ 09555340 ve výši 378 tis. Kč na předfinancování projektu „Spolupráce při prezentaci a propagaci technických památek" od Evropského fondu pro regionální rozvoj dle důvodové zprávy.

9) Poskytnutí individuální dotace Člověku v tísni

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- Člověk v tísni není zařazen v síti sociálních služeb v rámci Libereckého kraje, tedy v rámci našeho Jablonce. V tento moment má jedinou možnost jak zažádat standardní cestou o individuální dotaci činnosti, kterou bude vykonávat pro naše občany, kteří padají do dluhových pastí.

Ing. Macek -- bude tato podpora nějakým způsobem souviset s „milostivým létem", pokračováním druhou částí, nebo to bude jen nějaké poradenství?

Mgr. Mánek -- v tomto případě jde jen o poradenství, máme přesně vyčíslen počet klientů, kteří dojíždí do Liberce, kde Člověk v tísní má stabilní zázemí.

Ing. Macek -- nebude se toto poradenství nějak křížit s pomocí, která bude schvalována v bodě Centra sociálních služeb?

Mgr Mánek -- vůbec, to je každá úplně jiná kategorie pomoci. Toto je dluhová problematika, Centrum sociálních služeb je změna Zřizovací listiny s ohledem na budoucí zřízení sociálních služeb typu infocentra, případně zajištění recepcí v jednotlivých objektech.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/112/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí individuální dotace ve výši 60 000 Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277 na sociální službu odborné sociální poradenství na rok 2022 dle důvodové zprávy,

B. s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ev. č. SD/2022/0502 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Člověk v tísni se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277 v předloženém znění.

10) Změna ZL CSS Jablonec nad Nisou, p. o.

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- ředitelka Centra sociálních služeb (CSS) přijala myšlenku směrem ke zřízení informačního centra, které by mělo sloužit seniorům i dalším lidem, kteří přijdou a mohou požádat o pomoc. Měli by mít kapacitu doprovodit při některých činnostech na úřadech. Je to úvodní krok, aby mohli začít pracovat na zřízení, chtěli bychom do budoucna zřídit i 2 detaše s ohledem na místní podmínky -- Palackého, Novoveská. Ti lidé budou proškoleni a budou schopni pomoci těm lidem, kteří tam přijdou.

Ing. Macek -- jak bude zajištěna služba, myslím konkrétní osoby, které to budou vykonávat? Jak je to popsáno, je to poměrně široké spektrum oblastí, ve které by měli radit -- právní, sociální otázky. Bude to dělat někdo na plný úvazek nebo to bude součást výkonu funkce někoho, kdo už v centru pracuje?

Mgr. Mánek -- v CSS máme pracovníky volnočasu, kteří v tomto ohledu pracují. Je to zástupce ředitele pro volnočas, který bude mít rozšířené kompetence o toto, zaštítí celou tuto činnost. Zároveň na to budou přijati jiní pracovníci, ať již na DPP nebo jiný poměr. To záleží na tom, jaký paní ředitelka zvolí.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/113/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., v bodě 5. a 5.4 spočívající v zařazení nové služby "provozování informačního a poradenského střediska" do činnosti Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., dle důvodové zprávy

 2. vydání úplného nového znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., uvedeného v důvodové zprávě.

11) Bezúplatný převod a výkup nemovitostí - "Info C,K"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Macek -- mám zásadní výhradu -- zajistit zdravotnickou záchrannou službu (ZSS) je jednoznačnou kompetencí kraje, nikoliv města, stejně tak jako kraje musí zřizovat střední školy a my, jako město, se musíme starat o základní a mateřské školy. Z tohoto důvodu nevidím žádný důvod, abychom sponzorovali činnost kraje tím, že mu dáme majetek v hodnotě 5 milionů Kč, což je odhadem hodnota toho pozemku, který má dobrou využitelnost, protože má skvělé dopravní napojení a určitě by se našlo mnoho firem, které by měly zájem tam provozovat nějakou podnikatelskou činnost. Z tohoto důvodu vyjadřuji naprostý nesouhlas s tím, abychom to dávali kraji naprosto zdarma. Pokud by tam byla nějaká protihodnota, dávalo by to smysl.

MgA. Chuchlík -- vyjádřím se k pozemku pro záchrannou službu -- v rámci veřejného zájmu rozumím tomu, proč to Jablonec poskytuje bezúplatně, ale mám výhradu, kterou jsem tu zmiňoval, kdykoliv jsme to tady v nějakém kontextu zmiňovali. Pozemek je součástí celého poměrně atraktivního bloku, který má nedořešené dopravní napojení a pro všechny by bylo výrazně výhodnější, kdyby se nejdříve vyřešil ten celek -- celková infrastruktura napojení na hlavní ulice, především napojení na ulici Na Čihadle. To je největší výhrada, která směřuje k již zpracovávanému projektu záchranné služby -- kdyby se postupovalo v této posloupnosti, kterou naznačuji, tak bychom mohli dojít k urbanisticky citlivějšímu řešení pro obyvatele v okolí.

Ing. Valešová -- dovolím si reagovat na slova Jakuba Macka -- nemyslím si, že bychom měli na ZSS, která bude mít novou centrálu v Jablonci nad Nisou nahlížet pouze jako krajské téma. Myslím si, že to bude služba pro Jablonec a okolí velmi cenná a důležitá. Myslím si, že izolovanost tohoto nahlížení -- toto je krajské, toto je městské -- nás velice limituje, pojďme na to nahlížet, že to je služba hlavně pro nás.

RNDr. Čeřovský -- děkuji za tento názor, se kterým se ztotožňuji.

MUDr. Němeček -- paní Valešová to řekla za mě. Já bych chtěl jen zdůraznit, že dlouhá léta je výjezdová základna záchranné služby u nás v Jablonci v naprosto nevyhovujících podmínkách, a tohle je jeden z nutných kroků, abychom to společně napravili.

Mgr. Pastuchová -- pane Macku, řekla to již paní Valešová -- nemíchejte sem službu pro naše občany s pozemky. Běžte si na tu základnu sednout, podívejte se, v čem tam 30 let bydlíme, jaké máme nevyhovující prostory, berte to tak, že to bude služba našim občanům. Možná, až se Vám někdy něco stane, tak budete rád, že pro Vás přijedeme, že záchranáři, kteří tam pracují, budou trochu víc v pohodě než v nynějších prostorech. I když nám nemocnice poskytuje vše, co je v jejích silách, ale ten barák už je opravdu nevyhovující, dlouho se jedná o tom, abychom dostali nové prostory, já se za to přimlouvám a městu za to děkuji.

Ing. arch. Klápště -- k tomu, kdo co zajištuje a kdo co financuje, bych uvedl trochu širší kontext. Ono to vypadá, když na to člověk nahlíží touto optikou, že to je hamounské nebo skrblické, ale když se podíváte, jakým způsobem kraj ty svoje veřejné závazky řeší, kde ty věci investuje ze svého a kde si naopak nechává poměrně slušně pomoci. Zjistíte, že třeba v Liberci bude kraj budovat nové nábřeží, parkování pro obyvatele. V Chrastavě dělá projekt revitalizace krajiny, něco, co si my v Jablonci musíme dělat sami. Zjistíte, že takovéto akce jsou v řadě obcí na Frýdlantsku. Co tyto všechny místa spojuje, je, prostě tam na těch radnicích sedí ve vedení lidé ze stejné strany, jako je pan hejtman. Tam ten kraj ledacos zaplatí bez mrknutí oka, ale ještě tam subvencuje činnost těch obcí. Když člověk vidí, že směrem k Jablonci nad Nisou, když se jedná o financování tramvajové trati, tak je to problém, když se jedná o tu záchranku, tak to vlastně dáme zadarmo, tak se člověk úplně neubrání pocitům, že to není úplně rovný přístup. Proto taky Jakub Macek říkal, jaká je za to protihodnota, ne jestli jsme za to dostali zaplaceno. Ale jestli by ten kraj taky nebyl ochoten, když my jsme vstřícní, tak k nám mohl být alespoň podobně vstřícný jako k radnicím, kde ten starosta nebo primátor je ze stejné strany jako pan hejtman.

Ing. Macek -- ono to zní, jako bych nechtěl dopřát záchrance, aby měla solidní sídlo, ale vím, jak to tam vypadá. Zajímalo by mě, jestli to stávající sídlo záchranky, tam celý pozemek bude využitelný pro nemocnici. Jestli to je možné brát jako protihodnotu. Neříkám, že to nemá vzniknout, že nemáme jednat s krajem, nemáme mu ten pozemek poskytnout, ale je potřeba vyžadovat nějakou protihodnotu.

Ing. Valešová -- k protihodnotám -- převody komunikací mezi obcí a krajem jsou běžně zdarma, stejně tak převody pozemků. Stejně tak tady převádíme zdarma pozemek, který, jak jsme si tu již řekli, jaké to má pro nás hodnoty. Co se týká rovnoměrností rozdělení prostředků kraje po kraji -- ráda bych připomněla investici do střední školy odborné bižuterní v Podhorské ulici, myslím, že to je 170 milionů Kč, které k nám připlynuly. Pokud se chceme dívat přesně na rozpočet kraje a jeho financování, pojďme si na to udělat zvláštní schůzku.

Mgr. Tulpa -- děkuji paní Valešové, je to přesné, ty převody jsou ve stejném režimu jako všude jinde, tady není jakýkoliv problém. Fabulace a konstrukce pana Klápštěho absolutně odmítám. Do Jablonce bylo investováno velké množství peněz, nejen do školy v Podhorské ulici, ale bude se rekonstruovat i v ulici Belgické, připravují se školy bez bariér. U tramvaje jsme se přece dohodli, tam to funguje, není tam jakýkoliv problém. Co se týká záchranné služby -- tady souhlasím s paní Pastuchovou, souhlasím, aby dostali důstojné místo. Mám jen trochu výhrady, že tam nejsou specifikované parametry týkající se provozu, objekt, který by tam měl vzniknout, není v pohledové studii.

Ing. Macek -- rád bych věděl, jestli moji dva předřečníci mluvili více jako zástupci Libereckého kraje nebo zástupci Jablonce nad Nisou. Oba jsou zastupiteli obou těchto útvarů. Protože to jsou podle mě plně scestné argumenty. Argumentovat tím, kolik kraj investoval do středních škol, sice tu sídlí, ale zároveň slouží i pro mimo jablonecké. To bych nesměšoval. Argument těmi silnicemi -- silnice je naopak závazek, ta se musí opravovat, kdežto my darujeme pozemek, který má nějakou hodnotu. Zajímala by mě reakce pana Němečka, ředitele nemocnice, jestli teda pokud opustí záchranka areál nemocnice, tak co se bude dít se stávajícím areálem, bude využitelný pro nemocnici?

MUDr. Němeček -- objekt zbouráme.

Mgr. Pastuchová -- doporučovala bych, aby se pan Macek šel na záchranku podívat, jak ten barák praská, jeho rekonstrukce by stála víc, než ho zbořit. Reagovala bych na pana Chuchlíka -- zde se on-line přenos přerušil, nebyl slyšet zvuk.

MgA. Chuchlík -- mrzí mě, že jsme o signál přišli, zajímalo by mě to. Chtěl jsem jenom zdůraznit, že jsem pro, aby se záchranné službě podařilo vybudovat kvalitní zázemí, to místo je docela dobře vybrané, jedinou mojí výhradou je, že kdyby k tomu město přistoupilo aktivněji, mohlo vytvořit lepší smír v území díky lepšímu dopravnímu napojení a mělo k tomu ten nejlepší nástroj, kterým je vlastnictví toho pozemku. Stále ho má, a byť časový tlak je velký, je tady určitá možnost s tím pracovat. Požádal bych o oddělené hlasování.

Do diskuze se přihlásila Mgr. Pastuchová, opět byl špatný signál, nebyl zvuk.

Hlasování o podbodu 1 19-1-6-1

Hlasování o podbodu 2 26-0-0-1

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/114/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převod části p.p.č. 942/1 o výměře cca 1921 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2, 46180, Liberec 2, IČ 70891508. Důvodem poskytnutí daru je veřejný zájem vybudování Krajského operačního střediska a výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou.

 2. výkup části p.p.č. 8/2, geometrickým plánem nově označeno jako p.p.č. 8/4 o výměře 170 m2 v k.ú. Kokonín od vlastníka Ing. T. H., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 51.000 Kč s tím, že náklady, spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, hradí město.

12) Převody pozemků - "Info C,N,P,Š,V"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

MgA. Chuchlík -- mám komentář k podbodu A3 -- to je pozemek na Kynastu, který tu máme opakovaně. Prodej byl jednou zamítnut, z důvodu požadavků městského architekta, které jsou na místě, je to exponované přírodní místo. Znovu to šlo do výboru a nyní jsou všechny požadavky ignorovány a předloženy úplně stejným způsobem. Jakou váhu tedy přikládáme institutu městského architekta, kterého si platíme? Ještě je tam jeden bod, který má ten samý problém, A7, kde je nevypořádán komentář městského architekta.

Ing. Kouřil -- nemáte pravdu, městským architektem to bylo řešeno několikrát, pan Srb předložil několik návrhů, studií. Pan architekt uznal, že to, co bylo předloženo na začátku je vyhovující, takže to prošlo připomínkovým řízením i s účastí pana architekta.

MgA. Chuchlík -- kdyby to tak bylo, měli bychom to v důvodové zprávě. Předloženy byly nějaké skici stažené z internetu, podle našich informací. Asi by to měl být návrh, který splňuje tu regulaci, která byla předepsaná.

Ing. Pavízová -- výbor pro hospodaření s majetkem města celou tu záležitost znovu projednal, byla obsáhlá diskuze, jestli podmiňovat prodeje pozemku na výstavbu rodinných domů nějakými zastavovacími studiemi a konzultacemi s městským architektem, kdy podmínky jsou pro žadatele velice obtížně splnitelné. Na základě diskuze výbor hlasoval a doporučil to, co je v závěru.

MgA. Chuchlík -- jinými slovy, výbor se usnesl, že se žádné podmínky pro výstavbu nebudou dávat, každý si může stavět, jak chce.

Ing. Pavízová -- ano, je to tak, ale musí naplňovat dikci stavebního zákona.

MgA. Chuchlík -- ale stavební zákon není něco, s čím by mohla pracovat obec. Obec není dotčeným orgánem, podle stavebního zákona, tzn., že jediný nástroj, kde může obec uplatňovat jakýkoliv vliv na podobu svého prostředí skutečně silově, je nástroj vlastnický. Pokud se ho touto formou vzdáme, že výbor to doporučuje, tak se vzdáváme možností ovlivňovat podobu a kvalitu našeho prostředí.

Ing. Macek -- chtěl bych v bodu A3 rozporovat cenu, byť tam je znalecký posudek. Je pravda, že stavební pozemek v kategorii plochy bydlení příměstské za 560 Kč se mi nezdá adekvátní. Dnes se prodávají pozemky i za 3000 Kč, byť chápu, že to je pozemek velice specifický a majitel má okolní pozemky. Prodej toho pozemku mu dává příležitost k úplně jiné možnosti zástavby než nyní.

Ing. arch. Klápště -- zaujala mě debata o tom, že by se neměly klást žádné požadavky na výstavbu rodinných domů. V tom případě polovina činnosti výboru pro územní plánování a rozvoj města je pravděpodobně scestná, protože my se zaobíráme z většiny územními studiemi a regulačními plány, které stanovují mimo jiné podmínky pro výstavbu na soukromých pozemcích pro rodinné domy. Byl bych tedy docela rád, kdyby nám to z majetkoprávního výboru přišli na výbor pro rozvoj města objasnit a zkusili nám objasnit, že tedy tu svoji činnost zrušíme a nebudeme ji dělat. Dokud se to ale nepodaří, tak bych byl rád, kdyby se dodržovaly kompetence těch výborů, jak je máme vymezené.

Mgr. Pastuchová -- musím se usmívat tomu, jak můj předchůdce chce, aby to bylo všude hezké a měli k tomu co říci architekti, ale již na začátku volebního období jsem říkala --podívejte se na stráň, kde stojí váš barák, je to nad barákem mých rodičů a tam se nepřemýšlelo vůbec, je to ostuda Jablonce, protože každý barák tam je postaven úplně jinak. Takže možná štěstí pro Vás, že to tenkrát nebylo.

Ing. arch. Klápště -- to byla doba, kdy jsme se na městě ptali po nějaké regulaci, pravidlech, i v realitní kanceláři, která nám to prodávala, prodával to nějaký pan Zeman, toho asi znáte. Nikde nic takového nebylo, ta regulace nevznikla. Dokonce se k tomu město postavilo tak, že nepohlídalo, aby se postavilo veřejné osvětlení. Je tam pěší komunikace, na které nám pan Zeman přislíbil, že postaví schody, dokonce jsme to měli ve smlouvě, schody tam do dneška nejsou. Inženýrské sítě nejsou v nezámrzné hloubce, tam se můžeme dočkat nějakých krásných překvapení, kdyby byly velké mrazy. Ty domy vypadají jinak, protože si to rezervovali různí lidé, kteří dělali projekt bez znalosti toho, co mají ti sousedé. I kdyby tam nějaká vůle byla, tak to zkoordinovat nešlo. To je přesně důsledek toho, když se k tomu město staví tak, jak navrhuje majetkový výbor, tzn. nedělat vůbec nic. Moje zkušenost z jiných oblastí je, že když děláme nějakou studii a navrhneme tam i nějaká nezávazná pravidla, která jsou třeba mimo působnost stavebního zákona, tak to většina lidí s radostí dodrží, právě proto, aby ten výsledek dohromady fungoval. Za sebe říkám, že na té naší stráni to je špatné, protože každý dům vypadá úplně jinak, a je to proto, že se ta zástavba dělala v době, kdy tu vládlo přesvědčení, že se tím město nemusí zabývat a každý si může na svém pozemku dělat, co chce a dokonce není potřeba zkontrolovat kvalitu provedení komunikací, inženýrských sítí, apod., to je přesně to, co bych rád, aby nepokračovalo.

Mgr. Zeman -- já jsem ty pozemky, které pan Klápště koupil, nikdy nevlastnil, žádné sítě jsem tam nedělal, byl jsem tam jako zprostředkovatel. Někdo to takto zkolaudoval, s tím já nemám nic společného. Když si někdo postaví ošklivý dům, tak se nemůže vymlouvat na to, že mu realitka prodala pozemek. Na druhou stranu připouštím a souhlasím s Petrem Klápštěm, že jsme se velmi snažili o to, aby se tam regulovalo již tenkrát, na městě ani na CHKO nebyl nikdo ochoten to řešit. Dnes, když stavím v chráněnce, přístup je úplně odlišný. Jsem pro, aby se určité věci regulovaly, zejména tam, kde jde o nějakou větší výstavbu, více domů, ale je otázka, zda městský architekt má každému individuálnímu stavebníkovi určit vzhled domu. To mi přijde, že už je moc.

Mgr. Pastuchová -- děkuji, že pan Klápště uznal, že ta stráň tam je ošklivá, možná se vrátím k tomu, kdyby ty pozemky měly jeden ráz. Myslím, že ten Váš tam byl jako jeden z prvních.

Ing. arch. Klápště -- ohledně toho, jestli má nebo nemá městský architekt něco stanovovat -- osobně mi přijde rozumné, že by to neměl stanovovat ad hoc. Jsou zde nějaká pravidla, která by měla omezovat toho investora a co by bylo dobře, aby město zpracovalo -- rozhodnutí, kde taková nějaká pravidla chceme, tam je architekt zpracuje a jinde si řekneme, tady nám je to jedno. My máme usnesení zastupitelstva, které vymezuje nějaké dvě desítky parcel, kde by se tohle mělo stát, týkají se ale jen centra. Od té doby se zpracovávají ty zastavovací podmínky až teď, na tlak zespoda, kdy někteří občané nebyli spokojeni s tím, co kde investoři plánovali. My bychom si měli vytipovat, které ty lokality to jsou, které vnímáme jako důležité, aby nedošlo k situaci, kdy se investor dohaduje s městským architektem, ale rovnou k tomu dostane ty pravidla.

MgA. Chuchlík -- určitě to není tak, že by městský architekt každému rodinnému domu určoval vzhled, ani v tomto případě, který je odůvodněný vzhledem tomu krajinnému rázu. Určuje zde pouze zastavovací podmínky. Požádal bych, aby se body A3 a A7 hlasovaly zvlášť.

Ing. Kouřil -- chtěl bych připomenout a v materiálu je to uvedeno, že v majetkoprávním výboru byl ten případ opakovaně. Jsou tam i uvedeny podmínky výstavby stanovené městským architektem, pan žadatel s podmínkami souhlasí a bude se podle nich řídit.

MgA. Chuchlík -- to ilustruje ten špatný postup. My bychom ten prodej měli odsouhlasit ve chvíli, kdy je odsouhlasený návrh. My teď dostáváme informaci, že kupující akceptuje podmínky, ale vůbec nevíme nic o tom návrhu. Zakládá se to na jeho dopisu, kde říká, že toto bude řešeno ve stavebním a územním řízení. V tom řízení už je obec krátká a my můžeme uplatnit svoje nároky právě prostřednictvím toho, že ten pozemek vlastníme.

Mgr. Šída -- pokud s tím tedy žadatel souhlasí, měl by k tomu vzniknout adekvátní právní instrument a mělo by se to nějakým způsobem stvrdit.

Hlasování o podbodu A3 20-3-4-0

Hlasování o podbodu A7 20-0-7-0

Hlasování o zbylých bodech podbodu A, podbod B 27-0-0-0

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/115/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. prodej p.p.č. 273, 274, 275 vše v k.ú. Proseč nad Nisou pro Společenství vlastníků jednotek v domě Proseč 175, IČO 25467531, se sídlem Prosečská 175, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 531.340 Kč.

 2. prodej p.p.č. 2453/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Ing. L. A., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 130.550 Kč.

 3. prodej p.p.č. 917/3 v k.ú. Jablonecké Paseky pro pana V. S., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 414.855 Kč.

 4. prodej části p.p.č. 1894/16, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1894/36 o výměře 1 m2 a p.p.č. 1894/37 o výměře 16 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro společnost Global Invest Bohemia s.r.o., Na Přístavě 1759/2, Nymburk, 28802 Nymburk, IČ 28197224 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 11.000 Kč.

 5. směnu p.p.č. 280 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví města za část p.p.č. 279, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 279/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví manželů Ing. P. a Mgr. K. S., oba bytem Praha 3, s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši 70.370 Kč.

 6. směnu části p.p.č. 338/117, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 338/120 o výměře 90 m2v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví pana J. K., bytem Jablonec nad Nisou za část p.p.č. 338/3 geometrickým plánem označené jako p.p.č. 338/121 o výměře 307 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši 231.250 Kč.

 7. prodej části p.p.č. 2493/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2493/10 o výměře 125 m2, p.p.č. 1999/16 o výměře 132 m2 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ^1^/~2~ pro manžele J. a Ing. M. B., oba bytem Jablonec nad Nisou, 46601 a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ^1^/~2~ pro manžele A. a D. K., oba bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 133.541 Kč.

B. n e s c h v a l u j e

 1. prodej p.p.č. 810/2 o výměře 4194 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou.

 2. prodej p.p.č. 440 v k.ú. Vrkoslavice. Důvodem nesouhlasu je, že území spadá do plochy, kde je rozhodování v území podmíněno zpracováním územní studie.

 3. prodej části p.p.č. 126/1 o výměře cca 990 m2 a p.p.č. 140 vše v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je, že prodejem by došlo ke znepřístupnění zbytku p.p.č. 126/1 k.ú. Proseč nad Nisou.

 4. prodej části p.p.č. 68 v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je, že se dle územního plánu se jedná o plochy veřejných prostranství -- zeleň.

 5. prodej části p.p.č. 66/6 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je stanovisko odboru technického a odboru územního a strategického rozvoje.

 6. prodej p.p.č. 826/4 v k.ú. Jablonecké Paseky. Důvodem nesouhlasu je stanovisko odboru investic.

 7. prodej části p.p.č. 126/1 v k. ú. Proseč nad Nisou. Neprodávat pozemek a ponechat si ho ve vlastnictví ke komplexnímu řešení dané lokality včetně dořešení dopravního napojení.

Přistoupilo se k projednání časovaného bodu č. 17

On-line se přihlásil Ing. Matek

17) Informativní zpráva o variantách bankovních produktů pro uložení prostředků - čas 14,00 hod.

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- materiál byl opakovaně projednán ve finančním výboru, a protože byl zájem to nějakým způsobem prodiskutovat se zástupci J&T Banky, předkládám informativní zprávu. Prozatím jsme žádné změny nedělali. Pan Svoboda z J&T Banky je připraven to odprezentovat -- zaměření správy portfolia.

Ing. Macek -- mám technickou -- mělo by proběhnout hlasování, jestli může vystoupit, není občanem Jablonce, předpokládám, že tady nemá ani nemovitost.

RNDr. Čeřovský -- dobře, necháme hlasovat, zda zastupitelstvo souhlasí, aby zástupce J&T Banky k tomuto bodu vystoupil.

Ing. Macek -- jestli zde mohu říci svůj názor - J&T Banka samozřejmě jedná ve svém zájmu a jejím zájmem je dál pokračovat v poskytování služeb pro město Jablonec. Z toho důvodu i myslím, že je nevhodné, aby ve střetu zájmu vystupoval někdo, kdo hájí zájmy J&T Banky.

Ing. Kouřil -- na finančním výboru zaznělo, aby zástupce J&T Banky mohl vystoupit.

Ing. Macek -- měl by zde vystoupit někdo nezávislý.

Procedurální hlasování ohledně vystoupení Ing. Vratislava Svobody, Ph.D., zástupce J&T Banky 22-1-5-0

Bylo schváleno

Ing. Svoboda -- představil J&T Banku v krátké prezentaci, její působení, produkty apod. -- viz zvukový záznam bodu na webu města.

Ing. Valešová -- Vaše vystoupení vítám, protože tím získáme aktuální informace z první ruky. Nám zastupitelům se dostává zpráva o výkonu portfolia vždy s nějakým zpožděním. Naposledy jsme projednávali zprávu portfolia, která říkala, že před výkonnostní odměnou byl výkon za 1. čtvrtletí 2,8%. V materiálech, které jsme projednávali na finančním výboru, byla udána výkonost za leden a únor, které nad tímto procentem byly. Z Vaší prezentace máme informaci, že výkonnost za leden až květen je 1,4%. Z toho mi vychází, že už od března výkonost portfolia musí být záporná. Můžete nám uvést výkonnost za jednotlivé měsíce?

Ing. Svoboda -- přiznám se, že za jednotlivé měsíce to asi nedokážu, protože to zde nemám a nepamatuji se. Ale tak, jak to říkáte, je pravda. V prvních dvou měsících ten vývoj byl standardní, ale k tomu zlomu došlo v březnu. Proto ten výnos za prvních 5 měsíců je mírně horší, ale je to přechodný jev. Pokles může nastat ze dvou důvodů -- jeden je situací na trzích, když panuje nejistota, ale v zásadě ty investice jsou v pořádku, to je tento případ. Pak je druhý případ, kdy např. společnost, která má akcie na burze si nevede dobře, má špatný management, nebo ztratí trhy, toto není ten případ. Když podržíme ty dluhopisy do splatnosti, neprodáme je, zákonitě musíme pak realizovat ten výnos.

Ing. Valešová -- ta výkonost za měsíce mi poměrně chybí a prosím, aby byla doplněna do zápisu, myslím, že to můžeme zpětně dohledat. Nicméně pojďme se na to podívat časovou optikou -- dnes máme 23. června, já jsem na jednání finančního výboru 7. března navrhovala, aby byly poptány bankovní produkty, které jsou alternativou pro zhodnocení vkladu, který máme u J&T Banky. Byly poptány banky, které nám nabídly různé termínované nebo spořicí účty, které máme v materiálech. Jako nejzajímavější vychází UniCredit banka, která nám nabízí spořicí účet, kdy nám vychází úrok 5,68%, jak nám zde bylo prezentováno v rámci nejnižší možné rizikovosti produktu. Proti tomu máme záporný výkon portfolia, který je v rizikovosti nad tímto účtem. Velice lituji těch 3 měsíců, které uběhly od mého podnětu, kdy už tuto ztrátu realizujeme. V současné době úrokové míry stoupají. Inflace se dále zvyšuje, a i když bychom si všichni přáli, aby šla dolů, tak vlivem cen energií to nemůžeme očekávat v krátkém horizontu. Ceny energií nás velice rychle doběhnou a nemůžeme si být jisti tím, že budeme schopni držet peníze v portfoliu na 2-3 roky, abychom ty dluhopisy realizovali až do konce. Nedokážu vyčíslit, co jsme za ty 3 měsíce mohli v rozdílu úročení spořicích účtů a výkonu portfolia zjistit, ale myslím, že by to klidně vydalo na jeden nový skatepark. Proto navrhuji doplnění usnesení, že bychom měli doplnit úkol panu náměstku Kouřilovi zřídit spořicí účet dle nabídky UniCredit banky a využívat k jejich zhodnocení prostředků města.

Ing. Macek -- jen bych to podpořil tím, že na stejném výboru, kdy jsme toto téma diskutovali, tak jsme měli materiál, kdy Nadace nemocnice vypovídá městu ten vklad, který dala do městského portfolia. Když jsme se tázali na důvod, tak nám byla rozeslána odpověď až v zápise -- důvodem je % zúročení. Tzn., že dokonce už i Nadace nemocnice si uvědomuje, jak mizerné to zhodnocení je.

Ing. Kouřil -- v době, kdy banky, když byly základní sazby nastaveny k 0, tak vznikla poptávka ze strany Nadace nemocnice, aby jejich prostředky mohly být vloženy do portfolia a město tomu vyhovělo. To, že si to správní rada nadace nyní takto vyhodnotila, to je její právo a my to respektujeme. To nemá žádné další konotace.

Bc. Kroupa -- rád bych upozornil že pribor -- nezřetelný zvukový záznam -- budeme si zpátky hledat nějakého partnera typu J&T Banky -- nezřetelný zvukový záznam.

RNDr. Čeřovský -- pane Kroupo bylo to velmi špatně slyšet, nevím, jestli to všichni zaznamenali, co jste říkal. Stále to je špatně slyšet.

Primátor vyhlásil přestávku na jednání předsedů klubů 14,35 hod -- 14,42 hod.

Ing. Kouřil -- dohodli jsme se na úpravě usnesení, které si osvojuji.

Předseda návrhové komise pan Janoušek přečetl nahlas upravené znění návrhu usnesení.

Upravený návrh usnesení byl schválen 26-0-0-2

USNESENÍ ZM/120/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

informativní zprávu o variantách bankovních produktů pro uložení prostředků, které jsou nyní uloženy v portfoliu cenných papírů.

B. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, do 15. 7. 2022 zřídit spořicí účet u banky, která poskytne nejvýhodnější úrokovou sazbu a využívat jej ke zhodnocování prostředků města.

Dále se pokračovalo v jednání dle programu.

On-line se odhlásil Bc. Kroupa

13) Převody objektů - "Info C,N"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- navrhuji oddělené hlasování po podbodech.

Ing. Valešová -- u podbodu č. 2 -- proč tam nedošlo ke klasické inzerci na serveru Sreality, proč byla zvolena jiná forma výběrového řízení?

Ing. Kouřil -- pravidla nám to umožňují takovýmto způsobem to zprocesovat, měli jsme 2 nabídky, bylo otevřené výběrové řízení, jeden z účastníků nakonec odstoupil. Tohoto zájemce majetkoprávní výbor doporučil zastupitelstvu schválit. Uchazeč má záměr ten objekt zrekonstruovat a investovat do něj.

Ing. Macek -- bylo vypsáno výběrové řízení s účastí těch uchazečů před výborem pro hospodaření s majetkem města, nebyla u toho zároveň vyhlášena i aukce?

Ing. Kouřil -- požádal bych o odpověď kolegyni Pavízovou.

Ing. Pavízová -- tyto dva prodeje jsou odlišné v tom, že prodej v bodu č. 2 probíhá v souladu s pravidly výboru pro hospodaření s majetkem města. Bod č. 1, ta elektronická aukce, je spíše výjimka, protože v pravidlech prodeje objektů není elektronická aukce. Běžný prodej se uskutečňuje s osobní účastí zájemce. Proč tam je osobní účast -- výbor si může zájemce prohlédnout, oni mu mohou říci, co by chtěli s objektem udělat, jakou za něj nabízí cenu, a není to jen o té ceně.

Ing. Macek -- kdy je možné přistoupit k té aukci podle pravidel výboru? Týká se to specifických nemovitostí?

Ing. Pavízová -- e-aukce jsou v pravidlech jenom pro prodeje pozemků nikoliv pro objekty, toto byla výjimka.

Hlasování o podbodu 1 6-0-19-2

Nebylo schváleno

Hlasování o podbodu 2 19-0-8-0

Kvůli neschválenému podbodu č. 1 bylo vyhlášeno dohodovací řízení 14,51 -- 14,52 hod.

RNDr. Čeřovský -- výsledek dohodovacího řízení -- není žádný či jiný návrh usnesení, proto již o tomto bodu č. 1 hlasovat již nebudeme.

Podbod č. 1 byl vymazán z návrhu usnesení.

Upravený návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/116/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

prodej st.p.č. 762/2, jejíž součástí je budova č.p. 1220 (E. Floriánové 4) a st.p.č. 1087/1, jejíž součástí je budova č.p. 1204 (E. Floriánové 6), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana K. V., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.500.000,- Kč.

On-line se odhlásila Mgr. Pastuchová

On-line se přihlásil Bc. Kroupa

14) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2027

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- finanční výbor materiál projednal a doporučil zastupitelstvu schválit. Upozornil bych na důležitý princip, že nechceme v následujícím období zadlužit případně předlužit Jablonec nad Nisou nějakou expanzivní investiční činností. Je tam zakomponovaná důležitá stavba terminálu ve výši 300 milionů Kč, se 100 milionovou dotační podporou. Je předpokladem, že i na ostatní investice bude vytvořen finanční rámec ročně ve výši 200 milionů Kč. Všichni víme, co se na nás řítí ohledně cen energií. Máme zohledněno a spočítáno, že na základě spotových cen, aktuálních k měsíci dubnu, květnu, je zvýšení o 100 milionů a více.

Ing. Valešová -- jak již pan náměstek zmínil, a je to zpracováno i v materiálu, energie nás prostě sežerou. Teď je otázka, co s tím budeme dělat. Mohli byste nám shrnout jaké hlavní projekty v rámci energetické, alespoň částečné, soběstačnosti energetických úpor jsou plánovány?

Ing. Kouřil -- práce na energetických úsporách běží. Dnes na radě města jsme schválili žádost o dotaci na modernizaci veřejného osvětlení, kde chceme dosáhnout až 70-80% úspor na spotřebě elektrické energie. Projekt chceme urychlit, v lednu 2023 chceme podat další žádost na další etapu. Zároveň optimalizujeme správu plynových kotelen a jejich regulace tím, že jsme je převedli na energomanažera města, Jabloneckou energetickou, abychom mohli ovlivňovat i výši spotřeby v následující topné sezoně. Do konce letošního roku máme zafixované ceny plynu i elektřiny. Nákup na příští rok budeme řešit v následujících týdnech na základě mandátu od rady města prostřednictvím dohodce. Plyn bude asi velký problém, ale převodem padá odpovědnost na JE a.s., která má pro svoji klientelu ročně nákup 70 000 MWh. Pro nás, jako město, tam zůstalo již jen několik zdrojů, které jsme nemohli převést kvůli udržitelnosti dotací. Naše nemocnice má zafixováno od Pražské plynárenské velmi dobrou cenu do konce června příštího roku. Elektřina -- těmi energetickými opatřeními a snížením spotřeby chceme maximálně snížit i náklady, které nás v příštím roce a dalších letech čekají. Další projekty jako fotovoltaika jsou také v řešení, ale nejsou vypracovány do větších detailů.

Ing. Valešová -- ráda bych se zeptala na fotovoltaiky, protože situace je napjatá a připravujeme se na výpadky energií a jejích dodávek. Střechy školek a škol se jeví jako ideální pro umístění fotovoltaických panelů. V jakém časovém horizontu byste to viděli?

Ing. Kouřil -- teď jednáme o základních parametrech s LAMA ENERGY. S Jabloneckou energetickou a městem by mohl vzniknout nějaký projekt a LAMA ENERGY by do toho investovala s tím, že potom by došlo i k výkupu vyrobené elektřiny. Bavíme se o investici asi 80 milionů Kč a výkon by byl asi 4,5 MWh. Až to bude mít podrobnější kontury, potom vás můžeme informovat.

Ing. arch. Klápště -- chtěl jsem se zeptat na rozsah řešených fotovoltaik, protože konvenční přístup, že to dáme na střechy objektů města má ten problém, že město má nárazovou spotřebu a tudíž je snaha dohodnout spolupráci více partnerů, kteří mají odběr v jinou dobu, aby se to vykrylo. Uvažuje se i tomto rozšíření partnerství?

Ing. Kouřil -- víc vám k tomu neřeknu, teď je to v řešení, jednáme, jak by to mělo vypadat.

RNDr. Čeřovský -- je to podnět, děkujeme za něj.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-7-1

USNESENÍ ZM/117/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2027

Přistoupilo se k projednání časovaného bodu č. 21

On-line se odhlásili Mgr. Tejmlová, Ing. Matek

21) Zázemí pro Vodní záchrannou službu ČČK, z.s. - "na stůl" - čas. 15,00 hod.

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- vítám pana Mottla na jednání zastupitelstva. Tento bod je první formální krok, jasná deklarace statutárního města Jablonec nad Nisou k tomu, aby zde vznikla základna Vodní záchranné služby (VZS) u vodní nádrže Mšeno. Materiál obsahuje několik příloh, které deklarují, že VZS má v tuto chvíli alokovanou dotaci ve výši 2 750 000 Kč, vím, že jednají o prodloužení doby jejího užití. Dále tam je výsledek jedné ze studií, jejíž výstupem je umístění základny, toto místo se hledalo poměrně složitě. Je tam dopis Povodí Labe pro VZS, kde bude definováno číslo pozemku a půdorys objektu. V usnesení deklarujeme, že to ponese do budoucna určité závazky města vůči VZS. Jedním z nich je, že využijeme stavební povolení na výstavbu a rekonstrukci loděnice kanoistiky -- vodovodní a kanalizační řád.

Ing. Valešová -- ráda bych se zeptala na návaznost objektů na zdravotní záchrannou službu, hlavně na přistávaní vrtulníku, protože v současné době vždy přistávají na Tajvanu, tak jestli tam je dostatečný prostor?

Ing. Roubíček -- tuto variantu jsme úplně neprověřovali, tím, jak se místo VZS přesunulo, jsme v podstatě na dohled nemocnice, trasa i čas se výrazně zkrátil.

Ing. Valešová -- ono se lítá do Liberce.

Ing. Roubíček -- to pak věřím, že v nějakém traumaplánu to bude řešeno. Myslím, že je možnost přistání přímo u vody.

Mgr. Mánek -- dotaz na pana Mottla -- lze předpokládat v tuto chvíli nějakou finanční spoluúčast pro město, kterou budete požadovat?

Pan Mottl -- finanční spoluúčast, myšleno provoz během sezony?

Mgr. Mánek -- ne, myslím na tu samotnou investiční akci.

Pan Mottl -- podle našich odhadů 3-4 miliony Kč.

Ing. Roubíček -- doplním pana Mottla -- v objemu té stavby vychází doplatek kolem 3 milionů Kč.

Pan Vobořil -- jsem rád, že dotace je přislíbena, nicméně jde o území, které považuji za velmi vzácné pro Jablonec, tak se chci zeptat, jestli finální podoba objektu bude projednávána s veřejností? Beru to tak, že v tuto chvíli to je nějaká objemová studie, která by měla projít schvalováním.

Ing. Roubíček -- ano, vnímám to, že téma přehrady je velice citlivé, ale nejsem úplně zastáncem veřejných táborů za každou cenu, obzvlášť když se jedná o poměrně odborná rozhodování. Máme určitě nějaké mechanismy, jak do toho veřejnost zapojit -- osadní výbor nebo výbor pro územní plánování, vstoupí do toho Povodí a do určité míry i limitace toho území. Požádal bych VZS, aby v žádosti o prodloužení vyjednala pokud možno co nejdelší dobu realizace.

Pan Vobořil -- k provozním nákladům -- tak, jak jsem se dočetl, je tam 10 letá udržitelnost. Je nějaký odhad, jak obsáhlý bude personál a kolik bude stát provoz nejen toho objektu, ale i personální náklady? Pokud by se udržitelnost nepodařila naplnit, jak to je právně, pokud by VZS nesplnila ty požadavky, kdo vlastně ponese tu garanci, kdyby se dotace musela vracet?

Ing. Roubíček -- dotaz v případě nedodržení udržitelnosti a potencionálního vrácení je dotaz spíš na VZS, protože my nejsme příjemcem dotace, je jím VZS, jde to celé za nimi. Ohledně provozních nákladů -- v tuto chvíli přispíváme 220 tisíc Kč, a tohle všechno si myslím, že bude obsahem smlouvy o spolupráci.

Pan Mottl -- ohledně personálního obsazení -- jsme dobrovolníci, sloužíme v podstatě zdarma. Co se týká obsazení -- tato stanice první pomoci vzniká, protože je po nás požadována z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru během letní sezony. Plánujeme, že by tam byli 2-3 lidi 24 hodin během letní sezony.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

USNESENÍ ZM/124/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

informace k dotačnímu projektu Mšeno -- vybudování základny.

B. d e k l a r u j e

podporu a finanční spoluúčast města projektu Mšeno -- vybudování základny, která bude sloužit jako zázemí pro Vodní záchrannou službu ČČK, z. s. u vodní nádrže Mšeno v Jablonci nad Nisou.

C. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, přípravou Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Vodní záchrannou službou ČČK, z. s.

Dále se pokračovalo v jednání dle programu.

15) Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- je to snaha odměnit zaměstnance SPORT s.r.o. za poslední půlrok a dobře vykonanou práci a zároveň vyřešit situaci na zimním stadionu pořízením rolby.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

USNESENÍ ZM/118/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. a) navýšení účelové dotace o 569 tis. Kč pro SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411 dle důvodové zprávy

  b) navýšení investiční dotace o 420 tis. Kč pro SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411 dle důvodové zprávy

 2. dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411, v předloženém znění

16) VIII. rozpočtová opatření 2022

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- finanční výbor doporučil zastupitelstvu materiál schválit.

Ing. Valešová -- v rámci rozpočtových opatření řešíme mimo jiné investice do oprav šaten na fotbalovém stadionu. Jedním z argumentů, proč tak činíme, jsou energetické úspory. Na finančním výboru jsem se ptala, jak vypadá jednání ohledně úhrady energie za 2. pololetí. Je v tomto nějaký vývoj?

Ing. Kouřil -- 2. pololetí je před námi, budeme o tom jednat. Trávník na Střelnici je vyhříván plynem, na jaře bylo jednání, jak celkově energeticky pojmout zajištění celého areálu. Odborníci to řeší, mají přijít s návrhem.

Ing. Valešová -- donesla se ke mně zpráva, že spotřeba na vytápění se rovná malému sídlišti. Byla bych velice ráda, pokud by to nespočívalo na bedrech města.

Ing. Kouřil -- vyhřívání bylo začátkem dubna vypnuto.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-5-1

USNESENÍ ZM/119/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 48 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:

daňové příjmy ve výši 820 756 tis. Kč

nedaňové příjmy ve výši 109 804 tis. Kč

kapitálové příjmy ve výši 71 439 tis. Kč

přijaté transfery ve výši 154 393 tis. Kč

financování ve výši 340 692 tis. Kč

celkem příjmy ve výši 1 497 083 tis. Kč

běžné výdaje ve výši 1 056 163 tis. Kč

kapitálové výdaje ve výši 420 359 tis. Kč

financování ve výši 20 562 tis. Kč

celkem výdaje ve výši 1 497 083 tis. Kč

Přistoupilo se k projednání přeřazeného bodu č. 5.

5) Peněžité dary

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

USNESENÍ ZM/108/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. poskytnout subjektu Mladá dechovka Jablonec, z. s., IČ: 68435410, se sídlem: Maršovická 5052, 468 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši 30 000Kč, který bude určen na uhrazení nákladů spojených s reprezentací města na Taenzelfest v Kaufbeuren2022 a na oslavách 75. výročí založení městské části Neugablonz.

 2. poskytnout subjektu Revelations z. s., IČ: 02202808, se sídlem: B. Němcové 3663/16, 466 04 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši 70000 Kč, který bude určen na částečné uhrazení nákladů spojených s uspořádáním JBC 4X Revelations 2022.

 3. poskytnout subjektu Svaz výrobců skla a bižuterie, IČ: 60253207, se sídlem: Palackého 41, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši 100 000 Kč určený na částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním výstavy „Křehká krása 2022".

Bod č. 17) Informativní zpráva o variantách bankovních produktů pro uložení prostředků - byl již projednán.

18) Prodej kanalizace a vodovodu v ulici Na Mýtině - Info "C"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

USNESENÍ ZM/121/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností a.s., o prodeji vodohospodářské stavby „Jablonec nad Nisou - Na Mýtině, V Nivách - kanalizace - 1. etapa -- JN 008 149" dle podmínek uvedených v důvodové zprávě a jejích přílohách

19) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

USNESENÍ ZM/122/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

20) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Dotazy na primátora

Ing. Macek -- chtěl jsem se zeptat, jak dopadlo jednání na Kolečku, ulice Sportovní. Účastnil jste se toho Vy?

RNDr. Čeřovský -- já jsem u těchto jednání nebyl, to je spíše dotaz na Ing. Roubíčka.

Na Mgr. Mánka nebyly žádné dotazy.

Dotazy na Ing. Roubíčka

Ing. Roubíček -- ulice Sportovní -- svolal jsem jednání za účasti rodiny Hableových, resp. zástupců petentů, zástupci příslušných orgánů státní správy, Lesů ČR, ochranáři, za odbor investic, odbor technický, projektant. Mimo jiné bylo konstatováno, že Krajský soud dal za pravdu rozhodnutí státní správy, rodina Hableových neuspěla. Ukázali jsme a popsali možná stavební a technická opatření, včetně dopravního značení, která by vedla ke snížení dopravní zátěže. Proběhla nějaká diskuze, a v tuto chvíli se čeká na rozhodnutí ohledně výskytu vzácných druhů, konkrétně zmije obecné.

Ing. Macek -- byli přizváni zástupci, kromě CHKO, i jiných orgánů ochrany přírody?

Ing. Roubíček -- nebyli, nejsou účastníky.

Ing. Macek -- ale tohoto jednání se účastnit mohli.

Ing. Roubíček -- není důvod, nejsou účastníky.

Ing. Valešová -- zaujaly mě 3 schůzky a poprosím o jejich výsledek. Jednání p. Pelíšek -- lokalita ulice Tichá, jednání firma H-projekt p. Hruschka -- studie proveditelnosti zimní stadion, jednání p. Kopecký manažer projektu Kratos -- získávání energie z odpadového hospodářství.

Ing. Roubíček -- pan Kopecký ještě s jedním kolegou přišli ukázat nějakou možnost zpracování odpadu. Na mě to dělalo dojem perpetuum mobile technologie, která prý někde funguje. Když jsem se dotázal kde, nebylo mi úplně odpovězeno. Vyslechl jsem je, a požádal o další doplnění informací.

Pan Pelíšek -- dostal nějaký návrh na možné řešení toho sousedského sporu. Proběhla ještě další schůzka s jeho zástupci, po kterých vzkázal, že ne, že to nepřipadá v úvahu. Necháváme si dělat určitou právní analýzu, územně plánovací. Až ten závěr budeme mít, budeme postupovat dál.

Zimní stadion -- studie proveditelnosti, co se týká technické stránky, je hotová. V nejbližších dnech k tomu dostaneme ještě doplněná čísla a budeme vědět, v jaké kondici zimák je, resp. návrh postupu rekonstrukce.

Ing. arch. Klápště -- jednání s vedením města Liberec a DPMLJ -- prodloužení tramvajové trati -- jak se to vyvíjí, jde to vše podle plánu?

Ing. Roubíček -- plán není.

Ing. arch. Klápště -- dobře, v tom případě, jak to běží?

Ing. Roubíček -- my jsme tam deklarovali, co jsme si zde rozhodli ohledně terminálu, v jaké fázi se nacházíme. Máme nějaké termíny na tu rozdělanou variantu, listopad, prosinec příštího roku -- to jsme jim sdělili. Oni neustále kličkují a nejsou schopni se k něčemu zavázat, ale neustále deklarují, že chtějí prodloužení. Řekli jsme, aby nám poslali nějaký finanční návrh naší eventuální budoucí spoluúčasti, která je deklarovaná memorandem. Návrh již dorazil, analyzuje se, příští týden je jednání Dozorčí rady, kde sdělíme svůj názor.

RNDr. Čeřovský -- potvrzuji, že jsme dostali od dopravního podniku pozvánku na dozorčí radu, která je příští čtvrtek, je pozván i primátor Liberce.

MgA. Chuchlík -- výběrové řízení -- vedoucí odboru investic.

Ing. Roubíček -- byl vybrán kandidát, od 1.8. nastupuje.

MgA. Chuchlík -- kdo to je?

Ing. Roubíček -- odborník v oboru stavebnictví s dlouholetou praxí i ve státní správě. Přichází ze soukromého sektoru

MgA. Chuchlík -- a jeho jméno?

Ing. Roubíček -- tak teď mi vypadlo, za chvíli Vám ho řeknu.

Ing. Macek -- aktualizace participativního rozpočtu -- co si pod tím lze představit?

Ing. Roubíček -- je to pravidelná schůzka lidí, kteří participativní rozpočet nejen administrují z hlediska sběru podnětů a přes zpětnou vazbu a hlavně ty podněty realizují.

Ing. Macek -- to zprocesování první výzvy toho rozpočtu je ještě z roku 2019.

Ing. Roubíček -- to už je z velké části zprocesováno a realizováno. Participativní rozpočet postupuje trochu zjednodušenou formou, partnerem města pro sběr podnětů jsou osadní výbory. Tak, jak podněty chodí, tak se na to reaguje. V měsíčníku by měla být poměrně rozsáhlá a detailní informace o průběhu a stavu.

Ing. Macek -- jednání s ředitelem ŘSD p. Wohlmuth

Ing. Roubíček -- přišel informovat o tom, co se tady na území Jablonce z pohledu ŘSD bude dít. Aktuálně je to oprava mostku na Mšenském potoce, který podtéká Podhorskou. Přišel také informovat o změně a odkladu rekonstrukce mostu přes železniční trať u hlavního nádraží u gymplu. Bohužel pro nás, chtěli jsme se tou výlukou svézt při realizaci a opravě pěší lávky v ulici Horská a mostu v ulici Nad Kynastem. Hledáme řešení, jak to sladit do budoucna. Kdybychom to dělali samostatně, tak by cena za výluku přesáhla cenu těch investic.

Ing. Macek -- jednání DOMYJINAK -- Terminál VOD -- jak se vyvíjí situace, bylo to návazné jednání pracovní skupiny?

Ing. Roubíček -- přijali jsme patřičné usnesení, z něhož vyplynul úkol z rady města. Schválili jsme dodatek o dílo na projektovou dokumentaci s DOMYJINAK.

Ing. Macek -- proběhlo jednání v ulici Na Vršku -- jaký je z toho závěr?

RNDr. Čeřovský -- požádal bych o vyjádření kolegu Mánka, který byl na jednání přítomen spolu s městským architektem, který ukazoval, jaké by byly možnosti ohledně úprav toho prostoru. Schválená vyhláška o konzumaci alkoholu je jeden z výstupů.

Mgr. Mánek -- jak říkal pan primátor, jedním z podnětů byla ta vyhláška, kterou jsme dnes schválili, sami občané po tom volali. Bavíme se následně o úpravách toho prostoru s městským architektem, studie vznikala několik měsíců. Bavili jsme se s Městskou policií i o zřízení stanice okrskáře. Úprava prostor bude složitá, podléhá to domluvám s vlastníky pozemku. Do budoucna by mělo být dalším krokem zřízení volnočasového centra na bázi odloučeného pracoviště Vikýře. Bavili jsme se o té situaci s majiteli pozemku, Albert je velmi nakloněn k jednání, tu situaci vnímají podobně jako my a občané. I ostatní majitelé jsou ochotni jednat, chtěli by, aby se to tam nějakým způsobem vylepšilo. Ve studii je zahrnuta změna prostor, mělo by dojít k úpravě stráně, jsou tam řešena parkovací místa, úprava hřiště, zeleně. Budeme se bavit i o určitých úpravách stavebního charakteru v prostorách bývalé drogerie.

Ing. Roubíček -- odpovím na dotaz na vedoucího investic -- jmenuje se pan Jaroslav Bernat.

Dotazy na Ing. Kouřila

Ing. arch. Klápště -- pracovní schůzka s Ing. Stašákem -- projekt Podlesí.

Ing. Kouřil -- chtěl prezentovat, že jeho společnost je novým vlastníkem projektu, mají zájem tento projekt realizovat, jen jsme si o tom povídali, nic konkrétního z toho není. Budeme čekat, s čím přijdou.

Ing. arch. Klápště -- co bylo smyslem té schůzky?

Ing. Kouřil -- pan Stašák se přišel představit, to je všechno.

Ing. arch. Klápště -- to je od něj hezké.

Ing. Macek -- jsou zde 2 zmínky ohledně Knoflíkové ulice, jedna je se zástupci osadního výboru Novoveská a panem Hnídkem a panem Bartoňkem, druhá jednání s panem Kraslem.

Ing. Kouřil -- navázal jsem kontakt s osadním výborem i s panem Kraslem, abychom si řekli, jaký by mohl být další postup. Máme stanoven datum schůzky s městským architektem a budeme pracovat na zpracování územní studie.

Ing. Macek -- pracovní schůzky s Ing. Patočkou v rámci projektu Smart Jablonec -- kam se projekt posunul?

Ing. Kouřil -- dnes jsme na radě města vzali na vědomí informativní zprávu, která shrnuje práci, která se na tom doposud vykonala. Finální dokument bude předložen v září.

Ing. Macek -- pracovní jednání se zástupci společnosti Umbrella Coach & Buses s.r.o. ohledně agendy kontroly výlepových ploch

Ing. Kouřil -- jednání bylo o tom, vyhodnotit si současný stav, kdy máme k provozu určité výhrady a požádali jsme o nápravu.

Odchod Mgr. Šída 15,30 hod.

Odchod Mgr. Tulpa 15,45 hod.

Odchod MgA. Chuchlík 15,47 hod.

Odchod MUDr. Němeček 15,48 hod.

Odchod Ing. Vele 15,50 hod.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-0-1

USNESENÍ ZM/123/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora města a jeho náměstků v období od 7. května do 10. června 2022.

Bod č. 21) Zázemí pro Vodní záchrannou službu ČČK, z.s. byl již projednán

22) Nové interpelace

Ing. arch. Kláště -- dotaz na Ing. Roubíčka -- splnila firma Grepa svoji zákonnou povinnost a dodala data o svých sítích? Pokud ano, kdy a ve kterých lokalitách ty data už máme?

Ing. Roubíček -- ne, nedodala.

Ing. arch. Klápště -- pak je asi jasné, jaká je odpověď na tu druhou část.

Ing. Roubíček -- ale v určité části jsou historicky, to se dá dohledat.

Ing. arch. Klápště -- v roce 2019 to nebylo nikde.

Ing. Roubíček -- ne, něco málo bylo. Tak možná motám dvě věci dohromady.

Ing. Macek -- mám dotaz, který se týká firmy BusLine, který se zde pohybuje v té příměstské dopravě. Nezaznamenali jsme nějaké problémy s nedostatkem řidičů a vynecháváním spojů? Včera jsem měl jeden ohlas, že nejel jeden autobus BusLinu.

RNDr. Čeřovský -- nevíme o tom, přeneseme ten dotaz na kraj, protože ten je tím, kdo objednává tuto dopravu.

Ing. Macek -- víme, že v jiných regionech BusLine problémy má.

RNDr. Čeřovský -- nemám žádné informace.

Ing. Macek -- nově instalovaná kamera na hrázi -- jaký je smysl jejího využití, jakou část hráze monitoruje, co si od toho slibujeme a kdo ji tam vlastně namontoval, jak byla zakázka zadána? Kolik to stálo?

RNDr. Čeřovský -- máme zaznamenáno, odpovíme písemně.

Ing. Macek -- dotaz na Ing. Roubíčka -- ohledně podjezdu SNP -- mám čekat ještě nějakou písemnou odpověď nebo to minule, že jste v jednání, to pro Vás končí?

Ing. Roubíček -- setkání s panem Svitákem na půdě Libereckého kraje proběhlo, vznikly z toho nějaké úkoly a čekáme na výstupy.

RNDr. Čeřovský -- stačí takto odpověď?

Ing. Macek -- ano

23) Rozprava -- diskuze

Ing. Macek -- mám dotaz ohledně cyklopruhů, které vznikají na Palackého ulici -- překvapilo mě, že tam hlavně v oblasti křižovatky Palackého, Pod Přehradou, Riegrova, nevznikaly žádné cyklopruhy, ale že tam jsou pouze takové piktogramy cyklistů. To je konečné finální řešení, a jakým způsobem to bude řešeno na zbytku komunikace Palackého směrem k Ostrému rohu? Budou tam piktogramy nebo to bude celý pruh barevně odlišený?

Ing. Roubíček -- je to kombinace několika možností ochrany cyklistů. To, co vidíte na křižovatce Palackého, U Přehrady, Riegrova, ještě není celé hotovo. Na trase směrem na Horní náměstí to bude kombinace cyklopruhu a cyklopiktogramu.

Ing. Macek -- takže na těch dlouhých, rovných úsecích to bude cyklopruh a v křižovatce budou piktogramy?

Ing. Roubíček -- kde to bude umožněno i rozměrově, ne všude to je možno umístit.

Ing. Valešová -- v návaznosti k bodu Prodej objektů, dávám námět, aby se elektronická aukce stala standardním nástrojem při prodeji objektů.

RNDr. Čeřovský -- děkujeme za podnět.

Primátor města ukončil jednání ZM v 16,00 hod.

RNDr. Jiří Čeřovský
primátor města

ověřovatelé: MgA. Jakub Chuchlík, Mgr. Petr Tulpa

Vytvořeno 30.6.2022 9:29:01 | přečteno 236x | Petr Vitvar
load