Usnesení 23.06.2022

Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 23. června 2022. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/107/2022

A. volí

na základě platných Zásad zakládání osadních výborů po osvědčení ve stanovené zkušební lhůtě na funkční období, které je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva města v letech 2018 - 2022, novou členku Osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky:
Janu Kopačíkovou

B. stanovuje

počet členů Osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky na 19

ZM/108/2022

A.1 schvaluje

poskytnout subjektu Mladá dechovka Jablonec, z. s., IČ: 68435410, se sídlem: Maršovická 5052, 468 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši  30 000 , který bude určen na uhrazení nákladů spojených s reprezentací města na Taenzelfest v Kaufbeuren 2022 a na oslavách 75. výročí založení městské části Neugablonz .
 

A.2 schvaluje

poskytnout subjektu Revelations z. s., IČ: 02202808, se sídlem: B. Němcové 3663/16, 466 04 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši  70 000 Kč , který bude určen na částečné uhrazení nákladů spojených s uspořádáním JBC 4X Revelations 2022.
 

A.3 schvaluje

poskytnout subjektu Svaz výrobců skla a bižuterie, IČ: 60253207, se sídlem: Palackého 41, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši  100 000 Kč určený na částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním výstavy „Křehká krása 2022“.
 

ZM/109/2022

A. bere na vědomí

podnět kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 8. 6. 2022 dle důvodové zprávy.

B. ukládá

Ing. Petrovi Roubíčkovi, náměstku primátora, připravit na příští jednání zastupitelstva města v září 2022 návrh dalšího postupu v plnění úkolu.

ZM/110/2022

A. vydává

obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 7/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 4/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů

ZM/111/2022

A. rozhoduje

o poskytnutí návratné finanční výpomoci  z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou příspěvkové organizaci Kultura Jablonec, p. o., Jiráskova 4898/9, IČ 09555340 ve výši 378 tis. Kč  na předfinancování projektu   „Spolupráce při prezentaci a propagaci technických památek“   od Evropského fondu pro regionální rozvoj dle důvodové zprávy. 

ZM/112/2022

A. rozhoduje

o poskytnutí individuální dotace ve výši 60 000 Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277 na sociální službu odborné sociální poradenství na rok 2022 dle důvodové zprávy,

B. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ev. č. SD/2022/0502 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Člověk v tísni se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277 v předloženém znění.

ZM/113/2022

A.1 schvaluje

změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., v bodě 5. a 5.4 spočívající v zařazení nové služby "provozování informačního a poradenského střediska" do činnosti Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

vydání úplného nového znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., uvedeného v důvodové zprávě.  

ZM/114/2022

A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převod části p.p.č. 942/1 o výměře cca 1921 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2, 46180, Liberec 2, IČ 70891508. Důvodem poskytnutí daru je veřejný zájem vybudování Krajského operačního střediska a výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou.
A.2 schvaluje
výkup části p.p.č. 8/2, geometrickým plánem nově označeno jako p.p.č. 8/4 o výměře 170 m 2v k.ú. Kokonín od vlastníka Ing. T***** H***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 51.000 Kč s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.

ZM/115/2022

A.1 schvaluje
prodej p.p.č. 273, 274, 275 vše v k.ú. Proseč nad Nisou pro Společenství vlastníků jednotek v domě Proseč 175, IČO 25467531, se sídlem Prosečská 175, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši  531.340 Kč.
A.2 schvaluje
prodej p.p.č. 2453/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Ing. L***** A***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 130.550 Kč.
A.3 schvaluje
prodej p.p.č. 917/3 v k.ú. Jablonecké Paseky pro pana V*****S***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 414.855 Kč.
A.4 schvaluje
prodej části p.p.č. 1894/16, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1894/36 o výměře 1 m 2a p.p.č. 1894/37 o výměře 16 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro společnost Global Invest Bohemia s.r.o., Na Přístavě 1759/2, Nymburk, 28802 Nymburk, IČ 28197224 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 11.000 Kč. 
A.5 schvaluje
směnu p.p.č. 280 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví města za část p.p.č. 279, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 279/2 o výměře 5 m 2v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví manželů *****P*****a *****K*****S***** Praha 3,  s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši 70.370 Kč.
A.6 schvaluje
směnu části p.p.č. 338/117, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 338/120 o výměře 90 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví pana J***** K***** Jablonec nad Nisou za část p.p.č. 338/3 geometrickým plánem označené jako p.p.č. 338/121 o výměře 307 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši 231.250 Kč.
A.7 schvaluje
prodej  části p.p.č. 2493/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2493/10 o výměře 125 m 2, p.p.č. 1999/16 o výměře 132 m 2obě v k.ú. Jablonec nad Nisou, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ pro manžele J***** a  Ing. M***** B***** Jablonec nad Nisou, ***** a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ˝ pro manžele A***** ***** a D***** K***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši  133.541 Kč.
B.1 neschvaluje
prodej p.p.č. 810/2 o výměře 4194 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou.
B.2 neschvaluje
prodej p.p.č. 440 v k.ú. Vrkoslavice. Důvodem nesouhlasu je, že území spadá do plochy, kde je rozhodování v území podmíněno zpracováním územní studie.
B.3 neschvaluje
prodej části p.p.č. 126/1 o výměře cca 990 m 2a p.p.č. 140 vše v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je, že prodejem by došlo ke znepřístupnění zbytku p.p.č. 126/1 k.ú. Proseč nad Nisou.
B.4 neschvaluje
prodej části p.p.č. 68 v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je, že se dle územního plánu se jedná o plochy veřejných prostranství - zeleň.
B.5 neschvaluje
prodej části p.p.č. 66/6 o výměře cca 25 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je stanovisko odboru technického a odboru územního a strategického rozvoje.
B.6 neschvaluje

prodej p.p.č. 826/4 v k.ú. Jablonecké Paseky. Důvodem nesouhlasu je stanovisko odboru investic.  

B.7 neschvaluje
prodej části p.p.č. 126/1 v k. ú. Proseč nad Nisou. Neprodávat pozemek a ponechat si ho ve vlastnictví ke komplexnímu řešení dané lokality včetně dořešení dopravního napojení.

ZM/116/2022

A. schvaluje
prodej st.p.č. 762/2, jejíž součástí je budova č.p. 1220 (E. Floriánové 4) a st.p.č. 1087/1, jejíž součástí je budova č.p. 1204 (E. Floriánové 6), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana K***** V*****, r. 1975, bytem ***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.500.000,- Kč.

ZM/117/2022

A. schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2027

ZM/118/2022

A.1 schvaluje

navýšení účelové dotace o 569 tis. Kč pro SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411 dle důvodové zprávy

A.1 schvaluje

navýšení investiční dotace o 420 tis. Kč pro SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411 dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411, v předloženém znění

ZM/119/2022

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 48 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
     daňové příjmy ve výši 820 756 tis. Kč
     nedaňové příjmy ve výši 109 804 tis. Kč
     kapitálové příjmy ve výši 71 439 tis. Kč
     přijaté transfery ve výši 154 393 tis. Kč
     financování ve výši 340 692 tis. Kč
      celkem příjmy ve výši 1 497 083 tis. Kč
     běžné výdaje ve výši 1 056 163 tis. Kč
     kapitálové výdaje ve výši 420 359 tis. Kč
     financování ve výši 20 562 tis. Kč
      celkem výdaje ve výši 1 497 083 tis. Kč

ZM/120/2022

A. bere na vědomí

informativní zprávu o variantách bankovních produktů pro uložení prostředků, které jsou nyní uloženy v portfoliu cenných papírů.
 

B. ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, do 15. 7. 2022 zřídit spořící účet u banky, která poskytne nejvýhodnější úrokovou sazbu a využívat jej ke zhodnocování prostředků města.

ZM/121/2022

A. schvaluje

Uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností a.s., o prodeji vodohospodářské stavby „Jablonec nad Nisou - Na Mýtině, V Nivách - kanalizace - 1. etapa - JN 008 149“  dle podmínek uvedených v důvodové zprávě a jejích přílohách

ZM/122/2022

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

ZM/123/2022

A. bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora města a jeho náměstků v období od 7. května do 10. června 2022.

ZM/124/2022

A. bere na vědomí

informace k dotačnímu projektu Mšeno - vybudování základny .

B. deklaruje

podporu a finanční spoluúčast města projektu Mšeno - vybudování základny , která bude sloužit jako zázemí pro Vodní záchrannou službu ČČK, z. s. u vodní nádrže Mšeno v Jablonci nad Nisou.

C. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora , přípravou Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Vodní záchrannou službou ČČK, z. s.

Vytvořeno 27.6.2022 8:52:41 | přečteno 188x | Petr Vitvar
load