Zvukový záznam po bodech

Zvukový záznam z 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou konaného dne 15.12.2022. Rozděleno po bodech jednání. Body jsou řazeny dle pořadí jednání.

 1. Zahájení 


 2. Schválení programu 


 3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

 

 4. Dopisy občanů 


20. Poskytnutí individuální dotace zapsanému spolku SeniA 


21. Poskytnutí individuální dotace Dětskému diagnostickému ústavu 


 5. XIII. rozpočtová opatření 2022 


 6. Hodnocení plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí 2022 


 7. Odpisy pohledávek z titulu neuhrazených úhrad za odpady a sociální pohřby 


 8. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 3. čtvrtletí 2022 


 9. Rozpočtové provizorium na rok 2023 


10. Návratná finanční výpomoc pro Dopravní sdružení obcí Jablonecka (DSOJ) 


11. Program podpory výstavby technické infrastruktury – „Info P, Š“ 


12. Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou – „Info C, Š“ 


13. Darovací smlouva budoucí s Libereckým krajem „Ul. Palackého – chodník u požární zbrojnice, Jablonec nad Nisou“


14. Schválení zajištění financování stavby rekonstrukce mostu Pod Kynastem a lávky ul. Horská - "Info C,Š"


15. Schválení zajištění financování realizace akce „Výměna oken – ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou“ - Info „K“ 


16. Schválení zajištění financování realizace akce „Sanace vlhkého zdiva v 1.PP – ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou“ - Info „K“


17. Vodojem Zákoutí - Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci - Info "K" 


18. Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 (II. průběžná zpráva) 


19. Poskytnutí účelové dotace na rok 2023 společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.


22. Kontrola plnění usnesení 


23. Vyřízení interpelací z minulého ZM


24. Zpráva o činnosti představitelů města 


25. Valná hromada společnosti DPMLJ, a. s. - na stůl


26. Nové interpelace 


27. Rozprava – diskuze


Vytvořeno 16.12.2022 14:06:29 | přečteno 150x | Petr Vitvar
load