Zápis 15.12.2022

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 15. prosince 2022 od 13,00 hodin

Přítomno: 27 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

Omluveni: Bc. Milan Kroupa, Ing. Stanislav Říha, Mgr. Pavel Žur

Ověřovatelé zápisu: Martin Bauer, Tomáš Kott

Zapsala: Jiřina Hartmanová

1) Zahájení

Primátor města Ing. Miloš Vele, zahájil 11. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ve 13,09 hod.

Omluvil Bc. Milana Kroupu, Mgr. Pavla Žura, Ing. Stanislava Říhu – pozdější příchod.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup byli přítomni Ing. Petr Beitl a Mgr. Jana Pastuchová.

Na začátku jednání byli on-line připojeni 2 zastupitelé, osobně bylo 24 zastupitelů, celkem bylo tedy přítomno 26 zastupitelů.

Dále primátor konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek. Oznámil, že z dnešního jednání je pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam a přímý videopřenos. Zvukový záznam bude se zápisem zveřejněn na webových stránkách města.

Při hlasování u jednotlivých bodů se primátor vždy dotázal online připojených zastupitelů, jak chtějí hlasovat, následně bylo jejich prohlášení, které zaznělo rovněž nahlas, zaznamenáno na hlasovacím zařízení.

2) Schválení programu

Primátor přečetl materiály rozeslané do mailů:

  • bod na stůl č. 25) Valná hromada společnosti DPMLJ, a.s.

  • výkaz práce ředitele Jablonecké dopravní a.s.

  • návrh usnesení

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

4) Dopisy občanů

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

5) XIII. rozpočtová opatření 2022

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

6) Hodnocení plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí 2022

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

7) Odpisy pohledávek z titulu neuhrazených úhrad za odpady a sociální pohřby

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

8) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 3. čtvrtletí 2022

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

9) Rozpočtové provizorium na rok 2023

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

10) Návratná finanční výpomoc pro Dopravní sdružení obcí Jablonecka (DSOJ)

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

11) Program podpory výstavby technické infrastruktury – „info P, Š“

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

12) Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou – „info C, Š“

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

13) Darovací smlouva budoucí s Libereckým krajem „Ul. Palackého – chodník u požární zbrojnice, Jablonec nad Nisou“

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

14) Schválení zajištění financování stavby rekonstrukce mostu Pod Kynastem a lávky ul. Horská - "Info V,Š"

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

15) Schválení zajištění financování realizace akce „Výměna oken – ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou“ - info „K“

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

16) Schválení zajištění financování realizace akce „Sanace vlhkého zdiva v 1.PP – ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou“ - info „K“

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

17) Vodojem Zákoutí - Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci - info "K"

předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

18) Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 (II. průběžná zpráva)

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

19) Poskytnutí účelové dotace na rok 2023 společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

20) Poskytnutí individuální dotace zapsanému spolku SeniA

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

21) Poskytnutí individuální dotace Dětskému diagnostickému ústavu

předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

22) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

23) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

24) Zpráva o činnosti představitelů města

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

25) Valná hromada společnosti DPMLJ, a.s. - na stůl

předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

26) Nové interpelace

27) Rozprava – diskuze

Ing. Vele – body č. 20 a 21 budou předřazeny před bod č. 5) XIII. rozpočtová opatření 2022.

Program byl schválen 17-0-8-1

Příchod MUDr. Kaššovicová

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

Primátor navrhl na ověřovatele zápisu zastupitele pana Martina Bauera a Tomáše Kotta. Návrhová komise byla navržena v tomto složení: předsedkyně Ing. arch. Jitka Skalická, členové – Martin Bauer a Tomáš Kott, zapisovatelka Jiřina Hartmanová, pracovnice kanceláře tajemníka.

Návrh byl schválen 26-0-0-1

4) Dopisy občanů

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Paní Baláková – chtěla bych doplnit usnesení o úkol panu Chuchlíkovi, jestli by tuto komunikaci nezařadil do plánu investic pro rok 2023 a potom informoval zastupitelstvo o časovém harmonogramu příprav a realizaci.

MgA. Chuchlík – určitě vím, že v roce 2023 tuto komunikaci zrealizovat nezvládneme. Pokud by to bylo takto navrženo, tak si to neosvojím a byl by to protinávrh.

Paní Baláková – dopisy občanů by neměly být brány pouze na vědomí, ale ke každému dopisu by mělo vzejít nějaké vyjádření města, jak bude postupovat, a o to doplnit to usnesení.

Ing. Vele – je tam vyjádření oddělení správy komunikací, samozřejmě pro občana to není úplně uspokojivé. Je tam i vyjádření oddělení přípravy investic. Nevím, jak bychom měli jinak formulovat tento materiál. Mám to vnímat, že to budeš předkládat jako protinávrh?

Paní Baláková – ano.

Ing. Vele – požádal bych ho předat předsedkyni návrhové komise, abychom věděli, o čem hlasujeme.

Mgr. Mánek – princip není v tom, jestli je něco uvedeno v důvodové zprávě ze strany odboru, ale vedení města by mělo zaujmout určité stanovisko k tomu, jestli se bude nebo nebude realizovat. Dozvěděli jsme se od Jakuba, že v roce 2023 s tím nikdo nepočítá, v rozpočtu to nebude, což je nějaký závěr. Ten klidně může být v usnesení. Jen vzít usnesení na vědomí s tím, že je v důvodové zprávě popsáno jednotlivými odbory to, že záleží na vůli vedení města, zda to zařadí do svých priorit, proto se na to paní Baláková ptá. Nás zajímalo, jestli vy, jako vedení města, máte vůli vyjít z erudovaného nástřelu odboru investiční výstavby, že je možné to realizovat, připravit to v roce 2023, pokud to bude vaší prioritou. Teď jsme se dozvěděli, že to prioritou nebude, proto by to mohlo být v usnesení.

Ing. Vele – upozorňuji jen, jak to všechno probíhá – my to nenecháme být, občanovi odpovíme.

Mgr. Mánek – tomu rozumím, ale je otázka, jak mu odpovíte. Pokud bude jasné usnesení, tak mu odpovíte tak, že každý zastupitel bude vědět, jak jste mu odpověděli. Jinak se to možná dozvíme od občana, pokud ho známe, jinak vlastně nevíme, jak jste mu odpověděli.

Ing. Vele – jestli tomu rozumím dobře, tak z Vašeho pohledu by bylo dobře, kdybychom v budoucnu přikládali k těmto materiálům odpověď tomu občanovi?

Mgr. Mánek – to by bylo ideální, pokud to nebude v usnesení, že v roce 2023 k tomu nepřistupujeme a máme nějaký plán do roku 2024, 2025, tak to může zastupitelstvo vědět, a občan by v rámci usnesení zastupitelstva věděl, že mu nebude teď vyhověno. Jakub řekl, že v roce 2023 ví, že to nebude, tak mě by zajímalo, jestli to někdy, a kdy bude v plánu investic. Jestli bude podnět občana reflektován, a jak.

Ing. Roubíček – odpověď v tomto konkrétním případě bude daleko složitější. Podle územního plánu v tom místě, je regulace podle regulačního plánu a územní studie zadána, a běží, a dojde tam k úpravě silniční sítě a obsluhy. Proto ta odpověď bude mít ještě třetí část, ne, jen ty dvě, které tam jsou, bude to i za územní plánování.

Mgr. Mánek – já jsem hovořil o tom, že ta odpověď může být časově neurčitá. Je to jen o tom, abychom věděli, jak s tím podnětem bude vedení města pracovat.

Ing. Vele – nebráním se tomu, abychom naši práci zkvalitnili. Budeme se snažit do bodu Dopisů občanů dávat vždy tu odpověď, která potom bude odeslána tomu občanovi.

Mgr. Mánek – za to děkuji. Pokud to je možné, byl bych i pro to, aby tam bylo nějaké usnesení, které dá úkol nebo něco.

Ing. Vele – přiznám se, že na to nepotřebuji usnesení, beru si to jako podnět na zkvalitnění naší práce. Odpověď se musí napsat, a je jedno, jestli se napíše před jednáním zastupitelstva nebo po. Ptám se paní Balákové, jestli předala ten pozměňovací návrh?

Paní Baláková – dala bych – zařadit komunikaci do rozpočtu plánu investic pro rok 2023.

Primátor se dotázal předsedkyně návrhové komise, zda jí to takto stačí.

MgA. Chuchlík – nebráním tomu podnětu tak, jak to doformuloval David, myslím si, že to je užitečný nástroj, když bude zastupitelstvo vědět, co se odpovídá, takže v tomto ohledu ano. Ale technicky, pokud bychom chtěli realizovat tento projekt, tak se musí nejdřív projektovat. Pokud bychom v příštím roce chtěli realizovat, musel by ten projekt být, což není. Není reálné a zodpovědné přijímat usnesení, že v příštím roce se tato komunikace bude dělat.

Mgr. Mánek – pokud bude vypuštěn rok 2023, osvojíš si to usnesení, že v následujících letech bude toto do plánu investic zařazeno?

MgA. Chuchlík – je tam to, co pan Roubíček zmiňoval, a to se nyní zpracovává. Neumím si přisvojit úkol, který by mi zadával, že se této komunikaci budeme věnovat. Byl bych radši, kdybychom to udělali tou formou, že všechny tyto informace sdělíme v odpovědi občanovi a na základě toho, k čemu dojde regulační projekt, tak podle toho bychom přijali rozhodnutí o dalším postupu.

Protinávrh – ZM bere na vědomí dopis a ukládá Mgr. Chuchlíkovi zařadit úpravu komunikace do plánu investic pro rok 2023.

Hlasování o protinávrhu 11-12-4-0

Nebyl přijat

Hlasování o původním návrhu 16-0-11-0

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/187/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

dopis pana P. J., Jablonec nad Nisou, vyjádření oddělení správy komunikací a oddělení přípravy a realizace investic.

Přistoupilo se k projednání předřazených bodů

20) Poskytnutí individuální dotace zapsanému spolku SeniA

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Ing. Hamplová – vše je uvedeno v materiálu, pokud budete mít nějaké dotazy je k dispozici i vedoucí odboru Mgr. Martina Rosenbergová.

Mgr. Mánek – SeniA je poskytovatelem sociálních služeb. Víme z minulých let, že nežádala o prostředky v rámci klasického spolufinancování sociálních služeb, takže ji určitou individuální dotaci poskytnout můžeme. Zajímalo mě, jestli byla žadatelem klasického dotačního programu, to jsem se dotázal na odboru, tak nebyla. Zásadní otázka, která směřuje na Vás, paní náměstkyně, je, zda vzhledem k této situaci, která nemusí být ojedinělá s ohledem na poskytovatele sociálních služeb, kterým covid může přinést tento problém a vzhledem k inflaci a cenám za energie, jestli město počítá, že upraví a navýší částku pro rozpočet 2023? Dle mého názoru, ta částka asi 8 milionů Kč nebude stačit, aby uspokojila veškeré poskytovatele sociálních služeb. Samozřejmě je to politické rozhodnutí, jestli vy, jako vedení města, počítáte s tím, že všem poskytovatelům na základě tohoto jednoho případu, plus vývoje ve společnosti, budete alokovat větší prostředky, než doposud.

Ing. Hamplová – dobře víte, že rozpočet na rok 2023 je teprve v pracovním procesu, máme za sebou první čtení. Mým cílem bylo udržet alespoň stávající stav dotačních titulů, to můžeme slíbit.

Mgr. Mánek – to je trochu málo v této době.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/203/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí individuální dotace ve výši 170 000 Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou zapsanému spolku SeniA se sídlem Dlouhá 1376/25a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 27010031 na sociální službu centrum denních služeb pro seniory s demencemi v Jablonci nad Nisou na rok 2022 dle důvodové zprávy,

B. s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ev. č. SD/2022/0986 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem SeniA se sídlem Dlouhá 1376/25a, IČO: 27010031 v předloženém znění.

21) Poskytnutí individuální dotace Dětskému diagnostickému ústavu

Předkládá: Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Ing. Hamplová – bod navazuje na minulé jednání zastupitelstva. Je to dofinancování vybavení a prostředky na provoz.

Mgr. Mánek – my ho nespouštíme, ale spouští ho kraj, resp. ministerstvo školství, my jsme pouze malí provozní přispěvatelé, ti, kteří chtějí to středisko na svém území. Druhá věc, která mě zajímá, protože u těch jednání jsem byl, jak vznikla ta částka navíc, těch 100 000 Kč oproti původnímu, co jsme projednávali s panem ředitelem Breptou? Bude město tímto způsobem pokračovat a postupovat i v dalších letech? Provozní příspěvek bude potřebovat každým rokem. Když jsem viděl čísla, tak původní dohoda 250 000 Kč nebude dostatečná. Je město připraveno dávat SVP v rámci individuálních dotací každý rok více, než byl původní předpoklad? Budete jednat s krajem, aby se on sám k tomu postavil čelem, řešil nájem v jiné výši, popř. dal středisku nějakou dotaci navíc, aby nositelem nebylo jenom město?

Ing. Hamplová – materiál je zde proto, že jsme ještě našli finanční prostředky v letošním roce a postavili jsme se k tomu čelem. Částka byla nedostačující na dovybavení. Těch 250 000 Kč je částka základní, kterou potřebují, aby bylo možno zabezpečit základní provoz. Jednání s krajem bude určitě probíhat, budeme se snažit jednat i s okolními obcemi, podle toho, jakmile vyhodnotíme, z kterých oblastí se klienti rekrutují, zda by nám byli ochotni přispět.

Mgr. Mánek – doufám, že budete dlouhodobě financovat provoz střediska, aby bylo provozuschopné. V tuto chvíli je to potřebný krok, potřebují dovybavit. Neumím si jen představit, že dlouhodobě bude stačit 250 000 Kč ze strany města, pokud nebude jednáno s krajem, popř. s obcemi, tam si ale neumím představit, podle svých zkušeností, že budou mít obce ve svých rozpočtech prostředky, které by byly schopny ročně přispět. Základním nositelem bude vždy Jablonec, protože je SVP na jeho území, a pak Liberecký kraj, protože to je v jeho budově a může ovlivnit výši nájmu a ceny energií.

Mgr. Rosenbergová – doplním tu budoucí spolupráci – přílohou je rámcová smlouva, která zabezpečuje spolupráci i v příštích letech. Není tam uvedena částka, protože to opravdu nevíme, teprve nyní jsme se dověděli, jaký nájem bude požadovat Liberecký kraj, nevíme, jak to bude s energiemi, předpokládáme, že ta částka bude vyšší.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/204/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí individuální dotace ve výši 350 000 Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Dětskému diagnostickému ústavu, středisku výchovné péče a základní škole, Liberec se sídlem U Opatrovny 444/3, 460 01 Liberec, IČO: 46748083 na vybavení a činnost Střediska výchovné péče v Jablonci nad Nisou na rok 2023 dle důvodové zprávy,

B. s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ev. č. SD/2022/1007 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Dětským diagnostickým ústavem, střediskem výchovné péče a základní školou, Liberec se sídlem U Opatrovny 444/3, 460 01 Liberec IV-Perštýn, IČO: 46748083 v předloženém znění.

Dále se pokračovalo dle schváleného programu.

5) XIII. rozpočtová opatření 2022

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Mgr. Švarc – finanční výbor projednal předložený materiál a nepřijal žádné usnesení. Zeptal bych se předsedy finančního výboru, proč nebylo žádné přijato.

Ing. Matek – protože tento bod byl předkládán finančnímu výboru ke schválení a k tomu došlo.

Ing. Vele – pan Švarc kýve, takže je spokojen s odpovědí.

Mgr. Mánek – podle mého se jedná o ten dodatek, který byl finančnímu výboru dán na stůl a k němu nebylo přijato usnesení, žádné doporučení od výboru nevzniklo. Požádal bych, jestli bychom se jako předsedové klubů mohli sejít. Máme návrh jiného řešení tak, aby to bylo progresivnější a nevyznělo to velmi negativně vůči areálu Střelnice. Brát, v rámci dodatku, peníze na rekonstrukci sauny, a dávat je na Střelnici na parkování, je podle mě výrazně nevhodné a město by mohlo udělat investiční akce obě dvě. Můžeme dokončit diskuzi a pak udělat přestávku.

Ing. Roubíček – rád to upřesním, tento tendenční pohled na tuto částku a její přesun bych chtěl rozptýlit – prostředky jako takové, jsou v kapitole odboru technického a ty prostředky se tam dostaly tím, že Jablonecká energetická zaplatila předčasně, řádově 13 milionů Kč, do rozpočtu města, ty prostředky tam vůbec neměly být. Mělo to být součástí rozpočtu 2023. Část byla poskytnuta na jednu finanční akci, druhá část byla vyčíslena zhruba odhadem ve výši 5 milionů Kč na rekonstrukci sauny v jabloneckém bazénu. Kdo z vás, si jako soukromník, dovolí postavit saunu za 5 milionů Kč, aby to mělo nakonec nějakou aspoň kladnou nulu? Proto po odpočtu té první investiční akce, tam z té částky 12 milionů Kč, ta částka ani nezůstala v takové výši, i kdybychom se rozhodli, že to budeme realizovat. Nicméně jsme ty prostředky operativně použili na úpravu našeho areálu Střelnice. Ta sauna v tu dobu procházela dílčí rekonstrukcí, aby byla alespoň v rámci možností provozuschopná. Město Jablonec vlastník další velkokapacitní saunu v ulici Za Hrází, další sauna je v areálu Střelnice, v bazénu je třetí sauna, ta už je opět v provozu, pouze tam není ten ochlazovací bazének.

Ing. Vele – zeptám se pana Kouřila, který se přihlásil do diskuze, jestli mohu vyhlásit tu přestávku pro jednání klubů, nebo máš nutnost reagovat?

Ing. Kouřil – na zastupitelstvu dne 23. června jsme schválili použití těchto prostředků 12 milionů Kč právě na rekonstrukci provozu v jabloneckém bazénu, aby mohli návštěvníci saunu využívat včetně bazénku. Prostředky byly vyhrazeny na toto a je škoda ten postup nějak narušovat. Vůbec bych to nespojoval se Střelnicí.

Ing. Roubíček – opět zkreslující informace. Ty prostředky tam už nebyly po té první rekonstrukci, která odebrala 9 milionů Kč, těch 5 milionů Kč nezbylo. I tak suma 5 milionů Kč do sauny nedává logiku. Připravujeme revizi toho projektu, doufáme za nižší prostředky. Jinak sauna i bez bazénku funkční je, ochlazení je pomocí sprch.

Primátor města Ing. Vele vyhlásil přestávku pro jednání předsedů klubů, která trvala od 13,45 hod. do 14,08 hod.

Ing. Vele – na jednání předsedů klubů jsme se na jiném usnesení nedomluvili, usnesení zůstává stejné.

Ing. Kouřil – my jsme saunu chtěli zrekonstruovat do konce roku, práce na tom začaly již v červnu, kdy se čekalo na poslední povolení, aby se mohl udělat konkrétní rozpočet. Bylo by správné to dokončit, ta hodnota, když se to připravovalo, byla odhadem 3 miliony Kč, teď tu zaznívá částka 5 milionů Kč. To nevím, jak ta částka vznikla. Ty prostředky se našly právě díky převodu kotelen na Jabloneckou energetickou. Měly být použity na vířivky a saunu. Jestli u sauny došlo k nějakému navýšení rozpočtu, tak na straně mimořádných příjmů máme nějaké příjmy, které se převádí do rezervy, daly by se tedy ty věci řešit i v rámci těchto rozpočtových opatření, aby se ta rekonstrukce dala zrealizovat.

Ing. Vele – doplním – nový jednatel SPORTu s.r.o. nám říkal, že sauna je již od tohoto týdne v provozu.

Mgr. Mánek – jako za poslední dva roky v nestandardním provozu, ochlazovat se pod sprchou je naprosto nedostatečné. Obecně platí již dávno, že náš bazén začal být klientsky nepřijatelný, nebo spíše nezajímavý, návštěvnost se neustále snižovala. Pokud to odložíme, jak bylo panem jednatelem řečeno, na dobu neurčitou, pro mě to je naprosto nedostatečné. Nelze tento převod financí podpořit. Jestli má bazén životnost asi 10 let, tak pro mě ta investice není zmařená.

Ing. Matek – pokusím se být stručný, promluvím jako občan, který bazén využívá. Ohledně tohoto bodu to neznamená rezignaci na opravu bazénku, pouze to nebude v takovém rozsahu, jak to bylo zbytečně naplánováno. Pokud by se opozice chtěla točit na té příjmové stránce – v bazénu je asi 1/3 skříněk nefunkční. Sauna není hlavním nositelem příjmů, to je ten bazén, pokud chcete zvednout příjmovou stránku, tak já bych za pár tisíc korun opravil ty nefunkční skřínky a umožnil bych více lidem ten bazén využít.

Ing. Vele – budeme hlasovat podbody zvlášť.

Hlasování o podbodu 1: 20-0-7-0

Hlasování o podbodu 2: 16-7-4-0

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/188/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str.

1 - 45 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:

daňové příjmy ve výši 892 555 tis. Kč

nedaňové příjmy ve výši 129 187 tis. Kč

kapitálové příjmy ve výši 63 610 tis. Kč

přijaté transfery ve výši 192 690 tis. Kč

financování ve výši 360 817 tis. Kč

celkem příjmy ve výši 1 638 858 tis. Kč

běžné výdaje ve výši 1 116 413 tis. Kč

kapitálové výdaje ve výši 481 758 tis. Kč

financování ve výši 40 687 tis. Kč

celkem výdaje ve výši 1 638 858 tis. Kč

2. dodatek č. 1 k XIII. rozpočtovým opatřením v předloženém znění dle důvodové zprávy.

6) Hodnocení plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí 2022

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/189/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

1. hospodaření města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí 2022

2. účetní závěrku města Jablonec nad Nisou k 30. 9. 2022

7) Odpisy pohledávek z titulu neuhrazených úhrad za odpady a sociální pohřby

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Ing. Vele – zastupitelstvo je jediný orgán, který může tyto nedobytné pohledávky dořešit, tzn. odepsat je, proto je tento materiál předkládán.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

USNESENÍ ZM/190/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. účetní odpis nedobytných pohledávek z titulu neuhrazených úhrad za sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu v období od roku 2003 do roku 2019 v celkové výši 566.986,31 Kč dle seznamu jednotlivých pohledávek uvedených v příloze, a to včetně odpisu případného příslušenství pohledávek;

2. účetní odpis nedobytných pohledávek z titulu neuhrazených úhrad za zajištění sociálních pohřbů městem v období roku 2012 do roku 2017 v celkové výši 25.197,53 Kč dle seznamu jednotlivých pohledávek uvedených v příloze, a to včetně odpisu případného příslušenství pohledávek.

8) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 3. čtvrtletí 2022

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/191/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za 3. čtvrtletí 2022

9) Rozpočtové provizorium na rok 2023

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Mgr. Mánek – jsou zde nějaké návrhy částek pro městské organizace, aby překlenuly dobu do schválení rozpočtu. Je napsáno, že to je uděláno standardně jako v letech minulých. Nejvíce mě zajímá SPORT s.r.o., protože ta vrchní částka, která byla stanovena, je relativně vysoká na ty dva měsíce. Zároveň máme informaci, že v rámci projednávaného rozpočtu tam byla nastřelena částka na elektrickou energii. Zajímalo by mě, jakým způsobem bylo postupováno v rámci návrhu rozpočtu? Máme informaci, že 29. 11. 2022 dostal ještě bývalý jednatel pokyn ze strany technického odboru, že má rozpočtovat na elektrickou energii 25 milionů Kč. Což ve své podstatě, když vezmeme stropovou částku, ke které se ten Centropol, který pokud se nepletu je dodavatelem elektrické energie a bude snad i dále, tak ve své podstatě může maximálně přiblížit. A ta částka by v té dané chvíli měla být poloviční. Tzn., že tato stropní částka by potom následně měla být úplně jiná.

Ing. Vele – takže je připomínkováno, že SPORT s.r.o. má špatně nastavený limit?

Ing. Mánek – ano, jak jste dospěli k tomu limitu v tuto chvíli, a případně, jak je nastaven ten celkový rozpočet té organizace pro rok 2023 s ohledem na energie, teplo, apod.

Ing. Vele – energie už máme spočítané poměrně přesně, vzhledem k tomu, že známe zastropování. Víme, že do rozpočtu na příští rok budeme muset dát na energie města a městských organizací 216 milionů Kč. Limit, který je stanovený, byl se SPORTem s.r.o. konzultován. Jestli byl nějaký limit do prvního čtení, u toho jsem nebyl, požádáme paní Tuláčkovou, jestli na to bude umět reagovat.

Ing. Tuláčková – co se týká limitu na první čtení u SPORTu, tak tam bylo počítáno s odhadem energií, neměli jsme přesnější údaje. Teď už je máme přesnější, při schvalování rozpočtu budou upřesněny, ale nebude se to moc lišit.

Mgr. Mánek – to je ale velmi zvláštní, protože ze strany pracovníků SPORT s.r.o., kteří tu ekonomiku dělají, mluví o tom, že pokud půjdeme na zastropovanou částku, tak by mělo stačit rozpočtovat výrazně méně, než těch 25 milionů Kč na elektrickou energii. Měla by dokonce stačit nějaká poloviční částka. Nerozumím tomu, proč bychom jako město do organizace měli ukládat dalších 12,5 milionů Kč? Třeba máte ale jiná data než pracovníci SPORTu, což je ale pro mě velmi zvláštní.

Ing. Vele – v rozpočtovém provizoriu si stanovujeme limity, abychom byli schopni fungovat do doby, než schválíme řádný rozpočet. Neznamená to, že ty peníze utratíme.

Mgr. Mánek – to víme. Ale vedle toho vycházíte z nějakého návrhu, jak jsem pochopil, protože nemůžete vycházet z rozpočtu z roku 2022, protože tam bude ten nárůst. Já v tuto chvíli říkám, že ten limit, který máte stanovený v rozpočtovém provizoriu, tak vychází z částky na elektrickou energii, která je nadrozpočtovaná o 10 až 12 milionů Kč. To je podle mě strašně moc. Zajímalo by mě, z jakých čísel vycházíte.

Ing. Vele – tady je asi problém, že každý pracujeme s jinými informacemi.

Ing. Tuláčková – když se stanovoval limit do rozpočtového provizoria, pracovalo se s odhadem nákladů na energie, který do projednání rozpočtu bude upřesněn. Bylo prvořadé, aby byl zajištěn chod organizace v prvním měsíci, než se schválí rozpočet, a to se pak následně upraví a dorovná.

Mgr. Mánek – tzn. máme si počkat na to, až budete schvalovat nějaký rozpočet, který bude mít SPORT s.r.o. silně ponížen? Protože v tuto chvíli víme, že nejen elektrická energie a spotřeba SPORTu s.r.o je jiná, než je v tuto chvíli navrhováno. Zároveň víme, že Jablonecká energetická by měla teplo zlevnit od 1. ledna? Všechno to zohledníte do budoucího rozpočtu?

Ing. Tuláčková – netvrdím, že bude silně ponížen, bude upraven. V těch výpočtech počítáme už s nižšími cenami tepla.

Ing. Roubíček – Davide jsi zhruba o měsíc napřed při tvorbě rozpočtu. Jestli si vezmeš bod č. 19, tak tam budeme schvalovat účelovou dotaci v nějaké výši, a když ji vydělíš 12, tak odpovídá přesně tomu limitu, který je stanoven v tomto bodu jako rozpočtové provizorium. Ta částka vznikla s nějakou znalostí ohledně cen energií v té době.

Mgr. Mánek – to mi chceš říct, že 29.11. byl ten pokyn vydán? Podle toho, jakou mám informaci, tak na rovinu řeknu, že jsme to ještě nevěděli toto? Já si myslím, že jsme to věděli. Nejsem o měsíc dopředu.

Ing. Roubíček – doplním – v bodu 19 v důvodové zprávě je věta, která celé toto vysvětlí – po schválení rozpočtu města bude následně výše dotace upravena. A předpoklad je směrem dolů.

Mgr. Mánek – to víme, číst umím.

Ing. Roubíček – takže kde je problém?

Mgr. Mánek – problém je, že mi nebylo odpovězeno na to, kde jsme vzali, aby SPORT rozpočtoval 25 milionů Kč na elektrickou energii. Nerozumím tomu, z čeho toho plyne ta maximální výše částky, které SPORT může dostat.

Ing. Vele – chtěl bych ujistit všechny zastupitele, že energiemi jsme se v poslední době velmi zabývali, a že máme u všech městských organizací energie spočítané. Víme, že nás to bude stát o 160 milionů Kč více než nás to stálo v roce letošním. Není problém požádat paní Tuláčkovou, aby vám tabulku poslala.

Mgr. Mánek – určitě budu rád, když ji dostanu. Pokud tam bude vidět z čeho jste dospěli k částce 25 milionů Kč, tak budu velmi rád. Třeba mě to následně uklidní a přesvědčí.

Ing. Vele – jen s tím materiálem musíme pracovat opatrně, protože to číslo, které tam je spočítané, tak ta spotřeba není lineární. Jiná je v lednu, únoru nebo březnu.

Mgr. Mánek – tak to jsem já neřekl. Všichni víme, že v lednu budeme topit víc než v červenci.

Ing. Vele – je potřeba si uvědomit, že SPORT má připojení na straně VN, tam platí jiná pravidla, v lednu v některých místech budeme třeba platit dvě zálohy, apod.

Ing. Matek – ještě podotknu, že v lednu se budou platit některé věci i z prosince. Nevím, z jakých čísel vychází David Mánek, já jsem se zaměstnanci mluvil a nikdo žádná čísla neví. Když vycházím z toho, co máme tady, tak návrh do prvního čtení, který byl zpracován panem jednatelem Ullmannem, tak jeho žádost byla 77 milionů Kč, když vezmu tu neinvestiční část. Po prvním čtení bylo přiznáno pouze 66 milionů Kč, částka byla ponížena. Pan jednatel na dozorčí radě v listopadu tvrdil, že netuší, z jakých čísel má vycházet.

Ing. Kouřil – energie jsme počítali již v červnu při přípravě střednědobého výhledu, takže nějaká příprava kalkulací proběhla. Je tam uveden i odhad na rok 2023, zvýšení. Pokud je nyní spočítáno, že to bude 160 milionů Kč, tak to by mě také zajímalo. Myslím si, že u SPORTu je potřeba zohlednit některá úsporná opatření, které proběhla.

Ing. Matek – ještě jedna informace – v rámci vrácení peněz do rozpočtu, tak už v prosinci společnost čerpala o 1 400 000 Kč méně, to jsou peníze, které se vrátily do rozpočtu. S takovýmto přístupem se bude dále pokračovat.

Návrh usnesení byl schválen 16-0-11-0

USNESENÍ ZM/192/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

pravidla rozpočtového provizoria města Jablonce nad Nisou pro rok 2023 a maximální měsíční limity příspěvků organizacím města v roce 2023

10) Návratná finanční výpomoc pro Dopravní sdružení obcí Jablonecka (DSOJ)

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

USNESENÍ ZM/193/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

poskytnutí návratné finanční výpomoci Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 60254041, ve výši 800 000,- Kč s termínem navrácení poskytnutých peněžních prostředků do 31. 3. 2023,

B. p o v ě ř u j e

Ing. Miloše Veleho, primátora města uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou s Dopravním sdružením obcí Jablonecka.

11) Program podpory výstavby technické infrastruktury – „info P,Š“

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/194/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí dotace 303 919,00 Kč z Programu podpory výstavby technické infrastruktury na projekty:

1. ČOV Prosečská 128

žadatel: Bytové družstvo Prosečská 128

výše dotace: max. 137 544,00 Kč

2. Kanalizační přípojka Prosečská 13

žadatel: L. S.

výše dotace: max. 100 000,00 Kč

3. Kanalizační přípojka, Zahradní ul. 3740/10

žadatel: Ing. V. Z., Ing. V. Z., D. Š.

výše dotace: max. 66 375,00 Kč

B. p o v ě ř u j e

1. Mgr. Ivetu Habadovou, MBA, vedoucí oddělení dotací, vyzvat žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

2. Ing. Miloše Veleho, primátora města, uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.

12) Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou – „info C, Š“

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/195/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí dotace 781 212,50Kč z Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou na projekty:

1. Obnova západní fasády domu v ul. Komenského 1283/21

žadatel: L. H.

výše dotace: max. 149 000,00 Kč

2. Obnova fasády - Saskova 673/5, Jablonec n.N.

žadatel: Ing. J.K.

výše dotace: max. 150 000,00 Kč

3. Oprava fasády - zadní část, BD Podhorská 38

žadatel: Ing. M. B., Ing. T. B.

výše dotace: max. 150 000,00 Kč

4. Oprava fasády domu Antonína Chvojky 2140/8, Jablonec nad Nisou, 466 01 - 2. etapa

žadatel: SPEKTA spol. s r.o.

výše dotace: max. 102 000,00 Kč

5. Výměna oken Podhorská 41 - IV. etapa

žadatel: JUDr. J. H.

výše dotace: max. 80 212,50 Kč

6. Oprava střechy domu č.p. 1104 v ulici Podhorská v Jablonci nad Nisou

žadatel: M. R. L.

výše dotace: max. 150 000,00 Kč

B. p o v ě ř u j e

1. Mgr. Ivetu Habadovou, MBA, vedoucí oddělení dotací, vyzvat žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

2. Ing. Miloše Veleho, primátora města, uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.

13) Darovací smlouva budoucí s Libereckým krajem „Ul. Palackého – chodník u požární zbrojnice, Jablonec nad Nisou“

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík – jedná se o bod, který patří do projektu Cyklopruhy Palackého, resp. nebyl realizován, protože tomu bránily majetkoprávní vztahy. Tento bod to posouvá dál.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/196/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Uzavření darovací smlouvy budoucí s Libereckým krajem na stavbu „Ul. Palackého – chodník u požární zbrojnice, Jablonec nad Nisou

B. u k l á d á

Ing. Milošovi Velemu, primátorovi města, podepsání darovací smlouvy budoucí na stavbu „Ul. Palackého – chodník u požární zbrojnice, Jablonec nad Nisou“, dle důvodové zprávy

14) Schválení zajištění financování stavby rekonstrukce mostu Pod Kynastem a lávky ul. Horská - "Info V,Š"

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík – komentář přináleží i k bodům č. 15 a 16. Jsou to všechno investiční akce, které bychom chtěli v lednu soutěžit, resp. dodavatele těch staveb, v čemž nám brání to, že se budeme pohybovat v režimu rozpočtového provizoria. Proto to předkládáme nyní, abychom mohli soutěž vypsat.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/197/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Realizaci staveb rekonstrukce mostu Pod Kynastem a lávky v ul. Horská

B. u k l á d á

Ing, Milošovi Velemu, primátorovi města, zajištění finančních prostředků na realizaci staveb rekonstrukce mostu Pod Kynastem a lávky v ul. Horská dle důvodové zprávy.

15) Schválení zajištění financování realizace akce „Výměna oken – ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou“ - info „K“

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

Mgr. Mánek – poprosil bych předkladatele o to širší vysvětlení, směrem k tomu minulému ukládacímu usnesení, které padlo na předsedech klubů.

MgA. Chuchlík – usnesením zastupitelstva minulého zasedání mi bylo uloženo představit harmonogram úprav této budovy kokonínské školy, protože jsme na minulém jednání dokončili proces rozhodnutí o odmítnutí dotace na zateplení a vzduchotechniku. V tomto a následujícím bodu řešíme první kroky v rámci investic. Okna jsou ve špatném stavu, sanace, která je v následujícím bodu, je velmi akutní. O dalších krocích rozhodneme následně. Jsme v kontaktu s paní ředitelkou školy a řešíme všechny provozní potřeby. Zatím nebylo vše dokončeno, proto zatím nepředkládám ten harmonogram prací.

Mgr. Mánek – takže jdeme cestou dvou úprav, které jsou nutné. Vzduchotechniku jako takovou nepovažujete za nutnost? Aby se zlepšilo prostředí pro děti. Budete nad ní dál přemýšlet?

MgA. Chuchlík – nyní nemohu říci, v jakém harmonogramu to uděláme. Tvůj návrh jsem si na minulém zastupitelstvu přisvojil, abych předložil harmonogram postupných úprav objektu. Harmonogram bude podřízen celkové koncepci řešení všech budov kokonínské školy.

Mgr. Mánek – je možné, že vzduchotechniku teoreticky dělat budeme, ale také nebudeme.

MgA. Chuchlík – obě varianty jsou možné, a především souvisí s budoucím využití toho objektu.

Odchod Mgr. Švarc

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-0

USNESENÍ ZM/198/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

realizaci projektu „Výměna oken – ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou“ v roce 2023

B. u k l á d á

Milošovi Velemu, primátorovi města, zajistit financování akce na rok 2023

Příchod Mgr. Švarc

16) Schválení zajištění financování realizace akce „Sanace vlhkého zdiva v 1.PP – ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou“ - info „K“

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/199/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

realizaci projektu „Sanace vlhkého zdiva v 1.PP – ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou“ v roce 2023

B. u k l á d á

Milošovi Velemu, primátorovi města, zajistit financování akce na rok 2023

17) Vodojem Zákoutí - Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci - info "K"

Předkládá: MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

MgA. Chuchlík – v dodatku posouváme termín realizace.

Mgr. Mánek – vyvinulo vedení města nějakou snahu o to, aby ten termín nebyl posunut takto výrazně? Na tu vodu tam čeká asi 200 domácností, mělo to být hotovo do konce tohoto roku.

MgA. Chuchlík – mě to také překvapilo, že na konci lhůty přichází tento dodatek. Vychází to ale z nějakého předpokládaného harmonogramu přípravy projekčních věcí, které k tomu vedou.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

USNESENÍ ZM/200/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s. a Statutárním městem Jablonec nad Nisou za účelem realizace stavby „Jablonec n.N., Kokonín – rekonstrukce vodojemu Zákoutí a přívodního řadu“

B. u k l á d á

Ing. Miloši Velemu, primátorovi města, podepsat Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Jablonec n.N., Kokonín – rekonstrukce vodojemu Zákoutí a přívodního řadu“

18) Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 (II. průběžná zpráva)

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Mgr. Mánek – s ohledem na budovu, kterou nám pronajímá BusLine, máme už v této chvíli nějaký propočet? Zazněla tu částka od pana Wejnara, 50 000 Kč, které bychom získali za pronajmutí budovy novému dopravci. Pochopil jsem, že vedle toho bude částka za pronajmutí 70 000 Kč. Když vezmu ještě další náklady, protože nevím, kdo, co, bude zajišťovat, z hlediska předprodeje, tak mě zajímá ekonomika celé záležitosti, i s ohledem na vztah město x ICOM. Aby ty náklady Jablonecké dopravní nebyly příliš vysoké a fungovali jsme jako správný hospodář. Jak to bude řešeno? Tak částka, která byla domluvena za nás byla asi 80 000 Kč, teď je to asi o 10 000 Kč nižší, je to nějaká drobná úspora, nic výrazného. Pak zde zaznělo 50 000 Kč, což mě ekonomicky nesedí, protože část těch věcí bude zajišťovat Jablonecká dopravní a nějaké lidi bude muset platit.

Ing. Wejnar – co se týká služeb předprodeje, který bude sloužit od 1.2.2023, tak to bude předprodej veřejné dopravy. Tzn., že Jablonecká dopravní (JD) na sebe nabalí veškeré funkce všech fungujících předprodejů, co jsou v Jablonci nad Nisou. Budeme zajišťovat předprodej MHD, budeme mít uzavřenou smlouvu s ČSAD Slaný. Další smlouva bude mezi JD a společností BusLine LK – to bude zajištění regionální dopravy. Třetí smlouva bude se společností ČSAD SVT Praha, na zajištění prodeje různých místenek a jízdenek dálkové dopravy po celé České republice a do zahraničí. Budeme přijímat dvě pracovnice, které dnes provádí obsluhu pro společnost Umbrella. Když spočítáme, že 50 000 Kč bude smlouva od ČSAD Slaný, 20 000 Kč od společnosti BusLine a 25 000 Kč za služby jako provize, tak jsme na 95 000 Kč. Budeme zaměstnávat dvě pracovnice a od města si pronajímat pouze prostor předprodeje.

Mgr. Mánek – takže ty dvě pracovnice pokryjí ty tři smlouvy, které jsou. Neodporuje to té veřejné zakázce z hlediska toho ICOMu vzhledem k tomu, že on garantoval, že ten předprodej bude celý zajišťovat? Lze to takto udělat? Já bych očekával, že ten ICOM naplní celkově ty závazky z veřejné zakázky. Lze nějak kvantifikovat, jestli 50 000 Kč je odpovídající částka? Počítáte s tím, že městu odvedete nějaké prostředky?

Ing. Wejnar – ČSAD Slaný na to měl vyčleněno těch 50 000 Kč. Počítali s tím, že těm zaměstnankyním nabídnou výrazně nižší mzdu, než ony dnes mají. My k tomu přistupujeme tak, že to je služba pro veřejnost v úplně jiné kvalitě, a proto jsme na ty dvě pracovnice nabalili další služby, které zvládnou, mají 20 let praxe. Pokud bychom nešli do projektu této kompletní služby, tak tyto pracovnice by si převzal Korid do Liberce. Pak by se stalo, že by tu byly pracovnice s nižší mzdou, ale bez praxe a řešili bychom další problémy, které by mohly nastat. Myslím si, že tento přístup města je naprosto správný. Co se týká využití budovy – od dnešního dne je otevřena čekárna, od 1. února se otevře předprodej, od ČSAD Slaný je zájem na pronajmutí nějakých prostor.

Mgr. Mánek – nezpochybňuji to, že by ten přístup byl špatný, zaměstnání pracovnic, které jsou zkušené, to je v pořádku. Jenom řeším to, jestli ten vztah s ICOMem je nastaven dobře.

Ing. Wejnar – z toho, jak jsme to popsali, tak když ICOM nabízel městu cenu dopravního výkonu, tak počítal, že náklady na předprodej bude mít 50 000 Kč. Takže v tomto případě to je naprosto v pořádku, a nelze to nijak rozporovat.

Mgr. Mánek – to nikdo nerozporuje.

Ing. Kouřil – doplním – na začátku ledna 2021 jsem jednal s panem Hančem, provozním ředitelem společnosti BusLine, o pronájmu celé budovy, nabídka od nich byla 70 000 Kč měsíčně po dobu 2 let, nebo 65 000 Kč na dobu neurčitou.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

USNESENÍ ZM/201/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

informace o stavu zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023.

19) Poskytnutí účelové dotace na rok 2023 společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 16-6-5-0

USNESENÍ ZM/202/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí účelové dotace na rok 2023 z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou, IČO 25434411, založenou městem Jablonec nad Nisou, dle důvodové zprávy

B. s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou, IČO 25434411, v předloženém znění

Body č.

20) Poskytnutí individuální dotace zapsanému spolku SeniA

a

21) Poskytnutí individuální dotace Dětskému diagnostickému ústavu

byly již projednány.

22) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/205/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

23) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Primátor se dotázal Mgr. Mánka, zda byl spokojen s odpovědí na první interpelaci.

Mgr. Mánek – mohlo to být jednoduché, že nic takového dělat nebudete. Přesto bych požadoval doplnění, protože dle mého jste se to snažil přehodit na nás zastupitele, že pokud máme nějaké požadavky, máme si to sami připravit. Myslím si, že to má připravit vedení města, pokud takový zájem má. Ptám se, zda jste schopni a ochotni připravit nějaká pravidla s ohledem na bezúhonnost, střet zájmů členů komisí a výborů, aby byla zajištěna jejich důvěryhodnost.

Ing. Vele – já už jsem to zde říkal, že nám to žádná legislativa neumožňuje. To je spíš otázka na právníky, požádám pana tajemníka. Jak bychom měli vytvořit pravidla pro lustrování jednotlivých členů komisí a výborů, to nevím.

Mgr. Mánek – mně nejde o to, jestli nám to ukládá nebo neukládá legislativa, já vím, že neukládá. Ale pokud je vůle, to nějakým způsobem řešit. Pokud vy sami ta pravidla nemáte důvod stanovit, nebo nechcete, tak já to respektuji, ale je potřeba, aby to zaznělo.

Ing. Vele – to není otázka – vy nechcete. Já si jen nedokážu představit, jak ty pravidla stanovit.

JUDr. Řeháček – už to řekl pan Mánek, je to skutečně na vůli zastupitelstva. Pokud by někdo taková pravidla navrhl, byla by zde projednána a schválena, tak by do jisté míry, pokud by nebyla vnímána jako diskriminační nebo nepřiměřená, tak určitá míra bezúhonnosti by byla u určitých pozic odůvodnitelná. Zákon to neřeší, muselo by to vzejít ze zastupitelstva.

Ing. Vele – u doložení trestu bezúhonnosti, když mi přinese ten člověk výpis z rejstříku trestu, což je jediný adekvátní dokument, i když je negativní, tak může být v současné době 5 x obžalovaný. Nemám problém s tím, vytvořit ta pravidla, ale nemám tu myšlenku, nevím, jak to uchopit.

Mgr. Mánek – dobře, nevíte, děkuji.

Ing. Vele – ptám se pana Mánka, jestli je spokojený s odpovědí na interpelaci č.2?

Mgr. Mánek – o této odpovědi vím, asi pravděpodobně výsledek jejich rozboru nemáte?

Ing. Vele – dnes ráno jsme to dostali, ještě jsem to nečetl. Je to na programu pondělní porady.

Mgr. Mánek – byl bych rád, a tím tu interpelaci rozšiřuji, abychom na příštím zastupitelstvu byli o tom výsledku informováni, jak budete postupovat s ohledem na ten právní rozbor.

Ing. Vele – jak je pan Kouřil spokojen s odpovědí na interpelaci č.3?

Ing. Kouřil – je to v pořádku.

Ing. Vele – pan Švarc – interpelace č.4.

Mgr. Švarc – děkuji, takto mi to stačí.

Ing. Vele – paní Pastuchová – interpelace č.5.

Mgr. Pastuchová – vy jste mi vlastně neodpověděl, odpověděl jste, že vše zvládnete, ale jasná odpověď nezazněla. Primátorka jsem nebyla, takže nemohu posoudit práci primátora a ekonomického náměstka, ale myslím si, že jste si na svá bedra vzal za to, že jste koaličním partnerům musel uvolnit dalšího náměstka. Určitě budu sledovat, jak svoji práci zvládáte, tak, jako ji sleduji u dalších náměstků. Myslím si, že jste takto ubral jednoho náměstka, protože kdybyste přidal ještě dalšího, tak by se ten městský rozpočet, tím, že jste nabrali další pozice, ještě navýšil. Takže jste takovým obětním beránkem.

Ing. Vele – interpelace č. 6, pan Hejtmánek.

Pan Hejtmánek – moc spokojen nejsem. Zajímalo by mě, jestli byla stanovena nějaká strategie, popř. metodický plán. V jakém období bude případně opozice přizvána k tomu, aby se podílela v této pracovní skupině? Jestli bude zvolen nějaký postup, tak jestli to bude o tom, abychom jen tupě hlasovali nebo abychom mohli přispět?

MgA. Chuchlík – pokusil jsem se vysvětlit důvody proč jsme tu komisi takto stanovili, to z odpovědi vyplývá docela jednoznačně. Jedná se o úplně nové téma, snažíme se tu agendu ustanovit, kategorizovat, připravit podmínky pro to, aby se začlenila do struktury těch poradních orgánů rady v režimu jako ostatní komise. Zatím se ta debata v komisi vede o tom, jak uchopit jak které strany a začít je rozvíjet, v jakém pořadí. Představujeme si, že horizontu jednoho roku bude tato strategie zpracovaná a budeme moci předstoupit s nějakým jasným plánem.

Pan Hejtmánek – jakým způsobem byli zvolení členové komise? Podle jaké způsobilosti, jaké mají mít znalosti, že nemohli být zvoleni členové opozičních stran, kteří si myslím, že jsou velkými odborníky.

MgA. Chuchlík – ohledně členů opozičních stran jsem se vyjádřil v odpovědi. Rádi je přivítáme v momentě, kdy budeme mít plán a budeme umět nastavit fungování komise ve standardnějším režimu. Jak byli zvoleni členové – požádali jsme koaliční partnery, aby nominovali své lidi a my jsme si vybrali odborníky, kteří pokrývají nějakou část spektra.

Ing. Vele – pan Kouřil, interpelace č. 7.

Ing. Kouřil – mohl bych požádat o časovou řadu vývoje pracovních míst z období před covidem 2019, až po ten plán roku 2023? Roky 2019 až 2022 můžeme mít v porovnání plán vs. skutečnost, aby bylo vidět, kolik se rozpočtovalo, plánovalo a jaká byla skutečnost a s jakým počtem se plánuje pro rok 2023. To je těch 337 míst. Aby byl vidět ten vývoj.

Ing. Vele – můžeme to vzít jako novou interpelaci?

Ing. Kouřil – ano.

Ing. Vele – tam je potřeba zohlednit jednu věc – docházelo k navýšení tabulkových platů. Tzn., že to číslo může být zavádějící. Navýšení mezd neznamená, že se přibral pracovník, ale mohly se navýšit tarify, k čemuž došlo.

Ing. Kouřil – mně šlo o počty pracovních míst.

Ing. Vele – počty pracovních míst nepřepočítané na finance, tak teď je to jasné.

Interpelace č. 8 od pana Paucha.

Pan Pauch – jsem spokojen. Dám vědět voličům na Proseči, o kolik se to prodražilo. Ještě by mě zajímalo, zda je na to nějaká záruka, kdyby se třeba na jaře vyskytly nějaké problémy?

Ing. Roubíček – na to jsou klasické záruční podmínky, které vyplynou ze smlouvy o dílo. Vy jste zmínil, že se to prodražilo?

Pan Pauch – původní záměr byl 8 milionů Kč a skutečná cena byla 12 milionů Kč.

Ing. Roubíček – je to naopak, celé to je zlevněné o 4 miliony Kč. Záruku z hlavy nevím, jestli chcete, nechám Vám ji dodatečně poslat.

Pan Pauch – ano, stačí mailem.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/206/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 24. listopadu 2022

24) Zpráva o činnosti představitelů města

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

Žádné dotazy na činnost představitelů města nebyly.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/207/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

Zprávu o činnosti představitelů města za období od 12. listopadu do 2. prosince 2022.

25) Valná hromada společnosti DPMLJ, a.s. - na stůl

Předkládá: Ing. Miloš Vele, primátor

Ing. Vele – materiál jsme obdrželi na poslední chvíli, proto je zařazen jako materiál na stůl. Požádal mě o to liberecký primátor, členům, kteří jsou zde uvedeni, končí mandáty, proto je na leden svolána valná hromada.

Mgr. Mánek – u pana Pospíšila jsem schopen nějakou odbornost vyčíst. Jen by mě zajímalo, když je nominován pan Polák, jaké k tomu má odborné předpoklady? Myslím si, že v koalici i opozici najdeme výraznější tváře s ohledem na odbornost v dopravě. Proč jste vybrali pana Poláka a ne např. pana Šídu, který se v té dopravě angažoval?

Mgr. Šída – pan Polák k tomu samozřejmě nějakou způsobilost má, je to člověk, který koordinuje poměrně rozsáhlé projekty, myslím si, že sami víte, který projekt má nyní na starosti. Myslím si, že toto samo o sobě ho kvalifikuje k výkonu takovéto funkce. Mezi jeho silné stránky patří především komunikační dovednosti a vedení týmu lidí. Myslím si, že jeho nominace je na místě.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-7-0

USNESENÍ ZM/208/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

konání řádné valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, Liberec 461 71, IČO 473 11 975 dne 12. 1. 2023 od 10:00 v sídle společnosti;

B. d e l e g u j e

ustanovením § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) na tuto valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., primátora města Ing. Miloše Veleho, bytem Jablonec nad Nisou;

C. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu hlasováním a výkonem práv statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře, přičemž ponechává na zvážení Ing. Miloše Veleho, jako delegované osoby, jak bude na valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů;

D. n a v r h u j e

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) valné hromadě společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., odvolání Ing. Borise Pospíšila a Mgr. Jana Zemana z dozorčí rady společnosti a jmenování Ing. Borise Pospíšila (bytem Jablonec nad Nisou) a Jana Poláka (bytem Jablonec nad Nisou) do dozorčí rady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

26) Nové interpelace

Mgr. Pastuchová – na Ing. Hamplovou – na minulém zastupitelstvu jasná odpověď nezazněla. Již není tajemstvím, že vedení nemocnice intenzivně pracuje na přesvědčení zaměstnanců k právní změně formy nemocnice na akciovou společnost. Velká část zaměstnanců z toho má samozřejmě obavy. Proto bych se znovu zeptala, jestli město připravuje právní změnu formy z příspěvkové organizace na akciovou společnost s tím, že by tam pak byl vstup Libereckého kraje do majetkové struktury nemocnice.

Ing. Hamplová – toto téma budeme mít na koaličním jednání v lednu.

Mgr. Pastuchová – vím, že zastupitel Jablonce pan Macek, který už není bohužel zastupitelem, řekl, že to nikdy nedopustí. Jak se na to tváří Starostové pro Liberecký kraj?

Ing. Hamplová – nejsem obeznámena s detaily názoru pana Macka.

Mgr. Pastuchová – pan Macek řekl, že nikdy nedopustí, aby se příspěvková organizace nemocnice přeměnila na akciovou společnost. Budete mít koaliční jednání, a ptám se, jaký na to mají názor Starostové pro LK?

Ing. Hamplová – Starostové pro LK jsou součástí koalice, která o tom bude v lednu jednat.

Mgr. Pastuchová – takže si měsíc zase počkáme, i když už víme, že nemocnice na tom intenzivně pracuje.

Mgr. Mánek – v tuto chvíli v nemocnici pracuje něco kolem stovek zaměstnanců, myslím tak 800. Ti lidé mají určité obavy, obrací se na nás, jako na zastupitele, co se s tím dá dělat, změnu právní formy nechtějí. Chápu, že vedení nemocnice vyvíjí nějakou aktivitu. Vedle toho mě ale zajímá názor jednotlivých členů vedení města, kteří zastupují nějaké subjekty. Chápu, že bude koaliční jednání, ale v tuto chvíli někdo rozpoutal nějakou diskuzi a vytváří nejistotu. Pokud zde nezazní jednoznačná odpověď, tak ty lidi necháme ještě další měsíc v nějaké nejistotě. Vedení města tu je od toho, aby řeklo nějaký názor a toho jsme se nedočkali.

Ing. Vele – pořád jsme v interpelacích, mám pocit, že jsme již začali diskutovat.

Mgr. Mánek – já bych byl rád, aby paní Hamplová písemně dokázala do příštího zastupitelstva odpovědět, jak se k tomu staví, nejen Starostové, ale i ostatní politické subjekty a paní Pastuchová dostala legitimní odpověď alespoň do příštího zastupitelstva, když nyní paní Hamplová neví. Jak se k tomu budou Starostové stavět?

Ing. Vele – teď to vnímám jako jasně nadefinovanou interpelaci.

Ing. Kouřil – měl jsem interpelaci, na kterou mi bylo odpovězeno ohledně odměn v orgánech městských společností. Dnes jsme schvalovali, kdo bude zastupovat na Dozorčí radě DPMLJ. Je možné doplnit ještě toto, jaká tam bude odměna?

Ing. Vele – to budeme moci doplnit až proběhne valná hromada, počítají prý s nějakým navýšením, ale konkrétní číslo nezaznělo. Pokud to bude jasné do uzávěrky materiálů příštího zastupitelstva, dáme to tam.

Ing. Kouřil – ano, děkuji.

27) Rozprava – diskuze

Pan Pauch – chtěl bych poděkovat jménem obyvatel Proseče ohledně přemnožení divočáků. Co se začalo konat, je tam docela klidněji. Děkuji i krizovému štábu a panu Švarcovi z Městské policie, která zabezpečuje tu klec. Doufám, že příště se to bude řešit rychleji.

Ing. Vele – děkuji za toto poděkování, to tu moc často nezaznívá. Doplním – za víkend, kdy byly zavřeny lesy, bylo zastřeleno 5 prasat, od doby celkové uzávěrky jich bylo zastřeleno celkem 12, z toho 3 se chytili do pasti. Podle odborníků to je poměrně veliké číslo. Jediným problémem jsou neposlušní občané, kteří nerespektují zákazové tabulky a chodí do lesa, Městská policie je musí pokutovat. Bylo provedeno 23 kontrol a udělovali blokové pokuty.

Mgr. Švarc – kontroly dále pokračují a při dalším uzavření jsme domluveni s myslivci. Chtěl bych apelovat na lidi, dochází k odstřelu velice výkonným střelivem, a lidi při nerespektování zákazu riskují své životy a zdraví.

Primátor města ukončil jednání ZM v 15,40 hod.

Ing. Miloš Vele
primátor města

ověřovatelé: Martin Bauer, Tomáš Kott

Vytvořeno 23.12.2022 11:09:23 | přečteno 79x | Petr Vitvar
load