Usnesení 15.12.2022

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 15. prosince 2022. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/187/2022

A. bere na vědomí

dopis pana P***** J*****, *****, Jablonec nad Nisou, vyjádření oddělení správy komunikací a oddělení přípravy a realizace investic.

ZM/188/2022

A.1 schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 45 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
daňové příjmy ve výši                892 555 tis. Kč
nedaňové příjmy ve výši            129 187 tis. Kč
kapitálové příjmy ve výši            63 610 tis. Kč
přijaté transfery ve výši              192 690 tis. Kč
financování ve výši                    360 817 tis. Kč
celkem příjmy ve výši             1 638 858 tis. Kč
běžné výdaje ve výši                 1 116 413 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši           481 758 tis. Kč
financování ve výši                    40 687 tis. Kč
celkem výdaje ve výši             1 638 858 tis. Kč

A.2 schvaluje

dodatek č. 1 k XIII. rozpočtovým opatřením v předloženém znění dle důvodové zprávy.

ZM/189/2022

A.1 bere na vědomí

hospodaření města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí 2022

A.2 bere na vědomí

účetní závěrku města Jablonec nad Nisou k 30. 9. 2022

ZM/190/2022

A.1 schvaluje

účetní odpis nedobytných pohledávek z titulu neuhrazených úhrad za sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu v období od roku 2003 do roku 2019 v celkové výši 566.986,31 Kč dle seznamu jednotlivých pohledávek uvedených v příloze, a to včetně odpisu případného příslušenství pohledávek;

A.2 schvaluje

účetní odpis nedobytných pohledávek z titulu neuhrazených úhrad za zajištění sociálních pohřbů městem v období roku 2012 do roku 2017 v celkové výši 25.197,53 Kč dle seznamu jednotlivých pohledávek uvedených v příloze, a to včetně odpisu případného příslušenství pohledávek.

ZM/191/2022

A. bere na vědomí

informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za 3. čtvrtletí 2022

ZM/192/2022

A. schvaluje

pravidla rozpočtového provizoria města Jablonce nad Nisou pro rok 2023 a maximální měsíční limity příspěvků organizacím města v roce 2023

ZM/193/2022

A. schvaluje

poskytnutí návratné finanční výpomoci Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 60254041, ve výši 800 000,- Kč s termínem navrácení poskytnutých peněžních prostředků do 31. 3. 2023,

B. pověřuje

Ing. Miloše Veleho, primátora města uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou s Dopravním sdružením obcí Jablonecka.

ZM/194/2022

A. rozhoduje

o poskytnutí dotace 303 919,00 KčProgramu podpory výstavby technické infrastruktury na projekty:
 

A.1 rozhoduje

ČOV Prosečská 128
žadatel: Bytové družstvo Prosečská 128
výše dotace: max. 137 544,00 Kč
 

A.2 rozhoduje

Kanalizační přípojka Prosečská 13
žadatel: L***** S*****
výše dotace: max. 100 000,00 Kč
 

A.3 rozhoduje

Kanalizační přípojka, Zahradní ul. 3740/10
žadatel: Ing. V. Z*****, Ing. V. Z*****, D. Š*****
výše dotace: max. 66 375,00 Kč

B.1 pověřuje

Mgr. Ivetu Habadovou, MBA, vedoucí oddělení dotací, vyzvat žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

B.2 pověřuje

Ing. Miloše Veleho, primátora města, uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.

ZM/195/2022

A. rozhoduje

o poskytnutí dotace 781 212,50 z Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou na projekty:
 

A.1 rozhoduje

Obnova západní fasády domu v ul. Komenského 1283/21
žadatel: L***** H*****
výše dotace: max. 149 000,00 Kč
 

A.2 rozhoduje

Obnova fasády - Saskova 673/5, Jablonec n.N.
žadatel: Ing. J***** K*****
výše dotace: max. 150 000,00 Kč

A.3 rozhoduje

Oprava fasády - zadní část, BD Podhorská 38 
žadatel: Ing. M***** B*****, Ing. T***** B*****
výše dotace: max. 150 000,00 Kč

A.4 rozhoduje

Oprava fasády domu Antonína Chvojky 2140/8, Jablonec nad Nisou, 466 01 - 2. etapa
žadatel: SPEKTA spol. s r.o.
výše dotace: max. 102 000,00 Kč
 

A.5 rozhoduje

Výměna oken Podhorská 41 - IV. etapa
žadatel: JUDr. J***** H*****
výše dotace: max. 80 212,50 Kč

A.6 rozhoduje

Oprava střechy domu č.p. 1104 v ulici Podhorská v Jablonci nad Nisou
žadatel: M***** R***** L*****
výše dotace: max. 150 000,00 Kč

B.1 pověřuje

Mgr. Ivetu Habadovou, MBA, vedoucí oddělení dotací, vyzvat žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

B.2 pověřuje

Ing. Miloše Veleho, primátora města, uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.

ZM/196/2022

A. schvaluje

Uzavření darovací smlouvy budoucí s Libereckým krajem na stavbu „Ul. Palackého - chodník u požární zbrojnice, Jablonec nad Nisou

B. ukládá

Ing. Milošovi Velemu, primátorovi města, podepsání darovací smlouvy budoucí na stavbu „Ul. Palackého - chodník u požární zbrojnice, Jablonec nad Nisou „ dle důvodové zprávy

ZM/197/2022

A. schvaluje

Realizaci staveb rekonstrukce mostu Pod Kynastem a lávky v ul. Horská
 

B. ukládá

Ing, Milošovi Velemu, primátorovi města, zajištění finančních prostředků na realizaci staveb rekonstrukce mostu Pod Kynastem a lávky v ul. Horská dle důvodové zprávy.
 
 

ZM/198/2022

A. schvaluje

realizaci projektu „Výměna oken - ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou v roce 2023
 

B. ukládá

Ing. Milošovi Velemu , primátorovi města, zajistit financování akce na rok 2023
 

ZM/199/2022

A. schvaluje

realizaci projektu „Sanace vlhkého zdiva v 1.PP - ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou v roce 2023
 

B. ukládá

Ing. Milošovi Velemu , primátorovi města, zajistit financování akce na rok 2023
 

ZM/200/2022

A. schvaluje

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s. a Statutárním městem Jablonec nad Nisou za účelem realizace stavby „ Jablonec n.N., Kokonín - rekonstrukce vodojemu Zákoutí a přívodního řadu“

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, primátorovi města, podepsat Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Jablonec n.N., Kokonín - rekonstrukce vodojemu Zákoutí a přívodního řadu“   

ZM/201/2022

A. bere na vědomí

informace o stavu zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023.

ZM/202/2022

A. rozhoduje

o poskytnutí účelové dotace na rok 2023 z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou, IČO 25434411, založenou městem Jablonec nad Nisou, dle důvodové zprávy

B. schvaluje

smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou, IČO 25434411, v předloženém znění

ZM/203/2022

A. rozhoduje

o poskytnutí individuální dotace ve výši 170 000 Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou zapsanému spolku SeniA se sídlem Dlouhá 1376/25a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 27010031 na sociální službu centrum denních služeb pro seniory s demencemi v Jablonci nad Nisou na rok 2022 dle důvodové zprávy,

B. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ev. č. SD/2022/0986 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem SeniA se sídlem Dlouhá 1376/25a, IČO: 27010031 v předloženém znění. 

ZM/204/2022

A. rozhoduje

o poskytnutí individuální dotace ve výši 350 000 Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Dětskému diagnostickému ústavu, středisku výchovné péče a základní škole, Liberec se sídlem U Opatrovny 444/3, 460 01 Liberec, IČO: 46748083 na vybavení a činnost Střediska výchovné péče v Jablonci nad Nisou na rok 2023 dle důvodové zprávy,
 

B. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ev. č. SD/2022/1007 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Dětským diagnostickým ústavem, střediskem výchovné péče a základní školou, Liberec se sídlem U Opatrovny 444/3, 460 01 Liberec IV-Perštýn, IČO: 46748083 v předloženém znění.
 

ZM/205/2022

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

ZM/206/2022

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací  z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 24. listopadu 2022

ZM/207/2022

A. bere na vědomí

Zprávu o činnosti představitelů města za období od 12. listopadu do 2. prosince 2022.

ZM/208/2022

A. bere na vědomí

konání řádné valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, Liberec 461 71, IČO 473 11 975  dne 12. 1. 2023 od 10:00 v sídle společnosti ;

B. deleguje

ustanovením § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) na tuto valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., primátora města Ing. Miloše Veleho, nar.  *****1962, bytem *****Jablonec nad Nisou ;

C. pověřuje

delegovanou osobu hlasováním a výkonem práv statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře, přičemž ponechává na zvážení Ing. Miloše Veleho , jako delegované osoby, jak bude na valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů;

D. navrhuje

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) valné hromadě společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., odvolání Ing. Borise Pospíšila a Mgr. Jana Zemana z dozorčí rady  společnosti a jmenování Ing. Borise Pospíšila (nar. ***** 1971, bytem *****Jablonec nad Nisou) a Jana Poláka (nar. *****1978, bytem ***** Jablonec nad Nisou) do dozorčí rady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Vytvořeno 16.12.2022 14:06:22 | přečteno 170x | Petr Vitvar
load