Zápis 10.02.2022

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 10. února 2022 od 13,00 hodin

Přítomno: 30 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Petr Vobořil, Mgr. Michal Švarc

Zapsala: Jiřina Hartmanová

1) Zahájení

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský, zahájil 2. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ve 13,05 hod.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup byli přítomni tito zastupitelé:

Janoušek Pavel

Ing. arch. Klápště Petr

Ing. Matek Štěpán

Mgr. Pastuchová Jana

Mgr. Šída Jaroslav

Bc. Šípková Martina

Mgr. Švarc Michal

Mgr. Tejmlová Michaela LL.M.

MUDr. Vraný Michael

Mgr. Zeman Jan

Mgr. Žur Pavel

Na začátku jednání bylo on-line připojeno 11 zastupitelů, osobně jich bylo přítomno 17, celkem bylo přítomno 28 zastupitelů.

Dále primátor konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek. Oznámil, že z dnešního jednání je pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam a přímý videopřenos. Zvukový záznam bude se zápisem zveřejněn na webových stránkách města.

Při hlasování u jednotlivých bodů se primátor vždy dotázal online připojených zastupitelů, jak chtějí hlasovat, následně bylo jejich prohlášení, které zaznělo rovněž nahlas, zaznamenáno na hlasovacím zařízení.

2) Schválení programu

Primátor přečetl materiály dodané na stůl:

- mapka k bodu č. 13) Výkup a bezúplatný převod nemovitostí -- na žádost z jednání předsedů klubů Mgr. Opatrného -- byla špatně čitelná

- Výkaz práce ředitele Jablonecké dopravní a.s.

V bodu č. 6) Opětovná volba přísedících Okresního soudu Jablonec nad Nisou se jedná o opětovnou volbu, kdy se přísedící již nechodí zastupitelům představovat.

Usnesení bodu č. 9) Vlajka pro Tibet je navrženo ve variantách.

Bod č. 11) Strategický plán města Jablonec nad Nisou je časován na 14,30 hod.

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

4) Kontokorentní úvěr

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

5) Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2022

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

6) Opětovná volba přísedících Okresního soudu Jablonec nad Nisou

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

7) Dopisy občanů

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

8) Peněžité dary - kancelář primátora

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

9) Vlajka pro Tibet

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

10) Poskytnutí účelové dotace založené společnosti Městské divadlo na rok 2022

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

11) Strategický plán města Jablonec nad Nisou - časování bodu 14,30 hod.

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

12) Podnět na změnu Územního plánu Jablonec nad Nisou - "Info C"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

13) Výkup a bezúplatný převod nemovitostí - "Info M,P,Ž"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

14) Prodej objektů - "Info N,P"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

15) Převody pozemků - "Info C,K,N,P,R,Š,V"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

16) Dohoda o narovnání - Úřad práce České republiky

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

17) Program obnovy MPZ Jablonec nad Nisou pro rok 2022

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

18) Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2022

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

19) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

20) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

21) Zpráva o činnosti primátora města a jeho náměstků

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

22) Nové interpelace

23) Rozprava -- diskuze

Pan Polák -- dávám protinávrh, abychom v programu za bod č. 3 zařadili bod č. 20, pak č. 21 a pokračovali bodem č. 4.

Hlasování o protinávrhu 8-11-7-2

Nebyl přijat

Příchod Ing. Říha 13,12 hod.

Původní návrh programu byl schválen 19-0-8-2

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

Primátor navrhl na ověřovatele zápisu zastupitele pana Petra Vobořila a Mgr. Michala Švarce. Návrhová komise byla navržena v tomto složení: předseda paní Marcela Höferová, členové -- pan Petr Vobořil a Mgr. Michal Švarc, zapisovatelka Jiřina Hartmanová, pracovnice kanceláře tajemníka.

Návrh byl schválen 28-0-0-1

Online se připojil Ing. Macek

4) Kontokorentní úvěr

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- je to tradiční bod vždy před rozpočtem města, kdy máme součástí financování rozpočtu kontokorentní úvěr jako pojistku pro případ nějakého velkého finančního nedostatku. V loňském roce jsme této možnosti nevyužili, neplánujeme využít ani v roce letošním. Výše 45 milionů Kč je alikvotní s výší rezerv navržených v rozpočtu.

Ing. Valešová -- jen bych si ujasnila -- mluvil jste o 45 milionech Kč, v usnesení je 70 milionů Kč.

Ing. Kouřil -- to vychází z úrovně, která je zasmluvněna s Komerční bankou, takže jsme to neměnili. To znamená, že kdybychom chtěli čerpat výše, než je navrženo v rozpočtu, tak je to možné, ale nepočítáme s tím.

Ing. Valešová -- jsem principiálně pro tento krok, ale zastavím se u faktu, že v posledních letech k čerpání nedošlo a ani s tím nepočítáte. Vlastně si osobně přeji, aby k tomu čerpání došlo, samozřejmě ne proto, že se nestačí provozní náklady pokrývat z daňových výnosů, ale proto, že včas započneme investice a opravy. Tím, že město schvaluje rozpočet až v únoru, tak do té doby jsme v rozpočtovém provizoriu a není možné zasmluvňovat nové investiční akce. Ovlivňuje to např. školy, které potřebují stihnout opravy v letních měsících a do schválení rozpočtu nemohou nic podniknout. Vyzývám tedy město k včasné realizaci oprav a investic i za cenu krátkodobého čerpání úvěru, který vykryjeme z příjmu dalších měsíců.

Ing. Matek -- bývala zvykem výše 50 milionů Kč tohoto úvěru. Očekáváme nějaké nepříznivé události, že tento kontokorent uzavíráme na částku 70 milionů Kč i přesto, že podle poslední zprávy plnění portfolia má město dostatek disponibilních prostředků uložených v portfoliu, které v současnosti vynáší pouze 2%? Nebylo by jednodušší utratit a ne realokovat tyto prostředky, které má město na účtech?

Ing. Kouřil -- reakce na paní Valešovou -- nejsem si vědom toho, že by nás něco brzdilo ve spuštění těch akcí. Myslím si, že to čerpání s tím vůbec nesouvisí. Prostředky na účtech máme, abychom mohli všechny akce zahájit, a kontokorentní úvěr zapojujeme do rozpočtu proto, aby se v roce 2022 udělalo co nejvíce práce a mohlo spustit co nejvíce akcí. A co se týká zhodnocování prostředků, tak ty nerizikové operace v rámci portfolia, tak skutečně tím, že inflace vyskočila tak nahoru, tak to může budit tento dojem, ale jít do nějakých jiných produktů, které by byly zase rizikové, to si nepřejeme. Chceme, aby ta bezpečnost byla zachována.

Ing. Matek -- rozumím nějakému únosnému riziku při správě portfolia. Ptal jsem se, jestli není nasnadě uvažovat, že v případě toho, že ty peníze vlivem úrokových sazeb a inflace jsou vysoké, tak primárně nepočítat s těmito penězi a nepočkat si na aktivaci nebo na nějaké úvěry, až se ta situace srovná.

Ing. Kouřil -- moc dobře jsem nerozuměl, je možno dotaz zopakovat?

Ing. Matek -- není nasnadě uvažovat o tom, o zapojení těchto disponibilních prostředků, než čerpat dražší cizí peníze a nepočkat si, až se situace s úrokovými sazbami srovná?

Ing. Kouřil -- my nebudeme čerpat žádný úvěr. Ke konci roku jsme měli na účtech města 280 milionů Kč, o 75 milionů Kč více než v roce 2020 a tento kontokorentní úvěr zapojujeme do rozpočtu účelově, abychom mohli co nejvíce vlastních prostředků zapojit do akce.

Ing. Valešová -- chtěla jsem dovysvětlit to prodlení se započetím investičních akcí -- to samozřejmě není způsobeno nedostatkem finančních prostředků. Co nás brzdí, je schvalování rozpočtu v únoru, kdy nemůžeme začít nové investiční akce, bez toho aniž by byly schváleny.

RNDr. Čeřovský -- nevím, jestli to nenechat na diskuzi k rozpočtu.

MgA. Chuchlík -- chtěl jsem zmínit, že tam vztah je, mezi rozpočtovým provizoriem a čerpáním, protože téměř 2 měsíce nemůžeme vypsat výběrové řízení na dodavatele na větší zakázku, kvůli tomu, že provizorium má nějaká pravidla.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-4-2

USNESENÍ ZM/15/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru ve výši 70 mil. Kč od Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054 na dobu určitou se splatností do 28. 2. 2023 a úrokovou sazbou O/N PRIBOR + pevná odchylka ve výši 0,20 % p. a. a poplatkem za rezervaci zdrojů ve výši 0,05 % p. a. z nečerpané jistiny úvěru.

5) Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2022

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- okomentoval materiál dle důvodové zprávy -- viz zvukový záznam bodu na webu města.

Ing. Valešová -- bohužel rozpočet není možné podpořit z několika důvodů. Za prvé -- skladba investičních akcí nenaplňuje programové prohlášení koalice, za druhé -- nealokují se dostatečné prostředky na opravy. Rozpočet nereflektuje aktuální krizovou situaci na trhu s enegiemi a výrazně navyšuje příspěvek do společnosti SPORT Jablonec. K investičním akcím -- rozpočet zahrnuje rekordní přesun financování z roku 2021, ve kterém byla položka kapitálových výdajů čerpána pouze z 56 %. Podrobné zdůvodnění jsme od náměstka pro rozvoj písemně obdrželi, ale opakuji, že na tomto má lví podíl schvalování rozpočtu v únoru. K výdajům na opravy -- rozpočet alokuje na opravy 150 milionů Kč, z toho 31 milionů je přechod financování z roku 2021. Je to vyšší částka než v předchozích letech, ale není dostatečná. Město potřebuje v následujících 4 letech realizovat opravy za více než 1 miliardu Kč. Tato částka se bude dál navyšovat o inflaci, která je v současné době na úrovni 8,5 %, a na poli stavebních materiálů a prací se pohybuje v řádech desítek %. Této situaci šlo předejít včasnou realizací oprav v minulých letech, kdy ceny materiálů i prací byly mnohem nižší, a i úrokové sazby. Vyzývám vedení města k řešení havarijních stavů a oprav městského majetku, abychom město nepředávali s vyšším infrastrukturním dluhem, než máme nyní. Město musí okamžitě zareagovat na nárůst cen energií. Je skvělé, že má město vysoutěžený produkt pro rok 2022 a jeho cenu zafixovanou, ale čeká nás nákup na další období a nelze předpokládat výrazné snížení cen. Tyto položky výrazně zvýší náklady v následujících letech. Pokud se nebudeme snažit cenu energií snížit, může to vést do situace, kdy bude město řešit pouze provozní výdaje a bude mít velmi omezené možnosti investovat. Rozpočet počítá pouze s investicí do veřejného osvětlení, ale je nutné pracovat na snížení energetické náročnosti budov v majetku města a snažit se o energetickou soběstačnost. Vyzývám vedení města k zadání energetických auditů a hledání úspor spotřeby energie. Rozpočet ukazuje na zásadní navýšení dotace pro společnost SPORT Jablonec s.r.o., která provozuje veřejná sportoviště. Minulý rok návrh rozpočtu počítal s částkou 20 milionů Kč, nyní to je 38,5 milionů Kč. Kromě nárůstu mezd a energií, je to dáno tím, že společnost začala nově spravovat fotbalový stadion. Podle předloženého rozpočtu jsou náklady na provoz stadionu 7,5 milionu Kč, výnosy za užívání stadionu 1,5 milionu Kč. Město bude na jeho provoz přispívat 6 milionů Kč. Ovšem náklady jsou daleko vyšší. Současné, které máme v rozpočtu uvedené, vycházejí z roku 2020. Fotbalový stadion měl zafixované ceny energií do roku 2021. Podle informací z finančního výboru pouze náklady na vytápění trávníku vycházejí dle aktuálních cen na 7,5 milionů Kč. Podle aktuální nájemní smlouvy budou náklady převyšující 1,5 milionu Kč hrazeny pouze do července tohoto roku ze strany fotbalového klubu, dále situace již řešena není a pravděpodobně další nárůst padne na město. Zastupitelé by měli mít celkovou výši nákladů spojenou s fotbalovým stadionem, materiál to neobsahuje. Celkový rozpočet společnosti SPORT Jablonec je z 1/3 tvořen energiemi, proto zde platí nutnost okamžitého řešení jeho energetické náročnosti dvojnásob. To jsou některé z důvodů, proč nemohu podpořit rozpočet pro rok 2022.

MgA. Chuchlík -- myslím si, že takovéto zásadní komentáře by si zasloužily nějakou reakci.

Ing. Kouřil -- my jsme to již komentovali na finančním výboru, hovořili jsme o tom na semináři. V polovině loňského roku jsme se rozhodli, jako vlastník areálu, ho udržet v provozu i s tou činností fotbalového klubu. Je to i jakási naše podpora mládeže a dětí, které se tomu sportu věnují. V rámci finančních možností klubu ta čísla vychází tak, jak zazněla, to je věc vůle, tu činnost podpořit.

MgA. Chuchlík -- asi víte, že správa prvoligového stadionu neznamená podporu dětského nebo dorosteneckého sportu a tímto opatřením vytváříte nějakou rozpočtovou zátěž. Na druhou stranu se nevyvažuje to, co víme, že tu je miliardová potřebná investice do správy městského majetku, do kterého se dává míň než je potřeba.

Ing. Kouřil -- nemáte pravdu, co s týká oprav, tak v období 2016-2020 jsme se pohybovali v průměru 75 milionů Kč, je to i v podkladech které máte k dispozici. V roce 2021 jsme na opravy havarijních stavů vydali částku na úrovni 90 milionů Kč a teď se dostáváme ke 150 milionům Kč, kde jsou započítány i akce v rámci OIV, které mají charakter oprav. Jdeme cestou dynamicky zrychlit tempo oprav a rekonstrukcí, rezervujeme na to dostatek prostředků, které jsme schopni také v rámci pracovního týmu, který máme k dispozici, realizovat. Kdybychom rezervovali částku 200, 400, 500 milionů Kč, museli bychom i navýšit kapacity lidských zdrojů, které by se tomu věnovaly. Takže to je částka, kterou jsme schopni realizovat.

MgA. Chuchlík -- nemohu souhlasit s tím, že bych neměl pravdu. Neříkal jsem, že náklady na správu klesají, říkal jsem, že peníze odtékají novými kanály pryč, zdroje peněz jsou pro rozpočet omezené a přestože došlo k navýšení peněz do správy, tak je to navýšení nedostatečné. Máme k dispozici audit SPORTu, víme, co všechno je potřeba, máme k dispozici komentáře v jakém stavu je městský majetek, a ten stále není dostatečně investován a spravován. V této situaci musíme vydávat peníze na správu prvoligového stadionu.

Mgr. Mánek -- součástí dohody s fotbalovým klubem je, že daleko více dětí bude přicházet na fotbalový stadion, budou tam mít možnost trénovat a využívat zázemí daleko intenzivněji. Naší podmínkou bylo, že FK Jablonec bude mít daleko větší návaznost ohledně mládeže, mělo by to přinést střípky toho, že z Jablonce máme odchovance, kteří přechází z mládeže do dospělého fotbalu. FK Jablonec jde touto cestou a dá těmto dětem šanci. V rámci činnosti mládeže jsme se v tomto posunuli podstatně dále.

MgA. Chuchlík -- jsme ve shodě, že je důležitá provazba mezi mládežnickým, dětským sportem a tím vrcholovým. Toto nikdo nerozporuje. Je řeč o tom, jaké finanční závazky si na sebe město bere v proporci k ostatním potřebám, které v rozpočtu máme. Toto bych uzavřel a okomentoval investice. Musím zmínit cyklopruhy Palackého, od našeho zásahu do projektu došlo k novým úpravám. Zmizela práce s vegetací, to považuji za velkou škodu. Jedná se o položku 31 milionů Kč a 15,5 milionů Kč, to se vydá na úpravy důležité městské třídy. Vydá se na úpravy vrchu, toho, jak vypadá nahoře, přičemž vlastně nikdo neřešil, jak vlastně vypadá. Něco tam zůstalo z úprav, které jsme tehdy vykonzultovali, něco zase zmizelo. Cílem projektu je integrace cyklistů, což je v pořádku, ale tato třída má mnoho dalších významů a ty jsou málo zohledněny. Je to vidět v porovnání s tím, jak je rozdělena celá velká akce dešťová kanalizace. To je souprojektí, které je rozděleno do 5 položek, které dohromady dávají asi 50 milionů Kč. Tam se naopak řeší jenom to, co je pod zemí. Opět tomu vyčítám, že se nedostatečně řeší, jak vypadá veřejné prostranství. U Palackého je nešikovné, že zainvestujeme vršek, a to, co je dole, zůstane netknuto, to má vliv na spoustu věcí. U dešťové kanalizace, tím, že se neřeší nic nahoře, to nepřidá žádnou hodnotu města, kromě technického zhodnocení.

RNDr. Čeřovský -- pan Kroupa má technickou poznámku.

Bc. Kroupa -- omlouvám se, ale řešíme rozpočet a pan Chuchlík tady řeší stavební práce. Nejsem si jistý, jestli jsme ve správném bodu.

MgA. Chuchlík -- já si jsem úplně jistý, protože to je jediný moment, kdy zastupitelé mají příležitost komentovat, jaké peníze, v jakém objemu, a na co, se dávají.

RNDr. Čeřovský -- zeptám se pana tajemníka -- technická poznámka by se měla týkat mimo jiné porušení Jednacího řádu a to se domnívám, že v tuto chvíli není. U rozpočtu může k jednotlivým položkám zastupitel komentář vyjevit, i když běží čas na příspěvek, ale není to striktně ohraničené, takže pan Chuchlík může pokračovat.

Pan tajemník to potvrdil pokývnutím.

MgA. Chuchlík -- u dešťové kanalizace se všechny položky ocitají v památkové zóně a žádný architekt se nezabýval tím, jak by se to mohlo v rámci rozkopaného města zlepšit. Dále je zde položka cyklotrasa Turnovská, již jsem to komentoval na jednání výboru pro územní plánování, za to děkuji Petru Roubíčkovi, že tuto platformu poskytl k podrobnějšímu probrání. Je to téměř milion Kč a ilustruje to, jak se volí ty priority v rozpočtu. Od porodnice, resp. od archivu protáhneme cyklisty až na křižovatku u benzinky Pavlišta a tam je necháme být, bez jakéhokoliv řešení. Tyto peníze bychom měli vložit do toho, aby ten skandální stav křižovatky, která nemá jakékoliv řešení pro chodce, byl uspokojivý, a chodci a cyklisté se dostali bezpečně přes ulici. Místo toho posuneme problém o několik metrů níže za milion veřejných peněz. Jedná se o poslední rozpočet předkládaný v tomto volebním období, tak je na místě udělat si nějakou kontrolu v tom, jak se naplnilo programové prohlášení vedení města. Programové prohlášení je skvělé, kdyby bylo naplněno, tak bych se ochotně neúčastnil angažmá v komunální politice a věnoval se své práci, a sledoval, jak se město zdárně rozvíjí. Bohužel, když se podíváme do prohlášení a pak do rozpočtu, tak tam tu symetrii nacházíme velmi složitě -- nenašel jsem rekonstrukci Slunečních lázní, parkovou cestu podél Bílé Nisy, dotažení revitalizace sídliště Šumava, nový život Městských lázní, středisko Vikýř, atd. Z tohoto důvodu rozpočet podpořit nemohu.

RNDr. Čeřovský -- technická poznámka -- to, co jste zmiňoval nyní, to už se netýkalo rozpočtu, to je programové prohlášení a volby jsou až za 9 měsíců.

Ing. Matek -- proč nemůžeme podpořit rozpočet -- jak bylo řečeno, pracujeme v rozpočtovém provizoriu a negativa tohoto postupu už zde byly zmíněny. Dále mi přijde, že město počítá s velice ambiciózním daňovým příjmem na příští rok oproti rozpočtovému výhledu. Zároveň plně nevyužívá nedaňové příjmy, které jsou záměrně uvedeny o desítky milionů míň. Vzhledem k tomu, že v rozpočtovém výhledu bývala bezpečná hranice kolem 750 milionů Kč, tak město plánuje daňové příjmy v hodnotě 820 milionů Kč, což může být dost podstatný rozdíl. Další důvod -- standardně zmiňovaný poměr peněz, které jdou na investice versus opravy. Co se týká investic, bylo zmíněno, že je velké množství akcí, které přejdou z minulého roku, přesto město blokuje částku na investicích 380 milionů Kč a myslím si, že i s tím přechodem financování by mělo být každému jasné, že za 8 nebo 10 měsíců do konce roku není v silách města tyto investice realizovat. Na opravy se žádné položky nezměnily, bylo zde několikrát zmíněno panem náměstkem, že město technickému odboru na tyto opravy přidalo -- já bych zmínil, že oproti minulému a předminulému rozpočtu, už tento rozpočet počítá s rezervou na opravy 10 milionů Kč místo 25 milionů Kč. To nepokryje participovaný nárůst oprav. Pro příklad bych vybral mateřské školy, kde běžná údržba je rozpočtována o 600 000 Kč míň, u základních škol jsou alokovány 2,6 milionů Kč z 5,3 milionů Kč, které byly na minulý rok. Naopak na Základní uměleckou školu z původních 150 000 Kč jsou rozpočtovány 1,5 milionu Kč, aniž by byla uvedena jmenovitá akce. Jedině, kde je pozorovatelný nárůst na údržbu, jsou sportoviště, ale nebylo možno rozklíčovat ani v důvodové zprávě či v popisu nákladů, z čeho byl plán sportovišť naplánován, z jakého dokumentu, Strategického či Akčního plánu vychází. Největší nárůst peněz na technickém odboru je zejména na provozní dotaci SPORTu Jablonec. K odpadům -- nová odpadová vyhláška -- predikce, které jsme obdrželi a sliby, jak město pracuje na tom, aby lépe hospodařilo např. s tříděným odpadem, aby se více vytřídilo a dosáhlo co největších příjmů, tak přesto počítá s příspěvky od EKO-KOMu ve stejné výši. Z toho by se dalo vyvozovat, že město nemá žádné ambice na příští rok, že by se vytřídilo víc. Takže účinnost opatření, které byly ve vyhlášce uváděny, můžeme zpochybňovat. Rovněž se nedá počítat s tím, že se přihlásí k poplatku víc lidí, než jak to bylo za předchozího úhradového systému. To znamená, že zbylé peníze, které město bude muset dodotovat, si buď vybere na občanech, kteří se do systému přihlásí, a případné další nárůsty zaplatí z vlastního rozpočtu a tyto peníze narozpočtovány nebyly. K bytům -- jelikož minulý rok byly v měsíčníku neustále prezentovány rekonstrukce v řádech desítek bytů, tak město na rok 2022 nepočítá s žádný nárůstem nájmu. Tak buď tyto byty neplánuje obsadit, nebo si to nedokážu zdůvodnit. Zároveň na položce na rekonstrukci bytů je částka 0. Nevím, jestli to je signál, že rekonstrukce bytů ve volebním období nejsou velkým tématem a město je nehodlá realizovat. Co se týká nedostatečné reflexe na energetickou situaci -- bylo správně zmíněno, že město by mělo investovat. Investice sníží energetickou náročnost městských budov a mělo by provést energetické audity. Přesto na této položce má město pouze 50 000 Kč. Položka darů z humanitního odboru -- není nijak specifikovaná a je ve výši 2,3 milionu Kč. Tyto peníze slouží pouze na to, aby se rozdávaly jako dárečky ve volebním roce jako volební kampaň. Myslím si, že město by dary mělo poskytovat pouze prostřednictvím kanceláře primátora. To jsou hlavní důvody, proč tento rozpočet nemůžu podpořit.

Pan Polák -- co se týká rozpočtu pro společnost SPORT, tak s tím také nemohu souhlasit, protože máme hotový audit, který nám vytýká přes 20 závažných pochybení. My jsme se zatím na zastupitelstvu nedozvěděli o žádném řešení, ale teď máme návrh na navýšení prostředků o 50%. Takovéto společnosti bych to nenavyšoval. Padla zde slova, že když se budeme starat o prvoligový stadion, tak je to podpora sportu dětí a mládeže. Tak to je takové alibistické tvrzení. Děti a mládež rozhodně nepotřebují hrát na stadionu, který má parametry pro prvoligovou soutěž, to je jasné každému. Pokud tam děti trénují, je to fajn, ale kdyby trénovaly jinde, stálo by to město míň. Pokud se město rozhodlo, že se o stadion bude starat, je to v pořádku, je to nějaký výsledek hlasování na zastupitelstvu, ale je potřeba říkat ty věci tak, jak jsou. Vrcholový sport je důležitý, přitahuje děti a mládež ke sportování, dá se o tom mluvit, ale tohle není podpora dětí a mládeže. Co se týká priorit, my na opravy potřebujeme mnohem více peněz, než je alokováno. Řeší se hřiště, bazén, Městská hala, na to nemáme, ale máme na to, abychom 6 milionů Kč ročně přispívali na profesionální soutěž. Já bych rád slyšel od vedení, proč se takhle rozhodlo a nějaké zdůvodnění. K navýšení cen o inflaci a navýšení cen ve stavebnictví -- chtěl bych upozornit, že např. zastavení výstavby terminálu nás pravděpodobně bude stát desítky možná stovky milionů Kč navíc. I toto je důvod, proč rozpočet nepodpořím.

Ing. Matek -- ještě jsem opomněl jednu položku, která je spojená s prodejem pozemku, kde bude zastupitelstvo rozhodovat o tom, zda provést demolici objektu Prosečská 176, kde jsou odhadované náklady na demolici 3 miliony Kč. Přesto v příslušné kolonce tyto náklady alokované nejsou, zase se to bude muset dělat rozpočtovou změnou.

Návrh usnesení byl schválen 19-9-1-1

(Bc. Šípková nehlasovala, protože u ní došlo k technické závadě na připojení. Obnovit se povedlo po diskuzi zastupitelů o střetech zájmů. Bc. Šípková uvedla, že je pro schválení. Hlasování již bylo ale ukončeno a zůstává tak uvedena, jako že nehlasovala.)

Po hlasování Ing. Kouřil poděkoval kolegyním z ekonomického odboru, které na rozpočtu pracovaly, a všem, kteří rozpočet podpořili. Následně se do diskuze ještě přihlásil Ing. arch. Klápště.

Ing arch. Klápště -- chtěl bych upozornit na to, že jsme neslyšeli nic o střetech zájmů některých, kteří zde bezpochyby jsou.

Členové zastupitelstva paní Michaela Albrechtová, pan Petr Vobořil, Mgr. Pavel Žur, MUDr. Vít Němeček, Mgr. Michal Švarc podali v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

MUDr. Němeček -- opakovaně zde padlo, že jestliže je členem zastupitelstva ředitel organizace, tak je to evidentní a ten střet se hlásit nemusí.

Mgr. Tejmlová -- domnívám se, že aby to mělo smysl, tak je důležité hlásit podle mého názoru ty střety zájmů ještě před diskuzí.

Ing. Matek -- nezpochybňuji právoplatnost hlasování, jen bych poprosil pana tajemníka, zda by to vysvětlil. Domnívám se, že hlásit střet zájmu záměrně po hlasování by nemělo být vůbec uznáno. Mělo by být v zápise, že hlasování bylo provedeno, aniž by to kdokoliv nahlásil.

JUDr. Řeháček -- teoreticky by se střet zájmu měl hlásit ještě před jednáním, na počátku, případně při otevření toho bodu. Ale jak říkal pan ředitel nemocnice, ten názor zastávám i já, v případě ředitelů městských organizací ten střet zájmu je zjevný tím, že jsou ředitelé organizací, které financuje město. Nemyslím si, že tam dochází k nějakému střetu zájmu, ani v případě osobního zájmu toho ředitele, který je samozřejmě placen z prostředků organizace. Tam se můžeme dohadovat, jestli zrovna ty prostředky na jeho výplatu jsou ty, které dává třeba formou dotace či příspěvku do té organizace město jako takové. Zastávám názor, že ten zájem v tom případě je zjevný, nejedná se o typický střet zájmu, jestli třeba někdo ze zastupitelstva kupuje od města pozemek nebo dostává dotaci organizace, kde je nějakým funkcionářem. Je to spíš otázka nějakého osobního postoje k té věci, kdy samozřejmě je možné to nahlásit, ale myslím si, že to je do jisté míry zbytečné. V tomto případě si nemyslím, že by tam byl nějaký střet se zákonem, ty střety jsou zjevné.

USNESENÍ ZM/16/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. rozpočet města Jablonce nad Nisou pro rok 2022 takto:

  daňové příjmy (tř. 1) - 820 385 tis. Kč

  nedaňové příjmy (tř. 2) - 100 751 tis. Kč

  kapitálové příjmy (tř. 3) - 37 000 tis. Kč

  transfery (tř. 4) - 132 803 tis. Kč

  financování (tř. 8) - 340 692 tis. Kč

  celkové zdroje - 1 431 631 tis. Kč

  běžné výdaje (tř. 5) - 1 024 073 tis. Kč

  kapitálové výdaje (tř. 6) - 386 996 tis. Kč

  splátky úvěrů (tř. 8) - 20 562 tis. Kč

  celkové výdaje - 1 431 631 tis. Kč

 2. závazné ukazatele rozpočtu stanovuje pro orgány města na oddíl a paragraf rozpočtové skladby

 3. seznam jmenovitých akcí k realizaci v roce 2021 v celkovém objemu 418 210 tis. Kč uvedených na straně č. 16-26

 4. dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací a příspěvků uvedených v tabulce na straně č. 27--29 dle návrhu rozpočtu na rok 2022

 5. postup při rozpočtových opatřeních takto:

  -rada města může provádět rozpočtová opatření následovně:

  • zařazení a úpravu dotací včetně použití (vč. změny závazných ukazatelů) a k tomu navazující přesuny z rezervy na spolufinancování

  • změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru (dle ORJ) vyjma dotací

  • přesuny z rezervy na opravy a z rezervy na opravy památek určené na opravy a údržbu majetku města včetně materiálu na drobné opravy prováděné ve vlastní režii, dále i na rekonstrukce, modernizace majetku města, projektové práce a technickou přípravu (vč. změny závazných ukazatelů)

  • přesuny z rezervy Proseč (vč. změny závazných ukazatelů)

  • čerpání z rezervy na participaci (vč. změny závazných ukazatelů)

  • nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM) vyjma projektových dokumentací

  • změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou

  • schválení vratek nebo doplatků dotací

  • zařazení přijatého pojistného plnění včetně použití (vč. změny závazných ukazatelů)

  • správci rozpočtů mohou provádět rozpočtová opatření (změny rozpisu rozpočtu) následovně:

  • změna nezávazných ukazatelů „ORG" bez změny objemu rozpočtu odboru

  • změna nezávazných ukazatelů „POL" pouze do výše 50 tis. Kč v jednotlivém případě (nad tuto hranici nutný písemný souhlas náměstka primátora pro ekonomiku a majetek a současně náměstka věcně příslušného odboru či primátora u KP, či tajemníka u KT; je vyžadováno odůvodnění rozpočtového opatření)

  • přesuny z rezervy na opravy a z rezervy na opravu památek určené na opravy a údržbu majetku města včetně materiálu na drobné opravy prováděné ve vlastní režii, dále i na rekonstrukce, modernizace majetku města, projektové práce a technickou přípravu (vč. změny závazných ukazatelů) v jednotlivém případě do výše 100 tis. Kč se souhlasem příslušného náměstka primátora

Z on-line účasti se odhlásil Mgr. Zeman

6) Opětovná volba přísedících Okresního soudu Jablonec nad Nisou

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 28-0-1-0

USNESENÍ ZM/17/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

opětovně volí

za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro další čtyřleté volební období 2022-2026

 1. pana V. B., bytem Jablonec nad Nisou

 2. paní L. H., bytem Jablonec nad Nisou

 3. pana K. K., bytem Jablonec nad Nisou

 4. paní M. L., bytem Jablonec nad Nisou

 5. paní N. M., bytem Jablonec nad Nisou

 6. paní L. U., bytem Jablonec nad Nisou

 7. paní J. V., bytem Jablonec nad Nisou

7) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 29-0-0-0

USNESENÍ ZM/18/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

 1. dopis paní R. B., bytem Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek.

 2. dopis pana R. L., bytem Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek.

B. s c h v a l u j e

 1. prominutí povinnosti paní R. B., bytem Jablonec nad Nisou, uhradit poplatek z prodlení ve výši 124 701,-Kč, který vzniknul z titulu nehrazení nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu č. 3 v budově č. p., na adrese Jablonec nad Nisou, za období od července do září roku 2007.

 2. prominutí povinnosti pana R. L., bytem Jablonec nad Nisou, uhradit poplatek z prodlení ve výši 61 097,-Kč, který vzniknul z titulu nehrazení nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu č. 1 v budově č. p., na adrese Jablonec nad Nisou, za období od března 2004 do října roku 2006.

8) Peněžité dary - kancelář primátora

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Matek -- požádal bych o jednotlivých darech hlasovat samostatně.

Hlasování o podbodu č. 1 - 27-1-1-0

Hlasování o podbodu č. 2 - 27-0-2-0

Hlasování o podbodu č. 3 - 29-0-0-0

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/19/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. poskytnutí peněžitého daru spolku SKI KLUB Jizerská padesátka, z.s., IČ: 41324471, se sídlem: Jablonecká 562/21, 460 01 Liberec I-Staré Město, ve výši 400 000 Kč, který bude určen na částečné uhrazení nákladů souvisejících s uspořádáním závodu Jizerská 50 - přípravné práce na stadionu - start, cíl, rozšíření a prohloubení spolupráce s městem Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

 2. poskytnutí peněžitého daru ústavu Jablonec Jinak z. ú., IČ: 8641021, se sídlem: Generála Mrázka 413/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, v celkové výši 50 000 Kč, který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací akce Jizerská 50 padesátkrát jinak 2022 - Do jablonecké stopy.

 3. poskytnutí peněžitého daru Tělovýchovné jednotě LIAZ Jablonec nad Nisou, z. s., IČ: 14864991, se sídlem: U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 200 000 Kč, který bude určen na částečné uhrazení nákladů spojených s uspořádáním mezinárodního atletického mítinku "Jablonecká hala 2022".

9) Vlajka pro Tibet

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- upozorňuji, že usnesení je ve variantách.

Hlasování A. Varianta I 24-0-5-0

Usnesení varianty I. bylo schváleno.

USNESENÍ ZM/20/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

zapojení statutárního města Jablonec nad Nisou do akce Vlajka pro Tibet a vyvěšení tibetské vlajky ve čtvrtek dne 10. března 2022 na budově Magistrátu města Jablonec nad Nisou na Mírovém náměstí 19.

10) Poskytnutí účelové dotace založené společnosti Městské divadlo na rok 2022

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Valešová -- chtěla jsem se zeptat na počet představení, které je plánované pro rok 2022. Dochází k nějaké změně nebo to je jako v letech předchozích?

Mgr. Žur -- určitě paní Valešová sleduje činnost divadla a informace má k dispozici na webových stránkách. Samozřejmě musíme vycházet z dané situace, tzn., stále jsme v nějakém limitu. Jsem rád, že se také někdo zajímá o činnost v kultuře, protože si myslím, že jsme zvládli velice náročné 2 roky a myslím si, že jako jedno z mála divadel jsme naplnili svoji podstatu, kterou máme ve své zakládací listině. Myslím si, že divadlo je důstojným reprezentantem města a pořady, které děláme, děláme v těch možnostech, které můžeme dělat.

Mgr. Opatrný -- odpověď pana Žura mi přišla, že je nahrávka, přišlo mi, že nereagoval na ten dotaz, byla to autentická odpověď?

Mgr. Žur -- ano, byla to autentická odpověď.

Návrh usnesení byl schválen 29-0-0-0

USNESENÍ ZM/21/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí účelové dotace pro Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., se sídlem Liberecká 1900/5, Jablonec n. N. IČ 25035746 na rok 2022 z rozpočtu statutárního města ve výši 11 103 tis. Kč dle důvodové zprávy.

B. s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., se sídlem Liberecká 1900/5, Jablonec n. N., IČ 25035746 v předloženém znění.

Bod č. 11) Strategický plán města Jablonec nad Nisou je časován na 14,30 hod., takže byl přeskočen a pokračovalo se v jednání bodem č. 12.

12) Podnět na změnu Územního plánu Jablonec nad Nisou - "Info C"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 29-0-0-0

USNESENÍ ZM/23/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

n e s c h v a l u j e

podnět na změnu Územního plánu Jablonec nad Nisou na pozemku p.č. 150/13 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

13) Výkup a bezúplatný převod nemovitostí - "Info M,P,Ž"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

MgA. Chuchlík -- mám otázku k bodu 3 a 4. Tyto body byly stažené, že jsme namítali, že tam není smlouva, která se schvaluje. Teď je doplněna, nicméně tam je situační výkres v nečitelném rozlišení. Prostřednictvím našeho předsedy klubu jsem žádal o zaslání lepší situace, to se nestalo.

Ing. Kouřil -- výkres je vložený ve vašich deskách, nešel ostřeji naskenovat.

MgA. Chuchlík -- zeptal bych se, jestli navržená komunikace odpovídá schváleným technickým požadavkům na výstavbu.

Ing. Kouřil -- ano odpovídá, nemám informace, že by neodpovídala.

Ing. arch. Klápště -- bohužel nejsem fyzicky v sále, takže to v deskách nemám a nedokážu to zkontrolovat. To, že pan Kouřil má informaci, že to není v rozporu, není dostatečné potvrzení, že to je v souladu, Musím se přiznat, že nenaskenovat takový dokument je stejně výjimečný úkaz jako to, že kolega zastupitel Žur nás poctil promluvou. Přijde mi zvláštní, že něco jde okopírovat, a nejde to naskenovat.

RNDr. Čeřovský -- mám odpověď od paní Pavízové, zda to je v souladu -- odpověď je ano.

Ing. Pavízová -- silnice je postavená v souladu s parametry, které požaduje město.

Ing. arch. Klápště -- mohu se zeptat, kdo to kontroloval?

Ing. Pavízová -- někdo z odboru rozvoje, schvalovala to rada města.

Ing. Roubíček -- určitě to muselo projít rukama kolegů z rozvoje, připravovali to společně se stavebním úřadem.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-3-0

USNESENÍ ZM/24/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. Kupní smlouvu č. 12133/ULB/2021, kterou se převádí pozemková parcela č. 2500/32, ostatní plocha, manipulační plocha, v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2, Nové Město do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 99.240,- Kč s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.

 2. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 12089/ULB/2021, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 1098/3, ostatní plocha, manipulační plocha, v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2, Nové Město do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

 3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod části p.p.č. 1125/2 o výměře cca 928 m2, včetně stavby komunikace z vlastnictví Ing. R. B., bytem Stráž nad Nisou do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč včetně DPH s tím, že k převodu komunikace dojde nejdéle do šesti měsíců od zápisu nové komunikace do katastru nemovitostí Smlouva budoucí kupní bude platná nejdéle po dobu pěti let od podpisu této smlouvy, po marném uplynutí této lhůty nebude město vázáno povinností převod realizovat. Město si vyhrazuje právo stavbu komunikace nepřevzít v případě, že investor svévolně bez předchozího odsouhlasení statutárním městem, změní projektovou dokumentaci a stavbu provede se změnami, které nebyly statutárním městem předem prokazatelně odsouhlasené. Tato podmínka se týká i změny ve skladbě a použití stavebního materiálu.

 4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod části p.p.č. 1125/1 o výměře cca 1063 m2, včetně stavby komunikace z vlastnictví paní J. B., bytem Jablonec nad Nisou do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč včetně DPH s tím, že k převodu komunikace dojde nejdéle do šesti měsíců od zápisu nové komunikace do katastru nemovitostí Smlouva budoucí kupní bude platná nejdéle po dobu pěti let od podpisu této smlouvy, po marném uplynutí této lhůty nebude město vázáno povinností převod realizovat. Město si vyhrazuje právo stavbu komunikace nepřevzít v případě, že investor svévolně bez předchozího odsouhlasení statutárním městem, změní projektovou dokumentaci a stavbu provede se změnami, které nebyly statutárním městem předem prokazatelně odsouhlasené. Tato podmínka se týká i změny ve skladbě a použití stavebního materiálu.

Přistoupilo se k projednání časovaného bodu č. 11.

11) Strategický plán města Jablonec nad Nisou - časování bodu 14,30 hod.

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

K projednání tohoto bodu se on-line připojila Ing. Jirmanová, členka Řídícího výboru. Osobně byli přítomni zástupci společnosti Gatum Advisory s.r.o. Ing. Patočka a Ing. Vlček.

Ing. Roubíček -- Strategický plán (dále SP) předkládám po více jak roční práci, ještě nějaké práce byly dokončeny tento týden. Chtěl bych poděkovat za spolupráci zastupitelům a zastupitelkám, kteří tvořivě přistoupili ke tvorbě, a všem občanům, kteří se zapojili do přípravy, dále členům Řídícího výboru, pracovním skupinám, zpracovatelům firmě Gatum. Nedílnou součástí SP je Akční plán na roky 2022-2024. Oba materiály jsou přílohou tohoto bodu.

MgA. Chuchlík -- měli jsme výhrady, jak se ke zpracování SP přistoupilo. Původní představa, když jsme byli ve vedení města, byla jiná. Svědčí o tom i struktura dotace, kterou kolegové připravili a kterou město díky tomu získalo. Bohužel potom došlo ke změně strategie a ztratil se asi rok, kdy se mohlo na tom pracovat. Pak se vybrala firma na nejnižší cenu a muselo se začít spěchat. Tento způsob a harmonogram, který byl nastaven, do velké míry určil jaké možnosti a ochotu měl zpracovatel k jednotlivým podnětům členů pracovních skupin. Nejsme úplně spokojeni s tím, co SP předkládá, myslíme si, že to je formálně zpracovaný dokument. Svědčí o tom takové drobnosti, kdy drobné výtky jednotlivých odborů Krajského úřadu vytýkají náměty k opravám, jako je třeba uvádění silnice R35, která už poměrně dlouho není a jejíž označení v textu trochu usvědčuje o kopírování pasáží z dřívějších let. To se do dokumentu už nepodařilo zapracovat, tyto nálezy. Neříkám to jako závažné pochybení, spíš jako ilustraci toho, že řada kroků mohla být pečlivější, důkladnější, kdyby se nešlo nejnižší cenou v nejkratším čase.

Mgr. Opatrný -- bylo nám z dotačního projektu přiděleno 2 699 000 Kč, zároveň jsem dohledal, že 415 000 Kč stálo zpracování SP. Chtěl jsem se zeptat, jak se naložilo se zbylými penězi? Dále jsem dohledal, že v rámci přípravy SP byl proveden průzkum mezi obyvateli Jablonce a otázky zodpovědělo 410 respondentů, je to asi 1 % obyvatel města. Přijde mi to velmi málo a vypovídající hodnota malá. Ptám se Petra Roubíčka a zpracovatelů, jestli tento vzorek považují za dostatečný?

Ing. Roubíček -- předám slovo paní Habadové a panu Patočkovi. Jen poznámka ke vzorku -- nejsme v dobách minulých, není povinné se zúčastnit dotazníkové akce, prostě je to na dobrovolnosti a počet odpovídá zájmu obyvatel o budoucnost města.

Ing. Patočka -- nevím, jestli jste zpozoroval, že dotazník byl dělán v době totálního lockdownu. Účastníci se mohli účastnit 4-5 týdnů. Informace byly opakovaně zveřejňovány na webu a sociálních sítích, pro seniory byl dotazník k dispozici v rámci Jabloneckého měsíčníku. Toto je výsledek aktivity zdejších občanů.

Mgr. Habadová -- panu Opatrnému nebo někomu od vás jsem ty dokumenty posílala. Chtěla bych jen říci, že byla přidělena dotace ve výši 2,5 milionu Kč a když byla vyhlášena soutěž na zpracovatele SP, tak bylo vše pod drobnohledem poskytovatele dotace, Ministerstva práce a sociálních věcí. Museli jsme udělat průzkum, abychom měli předběžnou nabídkovou cenu, z těch nabídek jsme došli k částce necelých 900 000 Kč. Přihlásilo se 11 firem, byl obrovský zájem o tuto zakázku. Konsorcium dvou firem Gatum a Opus consultig přišlo s takovouto cenou a splňovali veškeré požadavky, tak tu soutěž vyhráli. Návrh zadávací dokumentace, návrh smlouvy o dílo, všechno procházelo kontrolou poskytovatele dotace, dokonce před tím, než jsme uzavřeli smlouvu, tak jsme museli čekat na jejich schválení. Je pravda, že jak na magistrátu došlo ke změně a na magistrátu nebylo oddělení strategického plánování, tak bylo potřeba se domluvit s vedením města, jakým způsobem bude SP zpracováván. Abychom nepřišli o dotaci, po konzultaci s poskytovatelem, od kterého to máme schválené, protože se dotace netýká jen SP ale i Místní agendy 21, kterou město aktivně mnoho let dělá, tak z té dotace jsou hrazeni -- pracovník, který má na starosti osadní výbory, do června letošního roku, kdy realizace dotace končí, a 1/3 pracovník v kanceláři primátora. To, že zakázka byla o polovinu levnější než předpokládaná cena, to je prostě trh.

Mgr. Opatrný -- nezpochybňoval jsem čísla, která jsem říkal, jen jsem se ptal, jestli jsme využili celou dotační částku a na co byla použita. Takže jsme vyplatili agenturu za přípravu SP a pak jsme platili 1 + 1/3 úvazku v průběhu. To je celkově kolik?

Mgr. Habadová -- takhle z hlavy vám to neřeknu, ale do května budeme předkládat závěrečné vyúčtování, pak budeme vědět, kolik byla dotace využita.

Mgr. Opatrný -- takto mi to v této chvíli stačí, děkuji.

Ing. arch. Klápště -- mohlo by v tom finálním znění být, že jsem z Řídícího výboru odstoupil, aby bylo zřejmé, že ty konečné fáze už se staly beze mě? Co se týká toho trhu a jestli o to byl nebo nebyl zájem -- je to tak, že firmy které mají zakázek hodně, nemusí další získat za každou cenu, tak se do výběrových řízení, kde je jediným kritériem cena, nehlásí. Běžná cena se pohybuje na trojnásobku toho, co nám bylo dodáno, pokud by všechny ty věci měly proběhnout perfektně. To třeba znamená, že ten dotazník uvidí sociolog, který zajistí, že budeme schopni, když ten vzorek není reprezentativní, přemodelovat váhy podle nějakých kvótních kritérií, aby se to tomu víc blížilo. Zajistí, že otázky budou pochopitelné a budeme schopni interpretovat, co odpověďmi respondenti mysleli. Dovedu si představit, že někteří lidé, když viděli, jak je dotazník nekonkrétní a neadresný, tak ho nechtěli vyplňovat, jako jsem to udělal já, protože proč věnovat čas dotazníku, na který se nedá z principu spolehnout. Co se týká návrhové části, je to taková sbírka zbožných přání. SP selhal ve svém hlavním účelu -- dohodnout napříč politickým spektrem, co jsou nejdůležitější věci. Je tam řada cílů, které vyžadují mezioborovou spolupráci, což se zatím na magistrátu neděje, a nikde nenajdeme, jak to udělat, aby se ta spolupráce nastartovala. Pokud se má něco dít s transformací magistrátu nebo nějakých nových městských společností, které to budou dělat, tak by bylo dobře, kdyby o tom běžela nějaká diskuze napříč politickým spektrem, aby se nestalo, že teď se něco rozpracuje a po volbách se to hodí do koše. Kapitola implementace a i další komunikační strategie je naprosto zoufalá, je to jenom obecný popis, jak je dobré takovou implementaci udělat. Měli by být již jasní lidé, kteří toto budou dělat a ti by měli být srozuměni s tím, jaké jsou ukazatele, indikátory toho úspěchu a jestli vůbec jsou schopni na základě toho, co má město k dispozici je naplnit. Nic z tohoto se nestalo, jsou to obecné rady. K Akčnímu plánu -- máme hodně ambiciózní SP, kde chceme hodně inovovat a v Akčním plánu je ta samá tabulka projektů, která nám do rozpočtu chodí každý rok. Nejsou tam žádné koncepční přípravy, jak ty ambiciózní projekty dělat. Když si přečtete ta jednotlivá opatření, tak to je tabulka, kde není popsané, v čem ten projekt spočívá, nejsou tam rizika, odpovědnost, větší spolupráce. Neřeší se např. u škol, že se udělá fasáda, zateplení a neřeší se řízené větrání. Chci tím ukázat, jak špatný dokument před námi je, i přesto, že ta návrhová část obsahuje spoustu dobrých nápadů, ale nijak nám nepomáhá v tom, jak je dosáhnout. Takže podpořit takovýto dokument znamená podpořit něco, co si hraje na Strategický plán.

Ing. Matek -- vítám snahu vytvořit nějaký strategický dokument, podle kterého by se měly dlouhodobě plánovat investice a vynaložení veřejných prostředků a mělo by to sloužit k jakési transparentnosti napříč politickým spektrem. Aktivně jsem se účastnil v pracovní skupině Sport, ale když koukám na Akční plán, tak s čím nemohu být spokojen -- byly identifikovány cíle, které by měly zmapovat technický stav různé infrastruktury, snižovat energetickou náročnost. Nicméně když je navrhnut projekt, který to má dělat, tak má přiřazenou nízkou či střední prioritu. Naopak akce, které jsem tam neviděl, a najednou tu jsou zahrnuty, mají přiřazenou vysokou prioritu, např. rekonstrukce trávníku na stadionu na Střelnici. Nemohu tento SP podpořit i přesto, že ho vítám, protože nesouhlasím s prioritizací těch akcí. Mělo by se začít od mapování stavu a objektivního zhodnocení situace.

Odešel Bc. Kroupa v 14,55 hod.

Ing. Jirmanová -- chtěla bych se vrátit k závěru zjišťovacího řízení a uvítala bych, kdyby došlo k nápravě. Jako členka Řídícího výboru nesouhlasím, že zastupitelé mají k dispozici materiál neupravený se zjištěním, který navrhl Krajský úřad Libereckého kraje. Na straně č. 3 je zřejmé, že strategie nereflektuje aktuální označení pozemních komunikací a těch pochybení je tam více. Domnívám se, že je sporně v závěru uvedeno, že v případě pořízení územního plánu či změny územních plánů, je v některých případech organizováno veřejné projednání. To je ale na základě zákona číslo 183/2006 Sb. o územním plánování vždy povinné. Takových nesrovnalostí je ve zjištění uvedená celá řada. Přijde mi zvláštní, že to zpracovatel nereflektuje a vedení města předkládá zastupitelstvu SP, který nezohledňuje zaslané připomínky. Ráda bych navrhla nové usnesení, požádám kolegy z Pirátské strany, kteří mě nominovali do Řídícího výboru:

Materiál SP města Jablonec upravit v souladu se závěrem zjišťovacího řízení zaslaným Krajským úřadem, odborem životního prostředí a zemědělství, jakožto příslušným orgánem k posuzování předmětné koncepce dle § 22 zák. 100/2001 Sb.

Upravený matriál předložit zastupitelstvu na březnovém zasedání.

Ještě bych chtěla reflektovat Akční plán -- naprostá většina závěrů, která jsou v něm uvedena, je již v souladu s platným územním plánem, takže o nějakém ambiciózním plánu nemůže být řeč. Moje připomínky v potaz brány nebyly, chybí mi provázanost regionálních akčních plánů i dalších dokumentů. Je to vidět, že na městě v Jablonci chybí koncepční oddělení.

RNDr. Čeřovský -- požádal bych o písemné předložení protinávrhu, určitě se toho někdo z vašich kolegů ujme.

Mgr. Habadová -- doplnila bych paní Jirmanovou -- je pravda, že důvodová zpráva mluví o tom, že očekáváme vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje. Důvodová zpráva se odevzdávala ve středu a v pátek jsme obdrželi závěr zjišťovacího řízení z KÚ LK, které bylo hned v pátek zveřejněno na úřední desce města, a krajský úřad byl o tomto zveřejnění informován. Kraj měl celou řadu připomínek a proběhlo několik jednání. Závěrem napsali, že nepožadují žádné úpravy a SP města Jablonec nad Nisou 2021-2030 proto z uvedených důvodů nepodléhá posuzování podle §10e-10g zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí.

Mgr. Tulpa -- ze své zkušeností neznám jediný strategický dokument, který by byl dokonalý, všude se dá najít v provázanosti spoustu chyb. Dostal jsem informace, jak z hygieny, tak i z kraje, na podporu tohoto plánu. Nebudu rozporovat nízký stupeň veřejného připomínkování, to bylo vysvětleno, požádal bych, aby se to již neprotahovalo, já budu pro.

Ing. Valešová -- jsou v dokumentu, který je předložen k hlasování zapracovány připomínky, které zmiňovala paní Jirmanová?

Ing. Patočka -- nevím, jestli paní Jirmanová ten proces zná do požadované míry detailu, ale zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje měli spousty konkrétních detailních připomínek, bez jejichž vypořádání ze strany nás a vedení města by nedospěl k tomuto závěru -- není potřeba zapracovávat jakékoliv další připomínky.

Pan Polák -- zeptal bych se konkrétně -- je v tom dokumentu stále silnice označena I35 nebo už je to změněno?

Ing. Patočka -- pro nás to je takový signál, že naši roční práci hodnotíte na základě označení jedné silnice, takže tam asi těch problémů tolik nebylo, to je pozitivní. Zopakuji, co jsem řekl -- závěr zjištění říká, není potřeba cokoliv dále posuzovat, protože zde nehrozí žádné vlivy na životní prostředí. Z tohoto titulu není předmětné cokoliv v tuto chvíli opravovat z titulu tohoto rozhodnutí. Pokud je ve SP cokoliv chybně z hlediska formulace či názvosloví, tak je to nejmenší to opravit a to se samozřejmě stane.

Ing. Jirmanová -- mohli byste mi odpovědět, jako člence Řídícího výboru, jestli mají zastupitelé k dispozici opravený, reflektovaný materiál souhrnné vypořádání připomínek. Když o těch pochybnostech víme, bylo by možné je opravit? Je to dokument, který bude reprezentovat Jablonec na 10 let a je v zájmu nás všech, mít ten projekt co nejlepší. Pan Tulpa se zmínil neprotahovat to, abychom nepřišli o dotaci. Pokud bychom se podrželi toho mého protinávrhu, tak by se o dotaci jistě nepřišlo, časový prostor tam jistě je.

MgA. Chuchlík -- mám reakci na pana zpracovatele -- mě při každém jeho výstupu překvapí míra zájmu o diskuzi a připomínky, ať už zastupitelů, kteří třeba jednou budou s tím dokumentem, který připravili, pracovat a bylo by lepší vést konstruktivní diskuzi než sarkastickou. Zároveň to vysvědčení, které dal občanům města za jejich neschopnost se angažovat v rámci dotazníků. Otázka zněla, jestli ten počet lidí je dostatečný pro to, aby to byl dobrý podklad. Nyní bych rád navrhl pauzu, po ní se dohodneme, jak pokračovat.

Byla vyhlášena přestávka v jednání od 15,13 hod. -- 15,27 hod.

Online se přihlásil Bc Kroupa.

RNDr. Čeřovský -- protinávrh paní Jirmanové předloží zastupitel pan Polák. Protinávrh byl částečně upraven.

Předsedkyně návrhové komise přečetla upravený protinávrh:

Zastupitelstvo město ukládá náměstku Petru Roubíčkovi,

materiál SP města Jablonec upravit v souladu se závěrem zjišťovacího řízení zaslaným Krajským úřadem, odborem životního prostředí a zemědělství, jakožto příslušným orgánem k posuzování předmětné koncepce dle § 22 zák. 100/2001 Sb.

Upravený matriál předložit zastupitelstvu na březnovém zasedání.

Hlasování o protinávrhu 11-7-11-0

Nebyl přijat

Hlasování o původním návrhu 19-5-5-0

Původní návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/22/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. Strategický plán města Jablonec nad Nisou 2021 -- 2030

 2. Akční plán města Jablonec nad Nisou 2022 - 2024

B. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora pro rozvoj města, implementací Strategického plánu města Jablonec nad Nisou a pravidelnou aktualizací Akčního plánu města Jablonec nad Nisou.

V jednání se pokračovalo dle programu bodem č. 14.

14) Prodej objektů - "Info N,P"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Mgr. Opatrný -- v prvním bodu tohoto hlasování bychom měli rozhodnout o prodeji objektu. Předmětem zamýšleného prodeje je dům, kde město rezignovalo na veškerou údržbu. Doložit to můžeme citacemi zhodnocení statika -- přečetl pasáže ze zprávy statika přiloženou v materiálech, kde bylo konstatováno, že je objekt v havarijním stavu a vhodný k celkové opravě. Výmluvnější popis kvality péče města za dlouhé roky jsme nemohli obdržet. Aby bylo zřejmé, o jakých penězích mluvíme, co nás stojí to, že dlouhodobě neudržujeme svěřený majetek, je porovnání nabídek bytů vystavených na serveru Sreality. Našel jsem podobnou nabídku v ulici Dlouhá, kde se prodávají 3 byty o celkové výměře 229 m2 dohromady za 17 milionů Kč. Cena za 1 m2 činí 74 559 Kč. To je cena v objektu, který je korektně spravován. V Růžové nabízíme 3 byty k prodeji o celkové výměře 359 m2, tak znalecký posudek je ocenil na 5 266 000 Kč, tzn., že cena za m2 činí 14 668 Kč. Rozdíl je cca 60 000 K na m2. Snažím se doložit to, co celou dobu říkáme, že když neinvestujeme do oprav majetku, která nás průběžně tolik nestojí, tak se dostaneme na tržní hodnoty. Požádal bych zastupitele, abychom tento objekt neprodávali. Jako zastupitelé máme hájit zájmy města, pečovat o námi svěřený majetek. Jestliže se budeme zbavovat postupně i takovýchto objektů, tak nebudeme schopni jakkoliv kontrolovat námi svěřené území. Místní občan se zajímá, kde může bydlet, jaká je tu kvalita bydlení. Není v zájmu občana, abychom to dali soukromému subjektu, který z povahy své činnosti zájem města hájit nebude. Nechci zde vyjmenovávat, co se za posledních 20 let neudělalo, ale právě schválený Strategický plán příčiny definuje. Z hlediska strategického rozvoje města lze hlavní problém spatřit v nedostatku financí určených na opravy objektů, na které byl historicky poskytován malý objem finančních prostředků. Je v zájmu občanů, aby město mělo důstojný bytový fond a díky tomu mohlo kontrolovat dění ve městě. Kdybychom ten objekt prodali, tak je to v přímé kolizi s doporučením schváleného Strategického plánu.

RNDr. Čeřovský -- technická poznámka -- budete podávat protinávrh?

Ing. Kouřil -- na podzim 2019, když jsem byl zvolen do funkce, tak tento stav tam již byl a my jsme se snažili nemovitosti rekonstruovat nebo jako Prosečská dát k demolici. Všechno to projednával poradní orgán zastupitelstva majetkoprávní výbor. Takže toto je doporučení výboru, kde máme všichni své zástupce. Je k tomu posudek nezávislého znalce a půjde to do prodeje elektronickou aukcí, a jaká z toho bude cena, to vzejde z aukce. Předpokládáme, že cena bude mnohem vyšší.

Ing. Matek -- vyjádřil bych se k druhému objektu Prosečská 176 -- máme zde návrh na jeho demolici. Chtěl bych konstatovat, že ani na majetkoprávním výboru ani v důvodové zprávě nejsou dostatečné důvody, proč by mělo město přistoupit k demolici tohoto objektu. Město nemá zpracovanou žádnou bytovou koncepci, nemá zmapované demografické potřeby, ale přesto se neváháme zbavovat městských objektů nebo něco bourat. Padaly tam argumenty na základě rozvoje rychlostní komunikace na Proseč, nicméně pokud jsou takové plány, měly být předloženy s tímto bodem, aby dostatečně odůvodnily potřebu té rekonstrukce. Rád bych dal protinávrh k tomuto k bodu č. 2 -- město neschvaluje demolici.

Pan Polák -- máme dva dokumenty, za které jsme utratili několik stovek tisíc, Strategický plán a audit SPORTu a nyní budeme dělat krok, který nám to nedoporučuje. Takže, jak se ve městě stavíme ke strategickým dokumentům, za které jsme zaplatili stovky tisíc, tak, že potom pošleme do výboru, který nám něco řekne, a my to uděláme přesně naopak, než nám Strategický plán říká.

Mgr. Tulpa -- k objektu v Růžové -- chystá se poměrně rozsáhlý proces sociálního bydlení a města s tím budou mít velké problémy. Tady bych to minimálně pozastavil. Objekt je zařazený v C, už předtím někdo rozhodl, že se ten objekt bude prodávat. Počkal bych do té doby, než z toho vypadne ten proces sociálního bydlení. Tady by se to hodilo, protože tam budou poměrně velké dotace, takže bych byl pro, aby se objekt stáhl z prodeje.

Ing. Valešová -- ráda bych to podpořila, protože víme, že v Jablonci je velice málo velkých bytů a v tomto objektu právě velké byty pro rodiny s dětmi jsou.

Mgr. Opatrný -- podávám protinávrh k bodu č. 1.

Mgr. Mánek -- navrhuji si dát pauzu a domluvit se, jak budeme postupovat, je zde příliš mnoho názorů směrem tomu, aby to bylo jinak, než to je.

Ing. Macek -- myslím si, že není potřeba k tomu dávat protinávrhy, stačí to neschválit, případně stáhnout z programu jednání, pokud se s tím ztotožní předkládající. Dům v Růžové znám, myslím si, že uplatnění nejen pro sociální bydlení by se tam našlo.

Ing. arch. Klápště -- napadlo mě, že dáváme každý rok poměrně hodně peněz za postupnou rekonstrukci budovy radnice. Tak bychom si vzali z tohoto příklad, jak to řešit, jestli by nebylo nejjednodušší radnici prodat nebo zbořit a činnost samosprávy outsourcovat za nejnižší cenu nějaké firmě, určitě o to bude zájem.

RNDr. Čeřovský -- děkuji za tuto sarkastickou poznámku.

Byla vyhlášena přestávka pro jednání předsedů klubů od 15,45 hod. do 15,52 hod.

RNDr. Čeřovský -- žádný jednotný názor po jednání předsedů klubů není, budeme postupovat následovně -- k bodu č. 1 je podán protinávrh neschvaluje, stejně tak i k č. 2.

Hlasování o protinávrhu -- podbod 1 -- neschvaluje 12-8-9-0

Nebyl schválen

Hlasování o původním návrhu podbodu 1 16-11-2-0

Hlasování o protinávrhu -- podbod 2 -- neschvaluje 10-10-8-1

Nebyl schválen

Hlasování o původním návrhu podbodu 2 17-10-1-1

Původní návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/25/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. výjimku z Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města, na základě které bude zveřejněn záměr prodeje st.p.č. 627/1, jejíž součástí je objekt č.p. 745 (Růžová 9) a p.p.č. 1836/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou formou elektronické aukce s uvedením minimální kupní ceny 5.266.000,- Kč.

 2. demolici objektu č.p. 176 (Prosečská 176) včetně příslušenství, vše v k.ú. Proseč nad Nisou, a to vzhledem ke špatnému technickému stavu objektu.

Z on-line účasti se odhlásil Ing. Matek

15) Převody pozemků - "Info C,K,N,P,R,Š,V"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- mám doplnění -- nehlasovat podbod B2

Po stažení tohoto podbodu byly následující přečíslovány.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 23-0-4-1

USNESENÍ ZM/26/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. prodej p.p.č. 1331/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana O. B., bytem Pulečný, pana P. H., bytem Jablonec nad Nisou, manžele P. a Z. H., paní M. N., bytem Jablonec nad Nisou, manžele K. a L. N., bytem Jablonec nad Nisou, Společenství vlastníků bytů domu Mlýnská č.p. 1614 Jablonec nad Nisou, se sídlem Mlýnská 1614/32, 46602 Jablonec nad Nisou, IČ 25458515, každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 48.500 Kč.

B. n e s c h v a l u j e

 1. prodej části p.p.č. 810/3 o výměře cca 73 m2 a p.p.č. 810/184 obě v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je zachování rezervy pro zimní údržbu a případnou stavbu chodníku, nebo rozšíření komunikace.

 2. prodej p.p.č. 201/4 k.ú. Rýnovice. Důvodem nesouhlasu je, že by v případě prodeje došlo k zamezení vstupu na soukromé pozemky.

 3. prodej části p.p.č. 191/1 v k.ú. Lukášov. Důvodem nesouhlasu je stanovisko oddělení územního plánování a nesouhlas s dělením pozemku.

 4. prodej p.p.č. 477 a p.p.č. 478 obě v k.ú. Kokonín. Důvodem nesouhlasu je nesoulad záměru s územním plánem města.

 5. prodej části p.p.č. 2197/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem je ponechání plochy pro veřejné parkování.

C. m ě n í

změnu usnesení č. ZM/231/2016 ze dne 15. 12. 2016 a to tak, že se kupní cena mění na částku ve výši 193.042 Kč.

Z on-line účasti se odhlásil Bc. Kroupa

16) Dohoda o narovnání - Úřad práce České republiky

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 23-0-3-1

USNESENÍ ZM/27/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření dohody o narovnání s Českou republikou - Úřadem práce České republiky, IČ: 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7, Holešovice, 17000, ve znění dohody dle podkladového materiálu

17) Program obnovy MPZ Jablonec nad Nisou pro rok 2022

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

USNESENÍ ZM/28/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2022 včetně příloh dle Důvodové zprávy.

B. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora,

 1. zajistit zveřejnění Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2022 na úřední desce města.

 2. zajistit financování programu v rozpočtu města v roce 2023.

18) Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2022

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/29/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2022 včetně příloh dle důvodové zprávy.

B. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora,

 1. zajistit zveřejnění Programu podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2022 na úřední desce města.

 2. zajistit financování programu v rozpočtu města v roce 2023.

Z on-line účasti se odhlásila Mgr. Pastuchová

19) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Ing. Macek -- mám dotaz na usnesení, které se vztahuje k městskému kamerovému dohlížecímu systému -- v jakém stadiu se plnění úkolu nachází? Studie MKDS byla odevzdána na konci listopadu, rád bych ji měl k dispozici, je možné, aby ji zastupitelé dostali?

Ing. Roubíček -- jedná se o rozsáhlý materiál, nějakou formou ho mohu zastupitelů rozeslat. Dalším krokem bude, že se sejde pracovní skupina a další postup projedná.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-0

USNESENÍ ZM/30/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

20) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Valešová -- k interpelaci ohledně likvidace majetku Eurocentra jsem obdržela likvidační protokoly, nicméně jsem pana Zemana požádala o doplnění pořizovací ceny a datum pořízení jednotlivého majetku, který byl vyřazen. Aby to měli k dispozici všichni zastupitelé, žádám jej touto cestou.

Mgr. Tulpa -- interpelaci jsem obdržel, děkuji. Poslední věta je stále otevřená, projekt pro stavební povolení a výběr dodavatele není zatím zpracován ani zadán.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-0

USNESENÍ ZM/31/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 20. ledna 2022

21) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Na primátora a Mgr. Mánka nebyly žádné dotazy.

Dotazy na Ing. Roubíčka

Ing. Valešová -- jednání Ing. Hanžl, Valbek s.r.o. -- studie odpadového hospodářství, využití Brandlu. Jednání p. Janeček, generální ředitel ZF Automotive Czech s.r.o. -- skladovací plochy

Ing. Roubíček -- jednání Ing. Hanžl, Valbek s.r.o. -- jednali jsme společně s kolegou Kouřilem. Jedná se o kompletní studii využití ploch od odstřeleného komínu po komunikaci, která vede do Proseče.

Ing. Kouřil -- jedná se o aktualizaci studie proveditelnosti, ve spodní části v Zeleném údolí mají zázemí i Technické služby. Celý prostor si říká o součinnost se svozovou společností, aby se mohlo vymístit překladiště na Horní Proseči a přestěhovat se do tohoto prostoru. To bude předmětem činnosti společnosti Valbek, Ing. Hanžl nás navštívil s cenovou nabídkou, která byla následně schválena radou města. Vznikne Výrobní výbor, který na tom bude pracovat.

Ing. Roubíček - jednání s p. Janečkem -- přišel s poptávkou po ploše pro skladovací prostory, které ZF potřebuje. Sdělil jsem mu, že tak velkým prostorem Jablonec jako město nedisponuje. Jednalo se o velikost 8000 m2 a více.

MgA. Chuchlík -- vrátím se ještě k Brandlu -- jaké je zadání aktualizace? Je tam nějaký vývoj areálu z hlediska využívání odpadu? Jak byl vybrán zpracovatel a předpokládá se, že bude pokračovat na dalších stupních projektové dokumentace?

Ing. Kouřil -- zadání se bude upřesňovat v průběhu března, Výrobní výbor bude sloužit k upřesnění zadání. Hlavní cíl je přemístit to, co je na Horní Proseči do této lokality Brandlu. Pracujeme i s myšlenkou přestěhování Technických služeb také do této lokality. Vše se bude řešit, i myšlenku, zda zde mít kompostárnu, vše v součinnosti se svozovou společností SKS. Výběr zpracovatele byl po konzultaci a zkušenostech našich i SKS, jedná se o přímé zadání.

MgA. Chuchlík -- myslím si, že by bylo fajn, kdyby město nejdřív vědělo, co chce, dobře formulovalo to zadání, třeba to přesunutí Technických služeb může být variantně. Ale třeba řešení kompostárny je důležité pro to, co by se mělo prověřovat. Není mi jasné, na základě čeho udělal Valbek cenovou nabídku, když my nemáme jasno v tom, co tam chceme dělat.

Ing. Kouřil -- jednání jsme konzultovali se zástupci JE a.s., která má tento pozemek v majetku a se zástupci SKS. Jasné zadání je přemístění překladiště z Proseče a jedna z možností je přemístění Technických služeb. My si řekneme, jaké činnosti chceme, aby tam byly. Máme představu, jaké činnosti tam chceme mít. Navíc do tohoto prostoru vstoupí dvě dopravní stavby -- západní obchvat a narovnání zatáček. Chceme, aby to bylo vše do sebe zakomponováno, Valbek je o tom informován.

MgA. Chuchlík -- termín zpracování dokumentu?

Ing. Kouřil -- je to březen -- září 2022.

Ing. Macek -- dotaz na primátora -- pracovní jednání s p. Stašákem, zástupcem První podještědské stavební spol. s r.o., ohledně developerského záměru „Podlesí".

RNDr. Čeřovský -- byl se představit, že jsou ti, kteří převzali od předchozího developera projekt a mají zájem pokračovat.

MgA. Chuchlík -- jednání Ing. arch. Pavlišta -- městský mobiliář. Jakého rozsahu se to týkalo a jak to bude aplikováno na rozpočtované položky?

Ing. Roubíček -- jednáních bylo více, je to meziodborové setkání napříč úřadem. Vede to k tomu, nějakým způsobem zregulovat návod k tomu, jak by městský mobiliář měl vypadat

MgA. Chuchlík -- máte nějaký termín, kdy dojde k dokončení toho koncepčního dokumentu?

Ing. Roubíček -- předpokládáme v březnu 2022.

MgA. Chuchlík -- takže další nakládání s městským mobiliářem se bude řídit tímto dokumentem?

Ing. Roubíček -- ano. Možná by bylo dobré to pak vzít do výboru pro územní plánování.

Dotazy na Ing. Kouřila

MgA. Chuchlík -- jednání na téma Smart city, zpracování koncepce. V jaké je to fázi?

Ing. Kouřil -- společnost Gatum nám předložila seznam dokumentů, které chtějí, abychom jim dodali jako podklady, ty jim postupně posíláme. Následně proběhne první jednání.

MgA. Chuchlík -- kdy je termín zpracování tohoto dokumentu?

Ing. Kouřil -- bude to asi únor až duben.

Pan Polák -- ke schůzce na Smart city -- jaké má řešit výzvy?

Ing. Kouřil -- je tu řada příprav -- metropolitní síť, modernizace veřejného osvětlení, mobilní operátoři -- je tu řada aktivit, kdy je snaha je nějakým způsobem zkoordinovat. Výstupem Smart Jablonec by mělo být, jaké funkce by mělo město Jablonec obsahovat tak, abychom nic neopomněli.

Pan Polák -- je to poměrně složitá problematika a je docela nešťastné, to někomu zadat na zakázku a nechat ho něco vytvořit za peníze, když nemáme představu, co chceme. Smart city se úzce pojí s digitalizací, jak budou datové toky propojené. Pokud toto nemáme promyšlené, tak to dopadne stejně, jako s ostatními strategickými dokumenty, jak to město dělá -- buď se ignorují, nebo jsou tu pro to, abychom splnili nějaký formální požadavek. Apeloval bych na to, abychom ty schůzky vedly, pokud máme nějaký záměr a víme, co chceme, nebylo to zbytečné a neutráceli jsme peníze za to, že nám někde leží nějaké papíry v šuplíku.

Z on-line účasti se odhlásil Ing. arch. Klápště.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

USNESENÍ ZM/32/2022

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora a náměstků za období od 8. do 28. ledna 2022.

22) Nové interpelace

MgA. Chuchlík -- na Ing. Roubíčka -- chtěl jsem se zeptat na harmonogram terminálu. Kdy bude pracovní schůzka?

Ing. Roubíček -- došlo k určitému skluzu, DOMYJINAK kvůli nemoci nějakou dobu nefungovaly. Začínají nyní posílat nějaké výstupy, až toho bude víc, svolám pracovní skupinu, bude to tak za 1-2 týdny.

MgA. Chuchlík -- děkuji, takto ústně mi to stačí. Mám druhou interpelaci -- týká se studie proveditelnosti zrychlení vlakového propojení mezi Mladou Boleslaví a Libercem. Vím, že se studie zpracovává, Liberec a Liberecký kraj se aktivně účastní připomínkování. Studie samozřejmě předpokládá, co budou dělat jablonečtí občané v rámci tohoto zrychlení. Chtěl bych se zeptat, jestli se Jablonec tohoto připomínkování nějakým způsobem účastní, případně, jestli by se mohl účastnit a mohl by se koordinovat s Libercem a Libereckým krajem. Jak jsem porozuměl, součástí úvahy je zrychlení přímého vlakového spojení mezi Jabloncem a Libercem přidáním nějakého spoje, který tam pak vychází, a ty čísla, na které se dostává, ta rychlost čistě vlakovým spojením přestupem v Liberci, jsou velmi dobrá. Mám za to, že by bylo v zájmu Jablonce, kdybychom se do toho jako město vložili a své síly s Libercem a krajem spojili.

RNDr. Čeřovský -- nejsme přizváni, nevím o ničem. Dostal jsem na toto téma dotaz od občana, mám k dispozici dílčí odpověď z KORIDu, zeptám se i na krajském zastupitelstvu pana hejtmana a na magistrátu v Liberci pana primátora. Zatím jsme osloveni nebyli.

Ing. Macek -- mám interpelaci Ing. arch. Klápštěho na Ing. Kouřila -- jaké požadavky vůči Gatum Advisory by byly ohledně toho Smart city? Jaké požadavky má řešit?

RNDr. Čeřovský -- prosím pošlete to do mailu, odpovíme písemně.

Ing. Macek -- na Ing. Roubíčka -- realizace cyklostezky směrem na Hodkovice od Kauflandu po křižovatku Rádelský mlýn. Jaké etapy, části se připravují, v jakém jsou stádiu rozpracovanosti?

Ing. Roubíček -- odpovíme písemně.

23) Rozprava -- diskuze

RNDr. Čeřovský -- mám přihlášku do diskuze od občana Ing. Víta.

Ing. Vít -- jsem zde z pověření osadního výboru Vrkoslavice a Dolina -- na přelomu roku prosinec, leden se v lese začaly vyskytovat vrtné soupravy a těžká technika. Je to v oblasti Dobré Vody, kde vede turistická stezka na Rádelskou lávku, po pravé ruce ten lesní hřeben je v tuto chvíli významně rozvrtán. Území nepatří přímo pod k.ú. Jablonec, ale je to v těsném sousedství. Kopec je v územním plánu Rádla uveden jako systém ekologické stability s vyšší ochranou přírody. Dotázal jsem se na krajském řadu, odboru životního prostředí. Už 4. ledna jsem měl informaci, že na konci roku 2020 vydávali stanovisko k projektu průzkumných a geologických vrtů za účelem zjištění zásoby těžebního kamene. Je to ve prospěch soukromé společnosti České štěrkopísky Praha. Krajský úřad se vyjádřil v tom smyslu, že ze zákona jim může vydat kladné stanovisko pro provádění geologického průzkumu, pokud nezasáhnou do lesního porostu a budou vrtat pouze v cestách. Zároveň sdělují, že to nenahrazuje povolení k vrtným pracem, tzn., že to mají projednat s Českým geologickým úřadem. Dále konstatují, že otevření dobývacího prostoru je potenciálně v rozporu s ochranou životního prostředí. Stejný dotaz jsem učinil na magistrátu v Jablonci 2. ledna, protože výkon lesní správy v oblasti lesnictví spadá pod magistrát. Odpověď jsem nedostal, takže jsem 18. ledna kontaktoval Ing. Němečkovou, ta mi sdělila, že o tom výkonu a pracech vůbec nic neví. Následně proběhlo místní šetření, kam dorazila i Ing. Řimnáčová. Na místě jsme viděli vrtnou soupravu zapíchnutou do turistické stezky a směrem nahoru zdevastované lesní cesty a zbytky dalších vrtů. Je tam uděláno řádově 300 m hloubkových vrtů. Ing. Němečková zjišťovala další informace -- společnost, která to vykonává, provedla asi správně úkony vůči geologickému úřadu, báňskému úřadu, práce měli provést na oznámení. Poněkud pozapomněli provést ta oznámení. Neví o tom magistrát v Jablonci ani obec Rádlo, pod které to spadá. Obec Rádlo dostalo v červnu oznámení, že se podobné práce budou vykonávat, ale žádné další oznámení neobdrželi. Dá se to shrnout, že pomalu bez toho, aby to věděla jakákoliv samospráva, se zde připravuje projekt otevření dobývacího prostoru. Znamená to výrazné ohrožení podzemních vod, zrušení cyklostezky, zrušení významu lávky. Dále pokračoval v popisu předneseného problému, a jak by se měl řešit -- viz zvukový záznam bodu na webu města -- osadní výbor navrhl usnesení, které přednese Mgr. Tulpa.

Mgr. Tulpa -- mám připravený návrh usnesení, prosím o přečtení.

RNDr. Čeřovský -- jestli do toho mohu vstoupit -- také o tom nic nevím. Nejsem si jist, jestli jsme schopni takto ad hoc o tom hlasovat, když o tom nic nevíme. Bylo by lepší to připravit na jednání ZM 17. března. Nebráním se podpořit jakoukoliv dobrou myšlenku, nevím jak ostatní, nemáme žádné další informace, je to poměrně závažná věc. Proč to nebylo dopředu předjednané?

Ing. Vít -- usnesení je formulováno tak, že ZM pověřuje Petra Roubíčka, aby dal dohromady dosavadní proběhlé kroky v této věci. Trochu si neodpustím, 2. ledna jsem o tom magistrát informoval, nic se nedělo, kraj alespoň reagoval.

RNDr. Čeřovský -- jestli to má být usnesení, které ukládá něco panu Roubíčkovi, vzal bych to po pracovní linii, nepotřebujeme k tomu usnesení, na příští jednání ZM všechny podklady připravíme a přijmeme usnesení.

JUDr. Řeháček -- my jsme to s panem Vítem spolu řešili, je pravda, že naši lidé o tom nic nevěděli. Dostali jsme informaci od něho i od osadního výboru, kdy se pak následně spustili procesy, jak on zde popisoval. Na druhou stranu to není proces, že by náš úřad něco povoloval. Jediná věc, která je ve vztah k našemu úřadu, je to ohlášení těch prací v lese a k tomu opravdu nedošlo, bude to řešeno v sankčním řízení. V tuto chvíli je to v rovině nějaké politické deklarace za město. To, co zde osadní výbor navrhuje, aby se k tomu město nějakým způsobem postavilo, a vůbec podle mého soudu nevadí, že to je na území druhé obce, Rádla, protože lze čekat, že některé dopady, pokud ta těžba bude povolována, mohou mít i přímý dopad na obyvatele Jablonce v té části.

Mgr. Tulpa -- té argumentaci rozumím, zvažoval jsem, zda to podat jako návrh usnesení nebo to podat jako interpelaci.

RNDr. Čeřovský -- navrhuji následující -- ať nám to osadní výbor pošle, a my s tím budeme pracovat tak, abychom na příštím jednání ZM 17. března připravili materiál. Spojím se i s Rádlem, s panem Šikolou. Souhlasíte s tím takto?

Mgr. Tulpa -- děkuji, stahuji návrh na usnesení.

Ing. Macek -- chtěl jsem říci panu Tulpovi, že není nutné interpelaci dávat v ten daný okamžik na zastupitelstvu, je to možné poslat kdykoliv e-mailem.

Primátor města ukončil jednání ZM v 16,50 hod.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

ověřovatelé: Petr Vobořil, Mgr. Michal Švarc

Vytvořeno 16.2.2022 9:26:06 | přečteno 155x | Petr Vitvar
load