Usnesení 10.02.2022

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 10. února 2022. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/15/2022

A. schvaluje

uzavření smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru ve výši 70 mil. Kč od Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054 na dobu určitou se splatností do 28. 2. 2023 a úrokovou sazbou O/N PRIBOR + pevná odchylka ve výši 0,20 % p. a. a poplatkem za rezervaci zdrojů ve výši 0,05 % p. a. z nečerpané jistiny úvěru.

ZM/16/2022

A.1 schvaluje

rozpočet města Jablonce nad Nisou pro rok 2022  takto:
daňové příjmy (tř. 1) - 820 385 tis. Kč
nedaňové příjmy (tř. 2) - 100 751 tis. Kč
kapitálové příjmy (tř. 3) -  37 000 tis. Kč
transfery (tř. 4) -            132 803 tis. Kč
financování (tř. 8) - 340 692 tis. Kč
celkové zdroje -        1 431 631 tis. Kč
běžné výdaje (tř. 5) -     1 024 073 tis. Kč
kapitálové výdaje (tř. 6) - 386 996 tis. Kč
splátky úvěrů (tř. 8) - 20 562 tis. Kč
celkové výdaje-      1 431 631 tis. Kč

A.2 schvaluje

závazné ukazatele rozpočtu  stanovuje pro orgány města na oddíl a paragraf rozpočtové skladby

A.3 schvaluje

seznam jmenovitých akcí  k realizaci v roce 2021 v celkovém objemu  418 210​ tis. Kč  uvedených na straně č. 16-26

A.4 schvaluje

dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací a příspěvků uvedených v tabulce na straně č. 27-29 dle návrhu rozpočtu na rok 2022

A.5 schvaluje

postup při rozpočtových opatřeních takto:
​-  rada města  může provádět rozpočtová opatření následovně:
- zařazení a úpravu dotací včetně použití (vč. změny závazných ukazatelů) a k tomu navazující přesuny z rezervy na spolufinancování
- změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru (dle ORJ) vyjma dotací
- přesuny z rezervy na opravy a z rezervy na opravy památek určené na opravy a údržbu majetku města včetně materiálu na drobné opravy prováděné ve vlastní režii, dále i na rekonstrukce, modernizace majetku města, projektové práce a technickou přípravu (vč. změny závazných ukazatelů)
- přesuny z rezervy Proseč (vč. změny závazných ukazatelů)
- čerpání z rezervy na participaci (vč. změny závazných ukazatelů)
- nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM) vyjma projektových dokumentací
- změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou
- schválení vratek nebo doplatků dotací
- zařazení přijatého pojistného plnění včetně použití (vč. změny závazných ukazatelů)
správci rozpočtů  mohou provádět rozpočtová opatření (změny rozpisu rozpočtu) následovně:
- změna nezávazných ukazatelů „ORG“ bez změny objemu rozpočtu odboru
- změna nezávazných ukazatelů „POL“ pouze do výše 50 tis. Kč v jednotlivém případě (nad tuto hranici nutný písemný souhlas náměstka primátora pro ekonomiku a majetek a současně náměstka věcně příslušného odboru či primátora u KP, či tajemníka u KT; je vyžadováno odůvodnění rozpočtového opatření)
- přesuny z rezervy na opravy a z rezervy na opravu památek určené na opravy a údržbu majetku města včetně materiálu na drobné opravy prováděné ve vlastní režii, dále i na rekonstrukce, modernizace majetku města, projektové práce a technickou přípravu (vč. změny závazných ukazatelů) v jednotlivém případě do výše 100 tis. Kč se souhlasem příslušného náměstka primátora

ZM/17/2022

A. opětovně volí

za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro další čtyřleté volební období 2022-2026

A.1 opětovně volí
pana V***** B*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
A.2 opětovně volí

paní L***** H*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.3 opětovně volí

pana K***** K*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.4 opětovně volí

paní M***** L*****, nar.*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.5 opětovně volí

paní N***** M*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.6 opětovně volí

paní L***** U*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.7 opětovně volí

paní J***** V*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

ZM/18/2022

A.1 bere na vědomí

dopis paní R***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek.

A.2 bere na vědomí

dopis pana R***** L*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou, a vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek.
 

B.1 schvaluje

prominutí povinnosti paní R***** B*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, uhradit poplatek z prodlení ve výši 124 701,-Kč, který vzniknul z titulu nehrazení nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu č. ***** v budově č. p. *****, na adrese *****, Jablonec nad Nisou, za období od července do září roku 2007.

B.2 schvaluje

prominutí povinnosti pana R***** L*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, uhradit poplatek z prodlení ve výši 61 097,-Kč, který vzniknul z titulu nehrazení nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu č. ***** v budově č. p. *****, na adrese *****, Jablonec nad Nisou, za období od března 2004 do října roku 2006.

ZM/19/2022

A.1 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru spolku SKI KLUB Jizerská padesátka, z.s., IČ: 41324471, se sídlem: Jablonecká 562/21, 460 01 Liberec I-Staré Město, ve výši  400 000 Kč, který bude určen na částečné uhrazení nákladů souvisejících s uspořádáním závodu Jizerská 50 - přípravné práce na stadionu - start, cíl, rozšíření a prohloubení spolupráce s městem Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

A.2 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru ústavu Jablonec Jinak z. ú.,  IČ: 8641021, se sídlem: Generála Mrázka 413/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, v celkové výši  50 000 Kč , který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací akce Jizerská 50 padesátkrát jinak 2022 - Do jablonecké stopy.

A.3 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru   Tělovýchovné jednotě LIAZ Jablonec nad Nisou, z. s.,  IČ: 14864991, se sídlem: U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši  200 000 , který bude určen na částečné uhrazení nákladů spojených s uspořádáním mezinárodního atletického mítinku "Jablonecká hala 2022".

ZM/20/2022

A. schvaluje

zapojení statutárního města Jablonec nad Nisou do akce Vlajka pro Tibet a vyvěšení tibetské vlajky ve čtvrtek dne 10. března 2022 na budově Magistrátu města Jablonec nad Nisou na Mírovém náměstí 19.

ZM/21/2022

A. rozhoduje

o poskytnutí účelové dotace pro Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., se sídlem Liberecká 1900/5, Jablonec n. N. IČ 25035746 na rok 2022 z  rozpočtu statutárního města ve výši 11 103 tis. Kč dle důvodové zprávy.

B. schvaluje

smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., se sídlem Liberecká 1900/5, Jablonec n. N., IČ 25035746  v předloženém znění.

ZM/22/2022

A.1 schvaluje

Strategický plán města Jablonec nad Nisou 2021 - 2030

A.2 schvaluje

Akční plán města Jablonec nad Nisou 2022 - 2024

B. pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora pro rozvoj města , implementací Strategického plánu města Jablonec nad Nisou a pravidelnou aktualizací Akčního plánu města Jablonec nad Nisou.

ZM/23/2022

A. neschvaluje

podnět na změnu Územního plánu Jablonec nad Nisou na pozemku p.č. 150/13 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

ZM/24/2022

A.1 schvaluje

Kupní smlouvu č. 12133/ULB/2021, kterou se převádí pozemková parcela č. 2500/32, ostatní plocha, manipulační plocha, v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2, Nové Město do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 99.240,- Kč s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.

A.2 schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věcia o zřízení věcného práva č. 12089/ULB/2021, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 1098/3, ostatní plocha, manipulační plocha, v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2, Nové Město do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod části p.p.č. 1125/2 o  výměře cca 928 m 2, včetně stavby komunikace z  vlastnictví  Ing. R***** B*****Stráž nad Nisou do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč včetně DPH s tím, že k převodu komunikace dojde nejdéle do  šesti měsíců od zápisu nové komunikace do katastru nemovitostí Smlouva budoucí kupní bude platná nejdéle po dobu pěti let od podpisu této smlouvy, po marném uplynutí této lhůty nebude město vázáno povinností převod realizovat. Město si vyhrazuje právo stavbu komunikace nepřevzít v případě, že investor svévolně bez předchozího odsouhlasení statutárním městem, změní projektovou dokumentaci a stavbu provede se změnami, které nebyly statutárním městem předem prokazatelně odsouhlasené. Tato podmínka se týká i změny ve skladbě a použití stavebního materiálu.

A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod části p.p.č. 1125/1 o  výměře cca 1063 m 2, včetně stavby komunikace z  vlastnictví  paní J***** B*****Jablonec nad Nisou do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč včetně DPH s tím, že k převodu komunikace dojde nejdéle do  šesti měsíců od zápisu nové komunikace do katastru nemovitostí Smlouva budoucí kupní bude platná nejdéle po dobu pěti let od podpisu této smlouvy, po marném uplynutí této lhůty nebude město vázáno povinností převod realizovat. Město si vyhrazuje právo stavbu komunikace nepřevzít v případě, že investor svévolně bez předchozího odsouhlasení statutárním městem, změní projektovou dokumentaci a stavbu provede se změnami, které nebyly statutárním městem předem prokazatelně odsouhlasené. Tato podmínka se týká i změny ve skladbě a použití stavebního materiálu.

ZM/25/2022

A.1 schvaluje

výjimku z Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města, na základě které bude zveřejněn záměr prodeje st.p.č. 627/1, jejíž součástí je objekt č.p. 745 (Růžová 9) a p.p.č. 1836/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou formou elektronické aukce s uvedením minimální kupní ceny 5.266.000,- Kč.

A.2 schvaluje

demolici objektu č.p. 176 (Prosečská 176) včetně příslušenství, vše v k.ú. Proseč nad Nisou, a to vzhledem ke špatnému technickému stavu objektu.

ZM/26/2022

A.1 schvaluje

prodej p.p.č. 1331/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana O***** B***** Pulečný, pana P***** H***** Jablonec nad Nisou,  manžele P***** a Z***** H***** paní M*****Ně***** Jablonec nad Nisou, manžele K***** a L***** N***** Jablonec nad Nisou, Společenství vlastníků bytů domu Mlýnská č.p. 1614 Jablonec nad Nisou, se sídlem Mlýnská 1614/32, 46602 Jablonec nad Nisou, IČ 25458515, každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 48.500 Kč.

B.1 neschvaluje

prodej části p.p.č. 810/3 o výměře cca 73 m 2a p.p.č. 810/184 obě v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je zachování rezervy pro zimní údržbu a případnou stavbu chodníku, nebo rozšíření komunikace.

B.2 neschvaluje

prodej p.p.č. 201/4 k.ú. Rýnovice. Důvodem nesouhlasu je, že by v případě prodeje došlo k zamezení vstupu na soukromé pozemky.

B.3 neschvaluje

prodej části p.p.č. 191/1 v k.ú. Lukášov. Důvodem nesouhlasu je stanovisko oddělení územního plánování a nesouhlas s dělením pozemku.

B.4 neschvaluje

prodej p.p.č. 477 a p.p.č. 478 obě v k.ú. Kokonín. Důvodem nesouhlasu je nesoulad záměru s územním plánem města.

B.5 neschvaluje

prodej části p.p.č. 2197/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem je ponechání plochy pro veřejné parkování.

C. mění

změnu usnesení č. ZM/231/2016 ze dne 15. 12. 2016 a to tak, že se kupní cena mění na částku ve výši 193.042 Kč.

ZM/27/2022

A. schvaluje

uzavření dohody o narovnání s Českou republikou - Úřadem práce České republiky IČ: 72496991, se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7, Holešovice, 17000, ve znění dohody dle podkladového materiálu

ZM/28/2022

A. schvaluje

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2022 včetně příloh dle Důvodové zprávy.

B. ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora,
 

B.1 ukládá

zajistit zveřejnění Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2022 na úřední desce města.

B.2 ukládá

zajistit financování programu v rozpočtu města v roce 2023.

ZM/29/2022

A. schvaluje

Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2022 včetně příloh dle důvodové zprávy.

B. ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora,
 

B.1 ukládá

zajistit zveřejnění Programu podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2022 na úřední desce města.

B.2 ukládá

zajistit financování programu v rozpočtu města v roce 2023.

ZM/30/2022

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

ZM/31/2022

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací  z 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 20. ledna 2022

ZM/32/2022

A. bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora a náměstků za období od 8. do 28. ledna 2022.

Vytvořeno 11.2.2022 13:29:06 | přečteno 141x | Petr Vitvar
load