Zápis 21.10.2021

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 21. října 2021 od 13,00 hodin

Přítomno: 26 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

Omluveni: Marcela Höferová, Mgr. Michal Švarc, Ing. Jarmila Valešová, Mgr. Pavel Žur

Ověřovatelé zápisu: Pavel Janoušek, Petr Vobořil

Zapsala: Jiřina Hartmanová

1) Zahájení

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský, zahájil 9. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ve 13,06 hod.

Primátor omluvil tyto zastupitele -- Höferová Marcela, Bc. Kroupa Milan -- později se připojil online, Mgr. Michal Švarc, Ing. Valešová Jarmila.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámili svoji účast tito zastupitelé:

Kalpakcis Petros

Ing. arch. Klápště Petr

Mgr. Pastuchová Jana

Bc. Šípková Martina

Mgr. Tejmlová Michaela LL.M.

MUDr. Vraný Michael -- připojil se později

Mgr. Žur Pavel -- nepodařilo se mu připojit, dodatečně byl omluven

Na začátku jednání bylo online připojeno 5 zastupitelů, osobně jich bylo přítomno 18, celkem bylo přítomno 23 zastupitelů.

Dále primátor konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek. Oznámil, že z dnešního jednání je pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam a přímý videopřenos. Zvukový záznam bude se zápisem zveřejněn na webových stránkách města.

Při hlasování u jednotlivých bodů se primátor vždy dotázal online připojených zastupitelů, jak chtějí hlasovat, následně bylo jejich prohlášení, které zaznělo rovněž nahlas, zaznamenáno na hlasovacím zařízení.

2) Schválení programu

Primátor přečetl materiály dodané na stůl:

 • úprava usnesení bodu č. 12) Retenční nádrž v Jablonci nad Nisou --

 • Výkaz práce ředitele Jablonecké dopravní a.s.

 • protinávrh Ing. arch. Klápštěho k bodu č. 14) Převody pozemků

 • doplnění k bodu č. 6) Obecně závazná vyhláška č. 9/2021 o regulaci hlučných činností

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

4) Dohoda o narovnání ke Smlouvě č. SD/2020/0680, OLP/4089/2020

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

5) Obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 8/2021 - změna přílohy č. 1 k OZV č. 4/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Obecně závazná vyhláška č. 9/2021 o regulaci hlučných činností

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

7) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na investici z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

8) Spoluúčast SMJN k dotaci ze státního rozpočtu - TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU, spolek

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

9) Smlouva o vzájemné spolupráci - dodatek č. 1 (Tělovýchovná jednota Elektro-Praga Jablonec n.N., z.s.)

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

10) Individuální dotace

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

11) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., - změna platné ZL

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

12) Retenční nádrž v Jablonci nad Nisou - "info C"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

13) Podněty občanů na pořízení změny ÚP Jablonec nad Nisou - "Info - Š,K,N,V,R,P,C,M"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

14) Převody pozemků - "Info C,N,Š,V,Ž"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

15) Program obnovy MPZ Jablonec nad Nisou - "info C"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

16) X. rozpočtová opatření 2021

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

17) Založení společenství vlastníků v domech s vlastnickým podílem města -- bytové domy v rámci převodů "BD HORNÍ PROSEČ"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

18) Vyhlášení veřejné sbírky

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

19) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

20) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

21) Zpráva o činnosti primátora města a jeho náměstků

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

22) Nové interpelace

23) Rozprava -- diskuze

Pan Polák -- navrhuji zařadit bod č. 21 za bod č. 3.

Hlasování o protinávrhu pana Poláka 7-8-7-1

Nebylo schváleno

Hlasování o programu 16-1-6-0

Program byl schválen

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

Primátor navrhl na ověřovatele zápisu zastupitele pana Petra Vobořila a pana Pavla Janouška. Návrhová komise byla navržena v tomto složení: předseda -- Mgr. Jan Zeman, členové -- Petr Vobořil a Pavel Janoušek, zapisovatelka Jiřina Hartmanová, pracovnice kanceláře tajemníka.

Návrh byl schválen 22-0-1-0

4) Dohoda o narovnání ke Smlouvě č. SD/2020/0680, OLP/4089/2020

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 18-0-5-0

USNESENÍ ZM/173/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s o u h l a s í

s uzavřením dohody o narovnání ke Smlouvě o zajištění základní péče a provozu budovy pro osoby bez domova s nařízenou karanténou nebo prokázaným Covid-19, č. OLP/4089/2020, SD/2020/0680.

Online se připojil MUDr. Vraný

5) Obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 8/2021 - změna přílohy č. 1 k OZV č. 4/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. arch. Klápště -- ta úprava -- doplnění -- řeší výhrady, které jsem měl na jednání předsedech klubů, je to pro mě v pořádku.

RNDr. Čeřovský -- nyní jsme u bodu č. 5, to, co jste zmínil, patří k bodu č. 6.

Mgr. Tejmlová -- může mi někdo říci, jak to funguje s těmi místy a s tou vymahatelností vyhlášek. Byl přidán parčík na Paseckém náměstí, myslím si, že kdyby tam byly nějaké herní prvky pro děti, i to bude působit jako sociální kontrola. Nepřesune se ten problém do večerky, která je vedle v paneláku?

RNDr. Čeřovský -- ředitel Městské Policie Mgr. Švarc je na pracovním semináři, není přítomen. Ten by mohl podat nějaké doplnění, já mu to sdělím, aby zpracoval základní informaci, jak je to s tím, když Městská policie vyjíždí na ohlášení.

MgA. Chuchlík -- chtěl jsem se zeptat na to samé, neřešíme problém alkoholu, ale sociální problém, který tímto opatřením vytlačujeme do jiných míst.

Ing. Macek -- pokud předkládáme rozšíření vyhlášky o nová místa, tak předpokládám, že to děláme z toho důvodu, že víme, že ta vyhláška funguje a je vymahatelná. Mělo by zde být nějaké vyhodnocení a v důvodové zprávě by mělo být řečeno, zda to funguje. Obecně ty důvodové zprávy jsou často strohé a není tam ta podstata, proč ty věci děláme.

Ing. Kučera -- důvodovou zprávu jsem zpracovával na základě věcných pokynů od Městské policie, že to je nástroj, který oni mohou využít v lokalitách, které detekovali, že se ty sociálně negativní jevy dějí. Argument, že je to zařazeno ve vyhlášce, je pro ně účinný. Zařazení tohoto parku vzešlo i z požadavku osadního výboru. Nevím přesně, jaká je postižitelnost rozdaných pokut, a jaká je vymahatelnost, to by zodpověděl Mgr. Švarc.

Ing. Macek -- beru to tak, že podle Městské policie to funguje, ale myslím si, že by to mělo být lépe popsáno v důvodové zprávě, obecně si myslím, že ty zprávy jsou mizerné.

RNDr. Čeřovský -- děkuji za podnět, s tím posledním slovem nesouhlasím.

Mgr. Mánek -- včera jsme měli místní šetření s Mgr. Švarcem v ulici Na Vršku, tam byly od začátku roku uděleny blokové pokuty v hodnotě 13,5 tisíce Kč. Do jaké míry je vymahatelnost, to je na další zjišťování na přestupkovém oddělení. Je to pro ilustraci, že Městská policie v tomto ohledu koná.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-4-0

USNESENÍ ZM/174/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 8/2021, kterou se mění Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Jablonec nad Nisou č. 4/2010, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením obecně závazné vyhlášky města

6) Obecně závazná vyhláška č. 9/2021 o regulaci hlučných činností

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

MgA. Chuchlík -- jaký má tato vyhláška vztah k pouličnímu umění -- buskingu? Hraní na ulici může být spojeno s reprodukovanou hudbou, dá se vyhláška interpretovat tak, že to zapovídá?

Mgr. Kučera -- nemyslím si, že by to bylo zapovězeno. Nemáme vyhlášku jako má Praha 1 nebo Český Krumlov. Tam jsou důležité výrazy -- obtěžování a reprodukovaný, tzn., že živý přednes není reprodukce. Tady to cílí na produkce z mobilu přes repráky nebo hlasitá hudba z automobilů. Když byl detekován problém, např. u Eurocentra, tak jsme si vzali za příklad město Vimperk, který takovouto vyhlášku má, která upravuje tato hlučná zařízení ze stacionárních zdrojů.

MgA. Chuchlík -- opatření v Praze 1 bylo právě vyvoláno tím, že i živý projev doprovázený reprodukovanou hudbou může být obtěžující. Nicméně ta adresnost je až absurdní, protože teenageři pouští hip hop, který bych také nechtěl poslouchat, ale je to žánr, který se vyvinul tak, že se pouštěl na ulici a kolem vznikala nějaká komunita. Děláme ad hoc opatření, které blokuje nějaký rozvoj, nějakou identifikaci subkultury v Jablonci a do nějaké míry i tvorbu těch lidí, kteří se tím mohli nějakým způsobem rozvíjet. Vyhláška je extrémně adresná, s těmi negativními aspekty bychom měli bojovat jiným způsobem, než je natvrdo zakázat.

Mgr. Kučera -- je to hlavně nástroj pro Městskou policii, v rámci škály opatření to nejprve zkusí domluvou. Jde o to, že ten přenos je tak hlasitý, že to narušuje klid obyvatel v okolních domech. Jedná se o koncepci prevence, ne represe.

Ing. Macek -- nemělo by tam spíš být napsáno -- šíření hluku na veřejných prostranstvích? Důvodová zpráva za mě neuvádí, jak častý ten jev je, jak často si na to někdo stěžuje a jakým způsobem se to momentálně řeší.

Mgr. Zeman -- ten jev lze pozorovat na pořád stejných místech města, jestli to nevidíš, tak po tom městě nechodíš.

Ing. Macek -- nechám to na posouzení, jestli by tam nemělo místo veřejná prostranství být veřejných prostranstvích.

RNDr. Čeřovský -- i já jsem to zjišťoval, text je češtinářsky i výkladově zcela jednoznačný.

Ing. arch. Klápště -- reakce na Mgr. Zemana -- přijde mi absurdní, že si dovoluje výtku k úplnosti té důvodové zprávy vztahovat na to, jestli je nebo není v pořádku, že jiný zastupitel chodí večer do města nebo nechodí. To vůbec nesouvisí s podstatou, že důvodová zpráva by měla vše objasňovat a nechápu, jak toto kádrování má mít místo na jednání zastupitelstva.

Ing. Macek -- proč by měly být důvodové zprávy obsáhlejší -- aby to mohl pochopit kdokoliv, kdo se ve městě nepohybuje, kdo si to stáhne z internetu, někdo z ministerstva, když bude posuzovat, jestli ta vyhláška je nebo není adekvátní.

RNDr. Čeřovský -- určitě vyhlášky podléhají tomu, že to přezkoumá ministerstvo vnitra a to k tomu řekne své výhrady. Ohledně důvodových zpráv -- pokusíme se příště u nějaké další vyhlášky, aby ta zpráva měla to, co říkáte -- statistiku jevu, který má být tou vyhláškou řešený.

Mgr. Kučera -- tím, že důvodové zprávy zpracovávám já, jako právník, tak jsou právně formální a ta věcnost by asi měla pro zastupitele být vyjádřena v číslech od Městské policie. Příště v rámci součinnosti na tom zapracujeme. Ministerstvo vnitra to však neposuzuje na konkrétní obec, posoudí to čistě formálně, jestli k tomu máme zákonné zmocnění.

Návrh usnesení byl schválen 18-0-5-1

USNESENÍ ZM/175/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 9/2021, o regulaci hlučných činností, ve znění dle přiloženého návrhu

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením obecně závazné vyhlášky města

7) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na investici z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- po přestěhování očkovacího centra byly vynaložené určité zbylé náklady, které město poskytlo. Pokud to dnes schválíme, budou použity na nákup sanitního vozu.

Člen zastupitelstva MUDr. Vít Němeček, MBA podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Ing. Macek -- zase není v důvodové zprávě řečeno to, co zde řekl Mgr. Mánek. Proč to tam není? Z jakého důvodu jsme to nedočerpali?

MUDr. Němeček -- z pohledu nemocnice nákup sanitního vozu souvisel s provozem a vybudováním očkovacích center, protože jsme ve zvýšené míře potřebovali zajistit převoz materiálu, lidí, atd. Po diskuzi s úředníky města jsme se rozhodli to vyčlenit, aby to v budoucnu nevyvolalo nějaké obavy nebo otázky, jestli tam opravdu je ta přímá souvislost sanitky s očkovacími centry. Považovali jsme to za formalitu.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-4-1

USNESENÍ ZM/176/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na investici z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p. o., se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, IĆ 00829838, v předloženém znění dle důvodové zprávy.

8) Spoluúčast SMJN k dotaci ze státního rozpočtu - TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU, spolek

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- řídíme se plánem rozvoje sportu, organizace si podala žádost o spoluúčast. My se k ní zavazujeme v případě, že dotaci obdrží. Bylo to i projednáno na sportovní komisi.

Ing. Macek -- materiál byl předložen radě města. S jakým výsledkem, rada to schválila? Chtěl bych podotknout, že v materiálu se mluví o vedení města, myslím si, že to tam je nadbytečné. Je irelevantní, jestli to porada politického vedení schválila, protože to není orgán města.

Mgr. Mánek -- rada města neschvalovala, ona doporučuje zastupitelstvu, jednohlasně bylo přijato, že doporučujeme schválit. Na pondělní poradě politiků to bylo pouze diskutováno.

Pan Polák -- na sportovní komisi padlo, že se budeme zabývat vícekoncepcí sportu, určíme si víc priority, kam mají jít peníze. Máme schválené, že budeme přispívat 15%, v případě přidělení 70% dotace. Nicméně to, co je problematické, je, že nemáme detailnější parametry, na základě kterých bychom posuzovali tyto akce. Je žádoucí, abychom do sportu peníze dávali, i více, ale máme rozsáhlou sportovní infrastrukturu, která není v dobrém stavu, nemáme vyřešené, kolik se bude muset zaplatit na provozy, atd. To není v těch dotacích zohledněno. Pokud chceme zodpovědně hospodařit, tak bychom měli vědět, v jakém stavu jsou sportoviště, kolik peněz je potřeba na jejich údržbu a opravu, jaké máme priority, která sportoviště chybí a pak se budeme rozhodovat, podle toho, kolik na to budeme mít, co je potřeba udělat jako první. Já se budu v těchto bodech při hlasování zdržovat a není to proto, že bych nechtěl přispět oddílům na infrastrukturu, ale nepřijde mi, že se rozhodujeme na základě komplexních informací.

MgA. Chuchlík -- ztotožňuji se s kolegou Polákem a mám otázku k tomuto bodu. Myslím si, že si jízdárna podporu zaslouží, nicméně v nedávné době byl projednáván developerský záměr v Jezdecké ulici poměrně rozsáhlého obytného souboru, který bude představovat určitou bariéru mezi jízdárnou a Prosečským hřebenem. Ví jízdárna o tomto záměru, dokáže v tom zohlednit svoje potřeby a nebude investice zmařena tím, že developerský záměr bude v kolizi s potřebami jízdárny?

Mgr. Mánek -- předpokládám, že to jízdárna má zváženo, v tuto chvíli je to její investice. Nemáme zprávu, do jaké míry konvenují v tuto chvíli s tím, co zmiňujete. Předpokládám, že jízdárna je se vším seznámena.

MgA. Chuchlík -- odpověď mě úplně neuspokojila. Kdo koordinuje rozvoj města? Připravují se dvě věci, do kterých se dávají veřejné peníze a nikdo neví, jestli jsou spolu nějak provázané.

Ing. Roubíček -- koordinace plyne z územního plánu, který říká, že se developerský projekt tam může realizovat, neříkám, že podle jiných parametrů tomu tak je. V tuto chvíli developer vůči městu nevyvíjí žádnou aktivitu, skončilo to tím, že do toho vstoupil městský architekt s požadavky na úpravu studie. Jízdárna koná v duchu územního plánu a snad si umí spočítat do budoucna, že tam to riziko je, že tam může něco vzniknout. My tomu můžeme bránit pouze limitovaně.

RNDr. Čeřovský -- já jsem se žadateli nemluvil, zda to je v souladu se záměry developera, ale asi není problém je na to upozornit, to uděláme.

Návrh usnesení byl schválen 16-0-8-0

USNESENÍ ZM/177/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Smlouvu o vzájemné spolupráci** ev. č. SD/2021/0712 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU, spolek, Jezdecká 184/5, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 16389158, v předloženém znění.

B. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, aby poté, kdy subjekt uvedený v bodě A., získá dotaci na investiční projekt od Národní sportovní agentury, připravil pro rozhodnutí zastupitelstva města příslušné rozpočtové opatření na kofinancování tohoto projektu.

Příchod Ing. Matek 13,50 hod.

Online se připojil Bc. Kroupa

9) Smlouva o vzájemné spolupráci - dodatek č. 1 (Tělovýchovná jednota Elektro-Praga Jablonec n.N., z.s.)

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- vzhledem ke zvyšujícím se cenám prací a materiálu podala Elektro-Praga žádost znovu, po zrušení programu. Potom, co si nechali nacenit ty práce na hale, zjistili navýšení ceny, a proto je předkládán tento dodatek. Bylo to projednáno ve sportovní komisi, která to doporučuje, stejně tak i rada města.

Ing. arch. Klápště -- důvod, proč budu hlasovat proti -- obecné důvody, které zmínil kolega Polák, se kterými se ztotožňuji. U tohoto záměru konkrétně -- záměr byl předložen již v minulém volebním období, již tehdy mu bylo vytýkáno, že ta hala se do tohoto obytného území nehodí. Nehodí se měřítkově, provozně vytváří problémy ohledně dopravního napojení, prostě řešení, které bylo předloženo, je nevhodné. Předkladatel, místo toho, aby se to snažil řešit, tak to řeší politicky na sílu, nesouhlasím, že by se to mělo dělat takto bez ohledu na okolí.

Mgr. Mánek -- v tuto chvíli nikdo neřeší nic na sílu, zastupitelé se mohou sami rozhodnout. Na odboru humanitním máme na starosti sport jako takový a jeho rozvoj. Toto se mělo vyřešit úplně někde jinde, tzn. v rámci územního plánování.

Ing. arch. Klápště -- projekt byl projednáván na výboru pro územní plánování města v minulém období, a výborem byl odmítnutý, bylo doporučeno o tom dále jednat. Předkladatel Elektro-Praga o tom nejednal, nepokusil se to upravit, výsledek máme pořád ve stejné podobě.

Pan Polák -- předkládaný projekt je z roku 2011, k tomu co říkal kolega Klápště, s tím se ztotožňuji. Další pohled je ekonomický -- jak hala bude energeticky náročná nebo úsporná -- to už neodpovídá tomu, co bychom dnes dokázali postavit. K využití místa -- prostor je poměrně veliký, vejde se tam asi i více než jedna hala na házenou. Myslím si, že úkolem města by mělo být, abychom dokázali koordinovat potřeby různých subjektů. Kdybychom se dokázali domluvit s házenkáři na jiném řešení, že to nebudou stavět oni z dotace a pak se budou modlit, aby jim odněkud spadlo těch 15% a aby sehnali peníze na provoz haly, s tím budou asi také mít trochu problémy, tak by se to dalo ve spolupráci s městem vyřešit nějak jinak. Mají pozemek, který má hodnotu několika milionů Kč, město má nějaké potřeby, ví, co třeba školy nebo další oddíly potřebují. Dalo by se tam asi postavit víc než jedna hala, tím by se i snížila ekonomická náročnost.

Mgr. Mánek -- v tuto chvíli podle mého nemáme legitimní důvod nepostupovat podle plánu rozvoje sportu. Město u škol uvažuje o případné výstavbě, která pak může sloužit dopoledne pro školy a případně pro sportovní kluby odpoledne, to se možná projeví v akčním, případně strategickém plánu. To je věc, nad kterou přemýšlíme. Nepředjímal bych, jak dopadne podpora házenkářské haly na celostátní úrovni.

Mgr. Opatrný -- v důvodové zprávě se dočteme, že od února 2021 se práce ve stavebnictví navýšily, jestliže to přepočteme na cenu projektu, která byla původně 20 milionů Kč, nyní se odhaduje na 32 milionů Kč, z toho vycházíme, že práce se navýšily o 57% za půl roku. My tady bez jakékoliv vazby na rozpočet hlasujeme. Jestliže se práce navýšily takto, tak z hlediska rozpočtu města máme závažný problém a předpokládal bych, že se k těm investicím postavíme globálně, komplexně. Takže bych předpokládal, že bude následovat sdělení, jaké projekty budou zastaveny, jak se na nich toto navýšení promítlo a jestliže nebudou zastaveny, tak z jakých zdrojů bude toto navýšení pokryto. Jaký má vliv toto navýšení na rozpočet města, a jaké projekty jsou dotčeny tím, že se práce ve stavebnictví zvedla téměř o 60%?

Mgr. Mánek -- na to by odpověděl asi Ing. Kouřil a druhá část asi patří do interpelací, to úplně nesouvisí s tímto bodem. Odbor ekonomiky byl námi osloven a dostali jsme zpětnou vazbu, že v tuto chvíli v rámci rozpočtu na rok 2022 ty peníze budou. Není to tak, že by město toto navýšení nemohlo absolvovat.

Ing. Matek -- přistupovat k dotacím stylem -- slibem nezarmoutíš, my vám slíbíme tu spoluúčast, vy stejně nedostanete druhou spoluúčast od kraje, a když jí dostanete, stejně nedostanete dotaci od Národní sportovní agentury -- je prostě špatně. Projekt je od začátku od házenkářů dělaný tak, aby to vyšlo co nejlevněji a mělo co největší šanci na úspěch. Nyní už víme, že tento přístup je špatný. Pokud bude do budoucna chybět jakákoliv koncepce, co město potřebuje za sportoviště, i v návaznosti na to, co už má postaveno a o co se má starat, tak budou tyto žádosti odsouzeny k neúspěchu. V územním plánu těch míst, kde by se daly stavět sportoviště, moc není. Tady je velký prostor, který jsou házenkáři ochotni městu jako partner nabídnout, aby zde vzniklo sportoviště, které město potřebuje. Víme, že takovýto projekt nejsou ty subjekty schopny ufinancovat, takže dopředu ten projekt odsuzujeme k nezdaru touto diskuzí. Když už probíhalo stavební řízení a my jsme byli ve vedení města, dávali jsme fundované námitky, proč to městu jako účastníku stavebního řízení vadí. Tyto námitky měly dostat žadatele ke stolu a mělo se to přehodnotit. Házenkáři mají prostor v Pasekách, kde může vzniknout více hřišť. Tahle jedna hala je něco, o čem si myslí, že je v jejich silách. Město by s nimi mělo jednat jako partner.

Mgr. Mánek -- jak jsem říkal, předjímat nemá smysl. Jestli to dostanou, povede to k těm jednáním, po kterých někteří z vás nyní volají. Nyní nemáme legitimní důvod jim to shodit, podpořit bychom to měli. To, co bude následovat, tak to může být tou výzvou Štěpána Matka. Pokud by dotaci nedostali, může do toho město vstoupit i s tím, že by tam mělo vlastní investice.

Ing. Matek -- pojďme nějakým způsobem kvantifikovat, co město má a co ještě potřebuje. Pokud potřebujeme další halu a má to být v areálu základní školy a je to lepší tam, pak je třeba to rozhodnout. Prostoru pro stavění nových sportovišť takovéhoto rozsahu moc nemáme.

Mgr. Opatrný -- vrátím se ke svým otázkám, považuji za důležité, aby byly zodpovězeny v tomto bodu. My rozhodujeme o navýšení našeho příspěvku, my nevíme u kolika projektů to tak je, tak asi těžko bychom se mohli zavázat k tomu, že budeme někomu něco přidávat. Ptám se pana náměstka Kouřila -- jestliže budou některé projekty zastaveny a utlumeny, které to jsou a jaká je úspora města. Jestliže nebudou, tak jak toto cca 60% navýšení nákladů bude řešeno?

Ing. Kouřil -- na to se nedá odpovědět, jaké projekty budou zastaveny. Není připraven rozpočet na příští rok, co bude všechno za projekty v rozpočtu, to uvidíme, jaké budeme mít k dispozici finanční prostředky. Jedná se o náš budoucí závazek, pokud by stát přispěl 70%, tak my se tady zavazujeme do budoucna. Podle toho bychom se tomu rozpočtově přizpůsobili.

MgA. Chuchlík -- Vladimír Opatrný se optal na úplně jasnou věc, která nás čeká a kterou bychom uměli zřejmě alespoň nahrubo říct. Víme, jaké projekty připravujeme, měli jsme je v loňském i předloňském seznamu v kategorii B. Je to dlouhý seznam projektů, které jsou vyčíslené. Když si je vynásobíme zdražením, tak víme, k jaké dojdeme sumě a budeme vědět, jestli na to máme nebo nemáme. V tomto stavu, kdy víme, že vše naroste, dáváme téměř 2 miliony někam, aniž bychom si udělali rozvahu na vlastní straně a měli jakoukoliv koncepci.

Návrh usnesení byl schválen 17-2-6-1

USNESENÍ ZM/178/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ev. č. SD/2021/0071/1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci ev. č. SD/2021/0071 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Tělovýchovnou jednotou Elektro-Praga Jablonec n. N., z.s., U Staré lípy 4733/1a, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 16389506, v předloženém znění.

B. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, aby poté, kdy subjekt uvedený v bodě A., získá dotaci na investiční projekt od Národní sportovní agentury, připravil rozhodnutí zastupitelstva města příslušné rozpočtové opatření na kofinancování tohoto projektu.

Z online se odhlásila Mgr. Pastuchová

10) Individuální dotace

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- po smrti pana Krajníka částka, která byla připravena na jeho činnost, byla dána do rezervy a nyní předkládáme tento materiál, kdy bude tato částka využita ve dvou etapách, bude vydána knížka, která připomene jeho tvorbu.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 23-0-1-1

USNESENÍ ZM/179/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou spolku Klub ART Jablonec, z.s., Mechová 3602/19, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 03908984, ve výši 54 000,- Kč na projekt "Jan Krajník: Uštkla mě zmije - Jedinečný pohled do nitra všestranného umělce", dle důvodové zprávy.

B. s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a spolkem Klub ART Jablonec, z.s., Mechová 3602/19, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 03908984, v předloženém znění.

11) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., - změna platné ZL

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- z listiny vypouštíme bod, který se týká vedlejší činnosti. Nemocnice činnost bude vykonávat dál, ale jako hlavní.

Člen zastupitelstva MUDr. Vít Němeček, MBA podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-5-0

USNESENÍ ZM/180/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r u š í

předchozí zřizovací listinu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.,

B. s c h v a l u j e

novou zřizovací listinu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., dle důvodové zprávy.

12) Retenční nádrž v Jablonci nad Nisou - "info C"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- usnesení bylo upraveno.

Ing. Macek -- na finančním výboru byla diskutována otázka maximální nepřekročitelné ceny při zadávání veřejné zakázky s ohledem na to, jak to spěchá. Jakým způsobem se to bude soutěžit, vzhledem k rostoucím cenám?

Ing. Roubíček -- bude se soutěžit podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Podle toho, kdo se přihlásí, uvidíme, jaká bude cena. Pokud bude hodně vyšší oproti projektové nebo předpokládané ceně, tak se pak většinou sahá do rezervy.

Ing. Macek -- budete stanovovat maximální nepřekročitelnou cenu?

Ing. Roubíček -- do výzvy dáváme předpokládanou cenu, strop není zvykem. Doufáme, že to, co se děje na stavebnickém trhu, je otázka nějaké dočasnosti. Předpokládáme, že konkurenční prostředí na začátku roku by mohlo tu cenu přirozeně korigovat směrem dolů. Stavba se musí realizovat, navazuje na stavby předchozí v okolí.

MgA. Chuchlík -- jedná se o součást projektu dešťové kanalizace, který jsme už my zdědili. Projekt je zpracován poměrně technokraticky, přidává pod zem další trubku a dešťovou vodu odvede do této retenční nádrže, která tam je jenom proto, aby voda do Nisy odkapávala pomalu. Když jsme ten projekt zdědili, tak nám to přišlo málo, snažili jsme se do projektu zasáhnout opatřeními na povrchu. Voda, když už se zachytí, se může využít, nebo se může alespoň v tom místě vsáknout, až poslední krok je, že se odvede někam jinam. Připravili jsme architektonickou soutěž, vysoutěžili jsme návrhy, které s aspekty, které jsem zmínil, pracovaly. Pak se vyměnilo vedení a všechno se zastavilo. Moje otázka zní -- jak toto území bude vypadat potom, až se výkopy zasypou?

Ing. Roubíček -- stejně.

Mgr. Opatrný -- tady si ilustrujeme to, proč centrum města není místo, které zve lidi k tomu, aby tam bydleli a zdržovali se tam. Máme jedinečnou šanci změnit kus historického centra v mnohem atraktivnější místo. Vy, jako vedení radnice, jste tuto šanci zahodili pod stůl. Jakýkoliv příslib, že centrum města děláte atraktivnější, je ve světle toho, že z toho parkoviště uděláte zase jen asfaltové parkoviště, je popřením toho, k čemu se hlásíte.

Návrh usnesení byl schválen 18-0-7-0

USNESENÍ ZM/181/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

rozhodnutí o přidělení dotace 16,5 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí na projekt Retenční nádrž v Jablonci nad Nisou.

B. s c h v a l u j e

realizaci akce Retenční nádrž v Jablonci nad Nisou v roce 2022.

C. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit předfinancování a spolufinancování projektu Retenční nádrž v Jablonci nad Nisou z rozpočtu města v roce 2022.

13) Podněty občanů na pořízení změny ÚP Jablonec nad Nisou - "Info Š,K,N,V,R,P,C,M"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- bod byl projednán na výboru pro územní plánování a rozvoj města.

Ing. arch. Klápště -- v zásadě tam máme pouze dva případy změn. První je, že na území, které je zastavitelné, měníme využití, většinou to je v souladu s tím, co se v tom území děje. Dále tam jsou žádosti o změny, které by rozšiřovaly zastavitelné plochy, a ty všechny jsou navrženy k zamítnutí. Zásadní procesní důvod je, že pořád nemáme hotovo vyhodnocení naplňování územního plánu a dokud toto není, tak není možné nové zastavitelné plochy vymezit.

Ing. Roubíček -- zpráva o uplatňování územního plánu je v plánu, aby byla vydána jako speciální, s tím, že předběžným propočtem uplatňování vychází nízká procenta, kdy nám to nezakládá k tomu, abychom ty zóny určené k zástavbě mohli rozšířit.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

USNESENÍ ZM/182/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. n e s c h v a l u j e

podněty č. 1, 2, 5, 8 a 11 na pořízení změny ÚP Jablonec nad Nisou s tím, že budou opětovně posouzeny v rámci Zprávy o uplatňování ÚP Jablonec nad Nisou, při vyhodnocení vymezených zastavitelných ploch

B. s c h v a l u j e

podněty č. 3, 4, 7, 10 na pořízení změny ÚP Jablonec nad Nisou

Online se připojila Mgr. Pastuchová

14) Převody pozemků - "Info C,N,Š,V,Ž"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

RNDr. Čeřovský -- k tomuto bodu byl zaslán protinávrh Ing. arch. Klápštěho.

Ing. Kouřil -- v podbodu 1 a 2 jsou varianty, z toho důvodu, že majetkoprávní výbor, který bod projednal, byl usnášeníschopný, ale co do počtu přítomných členů byl nedostačující na to, aby v těchto dvou variantách doporučil zastupitelstvu jednoznačné usnesení. Kauce byly složeny.

Ing. arch. Klápště -- uvedu svůj protinávrh k podbodu 2 -- důvody k tomu to neprodávat se opírají o krajinnou hodnotu toho území. Je to na pomezí Jablonce a Nové Vsi a na obě strany jsou převážně staré historické chalupy. Vzhledem k tomu, že ten žadatel tam bydlí, doufám, že nemá velký zájem toto území nějak zničit, tak mě přišlo dobré navrhnout usnesení, které je dobré pro shodu. Prodej odsouhlasit, ale s podmínkou, že kupující se dohodne s městským architektem na podobě domu, aby to charakter území nenarušilo.

Mgr. Šída -- protinávrh pana Klápštěho určitě podpořím, je i v intencích toho, jak probíhala diskuze na majetkoprávním výboru. Narážíme stále na jeden a ten samý problém, že u těch strategických a citlivějších území nám chybí nějaká komplexněji zpracovaná koncepce, podklad, na základě kterého bychom se dokázali kvalifikovaněji rozhodnout. Zaráží mě, že to na zastupitelstvo vůbec předkládáme, byť většina přítomných členů hlasovala pro, tak jeden se zdržel a jeden byl proti. Jestli do budoucna budeme předkládat všechny body, které se neodsouhlasí ve výboru, do zastupitelstva -- ten bod prostě neprošel. Mám výtky i k dalším bodům -- první bod -- chystáme se prodat pozemek, na kterém je vzrostlá zeleň, pod záminkou toho, že se tam kumuluje nepořádek a prodejem to vyřešíme, což si myslím, že je úplně scestné. Při prohlídce pozemku jsem si všiml, že to je jedno z mála posledních míst zeleně, které se v dané čtvrti nachází, takže nevidím důvod, proč by tam měly být pokáceny vzrostlé jehličnany a na místo toho tam být garáž. Jsem proti tomu. Mám výtky i k výběrovým řízením, které na výboru proběhly. Narážíme na problém, že prodej pozemku šel na výbor jako určitý záměr pro výstavbu rodinného domu a výsledek, který máme zde na zastupitelstvu, je prodej pozemku pro developerský projekt. Konzultoval jsem to s panem Kučerou, zda to je právně v pořádku, ten mi potvrdil, že v intencích zákona se pohybujeme, nicméně morálně politický problém v tom vidím. Kdyby byl od začátku uveden jako developerský projekt, tak se do výběrového řízení budou hlásit úplně jiní uchazeči. Myslím, že pochybení vzniklo již na začátku při projednávání ve výboru. Když ty pozemky prodáme pro uskutečnění developerského záměru, tak to znamená porušení nově přijatých podmínek, které si majetkoprávní výbor odsouhlasil, kde je uvedeno, že v případě developerského projektu mají být předloženy studie. K tomu v tomto případě nedošlo.

RNDr. Čeřovský -- zeptám se pana Klápštěho -- píšete, aby se hlasovalo o jednotlivých bodech samostatně -- je to vztaženo k podbodu 2 nebo ke všem bodům?

Ing. arch. Klápště -- stačilo by o bodu č. 2, nebo číslo 1 to vyžaduje v podstatě taky. Je otázka, z toho co říkal kolega Šída, jestli by nebylo lepší zařadit i další samostatně. Za mě podstatné -- jednička, dvojka.

MgA. Chuchlík -- z toho, co zmínil kolega Šída bych vypíchl, že odsouhlasením prodeje městského pozemku pro účely výstavby bytové se dnešním hlasováním vzdáváme kontroly nad tím, co v tom místě vyroste. Nevím, proč nepoužíváme ten nástroj prodeje, abychom měli kontrolu nad tím, jakým způsobem se město rozvíjí. Podobné je to i u záměrů prodeje pro rodinné domy. Tam to ani není v těch nových schválených pravidlech, že se zamezuje spekulacím.

Ing. Macek -- protinávrh pana Klápštěho byl zaslán dnes, takže jsme to nestihli prodiskutovat, tak bych se ho chtěl zeptat, jestli ten jeho protinávrh znamená, že to vlastnictví by přešlo až poté, co by byla předložená studie nebo jakým způsobem by to bylo možné řešit? Pokud stanovíme podmínku, že schvalujeme prodej za podmínky odsouhlasení studie stavby městským architektem, tak v jakém momentu by došlo k převodu vlastnictví?

Ing. arch. Klápště -- buď se půjde přes smlouvu o smlouvě budoucí, která vyřeší překlenutí doby, kdy se jedná o té studii nebo to může být v té kupní smlouvě. Pak to musí být vázáno na nějaký proces dohody a smluvní pokutu.

RNDr. Čeřovský -- má k tomu něco pan Kučera, ke stanovení podmínek a jak jsou vymahatelné?

Mgr. Kučera -- nejlepší způsob je smlouva o smlouvě budoucí s nějakou odkládací podmínkou, která váže vlastní uzavření kupní smlouvy. Pak je další varianta, kdy se uzavře vlastní kupní smlouva, kdy můžou být nějaké závazky kupujícího a vázaná výhrada zpětné koupě, ale to už je potom složitější.

Ing. Macek -- kdybychom tedy ten protinávrh schválili, tak by to šlo do zastupitelstva ještě jednou v momentě, kdy by byla splněna ta podmínka?

Mgr. Kučera -- to už ne.

Ing. arch. Klápště -- doplním to -- už to nejde do zastupitelstva, v tom je ta pointa, že ten investor má jistotu, že už si to město nerozmyslí.

MUDr. Němeček -- podmínky soutěže na prodej tohoto pozemku neobsahovaly tento návrh na podmínku. Je to právně v pořádku?

Ing. arch. Klápště -- prodává se to sousedovi, který jediný drží přístupovou cestu k tomu pozemku. Žádná soutěž tady nebyla.

Mgr. Kučera -- v protinávrhu je změna v tom, že se vtěluje podmínka odsouhlasení studie stavby, podle mě by to ale mělo být trochu určitější, rozvedeno odsouhlasení kým, zda zastupitelstvem. Myslím si, že tento protinávrh by úplně nestačil.

JUDr. Řeháček -- já bych se tomu bránil, protože by to poté bylo celé v rukou městského architekta, což nechci zpochybňovat jeho erudici, ale vy už nad tím nebudete mít vůbec žádnou moc. Kdyby ten člověk tam udělal nějaký návrh studie, tak by pan architekt mohl říci, že se mu to nelíbí, může se to poté komplikovat, vytvářet další studie a ten kupující by v zásadě mohl uplatňovat v určitém případě náhradu škody za pořizování studií. Vhodnější by byla cesta řešit to smlouvou o smlouvě budoucí, dát tam podmínku, aby nějaký orgán města -- rada, zastupitelstvo -- pověřit je odsouhlasením řešení a teprve potom se to prodá.

RNDr. Čeřovský -- jak jsem pochopil, protinávrh, kdyby se odsouhlasil, je nevymahatelný a může způsobit další komplikace. Ještě se zeptám -- když prodáme pozemek, tak přece podmínka nějaké studie nemůže znamenat, že ten pozemek zase město získá nazpátek. Jedná se už potom o soukromý majetek, město nemá žádné páky, co tam bude stát. Jsem pro, to nějak ošetřit, ale to je na jiné jednání, a ne zde to ad hoc určit. Můžeme udělat krátkou přestávku na jednání předsedů klubů.

Ing. arch. Klápště -- k tomu, že není jasné, kdo to posoudí -- je tam napsáno, že městský architekt. Co se týká toho, jestli to je neobvyklé -- většina pozemků, které město v posledních 15 letech prodávalo v centru, se prodávalo přes smlouvu o smlouvě budoucí. Takže to neobvyklé není, město to zvládne zprocesovat. Obě ty možnosti, co jsem říkal, mají ještě nějaké podvarianty. Nechtěl jsem tam schválně psát ten postup, je mi v celku jedno, kterou cestou se to vydá, jsem ochoten i absolvovat cestu, že se to nepodaří a skončí to smluvní pokutou, jen bych tam rád tu podmínku dostal.

Mgr. Šída -- opravdu je to běžný institut smlouvy o smlouvě budoucí, lze to ošetřit tak, aby vlastnické právo nepřešlo na žadatele pozemku v momentě, kdy on kolaudací nedoloží, že skutečně postavil podle té studie. Je to otázka rizika a škod, znamenalo by to riziko dlouholetých právních sporů, ale možnost zavázat toho žadatele, aby postavil podle té studie, na základě smlouvy o smlouvě budoucí, určitě máme. Myslím, že bychom ten bod měli odložit na příští jednání.

Ing. arch. Klápště -- nakonec mi to přijde asi jako nejjednodušší cesta, odložit to na příště a do té doby to připravit.

Ing. Macek -- na pozemek má přístup především ten jeden žadatel, je možné jít jen tou cestou, že mu bude uloženo, aby předložil výboru návrh nebo studii? Na základě studie výbor doporučí prodat a do smlouvy zakomponovat, že se to bude realizovat podle té studie?

Ing. arch. Klápště -- odložme to na příště, tento přístup by byl nevýhodný pro toho kupujícího. On by neměl jistotu, že pokud předloží odpovídající studii, tak mu bude vyhověno.

Primátor města svolal jednání předsedů klubů -- přestávka od 14,50 hod. -- 15,00 hod.

RNDr. Čeřovský -- žádný bod není stažen, budeme schvalovat u bodů č. 1 a 2 varianty a protinávrh Ing. arch. Klápštěho. Zbylé body se budou hlasovat společně.

Ing. arch. Klápště -- co se týká charakteru zástavby, tak je to tam velmi nepoškozené, jsou tam původní stavby nebo stavby blízké. Je to i díky tomu, že Nová Ves má poměrně striktní územně plánovací podmínky a vyžaduje usazení na terénu i tvar budovy a střechy, který je v místě typický. Jablonec bohužel nic takového nemá.

Hlasování o podbodu 1, Varianta I, schvaluje 16-4-5-1

Bylo schváleno

Protinávrh Ing. arch. Klápštěho:

Schvaluje prodej p.p.č. 917/3 v k.ú. Jablonecké Paseky pro pana V S , Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 414.855,- Kč. za podmínky odsouhlasení studie stavby na tomto pozemku městským architektem a následné realizace stavby a terénních úprav výhradně dle odsouhlasené studie.

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Klápštěho 9-1-15-1

Nebyl schválen

Hlasování o podbodu 2, Varianta I, schvaluje 14-7-4-1

Nebylo schváleno

Hlasování o podbodu 2, Varianta II, neschvaluje 2-4-19-1

Nebylo schváleno

Znění podbodu 2:

2. Varianta I.

schvaluje prodej p.p.č. 917/3 v k.ú. Jablonecké Paseky pro pana Václava Srba, r. 1987, bytem V Pastvinách 5338/17, 468 04 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 414.855,- Kč.

Varianta II.

neschvaluje prodej p.p.č. 917/3 v k.ú. Jablonecké Paseky.

Hlasování o podbodech 3-6 19-0-6-1

(Po stažení podbodu 2, byly tyto podbody ve schváleném usnesení očíslovány 2-5)

K neschválenému podbodu č. 2 bylo svoláno dohodovací řízení. Jednání ZM bylo přerušeno od 15,05 do 15,08 hod.

RNDr. Čeřovský -- výsledek dohodovacího řízení -- podbod 2 se již dále nebude projednávat, vrací se zpět do majetkoprávního výboru.

Po stažení podbodu č. 2 byly následující podbody v usnesení přečíslovány.

Upravený návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/183/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. prodej p.p.č. 1771/41 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele R. a D. J., oba bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 19.800,- Kč.

 2. prodej části p.p.č. 1494/18 a části p.p.č. 1499/3, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1494/23 o výměře 199 m^2^ v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana J. N., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 89.737,- Kč.

 3. prodej p.p.č. 395/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele M. a T. K., oba bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.162.000,- Kč včetně DPH.

 4. prodej p.p.č. 711/1 v k.ú. Vrkoslavice pro manžele P. V., bytem Jablonec nad Nisou a L. V., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 9.253.950,- Kč včetně DPH.

 5. prodej p.p.č. 1699/1, části p.p.č.1699/7 o nové výměře 68 m^2^ a části p.p.č. 1699/7, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1699/13 o výměře 110 m^2^, p.p.č.1699/8, p.p.č.1699/9 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana J. P., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.502.000,- Kč včetně DPH.

Odpojil se Bc. Kroupa

15) Program obnovy MPZ Jablonec nad Nisou - "info C"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

USNESENÍ ZM/184/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí dotace 148.225 Kč z Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou na projekt:

Obnova oken modlitebny - Máchova 766/29

žadatel: Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Jablonci nad Nisou

výše dotace: max. 148 225,00 Kč

B. p o v ě ř u j e

 1. Mgr. Ivetu Habadovou, MBA, vedoucí oddělení dotací, vyzvat žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

 2. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.

16) X. rozpočtová opatření 2021

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

MgA. Chuchlík -- u rozpočtových opatření máme jako zastupitelé příležitost ovlivnit zda se nějaká věc ve veřejném prostoru města udělá nebo neudělá a nikdy ty samotné věci nevidíme, takže schvalujeme jenom anotaci a položku. Chtěl jsem se zeptat na položku nákup nových odpadkových košů v souvislosti s tím, že byl městský architekt pověřen koncepcí městského mobiliáře. Bude nákup těchto košů již podléhat nové koncepci?

Ing. Kouřil -- novou koncepci odpadkových košů neznám, takže nákup bude podle toho, jak se dosud nakupovaly.

MgA. Chuchlík -- takže je jedno, že se investuje čas městského architekta a veřejné peníze k tomu, aby se zpracovala koncepce, a nakoupí se nějaké koše.

Ing. Kouřil -- mobiliář má nějaký design.

MgA. Chuchlík -- a koncepce se dělá proč teda?

Ing. Kouřil -- nevím o tom, že by městský architekt měl toto zadání.

MgA. Chuchlík -- to už je spíše věcí koordinace zadání mezi vedením města, která nefunguje. Pak jsem se chtěl zeptat na položku Tyršův park, lávka. Je napsáno, že se jedná o demolici a realizaci nové lávky. Zajímalo by mě pozadí tohoto záměru. Předpokládám, že to je ta lávka za lázněmi, takže do prostoru, který potřebuje nějakou koncepční úpravu, umístíme nějakou lávku, aby jakákoliv koncepční úprava byla znemožněna touto realizovanou investicí.

Ing. Kouřil -- to bych požádal, aby vám na to odpověděl vedoucí technického odboru. Předpokládám, že technický stav lávky je takový, že potřebuje opravit.

MgA. Chuchlík -- ať už to vypadá jakkoliv.

Ing. Macek -- vzhledem k tomu, že nesouhlasím s tím, jak bude řešena otázka Střelnice, tak nemohu podpořit tato rozpočtová opatření, kde dáváme SPORTu Jablonec 2 763 000 Kč.

Návrh usnesení byl schválen 16-5-3-1

USNESENÍ ZM/185/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 36 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:

daňové příjmy ve výši 700 606 tis. Kč

nedaňové příjmy ve výši 138 078 tis. Kč

kapitálové příjmy ve výši 35 804 tis. Kč

přijaté transfery ve výši 224 157 tis. Kč

financování ve výši 285 069 tis. Kč

celkem příjmy ve výši 1 383 714 tis. Kč

běžné výdaje ve výši 1 084 022 tis. Kč

kapitálové výdaje ve výši 279 206 tis. Kč

financování ve výši 20 486 tis. Kč

celkem výdaje ve výši 1 383 714 tis. Kč

17) Založení společenství vlastníků v domech s vlastnickým podílem města - bytové domy v rámci převodů "BD HORNÍ PROSEČ"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 17-0-7-1

USNESENÍ ZM/186/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d l o

 1. o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4787/21, Jablonec nad Nisou", se sídlem společenství na adrese: Široká 4787/21, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

 2. o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4857/12, Jablonec nad Nisou", se sídlem společenství na adrese: Široká 4857/12, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

 3. o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků U Tenisu 4776/17, Jablonec nad Nisou", se sídlem společenství na adrese: U Tenisu 4776/17, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

 4. o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4790/20, Jablonec nad Nisou", se sídlem společenství na adrese: Široká 4790/20, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

 5. o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4837/14, Jablonec nad Nisou", se sídlem společenství na adrese: Široká 4837/14, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

 6. o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4864/8, Jablonec nad Nisou", se sídlem společenství na adrese: Široká 4864/8, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

 7. o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4788/22, Jablonec nad Nisou", se sídlem společenství na adrese: 4788/22, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

 8. o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4797/26, Jablonec nad Nisou", se sídlem společenství na adrese: Široká 4797/26, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

 9. o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4798/24, Jablonec nad Nisou", se sídlem společenství na adrese: Široká 4798/24, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

 10. o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4803/18, Jablonec nad Nisou", se sídlem společenství na adrese: Široká 4803/18, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

 11. o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4836/16, Jablonec nad Nisou", se sídlem společenství na adrese: Široká 4836/16, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

 12. o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4860/10, Jablonec nad Nisou", se sídlem společenství na adrese: Široká 4860/10, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

 13. o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků U Tenisu 4675, Jablonec nad Nisou", se sídlem společenství na adrese: U Tenisu 4675, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

B. p o v ě ř u j e

k zastupování statutárního města Jablonec nad Nisou jako člena výboru shora uvedených společenství vlastníků paní Janu Jodasovou, pověřenou vedením oddělení správy bytových objektů, odbor technický

18) Vyhlášení veřejné sbírky

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Mgr. Opatrný -- v čí prospěch ty peníze půjdou? Pro koho je sbírka určena?

Ing. Kouřil -- v usnesení je uvedeno, pro jaké účely se budou prostředky vynakládat.

Mgr. Opatrný -- padlo zde několikrát, že lze obtížně předvídat, takže my nevíme, kolik se vybere, ale předvídáme, že se z navýšení poplatků za svoz komunálního směsného odpadu příjem města v roce 2022 navýší nad náklady asi o 10 milionů Kč, čímž stoupne zisk města.

RNDr. Čeřovský -- my nejsme nyní v tomto bodě.

Mgr. Opatrný -- já myslím, že to s tím souvisí, protože mám návrh, že těch 10 milionů Kč bychom investovali do této sbírky, abychom zvelebili veřejný prostor. Město doteď nemělo ty peníze z odpadů, víceméně to byl ztrátový projekt, od roku 2022 to je projekt ziskový. Co vy na to pane Kouřile?

RNDr. Čeřovský -- je to sice úplně něco jiného, než je bod 18, ale děkujeme za podnět

Ing. Kouřil -- toto opatření je jedno z opatření, jak předcházet odpadům, jako takovým, je to preventivní opatření, je to něco nového. Uvidíme, jak to bude fungovat. Pokud vzniknou finanční prostředky, tak na základě tohoto usnesení, se ty prostředky budou na ty účely, které tam jsou uvedeny, vynakládat.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

USNESENÍ ZM/187/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné sbírky pod názvem "Opětovným využíváním ke zkrášlení veřejného prostoru" za účelem shromáždění finančních prostředků na výsadbu zeleně, ošetřování stromů, obnovu parků, pořízení a údržbu herních prvků na dětských hřištích na vybraných pozemcích města.

19) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Ing. Macek -- zajímal by mě posun v usnesení ke Knoflíkové ulici.

Ing. Roubíček -- byla schůzka s osadním výborem a obyvateli z té oblasti, zástupci autosalonu Astra a Pneuservis Hnídek, já jsem tam byl spíš takový moderátor. Závěr byl, že obyvatelé stále vyjadřují svoji nevoli, aby bylo cokoliv realizováno v tom prostoru. Přišla žádost o změnu územního plánu.

Ing. Macek -- takže nevíme, co se bude dít dál a jako město nemáme jasnou představu, jakým způsobem bychom to chtěli vyřešit? Je to otevřené?

Ing. Roubíček -- přesně tak.

Mgr. Opatrný -- na minulém zastupitelstvu jsme se dohodli, že budou předloženy věci týkající se Knoflíkové ulice. Nyní to předloženo není, rozhodně bych ten úkol nevyřazoval z evidence.

RNDr. Čeřovský -- jak říkal kolega Roubíček, určitě tento bod nemůže zmizet.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

USNESENÍ ZM/188/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

Odchod Ing. Říha 15,37 hod.

20) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Matek -- děkuji za zaslání odpovědi na interpelaci. Požádal bych o další rozšíření interpelace. Ptal jsem se, jestli došlo k nějaké komplikaci při rekonstrukci ulice Generála Mrázka. Bylo mi řečeno, že se našly sítě, které nejsou zaneseny v mapách města. Může mi být odpovězeno, zda odbor rozvoje identifikoval vlastníky těchto černých sítí, za druhé -- kteří to byli, za třetí -- jsou ty sítě stále v té zemi nebo jsou venku, za čtvrté -- pokud některé z těchto sítí, jejichž majitel byl identifikován, jsou pořád v zemi, bylo zahájeno nějaké řízení z hlediska majetkoprávních vztahů města jakožto vlastníkem pozemku s těmito vlastníky těchto sítí?

Ing. Macek -- v odpovědi ohledně kompostérů je uvedeno, že pokud je majitelem město, je potřeba požádat o stanovisko. V případě souhlasného vyjádření město stanoví podmínky pro umístění a provoz kompostéru. Jaký typ podmínek to je?

Ing. Kouřil -- podmínka je, aby to mělo svého správce, který je z té komunity, kde je kompostér umístěn a provádí pravidelnou údržbu.

Ing. Macek -- takže to znamená, pokud se v té komunitě lidé dohodnou, že kompostér chtějí a jsou ochotni ho zafinancovat, nebo ho bude financovat město?

Ing. Kouřil -- v rámci participativního rozpočtu jsou kompostéry zaplaceny a následně budou poskytnuty té komunitě.

Ing. Macek -- je tam nějaká podmínka na množství lidí, kolik lidí se bude účastnit? Podmínka na umístění je na těch lidech, kteří to místo navrhnou?

Ing. Kouřil -- v loňském roce jsme absolvovali pilotní umístění ve Mšeně vedle kostela, vyvolalo to nějaké emoce, kompostér byl odtamtud odstraněn. Důležité je, aby tam byl všeobecný souhlas pro umístění, aby to bylo nekonfliktní místo.

MgA. Chuchlík -- děkuji za odpověď na interpelaci k Jabloneckému kulturnímu létu. Chápu to tak, že na základě této zkušenosti dojde k nějaké revizi, že se v příštím roce realizuje blíže k předešlým ročníkům. Je to tak?

Mgr. Mánek -- v zásadě je to tak. Budeme diskutovat se všemi organizátory, kteří nám v minulosti pomáhali, abychom se vrátili do doby předcovidové, pokud nám to opatření dovolí.

MgA. Chuchlík -- druhá interpelace se věnovala novému informačnímu systému radnice, na tu jsem nedostal odpověď.

JUDr. Řeháček -- došlo k nedorozumění, na tu interpelaci jsme odpovídali na jednání zastupitelstva ústně, ale vy jste nebyl přítomen. Odpověď byla v zápisu. Jedná se o provizorní opatření, které by mělo být nejdéle do začátku roku 2022, jakmile bude navstupováno z hlediska odpadů, pak to bude vše sejmuto.

Pan Vobořil -- doplním informaci, o které mluvil Jakub Chuchlík a David Mánek -- pro nás to není určitě jednoduché, všechny akce plánujeme, máme připravený plán do konce roku 2022. Navrhuji, pokud by měl kdokoliv jiný zájem, tak za Kulturu Jablonec předkládám čtvrtletní zprávu o činnosti, dnes to bylo předloženo radě města. Abychom nemuseli žádat o další prostředky, šetříme na nákladech, výnosy jsou zhruba na 50%, na druhé straně se nám daří v dotacích.

Mgr. Šída -- dovoluji si převzít interpelaci paní Valešové, na kterou bylo odpovězeno -- minimální základ dílčího poplatku, zda se nepřipravuje úprava -- chtěl bych se zeptat pana náměstka, zda své tvrzení v odpovědi může doložit nějakými konkrétními daty? Dle zadávacích dokumentací měl poskytovatel svozu odpadu vytvořit pro město informační systém. Už tento systém funguje, město z něho data čerpá, nějakým způsobem je vyhodnocuje? Mohlo by toto vyhodnocení být poskytnuto zastupitelům? Bude zveřejněn poskytovatelem svozu ceník pro právnické osoby? Případně, zda bude pro právnické osoby zveřejněn ceník týkající se participace na tříděném odpadu.

RNDr. Čeřovský -- vy jste již nyní říkal novou interpelaci? Nové interpelace máme v novém bodu.

Ing. Kouřil -- ohledně té zmínky, ti co třídí, produkují více odpadu -- to je míněno tak, že i vytříděný odpad stojí peníze ho potom odvézt a nějakým způsobem zpracovat. Máme náklady asi 30 milionů Kč na směsný komunální odpad a 20 milionů Kč na vytříděný. Tento minimální příspěvek, 60 litrů za měsíc a 48 Kč na osobu, celkově 576 Kč za rok, je minimální poplatek, je míněno jako příspěvek na druhou část nákladů na odpadové hospodářství, vzhledem k tomu, že jsme si řekli, že odpadové hospodářství má být pokryto od občanů a nespláceli jsme, nemuseli jsme rezervovat peníze z rozpočtu z jiných kapitol.

Ing. arch. Klápště -- reaguji na Ing. Kouřila -- on nám teď vlastně vysvětlil, že z hlediska financování toho odpadového systému není rovný přístup k jednotlivým občanům. Ti, kteří produkují více odpadu, tzn., že tu kapacitu 60 l za rok zaplní, tak vlastně nepřispívají nic do systému na nakládání s tříděným odpadem. Ti, kteří vyprodukují méně odpadu tak na to přispívají. Takže město má naprosto záměrně ve svých předpisech zakotvené nerovné postavení jednotlivých občanů. Rozumím tomu dobře?

RNDr. Čeřovský -- upozorňuji, že jsme u interpelací z minulého zastupitelstva, ještě není bod programu obecná diskuze, prosím držme se toho. Pokud má někdo na odpovědi na interpelace nějaké připomínky, pak o tom budeme hlasovat.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-5-0

USNESENÍ ZM/189/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 16. září 2021

Odchod pan Janoušek 15,43 hod.

21) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Dotazy na primátora

Ing. Macek -- jednání s panem Bartlem ohledně zimního stadionu.

RNDr. Čeřovský -- z jednání vyplynulo, že se uskutečnilo setkání mnoha zástupců ze stadionu i města ohledně provozu zimního stadionu, navrhla se dílčí opatření, aby byl stadion k dispozici. Dělaly se nějaké technické úpravy ohledně vody, předpokládám, že se to stalo funkčnějším.

Ing. Macek -- už tam není používána voda z vodovodního řadu?

RNDr. Čeřovský -- voda z vodovodního řadu byla používána, aby mohla ta celá soustava fungovat, aby stadion mohl být v provozu pro všechny uživatele.

Ing. Macek -- požívá se tedy stále.

RNDr. Čeřovský -- na to vám neodpovím, tu informaci nemám.

Ing. Macek -- jednání se zástupci Správy železnic ohledně nádraží Brandl.

RNDr. Čeřovský -- tam byl pan náměstek Kouřil i Roubíček, jednalo se, jakým způsobem je možné získat tuto budovu, která je ve správě železnic. Byly nám předloženy informace, jak se může postupovat a co by mělo město dodat. Nevím, v jaké to je nyní fázi.

Ing. Macek -- angažuje se v tom ještě nějak ten spolek, který měl zájem to provozovat?

RNDr. Čeřovský -- my jsme konstatovali, že tam je nějaký zájem i z toho spolku, ale jednali jsme, za jakých podmínek je možné převést ten majetek i bezúplatně.

Ing. Kouřil -- podali jsme formální žádost o bezúplatný převod na město. Včera jsme jednali i o převodu opěrné zdi, která je v majetku města zase na železnici. Náš zájem je získat dolní nádraží s cílem nějaké revitalizace objektu.

Na náměstka primátora Mgr. Mánka nebyly vzneseny žádné dotazy.

Dotazy na Ing. Roubíčka

Ing. Macek -- jednání ohledně regulačního plánu na Horní Proseči.

Ing. Roubíček -- směřuje k tomu, aby byl dopracován a v jednotkách týdnů předán.

Ing. Macek -- není tam žádná komplikace, která by oddalovala dokončení?

Ing. Roubíček -- v tuto chvíli tam žádnou nevidíme.

Ing. Macek -- jednání ohledně cyklostezky okolo porodnice.

Ing. Roubíček -- byla to schůzka s jedním z majitelů firmy Jablotron, který vlastní areál bývalé porodnice. Sdělil mi, že z jejich strany je vůle a zájem v té oblasti spolupracovat na tom řešení cyklodopravy. Vznikl z toho podnět, který nějakým způsobem definujeme s městským architektem -- na konci by mohla být nějaká studie v souvislosti s budováním západního obchvatu, aby se tam ta cyklodoprava promítla.

MgA. Chuchlík -- zázemí přehrady -- v jaké je fázi -- jednání s panem Prokšem a Přikrylem.

Ing. Roubíček -- probíhá inženýring, který směřuje k územnímu rozhodnutí, které se dělá společně se stavebním povolením. Běží lhůty pro vyjadřovačky. Klíčový hráč v tom je Povodí Labe a jeho vyjádření. Předpokládáme, že u jednoho objektu zřejmě budou nějaké obstrukce. Příští týden by měla proběhnout schůzka s ředitelem povodí Labe, závod Jablonec.

MgA. Chuchlík -- vyplývá z toho, že ideální plán je schválit všechno najednou? Realizace se předpokládá po těch etapách, jak byly zmíněny dříve?

Ing. Roubíček -- ano, u prutu, kdyby to šlo zároveň s jihem, a hlavně nové WC v oblasti sever -- to si myslím, že by byl velký úspěch, kdyby se to podařilo.

MgA. Chuchlík -- realizace se předpokládá v příští stavební sezóně?

Ing. Roubíček -- stále to trvá.

MgA. Chuchlík -- měl jsem otázku k terminálu, ale je svolána schůzka, předpokládám, že dostaneme podklady.

Ing. Roubíček -- ano během zítřka. Bude zajištěna i účast projektantů

MgA. Chuchlík -- jednání s manžely Repovými, ohledně směny pozemku.

Ing. Roubíček -- územní studie ulice Vedlejší byla schválena, je zaevidována. Vzniklo tam 7 pozemků, na 2 z nich obrazně řečeno manželé Repovi ukázali prstem, jako ty, které by chtěli směnit za pozemky, které potřebujeme, abychom tam prošli chodníkem a cyklostezkou podél jejich objektu. Předpokládám, že hodnota těch pozemků bude vyšší než jejich, bude tam asi nutný nějaký doplatek. Budeme pokračovat v dalších krocích, které věřím, že povedou k té směně.

MgA. Chuchlík -- odevzdaná studie základny Vodní záchranné služby. Teď je tedy všestranně odsouhlaseno, jaký je další harmonogram?

Ing. Roubíček -- studie byla schválena všemi účastníky, připravuje se jednání s Povodí Labe.

Dotazy na Ing. Kouřila

Ing. Macek -- jednání s panem Červenkou z DPMLJ ohledně předběžného odborného odhadu kompenzace drážní dopravy na rok 2022.

Ing. Kouřil -- obdrželi jsme oficiální návrh na výši kompenzace na spolufinancování tramvajové trati č. 11. Jednání probíhá, ještě není u konce. Výše kompenzace pro nás nebyla akceptovatelná

Ing. Macek -- jaký byl návrh ze strany DPMLJ?

Ing. Kouřil -- bylo to asi 28 milionů Kč.

Ing. Matek -- schůzka JRK Česká republika s.r.o. -- v čem se firma pohybuje, obsah schůzky. Dále mám otázku, kdo je pan David.

Ing. Kouřil -- pan David je architekt, projektant z Liberce, řešíme s ním konzultace na téma projektové přípravy. Společnost JRK -- pohybuje se v oblasti odpadového hospodářství, nabízejí nám poradenskou činnost. Zatím jsme jejich služby nevyužili.

MgA. Chuchlík -- jednání s panem Davidem, které se týká komplexního návrhu oprav objektů v centru města.

Ing. Kouřil -- má to souvislost s projektem vnitrobloku ulice Anenská a ulice Lidická. Řešili jsme, jak vnitroblok využít pro větší počet parkování vozidel.

MgA. Chuchlík -- oslovení pana architekta na těch úpravách má nějaký další vývoj? Na základě čeho byl vybrán on? V jakém rozsahu bude s městem spolupracovat?

Ing. Kouřil -- zatím jsme na úrovni konzultací, oslovil jsem ho na doporučení jiného architekta, se kterým spolupracujeme na rekonstrukci bytů.

MgA. Chuchlík -- je to nějak koordinováno s oddělením, které má v gesci projektovou přípravu a s městským architektem?

Ing. Kouřil -- ano, je to v koordinaci s oddělením investiční výstavby.

Ing. Matek -- poprosil bych, jestli by názvy dotyčných osob na schůzkách byly uvedeny podrobněji i se jménem

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-1

USNESENÍ ZM/190/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora a náměstků za období od 4. září do 8. října 2021.

22) Nové interpelace

RNDr. Čeřovský -- máme zaznamenané, co říkal pan Šída v předchozím bodu.

Ing. Matek -- bylo by možné vyčíslit úsporné opatření na plaveckém bazénu, zkrácení provozní doby od 8 do 8 hod., které začalo v první vlně korony? Chtěl bych se zeptat na vyčíslení toho úsporného opatření.

Z hlediska nájemní smlouvy mezi městem a společností Grepa má tato společnost pronajmuty sloupy veřejného osvětlení, po kterých vede optické kabely. Z části od křižovatky od Exu, po celé délce rozestavěného úseku na křižovatce Palackého tyto kabely ze sloupů zmizely. Jsou tedy pod zemí v pozemcích města? Pokud ano, byly zahájeny nezbytné majetkoprávní kroky, aby alespoň došlo zpětně k legalizaci? Pokud ano, došlo ke změně nájemní smlouvy? Protože tímto se mění i případný předmět. Připomínám, že na té smlouvě nájemní, na veřejné osvětlení, bylo dlouhodobě opozicí vytýkána nízká cena, proto došlo i k původnímu zrušení této smlouvy a ta byla odůvodněna tím rozsahem těch sloupů, že v takovémto rozsahu, je ta cena nízká, odůvodnitelná. Pokud se teda teď mění ten rozsah, jak se to projeví v této smlouvě?

MgA. Chuchlík -- rekonstrukce dostavby MŠ Montessori -- kdy bude hotovo a je tam nějaký termín daný dotací, kdy to musí fungovat?

Ing. Roubíček -- jsou tam určité komplikace s vybavením nábytkem, se sháněním dodavatele. Celou problematiku bych zde nerad řešil veřejně, zavoláme si, já vám řeknu, co se tam děje, aby nebylo něco v zájmu města ohroženo.

Ing. arch. Klápště -- na Ing. Kouřila -- mohl by písemně rozvést to, co odpověděl v diskuzi k bodu interpelací -- jestli by vysvětlil, proč je legitimní, aby při platbě za odpady ten, kdo nevyužije minimální kapacitu 60 litrů na osobu a měsíc přispíval víc na celý systém, tedy na sběr odpadu, než ten, kdo ji využije. Předesílám, že jestli součástí odůvodnění bude, že ten, kdo má méně netříděného odpadu, tak více třídí, tak bych to chtěl doložit, že tomu tak je na základě nějakých dat.

Druhá interpelace je na téma úseková měření -- my jsme v době, když jsme byli ve funkcích, tak se otevřelo téma, jestli na některých místech, kde se pohybuje hodně chodců a zároveň řidiči nedodržují rychlost, jestli nezavést nějakou formu stacionárního radaru, který by to dokázal postihnout. Potom, co jsme z funkcí odešli, tak tohle do nějaké míry usnulo. Chtěl bych informace, co se s tím pak stalo dál, jestli se tou problematikou někdo dál zabývá nebo jestli se nestalo nic.

Ing. Macek -- na Ing. Roubíčka -- procházel jsem si ulici Poštovní a přemýšlím, je tam ulice Jehlářská, která rozděluje tu ulici na půl a chybí tam přechod. Ten je pouze u Liberecké ulice a u ulice Budovatelů. Jezdí tam hodně aut, parkují tam, je to špatně přehledné. Je to dočasný stav, že ten přechod tam chybí, a kdy bude případně vybudován? Nebo to je trvalé řešení?

Ing. Roubíček -- je to dočasný stav, jak to bude namalováno, máme před sebou, z důvodu, že se zvažuje otočení směru dopravy, kvůli zklidnění komunikace Kostelní. Máme žádosti, aby nebyla průjezdná, pouze obslužná.

23) Rozprava -- diskuze

RNDr. Čeřovský -- informace ke komunikaci u Rádelského mlýna -- bylo mi potvrzeno, že je stále držen termín kompletního zprovoznění 15. 12. 2021.

Ing. Matek -- obrací se na mě stále více občanů ohledně situace v plaveckém bazénu, zejména ohledně vytíženosti a otevírací doby, která je zachovávána od 8 do 8 hod. Toto opatření zejména ve všedních dnech je pro občany limitující a neodpustím si poznámku, že to je katastrofální neznalost situace od vedení společnosti SPORT Jablonec. O to více katastrofálnější to považuji proto, že bazén má ještě své podvedení. Kde jinde na jakém jiném sportovišti by se ty informace o reálném stavu v provozu měly dostávat na ty správná místa do vedení. Ve všedních dnech od 15 hod. odpoledne, předtím tam jsou akce plavání seniorů apod., do 19 hod., probíhají dětské kurzy, výuky, až na šesti z osmi drah. Běžný člověk, který byl zvyklý do bazénu chodit, využíval jednak ranní plavání, kde mezi 6 a 8 hod. byla taková opatření, aby energetická i personální náročnost byla co nejmenší, to platilo i po 19 hodině. V současné době vám ani v 7,01 hod neprodají vstupné. Takže kdo tam přijde, musí si koupit vstupné 1,5 hod. v půl sedmé a půl hodiny tam čeká, než se uvolní alespoň jedna dráha, aby si mohl zaplavat, protože pro plaveckou veřejnost tam zbyly 2 dráhy. Pak si zaplave ½ hodiny a musí utíkat, protože praxe je taková, že už v půlu se tam vypínají stopky, zhasínají světla a polovina zaměstnanců zdrhá domů. Takže ve 40 jim vypnou páru, lidi se ani neosprchují, neohřejí a skoro v 50 je vyhazují ven, aby stihli projít turniketama. Hodně lidí se na mě obrací, je to dlouhodobý problém a myslím si, že argument, že se jedná o úsporná opatření v kontextu toho, že SPORT Jablonec tady přebírá fotbalový stadion za mnohamilionové náklady, který slouží jen úzké veřejnosti, tak opravdu, plavecký bazén, veřejné lázně byly vždy pro občany a tady se na to zapomíná. Všem, kteří se na mě obrací, jim doporučuji, aby se se svojí stížností obraceli přímo na magistrát, popř. na všechny zastupitele, protože všechny stížnosti, které chodí na SPORT Jablonec -- tam je to neprůchozí a jako hrách na zeď. Apeloval bych, by se s tím něco udělalo alespoň v těch večerních hodinách, o hodinu prodloužit provoz.

Ing. Kouřil -- v březnu loňského roku došlo k uzavřen bazénu, následně došlo k organizačním změnám, které vedly k těm úsporám, a přešlo se do režimu jedné směny. Druhá směna, která by znamenala prodloužení provozní doby, jednalo by se o částku 2,5 milionu Kč. To je ta částka, na kterou jste se ptal v interpelaci, takže tím rovnou odpovídám. V dozorčí radě jsme již jednali o prodloužení provozní doby, bude to předloženo ke schválení do rady města. Nejbližší termín, kdy jsme schopni to personálně zprovoznit je od 1. 1. 2022. Chybí nám hlavně strojník. Bude se muset i navýšit rozpočet bazénu.

Ing. Matek -- ohledně strojníka -- všechno to tam je automatizované, energetický management nám dělá firma z Prahy přes jednu krabičku, tak z toho nedělejme takový problém. Co se týká ledna -- hlavní nápor je listopad, prosinec, když jezdí lidi navštěvovat Jablonec a pak až v únoru, když jsou jarní prázdniny. Toto otálení je neskutečné. Co se týká odpovědi na moji interpelaci, tak bych poprosil asi nejlépe pana jednatele, aby mi odpověděl i s rozepsanými daty.

Primátor města ukončil jednání ZM v 16,17 hod.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

ověřovatelé: Pavel Janoušek, Petr Vobořil

Vytvořeno 27.10.2021 11:02:22 | přečteno 229x | Petr Vitvar
load