Usnesení 21.10.2021

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 21. října 2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/173/2021

A. souhlasí

s uzavřením dohody o narovnání ke Smlouvě o zajištění základní péče a provozu budovy pro osoby bez domova s nařízenou karanténou nebo prokázaným Covid-19, č. OLP/4089/2020, SD/2020/0680.

ZM/174/2021

A. vydává

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 8/2021, kterou se mění Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Jablonec nad Nisou č. 4/2010, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením obecně závazné vyhlášky města

ZM/175/2021

A. vydává

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 9/2021, o regulaci hlučných činností, ve znění dle přiloženého návrhu

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením obecně závazné vyhlášky města

ZM/176/2021

A. schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na investici z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p. o., se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 00829838, v předloženém znění dle důvodové zprávy.

ZM/177/2021

A. schvaluje

Smlouvu o vzájemné spolupráci ev. č. SD/2021/0712 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU, spolek, Jezdecká 184/5, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 16389158, v předloženém znění.

B. ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, aby poté, kdy subjekt uvedený v bodě A., získá dotaci na investiční projekt od Národní sportovní agentury, připravil pro rozhodnutí zastupitelstva města příslušné rozpočtové opatření na kofinancování tohoto projektu.

ZM/178/2021

A. schvaluje

dodatek č. 1 ev. č. SD/2021/0071/1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci ev. č. SD/2021/0071 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Tělovýchovnou jednotou Elektro-Praga Jablonec n.N., z.s., U Staré lípy 4733/1a, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 16389506, v předloženém znění.

B. ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, aby poté, kdy subjekt uvedený v bodě A., získá dotaci na investiční projekt od Národní sportovní agentury, připravil rozhodnutí zastupitelstva města příslušné rozpočtové opatření na kofinancování tohoto projektu.

ZM/179/2021

A. rozhoduje

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou spolku Klub ART Jablonec, z.s., Mechová 3602/19, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 03908984, ve výši 54 000,- Kč na projekt "Jan Krajník: Uštkla mě zmije - Jedinečný pohled do nitra všestranného umělce", dle důvodové zprávy.

B. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a spolkem Klub ART Jablonec, z.s., Mechová 3602/19, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 03908984, v předloženém znění.

ZM/180/2021

A. ruší

předchozí zřizovací listinu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.,

B. schvaluje

novou zřizovací listinu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., dle důvodové zprávy.

ZM/181/2021

A. bere na vědomí

rozhodnutí o přidělení dotace 16,5 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí na projekt Retenční nádrž v Jablonci nad Nisou .

B. schvaluje

realizaci akce  Retenční nádrž v Jablonci nad Nisou v roce 2022.

C. ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit předfinancování a spolufinancování projektu Retenční nádrž v Jablonci nad Nisou z rozpočtu města v roce 2022.
 

ZM/182/2021

A. neschvaluje

podněty č. 1, 2, 5, 8 a 11 na pořízení změny ÚP Jablonec nad Nisou s tím, že budou opětovně posouzeny v rámci Zprávy o uplatňování ÚP Jablonec nad Nisou, při vyhodnocení vymezených zastavitelných ploch

B. schvaluje

podněty č. 3, 4, 7, 10 na pořízení změny ÚP Jablonec nad Nisou

ZM/183/2021

A.1 schvaluje
prodej p.p.č. 1771/41 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele R***** a D***** J***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 19.800,- Kč.
A.2 schvaluje
prodej části p.p.č. 1494/18 a části p.p.č. 1499/3, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1494/23 o výměře 199 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana J***** N***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši  89.737,- Kč.
A.3 schvaluje
prodej p.p.č. 395/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele M*****a T*****K***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.162.000,- Kč včetně DPH.
A.4 schvaluje
prodej p.p.č. 711/1 v k.ú. Vrkoslavice pro manžele P***** V***** Jablonec nad Nisou a L***** V***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 9.253.950,- Kč včetně DPH.
A.5 schvaluje
prodej p.p.č. 1699/1, části p.p.č.1699/7 o nové výměře 68 m 2a části p.p.č. 1699/7, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1699/13 o výměře 110 m 2, p.p.č.1699/8, p.p.č.1699/9 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana J***** P***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.502.000,- Kč včetně DPH.

ZM/184/2021

A. rozhoduje

o poskytnutí dotace 148.225 Kč z Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou na projekt:
 
Obnova oken modlitebny - Máchova 766/29
žadatel: Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Jablonci nad Nisou
výše dotace: max. 148 225,00 Kč 

B.1 pověřuje

Mgr. Ivetu Habadovou, MBA, vedoucí oddělení dotací, vyzvat žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

B.2 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.

ZM/185/2021

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 36 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
daňové příjmy ve výši 700 606 tis. Kč
nedaňové příjmy ve výši 138 078tis. Kč
kapitálové příjmy ve výši 35 804 tis. Kč
přijaté transfery ve výši 224 157 tis. Kč
financování ve výši  285 069 tis. Kč
celkem příjmy ve výši 1 383 714 tis. Kč
běžné výdaje ve výši 1 084 022 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši 279 206 tis. Kč
financování ve výši 20 486 tis. Kč
celkem výdaje ve výši 1 383 714 tis. Kč

ZM/186/2021

A.1 rozhodlo

o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4787/21, Jablonec nad Nisou “, se sídlem společenství na adrese: Široká 4787/21, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

A.2 rozhodlo

o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4857/12, Jablonec nad Nisou “, se sídlem společenství na adrese: Široká 4857/12, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

A.3 rozhodlo

o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků U Tenisu 4776/17, Jablonec nad Nisou “, se sídlem společenství na adrese: U Tenisu 4776/17, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

A.4 rozhodlo

o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4790/20, Jablonec nad Nisou “, se sídlem společenství na adrese: Široká 4790/20, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

A.5 rozhodlo

o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4837/14, Jablonec nad Nisou “, se sídlem společenství na adrese: Široká 4837/14, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

A.6 rozhodlo

o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4864/8, Jablonec nad Nisou “, se sídlem společenství na adrese: Široká 4864/8, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

A.7 rozhodlo

o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4788/22, Jablonec nad Nisou “, se sídlem společenství na adrese: 4788/22, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

A.8 rozhodlo

o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4797/26, Jablonec nad Nisou “, se sídlem společenství na adrese: Široká 4797/26, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

A.9 rozhodlo

o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4798/24, Jablonec nad Nisou “, se sídlem společenství na adrese: Široká 4798/24, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

A.10 rozhodlo

o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4803/18, Jablonec nad Nisou “, se sídlem společenství na adrese: Široká 4803/18, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

A.11 rozhodlo

o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4836/16, Jablonec nad Nisou “, se sídlem společenství na adrese: Široká 4836/16, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

A.12 rozhodlo

o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků Široká 4860/10, Jablonec nad Nisou “, se sídlem společenství na adrese: Široká 4860/10, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

A.13 rozhodlo

o založení společenství vlastníků s názvem: " Společenství vlastníků U Tenisu 4675, Jablonec nad Nisou “, se sídlem společenství na adrese: U Tenisu 4675, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04, a schválení jeho stanov ve znění, které je přílohou podkladového materiálu k tomuto usnesení.

B. pověřuje

k zastupování statutárního města Jablonec nad Nisou jako člena výboru shora uvedených společenství vlastníků paní Janu Jodasovou, pověřenou vedením oddělení správy bytových objektů, odbor technický
 

ZM/187/2021

A. schvaluje

vyhlášení veřejné sbírky pod názvem "Opětovným využíváním ke zkrášlení veřejného prostoru" za účelem shromáždění finančních prostředků na výsadbu zeleně, ošetřování stromů, obnovu parků, pořízení a údržbu herních prvků na dětských hřištích na vybraných pozemcích města.

ZM/188/2021

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

ZM/189/2021

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací  z 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 16. září 2021

ZM/190/2021

A. bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora a náměstků za období od 4. září do 8. října 2021.

Vytvořeno 22.10.2021 15:00:42 | přečteno 213x | Petr Vitvar
load