Zápis 21.01.2021

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 21. ledna 2021 od 13,00 hodin

Přítomno: 29 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

Omluveni: MUDr. Michael Vraný

Ověřovatelé zápisu: Michaela Albrechtová, Ing. Štěpán Matek

Zapsala: Jiřina Hartmanová

1) Zahájení

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský, zahájil 1. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ve 13,02 hod.

Primátor omluvil zastupitele MUDr. Michaela Vraného.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zasedání účastnilo 8 zastupitelů:

Mgr. Jana Pastuchová, Bc. Martina Šípková, Mgr. Michaela Tejmlová LL.M., MgA. Jakub Chuchlík, Ing. arch. Petr Klápště, Ing. Miloš Vele, Petr Vobořil, Mgr. Pavel Žur.

Osobně bylo přítomno 20 členů zastupitelstva.

Dále primátor konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek. Oznámil, že z dnešního jednání je pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam a přímý videopřenos. Zvukový záznam bude se zápisem zveřejněn na webových stránkách města.

Při hlasování u jednotlivých bodů se primátor vždy dotázal online připojených zastupitelů, jak chtějí hlasovat, následně bylo jejich prohlášení, které zaznělo rovněž nahlas, zaznamenáno na hlasovacím zařízení.

Primátor se dotázal poslankyně Mgr. Jany Pastuchové, zda chce před jednáním ZM vystoupit dle § 7, odstavce 9a) Jednacího řádu zastupitelstva, ona vyjádřila zájem vystoupit s příspěvkem.

Mgr. Pastuchová – rada města na jednání 19.1.2021 doporučila zastupitelstvu odložení realizace Terminálu, což považuji za logický a rozumný krok. Nyní bych očekávala, že bude využito usnesení ZM/165/2015, kdy ZM vzalo na vědomí zprávu o plánovaných projektech do IPRÚ. Mezi těmito projekty byl projekt tzv. Spolkového domu II. - rozšíření sídla neziskových organizací, který by měl plnit i komunitní funkci. Dle informací od poskytovatele dotace by bylo možné v tuto chvíli projekt vrátit do hry a čerpat na něj prostředky. Zabývám se sociální problematikou a byla bych ráda, kdyby byl tento projekt realizovaný s ohledem na jeho budoucí přínos pro Jablonec nad Nisou. Nepovažuji za dobré nevyužít možnosti čerpání dotace s ohledem na usnesení, ZM dalo pokyn projekt Spolkového domu II. připravit do IPRÚ. Požádala bych o odpověď Ing. Roubíčka, v jaké fázi ten projekt je a využijeme případné nabídky poskytovatele dotace? Požádala bych o jasné vysvětlení odpovědi s ohledem na usnesení ZM/165/2015.

Ing. Roubíček – rozhodnutím rady města o odložení realizace Terminálu se tato otázka vrátila do hry. Vím pouze, že stavba Spolkového domu II. je poměrně komplikovaná už dispozicí a vazbami na okolí, nicméně nějaké podklady již máme. Prověříme, jak rychle to můžeme vrátit do hry, i s ohledem na to, že limit na čerpání z IPRÚ je prakticky stejný jako pro Terminál. Trochu se obávám, že pozastavení projektování domu bude problém. Připravím zprávu a odpovíme písemně.

Mgr. Pastuchová – děkuji a prosila bych do odpovědi uvést, proč byly projektové přípravy přerušeny.

Příchod Bc. Kroupa 13,05 hod.

2) Schválení programu

Primátor přečetl materiály dodané na stůl:

 • upravená důvodová zpráva k bodu č. 8) Peněžité dary - Víceleté dotace (sport a tělovýchova, kultura)

 • bod na stůl č. 14) Zpráva o postupu v procesu očkování a vybudování očkovacího centra

 • Výkaz práce ředitele Jablonecké dopravní a.s.

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

4) Přehled o schůzové činnosti komisí a výborů a poskytnutí peněžitých

darů členům komisí a výborů

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

5) Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Dohoda o uznání dluhu a povolení splátek - pohledávka z titulu nařízené demolice části domu č.p. 711 v ul. Smetanova

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

7) Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

8) Peněžité dary - Víceleté dotace (sport a tělovýchova, kultura)

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

9) Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou – „info C, Š“

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

10) Moderní inovativní škola - "info Š"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

11) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

12) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

13) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

14) Zpráva o postupu v procesu očkování a vybudování očkovacího centra - na stůl

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

15) Nové interpelace

16) Rozprava – diskuze

Program byl schválen 28-0-1-0

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

Primátor navrhl na ověřovatele zápisu zastupitele paní Michaelu Albrechtovou a Mgr. Vladimíra Opatrného, který požádal, aby byl místo něho navržen někdo jiný. Primátor navrhl Ing. Štěpána Matka, ten s tím souhlasil. Návrhová komise byla navržena v tomto složení: předseda – Marcela Höferová, členové – Michaela Albrechtová a Ing. Štěpán Matek, zapisovatelka Jiřina Hartmanová, pracovnice kanceláře tajemníka.

Návrh byl schválen 29-0-0-0

4) Přehled o schůzové činnosti komisí a výborů a poskytnutí peněžitých darů členům komisí a výborů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. arch. Klápště – omlouvám se za nedodání zápisů osadního výboru, již jsem to odeslal.

Návrh usnesení byl schválen 29-0-0-0

USNESENÍ ZM/1/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

informaci o schůzové činnosti výborů Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou a komisí Rady města Jablonec nad Nisou

B. p o s k y t u j e

v souladu se „Zásadami pro odměňování členů orgánů statutárního města Jablonec nad Nisou“ peněžité dary členům komisí, výborů a zvláštních orgánů za jejich činnost v těchto orgánech za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 ve výších dle jmenovitého seznamu uvedeného v důvodové zprávě.

5) Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 29-0-0-0

USNESENÍ ZM/2/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím v roce 2020 zpracovanou podle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

6) Dohoda o uznání dluhu a povolení splátek - pohledávka z titulu nařízené demolice části domu č.p. 711 v ul. Smetanova

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Valešová – mám výhradu, že splátkový kalendář je nastavený velice mírně. Město prakticky poskytuje bezúročný úvěr majitelům, kteří se nestarají o budovu, měli jsme s tím mnoho starostí. Jaká jednání proběhla, nebylo možné vyjednat vyšší částku?

Mgr. Kučera – celá věc se procesně řeší již delší dobu, proto jsem se snažil to celé směřovat k nějaké dohodě. Původně ta částka byla rozporovaná, vypadalo to, že budeme muset podat žalobu. Vlastníci přes svého advokáta sdělili, že vzhledem k jejich majetkovým možnostem jsou schopni hradit maximálně 50 tisíc Kč měsíčně. Samozřejmě vnímám, že to je splátka na 31 měsíců, nicméně s ohledem na praxi a délku soudního procesu v případném odvolání a promítání určitých nákladů za další případné znalecké posudky, mi přišlo nejracionálnější předložit zastupitelstvu tuto dohodu.

Ing. Macek – jak je pravděpodobné, že budou schopni splácet tu částku? Existuje alternativa, že bychom se mohli uspokojit třeba získáním toho pozemku?

Mgr. Kučera – u tohoto konkrétního pozemku nejsou v katastru nemovitostí zapsáni tito vlastníci, ale jakási společnost. Z jejich jiného majetku si myslím, že bychom se uspokojili, z tohoto konkrétního ne.

Ing. Macek – měl jsem ještě jeden dotaz, ale ten je v tuto chvíli bezpředmětný, když nejsou vlastníky pozemku. Šlo o propadnutí věci, když se o ní nestarají.

Mgr. Kučera – v tuto chvíli by se veškeré věci – rozhodnutí stavebního úřadu, apod. –

řešily s novým vlastníkem.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-6-0

USNESENÍ ZM/3/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření dohody o uznání dluhu s panem J. L., bytem: Mladá Boleslav a paní J. L., bytem: Mladá Boleslav, a to na pohledávku ve výši 1.523.684 Kč, která vznikla z titulu uhrazení nákladů na demolici části domu p.č. 711 v ul. Smetanova, Jablonec nad Nisou, na základě rozhodnutí Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad ze dne 22.1.2018, sp. zn. 48/2018/SÚ/FU, č j. 4976/2018. Součástí dohody o uznání dluhu bude i ujednání o jeho uhrazení měsíčními splátkami ve výši 50.000,- Kč, a to pod ztrátou výhody splátek.

7) Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – komentář dle důvodové zprávy a návrhu usnesení. Dne 8. 2. 2021 by se měla opět sejít pracovní skupina Doprava 2023, na únorové zastupitelstvo by měl být zpracován další materiál. Minulý týden proběhla Valná hromada DPMLJ, za město Jablonec nad Nisou tam byl zvolen jako druhý Mgr. Jan Zeman. Informoval jsem je o přípravě tohoto materiálu na dnešní jednání ZM.

Ing. Matek – k výstupům pracovní skupiny – nemohu říci, že bych byl s tím progresem spokojen, byl několikrát zmíněn deadline pro rozhodnutí o konání soutěže, a to, aby se rozhodlo do léta. Čas se již krátí a informace, které z jednotlivých variant dostáváme, jsou neúplné, zejména co se týká DPMLJ. Zároveň nedostatečně postupujeme při zpracování podkladů pro variantu vlastního dopravního podniku. Obávám se, že se dostaneme do situace, že nebudeme mít před létem dostatek informací o dalších dvou variantách a bude nás to tlačit do varianty pro externího dopravce na 10 let. Komunikace z DPMLJ je nedostatečná, neustále si pouze emailem vysvětlujeme, co město po DPMLJ chce, tak ze zdá, že ze strany vedení DPMLJ není vůbec o tuto spolupráci zájem. Myslím si, že by bylo dobré se nadále zabývat pouze dvěma variantami – externí nebo vlastní dopravce, abychom stihli posoudit alespoň tyto dvě.

Mgr. Šída – hlásím se k tomu, co říkal Ing. Matek. Součástí parametrů, které zadáváme v rámci finančního modelu, je zadání v tom smyslu – vypracovat analýzu na 10 let na 30 dieselových autobusů. Nejsem si jistý, zda to v tuto chvíli není předčasný krok. Abychom k tomuto kroku dospěli, měli bychom mít zpracováno daleko širší spektrum informací, myslím si, že již teď je řešíme se zpožděním. Hlavně mi chybí jakási strategie toho, co bychom měli s dopravním podnikem v Jablonci nad Nisou provozovat a jaké autobusy bychom zde chtěli mít a jakou infrastrukturu bychom měli budovat. V analýze od PRO CEDOP stojí, že od roku 2020 do roku 2025 má platit legislativa směrnice Evropské unie, která říká, že až 30% autobusů v rámci výběrových řízení má být na elektrický pohon, to bychom měli brát v potaz a přizpůsobovat tomu strategii. Měli bychom přemýšlet nad infrastrukturou, měli bychom se pokusit o výstavbu zázemí pro autobusovou dopravu. Ocenil bych, kdyby se debata v pracovní skupině přesunula do daleko větší hloubky. Analýza PRO CEDOP nám přináší i variantu 2 – interní dopravce, 10 elektro autobusů a 20 dieselových, i tímto bychom se měli zabývat.

RNDr. Čeřovský – do pracovní skupiny ty podněty potřebujeme předložit, abychom je mohli projednat. Můžete tam cokoliv poslat.

Ing. Valešová – navrhované linky 103 a 104 – 103 je nyní vedená od bazénu do Jabloneckých Pasek a do centra – navrhovaným vedením by návštěvníci bazénu přišli o přímé spojení do centra, což by bylo škoda. Linka 104 – dle návrhu je nově vedena Mánesovou ulicí až na Palackého. Tato křižovatka je poměrně náročná i pro osobní automobily, nevím, jestli by byla zvládnutelná pro linkovou dopravu.

Ing. Matek – na pracovní skupině řešíme zadání pro zpracovatele všech jednotlivých variant tak, aby nám dali nějakou referenční základnu, abychom byli schopni porovnat jednotlivé cenové varianty. Podle vyjádření některých členů skupiny je diesel to jediné, co nám je DPMLJ schopno dodat. Všechny tyto kalkulace směřují k předem známému výsledku, že pravděpodobně na kilometr nejdražší varianta bude vlastní dopravce a nejlevnější bude externí. Opravdu není na čase využít Jabloneckou dopravní a.s., aby se zahájily nějaké kroky k tomu, abychom dostali včas a paralelně veškeré informace a časový horizont k vybudování vlastního dopravního podniku se zázemím?

Ing. arch. Klápště – jsme v situaci, že ve zprávě je, že nevíme podrobnosti o tom, o jaké aromatické uhlovodíky jde z hlediska jejich karcigenosti, nevíme složení prachu, kde euronormy řeší nějaký větší balík, ale ta škodlivost je rozdílná podle toho, jak velké ty prachové částice jsou. Nevíme hluk, což není jedno pro lidi, co bydlí u zastávek. Máme spoustu nejasností, přesto tam jsou již nějaké závěry, což se mě nelíbí. Nelíbí se mi, že celá úvaha je postavená na tom, co musíme nebo nemusíme z hlediska nařízení a vůbec není zohledněno, co dává smysl. Koukáme na období až 13 let dopředu, což bude doba, kdy se vozový park zásadně změní. Řada měst to řeší postupným zaváděním těch ekologičtějších pohonů, což by i u nás dávalo smysl. Nesouhlasím s tím, aby se primárně rozhodování postavilo na jediném pohonu, na naftě, protože tak se nezahrne spousta věcí do toho rozhodnutí. Chtěl bych usnesení hlasovat samostatně po podbodech.

Mgr. Šída – na posledním jednání pracovní skupiny jsem tyto námitky předestřel, sice ne tak podrobně jako zde, jediný kdo na to reagoval, jste byl Vy, pane primátore, děkuji za Vaši odpověď.

RNDr. Čeřovský – chtěl bych požádat všechny zastupitele, pokud máte nějaké další připomínky nebo doporučení, co by ještě mělo být zpracováno, pošlete nám to. My to budeme chtít zpracovat po společnosti PRO CEDOP. Mgr. Šída se mě ptal na jednání pracovní skupiny, jaká je představa, kdy se rozhodne. Já, ze své pozice, tvrdím, že počet měsíců na řešení od 1. 2. 2023 na jakoukoliv variantu, musí začínat dvojkou, tzn. minimálně 20. Moje představa je taková, že nejzazší termín, kdy rozhodnout, která varianta se bude připravovat od února 2023, je dubnové zastupitelstvo. Pokud se to bude posouvat dál, budou z toho vyplývat další rizika, se kterými jsme se již setkali. Je to již na Vás, zastupitelích, jak se rozhodnete.

Ing. Macek – chtěl bych vyjádřit nespokojenost s prací společnosti PRO CEDOP ohledně toho, že nebyli schopni dodat údaje, které chtěl pan Klápště a které jsme požadovali zhruba 2 měsíce zpátky. Myslím si, že to je klíčové, abychom měli srovnání jednotlivých vlivů vozidel na životní prostředí. Myslím si, že bez toho se nemůžeme hnout dál. Nechci tupě poslouchat, že rozdíl mezi dieselem a CNG je minimální a zanedbatelný, a že jsou to srovnatelné pohony a mají srovnatelný vliv na životní prostředí, chci vidět ta čísla. Co jsem si já zjistil, tak rozdíl tam je výrazný. Nevím, kolik zastupitelů bydlí v blízkosti autobusové zastávky, ale chtěl bych zdůraznit, že hluk je poměrně dost důležitý parametr, na který musíme brát zřetel. Z jednání pracovní skupiny mám pocit, že hlavním cílem je problém nějak vyřešit bez toho, aniž bychom měli nějakou konkrétní vizi.

Mgr. Tulpa – myslím si, že se zde všichni shodneme na tom, aby v bodě č. 5 těch parametrů, vedle nafty byl třeba plyn i elektro možnosti. Parametry jsou stanoveny dobře, až na ten pohon, nemůžeme tam mít, že chceme jenom naftu.

RNDr. Čeřovský – pokud to je návrh na doplnění usnesení, požádal bych písemně.

Mgr. Zeman – myslím si, že i na pracovní skupině pořád mluvíme hodně obecně. Víme, že nejlevnější bude externí dopravce, druhé bude DPMLJ, třetí naše společnost. Nejvíce starostí bude s naší společností, pak s DPMLJ, pak s externím dopravcem. Proč tady máme pořád 30 dieselů? Je to proto, abychom mohli udělat nějaké srovnání v místě a čase, nevíme, kolik bude stát hybridní autobus za 5 let. Bude to politické rozhodnutí, kterou cestou se vydáme. Budeme se rozhodovat o tom, nejen co chceme, ale z čeho to zaplatíme. Jde o to, abychom si uvědomili, že všechny možnosti jsou legitimní, že nám budou postupně odpadat, pokud budeme chtít externího dopravce, bude to muset být spíš v březnu než v dubnu. Pokud se budeme rozhodovat mezi naším dopravcem a DPMLJ, tak to můžeme rozhodnout v 5. nebo i v 6. měsíci.

Ing. Macek – pokoušeli jste zjišťovat možnosti, jakým způsobem postupovala jiná města, třeba Kladno, které to řešilo v poslední době?

Ing. Wejnar – jestli Jablonecká dopravní a.s. (JD) sleduje trendy i v jiných městech – JD rozesílala to řešení v Kladně zastupitelům, soutěž tam probíhala 3 roky. Naftové autobusy jsou nějaké startovací porovnání. Jak říkal Mgr. Zeman, ceny u dopravního výkonu budou vždy níž u externího dopravce. Je potřeba si uvědomit, že postupné vybavení elektrobusy – to jen teď dávám jako příklad – musí jít ruku v ruce, protože obnova vozového parku není záležitost krátkodobého období, ale musí se počítat i se strategií na 20-30 let. Je nutná i spolupráce s DSOJ, musí s tím souhlasit i okolní obce. U elektrobusů by se mělo zaměřit na to, jaká bude infrastruktura v samém počátku.

Ing. Matek – požádal bych vedení města, aby si na další jednání pracovní skupiny připravili odpověď na moji otázku, zda již nyní preferují nějakou variantu. Objektivně víme, že varianta externího dopravce s sebou nese nejmenší náklady, nejméně práce a komplikací. Varianta vlastního dopravce vyžaduje počáteční investici. Pokud vládnoucí koalice bude mít shodu na externím dopravci, proč bychom ztráceli 3 měsíce čas, můžete rozjet soutěž dříve.

Mgr. Šída – nesouhlasím s tím, že to, jestli zde budou jezdit elektrobusy, je politické rozhodnutí. Legislativa v tuto chvíli říká, že do roku 2025 má být 40% elektrobusů, možná to bude změkčeno, to nevím, ale více těch elektrobusů aplikovat budeme muset. Musíme mít strategii, která bude říkat, že v roce 2023, kdy postavíme Terminál s přípravou na elektrobusy, tak tu budeme moci provozovat 2 elektrobusy, v roce 2025 třeba 6.

Mgr. Zeman – nejsem proti tomu, abychom postavili nějaký mix pohonů. Tvrdím, že na základě prvního srovnání, zda bude varianta 1,2 nebo 3, tak musíme mít všechna data stejná. U elektra je velmi složité, nevíme, přesně kolik stojí ten autobus. Na příkladu z Kladna je vidět jednoznačně jak to vyšlo – CNG nebo nafta stojí skoro stejně, elektro je o 20 Kč dražší. Jde mi o to, aby se model počítal z nějakých relevantních čísel.

Pan Polák – většinou to je tak, že když je nějaký termín, všichni to odkládáme, až co nejblíže k danému termínu. Pokud budeme mít z Evropské unie termín s nějakým pevným datem, kdy musíme splňovat poměr elektro versus spalovací, tak spíš blízko tomu termínu bude těžké ty autobusy nakoupit.

RNDr. Čeřovský – ptám se Mgr. Tulpy, zda svůj doplněk usnesení předal písemně, abychom věděli, o čem hlasujeme.

Mgr. Tulpa – písemně jsem to nedal. Myslím si, že minimálně plyn by tam měl být doplněný.

RNDr. Čeřovský – takže je zde návrh na doplnění do důvodové zprávy o plyn. Já si to jako předkladatel osvojuji. Budeme tedy hlasovat kromě nafty i o CNG.

MgA. Chuchlík – děkuji za toto rozšíření. Přijde mi podstatné, že všichni, co diskutují, vědí, co z té analýzy vyplyne. Takže jsem se chtěl zeptat na cíl analýzy, pokud se všichni domnívají, že výsledek znají. Nemá se tedy prověřovat něco jiného než to, co už víme? Co nevíme, je vývoj cen. V diskuzi se příliš nezohlednila skutečnost, že město bylo do určité míry externím dopravcem vydíráno. Na základě toho se dají ty podmínky pro externího dopravce do určité míry ošetřit, ale mám za to, že bychom měli tedy prověřit právní a procesní aspekt.

RNDr. Čeřovský – k doplnění CNG – mělo by to být, jak řekl Mgr. Zeman, že to bude postaveno na jasných prověřených parametrech. Elektromobilita je s velkými otazníky, proto jsme navrhovali, aby tam byl nejpřesněji vypočitatelný pohon. Jestli to pak bude jinak, jak zde zaznělo, to nikdo nevylučuje.

Mgr. Tejmlová – mám připomínku k výběrovému řízení. Myslím si, že by si to zasloužilo ještě nějakou právní analýzu alespoň od města, abychom viděli, jestli bylo možné nebo jakým způsobem by bylo možné, těm pochybením předejít.

RNDr. Čeřovský – na tom se pracuje, v těchto materiálech to není, konzultoval jsem to s Mgr. Kučerou. Jeden z parametrů je – všechna rizika v této chvíli známá, týká se to i té soutěže a zkušeností, kterou jsme si prošli. Určitě se to bude interně připravovat.

Mgr. Zeman – požádal bych, abychom zastupitelům poslali poslední SWOT analýzu. Musíme nyní vyřešit, co chceme a jak to chceme dělat.

RNDr. Čeřovský – není problém, analýzu rozešleme.

Hlasování o podbodu A 29-0-0-0

Byl schválen

Hlasování o podbodu B 20-4-5-0

Byl schválen

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/4/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

informace o stavu projednávání zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 dle důvodové zprávy

B. u k l á d á

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města, zadat u všech 3 možných variant zajištění dopravní obslužnosti zpracování výchozího finančního modelu pro kalendářní rok 2023 v souladu s Vyhláškou č. 296/2010 Sb. (Vyhláška o postupech pro sestavování finančního modelu a určení maximální výše kompenzace) dle parametrů uvedených v důvodové zprávě

8) Peněžité dary - Víceleté dotace (sport a tělovýchova, kultura)

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek – okomentoval materiál dle důvodové zprávy.

Ing. Valešová – uvažujete o zvýšení dotačních titulů na výchovu a vzdělávání, případně na sociální péči a zdravotnictví, i tam jsou příjemci víceletých dotací.

Mgr. Mánek – víceletou dotaci v oblasti vzdělávání v tuto chvíli nemáme. V rámci klasického dotačního titulu ve výchově a vzdělávání bylo navýšeno. Co se týká sociální oblasti, tak tento požadavek tam nevznikl. V rámci klasického vícezdrojového financování v sociální oblasti jsme již schvalovali předběžnou podporu zhruba ve výši 7,6 milionů Kč, což je obdobná částka jako v minulém roce. Sociální oblast na dotace jako takové a drobné dary má pouze asi 100 000 Kč v rozpočtu, a co se týká humanitního odboru a vzdělávání, tak tam jsme navýšili klasický dotační titul analogicky, podobně jako ve sportu.

Ing. Matek – takto formulovaná důvodová zpráva mi přijde zavádějící. Na jednání ZM v prosinci jsme sice schválili navýšení finančních prostředků, ale dle mých informací se domnívám, že tyto prostředky budeme rozdělovat v roce 2021 podle standardního klíče jak je to pro víceleté i jednoleté dotace. Je to tak?

Mgr. Mánek – ten klíč je zde zachován.

Ing. Matek – ptám se na to navýšení. Vy zde říkáte, že toto je navýšení, dle mého to navýšení není. My jsme navýšili prostředky a teď rozhodujeme o jednorázové dotaci, která nesouvisí s tím navýšením z prosince.

Mgr. Mánek – zmínil jsem, že v tuto chvíli volíme formu peněžitých darů z důvodu administrativní jednoduchosti. V příštím roce, pokud dojde k dalšímu navýšení prostředků, tak budeme klasicky smlouvy dodatkovat.

Ing. Matek – já jsem Vám rozuměl, ptám se na něco jiného. V důvodové zprávě říkáte, že na základě rozhodnutí a navýšení finančních prostředků z prosince nyní odhlasujeme tento jednorázový finanční dar. Tvrdím, že to vnímám jinak a že to není pravda.

Mgr. Mánek – nevím, jak to vnímáte, neřekl jste to.

Ing. Matek – důvodová zpráva má několik nedostatků – měli jste říci skutečný důvod poskytnutí dotace a to nesouvisí s navýšením finančních prostředků, protože ty jsou vztaženy k roku 2021. V důvodové zprávě to není vysvětleno. Další věcí je, že to nebylo projednáno se sportovní komisí, ta projednala pouze navýšení, jednorázové dary projednávány nebyly. Tvrdím, že uvádíte zastupitele v omyl, měl byste říci, že to je další 1 milion Kč, který budeme jednorázově navyšovat.

Mgr. Mánek – opravdu v tuto chvíli navyšujeme ve sportovním prostředí z 8,1 na 9, tj. zhruba o 900 000 Kč. Proč jsou tyto prostředky takto alokovány? Sportovní komise diskutovala, že bychom přesunuli určité prostředky z klasického dotačního titulu na akce, protože ty v covidové době neprobíhají. Zároveň byla vytvořena ještě určitá dílčí rezerva, to vše bylo v minulém materiálu. Je potřeba říci, že v zásadě žádné peníze navíc, které bychom neavizovali, tak nepřidáváme.

Mgr. Rýžaková – v prosinci jste schválili navýšení finančních prostředků, přičemž to navýšení bylo do oblasti sportu, kultury, výchovy a vzdělávání a týkalo se třech částí – dotačních programů, ty v tuto chvíli běží a začali jsme přijímat žádosti, týkalo se současně i víceletých dotací. Víceleté dotace jsme ke schválení nepředložili v prosinci, ale až v tuto chvíli. Nejde o navýšení prostředků bez schválení komise, veškerá navýšení jsou podpořena i kladným hlasováním ve všech komisích – pro výchovu a vzdělávání, pro sport a tělovýchovu a kulturní komise.

Ing. Valešová – příjemcem víceleté dotace na vzdělávání je např. Junák a skauti. Pokud nebyl vznesen požadavek na navýšení, vidíte tam pro to prostor?

Mgr. Rýžaková – Junák má víceletou dotaci, ale to navýšení bylo směřováno pro subjekty, které se výrazně potýkaly s dopady pandemie. Komise pro výchovu vzhledem k proporcionálnímu rozdělení finančních prostředků dostala navíc pouze 20 000 Kč. Prostředky navíc byly rozděleny vždy procentuálně stejně podle výše, kterou v tuto chvíli mají, mezi sport, kulturu a výchovu vzdělávání. Komise pro výchovu rozhodla, že celých 20 000 Kč věnuje do dotačního programu. Pokud by v programu dotační prostředky byly, můžeme kontaktovat Junáka a bavit se s ním, jestli v souvislostí s pandemií měli nějaké vícenáklady.

Pan Polák – zaznělo od Mgr. Mánka, že důvodem, proč se to takto nestandardně řeší, je administrativně jednodušší postup. Já to však shledávám jako netransparentní obcházení procesů, které zajišťují dodržování principu správy při rozdělování veřejných peněz. Komisí to projednáno nebylo, komise o tom hlasovala, ale v tom režimu, o kterém jsem mluvil minule. Ve čtvrtek komise dostala email s tím, že v pondělí musí být odhlasováno, neměla vůbec čas to projednat a neprojednala to, nediskutovalo se o tom. Komise o tom nerozhodovala, komise si schválila, že na to potřebuje víc času a pak byla vyzvána úředníky, aby revokovala svoje usnesení.

Mgr. Rýžaková – nemáte pravdu, mluvíte o jiném hlasování. Hlasování, o kterém mluvíte, se vztahovalo k plánu rozvoje sportu, tam jsou ty termíny takto, jak o nich mluvíte. Toto bylo jiné hlasování, které probíhalo mnohem dříve. Pravda je v tom, že diskuze face to face nemohla proběhnout, jsme holt v covidové době, nicméně probíhala emailová diskuze a hlasování komisí bylo dokonce vícekrokové, probíhalo delší dobu. Odpověď proč peněžité dary – jedna věc je administrativní náročnost, hlavní důvod je v tom, že příjemci víceletých dotací mají schváleny dotace na 3 roky. Pokud bychom v tuto chvíli do víceletých smluv zasahovali, tak můžeme v zásadě garantovat pouze 1 rok zvýšení, protože nevíme, co bude, jak to bude v příštím roce. Proto byla zvolena ke schválení tato varianta, proč nezasahovat do víceletých smluv.

Pan Polák – je možné, že jsem spletl, o čem se nyní jedná. Nicméně důvodová zpráva je od toho, aby sdělila důvody, a ty, které jste uvedla, zde napsány nejsou.

Ing. Matek – chápu, že ten dar je něco navíc oproti těm smlouvám, které platí od minulého roku. Na základě jakého jednání a jakého rozhodnutí ten jednorázový dar zastupitelstvo subjektům poskytne?

Mgr. Mánek – v důvodové zprávě to je pravděpodobně popsané, v rámci rady města jsme to zastupitelstvu doporučili a dnes rozhodneme. Bylo to projednáno i ve sportovní komisi, popř. v kulturní komisi.

Ing. Matek – já chci vědět, kde se vzal ten 1 milion Kč, který je nad rámec dotačních smluv.

Mgr. Mánek – to bylo také diskutováno na sportovní komisi, avizovali jsme, že v tuto chvíli má koalice vůli ty prostředky navýšit. To, že jsme v rozpočtovém provizoriu, neznamená, že to udělat nemůžeme, jsme koaličně jasně domluveni. Reagujeme na covidovou dobu, na to, že mají subjekty náklady a problémy s dobou spojené. Rozpočet je schopen toto navýšení unést.

Ing. Valešová – Junák realizuje vyšší náklady s covidovou dobou, musel desinfikovat prostory, potýká se s výpadkem příjmu za pronájem prostor, které pronajímal pro akce a přespávání ostatním oddílům. Připomínám, že i jablonečtí skauti se zapojují do pomoci obyvatelům města jak v domovech důchodců tak i v jiném.

Ing. arch. Klápště – zákon O obcích jasně definuje, co je možné per rollam projednat. Co se týká vzdálené diskuze, tak je pravděpodobné, že emailová diskuze nestačí. Doporučil bych do budoucna diskuzi přes Teams jako konferenci, další možnost je videokonference.

Mgr. Tejmlová – poprosila bych, aby na webových stránkách města u komisí a výborů byly dávány záznamy o hlasování i v případě per rollam hlasování, abychom my, ostatní zastupitelé, byli informováni.

Ing. Macek – v darovací smlouvě je napsáno, že peněžitý dar ve výši X Kč na projekt a pak tam jsou tečky. Máme tam někde specifikováno, o jaký projekt půjde u každého obdarovaného? Dále se píše, že obdarovaný se zavazuje užít dar účelně, hospodárně a efektivně a už není řečeno, zda bude kontrolováno, na co konkrétně ho použil. My nevíme přesně, na co ty peníze dáváme a umožňujeme, aby s nimi subjekt naložil libovolně.

Mgr. Mánek – my to víme, vycházíme z víceletých dotací, které jsou schválené a mají určitá pravidla, v nich je jasně dáno, za jakým účelem ji kluby získaly. Z toho vycházíme a v rámci toho bude formulován i peněžitý dar, jsme schopni to zkontrolovat v rámci účelu použití.

Ing. Macek – myslím si, že to, co řekl pan náměstek, je nesmysl. Požádal bych o vyjádření Mgr. Kučeru, smlouva je koncipovaná jako darovací smlouva, my si nijak nevymiňujeme, na co to má být použito, nedáváme to do spojitosti s víceletými dotacemi.

Mgr. Mánek – nesmysl to není, my smlouvy doplníme podle toho, jak je to dáno ve víceleté dotaci.

Mgr. Rýžaková – darovací smlouva je jako vzor, proto tam jsou ty 3 tečky, nedávali jsme Vám jednotlivé smlouvy. Jednotlivé darovací smlouvy budou mít v obsahu stejný projekt, na který schvalujete víceleté dotace. Ing. Macek má pravdu v tom, že u darovací smlouvy není potřeba zpětné vyúčtování, používáme to již spoustu let, schvalovali jste již hodně prostředků. K online jednání komisí – nikdo nebrání v tom, aby tato jednání online probíhala, jsme schopni s tím pomoci. Za celou dobu ke mně, ani k tajemníkům komisí se takovýto požadavek nikoho z členů komise nedostal, jinak bychom na něj reagovali. K projednání tohoto materiálu – vím o tom, že předseda komise pan Kopal jednotlivě telefonicky některé záležitosti řešil. Komise pro sport a tělovýchovu dlouhodobě požaduje navýšení finančních prostředků do oblasti sportu na neinvestiční výdaje jednotlivých klubů. V letošních roce se to povedlo a dostali jsme instrukce, že je možné v rozpočtu města přidat finanční prostředky. V tu chvíli jsme s předsedy komisí komunikovali a vytvářeli systém, jak budou prostředky přidány. Shodli jsme se, že to bude proporcionálním způsobem, takto vznikla ta částka 1 milion Kč, když se to procentuálně navýšilo. Příště do materiálů dáme veškeré informace, i když byly v materiálu, který jste schvalovali v prosinci, příště to do materiálů dáme znovu.

Ing. arch. Klápště – individuální telefony jsou fajn na to, vyladit nějaký návrh, ale rozhodně není možné je akceptovat jako diskuzi kolektivního orgánu.

Ing. Macek – musím znovu vyjádřit nespokojenost s vysvětlením ohledně darovacích smluv. Chápu, že to je vzor, není tam napsáno, na jaký účel toho projektu se to použije. Z mého pohledu nejsme chráněni před tím, aby příjemci použili peníze na jakýkoliv libovolný účel. Ty podmínky jsou diametrálně jiné, než jaké mají v tříletých dotacích.

Pan Polák – že se navýšily prostředky do sportu, je velký úspěch, nicméně už jsme o tom mluvili s Mgr. Mánkem i Mgr. Rýžakovou, že ten požadavek na komunikaci i v těch emailech byl, že členové o tom jednat chtějí. Padlo zde, že pan náměstek telefonoval s předsedy komisí a ti se rozhodli. V tom případě by mělo být v důvodové zprávě napsáno, že na základě doporučení předsedy komise a ne komise.

Mgr. Tejmlová – já jsem tajemnici komise humanitní na tuto možnost upozorňovala, ona mi odpověděla, že o tom si rozhodují předsedové komise. U humanitní komise mi bylo sděleno, že se projednává hodně osobních údajů a není si jistá, že by dálkové jednání bylo možné. Myslím si, že by bylo možné, opět bych o tuto možnost požádala.

Ing. Matek – myslel jsem si, že se ta hromádka zvýší o 1 milion Kč a pak se standardním klíčem rozdělí mezi příjemce víceletých a jednoletých dotací. Takže to chápu, že ten

1 milion Kč se rozdělí formou darů pro víceleté dotace, takže na jednoleté se žádné navýšení peněz do sportu nebude reflektovat. Je to správně?

Mgr. Mánek – správně to není, v důvodové zprávě je avizováno, že jednoletý titul byl též navýšen, i ti dostanou poměrnou částku.

Mgr. Rýžaková – u sportu byl ten rozdíl o covidovou rezervu, to byla ta částka vytvořená z programu na akce, který měl původně 690, 300 zůstala rezerva a 390 šlo do toho navýšení, které se proporcionálně rozdělilo procentuálně mezi dotační program jednoletých a víceletých dotací.

Z online spojení se odpojila se Mgr. Pastuchová, při hlasování byla vedena, že nehlasovala.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-9-1

USNESENÍ ZM/5/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na činnost v oblasti sportu v celkové výši 798 000 Kč níže uvedeným příjemcům víceletých dotací:

Subjekt Výše daru
Fotbalová akademie Jablonec, z.s. 70840105 255 000 Kč
Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. 00526690 123 000 Kč
SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s. 70229694 85 000 Kč
Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z. s. 26662914 82 000 Kč
ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z.s. 64668533 63 000 Kč
TK Břízky, z.s. 64669351 45 000 Kč
FK Jiskra Mšeno-Jablonec n. N., z.s. 68455445 42 000 Kč
Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec n. N., z.s. 14864991 39 000 Kč
Tělovýchovná jednota Elektro-Praga Jablonec n. N., z.s. 16389506 17 000 Kč
JIZERSKÁ, o.p.s. 25412949 34 000 Kč
SKP KORNSPITZ Jablonec z.s. 43256678 13 000 Kč

2. poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na činnost v oblasti kultury v celkové výši 307 000 Kč níže uvedeným příjemcům víceletých dotací:

Subjekt Výše daru
Dům česko-německého porozumění o.p.s. 25403702 20 000 Kč
Městská galerie MY, z.s. 70226814 87 000 Kč
Jablonecká kulturní obec, z.s. – Klub Na Rampě 26545501 100 000 Kč
Ladislav Novák, Mechová 21 – Klub WOKO 74362712 100 000 Kč

9) Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou – „info C, Š“

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Z online spojení se odpojila se Mgr. Pastuchová, při hlasování byla vedena, že nehlasovala.

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-3

USNESENÍ ZM/6/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí dotace 337 041 Kč z Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou na projekty:

 1. Výměna oken III – objekt Podhorská 589/41

  žadatel: JUDr. J. H.

  výše dotace: max. 85 945,00 Kč

 2. Nová fasáda východní stěny II. domu Jugoslávská 761/20

  žadatel: Společenství vlastníků jednotek v domě Jugoslávská 20/761

  výše dotace: max. 101 096,00 Kč

 3. Obnova fasády, oken a výkladců ze strany ulice – Mírové náměstí 488/16

  žadatel: E. K.

  výše dotace: max. 150 000,00 Kč

B. p o v ě ř u j e

1. Mgr. Ivetu Habadovou, vedoucí oddělení dotací, vyzvat žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

2. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.

10) Moderní inovativní škola - "info Š"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – komentář dle důvodové zprávy.

MgA. Chuchlík – bylo by vhodné usnesení více specifikovat, navrhuji doplnit – jehož předmětem je zlepšení budov a okolí základní školy Jablonec nad Nisou – Šumava. Bylo by to možné?

Ing. Roubíček – určitě, ztotožňuji se s návrhem.

Pan Polák – zarazila mě cena výtahu, může k tomu někdo více říci?

Ing. Roubíček – jedná se o 2 venkovní výtahy, což je úplně jiná konstrukce a náročnost než vestavěný v panelových domech.

Ing. Macek – pokud by to nebylo dnes odhlasováno, tak projekt se nebude realizovat?

Ing. Roubíček – dotaci máme přidělenou, hlasujeme o tom, zda za těchto podmínek a s těmito čísly do té akce půjdeme.

Pan Polák – seznámil jsem se se stavem ZŠ 5. května a Sokolí, která by takovýto projekt určitě potřebovala také. Jakým způsobem na městě vybíráme typy škol, kterým se pomáhá, máme nějaký pořadník?

Ing. Roubíček – tento konkrétní projekt začal v roce 2015, to je mimo jiné důvod navýšení cen, mezitím se navýšily ceny ve stavebnictví. To, že se vybrala tato škola – v té době to bylo takovéto rozhodnutí. ZŠ 5. května – i tato škola je na seznamu připravovaných možných budoucích investičních akcí.

Upravený návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

(Mgr. Pastuchová se omluvila z dalšího jednání ZM z důvodu pracovní vytíženosti, v hlasovacím zařízení to bylo nadále uvedeno, že je omluvena)

USNESENÍ ZM/7/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

realizaci projektu „Moderní inovativní škola“, jehož předmětem je zlepšení budov a okolí základní školy Jablonec nad Nisou – Šumava.

B. u k l á d á

1. Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora, vyhlásit veřejnou zakázku na projekt „Moderní inovativní škola“ v roce 2021.

2. Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit předfinancování a spolufinancování projektu „Moderní inovativní škola“ v roce 2022.

11) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

JUDr. Řeháček – před jednáním jsme s Mgr. Opatrným diskutovali dva body – Knoflíková a Střelecká. My je navrhujeme vypustit ze sledování, na druhou stranu souhlasím s Mgr. Opatrným, že to asi není úplně šťastné, protože ty problémy se na městě řeší, chodí různé podněty ze strany veřejnosti. Je otázka, zda ty podněty tam nenechat s tím, že bychom ve spolupráci s kontrolním výborem to zadání přeformulovali. Byl bych pro, protože to zadání, jak je tam uvedeno, se stává nejen nesplnitelné, ale do jisté míry, hlavně u Střelecké, také zmatečné.

Mgr. Opatrný – asi bychom měli u těch úkolů vypustit věty, že to považujeme za uzavřené, takto navržený dokument bychom neměli hlasovat v tomto znění.

JUDr. Řeháček – navrhuji oba body tam ponechat, i když víme, že to není už úplně splnitelné a na příští ujednání zastupitelstva navrhneme nějaké řešení. Takže bychom modifikovali pouze důvodovou zprávu, nikoliv samo usnesení.

Mgr. Tulpa – souhlasím s tím, mohl byste se pane tajemníku zúčastnit 10. 2. 2021 jednání kontrolního výboru, kde by se vše dořešilo.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

USNESENÍ ZM/8/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

12) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Matek – poprosím o doplnění interpelace, nebylo mi zodpovězeno – konkrétní příklady – města, která mají sloupy veřejného osvětlení na vedení kabeláže a jejich ceny. To tam není, odpověď považuji za nedostatečnou, potřebuji toto konkrétní doplnění.

Ing. Macek – u své interpelace mám, že Ing. Roubíček doplní ústně na jednání zastupitelstva. Doplní to nyní, případně v diskuzi?

Ing. Roubíček – stačí si přečíst důvodovou zprávu z jednání rady města v úterý 19. 1. 2021.

Mgr. Tejmlová – děkuji za odpověď, požádala bych jen o upřesnění. V odpovědi stojí, že dopravní komise požádala o humanizaci celé Rýnovické ulice. Týká se to jenom přechodů nebo i křižovatek?

Ing. Roubíček – tento týden jsem podepisoval objednávku na tuto dopravní studii, která obsahuje humanizaci komplexně.

Ing. arch. Klápště – kdo bude tu humanizaci zpracovávat, složení zpracovatelského týmu komplexnost podporuje?

Ing. Roubíček – takovéto rozsáhlé studie jsou následně předkládány městskému architektovi a i oddělením, které mají správu zeleně na starost.

Ing. arch. Klápště – z hlediska správy městské zeleně je to pracoviště, které se stará o stávající zeleň. Mám na mysli v rámci projektu hledat nějaké možnosti pro využití zelené infrastruktury, na což je potřeba mít nějakou kvalifikaci přímo v projekčním týmu. Nebo je možné to zpracovateli uložit, aby si formou subdodávky takovouto kvalifikaci zajistil.

Ing. Roubíček – pokud zadání bude znít komplexně, věřím, že zpracovatel sáhne po subdodávce.

MgA. Chuchlík – souhlasím s tím, co řekl Ing. arch. Klápště, že by se to mělo akcentovat jako důležité téma v rámci humanizace. Na vyžádání jsem obdržel studii řešení okružní křižovatky Želivského, která se řeší jako průsečná. Počítá zadání studie Rýnovická s navrženým řešením křižovatky?

Ing. Roubíček – studie okružní křižovatky u Obi počítá se změnou na tzv. stykovou, čtyřramennou, nyní má 5 ramen. Výstupem studie je zaslepení pátého ramene ulice Rýnovická, která ústí do křižovatky. Abyste se dostali z Rýnovické směrem na Liberec nebo opačně do města, je vymyšlena téčková křižovatka s ulicí Harrachovská. Zatím jsme ve fázi studie, kterou jsme zadali, bude to předmětem ještě dalších jednání.

MgA. Chuchlík – otázka zněla, jestli zadání pro tu studii ulice Rýnovické navazuje na její zaslepení.

Ing. Roubíček – určitě, humanizace s těmito úpravami bude počítat.

Ing. Matek odešel z jednání ZM po svém příspěvku v 15,03 hod.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/9/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konané dne 17. prosince 2020

13) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. arch. Klápště – na Ing. Roubíčka – pracovní skupina Strategický plán – jaký je rozdíl mezi skupinou a řídícím výborem a kdy začne výbor fungovat, když práce již běží?

Ing. Roubíček – komplexní informace ohledně strategického plánu bude projednávána na únorovém zastupitelstvu. Podklady a výstupy budou následovat, harmonogram bude součástí materiálu. Pracovní skupiny se jmenovitě naplnily.

Ing. arch. Klápště – co je tedy pracovní skupina a co řešila? Jako klub jsme dostali pouze výzvu k účasti v řídícím výboru.

Ing. Roubíček – pracovní skupina Strategický plán je v podstatě něco jako přípravná skupina, která komunikuje se zpracovatelem strategického plánu a dovnitř do úřadu, je partnerem v této počáteční fázi pro zpracovatele.

Ing. arch. Klápště – a jak je to s nominací?

Ing. Roubíček – struktura pracovní skupiny vzešla z rozhodnutí rady města, netuším, proč jste byli osloveni pouze pro účast ve výboru. Myslím si, že tam je prostor pro doplnění.

Ing. Valešová – na primátora – jednání s panem Vrbou a jeho právním zástupcem ve věci havarijního stavu plotu v ulici Mánesova, jednání s panem Kramářem, ředitelem Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a panem Richterem, radním Libereckého kraje, ohledně jablonecké výjezdové základny, on-line jednání se zástupcem televize RTM, p. Punčochářem.

RNDr. Čeřovský – ulice Mánesova – jedná se o dlouholetý problém, jednali jsme s majitelem pozemku a domluvili se na kompromisu, jak vyřešit, aby byl znovu opraven plot a bylo to průchozí. Majitel se bude spolupodílet finančně.

Zdravotnická záchranná služba – týkalo se záměru poskytnutí pozemku, které se projednávalo v radě města, souhlasíme s tím, aby tam stavba byla umístěna.

Televize RTM – domluvili jsme se na pokračování spolupráce, snížili jsme částku při zachování četnosti sekvencí.

Mgr. Tejmlová – na Ing. Roubíčka – jednání Povodí Labe ředitel Pleskač – převod pozemků pro Vodní záchrannou službu.

Ing. Roubíček – běží podnět na změnu územního plánu, že by se základna mohla vybudovat za nějakých podmínek daných Povodím Labe ve stávajícím místě na Tajvanu. Paradoxně VZS došla sama k tomu, že to není úplně ideální místo, hledalo se jiné místo, postupně se eliminovaly a ujednotili jsme se na místě mezi kamennou hrází a nově plánovanou loděnicí, zhruba tam, kde je Volt. Vznikla studie, byla předložena na Povodí Labe přímo VZS, kdy Povodí Labe tento týden vydalo zamítavé stanovisko k umístění. Takže se bude hledat další místo, je to ve stadiu ověřování. Na jednání pan ředitel sdělil toto zamítavé stanovisko.

Mgr. Tejmlová – mohla bych to zamítavé stanovisko obdržet? Je tam nějaká možnost proti tomu nějak postupovat?

Ing. Roubíček – odvolávají se na to, že zde běží forma změny územního plánu, poukazují, že by povolili stavbu na Tajvanu, tam to ale VZS nevyhovuje, není tam voda a kanalizace. Stanovisko bylo řečeno ústně při jednání, mohu požádat o písemnou formu.

MgA. Chuchlík – na Ing. Roubíčka – jednání o pozemku na Tajvanu vzniklo v minulém volebním období, my jsme se s VZS spojili od začátku našeho působení na radnici, již tehdy jsme došli k tomu, že to není ideální místo. Zadání pro zázemí VZS jsme vtělili do architektonické soutěže, kterou jsme vyhlásili a vaše vedení ji zrušilo. Zadání počítalo, že to bude na městských pozemcích v oblasti Slunečných lázních, odpadala by tam komplikace s jednáním s Povodí Labe a se sítěmi. Zeptal bych se na úvodní jednání s vítězem arch. soutěže „Objekty zázemí a okolí Jablonecké přehrady“. Jaký je závěr?

Ing. Roubíček – ohledně předpokládaného zázemí VZS v oblasti Slunečných lázních – i to následně z jejich pohledu nebylo úplně vhodné, je tam velká koncentrace lidí.

Jednání s vítězem arch. soutěže – upřesňovali jsme si zadání, a co by mělo následovat v dalších krocích.

Ing. Macek – na Ing. Roubíčka – místní šetření Novoveské koupaliště – povrchy – souvisí to nějak s projektem, který tam je připravován?

Ing. Roubíček – určitě to souvisí, stavební činnost, která tam probíhala, narušila stávající povrchy, zhotovitel měl za úkol dát vše do původního stavu, což se stalo. Pouze je potřeba to doplnit nějakým dalším povrchovým materiálem, stávající je příliš jílovitý.

Ing. Macek – na Ing. Roubíčka – pracovní skupina Kantorova vila – vyvíjí se to nějak?

Ing. Roubíček – výstupem z jednání je přístupný zápis, byly zadány nějaké úkoly, které byly z části splněny, nyní se zpracovávají.

Ing. Macek – na Ing. Roubíčka – jednání p. Kašpar Rezidenční s.r.o.

Ing. Roubíček – jednalo se o projekt v místě vedle schodů od nádražní stanice Jablonec centrum, vyjasňovali jsme si nějaké jejich a naše pohledy v duchu rozhodnutí zastupitelstva v prosinci.

RNDr. Čeřovský – doplním, že to bude zpracovaný materiál na jednání ZM v únoru.

MgA. Chuchlík – vrátil bych se k Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje – z odpovědi vyznělo, že se stvrzovalo, že Jablonec nad Nisou poskytne pozemky pro tuto stavbu. Na sklonku loňského roku proběhlo první jednání Rady architektů LK, kde zasedám, kde jsme se vyjádřili k tomu, že je orientace výjezdu záchranné služby do ulice Průmyslové velmi nevhodné a bylo by vhodné prověřit jiné osazení. Autoři zmiňovali, že by bylo vhodné využít i pozemky kolem bývalého Tonaru, proto jsem se domníval, že uvedené jednání se vztahovalo k tomuto závěru. Jednalo se o tom?

RNDr. Čeřovský – tato informace nám byla sdělena s tím, že dodají podklady, aby se RM vyjádřila k tomu, co jsme dnes projednali – záměr poskytnout tento pozemek. Je věcí investora, což je Liberecký kraj, jak bude postupovat dál.

Ing. Roubíček – je to přesně tak, dostali jsme studii, podklady, proběhlo vyjadřovací kolečko, kde se odsouhlasil výjezd do ulice Průmyslová. Pozemek po bývalém Tonaru je v tuto chvíli rezerva pro jiný typ výstavby. Požadavek z Rady architektů, zda nezvážit výjezd do ulice Na Čihadle souvisí s tím, že v rámci kategorizace silnic je zamýšleno, že tam bude silnice I. třídy a není vhodné a žádoucí, aby tam byl přímo výjezd.

MgA. Chuchlík – takže ulice Na Čihalde je nyní blokovaná tou zatím neprojednanou studií, která zde předpokládá čtyřproudovku, a vy jste se jako vedení města rozhodli nevyjít Libereckému kraji vstříc a umístit výjezdy do ulice Průmyslová.

Ing. Roubíček – tak to není. Dostali jsme studii, která to umísťuje na ten pozemek, který jsme Memorandem odsouhlasili, že ho věnujeme na výstavbu tohoto zařízení. Studie obsahuje výjezd do ulice Průmyslová.

MgA. Chuchlík – to jednání bylo iniciováno na základě toho, že tato studie neprošla skrz posouzení Rady architektů LK. Takže Jablonec nad Nisou trvá na tom, že výjezd všech sanitek bude proti rodinné výstavbě do ulice Průmyslová. Viděl to městský architekt, znáte jeho stanovisko? Rada architektů s ním mluvila, a on sdílí naše stanovisko.

Ing. Roubíček – ano, on to stanovisko dal, ale upravil ho v duchu informace, kterou jsem zde řekl. On sdílel stanovisko, které dala Rada architektů, že to místo do ulice Na Čihadle je možné jako vhodnější místo. Výstup Rady architektů byl součástí materiálu, který nám poslal ředitel Krajské záchranné služby, ale zároveň přišel odprezentovat projekt, který říká, že by se jim líbilo umístit výjezd do ulice Průmyslová. K tomu se městský architekt vyjadřoval s tím, že jsem mu sdělil ten pohled změny kategorizace silnic a nevhodnost výjezdu do ulice Na Čihadle. On víceméně to stanovisko respektoval.

Ing. Macek – na Ing. Kouřila – jednání s SKS – spolupráce a nové smlouvy, schůzky vedení města s předsedy osadních výborů.

Ing. Kouřil – jednání s SKS - setkali jsme se, abychom dojednali další postup v tzv. přechodném období, abychom doupravili některé svozové trasy s cílem zefektivnit spolupráci, hlavně z centra města. K úpravám by pravděpodobně došlo až po uplynutí 1. pololetí 2021.

Ing. Macek – mám návrh, abychom se vrátili k praxi, která byla v minulém volebním období, kdy zprávy o činnosti se projednávaly po jednotlivých náměstcích, aby to nebylo takto, že se mluví střídavě na náměstky i primátora, ale postupně, jak je to řazeno ve zprávě.

RNDr. Čeřovský – můžete to navrhnout při schvalování programu. Mohu doplnit osadní výbory – domluvili jsme se, že budeme jednat v nějakých termínech, měli jsme to online. Proběhly základní informace, co bychom chtěli řešit s osadními výbory a jak s nimi komunikovat. Padly konkrétní otázky, které se zpracovávají. Můžeme samozřejmě dát do zastupitelstva základní informaci, co řešíme. Řekli jsme si i základní termíny setkání s občany, které bude také probíhat jinou formou než prezenční.

Ing. Kouřil – bylo to pravidelné setkání předsedů OV, padly nějaké dotazy na problémy, které by chtěli řešit, např. dopravní hřiště v Kokoníně.

Ing. Macek – můj dotaz směřoval spíše k tomu, zda panuje ve vedení města spokojenost s fungováním osadních výborů a s jejich spoluprací. Jejich práce není jednoduchá, v minulém období byl k dispozici materiál, který průběžně sledoval vývoj jednotlivých námětů. Nechystá se vedení nějakým způsobem podpořit a zlepšit fungování osadních výborů?

A co jsem říkal předtím, to se netýká samotného programu jednání ZM, ale v rámci bodu který se týká Zprávy o činnosti náměstků a primátora, jestli bychom se mohli dotazovat vždy postupně od primátora a následně k jednotlivým náměstkům.

RNDr. Čeřovský – to samozřejmě není problém, příště to tak rozdělíme. K osadním výborům – to musí chtít i oni, my se jich na to ptáme, jestli a co potřebují, to musí oni sdělit. Proto s nimi komunikujeme, má to na starosti pan Štol, není problém dát z toho zápis.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

USNESENÍ ZM/10/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora města a jeho náměstků v období od 5. prosince 2020 do 8. ledna 2021.

Odchod Mgr. Opatrný 15,54 hod.

14) Zpráva o postupu v procesu očkování a vybudování očkovacího centra - na stůl

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek – rozhodli jsme se informovat zastupitele o tom, že připravujeme nějaké kroky s ohledem na očkování proti Covid-19. Okomentoval a zopakoval informace v důvodové zprávě. V očkovacím centru bychom byli schopni očkovat až 500-600 lidí denně, v současné době se v nemocnici očkuje denně asi 200 lidí. Vedeme diskuzi s praktickými lékaři, kteří by část očkování mohli zajistit ve svých ordinacích.

Ing. Valešová – na Zdravotnickém výboru Libereckého kraje zazněla informace, že očkovací centrum bude v areálu výstaviště (nyní Eurocentrum), vítám, že bylo rozhodnuto o Městské hale, je to vhodnější místo. Jak je na tom Jablonec nad Nisou ohledně dodávek vakcíny, prý dodávky nechodí tak, jak byly objednány, a je očekáváno další snížení. Jsou deponovány dávky na druhou vlnu očkování nebo se počítá s tím, že se ty dodávky naplní, takže bude možné druhý termín očkování naplnit tak, jak se předpokládá? Jak se v tuto chvíli daří vycházet vstříc jabloneckým seniorům, kteří jsou již registrovaní?

Mgr. Mánek – z médií víme, že dodavatelé okleštili dodávky do všech států, nejen u nás. Nemocnice prý určitou rezervu má, aby na proces v rámci dvoudávkového očkování měla zásobu. K pomoci seniorům – mám zkušenost, že na úřad volají lidé, kteří mají problém, následně k nim přijde sociální pracovnice, která s nimi prodiskutuje, zda chtějí být očkováni. Celý registrační systém má v sobě 2 základní kroky – registrace a rezervace termínu. Nemyslím si, že by se někdo rezervoval na více termínů. K výběru místa – v rámci skupiny jsme prohlédli Eurocentrum, shodli jsme se, že pro očkování není vhodné, Městská hala je lepší i z hlediska dostupnosti a parkování.

MUDr. Němeček – musím trochu korigovat vyjádření Mgr. Mánka – rezervy na druhé dávky nemáme, a to z jednoho důvodu. V posledních týdnech existuje obrovský tlak pana premiéra, abychom aplikovali veškerou vakcínu, kterou máme dodanou. Kdybychom to neudělali, tak by nám ty dodávky do kraje byly kráceny. Každý pátek probíhá na kraji koordinační schůzka, od 1. února na dobu 3 týdnů dojde k výrazné redukci očkovací látky, tak musíme přistoupit k tomu, že od příštího týdne si musíme vytvářet 100% rezervu na druhou dávku. Doufám, že se na tom shodneme a budeme schopni to vůči panu premiérovi obhájit. Co se týká počtu volných slotů pro centrální rezervační systém – v současné době jsme uvolnili každý týden 60 slotů.

Ing. Valešová – až dodávka vakcíny dovolí, je plánováno zřízení mobilních očkovacích týmů?

Mgr. Mánek – podle mého to bude aktivitou kraje, alespoň takovou máme informaci. Mobilní týmy budou mít smysl, až bude možno vakcínu převážet, pokud víme, tento typ vakcíny budeme mít až někdy v březnu, dubnu. Měli jsme již dotazy ohledně imobilních občanů, zda je možné je očkovat. V tuto chvíli to je složité, jedinou cestou by bylo převézt je záchrannou službou pod dozorem lékaře do nemocnice.

MUDr. Němeček – mobilní týmy by měla organizovat záchranná služba ve spolupráci s nemocnicemi. Oni by mohli fungovat již nyní, očkovací látka od Pfizeru je trochu náročnější, ale lze jí přepravovat, ale vakcín je prostě málo.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-1

USNESENÍ ZM/11/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

informativní zprávu o postupu přípravy procesu očkování COVID-19 a vybudování externího očkovacího centra v Městské hale v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy.

15) Nové interpelace

MgA. Chuchlík – na Ing. Roubíčka – ohledně zrušené přípravy projektu Terminál – hodně mě to překvapilo, jedná se o projekt, do kterého byly již peníze vynaloženy. Akce se skládá z několika projektů, parkovací dům, vlastní terminál, pěší lávka a stavby související s tramvají. V důvodové zprávě se jednotlivé projekty nepopisují, zdůvodňuje se to jako celek. Zvažovalo se pokračování alespoň části, např. parkovacího domu? Pokud ano, proč to není v důvodové zprávě uvedeno?

Ing. Roubíček – o parkovacím domu jako samostatné akci se neuvažovalo, je poměrně prorostlý do budoucího terminálu. Myslím, že by to bylo i nekoncepční, to území, když se bude řešit, tak by se mělo řešit kompletně.

MgA. Chuchlík – to řešení kompletní je, proto má jednu projektovou dokumentaci. Jako stavební objekt je parkovací dům určitě oddělitelný.

Ing. Roubíček – oddělitelnost není úplně jednoznačná, tuto variantu jsme nezvažovali.

MgA. Chuchlík – takže ani na základě takovéhoto podnětu se to znovu neotevře a ta obrovská investice do projektu se takto zmaří?

Ing. Roubíček – ne, to jste asi špatně četl tu důvodovou zprávu a usnesení. Ono se to odkládá, že se to nebude realizovat v tomto období IPRÚ, protože rizika, která tam jsou popsaná, jsou natolik vážná, že by mohlo dojít k tomu, že bychom tu dotaci neobdrželi a celou investici by neslo město Jablonec nad Nisou. V projektu pokračujeme dál, chceme využít prostředky z dalšího období programu, nejlépe z ITI, kde dopravní terminály a parkovací domy jsou obsaženy a věříme, že do konce roku budou ty podmínky jasně stanoveny.

MgA. Chuchlík – takže teď se projektovat bude nebo nebude?

Ing. Roubíček – projektuje se dál, smlouva o dílo se plní, hledají se, mimo jiné, nová úsporná stavební řešení, aby se podařilo tu celkovou částku snížit.

MgA. Chuchlík – na Ing. Roubíčka – týká se to proluk a navazuje na bod projednávaný na minulém zastupitelstvu, kdy byl zamítnut prodej parcely v Saskově ulici. Narazili jsme tu na komplikovanost prázdných míst ve městě. Komplikovanost v Saskově ulici by řešila koncepce modro-zelené infrastruktury, kdy by to bylo zaznamenáno v nějakém dokumentu. Na druhou stranu to je vlastní vědomí města, jakými pozemky disponujeme a v jaké fázi připravenosti jsou, v případě, že by je město mělo chtít zastavit. Požádal bych pana náměstka, zda by pověřil městského architekta zpracováním pasportu takovýchto proluk, které by následně v tomto souhrnném dokumentu mohlo zastupitelstvo obdržet k odsouhlasení.

Další interpelace na Ing. Roubíčka – město disponuje několika klíčovými projekty nebo záměry, které neprocházely žádným odpovědným poradním orgánem města. Narážím na situaci okolo křižovatky Želivského, humanizace Rýnovické ulice, využití volné plochy, o které byla řeč v souvislosti se záchrannou službou. Tyto projekty spolu souvisí, začínají blokovat některá rozhodnutí, zároveň neexistuje žádný konsenzus, který by ta řešení posvětil. Chtěl bych požádat, zda by v nějaké dohledné době mohly příslušné orgány, např. výbor pro územní plánování, dopravní komise dostat tyto studie k nějaké diskuzi, aby se následně dostalo do zastupitelstva, které by je třeba doporučilo k nějaké úpravě tak, aby se problémy, které vytvářejí, neřetězily.

Ing. Macek – k Terminálu – jednal někdo z vedení města s ministerstvem nebo dalšími orgány, které by mohly udělit výjimku na termín uvedení do provozu? Bylo jednáno s Libercem, jako s hlavní osobou, která vede program IPRÚ, zda to nebude mít dopad na parametry programu a plnění nějakých kritérií, zda nenabouráme celý program?

RNDr. Čeřovský – avizoval jsem panu primátorovi Liberce, že budeme jednat o tom, že nebudeme žádat finanční prostředky z IPRÚ, které tam jsou alokovány. Ptali jsme se manažerky IPRÚ, bylo nám řečeno, že se v žádném případě termíny neposouvají. Jestli to bude mít nějaký dopad na alokované peníze v IPRÚ, na to v tuto chvíli odpověď nemám, Řídící výbor o tom bude pravděpodobně jednat, termín zatím nevím.

Ing. Macek – požádal bych o písemnou odpověď v části, která se týkala nějakých parametrů IPRÚ, jestli nehrozí riziko dalších dopadů do celého programu, pokud nebude tento projekt realizován. Důvodová zpráva v radě města se o tom nijak nezmiňuje. Požádal bych o vyjádření paní Steinzové nebo Liberce k tomu, zda to nějakým způsobem neohrozí celé IPRÚ. Zároveň bych se vrátil k bodu prodloužení termínu pro uvedení do provozu toho terminálu. Přece jenom to programovací období má nějakou délku a my se pohybujeme už za koncem programovacího období, pokud se nemýlím, jsou to roky 2013-2020. Tím, že to mělo ze strany ministerstva zpoždění, nebylo možno všechno připravovat od roku 2013, tak jestli by nebylo možné ten termín prodloužit. Myslím si, že mnohem větší váhu na ministerstvu bude mít, pokud tam pojede primátor s náměstkem, než kdyby s nimi diskutovala nějaká úřednice z magistrátu z Liberce.

RNDr. Čeřovský – na Řídícím výboru to budeme určitě projednávat, celé IPRÚ, ne jen samostatně Jablonec nad Nisou.

Ing. arch. Klápště – zajímalo by mě, jestli ohledně pozastavení prací dostali projektanti další takové pokyny, že k pozastavení a zpoždění došlo a zastupitelstvo bude v únoru postaveno před hotovou věc, že se s tím nedá nic dělat nebo jestli to dál pokračuje stejným tempem.

Ing. Roubíček – trochu jsem se v otázce ztratil, co tím chtěl autor říci. Jestli jsem to tedy dobře pochopil – projektanti jedou podle smlouvy o dílo, tam ke zpoždění nedošlo, tam problém není. Následná rizika, která jsou pojmenovaná v důvodové zprávě, tak tam jsme vyhodnotili, že opravdu jsou vysoká s dopadem na to, že bychom neobdrželi dotaci v tuto chvíli alokovanou v IPRÚ.

Ing. arch. Klápště – chápu tedy, že nic se nezbrzdilo, to, co bylo v důvodové zprávě jsou věci, které se věděly dávno předtím.

Mgr. Tejmlová – jsou nějaké plány ohledně budovy bývalé dětské nemocnice v Bezručově ulici?

Ing. Roubíček – v tuto chvíli tam žádné nové využití není.

16) Rozprava – diskuze

Ing. Valešová – v naší společné koalici v kraji jsme zavedli docela pěknou praxi ohledně rozdělování míst v komisích, výborech a organizacích, které spadají pod kraj, je to na základě volebního výsledku. Chtěla jsem tuto praxi dát ke zvážení i zde, přijde mi, že to, že to reflektuje výsledek voleb, je pěkná praxe, kterou bych zde ráda zavedla. Třeba co se týká organizací, opozice má pouze jednoho zástupce v dozorčí radě, myslím, že ten poměr naplněn v tuto chvíli není. Dávám to vedení města ke zvážení.

RNDr. Čeřovský – ty podněty a náměty jak dávat návrhy jak obsazovat orgány, výbory nebo různé skupiny jsou. Nějak jsme o takovémto podnětu nediskutovali, můžeme to zvážit, projednat.

Ing. Valešová – na Mgr. Mánka – v jabloneckých měsíčnících v listopadu a v lednu s objevila názorová výměna ohledně transformace jablonecké nemocnice. Pokračuje se v tomto nějak?

Mgr. Mánek – v tuto chvíli téma nediskutujeme. Já sám v tuto chvíli to téma neplánuji otevírat, pokud to otevře někdo jiný, budeme na to reagovat.

Ing. Valešová – je to něco co Vaše koalice podporuje?

Mgr. Mánek – jednoznačně říkám, že ne. Myslím si, že by se měli zaměřit někteří zvolení v rámci krajského zastupitelstva, protože mají v koaliční smlouvě trochu něco jiného, než co potom prosazují tady v zastupitelstvu.

Ing. Valešová – na Ing. Kouřila – chtěla bych poděkovat za svoz sněhu z ulice Březová.

Mám dva podněty ohledně majetku - jsou pravidelně sledovány nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových? Dnes byla vyhlášena aukce pozemků kolem Petřína. Jakým způsobem jsou tyto nabídky vyhodnocovány? Zaznamenala jsem i nabídku pozemku pod ZŠ Arbesova směrem k přehradě. Jsou to zajímavé nabídky a zajímalo by mě, jakým procesem probíhá vyhodnocování, zda se do těchto aukcí, případně do nějakých dalších nabídek od úřadu, město přihlásí. Dále ohledně zveřejňování záměru prodeje majetku – vím, že jsou v tuto chvíli připomínkovány nová pravidla, jedná se asi o dlouhý proces. Chtěla jsem navrhnout, zda už v tuto chvíli ty záměry, které by spěly k prodeji, na SRealitách nezveřejňovat.

Ing. Kouřil – já sám se každý den nedívám, co Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje, spoléhám se na vedoucí majetkoprávního oddělení, že mě na to upozorní. Děkuji za toto upozornění, budeme na to reagovat. Ohledně změny pravidel – v úterý máme jednání výboru pro hospodaření s majetkem města, kde bychom to chtěli definitivně uzavřít, je shoda na tom, že bychom prodeje zveřejňovali na SReality. Já jsem s nimi již komunikoval, učinil jsem registraci.

Ing. Macek – jaký je aktuální stav přípravy transformace Eurocentra a JKIC? Kdy se počítá s výběrovým řízením na ředitele společnosti? Kdy se počítá s vypsáním výběrového řízení na ředitele JE a.s.?

Pan Vobořil – Eurocentrum je od 1. 1. 2021 v likvidaci, ohledně JKIC z materiálu víte, že čekáme, kdy přijdou dotace z Evropské unie, poté by měla likvidace začít. Kultura Jablonec, p.o. v tuto chvíli přebrala všechny činnosti Eurocentra a JKIC, připravujeme a podepisujeme smlouvy, některé se snažíme optimalizovat. Zajišťujeme, jak bylo v materiálech, prostřednictvím recepce EUC pomoc seniorům při registraci k očkování proti COVID-19.

RNDr. Čeřovský – ohledně dotazu na vypsání výběrových řízení – to jsme zatím v rámci jednání rady města neprojednávali, není stanoven konkrétní termín.

Ing. Macek – mohl byste za koalici říci nějaký termín vypsání těchto výběrových řízení?

RNDr. Čeřovský – myslím si, že po únorovém zastupitelstvu se tím budeme zabývat, jak bylo řečeno s předstihem v loňském roce v důvodových zprávách.

Mgr. Tejmlová – jaký dopad měla vyhláška o zákazu zábavní pyrotechniky, požádala bych o sdělení Mgr. Švarce za Městskou policii. Mohlo by se o tom pak informovat na facebooku a ve všech médiích, které má město k dispozici?

Mgr. Švarc – od doby účinnosti vyhlášky Městská policie prověřovala 16 oznámení. Myslíme si, že to je jeden z nástrojů, který přispěl ke zklidnění celkové situace v používání pyrotechniky a problematiky s tím spojené. Určitě se tam odráží i nouzový stav a omezená možnost pohybu ve večerních hodinách. Nyní došlo k celkovému útlumu.

Mgr. Zeman – aukce pozemků kolem Petřína je již potřetí během roku, opakuje se to stále stejně. Zajímalo by mě, zda zájem Ing. Valešové má indikovat, že by Piráti podpořili nákup Petřína?

Ing. Valešová – nabídky úřadu sleduji dlouhodobě, zajímá mě ten obecný princip, zda jsou sledovány ze strany města. Nešlo mi konkrétně o nákup těchto pozemků, ale obecně, aby bylo monitorováno, jaké pozemky jsou v nabídce a zda o ně máme zájem a bylo to projednáno ve výboru. Ohledně nákupu Petřína – s kolegy jsme to neprojednávali, zeptám se na jejich názor.

Mgr. Zeman – nabídka pozemků tam není poprvé, opakovaně se to nevydražilo, nemá o ně zájem ani současný majitel Petřína, má to ještě na 10 let pronajaté, k podnikání je nepotřebuje.

Ing. Valešová – včera proběhla dozorčí rada JE a.s., na které padla informace, že výběrové řízení je plánováno na I. kvartál, tj. do 31. 3. 2021. Výběrové řízení na pozici ředitele Kultura Jablonec, p.o. – v materiálech, které jsme projednávali, bylo, že bude vyhlášeno do 30.6.2021.

Ing. Macek – a výběrové řízení na ředitele Městské policie - počítá se do poloviny roku 2021?

RNDr. Čeřovský – termín není stanoven, ani já ho nemám stanoven.

Připomínám, že příští středu 27. 1. 2021 od 16,00 hod. je seminář týkající se řešení BD Horní Proseč, pozvánku s materiály jste obdrželi. V únoru o tom bude zastupitelstvo jednat. BD Horní Proseč na své členské schůzi 78% hlasů tuto dohodu schválilo.

Primátor města ukončil jednání ZM v 16,40 hod.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

ověřovatelé: Michaela Albrechtová, Ing. Štěpán Matek

Vytvořeno 27.1.2021 17:19:38 | přečteno 168x | Petr Vitvar