Usnesení 21.01.2021

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 21. ledna 2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/1/2021

A. bere na vědomí
informaci o schůzové činnosti výborů Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou a komisí Rady města Jablonec nad Nisou
B. poskytuje
v souladu se „Zásadami pro odměňování členů orgánů statutárního města Jablonec nad Nisou“ peněžité dary členům komisí, výborů a zvláštních orgánů za jejich činnost v těchto orgánech za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 ve výších dle jmenovitého seznamu uvedeného v důvodové zprávě.

ZM/2/2021

A. bere na vědomí
výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím v roce 2020 zpracovanou podle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
 

ZM/3/2021

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu s panem J***** L*****, *****, bytem: *****Mladá Boleslav a paní  J***** L*****, *****, bytem: *****Mladá Boleslav, a to na pohledávku ve výši 1.523.684 Kč, která vznikla z titulu uhrazení nákladů na demolici části domu p.č. 711 v ul. Smetanova, Jablonec nad Nisou, na základě rozhodnutí Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad ze dne 22.1.2018, sp. zn. 48/2018/SÚ/FU, č j. 4976/2018. Součástí dohody o uznání dluhu bude i ujednání o jeho uhrazení měsíčními splátkami ve výši 50.000,- Kč, a to pod ztrátou výhody splátek. 

ZM/4/2021

A. bere na vědomí

informace o stavu projednávání zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 dle důvodové zprávy

B. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města, zadat u všech 3 možných variant zajištění dopravní obslužnosti zpracování výchozího finančního modelu pro kalendářní rok 2023 v souladu s Vyhláškou č. 296/2010 Sb. (Vyhláška o postupech pro sestavování finančního modelu a určení maximální výše kompenzace) dle parametrů uvedených v důvodové zprávě

ZM/5/2021

A.1 schvaluje

poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na činnost v oblasti sportu v celkové výši 798 000 Kč níže uvedeným příjemcům víceletých dotací:

Subjekt Výše daru
Fotbalová akademie Jablonec, z.s. 70840105 255 000 Kč
Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. 00526690 123 000 Kč
SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s. 70229694 85 000 Kč
Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z. s. 26662914 82 000 Kč
ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z.s. 64668533 63 000 Kč
TK Břízky, z.s. 64669351 45 000 Kč
FK Jiskra Mšeno-Jablonec n. N., z.s. 68455445 42 000 Kč
Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec n. N., z.s. 14864991 39 000 Kč
Tělovýchovná jednota Elektro-Praga Jablonec n. N., z.s. 16389506 17 000 Kč
JIZERSKÁ, o.p.s. 25412949 34 000 Kč
SKP KORNSPITZ Jablonec z.s. 43256678 13 000 Kč

A.2 schvaluje

poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na činnost v oblasti kultury v celkové výši 307 000 Kč níže uvedeným příjemcům víceletých dotací:
 

Subjekt Výše daru
Dům česko-německého porozumění o.p.s. 25403702 20 000 Kč
Městská galerie MY, z.s. 70226814 87 000 Kč
Jablonecká kulturní obec, z.s. - Klub Na Rampě 26545501 100 000 Kč
Ladislav Novák, Mechová 21 - Klub WOKO 74362712 100 000 Kč

ZM/6/2021

A. rozhoduje

o poskytnutí dotace 337 041 Kč z Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou na projekty:
 

A.1 rozhoduje

Výměna oken III - objekt Podhorská 589/41
žadatel: JUDr. J***** H*****
výše dotace: max. 85 945,00 Kč
 

A.2 rozhoduje

Nová fasáda východní stěny II. domu Jugoslávská 761/20
žadatel: Společenství vlastníků jednotek v domě Jugoslávská 20/761
výše dotace: max. 101 096,00 Kč
 

A.3 rozhoduje

Obnova fasády, oken a výkladců ze strany ulice - Mírové náměstí 488/16
žadatel: E***** K*****
výše dotace: max. 150 000,00 Kč
 

B.1 pověřuje

Mgr. Ivetu Habadovou, vedoucí oddělení dotací, vyzvat žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

B.2 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.

ZM/7/2021

A. schvaluje

realizaci projektu „Moderní inovativní škola“, jehož předmětem je zlepšení budov a okolí základní školy Jablonec nad Nisou - Šumava.
 

B.1 ukládá

Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora , vyhlásit veřejnou zakázku na projekt „ Moderní inovativní škola “ v roce 2021.

B.2 ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora , zajistit předfinancování a spolufinancování projektu „ Moderní inovativní škola “ v roce 2022.

ZM/8/2021

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

ZM/9/2021

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konané dne 17. prosince 2020

ZM/10/2021

A. bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora města a jeho náměstků v období od 5. prosince 2020 do 8. ledna 2021.

ZM/11/2021

A. bere na vědomí

informativní zprávu o postupu přípravy procesu očkování COVID-19 a vybudování externího očkovacího centra v Městské hale v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy. 

Vytvořeno 25.1.2021 11:57:04 | přečteno 143x | Petr Vitvar