Zápis 20.05.2021

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 20. května 2021 od 13,00 hodin

Přítomno: 29 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jaroslav Šída, Ing. Miloš Vele

Zapsala: Jiřina Hartmanová

1) Zahájení

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský, zahájil 6. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ve 13,10 hod.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámili svoji účast tito zastupitelé: Jitka Baláková, Pavel Janoušek, Petros Kalpakcis, Ing. arch. Petr Klápště, MUDr. Vít Němeček MBA, Mgr. Jana Pastuchová, Bc. Martina Šípková, Mgr. Michal Švarc, Mgr. Michaela Tejmlová LL.M., Ing. Jarmila Valešová, Ing. Miloš Vele, Petr Vobořil, MUDr. Michael Vraný, Mgr. Pavel Žur

Na začátku jednání bylo online připojeno 14 zastupitelů, osobně jich bylo přítomno 15, celkem bylo přítomno 29 zastupitelů.

Dále primátor konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek. Oznámil, že z dnešního jednání je pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam a přímý videopřenos. Zvukový záznam bude se zápisem zveřejněn na webových stránkách města.

Při hlasování u jednotlivých bodů se primátor vždy dotázal online připojených zastupitelů, jak chtějí hlasovat, následně bylo jejich prohlášení, které zaznělo rovněž nahlas, zaznamenáno na hlasovacím zařízení.

2) Schválení programu

Primátor přečetl materiály dodané na stůl:

 • přílohy k bodu č. 6) Valná hromada společnosti SVS, a.s., --

 • příloha k bodu č. 16) V. rozpočtová opatření 2021 --

 • bod na stůl č. 29) Výkup nemovitostí --

 • bod na stůl č. 30) Podpora Státu Izrael - vyvěšení vlajky

 • Výkaz práce ředitele Jablonecké dopravní a.s.

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

4) Pojmenování a přejmenování ulic

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

5) Peněžité dary

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Valná hromada společnosti SVS, a.s.

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

7) Průběžná informace k přípravě veřejné zakázky na zajištění městské hromadné dopravy od 1.2.2023

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

8) Svěření pravomocí řediteli Městské policie Jablonec nad Nisou

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

9) Poskytnutí dotací z rozpočtu města - Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy + smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

10) Poskytnutí dotací z rozpočtu města - Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury + smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

11) Poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

12) Poskytnutí individuální dotace Diakonii ČCE

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

13) Dodatek ke smlouvě o přijetí účelového úvěru

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

14) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 1. čtvrtletí 2021

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

15) Darovací smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Zastávka ČD Jablonec nad Nisou Centrum"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

16) V. rozpočtová opatření 2021

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

17) Hodnocení plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za I. čtvrtletí 2021

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

18) Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2020

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

19) Bezúplatné převody a výkup nemovitostí - Info "Š,M,C"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

20) Převody pozemků - Info "C,V,P,M,Š,N"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

21) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - dodatek č. 2 ke Smlouvě o ručení za revolvingový úvěr

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

22) Podnět na pořízení změny č. 8 platného ÚP Jablonec nad Nisou - Info "R,M,P,C,Š,Ž,V,N,K"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

23) Podnět na pořízení Regulačního plánu RP4 - Dolní Kokonín platného ÚP Jablonec nad Nisou - Info "K"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

24) Návrh zadání územní studie ÚS 27 - Průmyslová zóna Rýnovice - severozápad. - Info "R"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

25) Prodej kanalizační stoky včetně revizní šachty - Info "Š"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

26) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

27) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

28) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

29) Výkup nemovitostí - Info "V" - na stůl

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

30) Podpora Státu Izrael - vyvěšení vlajky - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

31) Nové interpelace

32) Rozprava -- diskuze

RNDr. Čeřovský -- do programu byl doplněn bod na stůl č. 30) Podpora Státu Izrael - vyvěšení vlajky a navrhuji, abychom o něm hlasovali samostatně, zda bude do programu zařazen.

Pan Polák -- dávám protinávrh, aby byly body č. 27 a 28 zařazeny za bod č. 3.

Hlasování o protinávrhu pana Poláka 10-8-10-0

Nebyl přijat

(přítomný Mgr. Tulpa měl problémy s hlasovacím zařízením a byl veden jako nepřítomný)

Hlasování o zařazení bodu č. 30 19-4-6-0

Bylo přijato

Hlasování o zbývajících bodech programu 24-0-5-0

Program byl schválen

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

Primátor navrhl na ověřovatele zápisu zastupitele Mgr. Jaroslava Šídu a Ing. Miloše Veleho. Návrhová komise byla navržena v tomto složení: předseda -- Marcela Höferová, členové -- Mgr. Jaroslav Šída a Ing. Miloš Vele, zapisovatelka Jiřina Hartmanová, pracovnice kanceláře tajemníka.

Návrh byl schválen 28-0-0-1

4) Pojmenování a přejmenování ulic

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- obdržel jsem písemně doplněk k tomuto bodu od Ing. arch. Klápštěho, který byl rozeslán i do vašich mailů.

Ing. arch. Klápště -- navrhl jsem záměrové usnesení na pojmenování nějaké nové ulice po Janu Krajníkovi, který nás nedávno opustil. Uvědomuji si, že jeho naturelem bylo nikam se necpat a nepropagovat se a nikdy by si o to sám neřekl. Když cestuji po Čechách a narazím na pojmenování ulice či náměstí po osobnosti typu, ne Komenský, Masaryk, ale neznámé místní jméno, tak mě to zajímá a přijde mi to fajn, že se drží informace o někom, kdo není známý celostátně, ale pro místní byl důležitý. Myslím si, že Jan Krajník přesně takovou personou byl. Mnoho generací přivedl k hudbě, spoustu toho napsal, nahrál, pod spoustu věcí, které napsal, se ani nepodepsal, zásluhy rozhodně nesbíral, ale má je obrovské. Pro připomenutí do budoucna, mi přijde dobrá ta ulice než vyznamenání nebo nějaká cena. Přišlo mi důležité to dát zatím jako záměr, aby to nezasahovalo do nějakých rozběhlých procesů pojmenování.

Znění návrhu -- deklaruje záměr pojmenovat v blízké budoucnosti nově vzniklou ulici po Janu Krajníkovi a tím ocenit jeho zásluhy o jabloneckou hudební i šířeji kulturní scénu.

Mgr. Pastuchová -- se vší úctou musím konstatovat, že osobností v Jablonci, kteří už nejsou mezi námi, máme opravdu hodně a já za svůj život jsem jich potkala hodně a moc nám tady chybí a mně přijde, že pojmenovávat ulice po významných osobnostech Jablonce, tak za chvilku nemáme už co přejmenovávat, protože těch osobností tady je a bylo dost. Musíme taky koukat na to, co je s tím spojeno, že lidé, kteří v té ulici bydlí, tak budou mít povinnosti všechny své dokumenty předělat. A já si myslím, že můžeme uctívat památku jinak, ale ne přejmenovávat ulice v našem městě.

Pan Kalpakcis -- nemám proti tomuto návrhu nic, jeho památky si také cením, ale je všeobecné pravidlo, že se tato rozhodnutí dělají s určitým odstupem času, nedělají se v návalu emocí. Navrhuji, abychom tomu dali čas a vraťme se k tomu po roce, po dvou, myslím si, že na to je v tomto okamžiku příliš brzo.

Ing. arch. Klápště -- já bych chtěl jenom reagovat na paní Pastuchovou -- ta výhrada o přejmenovávání se netýká mého návrhu, ale týká se toho, co tam je předloženo, jako standardní návrh a tam bych chtěl upozornit, že všichni, kterých se týká přejmenování ulice, tak s tím souhlasí. Já jsem podal záměrové usnesení na to, pojmenovat v budoucnu novou ulici. Protože vím, že nové ulice budou v Jablonci vznikat. Mně by se rozhodně nechtělo někoho tlačit do toho, aby si vyměňoval kvůli tomu doklady, to rozhodně ne. Nebráním se, případně se k tomu vrátit za nějakou dobu, i to je možné.

Mně to přišlo teď fajn z toho důvodu, že jsme zatím daleko od voleb, a není tady tím pádem potenciál pro to, to politizovat.

RNDr. Čeřovský -- před zahájením zastupitelstva jsem telefonoval panu Klápštěmu, navrhoval jsem, jestli by nebylo vhodnější principiálně, co se týká oceňování významných osobností, zda by nebylo vhodnější místo pojmenování ulice tyto věci s předstihem prodiskutovat, připravit. Má to na starosti pan Petr Karlovský, aby potom zastupitelstvo, pokud možno konsensuálně, tyto návrhy schválilo. Existují i jiné formy -- čestné občanství, ceny pro meritis -- jak osobnosti ocenit a připomenout. Proto se Vás pane Klápště ještě jednou ptám -- opravdu chcete, abychom o tomto doplňku Vašeho předloženého návrhu hlasovali?

Ing. arch. Klápště -- já se přiznám, že se mi moc nezamlouvá, ten Váš návrh udělat z toho vědu, z toho pojmenovávání ulic a veřejných prostranstvích po významných občanech nebo osobnostech. Přijde mi daleko rozumnější to, co navrhuje pan Kalpakcis. Já si myslím, že my, co známe přínos pana Krajníka pro to, co udělal v Jablonci, tak na to za tu dobu nezapomeneme. Takže, pokud by to byl názor někoho dalšího, tak bych asi byl docela pro, to klidně odložit. Promyslím si to a na konci diskuze bych Vám řekl závěr.

MgA. Chuchlík -- tady nám leží pozvánka na akci spojenou s výročím Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha, pokud se nepletu, ti dva nemají v Jablonci taky ulici. Možná by bylo vhodné si ten pořadník vytvořit a postupně se mu věnovat. Ta lokálnost těch jmen je docela dobrý námět.

Mgr. Pastuchová -- my bychom teď měli tady rozhodnout o jednom jménu, a jak jsem řekla, osobností tady máme opravdu mnoho i zpětně. Doporučovala bych se na toto téma pobavit, ale neuzavírala bych to dnes jedním jménem.

Ing. arch. Klápště -- já tedy ještě po těch předchozích dvou příspěvcích souhlasím s tím, že oba dva zmínění jsou také významné Jablonecké osobnosti, které by si tohle zasloužili. Tak ten návrh beru teď zpátky, dočasně, jako něco, co si myslím, že by se mělo probrat a dát těch osobností víc. V tom případě bych zároveň doporučil, to, co máme už na stole, kde název ulice věnujeme Alfonsovi Muchovi, který je známý po celém světě, i bez ulice v Jablonci a ulice U Jezírka, tak jestli tyhle dvě věci nehlasovat odděleně, a ještě s tím nepočkat, aby případně tady mohl být prostor pro nějakou místní jabloneckou osobnost. Mně to přijde mnohem zajímavější, než dávat pojmenování po světově nejznámějším českém umělci.

RNDr. Čeřovský -- navrhujete tedy Váš doplněk stáhnout, nebudeme o tom hlasovat, a abychom hlasovali samostatně po jednotlivých bodech. Rozuměl jsem tomu dobře?

Ing. arch. Klápště -- ano, takhle jsem to zamýšlel.

Hlasování o podbodu 1 25-0-4-0

Hlasování o podbodu 2 26-0-3-0

Hlasování o podbodu 3 27-0-0-2

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/94/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. pojmenování nově vzniklé ulice přidělením názvu „Alfonse Muchy"

 2. pojmenování nově vzniklé ulice přidělením názvu „U Jezírka"

 3. přejmenování stávající ulice „Masná" novým názvem na „Mincovní"

5) Peněžité dary

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Macek -- já bych chtěl, abychom se zamysleli nad podporou Jizerské 50. Zajímalo by mě, jestli město má od pořadatele nějak domluveno, co konkrétně za ty peníze ten pořadatel, co se týká propagace, městu nabízí. Zda ho někde systematicky uvádí, aby ta propagace, kterou si platíme, byla nějak zakotvena smluvně. Zároveň vnímám v poslední době Jizerskou 50 jako komerční akci. Zajímalo by mě, jestli máme vyúčtování závodů.

Myslím si, že pokud ty peníze na to dáváme, tak by tam měl být jasný nějaký marketingový záměr a nemělo by to být pouze na krytí nějakých nákladů

RNDr. Čeřovský -- určitě to komerční akce do jisté míry je, příspěvek tak, jak tady bylo zažádáno, žádnou smlouvu nemá nebo že by nám předložili vyúčtování celé akce. Rozhodli jsme se, že vám předložíme k rozhodnutí to podpoření.

Ing. Macek -- chci se teda zeptat, jestli pane primátore v orgánech města projednáte, aby do budoucna ta podpora byla mnohem systematičtější, abychom to s nimi měli konkrétně domluvené, co dostaneme za to, že jim ty peníze poskytneme.

RNDr. Čeřovský -- pokud se bude konat, tak ten Váš příspěvek připomenu, připomínku beru, bude zanesena a určitě to bude podrobněji zpracované. Když bude nějaký příspěvek za město, aby byl podrobněji zdůvodněn a podložen -- co za ten příspěvek město bude mít od toho pořadatele.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-2-0

USNESENÍ ZM/95/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

 1. poskytnout ARR - Agentuře regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČ: 48267210, se sídlem: U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV -- Perštýn, peněžitý dar ve výši 45 000 Kč určený k částečné úhradě nákladů vzniklých s přípravou a realizací Soutěže Karla Hubáčka -- Stavba roku Libereckého kraje 2021.

 2. poskytnout spolku SKI KLUB Jizerská padesátka, z. s., IČO: 41324471, sídlem: Jablonecká 21, 460 01 Liberec, peněžitý dar ve výši 250 000Kč, který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním závodu Jizerská 50 v roce 2021 - přípravné práce na stadionu - start, cíl, zázemí pro všechny závodníky.

6) Valná hromada společnosti SVS, a.s.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- valná hromada se koná 17.6., kdy se koná i zastupitelstvo města, proto se nemůže nikdo z uvolněných zastupitelů zúčastnit. Z toho důvodu je návrh, aby nás zastupoval náš právník Mgr. Kučera.

Mgr. Opatrný -- domníval jsem se, že přílohou té pozvánky bude výroční zpráva a ta tam není. My vysíláme pana Kučeru na jednání, pro které nemáme prakticky žádné podklady. Ta společnost podle nějakých základních čísel vygenerovala zisk 450 milionů Kč, ale

jestli plní předsevzaté sliby, jaké jsou hrozby nebo šance pro tuto firmu. Prostě, jestliže máme tady od nemocnice už vytištěnou výroční zprávu, tak by mělo být vedení společnosti SVS schopno měsíc před konáním valné hromady zaslat materiály, podle kterých se můžeme rozhodnout a případně i našemu delegátovi sdělit, jakým způsobem má hájit naše zájmy, které by vyplynuly z informací, které by byly v té výroční zprávě.

Takže my vlastně posíláme pana Kučeru na jednání, pro které máme naprosto nedostačující podklady. Nevím, jestli tohle je standardem a přijde mi to jako velmi amatérský výkon od společnosti.

Ing. Macek -- já bych se chtěl zeptat, proč na tu valnou hromadu nepojede nikdo z vedení města, ale proč tam pojede právník magistrátu. Proč tam není někdo z volených politiků z vedení města?

RNDr. Čeřovský -- před chvílí jsem to okomentoval. Dne 17.6. se koná jednání zastupitelstva města a domnívám se, že je naší prvořadou povinností se ho zúčastnit v maximálně možném počtu. Není možné, aby někdo z volených zastupitelů se vrátil na 13,00 hod. do Jablonce. Připomínku pana Opatrného beru, ale v tuto chvíli víc informací nemám.

Ing. Macek -- já bych to doplnil, že v době, kdy máme možnost se účastnit online zastupitelstva, tak si myslím, že je důležité, aby tam byl někdo z volených zástupců nikoli úředník magistrátu.

RNDr. Čeřovský -- domníváte se, že by měl v průběhu řízení automobilu na cestě z Teplic do Jablonce na mobilu nebo z počítače být online na zastupitelstvu? To nemyslíte vážně.

Ing. Macek -- to je varianta. Nemusí se účastnit zastupitelstva. Myslím si, že mnohem důležitější je valná hromada, která se koná jednou za rok a je to největší společnost, kde se účastníme jako město.

Ing. arch. Klápště -- mně to přijde, že v momentě, kdy nevíme, co se tam bude projednávat, tak je otázkou, koho vyslat. Zorganizovat si něco tak, že tam dojedu dřív a pak jsem odtamtud online přítomen, mně to přijde jako triviální záležitost

Návrh usnesení byl schválen 20-1-8-0

USNESENÍ ZM/96/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

konání řádné Valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 dne 17. 6. 2021 v 10.00 v Krušnohorském divadle v Teplicích

B. d e l e g u j e

ustanovením § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) na tuto řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Mgr. Jiřího Kučeru, bytem Světlá pod Ještědem

C. p o v ě ř u j e

Mgr. Jiřího Kučeru jako delegovanou osobu hlasováním a výkonem hlasovacích práv statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., přičemž ponechává na zvážení delegované osoby, jak bude hlasovat, podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejích orgánů.

7) Průběžná informace k přípravě veřejné zakázky na zajištění městské hromadné dopravy od 1.2.2023

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Wejnar -- co se týká konzultací, které budou dnes ukončeny, tak v současné době

jsme obdrželi od čtyř společností nějaké buď doplňující dotazy, nebo odpovědi na ty dotazy, které byly všem uchazečům zaslány nebo zveřejněny na elektronickém portále. Je možné, že třeba v průběhu dnešního odpoledne nebo večera některé společnosti budou reagovat. V pondělí máme další jednání pracovní skupiny Doprava 2023, kde by měly být jednotlivé doporučení a náměty projednány.

Mgr. Šída -- já se pravidelně účastním pracovní skupiny a tyto schůzky mě utvrzují čím dál víc v přesvědčení, že varianta výběru externího dopravce nás dostává do poměrně problematické situace. Ukázalo se to při formulování zadávací dokumentace. Pracovní skupina dospěla k názoru, že do zadávací dokumentace nebude vůbec přidán parametr ekologického vozového parku a jeho hodnocení pří výběrovém řízení. To znamená, že hlavním parametrem bude cena, z 10% stáří vozového parku. Původně se uvažovalo o 10% nabídky ekologického vozového parku, ale od toho se nakonec ustoupilo. Je otázkou, co se stane v momentě, kdy se nám nepodaří uspořádat výběrové řízení na externího dopravce, resp. bude na základě námitek shozeno ÚOHSem, jak se to několikrát opakovalo v minulosti. V tom případě budeme muset ty zadávací podmínky kompletně překopat a nastavovat je na platnou evropskou směrnici, která začne platit v srpnu 2021 a která nám přikazuje začlenit do vozového parku 41% ekologické mobility. Další poznatek z práce pracovní skupiny za mě je ten, že pokud by se výběrové řízení podařilo uspořádat a externí dopravce by nám zde jezdil, a město by mělo vůli a chuť ekologický park vytvořit, tak pak má jenom velmi úzký manévrovací prostor při vyjednávání s externím dopravcem, protože jediná možnost, jak ho přesvědčit, aby vozový park měnil a nový vozový park ekologicky aplikoval, je výhrada smluvního závazku a určení ceny v podstatě na základě znaleckého posudku, což za mě není vůbec jednoduchá cesta.

Ing. Matek -- mám jenom dva drobné komentáře, první už tady zmínil pan Šída a to, že je 80% při rozhodovacím procesu kladeno na parametr ceny. Pokud to je takhle nastavené, tak cena vždycky rozhodne a jakýkoliv další parametr je naprosto zbytečné do toho přidávat. Co se tyká nízkého nároku při hodnocení ekologického provozu, tak samozřejmě, pokud by chtěl někdo s tímto zájmem městu nabídnout tu cenu, tak nesplní a, v tržních konzultacích už jsme to v pracovní skupině dostali, není schopen splnit tuto maximální cenu. To znamená, že už tímto procesem vlastně rezignujeme na jakoukoliv ekologizaci veřejné dopravy.

Mgr. Šída -- pan Wejnar tady zmiňoval předběžně tržní konzultace, které město pořádá, tak těch je tuším k dnešnímu dni 4 nebo 5. Jedna z těchto konzultací od společnosti ICOM transport je z mého pohledu velmi zajímavá, já jí tady ocituji, ona v podstatě reaguje na dotaz, který se týká poptávané maximální nabídkové ceny:

Vzhledem k platnosti směrnice EU 2019, která stanovuje zadavateli povinnost soutěže zakázky tak, aby minimálně 41% používaných autobusů bylo nízkoemisní a současně k chybějící infrastruktuře pro provoz těchto autobusů ve městě Jablonec nad Nisou, nepovažujeme uvedenou maximální nabídkovou cenu za reálnou.

Z tohoto vyjádření dopravce vidím jednoznačně, že dopravci už se dneska připravují na aplikaci evropské směrnice na 41% elektromobility a z pohledu tohoto dopravce, to může dojít až tak daleko, že někteří dopravci se prostě z těchto důvodů soutěže vůbec nebudou účastnit.

Ing. Matek -- zazněla tady spousta komentářů, tak se chci zeptat, jestli by nechtěl někdo z města nebo popřípadě pan Wejnar reagovat.

Ing. Wejnar -- co se týká těch parametrů, tak pracovní skupina dospěla k názoru, že parametr cena bude hodnoceno váhou 90 %, průměrné stáří 10%. Co se týká doporučené ceny, která je mezi 60 a 65 Kč, tak na základě odpovědí z předběžných tržních konzultaci, co jsme konzultovali, tak i advokátní kancelář bude navrhovat pracovní skupině, aby se kritérium ceny úplně vypustilo.

Ing. Matek -- já jsem měl za to, že je tady alespoň nějaká snaha těmi 10% nějakým způsobem naznačit směr budoucí ekologizace, takže tímto jsme opravdu odkázáni na to, že ten provoz do budoucna v rámci legislativy splňovat poměr ekologizace nebude. Co se týká předběžných tržních konzultací -- tendr, který nám byl shozen vloni ÚOHSem a na průběh tržních konzultaci bylo vzneseno několik námitek, vím, že většina z nich pak nebyla vzata v potaz, ale jedna byla a to, že město nebylo schopné doložit jakým způsobem, v jakém rozsahu a kdo, ty tržní konzultace prováděl. Chci se zeptat, jestli nyní ten nový proces probíhá jiným způsobem a nebudeme se vystavovat riziku, že neúspěšní uchazeči to budou moci napadnout ze stejného důvodu.

Ing. Wejnar -- se týká předběžných tržních konzultaci, tak ty jsou na portále NEN, takže jsou zveřejněny a přístupny všem uchazečům, takže je prokazatelné, jak byly zveřejněny, jak s nimi bylo pracováno, dokonce i tím, že se změnil počet kritérií k zadávací dokumentaci, která byla zveřejněna na předběžné tržní konzultace, tak byli zase znovu všichni upozornění, že dochází ke změně a to bylo zveřejněno minulý týden ve čtvrtek.

Je to všechno podloženo a advokátní kancelář AG Partners zasílá v kopii veškeré své kroky, které činí.

Ing. Macek -- chtěl bych ještě osvětlit, jak se došlo k tomu, že tam nakonec to kritérium ekologicky šetrných vozidel vůbec nebude. Byl záměr, že se bude hodnotit u každého z uchazečů podíl ekologicky šetrných vozidel na vozovém parku, ale pak se řešilo, jestli tam budou zahrnuty kromě elektrobusů i autobusy na CNG a na další alternativní pohony ekologicky šetrné s tím, že je jasné, že je velký rozdíl mezi elektrobusem a například CNG autobusem. Pan Wejnar navrhl, že by se neřešilo, jaký to je zdroj energie, ale pouze, jaké má emise na kilometr nebo kWh. Je zřejmé, že tímto kritériem by nakonec prošly jenom elektrobusy. Toto kritérium pracovní skupina nepřijala s tím, že tam měly být zahrnuty i CNG autobusy. Pak je jasné, že v podstatě by stačilo, aby uchazeč nabídl 100% CNG autobusy a měl by plný počet za toto kritérium. To by vyhovovalo těm, kteří zde mají k dispozici infrastrukturu na CNG. Je všem zřejmé, že by to vyhovovalo především BusLinu a z toho důvodu se skupina rozhodla, že toto kritérium tam nebude vůbec. Já jsem byl pro, abychom ho tam nechali a počítali mezi ekologicky šetrná vozidla pouze autobusy, které mají emise menší než 1 g CO2 na kWh nebo na kilometr.

Návrh usnesení byl schválen 17-0-11-1

USNESENÍ ZM/97/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

informace k průběhu přípravy nadlimitní veřejné zakázky na zajištění městské hromadné dopravy od 1.2.2023

8) Svěření pravomocí řediteli Městské policie Jablonec nad Nisou

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. Tulpa -- myslím si, že na všechny odpovědné funkce tohoto typu by mělo být vyhlášeno výběrové řízení. Rozumím tomu, že pan primátor má právo dle zákona učinit totéž. Chci jenom sdělit své osobní stanovisko, s tím, že to jméno, které tam je, vůbec nehraje žádnou roli. Jde o princip a ten by se měl aspoň u těchto rozhodujících funkcí dodržet, i když mohu říci, že dotyčný, který teď tu funkci vykonává, podle mých sdělení ji dělá dobře. Přesto jsem pro výběrové řízení. Proto se asi zdržím hlasování.

Ing. Valešová -- já bych vyjádřila souhlas s příspěvkem pana Tulpy. Chtěla jsem připomenout, že usnesením z 22. 10. 2020 jsme schválili přesunutí některých pravomocí zástupci ředitele panu Švarcovi. V důvodové zprávě bylo uvedeno, že toto konáme s ohledem na současnou komplikovanou situaci, tedy nouzový stav a vážnou epidemickou situaci. Radní konstatovali, že by v této chvíli bylo vhodnější počkat na stabilizaci této situace a že tedy svěřujeme panu Švarcovi všechny pravomoce, kromě pověření, které se vztahuje na pracovně právní a platové záležitosti. Myslím si, že v této situaci která je výrazně lepší, by bylo vhodnější vyhlásit výběrové řízení, něž svěřovat tyto úkoly. Můj příspěvek také není směřován proti práci pana Švarce, ale proti postupu, který navrhujete. Ještě bych chtěla doplnit, protože nebudu dnes přítomna celému jednání zastupitelstva, budu se odpojovat dříve -- chtěla bych využít, že projednáváme záležitosti městské policie, v monitoringu médií jsem zaznamenala, že městská policie se věnuje měření rychlosti. Mohla by se měřit i v ulici Mánesova? Obrací se na mě občané i učitelé, kteří ulicí prochází se žáky do školní jídelny. Ulice svým profilem láká k rychlé jízdě a budu moc ráda, pokud se jí budete zabývat a budete monitorovat rychlost.

RNDr. Čeřovský -- předám slovo panu Švarcovi, který vysvětlí měření rychlosti v jednotlivých ulicích.

Mgr. Švarc -- my jsme jeden ze subjektů, který se spolupodílí na dohledu nad bezpečností silničního provozu a garantem je Policie ČR. Z toho vychází mechanismus, jakým jsou stanovena místa, kde dochází k měření rychlosti strážníky MP. Ta místa neurčuje Městská policie, ale Policie ČR, a to konkrétně dopravní inspektorát územního odboru.

Váš podmět si zaznamenám a přednesu ho na Policii ČR, nicméně říkám, že i kdyby MP chtěla v případě, že nám to neschválí a neurčí Policie ČR, tak tam bohužel měřit nemůžeme.

Člen zastupitelstva Mgr. Bc. Michal Švarc podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Ing. Macek -- já bych chtěl připomenout Vaši odpověď z minulého zastupitelstva. Byl jste tázán, jestli chystáte výběrové řízení na ředitele Městské policie. Pokud si pamatuji, odpověděl jste, že ne, je to tak správně?

RNDr. Čeřovský -- správně, co je napsané v zápisu, který všichni kontrolujete, tak je pravdou. V této chvíli se nepřipravuji vyhlásit výběrové řízení na ředitele Městské policie.

Už jsem to zdůvodňoval, sice není nouzový stav, ale ta situace není úplně standardní a stabilní, co se týká všech stále trvajících opatření. Městská policie podle informací, které já mám, pracuje dobře, je stabilizovaná, což je zásadní, a proto nevidím v této chvíli objektivní důvod vyhlašovat výběrové řízení na ředitele a do jisté míry ji destabilizovat.

Ing. Macek -- samozřejmě předpokládám, že na všechny podobné pozice prosazujete transparentní výběrové řízení

RNDr. Čeřovský -- já jsem neřekl, že pokud budu primátorem do konce volebního období, že v žádném případě nevyhlásím nikdy výběrové řízení na ředitele Městské policie. Abychom to upřesnili, v této chvíli to znamená v květnu, v červnu, nebudu vyhlašovat a navrhovat vyhlásit výběrové řízení na ředitele.

Ing. Matek -- já bych připomenul situaci s bývalým ředitelem panem Šípkem. Tehdejší opozice kritizovala výběrové řízení, které proběhlo transparentně, a vy jste kritizovali, že to transparentní nebylo, a že by to výběrové řízení mělo být mnohem transparentnější. Nyní k výběrovému řízení nepřistupujete, pokud je ta situace, tak, jak říkáte, tak si myslím, že pro transparentnost celé situace by neměl být problém, aby pan Švarc obhájil svoji pozici ředitele v regulérním transparentním výběrovém řízením.

RNDr. Čeřovský -- určitě jsem nic nezpochybňoval, co se týkalo výběru předchozího ředitele.

Pan Polák -- nemyslím si, že by bylo správné, aby jakýkoliv zastupitel dělal ředitele jakékoliv městské společnosti, protože jako zastupitelé bychom si měli být všichni rovni, včetně vztahu s Vámi pane primátore. Vztah ředitele Městské policie a primátora je vztah podřízeného a nadřízeného, a proto si myslím, že to je špatně.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-10-0

USNESENÍ ZM/98/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s v ě ř u j e

v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, řediteli Městské policie Jablonec nad Nisou Mgr. Bc. Michalu Švarcovi jako určenému strážníku podle § 3 odst. 2 tohoto zákona pravomoc jednat jménem statutárního města Jablonec nad Nisou v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce podle § 1a odst. 1 písm. c) tohoto zákona.

9) Poskytnutí dotací z rozpočtu města - Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy + smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- bylo projednáno v komisi a ta navrhla bod schválit.

Pan Polák -- bod podpořím, na sportovní komisi při hlasování jsem se zdržel, protože sice to komise schválila, ale k projednávání nedošlo. Nepodporoval bych argument, že to bylo projednáno komisí, ale podpořil bych to tím, že byly dodrženy domluvené parametry dotací.

Člen zastupitelstva pan Petros Kalpakcis podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Ing. Matek -- sportovní komise, jak říkal kolega pan Polák, neproběhla. Já tento bod nepodpořím, protože podle mě celý proces návrhu schvalování a přípravy nebyl tak, jak by měl být úplně, mám výhrady k bodovacímu systému, který podle mě v některých případech nezohledňuje aktuální potřeby dotace, takže někdo, z hlediska starání se o mládež a celkovými počty dosahuje mnohem větších dotací, kvůli splnění jiného nesmyslného parametru a někdo, kdo se stará třeba o x-krát víc mládeže, tak tu dotaci dostane nepatrnou. Chci jen říct, že v minulosti se aspoň sestavila pracovní skupina uvnitř sportovní komise, která to předpřipravila. Tento rok to dopadlo tak, že jsme to dostali na stůl, bylo to připravené úředníky, neproběhla žádná oponentura, hlasovalo se per rollam, takže to nemohu podpořit. Myslím si, že kdyby se tomu věnoval pro další rok čas a vyprecizovaly se některé mouchy, které jsou například v tom bodovacím systému, tak by to mohl být jeden z nejméně konfliktních bodů při rozdávání dotací

Mgr. Mánek -- v rámci odboru jsme si systém pro příští rok nastavili, věřím tomu, že komise v tomhle případě zasedne a kritéria poupraví tak, aby nedocházelo k tomu, co komentoval pan Matek. Všichni asi dokážeme pochopit, že v tuhle chvíli komise měly problém se scházením vzhledem k pandemickým pravidlům. Proto jsme využili tento způsob, jinak bychom tu materiál v tuto chvíli nejspíš neměli a sportovcům, ale i kulturním subjektům bychom nebyli schopni dotace poskytnout. V tuto chvíli, bohužel vzhledem k covidu, jde o čas. Počítáme s tím, že pro rok 2022 v tomto ohledu komise zasednou a budou pravidla určitým způsobem revidovat i z hlediska diskusí, které mezi jednotlivými členy probíhají.

Pan Polák -- sportovní komise se dokázala sejít v únoru i v březnu několikrát, jen se nedokázala sejít teď v dubnu nad projednáním těchto dotací, takže já bych se úplně na covid nevymlouval.

Mgr. Mánek -- komisi jako takovou svolává předseda komise, členové mohou iniciovat to jednání jako takové. V únoru a březnu se komise sešla několikrát nad plánem rozvoje sportu a jeho případnou aktualizaci. Věřím tomu, že o tom dostaneme od komise také legitimní závěr. Co se týká dotací, nedokážu v tuto chvíli říct, proč k tomu jednání nedošlo, nebo asi nedošlo, když to říkáte, protože nebylo svoláno. Mohli jste to iniciovat jako členové.

Pan Polák -- my jsme se o to asi ve dvou, třech emailech hlásili, aby to bylo projednáno při osobním jednání

Návrh usnesení byl schválen 24-0-4-1

USNESENÍ ZM/99/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

1. o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021 v rámci Dotačního programu na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy v celkovém objemu 3 010 000,- Kč níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu:

Žadatel Název projektu/aktivity NÁVRH komise Schválený účel

SKP KORNSPITZ Jablonec z.s. (IČ 43256678) Celoroční sportovní činnost mládeže SKP KORNSPITZ Jablonec 80 000,- Kč Celoroční sportovní činnost mládeže SKP KORNSPITZ Jablonec

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z. s. (IČ 27056937) Celoroční podpora RK Jablonec nad Nisou v roce 2021 (mládež) 139 000,- Kč Celoroční podpora RK Jablonec nad Nisou v roce 2021 (mládež)

TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU, spolek (IČ 16389158) Celoroční činnost TJ JO NISA 119 000,- Kč Celoroční činnost TJ JO NISA

TJ GIBON Jablonec nad Nisou, z.s. (IČ 22720715) Podpora celoroční činnosti TJ GIBON Jablonec nad Nisou, z.s. (děti a mládež) 143 000,- Kč Podpora celoroční činnosti TJ GIBON Jablonec nad Nisou, z.s. (děti a mládež)

SPORTOVNÍ KLUB POLICIE MAJÁK, z.s. (IČ 16388976) Údržba a provoz sportovního areálu SKP Maják + činnost oddílů SKP Maják 167 000,- Kč Údržba a provoz sportovního areálu SKP Maják + činnost oddílů SKP Maják

KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU, z. s. (IČ 06211615) KL SG Jablonec n. N. 2021 95 000,- Kč KL SG Jablonec n. N. 2021 KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s. (IČ 26641232) Celoroční sportovní činnost KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s. 54 000,- Kč Celoroční sportovní činnost KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s.

Vem Camará Capoiera Jablonec nad Nisou z.s. (IČ 22736123) „Capoeira -- pravidelná činnost" 99 000,- Kč „Capoeira -- pravidelná činnost"

AC Jablonec nad Nisou, z.s. (IČ 22829601) Podpora celoroční činnosti AC Jablonec nad Nisou, z.s. (mládež) 143 000,- Kč Podpora celoroční činnosti AC Jablonec nad Nisou, z.s. (mládež)

TJ Delfín Jablonec, z. s. (IČ 00380245) Podpora celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy v TJ Delfín Jablonec, z. s. 143 000,- Kč Podpora celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy v TJ Delfín Jablonec, z. s.

2. Žadatel Název projektu/aktivity NÁVRH komise Schválený účel

TJ Tatran Jablonec n. N., z. s. (IČ 16389131) Zabezpečení činnosti oddílu orientačního běhu 2021 (mládežnické kategorie) 116 000,- Kč Zabezpečení činnosti oddílu orientačního běhu 2021 (mládežnické kategorie)

FLORBAL JABLONEC, z. s. (IČ 60253967) Podpora klubu FLORBAL JABLONEC 167 000,- Kč Podpora klubu FLORBAL JABLONEC

Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s. (IČO 43257232) Celoroční činnost oddílu Judo Jablonec nad Nisou 166 000,- Kč Celoroční činnost oddílu Judo Jablonec nad Nisou

TJ SOKOL KOKONÍN z.s. (IČ 16389387) Podpora sportovců (fotbalistů) TJ Sokol Kokonín 65 000,- Kč Podpora sportovců (fotbalistů)

TJ Sokol Kokonín Sportovní rekreační kluby Jablonec nad Nisou, z.s. (IČ 70201188) Podpora celoročního cvičení v tělocvičně SRK v Břízkách v roce 2021 139 000,- Kč Podpora celoročního cvičení v tělocvičně SRK v Břízkách v roce 2021

T.J. HC Jablonec nad Nisou, z.s. (IČ 64668495) Pravidelná celoroční činnost mládežnických týmů T. J. HC Jablonec nad Nisou, z.s. 167 000,- Kč Pravidelná celoroční činnost mládežnických týmů T. J. HC Jablonec nad Nisou, z.s.

IRON Fighters, z.s. (IČ 27012409) Celoroční sportovní činnost IRON Fighters, z.s. 215 000,- Kč Celoroční sportovní činnost IRON Fighters, z.s.

Klub sportovní střelby LOYD Jablonec nad Nisou, z. s. (IČ 02981343) Celoroční sportovní činnost dětí a mládeže

KSS LOYD Jablonec nad Nisou, z. s. 191 000,- Kč Celoroční sportovní činnost dětí a mládeže KSS LOYD Jablonec nad Nisou, z. s.

Team Jizerky z.s. (IČ 26643961) Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v Team Jizerky 54 000,- Kč Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v Team Jizerky

Sportovní klub SPORTAKTIV, z.s. (IČ 01222392) Sportaktiv 2021 167 000,- Kč Sportaktiv 2021

Rugby Club Griffins Jablonec nad Nisou, z. s. (IČ 04996097) Rozvoj dětských a mládežnických členů spolku Rugby Club Griffins Jablonec nad Nisou 95 000,- Kč Rozvoj dětských a mládežnických členů spolku Rugby Club Griffins Jablonec nad Nisou

NORTH BIKE CLUB, spolek (IČ 06438407) Celoroční sportovní činnost a příprava členů NORTH BIKE CLUB 72 000,- Kč Celoroční sportovní činnost a příprava členů NORTH BIKE CLUB

Czech MultiSport Coaching, z.s. (IČ 09086889) Czech MultiSport Coaching, z.s. 71 000,- Kč Czech MultiSport Coaching, z.s.

Tělocvičná jednota Sokol Jablonec n. Nisou (IČ 60252260) Celoroční činnost T.J. Sokol Jablonec nad Nisou 143 000,- Kč Celoroční činnost T.J. Sokol Jablonec nad Nisou

B. s c h v a l u j e

 1. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0293 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a SKP KORNSPITZ Jablonec z.s., Pod Skalkou 4296/40, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 43256678, v předloženém znění.

 2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0294 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Rychlostní kanoistikou Jablonec nad Nisou, z.s., Mlýnská 4394/32a, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 27056937, v předloženém znění.

 3. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0295 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU, spolkem, Jezdecká 184/5, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 16389158, v předloženém znění.

 4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0296 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a TJ GIBON Jablonec nad Nisou, z.s., Arbesova 364/66, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 22720715, v předloženém znění.

 5. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0297 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a SPORTOVNÍM KLUBEM POLICIE MAJÁK, z.s., Ladova 5232/55, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 16388976, v předloženém znění.

 6. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0298 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a KLUBEM LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU, z. s., Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 06211615, v předloženém znění.

 7. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0301 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a KC Jablonec nad Nisou, z.s., Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 26641232, v předloženém znění.

 8. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0302 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Vem Camará Capoeira Jablonec nad Nisou z. s., Pod Prosečí 5358/10, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 22736123, v předloženém znění.

 9. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0303 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a AC Jablonec nad Nisou, z.s., U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 22829601, v předloženém znění.

 10. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0305 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a TJ Delfín Jablonec, z. s., Emilie Floriánové 2834/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 00380245, v předloženém znění.

 11. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0306 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a TJ Tatran Jablonec n. N., z. s., Jungmannova 1224/14, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 16388976, v předloženém znění.

 12. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0307 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a FLORBALEM JABLONEC, z. s., Skelná 3484/51, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 60253967, v předloženém znění.

 13. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0309 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Judo klubem Jablonec nad Nisou, z.s., Sokolovská 198/8, 466 06 Jablonec nad Nisou, IČ 43257232, v předloženém znění.

 14. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0310 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a TJ SOKOL KOKONÍN z.s., Dalešická 50, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČ 16389387, v předloženém znění.

 15. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0311 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Sportovními rekreačními kluby Jablonec nad Nisou, z. s., Sportovní 310/10, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 70201188, v předloženém znění.

 16. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0314 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a T.J. HC Jablonec nad Nisou, z.s., Sadová 4646/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 64668495, v předloženém znění.

 17. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0316 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a IRON Fighters, z.s., Smetanova 2102/39, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 27012409, v předloženém znění.

 18. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0318 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Klubem sportovní střelby LOYD Jablonec nad Nisou, z.s., Na Mýtině 3034/16a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 02981343, v předloženém znění.

 19. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0320 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a spolkem Team Jizerky z.s., Žitná 3223/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 26643961, v předloženém znění.

 20. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0321 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Sportovním klubem SPORTAKTIV, z.s., Generála Mrázka 3652/3, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 01222392, v předloženém znění.

 21. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0322 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Rugby Clubem Griffins Jablonec nad Nisou, z. s., Palackého 3145/41, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 04996097, v předloženém znění.

 22. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0323 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a NORTH BIKE CLUBEM, spolkem, Pražská 608/109, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 06438407, v předloženém znění.

 23. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0324 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Czech MultiSport Coaching, z.s., Opletalova 3134/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 09086889, v předloženém znění.

 24. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0325 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Tělocvičnou jednotou Jablonec n. Nisou, Fügnerova 1054/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 60252260, v předloženém znění.

10) Poskytnutí dotací z rozpočtu města - Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury + smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- vše je popsáno v důvodové zprávě. V rámci kulturních subjektů nás tam zasáhla smrt pana Krajníka, což znamená, že prostředky jsou prozatím v rezervě, následně se případně rozhodne. Je potřeba poznamenat, že v tuto chvíli nám z dotačního programu vypadl Iuventus gaude s tím, že budou financováni přes Základní uměleckou školu, pod kterou působí.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-3-0

USNESENÍ ZM/100/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021 v rámci Dotačního programu na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury v celkovém objemu 1 210 000,- Kč níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu:

Žadatel Název projektu/aktivity NÁVRH komise Schválený účel

Dětský pěvecký sbor "SKŘIVÁNEK", z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Josefa Hory 4097/31, IČ 60254564 Celoroční činnost sboru DPS Skřivánek 170 000,- Kč Celoroční činnost sboru DPS Skřivánek

Kruh přátel DPS Vrabčáci, z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mozartova 3678/24, IČ 64668444 Celoroční činnost 2021 DPS Vrabčáci 213 000,- Kč Celoroční činnost 2021 DPS Vrabčáci

DaM, společnost s ručením omezeným, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 4005/4, IČ 44565984 Celoroční činnost taneční školy DaM 58 000,- Kč Celoroční činnost taneční školy DaM

Oříšek - pro život s hudbou z.ú., Bílá, Kocourov 7, IČ 07792051 Celoroční výuka hudební školy Yamaha 89 000,- Kč Celoroční výuka Hudební školy Yamaha Folklorní soubor Nisanka, z.s., Jablonec nad Nisou, Kokonín, Jižní 144, IČ 60254319 Celoroční činnost FS Nisanka 159 000,- Kč Celoroční činnost FS Nisanka

Klub ART Jablonec, z. s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mechová 3602/19, IČ 03908984 Celoroční činnost hudebních skupin NAUTICA a Sestrogen 60 000,- Kč Celoroční činnost hudebních skupin NAUTICA a Sestrogen

Studio Kokos, z. s., Jablonec nad Nisou, Kokonín, Rovná 336, IČ 02295873 Celoroční činnost Studia Kokos 142 000,- Kč Celoroční činnost Studia Kokos

Spolek Taneční Klub Xtream, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, 1. máje 111/9, IČ 22692053 Celoroční činnost TK Xtream 106 000,- Kč Celoroční činnost TK Xtream

Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s., Rychnov u Jablonce nad Nisou, Liščí 139, IČ 22768637 Celoroční činnost TaPS Magdaléna 159 000,- Kč Celoroční činnost TaPS Magdaléna

B. s c h v a l u j e

 1. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0263 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Dětským pěveckým sborem "SKŘIVÁNEK", z.s., Mšeno nad Nisou, Josefa Hory 4097/31, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 60254564, v předloženém znění.

 2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0266 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Kruhem DPS Vrabčáci, z.s., Mozartova 3678/24, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 64668444, v předloženém znění.

 3. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0269 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a DaM, společností s ručením omezeným, U Balvanu 4005/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 44565984, v předloženém znění.

 4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0270 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Oříškem - pro život s hudbou z.ú., Kocourov 7, 463 42 Bílá, IČ 07792051, v předloženém znění.

 5. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0276 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Folklorním souborem Nisanka, z.s., Jižní 144, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČ 60254319, v předloženém znění.

 6. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0281 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Klubem ART Jablonec, z. s., Mšeno nad Nisou, Mechová 3602/19, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 03908984, v předloženém znění.

 7. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0282 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Studiem Kokos, z. s., Kokonín, Rovná 336, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČ 02295873, v předloženém znění.

 8. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0283 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Spolkem Taneční Klub Xtream, Proseč nad Nisou, Horní 5311, 468 04 Jablonec nad Nisou, IČ 22692053, v předloženém znění.

 9. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2021/0284 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Tanečním a pohybovým studiem Magdaléna, z.s., Liščí 139, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 22768637, v předloženém znění.

11) Poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- jedná se o dotační program v rámci sociálních služeb a poskytovatelů v rámci spolufinancování.

Mgr. Tulpa -- děkuji za ten příspěvek, je důležitý, protože výpadek těch služeb je dramatický a v současné chvíli kraj nemůže jinak pomoci.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-1-1

USNESENÍ ZM/101/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

1. o poskytnutí účelových neinvestiční dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v rámci Dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb na rok 2021 v celkovém objemu 7. 952.000,- Kč níže uvedeným příjemcům na tyto druhy sociálních služeb:

Advaita, z.ú., IČ:65635591, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, služby odborné sociální poradenství, ID:6552817, částka 400.000,- Kč

Advaita, z.ú., IČ:65635591, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, služby následné péče, ID:4142726, částka 250.000,- Kč

Advaita, z.ú., IČ:65635591, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, služby terapeutické komunity, ID:4853448, částka 230.000,- Kč

Anděl Strážný, z.ú., IČ: 2771527, Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha, služby tísňové péče, ID: 8384795, částka 156.000,- Kč

Centrum LIRA, z.ú., IČ: 28731191, Matoušova 406/20, 460 02 Liberec, služby rané péče, ID:3959325, částka 550.000,- Kč

Centrum LIRA, z.ú., IČ: 28731191, Matoušova 406/20, 460 02 Liberec, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra, ID:4823957, částka 471.000,- Kč

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., IČ: 26631997, Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8, služby odborné sociální poradenství, ID 3364695, částka 203.000,- Kč

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., IČ: 26593980, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec, služby osobní asistence, ID:7135154, částka 722.000,- Kč

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., IČ: 26593980, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec, odlehčovací služby , ID:9725207, částka 154.000,- Kč

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., IČ: 26593980, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec, odborné sociální poradenství , ID:9725207, částka 18.000,- Kč

Compitum, z.s., IČ: 26571129, Vysoká 4231/35, 466 02 Jablonec nad Nisou, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ID:6769479, částka 212.000,- Kč

Déčko Liberec, z.s., IČ: 68455232, Švermova 32, 460 10 Liberec, služby odborné sociální poradenství, ID:9813481, částka 204.000,- Kč

Fokus Liberec, o.p.s., IČ: 46749411, Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec, služby sociálně terapeutické dílny, ID:5563434, částka 20.000,- Kč

Fokus Liberec, o.p.s., IČ: 46749411, Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec, služby podpora samostatného bydlení, ID:5563434, částka 220.000,- Kč

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ: 28700210, Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec, odlehčovací služby, ID:4343228, částka 60.000,- Kč

Laxus, z.ú., IČ: 62695487, Sadová 2107, 288 02 Nymburk, služby odborné sociální poradenství, ID:2073130, částka 75.000,- Kč

Most k naději, z.s., IČ: 63125137, Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, služby kontaktní centra, ID:1229581, částka 300.000,- Kč

Most k naději, z.s., IČ: 63125137, Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, služby domy na půl cesty, ID:1220799, částka 150.000,- Kč

Most k naději, z.s., IČ: 63125137, Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, služby terénní programy pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, ID:8306216, částka 300.000,- Kč

Naděje, z.s., IČ: 00570931, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, služby noclehárny, ID:1303151, částka 265.000,- Kč

Naděje, z.s., IČ: 00570931, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, služby azylové domy, ID:5918012, částka 530.000,- Kč

Naděje, z.s., IČ: 00570931, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, služby nízkoprahová denní centra, ID:1020591, částka 400.000,- Kč

Naděje, z.s., IČ: 00570931, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, služby terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, ID:1420566, částka 385.000,- Kč

Naděje, z.s., IČ: 00570931, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, služby terénní programy pro osoby bez přístřeší, osoby v krizi a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, ID:9860755, částka 105.000,- Kč

Oblastní charita Liberec, evidovaná právnická osoba, IČ: 26520699, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec, služby azylové domy, ID: 9958898, částka 300.000,- Kč

Oblastní charita Liberec, evidovaná právnická osoba, IČ: 26520699, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec, služby azylové domy, ID: 3146268, částka 300.000,- Kč

Rodina24 z.ú., IČ: 22829903, Nerudova 3113/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, služby osobní asistence, ID:8419868, částka 290.000,- Kč

Rodina24 z.ú., IČ: 22829903, Nerudova 3113/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, služby domovy se zvláštním režimem, ID:5391602, částka 375.000,- Kč

Rytmus Liberec, o.p.s., IČ: 27322793, Palachova 504/7, 460 01 Liberec, služby sociální rehabilitace, ID:2527518, částka 145.000,- Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, pracoviště Jablonec nad Nisou, IČ: 65399447, Krakovská 21, 110 00 Praha, služby odborné sociální poradenství, ID: 2500401, částka 37.000,- Kč

Tichý svět, o.p.s., IČ: 26611716, Staňkovská 378, 198 00 Praha, služby sociální rehabilitace, ID: 4385424, částka 94.000,- Kč Tichý svět, o.p.s., IČ: 26611716, Staňkovská 378, 198 00 Praha, tlumočnické služby, ID: 8477576, částka 31.000,- Kč

2. o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v rámci Dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb na rok 2021 obecně prospěšné společnosti Návrat, IČ: 27323773 se sídlem Široká 308/64, 460 07 Liberec 3 dle důvodové zprávy

B. s c h v a l u j e

 1. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0134 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným ústavem Advaita, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, IČ: 65635591 v předloženém znění

 2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0135 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným ústavem Anděl Strážný, IČ: 2771527 v předloženém znění

 3. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0136 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným ústavem Centrum LIRA, Matoušova 406/20, 460 02 Liberec, IČ: 28731191 v předloženém znění

 4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0137 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Centrum pro integraci cizinců, Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8, IČ: 26631997 v předloženém znění

 5. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0138 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec, IČ: 26593980 v předloženém znění

 6. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0139 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Compitum, Vysoká 4231/35, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 26571129 v předloženém znění

 7. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0140 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Déčko Liberec, Švermova 32/35, 460 10 Liberec, IČ: 68455232 v předloženém znění

 8. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0141 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Fokus Liberec, Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec, IČ: 46749411 v předloženém znění

 9. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0142 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Hospic sv. Zdislavy, Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec, IČ: 28700210 v předloženém znění

 10. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0143 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným ústavem Laxus, Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČ: 62695487 v předloženém znění

 11. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0144 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Most k naději, Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ: 63125137 v předloženém znění

 12. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0145 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Naděje, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, IČ: 00570931 v předloženém znění

 13. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0146 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a evidovanou právnickou osobou Oblastní charita Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec, IČ: 26520699 v předloženém znění

 14. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0147 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným ústavem Rodina24, Nerudova 3113/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 22829903 v předloženém znění

 15. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0148 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Rytmus Liberec, Palachova 504/7, 460 01 Liberec, IČ: 27322793 v předloženém znění

 16. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0149 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, pracoviště Jablonec nad Nisou, Krakovská 21, 110 00 Praha, IČ: 65399447 v předloženém znění

 17. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č.SD/2021/0150 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Tichý svět, Staňkovská 378, 198 00 Praha, IČ: 26611716 v předloženém znění.

12) Poskytnutí individuální dotace Diakonii ČCE

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- tento materiál tu máte opakovaně, což znamená každoročně, poté, co jsme vybudovali nízkoprahový klub Kruháč, který jsme povinni v rámci dotace udržet po dobu pěti let, až do roku 2024. Musíme udržet stávající rozsah a kvalitu služeb, které tam jsou poskytovány, následně to můžeme revidovat. V tuto chvíli Liberecký kraj pro sociální služby ty prostředky na tuto službu neposílá a my, pokud nechceme vracet dotaci, tak je musíme zafinancovat.

Členka zastupitelstva paní Michaela Albrechtová podala v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Paní Albrechtová -- jenom chci doplnit, Liberecký kraj nás spolufinancuje, není to úplně, že bychom byli bez jejich financí, ale samozřejmě toto je spoluúčast města Jablonce.

Ing. Matek - je škoda, že město získalo dotaci, něco vystavělo a nespočítalo si, že ta doba udržitelnosti je delší než příjmy z dotace, takže teď tady budeme každý rok platit na provoz něčeho. Zda ta přidaná hodnota za to stojí, to nechávám, ať si každý udělá názor na to sám.

Paní Höferová -- chtěla jsem se zeptat paní Albrechtové, množí se informace, že jsou nějaké kauzy s problémovou mládeží u přehrady. Bude se na to nějak reagovat?

Paní Albrechtová -- jsme v jednání jak s městem Jablonec, tak s ostatními organizacemi, které se této práci věnují, a snažíme se s tou situací v terénu něco dělat.

Mgr. Mánek -- v tuto chvíli jsme k tomu měli společně jednání, nízkoprah nám vyšel vstříc a v rámci terénu navýší nějakým způsobem tu službu jako takovou a zkusí v terénu více pracovat s těmi dětmi. Uvidíme, jestli se podaří rozbít ty skupinky, které nemají dobrou pověst v těch lokalitách. Co se týká reakce pana Matka -- v době, kdy se o dotaci žádalo, tak byly určité podmínky a byl určitý příslib, který říkal, že kraj bude spolufinancovat v určité výši, tak, jak to zaznělo od paní Albrechtové. Bohužel Liberecký kraj nemá dostatek finančních prostředků a nespolufinancuje v takové míře, v jaké bychom potřebovali, aby se nám to tzv. rentovalo víc, jak říká pan Matek. Na druhou stranu, ty služby jsou vysoce potřebné pro to území a my si podle mého nemůžeme dovolit v tuto chvíli je tady nemít, i z důvodu, který tady zmiňuje paní Höferová příp. paní Albrechtová, tzn. ať to je problémová mládež, práce s menšinami jako romská komunita a podobně což nízkoprah Kruháč dělá velmi dobře.

Ing. Valešová -- chtěla jsem vyjádřit podporu této dotaci, třeba právě zapojení organizace při zprostředkování distanční výuky dětem, které by se k ní jinak nedostaly. To, že to je z městského rozpočtu a ne z Libereckého kraje -- je to prostě rozdělení veřejných prostředků, a v tom nevidím až takový problém a ráda to podpořím.

Bc. Šípková -- také mě přijde smysluplné podporovat nízkoprahové centrum, a že s tím dokázalo město ještě přitáhnout další finance na rekonstrukci vybavení a podobně, tak mi to přijde jako pomoc a myslím, že i kdyby ta rekonstrukce neproběhla, by stejně město nízkoprah podporovalo a za mě to je velmi dobře.

Ing. Matek -- já bych jenom poprosil, jestli by paní Valešová mi mohla říci, jak to myslela s tou redistribucí veřejných prostředků, kraj, město. Co je z města, něco je z krajské pokladny, nerozumím tomu.

Ing. Valešová -- vždy se jedná o veřejné prostředky, ať už z krajského nebo městského rozpočtu.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-1-0

USNESENÍ ZM/102/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí individuální dotace ve výši 3.320.404,- Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Diakonii ČCE-středisku v Jablonci nad Nisou se sídlem 5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 73633992 na sociální služby terénní pečovatelská služba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na rok 2021 dle důvodové zprávy,

B. s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. SD/2021/0123 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a evidovanou právnickou osobou Diakonií ČCE-střediskem v Jablonci nad Nisou se sídlem 5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 73633992 v předloženém znění.

13) Dodatek ke smlouvě o přijetí účelového úvěru

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 23-1-3-2

USNESENÍ ZM/103/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 8. 4. 2021 mezi Československou obchodní bankou, a.s. a Statutárním městem Jablonec nad Nisou, v předloženém znění

14) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 1. čtvrtletí 2021

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Valešová -- ráda bych se zeptala na to, jaký je aktuální zůstatek na účtu portfolia a jaký je další plán, jestli dojde k vyčerpání zůstatků v dohledné době, nebo je v plánu dlouhodobé držení. Bod jsme diskutovali na finančním výboru, členové se dotazovali na situaci hospodaření společnosti TATRA MOUNTAIN RESORT, jejíž cenné papíry jsou v rámci portfolia významným artiklem. Obdrželi jsme doplňující informaci, po jednání výboru, vyjádření od analytika, které nemají zastupitelé k dispozici, Dovolím si odcitovat část: dopad restrikcí hospodaření v probíhajícím účetním roce 2020 -- 2021 bude podle nás výrazný, protože společnost nemohla realizovat tržby po většinu zimní sezóny. Letos už tomu tak není, provedla další úsporné kroky, oznámení o propuštění 265 zaměstnanců, a podle výše uvedeného má dále dobrý přístup k financování a dostatek likvidity.

Za mě tyto informace vnímám jako varovné, o propouštění a výraznému poklesu tržeb a myslím, že bychom k tomu měli přihlédnout, jako k investiční strategii.

Ing. Kouřil -- aktuální stav portfolia k 13. 5. je 152 000 073 Kč, z toho je částka 20 000 125 Kč zápůjčka od Nadace nemocnice, která je splatná 31. 12. 2022. Co se týká rozhodování, do jakých produktů bude společnost, která má ve zprávě portfolio, investovat, tak je to jejich volba, s tím, že samozřejmě v březnu už jsem zaregistroval tu situaci ohledně TATRY MOUNTAIN RESORT i v médiích, tak jsem se prostřednictvím odboru ekonomiky dotázal, a odpověděli mi, to je ta odpověď, kterou máte k dispozici. Je tam jednoznačně uvedeno, že společnost z jejich pohledu určitě nebude mít problémy plnit své závazky, že není nutné teď nějakým způsobem měnit nastavení. To neznamená, že to nebudeme dál monitorovat.

Ing. Macek -- já bych chtěl pana náměstka a vedení města vyzvat k tomu, aby do budoucna zvážili to, do jakých cenných papírů se bude investovat, a to i s ohledem na životní prostředí a klimatickou změnu, protože se domnívám, že to není úplně v souladu s politikou udržitelnosti Jablonce, abychom investovali do tohoto odvětví. Zároveň si myslím, že to je pro nás částečně nebezpečné, protože přece jenom vývoj v tomto odvětví je dost nestabilní. J&T banka, která nám spravuje portfolio, je v podstatě velice úzce spřízněná s TRM, tak nám logicky nabízí tyto cenné papíry, ale já v tom vnímám určitou tendenčnost, že se nám právě snaží vnutit tyto cenné papíry.

Mgr. Opatrný -- v portfoliu máme kolik, 151 milionů Kč, to jsou teda městské peníze?

Ing. Kouřil -- tak ještě jednou, já už jsem to říkal, je to přes 152 milionů Kč, 21 milionů Kč patří Nadaci nemocnice čili našich městských prostředků je zhruba 132 milionů Kč.

Mgr. Opatrný -- já jsem se kouknul na portfolio, které pro nás J&T spravuje, a to portfolio je složené z investic do tří společností. Skoro 100% těch operací je investováno v souvislosti se společností TATRY MOUNTAIN RESORT a dalších několik málo jednotek jde do společnosti AQUILA RAF a LIBONE. Jedná se o městské peníze a minimálně z 13%, a můžeme to dohledat dál, je ze společnosti TATRY MOUNTAIN RESORT, která je vlastněná společností, která sídlí na Kypru. Stejně tak AQUILA RAF je 100% vlastněná společností, která sídlí v Lucemburku. Chci tím říci, že investujeme do společností a pomáháme růst společnostem, které zcela, nebo částečně sídlí v daňových rájích. To znamená, že z našich peněz, namísto abychom podporovali firmy, které tady daně platí, které tady odevzdávají naší republice nějakou přidanou hodnotu, tak my tyto peníze prostřednictvím banky investujeme do společností, které tady s velkou pravděpodobností žádné daně neodvádějí. Hovořím tady o 150 milionech Kč. Velmi rád budu vyveden z omylu, takže prosím o reakci, jestli 150 milionů Kč z městských peněz je investováno, byť jen zčásti, do společností, které sídlí v daňových rájích. Mnoho z nás, jak tu sedí, resp. řekněme z vás úředníků, zaměstnanců, je placeno z republikového rozpočtu.

Město má rozpočet přibližně 1,2 miliardy Kč, a je zcela nebo prakticky zcela, zásadním způsobem závislé na daňových příjmech České republiky, a my 150 milionů Kč investujeme do společností, které nám vůbec nepomáhají a které jsou černými pasažéry v tomto. Já jsem velmi překvapený, jak se hovořilo o bance J&T, TATRY MOUNTAIN RESORT principu a vlastně ani vůbec nechápu, proč. I kdyby TATRY MOUNTAIN RESORT byla společnost, která sídlí jenom na Slovensku a platí všechny daně v Evropě, tak upřímně mi nedochází, proč bychom měli takto zásadně této společnosti pomáhat růst. Jestliže tyto společnosti sídlí, byť jen částečně, v daňových rájích, tak si myslím, že máme velmi seriózní problém.

Ing. Kouřil -- pan Opatrný předvedl, že se tomu opravdu vůbec nevěnuje a nesleduje vývoj, nerozumí tomu. Ta spolupráce s J&T bankou je tady od roku 2014 nějakým způsobem nastavená. Je to cesta, jakým způsobem lépe zhodnotit prostředky než jenom prostřednictvím termínovaných vkladů u bankovních ústavů. uI v minulosti se to potvrdilo, je to cesta, jak zhodnotit prostředky více. Za rok 2020 to bylo tuším 4,5%. Co se týče výběru těch produktů, jsou to repooperace, což jsou transakce, které jsou jedny z nejbezpečnějších. Zadání je, aby to zhodnocování bylo do těch nejbezpečnějších finančních transakcí. Co se týká výběru společnosti, to nejsou investice, to je zapůjčení prostředků a není to investice.

Ing. Valešová -- ještě zopakuji svůj dotaz ohledně plánu cash flow a plánovaných výběrů. Těch 130 milionů Kč, které tam zbývá, plánujeme letos zapojit do rozpočtu nebo co s tím bude?

Ing. Kouřil -- cash flow co se teď vyvíjí, tak samozřejmě nastupuje stavební sezóna a proplácení faktur z investičních akcí, nyní podle toho vývoje nepředpokládám s dalším navyšováním ani s čerpáním z portfolia, do konce června

Ing. Matek -- já jsem původně nechtěl na toto reagovat, nicméně to, co tady řekl pan Opatrný, tak velice pregnantně pojmenoval ten problém a ze strany pana náměstka dostane odpověď, že tomu vůbec nerozuměl a žádnou odpověď na jeho komentář tam nedal. My se tady bavíme o, sice je to tady ospravedlňované, jak je to nejbezpečnější a všechno. Bodejť by to nebylo nejbezpečnější, když se bavíme o ročním výnosu asi 3,52 PH. Průměrná inflace v roce 2020 v České republice byla 3,2. Takovýchto nástrojů jenom z českých daleko menších firem, které se zabývají správou investičních portfolií, najdete v České republice hodně a můžete investovat do českého trhu i s mnohem větší výnosností a stejnou mírou rizika, takže tato odpověď mě jenom zapojila do diskuze, protože tomu nemohu uvěřit.

Mgr. Opatrný -- já bych to chtěl tedy ještě jednou slyšet od pana Kouřila, já jsem vyjádřil domněnku, že ty firmy, do kterých my investujeme, a vy jste sám pane náměstku říkal, že je nějakým způsobem kapitalizujeme, a že se jedná o půjčky, které jsou určené asi k jejich provozu, nebo já nevím, pro jejich investice. Konstatoval jsem, že z dostupných zdrojů se jeví, že tyto firmy buďto zcela, nebo částečně sídlí v daňových rájích. To znamená, velmi zjednodušeně řečeno, na provoz České republiky a na provoz rozpočtu města Jablonce nad Nisou, tyto firmy nedají ani korunu, na rozdíl od nás všech, kteří tady sedíme a na rozdíl od mnoha stovek firem, které mají sídlo v Evropské unii, nedaňových rájích a přímo v České republice. Jsem překvapený tím, že Vás to nechává chladným, protože to je elementární úvaha, jestli se tady ještě za 5 nebo za 10 let sejdeme nebo ne. Buď budeme podporovat tady ty firmy, které se vezou v podobě černých pasažérů a z toho, co my děláme, si jenom berou a nic nevracejí, nebo jestli začneme z našich peněz podporovat firmy, které do regionu a do republiky přináší výraznou přidanou hodnotu a dělí se s námi o to, co zároveň vyprodukují. Takže pane náměstku, Vy považujete, že podporujeme 150 miliony Kč nebo 130, z městském rozpočtu, že podporujeme daňové firmy v daňových rájích -- vy to považujete za korektní a že je to v pořádku?

Ing. Kouřil -- tak znovu musím konstatovat, že vy té problematice skutečně, ale vůbec nerozumíte, ani neznáte základní věci, například, že Kyperská republika je členem Evropské unie od roku 2004. Tak, jako Česká republika, aby se mohla stát členem Evropské unie, tak musela splnit veškeré požadavky, které se týkají sladění daňových zákonů s Evropskou unií, čili se nejedná o žádný daňový ráj.

Mgr. Opatrný -- v roce 2011 to byl dle mezinárodního žebříčku nejoblíbenější daňový ráj sídlící v Evropské unii a třetím bylo Lucembursko v roce 2011.

MgA. Chuchlík -- já vlastně reaguju hrozně nerad, ale myslím, že pan náměstek Kouřil dokazuje, že na to, dělat politiku, nestačí chápat excelovou tabulku, ale ten kontext je mnohem širší. Nejsem ekonom, ale rozhodně rozumím tomu, co říká pan Opatrný a rozhodně mě zajímá, co tu bude za 10, 15, 20 let. Rozhodně se to neodehrává v nějaké výslednici čísel v jedné tabulce.

Ing. Kouřil -- jenom zdůrazním, že tyto produkty jsou důležité z pohledu toho, jak jsou likvidní, to znamená, že v momentě, kdy my potřebujeme vybrat prostředky z portfolia, protože tam máme uložené prostředky, které jsou přechodně volné a budeme je potřebovat tak, aby nebyly v produktech, které nejsou likvidní.

Návrh usnesení byl schválen 19-4-6-0

USNESENÍ ZM/104/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

Informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za 1. čtvrtletí 2021

Z jednání se odhlásila online přítomná Ing. Valešová

15) Darovací smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Zastávka ČD Jablonec nad Nisou Centrum"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

USNESENÍ ZM/105/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí daru v hodnotě 5.352.808,43 Kč organizaci Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1- IČ 70994234, a to na základě „Darovací smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j. SD/2021/0338 ", ve znění smlouvy dle přílohy usnesení

16) V. rozpočtová opatření 2021

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- na jednání předsedů klubů byl dotaz a žádost o doplnění k akcím investiční skupiny B a i k těm akcím v rámci oboru technického, takže v materiálech je dovysvětlení.

MgA. Chuchlík -- omlouvám se, že to opakuji již po několikáté, ale je to stejné jako při schvalování rozpočtu, stejně jako při schvalování každé rozpočtové změny. Máme tu investiční akce, které trvale na mnoho let mění podobu veřejného prostoru města a nikdo ze zastupitelů je nedostává k jakémukoli nahlédnutí, takže my tady vlastně odsouhlasíme něco, o čem nevíme, jak bude vypadat. Já nevím, jestli víte, jak bude vypadat ulice Sportovní, až se zrekonstruuje, jestli to aspoň vědí ti lidé, kteří bydlí vedle ní. Máme tam například cyklostezku Turnovská, což je 350 metrový úsek cyklostezky za 1 200 000 Kč, která končí v křižovatce, aniž by byla vyřešena návaznost. Jsou to projekty, které bychom měli mít představeny v rámci nějakého semináře, kde budeme všichni seznámení s tím, co se bude v příštím nebo i v nějakém dlouhodobějším výhledu ve městě dělat, jak to bude vypadat a jak to ovlivní okolí. Z tohoto důvodu, protože to opět představeno není, tak to nemohu podpořit.

Ing. Matek -- nejprve mám připravených několik dotazů na rozpočtová opatření, a před tím bych poprosil o vysvětlení, abych se náhodou neptal na něco, co je třeba jasné.

Rozpočtové opatření číslo 5169 - nákup ostatních služeb - město za 1 270 000 Kč věnuje finanční prostředky, které jsou určeny na úhradu faktury za úklid stavebního dvora Technických služeb v ulice Ladova. Pozemky, na kterých se stavební dvůr nachází, byly v minulosti předmětem bezúplatného převodu na statutární město Jablonec nad Nisou a nyní bylo město vyzváno Státním pozemkovým úřadem k jejich navrácení, z důvodu nesplnění účelu bezúplatného převodu. Pozemky je nutné vrátit v původním stavu, tedy bez budov, komunikace a ozeleněné. Poprosil bych jenom o vysvětlení předkladatele a pak mám připraveno několik dotazů.

Ing. Kouřil -- tak je to skutečně částka, kterou jsme zaplatili za vyklizení části prostoru stavebního dvora v Rýnovicích, a který jsme vrátili Státnímu pozemkovému úřadu na základě usnesení zastupitelstva z 25. června 2020, které reagovalo na územní plán z května 2017, kdy byl změněn charakter pozemku tohoto prostoru. Tak jsme zavdali, jako zastupitelstvo příčinu, že Státní pozemkový úřad si ty pozemky musel vzít zpátky, my jsme s tím usnesením z června souhlasili. Následně v červenci loňského roku došlo k převzetí té plochy s tím, že jsme v následujících 9 měsících tu plochu vyklidili ze dvou třetin a nepotřebujeme ji dál užívat. Jednu třetinu plochy si chceme ponechat a budeme dál se státem jednat o tom zpětvzetí, abychom mohli stavební dvůr dal používat, bez toho, aniž bychom to museli platit se formě nájemného. Proběhnou ještě nějaká jednání, nicméně zatím platí to, že začátkem května ze Státního pozemkového úřadu přišel návrh nájemní smlouvy za nezaplacení nájemného za tuto plochu, kterou jsme si chtěli udržet v užívání prostřednictvím Technických služeb.

Ing. Matek -- tak já specifikuji svoje dotazy, pokud není kapacita na to odpovědět teď, zeptám se v interpelacích. Kdy došlo k převodu pozemku ze Státního pozemkového úřadu na město, jaké byly ty podmínky, řekněme podmínky účelu bezúplatného převodu, proč město tyto podmínky nesplnilo, proč město teď vynakládá 1,2 milionů, aby vrátilo zpátky ten pozemek v tom nezměněném stavu, když do budoucna, teď reaguji na komentář pana náměstka, chce ke stejnému účelu ten pozemek znova získat? Bavíme se o 1,2 miliony Kč, kde není odůvodněno, že to vlastně není škoda, která byla způsobena nějakým nesprávným jednáním a staráním se o městský majetek, jestli to není úplně zbytečný výdaj.

Ing. Kouřil -- já jen stručně zareaguji, že tam ten stavební dvůr je více jak 30 let a postupně se tam navezl různý materiál z činnosti Technických služeb, takže tím, že jsme se dostali od té změny územního plánu, který rozhodl, na zastupitelstvu v květnu 2017. Myslíme, že tenkrát byla chyba, neměl se měnit charakter toho pozemku, mělo to zůstat tak, jak to bylo předtím, a tím bychom neřešili, že stát požadoval -- tedy do tří let je ta lhůta po změně územního plánu čili do června 2020 bylo nutné ty pozemky vrátit.

My jsme se stáhli z plochy 20 000 m2 do 7 000 m2, že nám stačí a ten zbytek jsme předali státu v takové kvalitě, aby oni s tím neměli nějaké další výdaje. Jako město jsme tuto povinnost splnili.

Ing. Matek -- děkuji za komentář, nicméně já tu otázku položím strukturovanou v interpelaci, protože si myslím, že za to stojí písemná odpověď. Jenom ještě jeden dotaz -- kdo tu zakázku provedl a komu zakázka byla, a jakým způsobem, zadána?

Ing. Kouřil -- byly to Technické služby.

Ing. Roubíček -- k dotazu pana Chuchlíka -- všechny projekty jsou k dispozici na oddělení investiční výstavby, pokud zde budou zájemci o shlédnutí konkrétní podoby a další detaily těchto projektů, není problém se tam zastavit, domluvit si schůzku, není to problém.

Mgr. Opatrný -- kolega Chuchlík tady zmiňoval například, že zřejmě investujeme cyklostezku, která končí v křižovatce a dál to území není řešené. Já si myslím, že jestli tady panuje určitá pochybnost a je zřejmé, že ty projekty nám představeny nebyly a pan Roubíček nás zve k nahlédnutí až nyní, tak já si myslím, že bychom to měli odložit, protože není správné, abychom o investicích v řádu určitě mnoha milionů korun rozhodli bez toho, aniž bychom viděli, k čemu ty projekty vedou a zda to jsou účelně vynaložené peníze.

Ing. Roubíček - není to tak, že pan Roubíček nás až teď zve, jako zastupitelé máte právo kdykoliv přijít a nahlédnout do všech dokumentů na úřadě, takže je to jenom na vaší osobní vůli a investici času. Ještě dodatek ke komentáři ulice Sportovní, jestli náhodou obyvatelé o tom vědí -- samozřejmě, jsou a byli účastníky stavebního řízení, takže určitě o tom vědí. Dále cyklostezka -- napojení cyklostezky směrem od Rádla do Jablonce je velice komplikované a jsme rádi za to, že aspoň dojedeme bezpečněji až po ten semafor u pumpy Pavlišta, resp. Kaufland. Dál se to bude řešit etapovitě.

MgA. Chuchlík -- potvrzuji tu možnost kontaktovat úředníky z odboru rozvoje, sám jsem to mnohokrát udělal a vždycky mi vyšli vstříc. Zároveň si myslím, že by si investice v řádu milionů až desítek milionů Kč docela zasloužily nějaký podrobnější seminář, ve kterém by byly vždycky představeny v kontextu, kdy by mohly být diskutovány právě otázky návazností, jako je to u té cyklostezky, z čehož by možná vyplynula i nějaká prioritizace, protože my tady reálně pro cyklisty nemáme problém v tom úseku, který hodláme nyní realizovat. Reálně je problém v křižovatce, že se dopustilo, že tam vznikla křižovatka, která nemá pěší vazbu a naprosto protizákonně jsou chodci nuceni tam chodit přes travičku vyšlapanou cestičkou a křižovat auta. Do této situace teď posíláme cyklisty, takže si myslím, že kdybychom to diskutovali v kontextu, možná bychom došli k jiné prioritizaci projektů a k lepšímu řešení.

Návrh usnesení byl schválen 18-5-4-1

USNESENÍ ZM/106/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 38 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:

daňové příjmy ve výši 690 928 tis. Kč

nedaňové příjmy ve výši 131 516 tis. Kč

kapitálové příjmy ve výši 26 854 tis. Kč

přijaté transfery ve výši 191 768 tis. Kč

financování ve výši 285 069 tis. Kč

celkem příjmy ve výši 1 326 135 tis. Kč

běžné výdaje ve výši 1 032 221 tis. Kč

kapitálové výdaje ve výši 273 428 tis. Kč

financování ve výši 20 486 tis. Kč

celkem výdaje ve výši 1 326 135 tis. Kč

B. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit financování akcí skupiny B, které zůstávají v odboru ekonomiky na položce 5901 a 6121, v případě, že nebudou v roce 2021 realizovány, v rozpočtu města na rok 2022.

Jmenovitě:

a) MŠ 28 října - výměna oken (stará budova, přístavba) ve výši 3 000 tis. Kč

b) Komunikace Karla Čapka ve výši 4 000 tis. Kč

c) Komunikace Výhledová ve výši 1000 tis. Kč

d) Vodovod Na Palouku ve výši 7 500 tis. Kč

e) Nové sedačky do kina Radnice ve výši 2 500 tis. Kč

Celkem 15 000 tis. Kč do rozpočtu odboru územního a hospodářského rozvoje a 2 500 tis. Kč do odboru Kanceláře tajemníka

17) Hodnocení plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za I. čtvrtletí 2021

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 19-0-9-0

USNESENÍ ZM/107/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

 1. hospodaření města Jablonec nad Nisou za I. čtvrtletí 2021

 2. účetní závěrku města Jablonec nad Nisou k 31.3.2021

18) Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2020

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- tomto případě to byl mimořádný finanční výbor, který též tento materiál projednal a doporučil zastupitelstvu schválit s tím, že hodnocení je ze strany auditorů velmi kladné a zároveň bych tím chtěl poděkovat pracovníkům odboru ekonomiky za kvalitní práci.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 19-0-9-0

USNESENÍ ZM/108/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. v y d á v á

souhlas s celoročním hospodařením statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2020, a to bez výhrad

B. s c h v a l u j e

 1. závěrečný účet statutárního města Jablonec nad Nisou za rok 2020

 2. účetní závěrku statutárního města Jablonec nad Nisou sestavenou ke dni 31.12.2020 a hospodářský výsledek ve výši 179 995 456,52 Kč převést na účet 432 - Výsledek hospodaření předchozích účetních období

C. bere na vědomí

 1. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Jablonec nad Nisou za rok 2020 se závěrem " Při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou za rok 2020 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky"

 2. výsledky hospodaření organizací a společností města Jablonec nad Nisou za rok 2020 uvedené v materiálu Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2020

19) Bezúplatné převody a výkup nemovitostí - Info "Š,M,C"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- materiál byl projednán majetkoprávní výborem, který doporučil zastupitelstvu tento materiál schválit

MgA. Chuchlík -- já mám dotazy k podbodu B -- jeden se týká Tajvanu, chápu to teď jako nějakou deklaratorní odpověď na dotazy, které jsme vznášeli ohledně toho, jestli město nezahájí jednání s vlastníkem těch pozemků a nebude se pokoušet je vykoupit. Podle mých informací nějaký dotaz vznesen byl, a já jsem se chtěl zeptat, jestli bylo jednáno více, protože si myslím, že by město mělo udělat maximum pro to, aby ty pozemky získalo. Ten druhý dotaz se týká zbytkových pozemků u garáží u řeky Nisy a mířím k tomu právě kvůli té lokalitě. Jsou to pozemky, které samy o sobě nemají pro město žádný význam, ale je docela dobré pracovat právě s tím širším kontextem, že se jedná o pozemky kolem Nisy, o které by opět město mělo dlouhodobě usilovat o jejich zcelování a získávání do svého majetku, protože to je potenciálně rozvojová rekreační oblast. Myslím, že to, že je tady v návrhu usnesení navrženo, že neschvalujeme ten bezúplatný převod znamená, že město vlastně takovouto koncepci nezformulovalo. Nevím, jestli to je vědomé rozhodnutí o to neusilovat, ale já se domnívám, že bychom o to usilovat měli, a proto po zodpovězení toho prvního dotazu k Tajvanu bych požádal o oddělené hlasování podbodů A a B.

Ing. Kouřil -- k tomu dotazu, který se týká pozemku, který byl od podzimu loňského roku inzerována v inzerci Sreality -- pozemek je dlouhodobě ve vlastnictví fyzické osoby, se kterou jsme jednali osobně s tím, abychom se seznámili s jeho požadavkem. Ta částka, která nám byla sdělena, je uvedena v usnesení s tím, že není nebo nebyla ochota jednat o jiné částce. My jsme si k tomuto pozemku zpracovali znalecký posudek, který nám v podstatě říká, že ta hodnota je diametrálně jiná a toto je důvod pro to navržené usnesení. Na tom se shodl poradní orgán zastupitelstva majetkoprávní výbor, který doporučil to usnesení chválit v tomto znění.

Ing. arch. Klápště -- mě také přijde důležité se k těm pozemkům dostat, protože mi přijdou u přehrady jako významné. Kdyby se s tím podařilo něco udělat, tak to může komfortu uživatelů výrazně pomoct, ale souhlasím s tím, že za tuto cenu to nejde.

RNDr. Čeřovský -- doplním. že jsem tím nejstarším pamětníkem, už na konci devadesátých let jsem s panem Gojdičem o tom jednal mnohokrát a potvrzuji slova pana náměstka, byl jsem u toho jednání, kde můj dotaz byl jasný, že chceme jednat o jiné ceně než je nabízená cena. Neznamená to ale, že dnešním usnesením to končí, ale tam to bylo úplně řečeno -- jakákoliv diskuze o ceně v té chvíli, kdy jsme jednali, byla ze strany pana Gojdiče zamítnuta.

MgA. Chuchlík -- rozumím, že toto je cena vysoká. Možná bych tedy upravil můj návrh na oddělené hlasování, aby to nebylo jenom deklaratorní a abych přiměl případně zastupitele zamyslet se nad tím, jak hlasovat u bodu B2, tak bych navrhl oddělené hlasování jenom o bodu B2. Myslím si, že odkoupení, v tuto chvíli bezvýznamného pozemku u Nisy, se město k ničemu příliš nezavazuje, ale považuji to za dobrý krok.

Pan Vobořil -- já bych měl konkrétní návrh, který se vztahuje k tomu pozemku u přehrady, o doplnění usnesení za C -- ukládá panu náměstkovi Kouřilovi, jednat o výkupu dotčeného pozemku za výhodnější podmínek. Kdyby si to pan náměstek přisvojil, tak bych to uvítal.

Ing. Kouřil -- potvrzuji slova pana primátora, že to není o tom, že bychom nebyli ochotní jednat, já si ten návrh na doplnění usnesení osvojuji.

Pan Vobořil sdělil přesné znění doplnění usnesení, které bylo dopsáno k návrhu.

Ing. Macek -- chtěl bych se zeptat na možnosti města koupit takto draze nějaký velký pozemek, jestliže ta cena je teď dosti vysoká, tak jestli existuje nějaký způsob, i kdybychom vyjednali 2x nižší cenu, pořád to bude cena, která je výrazně vyšší, než je běžná tržní cena. Zabývali se tím právníci, jak je možné to vůbec odůvodnit, abychom nebyli popotahováni nějakými orgány činnými v trestním řízení, že nevynakládáme správně veřejné prostředky?

RNDr. Čeřovský -- my jsme to takto úplně explicitně nezadali právnímu rozboru, co by to znamenalo, kdybychom řekli, že 35 milionů Kč z rozpočtu máme a budeme platit. Vždy to bude s nějakým rizikem, vždy to může někdo napadnout, že se někdo nechová jako řádný hospodář.

Ing. Macek -- podobný případ byl v Praze při výkupu pozemku na budoucí stanice metra nebo kolem těch území, kde prostě ty ceny byly také výrazně vyšší než tržní, ale určitě našli nějakou cestu, jak se k nim dostat.

RNDr. Čeřovský -- to je případ od případu, daný i lokalitou.

Mgr. Opatrný -- myslím, že se jedná o strategickou investici a jako takové by strategické jednání mělo proběhnout nejdříve v nějaké přípravné fázi, ne na veřejnosti a v tuto chvíli bych ten bod za mě alespoň uzavřel.

Mgr. Zeman -- jenom krátce k tomu, co tady zmínil pan Macek. Je možné koupit za jinou než tržní cenu, ale musí to být odůvodněné. Stanice metra byl správný případ, infrastruktura, veřejná služba, tak dále. Pozemek u Tajvanu sleduji 20 let a musím říct, že za 20 let jsem neslyšel, co by se tam teda mělo udělat. Jedna věc je koupit si pozemek u vody a druhá, obhájit si cenu, to mi přijde hodně složité. Nejdříve bychom si měli říct, proč eventuálně a teprve potom jednat dál s majitelem.

Hlasování o podbodech A1,A2,B1,C 27-0-1-0

Hlasování o podbodu B2 19-4-5-0

Upravený návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/109/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 2659/ULB/2021, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 3078, ostatní plocha, jiná plocha, v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

 2. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 3397/ULB/2021, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 810/13, ostatní plocha, zeleň, v katastrálním území Jablonecké Paseky, obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

B. n e s c h v a l u j e

 1. výkup p.p.č. 1555/1, jejíž součástí je stavba č.p. 329 o výměře 458 m2, p.p.č. 1556/1, o výměře 2559 m2, p.p.č. 1556/2 o výměře 217 m2, p.p.č. 1556/4 o výměře 34 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če (LV bez zápisu), p.p.č. 1556/5 o výměře 131 m2vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (o celkové výměře 3399 m2) za cenu 35 mil. Kč.

 2. převod p.p.č. 486/22 v k.ú. Jablonec nad Nisou z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je nepotřebnost pozemku.

C. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, nadále jednat o výkupu p.p.č. 1555/1, jejíž součástí je stavba č.p. 329 o výměře 458 m2, p.p.č. 1556/1, o výměře 2559 m2, p.p.č. 1556/2 o výměře 217 m2, p.p.č. 1556/4 o výměře 34 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če (LV bez zápisu), p.p.č. 1556/5 o výměře 131 m2 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (o celkové výměře 3399 m2) za výhodnějších finančních podmínek.

20) Převody pozemků - Info "C,V,P,M,Š,N"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- mám upřesnění k bodu A4, že doporučení majetkoprávního výboru bylo v neprospěch tohoto usnesení 5 členů hlasovalo pro, 3 se zdrželi. Nicméně kolegyně z majetkoprávního výboru to přehlédly a napsaly tam doporučující stanovisko ze strany majetkoprávního výboru, tak bych to chtěl jenom tímto napravit a omluvit se za ně.

MgA. Chuchlík -- mám právě k tomuto bodu A4 dotaz, jestli byli osloveni s případnou nabídkou koupě bezprostřední sousedi, protože se to vlastně prodává majitelce pozemku, která je přes ulici od toho prodávaného objektu, a ti bezprostřední sousedé to nejsou.

Ing. Roubíček -- vím, že pán se sousedkou přes ulici o tom jednal, jsou ve shodě. Ještě tam pak zbývá takový trojúhelník, právě mezi stávající komunikaci a vjezdem nad pozemkem té sousedky, o který i ona bude teď žádat.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

USNESENÍ ZM/110/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. prodej p.p.č. 1952/4, 2035/1, 2037/13, 2037/15 a st.p.č. 2393/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Ing. R. M., bytem Praha 3 a Ing. E. J., bytem Jablonec nad Nisou každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.139.338,- Kč včetně DPH.

 2. prodej p.p.č. 2799 a p.p.č. 2043/6 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro společnost LSC, spol. s r.o., se sídlem Palackého 1006/1, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ 25428551 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 100.150,- Kč.

 3. prodej části p.p.č. 1011/2, geometrickým plánem nově označený jako p.p.č. 1011/19 o výměře 44 m2v k.ú. Jablonec nad Nisou pro společnost LSC, spol. s r.o., se sídlem Palackého 1/1006, Jablonec nad Nisou, IČ 25428551 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 9.800,- Kč.

 4. prodej části p.p.č. 110, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 110/4 o výměře 94 m2v k.ú. Proseč nad Nisou pro paní D. R. O., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 20.800,- Kč.

 5. prodej p.p.č. 2897/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana L. C., bytem Soběslav za vzájemně dohodnutou kupní cenu 3.800,- Kč.

B. n e s c h v a l u j e

směnu p.p.č. 3104 o výměře 916 m2ve vlastnictví města za část p.p.č. 1611/9 o výměře cca 106 m2ve vlastnictví pana M. B. vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je, že p.p.č. 3104 je pro město strategickým pozemkem z pohledu budoucího rozvoje plochy OS 4.9 dle ÚP.

21) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - dodatek č. 2 ke Smlouvě o ručení za revolvingový úvěr

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebyla diskuze a ni doplnění a návrh usnesení byl schválen 21-0-7-0

USNESENÍ ZM/111/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o., se sídlem Jablonec nad Nisou, Nemocniční 4446/15, PSČ 466 01, IČ: 00829838 a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054

22) Podnět na pořízení změny č. 8 platného ÚP Jablonec nad Nisou - Info "R,M,P,C,Š,Ž,V,N,K"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebyla diskuze a ni doplnění a návrh usnesení byl schválen 24-0-4-0

USNESENÍ ZM/112/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

a) návrh na pořízení změny č. 8 platného Územního plánu Jablonec nad Nisou,

b) pořízení změny č. 8 zkráceným postupem dle požadavků § 55a SZ.

23) Podnět na pořízení Regulačního plánu RP4 - Dolní Kokonín platného ÚP Jablonec nad Nisou. Info "K"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. arch. Klápště -- já bych chtěl jenom potvrdit, že jsme vlastně na výboru probrali, ještě nějaké body, které nám přijde dobré doplnit do toho zadání, to, co tam je na vědomí, už je obsahuje. Předpokládám, že nám to přijde tím pádem ještě třeba na červnové zastupitelstvo. Ještě bych chtěl říct, aby zaznělo -- bavili jsme se také o tom, že hned vedle je územní studie, na kterou to navazuje, a byla by fajn úspora z rozsahu, kdyby to bylo zadané najednou, aby ty úvodní fáze, kdy se projektanti seznamují s územím, řeší třeba návaznosti dopravní a jiné, tak se mohli provést najednou a tím pádem to bylo rychlejší a předpokládám pro město i levnější.

Ing. Roubíček -- potvrzuji slova pana Klápštěho, výbor tento poznatek zaznamenal a konkrétně se to přeneslo na odbor územního plánování a při zadávání zpracovateli regulačního plánu číslo 4, ho budeme oslovovat, aby k tomu přidal i tu územní studii.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

USNESENÍ ZM/113/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

podnět na pořízení Regulačního plánu RP4 -- Dolní Kokonín, platného Územního plánu Jablonec nad Nisou, a to ve smyslu stanovení podrobných podmínek pro využití pozemků p.č. 5, 15/2, 15/3, 16/3, 16/6, 28, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31/1, 31/2, 31/3, 40, 56/1, 800/43, 866/1, 866/5, 874/1, st.p.č. 939, 940 v k.ú. Kokonín, zahrnující návrhové lokality BP1.102, BP1.103 a BP2.115 (plochy bydlení -- příměstské) o výměře 76 524 m2.

24) Návrh zadání územní studie ÚS 27 - Průmyslová zóna Rýnovice - severozápad. Info "R"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- jenom poznámka, že tahle studie vyplývající z platného územního plánu je součástí dohod s Povodím Labe, ohledně směny pozemků v okolí přehrady, takže je to jedna z části plnění dohod a příslibu mezi Povodím Labe a městem Jablonec.

Ing. arch. Klápště -- já bych to jenom mírně doplnil, jsou tam vlastně doplňované 2 body, je to tam vidět. Z výboru pro územní plánování a rozvoj, který má podnět z osadního výboru Rýnovice, kde nás oslovili místní obyvatelé a já jsem rád za to, že se tam dostaly.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

USNESENÍ ZM/114/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

zadání územní studie US 27 -- Průmyslová zóna Rýnovice - severozápad.

25) Prodej kanalizační stoky včetně revizní šachty - Info "Š"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- tímto prodejem se podařilo vyřešit odkanalizování ulice Skalka, pro vaši představu, je to ten zámeček dole vedle ulice Pod Skalkou a navazující nemovitosti směrem do ulice Pod Skalkou. Odprodáváme kdysi zbudovanou odbočku včetně revizní šachty a investor za své prostředky vybuduje několik desítek metrů dlouhou kanalizační trasu s tím, že na to připojí i ty nemovitosti v sousedství. Majitelé o to opakovaně už mnoho let město žádali.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

USNESENÍ ZM/115/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Prodej kanalizační stoky KAM 300 délky 7,60 m včetně revizní šachty DN 1000 uložené v p.p.č. 2399/1, 2403/1, k.ú. Jablonec nad Nisou manželům Ing. L. Š. a V. S., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10 000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

26) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-2

USNESENÍ ZM/116/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

27) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Matek -- obdržel jsem odpověď na svoji interpelaci, kterou doplňuji několikátý měsíc. S odpovědí nejsem úplně spokojen, tudíž budu pokládat další doplňující dotazy, které zašlu písemně, aby bylo všechno přehledné a zodpovědělo se na všechno, na co se ptám. V odpovědi, která mi byla zaslána -- jedná se o interpelaci věcných břemen společnosti Grepa -- dozvěděl jsem se, že rada města 6.5. prodloužila lhůtu k podání všech náležitostí do 30. 6. 2022. Nejstarší z břemen měly být vypořádány do roku 2015, ty nejmladší do roku 2017. V roce 2018 proběhly volby, změnilo se vedení města a víceméně tento neřešený problém s optickými kabely společnosti Grepa a jejími věcnými břemeny se převedly na další volební období. Vypadá to, že v tomto volebním období se opět nic nestane. Pan náměstek se vyhýbá odpovědi, co se týká té kauce, kdy já se ptám, když teda už jste vymysleli takovouto konstrukci, což já považuji za, i vzhledem k termínů, které zmínil, za naprosto šílené, protože to je střet zájmů úplně jako na Jablonec naprosto nesmyslný. Zastupitelé by měli hájit zájmy města a jsou vlastně na straně té společnosti, která městu dluží peníze. Ptám se, a doplňuji interpelaci o další otázky --

1. do kdy složí Grepa slibovanou kauci 2 miliony Kč a jak bude zabezpečeno, že do vypořádání závazku, který byl prodloužen do 20.6.2022 s těmito prostředky společnost Grepa nemůže disponovat.

2. protože bylo v odpovědi na konci naznačeno, že možná žádná kauce zaplacena nebude a město teda při nesplnění závazků do té lhůty přistoupí k právním krokům, tak se ptám, jaké právní kroky v případě nesložení kauce a nesplnění závazků město podnikne, po uplynutí lhůty 20.6. 2022. Odpověď chci písemně.

Ing. Kouřil -- mohu pouze konstatovat, že v odpovědi je uvedeno, že rada města schválila 6. května dohodu o vypořádání věčných břemen se společností Grepa s tím, že součástí té smlouvy je složení kauce ve výši 2 milionů Kč, která převyšuje námi odhadnutou částku doplacení, která je tam také uvedena. A je to o více jak půl milionu Kč vyšší hodnota, než jaká je výše kauce, a byla již složena na účet města.

Ing. Matek -- trvám na odpovědi písemnou formou.

Ing. Macek -- chtěl jsem se zeptat, v reakci na odpověď pana Roubíčka, na moji interpelaci, jaké tam jsou zhruba termíny, kdy dojde k předložení toho harmonogramu ze strany DPMLJ, ohledně prodloužení tramvajové trati a jestli už je nějaký termín jednání s Krajskou správou silnic Libereckého kraje a s Libereckým krajem, ohledně průjezdné výšky pod mostem v ulici SNP.

Ing. Roubíček -- k dopravnímu podniku a prodloužení tramvaje -- jednání probíhají, konkrétně tento týden byla schůzka na úrovni vedení města, kde jsem byl osobně, i pan primátor a kolega Kouřil, za dopravní podnik tam byl předseda představenstva, dva náměstci a náměstek primátora Liberce. Tam jsme si řekli postup, jak dojdeme k tomu harmonogramu, kroky se konají, ale teď neumím říct přesně ty datumy, ale opravdu se na tom pracuje. Ke druhému bodu -- termín jednání na kraji se stále ladí, protože na odboru dopravy došlo odchodu poměrně klíčových osob, tím je způsobeno zdržení v tom, abychom našli parťáka na úrovni Libereckého kraje k tomu pokračování, nebo navázání na ta jednání, která tady historicky už byla provedena.

Ing. arch. Klápště -- navážu na interpelaci pana Chuchlíka k developerskému projektu v Rýnovicích v ulici Jezdecká. Objevují se tam nějaké zajímavé věci do historie, tak bych chtěl poprosit, jestli by bylo možné dohledat, kdy došlo a jakým způsobem došlo, ke změně územního plánu na to současné využití, protože to byly původně části dopravní plochy, ne na bydlení v bytových domech. Zároveň kdy a jestli tam došlo k prodeji pozemku ve vlastnictví města v minulosti tomu investorovi a za jakých podmínek, kdy k tomu došlo a za jaké ceny.

RNDr. Čeřovský -- myslím, že to patří do nových interpelací a bylo by potřeba to poslat písemně.

Ing. arch. Klápště -- dobře, dejme to jako novou interpelaci

Ing. Roubíček -- odpovíme písemně.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-1-1

USNESENÍ ZM/117/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací ze 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 22. dubna 2021

28) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Dotazy na primátora:

Ing. Macek -- pracovní jednání s p. Kašparem a p. Pytlounem, jednateli firmy Residenční s.r.o., a p. Rottou, jejich právním zástupcem, kam se jednání posunula.

RNDr. Čeřovský -- to bylo ještě před jednáním minulého zastupitelstva.

Ing. Macek -- a má to nějaký další vývoj?

RNDr. Čeřovský -- připravuje se materiál na jednání červnového zastupitelstva.

Ing. Macek -- on-line jednání Pracovních skupin k tvorbě ITI. Tam jsem dneska zaznamenal v monitoringu, že by mělo být alokováno asi 2 miliardy Kč na to území, tak jestli se tam něco zajímavého pro Jablonec vyvinulo?

RNDr. Čeřovský -- zatím se téměř vůbec nic konkrétně neví, ty termíny se neustále posouvají, měli bychom mít řídící výbor v červnu, uvidíme, jak to bude probíhat a jaké míry inflace budou upřesňovány. Je tam bohužel mnoho nejasností, u kterých jsme předpokládali, že do této doby budou zřejmé, ale nejsou. Možná to můžeme na příští zastupitelstvo dát, abyste viděli, v jaké fázi je ta situace.

Ing. Macek -- jednání s p. Fišerem, oblastním ředitelem pro východní Čechy společnosti Lesy ČR, s. p.

RNDr. Čeřovský -- měli jsme jednání i za účasti Městské policie, týká se to určitých projevů vandalství, bezdomovectví našich mladistvých v lesích v blízkosti přehrady, které jsou v majetku Lesy České republiky. Hledáme řešení, jak si vzájemně pomoci, jak to vyřešit, předcházet tomu. Domluvili jsme se, Lesy vytvoří nějaké cedule, jak se v lese chovat, jsou místa, kde jsou i ohořelé stromy. Lesy nemají personální ani legislativní možnosti, aby tam poslali nějakého strážce, na druhé straně Městská policie nemůže, když to je v majetku Lesů, na místě někoho pokutovat.

Dotazy na Mgr. Mánka:

Ing. Macek -- jednání o problematické mládeži s řediteli PČR a MP a sociálními pracovníky.

Mgr. Mánek -- vývoj to má celkem zásadní, bavili jsme se o represivních věcech a preventivních. Ty preventivní jsou na delší dobu, v tuhle chvíli ale svoláváme další jednání, které bude s poskytovateli sociálních služeb k této věci, abychom řešili jak nízkoprahovou tak preventivní záležitost. Policie ČR zvýší hlídkovou činnost a poslední věc byla, že Policie ČR řešila činnost represivní, jak nějakým způsobem nabourat jednání těch skupin a jednoduše řečeno jejich rozprášení. Už jenom přítomnost policie a hlídková činnost může zajistit, že je z té lokality vytlačí. Potom jsme řešili věc na úřadě, aby přestupkové oddělení případně volilo tvrdší formu těch trestů v rámci nějakých finančních záležitostí, pokud je něco porušováno. Zároveň teď, v tuhle chvíli, řešíme spolu s kolegy, do jaké míry komise prevence kriminality bude schopna řešit určitý dotační titul, který by nám preventivně pomohl. Řešíme případné navýšení počtu jakýchsi asistentů prevence kriminality, ať už v gesci Městské policie nebo případně v gesci úřadu. Situace vygradovala v souvislosti s covidem a s tím, že byly zavřené školy, ty děti neměly co dělat a hledaly, bohužel, toto řekněme patologické trávení volného času. Souvisí to s jednáním pana primátora, bylo potřeba s těmi Lesy ČR projednat tu záležitost případného úklidu.

Ing. Macek -- ono to má souvislost s jednorázovým úklidem, ale tam je hlavně problém, že když se to děje opakovaně, tak ten úklid tam zastávají dobrovolníci, kteří tam bydlí a chodí tam. Lidé si stěžovali, že v podstatě v té lokalitě není ani koš, aby to lidi, pokud jdou okolo, měli kam vyhodit.

Mgr. Mánek -- o té aktivitě dobrovolníků z té lokality víme, tady v tomhle případě byli rychlejší než my a když to prošlo sociální síti, tak na to reagovali ti aktivní obyvatelé a šli to tam vlastně částečně uklidit před námi. To rodinné prostředí asi úplně není ideální a nedává to kontrolu a těm dětem nedává ten správný směr. Tady zrovna ten alkohol a všechno okolo začalo být velmi zásadní a není to jen o bezdomovcích, ale tam se fakt ta mládež začala shlukovat a začala tvrdě popíjet

Ing. Macek -- je to tradiční místo, kde se to třeba 10-15 let dělalo zpátky, opakuje se to neustále dokola, nad tou skalkou. Měl bych ještě dotaz - co se týká očkovacího centra tak se chci zeptat pana Mánka, případně jestli to může doplnit ředitel nemocnice pan Němeček, na jaké kapacitě se teď pohybujeme? Je tam ještě nějaká volná kapacita?

Druhý dotaz mám na téma Srnčí důl a jeho oživení.

Mgr. Mánek -- v rámci čísel, teď úplně aktuálních z toho jednání vyplývá, že teď jsme na kapacitě zhruba 800 očkovaných denně, vakcíny chodí pravidelně. Jsme na tom relativně dobře, ale samozřejmě s otevřením věkových skupin a druhými dávkami, teď v tuto chvíli ta kapacita pro příští týden je zhruba 1500 prvních dávek za celý týden, tzn. ostatní očkovaní budou v druhé dávce. Příští týden by se to mělo uvolnit a čekatelé by měli získat relativně snadno termín. Co se týká Srnčího dolu, tak byla uklizena lokalita v rámci městských pozemků, za což je potřeba poděkovat jak pracovníkům VPP, tak i pracovníkům úřadu a samozřejmě těm, kteří se na tom dál podíleli. Byli to lidé, kteří nám pomáhají v rámci realizace s discgolfovým hřištěm. Chtěli bychom to tam tímto způsobem a veřejným sportováním oživit. Spolupracujeme na tom s tou discgolfovou komunitou, s atlety a se SPORTem s.r.o.

Ing. Macek -- takže co se týká té vakcinace, není to tak, že by byla nějak výrazně nevyužitá kapacita očkovacího centra? Zaslechl jsem, že je z poloviny nevyužitá.

Mgr. Mánek -- v tuhle chvíli naše očkovací centrum by mělo možnost očkovat nějakých 1000 až 1200 očkovaných denně, ale těch 800 je ideální z pohledu ekonomiky a pohybujeme se v tuto chvíli bez problémů v zelených číslech. Když to budeme brát ze strany těch lidí, což je pro mě zásadnější, tak v tuto chvíli před závorou byla informace, že zhruba dva a půl tisíce lidí čeká na termín. Nemocnice musí k rezervaci vyzvat zhruba, když potřebuje nabrat 1000 lidí na očkování, asi 1600 lidí. Tak by měli příští týden získat ten termín pro očkování prakticky všichni čekatelé, kteří byli registrovaní. S kapacitou by podle mě v tuto chvíli žádný problém být neměl.

MUDr. Němeček -- je to tak, jak říkal pan Mánek.

RNDr. Čeřovský -- teď končí to 3týdenni období, kdy jsme podávali pouze první dávky a v pondělí začne období, kdy už budeme muset přeočkovat 2. dávky, takže ta kapacita pro ty s první dávkou klesne, i když stoupá počet dodávaných dávek. Ti, kteří jsou před závorou, tak všichni by měli být příští týden proočkováni, nicméně se otevírá další věková skupina, takže těch čekajících před závorou zase přibyde.

Paní Höferová -- jednání ohledně střediska výchovné péče.

Mgr. Mánek -- jednání bylo už několik a hledali jsme řešení pro ambulantní formu střediska výchovné péče v Jablonci, což je služba, po které je tady poptávka. Máme možnost získat pro Jablonec určité úvazky a musíme najít místo. Máme vytipováno místo na učilišti ve Smetanově ulici. Není to objekt města, ale zase na druhou stranu z hlediska klientely je to úplně ideální varianta, protože ty děti mohou přijet i jednotlivě. Pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum popřípadě právě středisko výchovné péče si v budoucnu mohou předávat podle potřeby klienty a na jednom místě je to ideální. Proběhne následné jednání s krajem, v rámci případného spolufinancování, něco by mělo jít za městem z nějaké části a věřím tomu, že i kraj se k tomu nějakým způsobem přihlásí, vzhledem k tomu, že ten objekt je jeho.

Dotazy na Ing. Roubíčka:

MgA. Chuchlík -- mám dva dotazy, které spolu trošku minimálně lokalitou souvisí, jsou psané hned za sebou a je možné, že časově spadají do období těsně před minulým zastupitelstvem. Jednání umístění základny vodní záchranné služby, chtěl bych se zeptat na stav aktuální přípravy a druhý je výrobní výbor zázemí jablonecké přehrady, což předpokládám, že bude s autory vzešlými z výtvarné soutěže.

Ing. Roubíček -- jednání základny vodní záchranné služby bylo o tom, aby vešli do kontaktu se studiem Raketoplán, který připravuje studii této základny, jako podklad pro schválení Povodím Labe a mohli bychom postoupit k dalšímu stupni projektové dokumentace. Zítra odpoledne máme sraz s Raketoplánem a budeme podepisovat smlouvu, kde je i tento harmonogram. Dále -- výrobní výbor jablonecké přehrady se opakovaně schází, naposled včera. Ty tři lokality se nějakým způsobem zpracovávají.

U prutu už si není problém, uzavřela se fáze studie s vítěznými autory, takže budeme postupovat do dalších stupňů projektové dokumentace, že se tam zapojí už ta jednotlivá řemesla. U části oblasti, které říkáme pracovně Jih, tak tam už taky je úplná shoda a takže se to taky posouvá. I v oblasti Sever neboli pod Povodím Labe v oblasti základny máme také shodu, jak by to mělo vypadat, až na nějaké drobné detaily. V tuto chvíli se tam řeší ty kroky, které jsem už avizoval po jednání s Povodím Labe. V současnosti vyrostly dva stánky u cesty mezi Povodím Labe a cestou, která vede směrem na Sluneční lázně, je to na pozemcích Povodí Labe a byla dohoda, že to je pro letošek a pokud ke změně dojde, tak to budeme upravovat jako město, aby tento způsob služby byl řešen trochu jinak.

MgA. Chuchlík -- k Vodní záchranné službě -- zaznamenal jsem určitý nesoulad mezi požadavky zástupců záchranné služby a tím původním návrhem od Raketoplánu. Došlo k nějakému smíření případně k nějakému konsensu?

Ing. Roubíček -- nesoulad vyplynul z toho, že návrh umístění, který šel jako podklad pro jednání s Povodím Labe, byl trochu ořezán, ale spíše výškově. Pak následovala další jednání, kde jsme si to vysvětlili a hned následující den vešli v kontakt se studiem Raketoplán.

Ing. Macek -- mám asi 3 dotazy, jeden se týká jednání se starostou Rádla, ohledně zásad územního rozvoje a územního plánu Rádla, předpokládám, že se dotýká západního obchvatu.

Ing. Roubíček -- pouze informativní schůzka o tom, že zásady územního rozvoje Libereckého kraje byly schváleny, a že budou promítnuty a schváleny i do podnětu změny číslo 8 územního plánu Jablonce nad Nisou. Požádal jsem ho, aby v tomto duchu konal patřičné kroky ke změně územního plánu Rádla.

Ing. Macek -- místní šetření ohledně kompostéru ve Mšeně. Prý došlo k nějaké nevoli ohledně umístění kompostéru na pozemku katolické církve, a že byly z toho pozemku odstraněny.

Ing. Roubíček -- byl jsem přizván k tomuto místnímu šetření, i když to spadá pod odpadové hospodářství do gesce kolegy Kouřila. Jednání bylo iniciováno osadním výborem i za účasti zástupců katolické církve. Závěr z něho byl, že se jim to stávající umístění nelíbí, a že se má hledat nové místo pro umístění. Mám za to, že už to bylo i dokonce realizováno.

Ing. Kouřil -- na žádost osadního výboru jsme absolvovali toto šetření, kdy tam byl pilotně umístěn komunitní kompostér. Vzhledem k charakteru těchto kompostérů,

není to úplně stabilní řešení, tak i k tomu technickému řešení byla poznámka, aby budoucí kompostéry byly stabilnější a spolehlivější čili i dražší. V tomto roce budou tyto kompostéry umístěny na šesti místech a tady z toho místa jsme se rozhodli ho vymístit, majitelé pozemků s tím měli jakýsi problém.

Ing. Macek -- tady máme poznámku o tom, že v Jablonci máme hodně divokých prasat v Srnčím dole, tak jsem se chtěl zeptat, jak se tento problém vyřešil?

Ing. Roubíček -- problém se ještě nevyřešil a pracuje se na tom, aby byl vyřešen. Opět to bylo společné jednání za účasti kolegy Kouřila. Opravdu divoká prasata se celoevropsky přemnožila, i v České republice a začínají způsobovat škody nejen na území Srnčího dolu, ale už i mezi panelovými domy na Žižkově vrchu, dokonce teď už vyrazili na Horní Proseč mezi domy. Hledal jsem ve spolupráci s myslivci z Rádla postup a možnost, jak jejich stav snížit, aniž by se ohrozil jakýkoliv obyvatel nebo návštěvníci lesa. Mělo by to vyvrcholit buď jedním, nebo sérií odstřelů, které budou mít nějaká pevná pravidla.

Ing. arch. Klápště -- jednání ohledně regulačního plánu Horní Proseč, jak to tam vypadá s posunem a termínově do budoucna?

Ing. Roubíček -- došlo k významného posunu, a to myslím kvalitativně i v jeho zpracování, kdy za významné pomoci asistence arch. Vacka, byla zapojena externí firma,

za prostředky investora, která to uchopila s větším nadhledem, přišla s návrhem. Zástupce investorů tím oslovila, a oni teď pokračují v jednáních mezi sebou s tím, že dotáhnou ten výstup do nějakého konce.

Ing. arch. Klápště -- já jsem nemyslel přesné datum, jenom jestli z toho plyne posun a třeba by to mohlo jít v září do výboru.

Ing. Roubíček -- myslím si, že to určitě dřív nebude, probíhají mezi nimi jednání, kdy ne všechny výstupy se ke mě dostanou.

Ing. arch. Klápště -- co je to za firmu?

Ing. Roubíček -- jméno Vám teď z hlavy neřeknu, až to zjistím, dám Vám vědět.

Dotazy na Ing. Kouřila:

Ing. Macek -- jednání s generálním ředitelem Povodí Labe, čeho se týkalo?

Ing. Kouřil -- byl tam pan primátor, pan náměstek Roubíček a já, a jednalo se o součinnost mezi městem a Povodím Labe v rámci, jak toho projektu budování zázemí nových objektů kolem přehrady, tak nějaké další součinnosti v dalších věcech, které potřebujeme s Povodím Labe dotáhnout.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-1-0

USNESENÍ ZM/118/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora města a jeho náměstků v období od 10. dubna do 7. května 2021.

29) Výkup nemovitostí - Info "V" - na stůl

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- už jsme tento bod zde několikrát měli, takže se to opakuje, nezbývá nám nic jiného, než to předložit opět. Jedná se o pozemky nebo část pozemků v bezprostřední blízkosti budovy na Petříně. Ze strany státu to je opakovaně nabízeno a cena se o něco málo snižuje, ale usnesení je navrženo a v tomto duchu předloženo

MgA. Chuchlík -- zopakuji to, co jsem řekl, když to bylo předkládáno už několikrát, že bychom o pozemky v bezprostředním blízkosti Petřína měli jako město usilovat, takže tento bod, tak, jak je navržen v nesouhlasu, nemohu podpořit.

Návrh usnesení byl schválen 18-5-5-0

USNESENÍ ZM/119/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

n e s c h v a l u j e

výkup p.p.č. 969/3 o výměře 466 m2a p.p.č. 969/4 o výměře 495 m2 v k.ú. Vrkoslavice, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha. Důvodem je nepotřebnost pozemků.

30) Podpora Státu Izrael - vyvěšení vlajky - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- dostal jsem podnět a podle mě nikdo jiný, kdo by se měl vyjádřit k jakémkoliv podnětu tohoto typu není způsobilý, než zastupitelstvo města, proto vám to takto předkládám ve variantách.

Ing. Matek -- já tento bod nepodpořím, budu dokonce proti. Chápu tuto iniciativu, Česká republika je dlouhodobě na straně státu Izrael, s tím souhlasím. Uznávám právo každé suverénní země na obranu svého území, nicméně je to několikátý konflikt za poslední roky mezi Palestinou a jím podporovanými teroristickými organizacemi a státem Izrael. Zarazila mě například včera zpráva Červeného kříže, která na straně Palestiny, od začátku tohoto konfliktu eviduje více jak 60 mrtvých dětí. Na straně Izraele je těch mrtvých dětí 12. Každý život v tomto konfliktu je tragický, nicméně bombardovat těžkými zbraněmi území, které je zastavěno, je považováno dle Ženevské konvence za válečný zločin. Nechci být arbitrem ani soudcem, nejsem geopolitik, ale myslím si, že vyvěšení vlajky je teď zbytečné PR gesto. Podporu státu Izrael už vyjádřilo ministerstvo zahraničí i česká vláda.

Paní Baláková -- souhlasím s panem Matkem. Palestinu i Izrael jsem navštívila a to, co slyšíme v médiích je černobílé. Historicky Palestina Izrael na své území pustila, Izrael dělá Palestině spoustu sankcí, to jsme se opravdu dozvěděli od místních obyvatel, že je usurpuje na elektřině, vodě, plynu. Já jsem zásadně proti tomu vlajku vyvěšovat a budu hlasovat proti.

Mgr. Opatrný -- podnětem k projednání tohoto bodu byla výzva Meziparlamentní skupiny přátel Česká republika, výzvu zaštítila paní poslankyně za ODS Jana Černochová. Uvádím to proto, že nejde o spontánní občanský aktivismus, ale jedná se v tomto případě o čin politický. Text dokumentu je jednostranný a vyzývá k jednoznačné podpoře jedné ze stran konfliktu. Příznačné pro texty je, že postrádá klíčové slovo, o které tu má jít, v textu totiž chybí slovo mír. Představa, že bezvýhradná podpora jedné z válčících stran dlouholetého konfliktu, nám přinese mír, je mylná a definitivně nás odvádí od cíle, který musíme nejen na tomto území posilovat. Spor trvá od roku 1948, je zatížen více než 120 tisíci mrtvých, stovkami tisíc zraněných a ještě většího počtu uprchlíků. Tato čísla v sobě skrývají stovky tisíc lidských tragédií a bezpráví na obou stranách. Proto se domnívám, že jestliže máme nějakou vlajku vyvěšovat, pak to musí být vlajka, která symbolizuje mír.

Ing. arch. Klápště -- většina věcí, co jsem chtěl říci, zde již padla. Mě se taky nelíbí vyjádření podpory přihlášením se k jedné ze stran, protože za desetiletí toho konfliktu, se vlastně už nedá říct, že by jedna z těch stran byla vysloveně dobrá a druhá špatná. Na každé straně jsou extremisté, kteří páchají teroristické činy, ať jsou to aktuální činy Hamásu nebo sionistický terorismus. Cesta k míru povede jenom složitým vyjednáváním a nějakou mírou odpuštění, jako to bylo třeba v severním Irsku. Přijde mi, že by svět měl spíš podporovat tu snahu o dohodu a ne podporovat eskalaci formou podpory jedné strany.

Ing. Macek -- chtěl bych podpořit všechny předřečníky, nebudu tady opakovat nebo doplňovat nic dalšího. Pošlu zastupitelům zajímavý podcast, který se věnuje tomuto tématu a aktuální situaci. Myslím si, že je to absolutní nesmysl, tu vlajku vyvěšovat

Mgr. Tulpa -- nebudu si v této chvíli hrát na to, že bych byl rád, abychom tu vlajku vyvěsili. Mám k tomu spoustu důvodů, za prvé tu část historickou -- pročetl jsem si poměrně hodně informací. Stát Izrael byl definován po válce jako samostatné území a všichni mu tu zelenou dali. Získal území agresivními kroky, ale nikdo neví, čím byly vyvolány. Před třemi týdny se vrátila moje dcera z 1,5letého pobytu v Izraeli. Zásadní doktrína číslo 1, po roce 2000, je ta, že Izrael nikdy neútočí první, ale vrací úder s drtivou přesností. Ano, jde o zabíjení lidí, to je to, co mi taky vadí, bohužel problematika Jeruzaléma a kolem celého toho uměle vyčleněného území, je velmi citlivá a složitá. Palestina jako taková, nikdy nezískala od světa právo na vlastní stát, z čehož viním OSN, ale vidíte, jaké jsou na to různé pohledy. Mám velký problém s vyvěšováním všech vlajek, počínaje Baskickem, začínaje Kurdy, přejdeme k Tibetu, můžeme se vrátit k Palestině, či k situaci, která byla před x lety v afrických zemích. To bychom se museli dohodnout, že necháme vyrobit duhovou vlajku a vždycky, když se objeví nějaký konflikt, tak vlajku vyvěsíme. V současné době se Izrael tvrdě brání agresi, vyvolané z pásma Gazy. Přestože jsem odpůrcem vyvěšování vlajek, já bych se teď přidal k tomu, abychom nějakou solidaritu se státem, který má problémy v té oblasti, a teď pozor, historicky tam byl vždycky izraelský lid, židovský národ byl několikrát vyhnán z toho území a vrátil se tam různými cestami a nakonec oficiálně po 2. světové válce. Je to tak neskutečně složitý problém, že ho tady rozebírat, aniž bychom znali zásadní záležitosti hlavního procesu, tak je to velmi těžké rozhodovat z různých úhlu pohledu. Nikomu nic nevnucuji, já pro vyvěšení vlajky Izraele jsem a budu.

MUDr. Němeček -- naprosto souzním s tím, co teď řekl pan kolega Tulpa a jsem jednoznačně pro vyvěšení izraelské vlajky i když jsem nikdy předtím vyvěšování jakékoliv vlajky nepodporoval.

Mgr. Švarc -- jsem rád za to, co řekl pan Tulpa, vyjádřil můj názor. Ten konflikt se vleče po mnoho desítek let je to protkáno násilím po celé generace, ale za mě v současné chvíli -- ani jedna strana není jenom dobrá a druhá není jenom špatná, každý si nese svůj díl viny. Vnímám to tak, že každý stát má právo bránit své území, své občany a myslím si, že symbolicky podpořit Izrael v této nelehké době vyvěšením vlajky bychom měli.

Ing. Macek -- chtěl bych vědět, pokud by se ta situace obrátila a Izrael by zaútočil první, komu bychom vyjadřovali potom solidaritu, jakou vlajku bychom potom vyvěšovali?

RNDr. Čeřovský -- na to asi těžko bude někdo pane Macku odpovídat.

Mgr. Pastuchová -- také podpořím vyvěšení, protože jednak jsem již 3 roky ve skupině přátel Izraele, takže mám tu možnost každý měsíc se setkat i s panem velvyslancem, a tu situaci sleduji, tu deklaraci paní poslankyně Černochové jsem také odsouhlasila, takže já budu hlasovat pro

Ing. Matek -- já jsem záměrně tu svoji argumentaci v úvodu směřoval velice neutrálně, nikdo nezpochybňuje právo země bránit si své území, ale jestliže je na jedné straně konfliktu 60 mrtvých dětí, tak vyvěšování vlajky se k tomuto víceméně hlásíme také.

Mě by zajímalo jestli ......protože jsem nikde nenašel, že by izraelský stát ve svých městech vyvěšoval české vlajky, když přišlo zjištění našich tajných služeb o útoku ruské federace na sklad ve Vrběticích, kde zemřeli dva naši občané.

Mgr. Švarc -- motat vyvěšení izraelské vlajky s nepotvrzeným útokem ruské federace.... Vyčkejme na probíhající trestní řízení a myslím, že se tady motáme v začarovaném kruhu a nikam to nesměřuje. Pojďme hlasovat, ukončeme to a vyjádřeme svůj názor hlasováním.

RNDr. Čeřovský -- mám to brát tak, že navrhujete ukončení diskuze?

Mgr. Švarc -- ano, navrhuji ukončení diskuze a přejít k hlasování.

RNDr. Čeřovský -- je přihlášen pan Chuchlík a poté budeme hlasovat.

MgA. Chuchlík -- už víceméně nemám co dodat, akorát je to bod, ke kterému se špatně mlčí, přestože si myslím, že bychom ho na půdě komunální politiky asi řešit neměli.

Mám v Izraeli několik velmi dobrých přátel, a přesto z těch důvodů, které tu zazněly hlavně v úvodu diskuze, tento bod nemůžu podpořit.

Hlasování o podbodu A 19-1-8-0

Hlasování o podbodu B, Varianta I. 14-9-5-0

Nebyl schválen

Hlasování o podbodu C, Varianta II. 11-10-7-0

Nebyl schválen

Vzhledem k tomu, že podbody B a C nebyly schváleny, primátor města RNDr. Čeřovský svolal předsedy klubů na dohodovací řízení. Ing. arch. Klápště vyjádřil názor, že dohodovací řízení není v tomto případě potřeba svolávat. Proběhla krátká diskuze, primátor si vyžádal i potvrzení od tajemníka úřadu JUDr. Řeháčka, zda dle Jednacího řádu zastupitelstva, se dohodovací řízení má konat, což on potvrdil.

Proběhlo dohodovací řízení 16,37 -16,41.

RNDr. Čeřovský -- výstupem dohodovací řízení je, že jsme se dohodli, že k tomuto již nebudeme žádný návrh usnesení hlasovat, a ukončíme tento bod odsouhlasením bere na vědomí.

Upravený návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/N 3210

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

žádost poslance Parlamentu ČR a člena Meziparlamentní skupiny přátel Česká republika -- Izrael, Ing. Petra Beitla, o vyvěšení izraelské vlajky na budově jablonecké radnice jako výraz podpory a solidarity se Státem Izrael

31) Nové interpelace

MgA. Chuchlík -- mám dotaz na pana Roubíčka, jaký je vývoj projektu skateparku klidně to může být písemně

RNDr. Čeřovský -- doporučoval bych kolegové, aby interpelace byly písemně, protože asi ty ústní pravděpodobně nevyčerpají tu plnou škálu, aby to nebylo následně pak opakované.

Ing. Roubíček -- zareaguji, je to velice jednoduché. Dnes jsme obdrželi ukončenou studii, jak by ten skatepark měl vypadat. Vzniklo to i na základě požadavků místní komunity v čele s panem Valešem. Předpokládám, že příští týden se ta studie uzavře, posuneme to do dalších stupňů projektové dokumentace.

MgA. Chuchlík -- další interpelace se týká dětského dopravního hřiště, nevím, úplně přesně na koho ji adresovat, pravděpodobně na Vás pane primátore, protože pokud se nepletu, tak dětské dopravní hřiště je ve správě Městské policie. Teď, jak byly zavřené školy v rámci covidu, tak se tam toho mnoho nedělo a v odpoledních hodinách nebo o prázdninách bývá zamčené a nikdo ho nemůže využívat. V době našeho působení ve vedení města jsem se o to zajímal, a tehdy mi bylo odpovězeno, že tam musí probíhat trvalá kontrola, musí tam vždy sedět člověk, který dohlíží na to, že se nic neničí.

Chtěl jsem se zeptat, jestli by nebylo možné, vytvořit takový režim, jako třeba fungoval ve skateparku, že byl člověk který, to ráno otevřel a večer zavřel. Nemohlo by stejným způsobem fungovat i dopravní hřiště?

RNDr. Čeřovský -- teď nebudu odpovídat, projednám to s panem Švarcem. Myslím si, že to je dobrá myšlenka a pokusíme se najít řešení, které by mohlo úplně nebo částečně ty prostory pro děti otevřít, aby byly dispozici a nebylo to ničené.

Ing. Macek -- mám tady interpelaci na pana Kouřila. Jedná se o pozemek nad tenis sqash centrem, o tu běžeckou trať, která směřuje nahoru na Kolečko. Byly udělány nějaké terénní úpravy, bylo to tam srovnáno, jsou tam nějaké opatření proti stékání vody a za tu dobu co tam bylo úprava udělaná, tak tam došlo k poměrně výrazné erozi a jsou tam obnažené takové plastové pásy, které měly ten svah držet pohromadě. Myslím si, že by stálo za to, aby došlo nějaké údržbě a opravě toho svahu, protože to tam nevypadá pěkně a přestává to plnit tu svoji funkci.

Ing. arch. Klápště -- svoji interpelaci jsem poslal písemně.

Ing. Matek -- mám interpelaci na základě projednávaného předchozího bodu a poslal jsem to písemně.

Ing. Macek -- ještě mám jeden dotaz, a to bude asi směřovat na pana primátora a pana Řeháčka, a týká se to do budoucna zakotvení dálkového jednání komisí a výborů zastupitelstva. Bude k tomu zpracování nějaký materiál, bude se zpracovávat nějaká změna jednacího řádu, ať už zastupitelstva, výborů a komisí?

JUDr. Řeháček -- my jsme se o tom tady bavili posledně, já počítám s tím, že jakmile bude účinná novela zákona o obcích, krajích a hlavním městě Praze, že bychom tady otevřeli diskuzi, jaký názor na to máte, jako členové zastupitelstva. Zatím předpokládám, podle toho, jak hojně je využíváno dálkové připojení, že nějaká snaha o zachování té možnosti bude. Jakmile by toto bylo přijato pro jednání orgánů města v jednacích řádech, pak by asi analogicky potom bylo velmi dobré, se zabývat i myšlenkou, aby to mohlo fungovat i v případě komisí a výborů. Nechávám na zvážení, jestli generálně nebo ad hoc pro případy nemocí členů těch orgánů nebo pracovně vytížených mimo Jablonec.

Mgr. Tejmlová -- chtěla poprosit o informaci, jestli jsou legální plachty, které jsou teď na různých místech vyvěšené i na městských majetcích, jako například na křižovatce Palackého, je tam plachta, která propaguje koncerty na Prosečské chatě. Jsem ráda, že znovu budou koncerty, ale zrovna na tom místě mi to nepřijde úplně vhodné a vlastně ani nevím, za jakých podmínek město takovéhle prostory pronajímá.

32) Rozprava -- diskuze

Ing. Matek -- obrátilo se na mě několik občanů ohledně nového dopravního značení v ulici Kubálková, je to nově zjednosměrněno. Problematiku aut v centru, nedodržování rychlosti a pravidel tu řešíme dlouhodobě, víme, jak to tady probíhá zejména s rozvozem jídel a s auty taxislužeb. Z hlediska dopravních předpisů je to obytná zóna, tím by tam měla být omezená rychlost na 20 km, ale třeba dnes jsem tam viděl dvě auta, která to jednoznačně nedodržela. Nedalo by se s tím udělat něco víc tak, aby tam ta bezpečnost byla, jsou tam zubařské ordinace, je tam škola.

Mgr. Švarc -- ten problém je tady nově, víme o něm, jako Městská policie jsme ještě připomínkovali doplnění stávajícího dopravního značení o nějaké značky, které budou avizovat omezení před tím samotným vjezdem, protože pak dochází k tomu, co tady popisoval pan Matek, lidi tam vjeli a nevěděli, jak vyjet a podobně. Dnes byl na místě náš velitel dopravky s pracovnicí dopravního oddělení magistrátu, v současné době se dopravní značení a ta situace na základě těch poznatků přehodnocuje. Uvolnili jsme na to včera dvě hlídky, dnes jednu, které se tomu věnovaly. Víme, že to je problém, řešíme to a řešit to budeme.

RNDr. Čeřovský -- to byl dotaz na obytnou zónu, kde je podle vyhlášky povolená rychlost 20 km, ale pokud já si pamatuji, tak Městská policie může měřit rychlost jenom tam, kde je to povolené Policií České republiky, a to pravděpodobně ty zóny asi nejsou.

Mgr. Švarc -- ano, je to jedno z míst, kde jsme chtěli měřit, ale narazili jsme na rozhodnutí Policie České republiky, která má od ledna tohoto roku nové nařízení policejního prezidia. Nám jsou určovány místa pro měření strážníky Městských policií striktně pouze v úsecích, kde dochází ve zvýšené míře k dopravním nehodám se závažnými následky, jako je zranění, smrt. Tyto nehody jsou v přímé souvislosti s dlouhodobým a výrazným překračováním rychlosti. Toto místo bohužel tyto požadavky policejního prezidia nesplňuje, takže Policie České republiky na tomto místě neumožní měřit.

Ing. Matek -- mám další podnět, co se týká veřejných toalet u přehrady. Vím, že je to dlouhodobý problém, nicméně v rozpočtu je částka, kterou město dává Technickým službám a dokonce i ti stánkaři si na to přispívají. Ta situace je tam dlouhodobě špatná. Nedalo by se s tím něco udělat?

RNDr. Čeřovský -- asi to spadá spíše do interpelací, ale ten podnět je logický, určitě se na to podíváme, jak to funguje.

Mgr. Šída -- mám dopravní podnět, který se týká ulice Generála Mrázka, kde je teď uzavírka směrem dolů a zároveň je nahoru k soudu zobousměrněna. Začínají tam jezdit první auta směrem zespoda nahoru a jezdí poměrně rychle. Můj podnět zní, zda by tam také nemohlo dojít k omezení rychlosti, případně, zda by tam nemohla být aspoň umístěna nahoře u soudu značka, která upozorní chodce na to, že provoz je obousměrný. A druhá věc je, že jsem se tam včera snažil v rámci svého podnikání, které tam mám, vyložit zboží a byl jsem okamžitě po několika vteřinách kontaktován příslušníkem Městské policie s tím, že mám okamžitě odjet, jinak dostanu pokutu. Tak jsem se chtěl zeptat, zda by nemohlo být nějaké opatření ve smyslu toho, aby aspoň ti, co tam mají svoje podnikání, tam mohli na 10, na 15 minut zastavit a normálním způsobem dál fungovat.

Mgr. Švarc -- se strážníky hovořím, aby k tomu přistupovali citlivě, my to máme zatím nastavené právě ve formě domluv, protože ta situace je nová. Nicméně musím tady připomenout, že ti strážnici konají pouze to, co jim ukládá zákon a oni nedělají nic jiného, než vymáhají to stávající dopravní značení. Strážník se dostává do situace, že nemůže přehlédnout nebo odpustit někomu přestupek, musí jednat. Nicméně tento problém předneseme, aby bylo doplněno to dopravní značení právě o dopravní obsluhu, jak pro lidi, kteří tam jsou jako rezidenti, tak ti, co tam mají provozovnu.

Ing. Macek -- chci zeptat pan náměstka Kouřila, co se týká rekonstrukcí bytu, obrátil se na mě menší živnostník, kterého zaujalo, jakým způsobem bude město zadávat zakázky na rekonstrukce bytu. Na finančním výboru padl podnět, že by vlastně to mělo být bráno jako vyšší zakázka nebo by to mělo být v nějakých logických celcích. Zároveň v měsíčníku padlo, že bychom chtěli ty zakázky dávat především místním živnostníkům a podnikatelům. Jak to vlastně jde dohromady, protože úplně nejsme schopni si vybírat, jestli někdo je místní, když musíme jednat podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ing. Kouřil -- tady jsme v režimu přímého zadání a na základě minimálně třech nabídek, ze kterých vybíráme tu nejvýhodnější, nejlepší a řeší to oddělení bytového hospodářství.

Oni ty firmy osloví, dostanou nabídky a vyberou z toho ty nejlepší s tím, že oni už mají také za ty léta zkušenosti, kdo odvedl jakou práci a tedy ta spolupráce s těmi místními firmami je již vyzkoušená. Samozřejmě se někdo další může přihlásit. Může to být i někdo z Liberce, ale nechtěli jsme to soutěžit jako 20 milionovou zakázku. Takto nám to právní oddělení a veřejných zakázek doporučilo.

Ing. Macek -- vy jste říkal, že ti, kteří nebudou osloveni, že se můžou zúčastnit. Jakým způsobem to bude administrováno, kde se to ti možní zájemci dozví, že zrovna toto je vypsáno?

Ing. Kouřil -- ať se obrátí na paní Jodasovou, vedoucí oddělení správy bytového hospodářství, ta to administruje.

Pan Janoušek -- rád upozornil, že se ke mně dostala informace, že vznikla petice v Nové Pasířské, kde se jim tři možná čtyři roky slibuje, že bude jednosměrná směrem od Vodní k Sadové a U Balvanu, a už je opět obousměrná, a lidem se to tam nelíbí.

Mgr. Tulpa -- ano, vzniká tam jakési referendum na to téma, ale referendum by mělo být většinové, slyšel jsem, že pokud ta většinová část bude prokazatelná, tak se ta jednosměrná ulice znovu zavede. Takže jsem to referendum potvrdil tím, že pomůžu, ale pokud se chceme se dívat na ten problém jenom úzce, tak je třeba si uvědomit, že třeba ta jednosměrná ulice jednoznačně násobí tlak výjezdu ze Sadové směrem do Havlíčkové, takže se nám přeskupuje to množství aut někam jinam. Ale obecně, ta jednosměrka je především bezpečnější.

Primátor města ukončil jednání ZM v 17,03 hod.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

ověřovatelé: Mgr. Jaroslav Šída, Ing. Miloš Vele

Vytvořeno 27.5.2021 10:29:56 | přečteno 318x | Petr Vitvar
load