Zápis 18.03.2021

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 18. března 2021 od 13,00 hodin

Přítomno: 30 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Jitka Baláková, Jan Polák

Zapsala: Jiřina Hartmanová

1. Zahájení

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský, zahájil 3. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ve 13,06 hod.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámili svoji účast tito zastupitelé:

Michaela Albrechtová

Jitka Baláková

Mgr. Jana Pastuchová – připojila se později

Bc. Martina Šípková

Mgr. Michaela Tejmlová LL.M.

Ing. Jarmila Valešová

MgA. Jakub Chuchlík

Pavel Janoušek

Petros Kalpakcis

Ing. arch. Petr Klápště

Ing. Štěpán Matek – zúčastnil se osobně

MUDr. Vít Němeček MBA

Mgr. Michal Švarc

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

MUDr. Michael Vraný – připojil se později

Mgr. Jan Zeman

Mgr. Pavel Žur

Na začátku jednání bylo online připojeno 15 zastupitelů, osobně jich bylo přítomno 11, celkem bylo přítomno 26 zastupitelů.

Dále primátor konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek. Oznámil, že z dnešního jednání je pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam a přímý videopřenos. Zvukový záznam bude se zápisem zveřejněn na webových stránkách města.

Při hlasování u jednotlivých bodů se primátor vždy dotázal online připojených zastupitelů, jak chtějí hlasovat, následně bylo jejich prohlášení, které zaznělo rovněž nahlas, zaznamenáno na hlasovacím zařízení.

Příchod Bc. Kroupa 13,05 hod.

Online se připojila Mgr. Pastuchová

2) Schválení programu

Primátor přečetl materiály dodané na stůl:

  • bod na stůl č. 5) Informace o aktuálním provozu městské hromadné dopravy

  • bod na stůl č.22) Terminál veřejné osobní dopravy – plánovaný postup realizace

  • doplnění důvodové zprávy u bodu č. 31) Změna Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města - prodeje pozemků

  • bod na stůl č. 37) Nominace místopředsedy ITI Liberec - Jablonec n. N.

  • bod na stůl č. 38) Základna Vodní záchranné služby ČČK, z.s.

  • změna usnesení a doplnění bodu č. 33) Smlouva o účelovém úvěru

  • vyjádření OV Mšeno a Ing. arch. Davida Pavlišty, městského architekta k bodu č. 7) Petice "Volnočasová louka, Pozemek 1450, Mšeno nad Nisou"

  • protinávrh Ing. arch. Klápštěho k bodu č. 7) Petice "Volnočasová louka, Pozemek 1450, Mšeno nad Nisou"

  • Výkaz práce ředitele Jablonecké dopravní a.s.

Časování bodů:

- bod č. 4) Aktualizace dokumentu Rámec udržitelné městské mobility Liberec –

Jablonec nad Nisou 2017 – 2023 je časovaný na 15,00

- bod č. 37) Nominace místopředsedy ITI Liberec - Jablonec n. N. je časovaný na 15,00

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

4) Aktualizace dokumentu Rámec udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023  čas 15,00 hod.

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

5) Informace o aktuálním provozu městské hromadné dopravy - na stůl

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

7) Petice "Volnočasová louka, Pozemek 1450, Mšeno nad Nisou" Info M

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

8) Peněžité dary

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

9) Přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

10) Podněty výborů - Kontrolní výbor

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

11) Poskytnutí individuální dotace - Potravinová banka Libereckého kraje, z.s.

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

12) Poskytnutí peněžitého daru - Nábytková banka Libereckého kraje, z.s.

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

13) Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na závazek veřejné služby na zajištění lékařské pohotovostní služby pro rok 2021

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

14) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou - CSS p. o.

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

15) Zrušení dotačního programu na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

16) Poskytnutí účelové dotace založené společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. na rok 2021

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

17) Program podpory výstavby technické infrastruktury 2020 - "info Š"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

18) Program podpory výstavby technické infrastruktury 2021

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

19) Program obnovy MPZ Jablonec nad Nisou 2021

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

20) Žádost o dotaci - hřiště ZŠ Arbesova - "info M"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

21) Terminál veřejné osobní dopravy - dodatek č.1 a dodatek č.2 Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

22) Terminál veřejné osobní dopravy – plánovaný postup realizace - na stůl

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

23) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

24) Převody pozemků - "Info K,N,P,Š,Ž"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

25) Výkupy nemovitostí - "Info C,V,N"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

26) Prodej nebytové jednotky - "Info M"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

27) Odkup technického zhodnocení areálu Střelnice-atletická hala, Sauna, Plavecký bazén

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

28) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2020

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

29) Fond na zlepšení úrovně bydlení 2020

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

30) Zápůjčka Nadace nemocnice - dod. č. 2

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

31) Změna Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města – prodeje pozemků

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

32) I. rozpočtová opatření 2021

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

33) Smlouva o účelovém úvěru

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

34) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

35) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

36) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

37) Nominace místopředsedy ITI Liberec - Jablonec n. N. , "na stůl" - čas po bodu č. 4

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

38) Základna Vodní záchranné služby ČČK, z.s. - na stůl

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

39) Nové interpelace

40) Rozprava – diskuze

Pan Polák – dávám protinávrh, aby byly body č. 35 a 36 zařazeny za bod č. 3.

Hlasování o protinávrhu pana Poláka 10-14-4-0

Nebyl přijat

Hlasování o původním návrhu programu 20-0-8-0

Program byl schválen

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

Primátor navrhl na ověřovatele zápisu zastupitele paní Jitku Balákovou a pana Jana Poláka. Návrhová komise byla navržena v tomto složení: předseda – Ing. Jakub Macek, členové – Jitka Baláková a Jan Polák, zapisovatelka Jiřina Hartmanová, pracovnice kanceláře tajemníka.

Návrh byl schválen 28-0-0-0

Bod č. 4) Aktualizace dokumentu Rámec udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023 je časován na 15,00 hod.

Přistoupilo se k projednávání bodu následujícího.

5) Informace o aktuálním provozu městské hromadné dopravy - na stůl

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Wejnar – informoval zastupitele o fungování městské hromadné dopravy, kterou provozuje nový dopravce. Konstatoval, že provoz je stabilizovaný, dopravce se zapojil do centrálního dispečinku Libereckého kraje, takže přestupní vazby jsou sledovány a nedochází již k výpadkům. Probíhá bezplatná výměna karet, upravili se některé časy na linkách dle podnětů cestujících. Viz zvukový záznam na webu města

Ing. Kouřil – jaká je vytíženost linky z autobusového nádraží k očkovacímu centru?

Ing. Wejnar – tato linka není provozována v systému MHD, je zajišťována na objednávku statutárního města Jablonec nad Nisou, interval je 60 minut. Vytíženost je v jednotkách cestujících na jeden spoj. O počtu přepravovaných osob je informován Mgr. Mánek, jsme připraveni reagovat podle vytíženosti očkovacího centra.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

USNESENÍ ZM/38/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

informace o aktuálním provozu městské hromadné dopravy

Příchod Ing. Matek 13,41 hod.

Online se připojil MUDr. Vraný

6) Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – okomentoval materiál dle důvodové zprávy a návrhu usnesení. Na jednání předsedů klubů Ing. arch. Klápště navrhl, aby se varianty hlasovaly v opačném pořadí, takže začneme hlasovat od varianty III.

Mgr. Šída – děkuji za písemné zpracování odpovědí na mé otázky, ale některé odpovědi nejsou odpověďmi na položené otázky a nevnášejí do problematiky úplně jasno. Nesdílím také názor, že množství předložených podkladů nám pomáhá ve výběru, abychom se přiklonili k jedné z variant. Chybí tam sumarizace všech podkladů a jednoznačný doporučující závěr. Za Piráty – naše stanovisko je neměnné – podporujeme variantu vlastního vnitřního dopravce ve formě Jablonecká dopravní a.s. Hlavním důvodem je legislativa Evropské unie ohledně emisních limitů a z ní vyplývající rizika. Myslím si, že i když tato legislativa v tuto chvíli není právně závazná, tak my se jí řídit musíme, protože závazná bude. Nelze spoléhat na to, že zadávací řízení vyhlásíme před platností a účinností, to je podle mě velmi nebezpečné. V tuto chvíli je problém v rozsahu této legislativy, nevíme, jaký dopad na nás bude mít, zda budeme muset pořizovat alternativní pohony na 20 či 30 nebo 40% vozového parku. Očekává se, že budeme muset efektivně reagovat, a proto si myslím, že nejlepší je varianta vlastního dopravce, která nám dává největší manévrovací prostor. Pokud zde dnes projde varianta externího dopravce, tak se přikláním k tomu, aby nebyla vázaná pouze na 30 dieselových autobusů, ale aby zohledňovala alternativní pohony a zohledňovala tu evropskou legislativu. Druhým důvodem je důvod ekologický. Můj pocit je takový, že Jablonec nad Nisou se z pohledu dopravy příliš ekologií nezabývá. Jeden z mých kolegů vypočítal, jaké množství emisí se v Jablonci nad Nisou vypustí do ovzduší – je to zhruba 745 tun oxidu uhelnatého, 29 tun uhlovodíku, 86 tun oxidu dusíku a 2 tuny jemných prachových částí. Abychom zabránili tomuto negativnímu stavu, musíme nakupovat adekvátní vozový park na alternativní pohony a budeme stavět infrastrukturu, která tomu odpovídá. To můžeme udělat pouze tím, že budeme mít kontrolu v podobě vlastního vnitřního dopravce. Myslím si, že infrastruktura, která se dá stavět na alternativních druzích pohonu, přináší nezávislost na dodávkách paliv. Třetím argumentem je, že varianta vnitřního vlastního dopravce vyšla ze všech variant nejlevněji.

Mgr. Tulpa – já osobně nemohu hlasovat pro variantu I.

MgA. Chuchlík – vyrozuměl jsem, že se v koalici preferuje vybrat jedno řešení na tomto zastupitelstvu, ne tak, jak bylo naznačeno na semináři – jednu variantu vyloučit a pokračovat dál v prověřování dvou. Pochopil jsem, že došlo k nějaké harmonizaci mezi starým dopravcem a novým externím dopravcem, takže se stanovisko klubu ANO a ODS kloní k externímu dopravci. Tak bych se zeptal zastánců této varianty, jak se řeší situace, kdy se v průběhu smlouvy ukáže, že se musí změnit podmínky. Mgr. Zeman několikrát citoval paragraf, který to umožňuje, nicméně v tu chvíli již nesoutěžíme na cenu a měníme podmínky.

RNDr. Čeřovský – jako předkladatel materiálu jsem sděloval, že jsem dostal úkol od zastupitelstva v listopadu 2020, že předložím všechny 3 varianty, a že předpokládám a pro město by to bylo dobré, aby zastupitelstvo dnes rozhodlo. Říkal jsem, že pokud se tak nestane, pochopitelně z toho vyplyne, že se o tom musí jednat dál a bude to předkládáno na další zastupitelstva. Od počátku jsem říkal, že nejzazší termín, pro jakoukoliv variantu, je podle mě takový, aby to bylo alespoň 20 měsíců. O tom, co jste říkal, že současný a minulý dopravce spolu kooperují – k tomu nemám co říci, nejsem o tom informován. Jak jste říkal, Mgr. Zeman i JUDr. Cák opravdu několikrát zmiňovali paragraf, který toto umožňuje, výjimky v případě veřejné zakázky by mohly být zakotveny do smlouvy, tak jsem to já, neprávník, pochopil.

Mgr. Opatrný – bod B1, varianta I. – v návrhu usnesení není doba, na kterou by kontrakt měl být schválen. Domnívám se, že musí být jednoznačně řečeno, o jaké době se bavíme, zda o době na 2roky, 5 let 10 let. V této době se chystají zásadní legislativní změny ve prospěch alternativních pohonů. I ve zprávě, která je časována na 15tou hodinu se zmiňují zásadní podpory a finance ze strany státu a vlád EU, které do této infrastruktury půjdou. V té zprávě se, pro ilustraci, hovoří o 470 milionech Euro na vybudování infrastruktury pro alternativní pohony. Uzavírat kontrakt s externím dopravcem na 10 let v době, kdy nevíme, o jaké peníze se můžeme tímto postupem připravit, by nebylo prozíravé.

RNDr. Čeřovský – není to záměr, že to tam není uvedeno, jako předkladatel pracuji s tím, co bylo ve všech finančních modelech, které byly na 10 let. Pokud se dostaneme k hlasování o této variantě, můžeme to tam doplnit, model je připraven na 10 let.

Ing. Matek – ustanovila se pracovní skupina, z opozice jsme se snažili do debaty konstruktivně přispět návrhy. Pracovní skupina si vyžádala doplňující materiály a snažila se získat analýzy k variantám vnitřního dopravce. Tyto varianty byly mnohem více rozpracovány než varianta externího dopravce. Pokud dnes zastupitelstvo schválí variantu externího dopravce, tak dle mého názoru celá procedura s pracovní skupinou byla zbytečná. Již v únoru na pracovní skupině jsem říkal, že pokud vládnoucí koalice v tom má jasno, a je zde větší preference varianty, ať už vlastního nebo externího dopravce….. Od začátku jsem cítil, že je zde větší preference externího dopravce, tak jsem nabádal, aby se to zmínilo rovnou a ušetříme si ten čas. Troufám si říci, že pokud bychom dnes vybrali variantu externího dopravce, tak to odporuje výstupu z pracovní skupiny a podstatné části důvodové zprávy.

RNDr. Čeřovský – věřte tomu, že alespoň za náš klub nebylo nic jasného, my jsme se s tím zabývali postupně tak, jak ty informace byly zpracovávané.

Mgr. Opatrný – za pirátský klub jasně zaznělo, jak budeme hlasovat a proč. děkuji Mgr. Tulpovi, že řekl, jak bude hlasovat. Poprosím někoho, kdo je přesvědčen o výhodnosti externího dopravce, aby tady shrnul, v čem spočívají výhody tohoto řešení.

Ing. Valešová – když jsem vstupovala do politiky, neměla jsem vyhraněný názor na dopravce, vnímala jsem argumenty pro i proti, nicméně naše zkušenosti mi daly najevo, že vnitřní dopravce je lepší volba. Když jsme nastoupili, měli jsme relativně krátký čas vyřešit dopravní situaci v Jablonci nad Nisou a výše ceny odpovídá našim vyjednávacím možnostem v dané chvíli, byly velice malé a cena byla vysoká. Následně proběhla soutěž na 10 letý kontrakt, kterou jsem podpořila, nicméně soutěž nedopadla dobře. Zase tady máme krátké období, kdy musíme tuto situaci znovu řešit. Po těchto zkušenostech se kloním k vnitřnímu dopravci.

Ing. Macek – padají zde různé výzvy a otázky, nedostáváme na ně žádné odpovědi. Mě zajímá, pokud by se zvolila cesta externího dopravce, jestli by mi třeba Mgr. Kučera mohl říci, v případě té vyhrazené změny a nutnosti přejít na vyšší podíl elektromobility, jakým způsobem by se ta vyhrazená změna řešila a jakým způsobem by se stanovovala cena dopravního výkonu.

Mgr. Kučera – co se týká vyhrazené změny závazku, která je zmíněna v § 100, odstavce 2 Zákona o zadávání veřejných zakázek, na to víceméně z části odpovídá. V zadávacích podmínkách vyhrazená změna, a následně ve smlouvě, je možná, pokud jsou ty podmínky jednoznačně vymezeny. JUDr. Cák nám již nějaký návrh usnesení do smlouvy zaslal, ať už by to bylo variantně, že by vozidla zajišťovalo město jako objednatel nebo sám dopravce. Konkrétně, jak řešit tu cenovou věc, Vám na to neodpovím, ale musely by tam být jasně nastavené technické požadavky na vozidla, za jakých podmínek by to bylo na základě výzvy objednavatele, že si vyhrazuje změnu závazku, kdyby to byla vozidla zajištěné objednavatelem nebo tím dopravcem, a pak samozřejmě mechanismus výpočtu ceny. Tohle všechno by bylo připraveno na základě nějakých odborných podkladů a odborníků na dopravu. Je to řešitelné, ale muselo by se to dopodrobna specifikovat.

Ing. Macek – bylo zde již jednou zmíněno Kladno, kde došlo k tomu, že vysoutěžili na všechny tři typy pohonu – diesel, CNG a elektro – nějakou cenu, která byla stanovena od začátku a na základě toho se pak provádí ty změny. V momentě, kdy k tomu dojde, po pěti letech, tak ta cena samozřejmě bude úplně někde jinde.

Mgr. Kučera – určitý model by to mohl být, nicméně jak jste řekl, v průběhu času se ceny vozidel mohou tak razantně změnit, že to je složité. Je to ale jedna z možností, kdy by se dalo jakoby předsoutěžit, kdy by se využilo vyhrazení změny závazku, kolik by byla cena výkonu při přechodu na elektro. Ještě pro pořádek – pokud mluvíme o Jablonecké dopravní a.s., tak to je vlastní dopravce, vnitřní dopravce je DPMLJ – pro účely tohoto zastupitelstva.

MgA. Chuchlík – děkuji za vysvětlení Mgr. Kučerovi, ale domnívám se, že tím odkryl úskalí, které tato varianta má – že se všechno musí specifikovat na začátku. Při našich pokusech dojít k přesnější představě o ceně na základě přesnějších parametrů dostáváme odpověď, že to teď nikdo říci neumí. Domnívám se, že to nikdo nebude umět říct do okamžiku formulace smlouvy. To je ten důvod, proč je vlastní dopravce lepším řešením. Mgr. Opatrný klad dotaz, na který zatím nikdo neodpověděl.

Mgr. Opatrný – dotaz byl, aby zastánci varianty externího dopravce jednoznačně řekli, v čem je to řešení pro město přínosné, v čem je výhodnější oproti ostatním variantám a jak budou ošetřeny legislativní změny. Domnívám se, že na tu třetí část Mgr. Kučera již odpověděl.

Mgr. Kučera – ohledně ceny – určitě to tam nějakým modelem jde zakotvit, aby se ceny pohybovaly v nějakých mantinelech. Dodám, že i když všichni chceme, aby se jezdilo na ekologičtější pohon, tak pokud bychom soutěž zahájili před účinností zákona, tak tam je přechodové ustanovení v §15, že se to nevztahuje na smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení, které bylo vyhlášeno před účinností toho zákona, což svým způsobem umožňuje právo volby toho objednatele a není pod kuratelou nařízení Evropské unie. K variantě externího dopravce – uzavře se smlouva a objednatel platí cenu dopravního výkonu a nemusí si zajišťovat svoje zázemí.

RNDr. Čeřovský – k dotazu Mgr. Opatrného – můj pohled je takový, že každý podle těch informací musí zvolit, která je důležitá.

Mgr. Zeman – proč si myslím, že bychom měli hlasovat pro externího dopravce – první část je finanční. Modelujeme-li průběh jednotlivých tří variant, tak finančně vychází externí dopravce nejvýhodněji z toho pohledu, že u své vlastní společnosti nám v porovnávané variantě chyběl nákup těch vozů. Jde o to, za kolik bychom byli schopni nakoupit autobusy, tam ta finanční zátěž pro město by byla výrazná. Druhá část finančních podmínek spočívá v tom, že jinak funguje společnost, která má stovky autobusů než ta, která jich má 30, to je malá firma. Všechny ty nákupy autobusů, servis aj. budou výrazně dražší pro menší firmu. Pak zde vidím důvody technicko-materiální. Přesvědčili jsme se, že když sem přišel nový dopravce, měli jsme velké obavy, zda bude schopen si zde vytvořit nějaké zázemí, mysleli jsme si, že díky tomu, že je zde BusLine spoustu let, bude to složité. Zjistili jsme, že externí dopravci uvažují lépe, jejich procesy jsou rychlejší a pružnější. I dopravce, který je zde na 2 roky má výborné zázemí, všechno si to dokázali vybudovat, přenesli sem nějaký management, který my nemáme. Třetí důležitá věc je firma a její řízení. Pokud budu mít firmu, která bude provozovat 30 autobusů, tak zaměstnance spočtu na prstech ruky, firma je malá, pružná, je to hodně závislé na lidech, kteří to budou dělat, nebude snadné je vybrat, bude to hodně osobní, nebude to snadné ji kontrolovat. K tomu, co říkala Ing. Valešová – když jsem se začal dopravou zabývat, bylo mi jasné, že to musí být náš vlastní dopravce. Za ten rok jsem si uvědomil, jak je těžké ty věci rozhýbat, je to velký závazek. Když to neděláte rutinně, denně a dvanáct hodin. Zastánci vnitřního dopravce by měli teď hned ukázat na management, který by to dělal, kdo by takovouto firmu postavil a řídil, i na úrovni kraje se ukazuje, že to není úplně jednoduché.

Ing. Matek – když se budeme opírat o materiál, který zde máme a nebudeme věštit z křišťálové koule, jak se nám zde vždycky říká – nebudou autobusy, nevíme, jaká bude legislativa Evropské unie, neumíme to vysoutěžit. Velice dobře si vzpomínám, když Mgr. Zeman chválil Jabloneckou dopravní a.s. jak skvěle vysoutěžila odbavovací systém a jak to byla jediná možnost a nejlepší, jak to udělat. Teď najednou na další soutěž na autobusy je Jablonecká dopravní a.s. malá a špatná. Dostali jsme návrh struktury společnosti Jablonecké dopravní a.s. – opět to bylo diskutováno na zastupitelstvu, v pracovní skupině. Dostali jsme zprávy, jakým způsobem by se JD okamžitě mohla pustit do práce, aby zajistila vlastní provoz. Teď to jsou jenom fakta, všechno, co jsme tady teď slyšeli, jsou jenom dohady. Já se snažím držet toho, co jsme dělali v pracovní skupině. Pokud dnes zvítězí externí dopravce, zasekneme jednou pro vždy vlastního dopravce, tak ne proto, že by to vlastní dopravce nezvládl nebo že by ta varianta nebyla realizovatelná, ale proto, že chybí nedostatek invence, odvahy a možná si chtějí odpovědné osoby ulehčit práci. Když tady všechno přepočítáváme na peníze, řešíme kilometry, dieselové autobusy, ale to, co říkala Ing. Valešová, že z hlediska dlouhodobé stability pro občany i pro samosprávu, ba po zkušenostech, které samospráva má, tak by byl vlastní dopravce nejlepší dlouhodobé řešení. Takže si zároveň tou investicí kupujeme nějaký komfort. Věřím tomu, že dvě volební období zpátky, kdy tehdejší zastupitelstvo řešilo 10 letý kontrakt s BusLine, tak podle mě nikoho nenapadlo – všichni si mysleli, že to je ta nejlepší a nejbezpečnější varianta – že tady budeme 2 roky řešit, jak se z tohoto dostaneme ven. Budu podporovat vlastního dopravce.

Pan Polák – vyjádřím se k příspěvku Mgr. Zemana, který je předseda představenstva Jablonecká dopravní a.s. – finanční důvody – z pracovní skupiny vyšlo jednoznačně, že vlastní dopravce je levnější. Mgr. Zeman to zpochybňuje tím, že tam není započítán nákup autobusů, v tom případě to tam měl započítat. Dobrá odpověď na spekulaci, že to může být všechno dražší, je to, co říkal Mgr. Opatrný – přečtěte si důvodovou zprávu v bodu č. 4, kterou jsme schválili – národní akční plán. Pardon, ono to je časované na 15,00 hod. Takže národní akční plán čisté mobility – tady se píše, že podpora na pořízení vozidel je alokována v hodnotě 4,3 miliardy Kč do roku 2023. Tzn., že pokud si ustanovíme vnitřního dopravce nebo vlastního dopravce města, můžeme získat daleko víc, bude to ještě levnější, než to, co vyšlo ve výstupu z pracovní skupiny a podpora budování neveřejné nabíjecí infrastruktury z Národního akčního plánu čisté mobility je 472 milionů euro, to je 11,8 miliardy Kč. O toto nás připravujeme tím, že budeme hlasovat pro externího dopravce a nabízíme tady ty dotace nějakému externímu dopravci. Důvod, který Mgr. Zeman zmiňuje je, že nebude snadné to dělat. No fajn, ať to nedělá, když chce mít ty věci snadné.

MgA. Chuchlík – ještě jsme se téměř nevěnovali odpovědím, které jsme dostali na otázky Mgr. Šídy. Hlavní otázka, která má vztah k dnešnímu rozhodování nejen tohoto bodu, ale i k bodu vyřazení terminálu z IPRÚ – je to otázka, zda by peníze alokované v IPRÚ mohl Jablonec nad Nisou použít pro nákup vlastních autobusů. Odpověď není zcela jednoznačná. Jestli to správně chápu, tak v tom půl roce, který zbývá mezi vypršením smlouvy stávajícího externího dopravce a koncem dotačního období je možné z těchto peněz teoreticky nakoupit ty autobusy, to je jeden aspekt. Ten druhý, který se váže k tomuto bodu, má vztah k DPMLJ, jehož variantu jsme příliš nediskutovali. DPMLJ, pokud to chápu správně, by podle těch odpovědí mohlo ty autobusy nakoupit rovnou, což by zřejmě mohlo i změnit nabídku, takže mi nepřijde správné je vyloučit, protože pokud by s nimi město aktivně vyjednávalo o této možnosti, možná bychom dostali jiné ceny.

RNDr. Čeřovský – možná by na to mohla odpovědět Mgr. Habadová. Z toho, co tam máte napsané a co bylo dotazováno na IPRÚ vyplývalo, a bylo to sděleno i Mgr. Habadovou, že v této chvíli z IPRÚ nejsme schopni čerpat peníze na nákup autobusů.

Ing. Valešová – reaguji na Mgr. Zemana – samozřejmě, že vybudování vlastní dopravní společnosti není jednoduchá záležitost. Diskutujeme toto téma v březnu, tj. měsíc před nejzazším termínem, kdy je dle pana předkladatele legitimní řešit kteroukoliv z těchto variant. Bylo by mnohem jednodušší vysoutěžit externího dopravce, zaplatit požadovanou cenu a nemít další starosti. V tom to je – není jednoduché soutěžit externího dopravce, kdyby to jednoduché bylo, tak tady tuhle debatu vůbec nevedeme. Vyhlásíme soutěž, do ní se přihlásí mnoho zájemců a my si vybereme toho nejvýhodnějšího. Ovšem naše soutěžní zkušenosti jsou tak špatné, že já na soutěž, že dobře proběhne, nevěřím. Říkám, že to je velice těžké odvětví z hlediska bariér vstupů, náklady na vstup do tohoto odvětví jsou vysoké a nevěřím, že bychom absolvovali nějakou další bezproblémovou soutěž, ze které by vyšel externí dopravce. Proto budu hlasovat pro vlastního dopravce.

MgA. Chuchlík – z dokumentu od ProCedopu vyplývá, že to je tak, jak jsem to říkal já, ne Vy. Snad to Mgr. Habadová vysvětlí.

Mgr. Opatrný – chtěl bych podpořit variantu sebevědomého provozovatele hromadné dopravy a správce území jako takového. Externí dopravce a právní jistota – Ing. Valešová zmiňovala, že si tímto kupujeme nějakou jistotu a předvídatelný vývoj. Já toto podepisuji a připomínám, že v prosinci 2019 zastupitelstvo města koaličními hlasy rozhodlo o tom, že budeme soutěžit. Dne 11. 3. 2021 Nejvyšší soud rozhodl, že celá lapálie toho původně 10 letého kontraktu a následně s odřenýma ušima 2 letého, se právně provozovat může, a že tam nějaké zásadní chyby neshledal. My jsme asi 1,5 roku, jako město s rozpočtem 1,2 miliardy Kč, se báli a bojovali o to, abychom tady 2 roky mohli provozovat dopravu s nějakým externím dopravcem. Už jen toto je pro mě argument, abych se vyvaroval služeb externího dopravce, kdy i zkušenosti z kraje, a můžeme to citovat, ti lidé jsou citováni v článcích, říkají, že nechtějí být rukojmími třetích stran externích dopravců, a že v České republice tržní prostředí není. Zmiňoval to i pan Steiner, říkal, že se nechtěl účastnit soutěže kvůli tomu, že se toho účastnily některé firmy a to prostředí je deformované. To prostředí není tržní a my budeme opět, po naprosto ostudné zkušenosti, aplikovat tržní řešení na netržní prostředí. Rozhodně spolupráce s externím dopravcem nezakládá na žádnou stabilitu a předvídatelnost. Není to můj subjektivní názor, vyvozuji to z naší zkušenosti z poslední soutěže.

Mgr. Habadová – odpověď na dotaz MgA. Chuchlíka o možnosti dotace z IPRÚ na nákup autobusů – pokud se jedná o stávající programové období 2014-2020, tak dotace lze čerpat z IROP na nákup autobusů. Pokud zmiňujete alokaci, kterou máme na terminál z IPRÚ, to, je že my ty žádosti pak předkládáme dvouúkolově, tak tam, dle vyjádření poskytovatele dotace, by mohl být žadatelem pouze dopravní podnik. Co se týká nového dotačního období, v polovině prosince Evropská komise schválila rozpočet a období pro schvalování operačních programů zpravidla trvá 10 měsíců, takže předpokládáme, že na podzim 2021 by komise mohla schválit všechny operační programy, včetně IROP 2021+. Tam bude také možné žádat na nákup autobusů. Pokládala jsem doplňující dotazy u poskytovatele dotace, dovolila bych si je přečíst:

První varianta, když by byl veřejný dopravce na základě soutěže, tak poskytovatel se vyjadřuje, že by oni mohli v podstatě býti žadatelem na nákup autobusů, dle vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) – teoreticky by to šlo, ale výsledek nelze předjímat. Pokud je ve hře druhá varianta Jablonecká dopravní a.s. – v první odpovědi to vypadalo nadějně, ale problém je ten, že jakmile budou ty první výzvy, tak JD nebude provozovatelem. Tady jsou odpovědi – a) pokud by se také mělo jednat o koncept „město=vlastník vozového parku a soutěží se, kdo bude službu s poskytnutými vozidly zajišťovat“, pak vzhledem k tomu, že takováto možnost úpravy podmínek veřejné dopravy v aktivitě Vozidla IROP 2021-2027 bude teprve projednávána, nelze bohužel na dotaz poskytnout jednoznačnou odpověď (nevíme, zda bude model přijat – je to model in-house zakázky)

b) pokud je otázka položena tak, že by vozidla pořizovala přímo Jablonecká dopravní a.s., zastupitelstvem zvolena jako ten, kdo bude po 1.2.2023 MHD v Jablonci zajišťovat, pak by tu byl problém v tom, že (pokud předpokládám, že budou podmínky nastaveny stejně jako nyní) – myslí se tím v operačním programu – tato společnost nebude schopná v době podání žádosti o podporu (například podávanou na začátku roku 2022) doložit, že je dopravcem (sice by měla například smlouvu o smlouvě budoucí, že bude služby MHD zajišťovat, ale neměla by platnou a plněnou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících) – nebude tedy oprávněným žadatelem.

Varianta třetí s DPMLJ – tam by neměl být problém

Ing. Macek – měl jsem dotaz – pokud by ta externí společnost se jí podařilo získat dotaci, jakým způsobem je ona případně povinna…..nebo je nějak povinna zohlednit tu dotaci v ceně dopravného výkonu?

Mgr. Habadová – nedokážu říci, ale takovýto dotaz by se dal položit DPMLJ, protože ti žádali o nákup autobusů. Odpověď je směřována na to, kdy by se daly využít dotační prostředky na nákup autobusů. Zatím je to vlastně ten DPMLJ nebo externí společnost. Nedokážu odpovědět, a i v té písemné odpovědi je zřejmé, že tam je spousta neznámých.

Ing. Macek – možná Mgr. Kučera by byl schopný odpovědět na otázku, jakým způsobem jsou dopravci, v případě, že získají dotaci na koupi autobusu, zohlednit tu dotaci ve snížení ceny dopravního výkonu. Jsou povinni to zohlednit, je to výhoda pro nás?

RNDr. Čeřovský – když jsme komunikovali s ministerstvem místního rozvoje a pak s IROPem – je zřejmé, že jakýkoliv nákup s dotací, byť je to 85% - zatím platí pravidla, že nikdo Vám nedokáže odpovědět, že odpisy mohou být pouze z té části, která není dotační.

Ing. Wejnar – u dotačních prostředků to je tak, že se odepisuje pouze ta část, která tam je vložena vlastním kapitálem, tzn., že v rámci IROPu se počítá pro region severovýchod, že by to mělo být 85% dotace na nákup vozidel. Z reakcí od DPMLJ to je tak, že získáte dotaci buď ex-post nebo ex-ante, podle toho, jak jsou nastaveny dotační pravidla a pak si dáváte do majetku jenom tu část, kterou financujete z vlastních prostředků, tj. 15%. K infrastruktuře – jak jsme prováděli průzkum trhu, existují vozidla na elektrický pohon, které mají vlastní dobíjecí stanici, takže se nepotřebují v první fázi vybudovávat nějaká složitá infrastruktura. Je tam nevýhoda kratšího dojezdu, asi 200 km.

Mgr. Zeman – jak zasmluvnit případ vyhrazené změny závazku – to je právní a matematická záležitost, bude to složitý vzorec, který nám umožní přepočítat cenu v případě, kdy se změní naše požadavky, a budeme mít cenu autobusu, kterou nyní neznáme. Druhá varianta je ta, co padlo na začátku – vypočtěme cenu teď, ale nemůžete predikovat, kolik ta komodita bude stát a když ve finále půjde cena prudce dolů, tak budete šíleně přeplácet. Skutečně nejsme schopni říci, kolik bude stát elektrobus za 3 nebo 5 let.

Paní Höferová – proběhlo nějaké jednání na krajské úrovni s panem primátorem Zámečníkem nebo hejtmanem Půtou ohledně vnitřního dopravce?

RNDr. Čeřovský – ano, jednání probíhala, dostávali avíza, když jsme jednali na zastupitelstvu, informace měli. Jednali jsme s panem hejtmanem Půtou na Valné hromadě DPMLJ.

Ing. Macek – navrhl bych protinávrh, aby se pokračovalo v přípravách ve variantách I. a II.

RNDr. Čeřovský – požádal bych o písemnou formulaci. Navrhuji vyhlásit přestávku.

Přestávka v jednání od 14,35 – 14,50 hod.

RNDr. Čeřovský – oznámil pořadí hlasování a jako předkladatel u podbodu B, varianta I. doplnil usnesení – na dobu 10 let.

Hlasování o podbodu A 20-0-9-0

Bylo schváleno

(online přítomný MUDr. Vraný nebyl v hlasovacím zařízení zaznamenán, na následující hlasování byl již přihlášen)

Protinávrh Ing. Macka

ZM r o z h o d l o

*o pokračování v přípravě zajištění dopravní obslužnosti Jablonecka od 1. 2. 2023 prostřednictvím:

a) zadávacího řízení na poskytování přepravních služeb ve veřejné linkové dopravě externím dopravcem, a

b) prostřednictvím vlastního dopravce - spol. Jablonecká dopravní a.s., IČO: 06873031, sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou*

Hlasování o protinávrhu Ing. Macka 4-2-24-0

Nebylo schváleno

Původní návrh usnesení, podbod B

B. r o z h o d l o

1. Varianta I.

zajistit dopravní obslužnost Jablonecka od 1. 2. 2023 prostřednictvím zadávacího řízení na poskytování přepravních služeb ve veřejné linkové dopravě externím dopravcem

2. Varianta II.

zajistit dopravní obslužnost Jablonecka od 1. 2. 2023 prostřednictvím vlastního dopravce - spol. Jablonecká dopravní a.s., IČ: 06873031, sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

3. Varianta III.

zajistit dopravní obslužnost Jablonecka od 1. 2. 2023 prostřednictvím vnitřního dopravce – spol. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III

Hlasování o podbodu B, varianta III. 8-14-8-0

Nebyl schválen

Hlasování o podbodu B, varianta II. 13-2-15-0

Nebyl schválen

Hlasování o podbodu B, varianta I. 18-10-2-0

Upravené usnesení bylo schváleno

Hlasování o podbodu C 17-3-10-0

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/39/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. p r o j e d n a l o

předložený materiál k alternativám zajištění dopravní obslužnosti Jablonecka od 1. 2. 2023

B. r o z h o d l o

zajistit dopravní obslužnost Jablonecka od 1. 2. 2023 na dobu 10 let prostřednictvím zadávacího řízení na poskytování přepravních služeb ve veřejné linkové dopravě externím dopravcem

C. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, učinit veškeré potřebné kroky k naplnění písm. B) tohoto usnesení a o těchto krocích pravidelně informovat zastupitelstvo města

Přistoupilo se k projednání časovaných bodů 4 a 37.

4) Aktualizace dokumentu Rámec udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023 - časován na 15,00 hod.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – na jednání je online připojen zpracovatel materiálu pan Jan Kašík.

MgA. Chuchlík – není to ve věcném rozporu, že v tom dokumentu teď hlasujeme vyřazení terminálu, o kterém jsme ještě v zastupitelstvu nerozhodli.

Mgr. Habadová – materiál navazuje na materiál, který byl předkládaný v listopadu 2020. Současně probíhá aktualizace SUMFu a dále se projednává to projednání, které proběhlo včera. Tento bod se týká zařazení parkovacího domu vedle Krajského úřadu v Liberci. Usnesení libereckého a jabloneckého zastupitelstva posílala manažerka IPRÚ Mgr. Steinzová na ministerstvo dopravy, MMR ten projekt v Liberci podporuje, ale ministerstvo dopravy k tomu mělo ještě výhrady, takže bylo potřeba ten dokument SUMF přepracovat. To vůbec nemá vliv na terminál v Jablonci nad Nisou.

RNDr. Čeřovský předal slovo panu Kašíkovi.

Pan Kašík – byli jsme požádáni o aktualizaci materiálu SUMF, který je tři roky starý, protože v něm nebyl obsažen ten projekt záchytného parkoviště u Krajského úřadu v Liberci. Aktualizace znamená, že to musí být doplněno o chybějící položky a také aktualizováno na stav, ke kterému ta aktualizace proběhla, což bylo 1. 1. 2021. Byly provedeny změny v aktuálních informacích o stavu dopravy v Liberci a Jablonci nad Nisou, byly změněny projekty, které budou realizovány do konce roku 2023. V souběžně připravovaném materiálu, který byl včera prezentován a bude schvalován v létě, který se jmenuje Plán udržitelné mobility, tam oba tyto projekty jsou zahrnuty, jak terminál, tak prodloužení tramvajové tratě. To neznamená, že jsou zatím schváleny, ale materiál je předpokládá a počítá s nimi pro financování v dalším období.

Návrh usnesení byl schválen 29-0-0-1

USNESENÍ ZM/37/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

navrženou aktualizaci strategického rámce Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023 a Akčního plánu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

37) Nominace místopředsedy ITI Liberec - Jablonec n. N., "na stůl" - čas po bodu č. 4

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 20-0-9-1

USNESENÍ ZM/70/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

nominaci Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, na místo místopředsedy Řídicího výboru ITI Liberec - Jablonec nad Nisou.

B. bere na vědomí

informace o postupu přípravy integrované strategie ITI Liberec - Jablonec nad Nisou včetně návrhu statutu Řídicího výboru ITI.

C. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, informovat vedení města Liberec o přijatém usnesení.

V jednání se pokračovalo dle schváleného programu.

7) Petice "Volnočasová louka, Pozemek 1450, Mšeno nad Nisou" - Info M

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – nemám jako předkladatel doplnění, od Ing. arch. Klápštěho jsme obdrželi protinávrh, o kterém budeme hlasovat.

Pan Polák – zaznamenali jsme všichni, že se k problematice vyjadřoval Osadní výbor Mšeno, jeho jménem zde chci říci dvě poznámky. Přístup do této oblasti je veden přes velmi klidnou obytnou část města, okolo ZŠ a MŠ a zároveň na trase z ulice Palackého do této části je křižovatka ulic Arbesova a U Kostela, kde byla tuto zimu instalována změna dopravního značení, která nepotěšila místní obyvatele a přinesla spíše problémy. Chápu, že tam byla instalovaná, protože se tam autobus nevyhne s osobním autem, když je hodně sněhu. První, na co bych chtěl poukázat, že není řešena kapacita vozovek do té oblasti. Další, z toho bych byl rád, kdybychom dokázali tu dopravu řešit v nějakém širším kontextu a zapojit do toho řešení případně developera, protože aby si developer realizoval zisky, má to tak být, ale aby město s tím mělo zvýšené nějaké náklady, to v pořádku není. Paní Svátková s paní Maturovou iniciovali za OV Mšeno petici, kterou podepsal pan předseda Pešek, poslal ji všem zastupitelům. Jeden z těch bodů, který bych chtěl zmínit je, že v dnešní době jsou v průměru na domácnost dvě auta, takže tam postavit zhruba 20 rodinných domů, tak tam pravděpodobně přibude 40 aut a to v oblasti pravděpodobně výrazně změní dopravní situaci. Tohle by rozhodně měla projednat ještě dopravní komise a nějaké širší souvislosti s tím by měly být projednány v odborných komisích. Výstavbou určitě dojde ke snížení kvality života stávajících obyvatel, zároveň tím, že se tam zastaví nějaká plocha. Tudíž bych byl pro, abychom jenom striktně nesmetli ze stolu tu petici a nezamítli ji, poměrně arogantním způsobem řekneme ne, a to se mi nelíbí. Měli bychom s těmi lidmi jednat, měli bychom jim vysvětlit ty věci a je potřeba s obyvateli města nějakým způsobem důstojně komunikovat.

Ing. arch. Klápště – doplním svůj protinávrh. Myslím si, že by to byla slušnost to rozhodnutí nějakým způsobem vysvětlit a podložit. My jsme jako zastupitelé ani nedostali stávající podobu územní studie, tam je jakási axonometrie. Vlastně se ani nezabýváme tou věcnou situací, jaké rekreační aktivity v tom místě probíhají, jestli jsou nebo nejsou tím řešením ohrožené. Je tam nějaká historická geneze tohoto projektu, který má vliv na to, co tehdejší řešení, dnešní řešení, znamenalo pro dopravu. Má to ale i vliv na právní situaci vzhledem k nároku developera, na případné kompenzace, pokud do toho zasáhneme. Je tu spousta souvislostí, je tu ta doprava, která si myslím, že výzva osadního výboru ji řešit v souvislostech, dává smysl, bez ohledu na to, jestli ten záměr nastane nebo ne, protože to území dopravně nejšťastnější není. Z těchto všech důvodům myslím, že než zastupitelstvo rozhodne, tak by se měly využít orgány, zejména výbor pro územní plánování a rozvoj města. Tím, že petenti petici formulovali jako relativně nepřesně, tak se to dá alibisticky obejít, ale myslím si, že bychom měli jít po té podstatě a do toho výboru to pustit a vrátit to sem s nějakou jasně podloženou argumentací, proč a jak rozhodnout.

MgA. Chuchlík – souhlasím s komentáři ve smyslu, že je zapotřebí s občany komunikovat vstřícněji, než je formulované usnesení, proto podporuji protinávrh usnesení i procesní stránku věci. Vlastní geneze zastavitelné plochy v územním plánu, bohužel k těm lidem se to dostane zprostředkovaně, i pan Pešek předseda osadního výboru hlasoval jako zastupitel pro tuto podobu územního plánu. Jak důvodová zpráva ale uvádí, zastavitelné to bylo už v minulém územním plánu. Proto je důležité proč a jaké důsledky by mělo vyřazení té plochy ze zastavitelné a bavit se o tom, jak můžeme tu zastavitelnost vyřešit co nejlépe v rámci územní studie. Dialog by se měl vést i s občany a zohlednit dopravní možnosti v širších vazbách toho území

Mgr. Tulpa – veškeré diskuze ke všem územím měly probíhat a probíhaly, když se schvaloval územní plán. Vycházím z toho, pokud všechny náležitosti byly splněny a budeme do každého území vnášet neustále diskuze k tomu, jestli územní plán je k něčemu dobrý nebo ne, tak je to špatně. Městský architekt se k tomu vyjádřil úplně stejně jako územní plán, že se tam stavět dá. Tzn., že my teď děláme všechno pro to, abychom developerům a komukoliv…….

Od začátku, co v Jablonci nad Nisou bydlím, tvrdím, že se zde nedají stavět domky, protože se blokuje úplně všechno, co se týká rodinné zástavby. Budu hlasovat pro to, co je v návrhu usnesení.

Ing. arch. Klápště – chtěl bych Mgr, Tulpovi vysvětlit, jak se věci mají. Územní plán pro toto území stanovil povinnost územní studie. Kdybyste si přečetl důvodovou zprávu, tak tam zjistíte, že ta územní studie se právě teď zpracovává, petenti se dostali k jejímu návrhu a reagují na toto. Ta územní studie se zpracovává proto, že to uložil územní plán, to není žádná vymyšlenost, to není ani absurdní chování zastupitelů, ani tlak nějakých šílených aktivistů. To je prostě to, že se dělá právě a jenom to, co uložil územní plán, o čem územní plán rozhodl a o čem jste vy, pane Tulpo, osobně hlasoval pro to, aby to tak bylo. To je ten proces, který se teď správně děje, přitom se to upřesňuje. Toto téma je tu již nějakou dobu, v předchozí verzi zpracovatele tam byly čtyřpodlažní bytové domy, z hlediska dopravní kapacity to byl opravdu problém. Byl jsem se podívat, jak se ta louka využívá v létě i v zimě. Myslím si, že to řešení se dá udělat tak, aby tam různé aktivity mohly dál fungovat, a přitom se toho velký kus zastavěl. Tímto způsobem se může ta územní studie dovyvíjet, pokud se o ní budeme nějak rozumně bavit a diskutovat s autory a developerem. Pokud budeme strkat hlavu do písku s tím, že nechceme vidět aktuální verzi studie, nezajímá nás to, nechceme zdůvodnit obyvatelům, proč se zpracovává to, co se zpracovává, nebudeme jim chtít říct, co si o tom, jako zastupitelé, myslíme, vše to prostě na sílu odhlasujeme. To mě nepřijde jako fér.

MgA. Chuchlík – chtěl bych připomenout, že to je spíše nedorozumění, nezpochybňujeme platnost územního plánu, já jsem to zmiňoval. Městský architekt se k tomu vyjadřuje ve smyslu, ne jestli se tam má nebo nemá stavět, on respektuje územní plán a komentuje konkrétní návrh územní studie, kterou předkládá developer. V tomto bodu nerozhodujeme o vlastním řešení, ale dáváme jenom nějakou odpověď konkrétním občanům z té lokality, kteří si teď všimli, že se v jejich sousedství bude stavět. Myslím, že si zaslouží, aby se s nimi komunikovalo důstojně, a proto mi přijde vhodnější, aby se jejich petice vzala na vědomí a v těch výborech případně projednala konkrétní věcná stránka navrženého řešení a doporučilo se městu samotnému, aby konalo nějaká režimová opatření tak, aby se situace v místě pokud možno co nejméně zhoršila.

RNDr. Čeřovský – děkujeme za poučení, jak jsme kdo hlasoval v minulosti. Mám-li jako předkladatel dát usnesení, tak je podle mě zcela logické proto, že petenti žádají následující – aby příslušné orgány zamítly plánovanou výstavbu 20 rodinných domů. Proto je návrh, že se nevyhovuje a vůbec to neznamená to, že se nebude s nikým komunikovat, jak jste naznačovali. Proto je to usnesení takto logicky stanovené, vzhledem k tomu, co chtějí. Pokud by tam bylo vyhovuje, tak to město či zastupitelstvo, jako samospráva, nemůže zařídit.

Ing. arch. Klápště – reagoval bych na ten výklad. To je právě to, co jsem už říkal, že petice je formulována poměrně nešťastně. Z jejího obsahu je jasné, o co se vlastně aktéři snaží, ale vlastní znění znamená, že chtějí po zastupitelstvu, aby zasahovalo do činnosti státní správy v přenesené působnosti. My se k tomu můžeme postavit čistě formalisticky, že řekneme – to nemůžeme, a budeme se tvářit, že jsme vůbec nepochopili, o co jim jde, nebo se pokusíme se tím vážně zabývat. To je to, jak se k tomu teď postavíme. Jestli před tím formalisticky uhneme, a budeme se jim posmívat, že udělali chybu, když formulovali tu petici, nebo se tím přesto zabývat budeme a pokusíme se jim dát vědět, jak se to tady vyvíjelo, co se tam děje, co se snaží město dělat v jejich prospěch a jak to může celé fungovat.

RNDr. Čeřovský – musím odmítnout Vaše spekulace o tom, že se někomu budeme vysmívat, když přijmeme toto usnesení. To je Váš výklad, já s tím absolutně nesouhlasím, ale chápu, že občané sledují kamery, je přítomen pan Pešek, to je asi ten důvod, ale odmítám to. Vy tady spekulujete a něco nám podsouváte, a mě, jako předkladateli, že se chci někomu vysmívat. To zásadně odmítám, tak to vůbec není. Když nebude přijat Váš protinávrh, vůbec to neznamená, že tím komunikace s občany končí.

MgA. Chuchlík – myslím, že je zbytečné to nějak vyhrotit tuhle komunikaci. Dám jenom příklad – kdybychom postupovali podle protinávrhu, teď jsme vzali na vědomí petici, v příštím výboru pro územní plánováni a dopravní komisi se tato lokalita včetně konkrétního návrhu celého území projednala, vzešla z toho nějaká doporučení, tak v rámci příštího zastupitelstva můžeme přijmout usnesení, které rovnou nabízí ta řešení, které má zastupitelstvo města jako samosprávný orgán v kompetenci. Tzn., my nebudeme zasahovat do řešení konkrétní plochy, ale na základě doporučení odborných poradních orgánů můžeme říci, že byla zadána třeba např. dopravní studie v lokalitě tak, aby dopravní zatížení nové výstavby bylo v rámci lokality co nejmenší. Bohužel, když přijmeme tohle usnesení, tak dáváme takový signál a ten postup sice můžeme udělat také, ale zároveň tím něco deklarujeme veřejnosti. Myslím, že ta vstřícnější komunikace by byla vhodnější.

Ing. Macek – poprosil bych pana primátora, aby si to nebral osobně, není to žádný útok, je to zkrátka……

Ing. arch. Klápště se tím dlouhodobě zabývá, touto lokalitou. Já osobně jsem na tom kopci, o kterém se bavíme, letos byl se synovci sáňkovat. Tu lokalitu znám a myslím si, že by bylo na místě, těm lidem vyjít vstříc. Mluvil jsem i s jednou z petentek, myslím si, že to není proti ničemu, když se tato problematika vezme na výbor, kde se to projedná s aktuální verzí té studie.

RNDr. Čeřovský – neberu si to osobně, to bych tu 30 let neseděl, jako předkladatel se k tomu vyjadřuji.

Ing. Roubíček – osobně si vyhrazuji to, že se vysmívám občanům, že budu hlasovat, jak budu hlasovat. To nechci, aby mi někdo podsouval. Teď procesně – máme tady platný územní plán, který jsme si odhlasovali v roce 2017, má nějaké podmínky, máme ho silně zregulovaný, asi ze 175 hektarů určených k výstavbě máme asi 110, zhruba 60% ploch pod regulací různé úrovně. Tady v Jablonci nad Nisou se fakt obtížně staví. Tato louka byla určená k výstavbě, to jsou fakta, to tam máte popsané, už v územním plánu v roce 1998. Těch příležitostí, jak do toho vstoupit a upravit, to už jen tím, že se tam dá jiný typ výstavby, zde byla celá řada. Dnes tu máme před sebou petici, která říká striktně – ne, my nechceme, aby se tam stavělo. My se vyjadřujeme procesně jenom k petici, ale ten proces, co se týká schvalování územní studie, přijde na výbor pro územní plánování. My tam máme těch možností šlápnout na brzdu ještě celou řadu a není pravda, že s těmi občany se nemluví. Já osobně s nimi mluvím, na rozdíl možná od pana Klápštěho, který se tím dlouhodobě zabývá, tak asi ne až tak dlouhodobě. Proč nešlápl na brzdu v roce 2017? Já tam jsem skoro soused, mám tam spoustu kamarádů a známých a otevřeně s nimi o tom mluvím. Ta předchozí studie, která byla zde zmíněna, ty čtyřpodlažní paneláčky, tak ta se naštěstí zastavila a nový investor jde touto cestou, kterou mu umožňuje územní plán. To, že tam k něčemu dojde, to dojde. To, co Vy vidíte, tu axonometrii, ta už je upravená, už proběhlo jednání s dotčenými orgány, kde zpracovatel už udělal část úprav směrem k tomu, aby eventuelně pan Macek měl kde sáňkovat a malé děti ze školky. Další kroky tam ještě upravoval v rámci připomínek, mimo jiné i na základě toho, co se dostalo na město od občanů. Není to, že my ty občany, že se jim vysmíváme, naopak. Opravdu nepodsouvejte něco, co není a neděje se.

Ing. Macek – opravdu se nesnažím nikomu nic podsouvat, myslím si, že tady dochází k úplně nějakému zbytečnému sporu. Jediné, co pan Klápště říká, navrhuje, aby se požadavky petentů projednaly na výboru. To je vše, co do usnesení dává a nezpochybňuje to, že se s těmi lidmi z toho místa bavíte, že se tím zabýváte, nic z toho. Zároveň neříkám, že pokud přijmeme to usnesení tak, jak je přijato, že se tím město nebude dál zabývat, samozřejmě chápu, že se tím bude zabývat. Myslím si, že není nic proti ničemu, když přijmeme ten protinávrh.

RNDr. Ćeřovský – pane Macku já sice jsem starší člověk, ale nejsem hluchý. Pan Klápště jasně vykládá na návrh usnesení, že se vysmíváme občanům, když ho přijmeme. Ohrazuji se proti takovémuto chování, jednání a podsouvání mě, jako předkladateli. To, co má pan Klápště tady napsané, to usnesení, tak ho respektuji a budu se vyjadřovat hlasováním. To, co vy říkáte, tak se chovají Vaši kolegové.

Ing. arch. Klápště – vzhledem k tomu, že zjevně pan předkladatel a pan náměstek mají potřebu to, co by bylo dobré řešit na výboru, rozběhnout už tady, tak první věc ohledně toho, jak jsem myslel to s tím vysmíváním. My můžeme, když se ozve občan a formuluje nějakou věc nešťastně z hlediska právních konsekvencí toho přesného použití slov, tak buď můžeme reagovat na to, co je tam napsané doslova, i když rozumíme tomu, co asi chtěl říci nebo můžeme formalisticky si zamnout ruce, a říci, hele on to formuloval nešťastně, tak mu to můžeme jednoduše odpovědět. To je to, co jsem tím myslel. Zpět k věcnému řečení – to, co jsme možná mohli probírat na tom výboru a dostat to do zastupitelstva do důvodové zprávy. V těch územních plánech to je dlouhodobě, ta územní studie se začala zpracovávat hned poté, co ten územní plán v roce 2017 byl schválený, mimochodem, já jsem se podílel na přípravě námitek k několika desítkám ploch, tato mezi nimi nebyla právě proto, že už v tom územním plánu byla, že by tam hrozily nějaké právní kroky, atd. Minulá územní studie se dostala na město v době, když jsem byl ještě ve funkci a když jsem právě zjistil, že se s lidmi z okolí a také s mateřskou školou nekomunikuje, dali jsme nějakým způsobem dohromady, ne se všemi, protože to v tu chvíli nebylo asi nutné, ale zejména s MŠ, základ nějakým požadavkům, co by ta zástavba měla splňovat, aby to rekreační využití, které tam je, nebylo zrušené. Pak došlo k prodeji, došlo k nějakým krokům toho nového investora, na základě kterých, kdybychom to nyní z územního plánu vyřadili, tak se investor pravděpodobně domůže poměrně rozsáhlého odškodnění, a to nejen z toho co mu přiřkává stavební zákon, ale i z toho, že prostě město podniklo nějaké kroky, kterými potvrdilo, že zastavitelnost tady je. Tudíž kdybychom tu plochu jako celek prostě ze zastavitelné vyhodili, tak nás to přijde draho. Není to jenom o stavebním zákonu, je to i o sporech, které v podobných situacích prostě jsou vedené a jsou vedené podle ústavního pořádku. Teď jsme v situaci, kdy nový investor si vzal pravděpodobně k srdci ten dokument, který tam máme a který vznikl před nějakou dobou a jsou tam menší nároky na tu dopravu, ta zástavba je z hlediska měřítka v pohodě do toho území, objevuje se tam nějaký prostor na to sáňkování. Nejsem ten, kdo by navrhoval to celé zrušit, zároveň jsem chtěl navrhnout, aby se ten výbor pořádně zaobíral tím, jak to území se využívá, co se tam dá udělat, aby se občanům vyšlo vstříc. Jestli to nechcete, tak pro to nehlasujte, já to chci, protože mi to přijde jako rozumné, logické pokračování v té cestě, kdy to už nějakou dobu směřuje od řešení problematického k řešení podstatně lepšímu. Dostalo se to podle mě do polohy, která z toho dělá kauzu o úplně něčem jiném.

Protinávrh Ing. arch. Klápštěho

A. bere na vědomí

požadavky petentů k plánované výstavbě na pozemku č.1450k.ú Mšeno nad Nisou, který je v majetku firmy Mšeno Podlesí s.r.o a

B. ukládá

Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora, projednat požadavky petice na Výboru pro územní plánování a rozvoj města a závěry výboru předložit zastupitelstvu.

Hlasování o protinávrhu 10-2-18-0

Nebyl schválen

Hlasování o původním návrhu 17-4-9-0

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/40/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. p r o j e d n a l o

požadavky petentů k plánované výstavbě na pozemku č.1450 k.ú Mšeno nad Nisou, který je v majetku firmy Mšeno Podlesí s.r.o

B. n e v y h o v u j e

požadavkům petice "Volnočasová louka, Pozemek 1450, Mšeno nad Nisou"

8) Peněžité dary

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – obdrželi jsme protinávrh usnesení od Ing. Valešové.

Ing. Valešová – chtěla jsem dostát svému závazku z minulého zastupitelstva, kdy jste navrhoval dar 100 000 Kč, tento bod byl stažen a já jsem avizovala, že tuto akci ráda podpořím a podpořím ji v tom původně navrženém příspěvku, proto jsem tento protinávrh podala. Domnívám se, že rozmístění uměleckých děl ve volném prostoru jabloneckých parčíků a rozsvícení ještě některých dalších objektů, kdy některé byly viditelné i z okna, dalo jabloneckým návštěvníkům a občanům, kteří procházeli Jabloncem nad Nisou, možnost se opravdu kulturně občerstvit v této na jinak kulturní zážitky chudou dobu. Tím, že jsem některá díla shlédla a rozhodně u nich nedošlo k nějakému kumulování občanů, neměla jsem tam pocit nějakého zvýšeného epidemiologického rizika, ráda tuto akci podpořím.

Člen zastupitelstva Mgr. Jaroslav Šída podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Ing. Matek – bylo by možné, aby nám Okresní hospodářská komora (OHK) při žádosti o dary předložila nějakou podrobnější zprávu o činnosti, protože ty dary kontinuálně schvalujeme a já jsem ještě neviděl nějaký výstup. Jizerská 50 to tam celkem hezky popsala.

RNDr. Čeřovský – připomínku beru, je nová ředitelka OHK, určitě se s ní spojím. Město má smlouvu o vzájemné spolupráci, určitě to projednáme. Pak nebude problém, při nějaké příležitosti, bude-li OHK žádat, to doložili.

Ing. Říha – požádal bych o hlasování odděleně. Chtěl bych komentovat akci Jizerská 50 jinak. Já vnímám Jizerskou 50 jako aktivitu, která má pro Jablonec nad Nisou obrovský význam a určitě má smysl ji podporovat. Jsem přesvědčen, že v covidovém roce, který teď byl, měla být podpořena hlavní akce zejména na Bedřichově, která reflektovala veškerá vládní opatření, a jednotlivé závody tomu byly uzpůsobeny. Již na minulém zastupitelstvu vystoupil Mgr. Švarc s informací o porušování vládních nařízení. Nechal jsem si ty informace ověřit, mám tady nějaké fotografie o tom neshlukování se lidí. Vnímám, že nejhorší vlastně bylo to, že tam bylo porušování těch vládních opatření a podpora takové akce ze strany města je podporou porušování těch opatření. Považuji to za nezodpovědné. V dané době nic nenaznačovalo, že se bude situace vyvíjet směrem k nějakému uvolňování. Akce měla být podle mého pořadatelem zrušena nebo kompletně přesunuta do online prostředí, tak, jak to dnes dělají divadla nebo kapely. Beru to za nezodpovědné chování, přičemž ta nezodpovědnost pak plní nemocnice. Vnímám to jako, teď mě omluvte, plivnutí na lidi, kteří již rok čelí boji proti viru, kteří jsou v zápřahu, hlavně zdravotníci, potažmo policisté, hasiči a další. Kteří se snaží, neustále se chrání a chrání i ostatní. Tato akce dle mého byla zbytná, nebyla potřeba. Pokud k tomu přičtu dopad na zvýšení zájmu turistů pro Jablonec nad Nisou, tak mi to v době pandemie nejde dohromady, protože žádní turisté zde nebyli. Chápu však, že část akce se v online prostředí dle organizátorů odehrávala, a to nejspíše i s příslibem podpory města, že nějaký čas tomu ti umělci vynaložili. Z výše zmíněného a s ohledem na předložený materiál jsem schopen podpořit živý stream, čili aktivity v online prostoru, které neporušovaly vládní nařízení v dané době. Navrhuji poskytnou zapsanému ústavu Jablonec jinak peněžitý dar ve výši 50 000 Kč, který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací aktivit v online prostředí

Paní Baláková – také jsme měla připomínku k bodu 1, nebylo mi jasné, na co je ten dar pro OHK, děkuji za odpověď.

Ing. arch. Klápště – budu reagovat na podporu cestovního ruchu. Vlastně dnes, aspoň pokud podpora cestovního ruchu probíhá nějakým způsobem inteligentně a tak, aby podporovala nějaký dlouhodobý zájem a dlouhodobou image nějakého města nebo regionu, tak se vlastně zaměřuje na celkový obraz. V médiích jsem narazil na hodně publicity, kterou tato akce měla, protože byla po umělecké stránce poměrně originální, tak si myslím, že to je něco, co si ty lidi zapamatují, co ukazuje Jablonec nad Nisou trochu jinak než ten zažitý šusťákov, což je termín, který jsem o Jablonci nad Nisou už x krát slyšel, naráží to na ty, kteří chodí v trekových kalhotech i do práce. My potřebujeme image města změnit, toto je jedna z akcí, která to dokáže. Jizerská 50 není jen Bedřichov, tato akce je přesně to, jestli chceme přetočit vidění Jizerek, turistického regionu jako takového, kde stojí za to jen vyjet nahoru na ty kopce, nestojí za to se zastavit v Jablonci nad Nisou, jít tady do muzea, na výstavu, na koncert.

Mgr. Opatrný – my tady zakládáme na nějakou tradici, byl to druhý ročník velmi invenční akce. Dostali jsme spoustu kvalitního materiálu od umělců z celé republiky. Bylo by chybou jejich požadavek krátit z toho titulu, že letos ta akce turistický ruch nepodpořila. Osobně bych se nebál konstatovat, že cílíme na turismus. Analogicky bych mohl, ale nebudu, protože by to byl nesmyslný požadavek, požadovat krácení příspěvku na provoz škol, budov nebo školních hřišť nebo obecně kultury v Jablonci nad Nisou z toho titulu, že to neprobíhá. To by bylo absurdní. Stále vnímám to, že instalace 10 uměleckých děl a náš příspěvek na honorář, není porušením vládních nařízení. Jestliže někdo chce nějak vykládat ta vládní nařízení, tak měl na svém území dohlédnout na dodržování těchto nařízení. Domnívám se, že nebylo v moci ani v kompetenci umělců to, aby organizovali pohyb lidí na území, o kterém hovoříme a aby dohlíželi na dodržování vládních nařízení.

MgA. Chuchlík – myslím si, že o kulturních kvalitách té akce není pochyb. Každý, kdo pozoruje výtvarnou scénu, tak si nepochybně všimnul, že ta jména jsou významná. Já bych se ovšem chtěl dotknout toho, že organizátorům byla ta částka 100tisíc slíbena, ani před minulým zastupitelstvem, kdy to bylo v této výši předloženo, to nikdo nezpochybnil a najednou se vymýšlejí důvody proč není správně tuto akci podpořit. Ty argumenty považuji za účelové.

RNDr. Čeřovský – na to musím zareagovat. Nevím, jestli je to nějaký informační šum, to, co říkáte, že se dohodli s městem na částce 100tisíc. Nic takového nemohlo proběhnout, protože nic takového jsem jako předkladatel s nikým neprojednával ani nepřislíbil.

Proběhla diskuze mezi RNDr. Čeřovský a MgA. Chuchlíkem o způsobu stanovení částky.

Mgr. Švarc – nedá mi to, abych se nevyjádřil ke slovům svých předřečníků, kteří říkají, že jsou ohýbána a tendenčně upravována omezující opatření. Uvědomme si všichni, že jsme zastupitelé města, jsme politickou reprezentací a my jsme ti kteří máme jít příkladem. Na toto apelujeme zejména v této těžké době, která na nás doléhá, zejména na zdravotníky, a přijde mi zvláštní a nemůžu se ztotožnit s tím, že by město mělo finančně podpořilo akci, která dle mého úsudku jasně a doložitelným způsobem porušovala aktuální nařízení. Citoval nařízení vlády o sdružování osob. Když si otevřu přílohu důvodové zprávy č.1, je to novinový článek Dnešního Jablonecka a první fotografie, která je u tohoto článku, je vyfocena v prostoru náměstí, kde je letmým odhadem zhruba 50 lidí, hlava na hlavě bez rozestupů. Tak ať nikdo neříká, že dochází k jakémusi ohýbání. Sám organizátor ve své zprávě zmiňuje, že účast byla hojná a fotografie, která je v novinovém článku, je myslím nezpochybnitelná.

Vystoupil Mgr. Mánek, Mgr. Opatrný – viz zvukový záznam bodu.

Ing. Valešová – článek s fotografiemi jsem si rozklikla a jsou to fotografie z minulého ročníku 2020, kdy ještě bylo možné se setkávat bez rozestupů a ve velkých počtech.

Mgr. Mánek – viz zvukový záznam bodu.

Ing. Říha – není to o umělcích ale o organizátorech. Ta akce se neměla konat, ty čísla po tom týdnu pak vyrostly na dvojnásobek. Já tady bráním ty lidi, kteří pak přijdou s těmi nemocnými do styku. Nezpochybňuji umělce nebo jejich umění, já, vždycky když jsem dělal nějakou akci, kde byla návštěvnost 1000 lidí, tak jediné, o co jsem město žádal, byl zábor. Všechno ostatní jsem si platil ze svého. Nikdy by mě nenapadlo žadonit o nic jiného.

K diskuzi následně ještě vystoupili Ing. arch. Klápště, Mgr. Švarc, Ing. Říha, RNDr. Čeřovský – celá diskuze viz. zvukový záznam na webu města.

Hlasování o podbodu č. 1 28-0-1-1

Protinávrh Ing. Valešové

2. poskytnout zapsanému ústavu Jablonec jinak, IČ: 8641021, se sídlem: Generála Mrázka 413/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši 100 000 Kč, který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací akce Jizerská 50 padesátkrát jinak – rozsvítíme Jablonec.

Hlasování o protinávrhu Ing. Valešové 10-13-7-0

Nebyl přijat

Hlasování o podbodu č. 2 25-1-1-3

Upravený návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/41/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. poskytnout OHK v Jablonci nad Nisou, IČ: 49101943, se sídlem: Jiráskova 9, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši 80 000 Kč, který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s činností komory v roce 2021.

2. poskytnout zapsanému ústavu Jablonec jinak, IČ: 8641021, se sídlem: Generála Mrázka 413/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši 50 000 Kč, který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací akce Jizerská 50 padesátkrát jinak – rozsvítíme Jablonec.

9) Přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-3

USNESENÍ ZM/42/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

vzdání se funkce přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou Ing. Ivanky Vrbické

10) Podněty výborů - Kontrolní výbor

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – Ing. arch. Klápště na jednání předsedů klubů oprávněně namítal, že to, co je napsáno v důvodové zprávě, v diskuzi kontrolního výboru, že nepředložil zápis, tak je pravda, že zápis předložil, byla to chyba, ke kontrolnímu výboru se to pouze nedostalo.

Mgr. Mánek – měli jsme jednání již před spuštěním, v tuto chvíli se čeká na kolaudaci Mostu k naději. Poslední informace ze strany provozovatele centra je taková že by měli být spuštěni v půlce dubna s tím, že následně po dohodě s panem primátorem tu smlouvu o spolupráci vyhodnotíme podle toho, jak bude fungovat v rámci té lokality tak, aby byli lidé spokojeni v rámci možností s tím, že ta bezpečnost není ohrožena. Už teď jsme s Městskou policií řešili právě tu smlouvu o spolupráci a se zástupci Mostu k naději jsme se dohodli na některých opatřeních nad rámec smlouvy. Měla by tam být instalována mobilní kamera, následně vyhodnotíme to, k čemu tam dochází, věřím, že tam bude v té lokalitě klid.

Mgr. Opatrný – k řešení lokality Knoflíková – na kontrolním výboru se objevilo přes 10 stížností. Dnes jsem hovořil s panem náměstkem Roubíčkem, říkal, že je v kontaktu s osadním výborem i se stěžovateli, jakmile covid a počasí dovolí, tak na místě proběhne setkání.

Ing. Roubíček – občané budou vyzvání k tomu setkání, k upřesnění termínu. Dnes již pracují s podklady, které budou předmětem setkání, to jim bylo posláno, těm stěžovatelům, petentům a celému osadnímu výboru.

Mgr. Tulpa – děkuji za připomínku předsedovi kontrolního výboru, souhlasím i s Ing. Roubíčkem, tímto tedy dojde k tomu, že se ten bod může stáhnout ze sledování.

Návrh usnesení byl schválen 30-0-0-0

USNESENÍ ZM/43/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

podněty kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 10. 2. 2021 dle důvodové zprávy,

B. r u š í

část usnesení ZM 29/E/2019 ze dne 21. 2. 2019 pro faktickou nesplnitelnost,

C. u k l á d á

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátoru města a Mgr. Davidu Mánkovi, náměstku primátora, projednat do června 2021 s osadním výborem Vrkoslavice a Dolina, do kterého územně spadá ulice Střelecká, plnění smlouvy o vzájemné spolupráci při zajištění provozu Multifunkčního sociálního centra Jablonec nad Nisou č. SO-2019-35.

11) Poskytnutí individuální dotace - Potravinová banka Libereckého kraje, z.s.

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek – komentář dle důvodové zprávy.

Ing. Matek – bylo by možné, aby se stalo standardem, že by nám subjekty dodávaly postupně nějaké zprávy?

Mgr. Mánek – ve své podstatě to je individuální dotace, my máme vyúčtování od organizace a víme přesně, co za ty peníze dělala, máme to k dispozici, takže každý zastupitel se může s vyúčtováním seznámit. Pokud by to byl peněžitý dar, tak tam narážíme na určitý problém, tam pak žádost pana Matka chápu.

Ing. Matek – jen dodám, že pokud jako zastupitel se mám nyní rozhodnout a pak si teprve žádat nějaké materiály, tak to není úplně správný postup.

Mgr. Tulpa – tyto organizace dávají výroční zprávy, stačí si je vyžádat.

Návrh usnesení byl schválen 29-0-0-1

USNESENÍ ZM/44/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí individuální dotace ve výši 100.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou spolku Potravinová banka Libereckého kraje, z.s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec VI-Rochlice, IČ 22714154, na zajištění běžného provozu organizace - osobní náklady zaměstnanců a nákup pohonných hmot dle důvodové zprávy,

B. s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0112 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a spolkem Potravinová banka Libereckého kraje, z.s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec VI-Rochlice, IČ 22714154, v předloženém znění.

12) Poskytnutí peněžitého daru - Nábytková banka Libereckého kraje, z.s.

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek – komentář dle důvodové zprávy.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 27-1-0-2

USNESENÍ ZM/45/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Nábytkové bance Libereckého kraje, z.s., se sídlem Zapadlá 550, 463 11, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, IČ 09836578, na zajištění provozních a osobních nákladů spojených s poskytováním služby osobám v nepříznivé životní situaci, a to ve výši 50.000,- Kč.

13) Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na závazek veřejné služby na zajištění lékařské pohotovostní služby pro rok 2021

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek – komentář dle důvodové zprávy.

Mgr. Opatrný – v předchozím bodu jsem zmáčkl omylem proti, netrvám na opakování hlasování, jen chci, aby zaznělo, že se jednalo o omyl a mělo to být pro.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-1-1

USNESENÍ ZM/46/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby na závazek veřejné služby na zajištění lékařské pohotovostní služby pro rok 2021 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p. o., se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 00829838, v předloženém znění dle důvodové zprávy.

14) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou - CSS p. o.

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-3

USNESENÍ ZM/47/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., se sídlem Emílie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 43256503, v předloženém znění dle důvodové zprávy.

15) Zrušení dotačního programu na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek – rozhodnutí předložit tento bod předcházelo hodně diskuzí, jak na odboru, tak s některými zástupci kulturních subjektů. Vzhledem k časové tísni to v tuto chvíli předkládáme bez schválení kulturní komise, ale s předsedou komise i s dalšími členy jsme byli v kontaktu a diskutovali s nimi. Peníze zůstávají na odboru humanitním a v případě, že covidová pandemie to dovolí a bude možno pořádat akce, tak si subjekty požádají a prostředky na podporu od nás získají. Většina té podpory je v nízkých desítkách tisíc Kč, což znamená, že půjdou do rady města, když to bude vyšší podpora tak pak do zastupitelstva. Na předsedech klubů jsem byl dotazován na systém, který jsem tam popsal, zahrneme do toho i kulturní komisi, jsme schopni hlasovat per rollam.

Ing. arch. Klápště – pakliže je jednoznačné, že ta možnost, umožní-li to aktuální opatření, bude získat nějaký příspěvek, tak bychom neměli tím usnesením jenom to rušit takto bez náhrady, ale měli bychom deklarovat, že tady ta možnost bude, aby na to bylo spolehnutí. V případě, že to uděláme tak, že se bude žádat individuálně mimo nějaký grantový program, tak to povede k tomu, že to pak bude probíhat velmi individuálně a bojím se, že zde budeme absolvovat velké množství debat podobné té, kterou jsme již dnes absolvovali ohledně Jizerské 50. Přišlo by mi logické, aby ta náhrada byla formou nějakého programu. V této oblasti se nepohybuji natolik, abych to však dokázal formulovat do nějakého protinávrhu, přišlo by mi logické, aby to znění bylo v tomto smyslu. Nejen rušíme, ale zároveň, že v momentě, kdy to bude možné, ta podpora přijde.

Mgr. Mánek – co se týká doplnění v důvodové zprávě, to je popsané. Chápu pana Klápštěho, že by bylo lepší, když by to bylo v usnesení, zkusím teď to usnesení dopracovat.

Pan Polák – ztotožňuji se s tím, co říkal pan Klápště, chtěl jsem namítnout to stejné. Myslím si, že pokud by ten bod byl neschválen, tak zůstane dotační program na podporu akcí a tím bude situace také vyřešena. Já budu proti rušení.

RNDr. Čeřovský – přerušíme projednání tohoto bodu a budeme pokračovat bodem č. 16.

16) Poskytnutí účelové dotace založené společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. na rok 2021

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Pan Polák – jen se ujistím – v tomto bodu dle důvodové zprávy přispíváme na tu daň?

RNDr. Čeřovský – je to v důvodové zprávě, možná to okomentuje pan Vobořil.

Pan Polák – pokud to bude pan Vobořil, bude mi to stačit.

Pan Vobořil, který byl online, nereagoval, měl technické problémy. O slovo se přihlásila vedoucí odboru humanitní Mgr. Rýžaková.

Mgr. Rýžaková – peníze se mají použít na platbu DPH, která souvisí s tím, že tam byly ty majetkové transakce, které jsme popisovali v předchozích zastupitelstvech. V zásadě ta platba DPH je taková, že město si bude uplatňovat odpočet, tuto částku dostane od JKIC a JKIC je povinna v dubnu zaplatit DPH přesně v této výši, kterou máte navrženou ke schválení. Takže my jim ty finanční prostředky dáme a město je získá zpět.

Pan Polák – takže to je jenom ta částka DPH?

Mgr. Rýžaková – ano.

Pan Polák – děkuji, takto mi to stačí, v tom případě asi nebudu protestovat.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-9-1

USNESENÍ ZM/49/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí účelové dotace pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., se sídlem Kostelní 1/6, Jablonec n. N. IČ 28686454 na rok 2021 z rozpočtu statutárního města ve výši 336 tis. Kč dle důvodové zprávy.

B. s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., se sídlem Kostelní 1/6, Jablonec n. N., IČ 28686454 v předloženém znění.

Přistoupilo se k doprojednání přerušeného bodu.

15) Zrušení dotačního programu na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek – usnesení jsem doplnil, požádám, aby bylo přečteno předsedou návrhové komise nahlas.

Předseda návrhové komise Ing. Macek přečetl upravené usnesení.

MgA. Chuchlík – hlavní výhradou bylo, že se ze systémového řešení stává individuální posouzení, na které jsme narazili o několik bodů výše, kdy, jak říkal pan Klápště, takovéto debaty povedeme několikrát, anebo se také může stát, že nepovedeme, protože se bude jednat o menší částky a rozhodovat o tom bude úplně někdo jiný. To znamená, že kritéria nejsou daná, já jsem se chtěl zeptat, jak to tedy procesně proběhne, když někdo o tu individuální dotaci požádá.

Mgr. Mánek – tady ten případ je úplně odlišný byť se jeví, že se dá vztáhnout na případ individuální podpory nebo peněžitého daru, o kterém jsme dlouze diskutovali. V tuto chvíli máme přehled došlých žádostí, jaké subjekty už město o tu podporu požádaly. My rušíme program, oni tím dostávají negativní signál, že aktuálně podpořeni nebudou, protože je covid a oni by nemohli akce pořádat. Ve chvíli, kdy dojde k tomu, že budou moct pořádat tu akci, tak jsme schopni analogicky všechny ty akce, které v tom čase po odeznění pandemie budou probíhat, tak podpořit, tak jak byly podány tady. Tzn., požádají si podruhé o individuální dotaci, popř. o peněžitý dar, raději bych, aby si požádali o dotaci, kde máme následně vyúčtování a víme, na co byly peníze použity a v té dané chvíli použijeme ten systém, o kterém jsem mluvil. Žádost o dotaci půjde do kulturní komise, ta se vyjádří, následně žádost půjde do rady nebo zastupitelstva, podle výše podpory. Souhlasím, že dotační titul s sebou nese určitou systémovost, pravidla, na rozdíl od individuální dotace. Vzhledem ke covidu by se ty akce neuskutečnily a pak ty subjekty musí buď vrátit ty peníze, nebo musí udělat změnu projektu či akce, my jim to musíme složitě povolovat.

Upravený návrh usnesení byl schválen 21-4-4-1

USNESENÍ ZM/48/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

zrušení dotačního programu na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021, přičemž finanční prostředky ze zrušeného programu budou přesunuty do rezervy Covid kultura a využity na podporu akcí pořádaných v oblasti kultury v roce 2021

Pokračovalo se dle schváleného programu.

17) Program podpory výstavby technické infrastruktury 2020 - "info Š"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 30-0-0-0

USNESENÍ ZM/50/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

o poskytnutí dotace 74.185 Kč z Programu podpory výstavby technické infrastruktury na projekt:

Kanalizační přípojka – Podhorská 1545/82

žadatel: Společenství vlastníků bytů domu Podhorská 1545/82, Jablonec nad Nisou

výše dotace: max. 74.185,00 Kč

B. p o v ě ř u j e

1. Mgr. Ivetu Habadovou, vedoucí oddělení dotací, vyzvat výše uvedeného žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

2. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.

18) Program podpory výstavby technické infrastruktury 2021

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – schválením tohoto bodu spustíme program podpory pro rok 2021, od 21. dubna budou moci občané podávat žádosti.

MgA. Chuchlík – v textu znění podmínek jsem našel větu, že se to týká novostaveb rodinných nebo bytových domů, pokud má žadatel schválenou žádost do prvního kola. Tzn., že to je ten stejný problém, který se řešil i vloni, že tam existovali nějaké předběžně schválené žádosti, které se tímto vypořádávají, nicméně samotný titul neslouží pro novostavby, je to tak?

Mgr. Habadová – je to tak, jak to říkáte, nám ještě zbývá několik málo žadatelů, kteří v minulosti, tzn. před rokem 2020, podávali projektové záměry na novostavby. Tento dotační program reflektuje změnu, která byla už vloni v květnu, vyplácení zůstává ex post a bude možné zase až od 1. března 2022, nebude to mít zásah do rozpočtu letošního roku.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-1-1

USNESENÍ ZM/51/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2021 včetně příloh dle důvodové zprávy.

B. u k l á d á

1. Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora, zajistit zveřejnění Programu podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2021 na úřední desce města.

2. Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit financování programu v rozpočtu města v roce 2022.

19) Program obnovy MPZ Jablonec nad Nisou 2021

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Bc. Šípková – chtěla bych se omluvit, po projednání tohoto bodu ukončím účast na jednání zastupitelstva – odpojím se.

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 30-0-0-0

USNESENÍ ZM/52/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2021 včetně příloh dle Důvodové zprávy.

B. u k l á d á

1. Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora, zajistit zveřejnění Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2021 na úřední desce města.

2. Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit financování programu v rozpočtu města v roce 2022.

Odpojila se Bc. Šípková

20) Žádost o dotaci - hřiště ZŠ Arbesova - "info M"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – již asi 10-12 let si říká o rekonstrukci, hřiště je již dožilé, bylo v katastrofálním stavu, doufáme, že dotace dopadne.

Ing. Macek – podpořím, co říkal pan Roubíček, již před více než 12 lety si žádalo o opravu.

Pan Polák – děkuji za tento bod a plně ho podporuji.

MgA. Chuchlík – já ho také podporuji, ale mám jednu otázku, která se váže na koordinaci s tím parkovištěm v areálu ZŠ Arbesova, kterou jsme schvalovali v investičních akcích letošního rozpočtu. U toho byl komentář, že protože parkoviště má sloužit veřejnosti, tak tam bude nějaký nový plot a bude vyčleňovat to parkoviště v areálu školy. V situaci toho sportoviště jsem oplocení nenašel. Je to koordinováno a souběh dvou akcí neznemožní nějaké provozní vazby v rámci areálu?

Ing. Roubíček – je to jen o časovém nesouladu, já jsem vloni zadal, aby se updatoval rok starý projekt rekonstrukce hřiště u ZŠ Arbesova, to skončilo v září-říjen loňského roku a požadavek na parkoviště v areálu školy vznikl následně. Nebude v kolizi ani jedna stavba, svým provozem, uspořádáním.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-1

USNESENÍ ZM/53/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

předložení žádosti o dotaci na projekt Jablonec nad Nisou - hřiště ZŠ Arbesova – rekonstrukce dle důvodové zprávy.

B. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit předfinancování a spolufinancování projektu Jablonec nad Nisou - hřiště ZŠ Arbesova – rekonstrukce z rozpočtu města v případě přidělení dotace.

21) Terminál veřejné osobní dopravy - dodatek č.1 a dodatek č.2 Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MgA. Chuchlík – dotaz jsem posílal písemně, nevím, jestli zapadl, nechtěl jsem zpochybňovat práci projektantů, mám s tím dobrou zkušenost. K dodatku č. 1 nemám žádné připomínky, u dodatku č. 2 jsem se ptal na to, že se tam nárokuje práce za rozdělení akce na 3 projekty a za úpravu rozpočtu podle dotačních podmínek. To jsou dvě věci, které jsem v průběhu celé práce s projektanty považoval za dohodnuté, a několikrát to zaznělo, že to jsou samostatně podávané dotační žádosti, které ve své struktuře rozpočtu musí zohledňovat to, co dotační titul rozpoznává jako uznatelné a neuznatelné náklady. V jakém je to vztahu, jsou to nějaké vícenáklady, které vyplynuly z toho dodatečného prověřování nějakých variant před rozhodnutím, které budeme řešit v dalším bodu nebo to je něco jiného? Jak to reflektuje to, že v něčem se ty projekční práce i zmenšují.

Ing. Roubíček – mám zde připravenou odpověď, která postihuje ty všechny pochybnosti nebo nejasnosti, které kolega Chuchlík vyslovil. Jestli bude stačit, mohu poslat dodatečné vyjasnění nyní všem do emailu, abych vás nezdržoval dlouhým výkladem.

Mgr. Zeman – požádal bych po projednání tohoto bodu o krátkou přestávku.

RNDr. Čeřovský – dobře, jednáme již 4 hodiny.

MgA. Chuchlík – pro vyjasnění – ta Lipanská tedy, ta už je nyní odečtená nebo bude figurovat v nějakém dalším dodatku? Ty vícenáklady požadované v tom dodatku jsou ověřené všemi odpovědnými pracovníky magistrátu, je to tak?

Ing. Roubíček – je to tak, a Lipanská byla odečtena rovnou ve faktuře.

Ing. arch. Klápště – myslím, že to řešení, které zmiňoval pan Roubíček, bylo odečteno na faktuře a že zůstala dále ve smlouvě, může dávat smysl, protože buď to v budoucnu ještě využijeme nebo nevyužijeme a je to možné vyřešit dohodou ke konci smlouvy.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-1

USNESENÍ ZM/54/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. 851-2018-OÚaHR/VO se společností DOMYJINAK s.r.o., se sídlem Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála, IČ 286 99 548, k akci „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou“, cena za dílo po dodatku č.1 činí 19 603 632,- Kč bez DPH, tj.: 23 720 395,-Kč s DPH 21% dle důvodové zprávy

2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev.č. 851-2018-OÚaHR/VO se společností DOMYJINAK s.r.o., se sídlem Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála, IČ 286 99 548, k akci „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou“, cena za dílo po dodatku č.2 činí 20 057 309,- Kč bez DPH, tj.: 24 269 344,-Kč s DPH 21% dle důvodové zprávy

B. p o v ě ř u j e

1. Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se zpracovatelem jednotlivých stupňů projektových dokumentací a souvisejících služeb, společností DOMYJINAK s.r.o., se sídlem Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála, IČ 286 99 548

2. Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora, zajistit uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo se zpracovatelem jednotlivých stupňů projektových dokumentací a souvisejících služeb, společností DOMYJINAK s.r.o., se sídlem Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála, IČ 286 99 548

Přestávka v jednání do 17,11 – 17,36 hod.

22) Terminál veřejné osobní dopravy – plánovaný postup realizace - na stůl

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – materiál by předmětem projednání v rámci dvou seminářů, z nich vzniklo toto usnesení, bylo to podle mě kladně přijato i v rámci opozice, podle reakce na úterním jednání předsedů klubů.

Pan Polák – navážu na pana Roubíčka s tím, že z velké většiny se s ním dá souhlasit, nicméně k podbodu A1 mám krátký komentář. Na odmítnutí této dotace se dá výborně demonstrovat, jakým způsobem se stavíme k fungování města. I my jsme věděli, že určité potíže při čerpání dotace z IPRÚ mohou nastat, nicméně přínos dotace podle nás stojí za to, abychom těch 140 milionů Kč využili a případné obtíže dokázali překonat. V kontextu s diskuzí, kterou jsme zde několikrát vedli, si dovolím podotknout, že i v tomto případě platí to, že zatímco někdo hledá způsoby jak přinést co nejvíc, tak jiní hledají důvody, jak se těžším výzvám vyhýbat a dělat si svoji práci snazší.

MgA. Chuchlík – terminál je klíčový projekt nejen pro mobilitu Jablonce nad Nisou ale i širšího okolí. Tím, že se do tohoto místa umístí terminál, zároveň se uvolní plocha stávajícího nádraží, čímž vnikne nová ničím nezatížená rozvojová plocha. V roce 2018 jsme zdědili vysoutěžený návrh a uzavřenou smlouvu na kompletní projektovou spolupráci. Osobně jsem měl k tomu návrhu řadu výhrad. Část se vztahovala k problému samotného zadání, na tom velkém urbanistickém toku je založena pouze dopravní funkce, nepočítá se tam s bydlením ani s komerčními funkcemi, atd. Druhá část výhrad se vztahuje k preferencím, které si zvolili autoři. Návrh je založen na tom, že koncentruje všechny funkce do středu území, tím zakrývá část řeky a nechává ji v hlubokém korytě. V roli náměstka jsem však respektoval, že dílo bylo vybráno v architektonické soutěži odbornou porotou a vzhledem k přísnému harmonogramu a připravenému financování to za to stálo. Hned na začátku nás čekala překvapení, se kterými ta smlouva nepočítala – povinnost zpracování územní studie, která vyplývá z územního plánu a byla podmínkou pro vydání územního rozhodnutí. Věcně to byla řada neočekávaných požadavků všech dotčených orgánů – Povodí a síťařské firmy – které si řeší svoje neduhy, a to byly věci, které komplikovaly a prodlužovaly, jak bylo doloženo v důvodové zprávě, to plnění harmonogramu. My jsme s ohledem na to, že bylo zřejmé, že se ten harmonogram protahuje a tehdy na aktuální hrozbu, že dotace z IPRÚ budou kráceny, se dohodli se zpracovatelem projektu, že další projektové fáze budou zpracovány paralelně. Dne 19. ledna rada města přijala usnesení nepředložit tuto dotační žádost do IPRÚ a na základě dotazů zastupitelů se svolaly ty dva semináře. První bych považoval za konstruktivní, z druhého jsem takový dojem neměl. Popsal, jak probíhaly semináře a jaké požadavky vznesl, zmínil se o zastavení akce prodloužení tramvajové tratě – viz zvukový záznam bodu na webu města. Požádal o hlasování podbodu A1 zvlášť.

Ing. arch. Klápště – proč mi přijde důležité, aby koalice a opozice v této realizaci postupovala jednotně a dospělo se k co nejdřívějšímu dokončení – je to klíčové pro MHD i revitalizaci této části území. Ještě bych řekl jeden rozměr, který je zásadní a zároveň je vlastně politicky trochu nešikovný. Kvalitní přestupní terminál pro veškerou dopravu je něco, co má regionální význam, pro celý spádový region Jablonce nad Nisou, nikoliv jenom pro jablonečáky. Dokonce pro lidi, kteří bydlí mimo Jablonec nad Nisou a přestupují zde, to má větší význam, rozhodně větší význam to má pro lidi z okrajových částí, více, než pro lidi, kteří bydlí v centru. Tzn., že ti lidé, kteří to nejvíc potřebují, volí politické reprezentace, které o tom nerozhodují, a my vlastně rozhodujeme o regionální investici, která naše občany z toho regionu pálí úplně nejméně. Z tohoto důvodu, že je funkční doprava, dává smysl mnohem víc lidem, než jsou jenom naši voliči, tak máme mnohem větší zodpovědnost než u většiny věcí, které tady řešíme. Máme také zodpovědnost za ekonomiku provozu MHD v celém měřítku DSOJ a kraje, protože lepší provoz povede k vytíženým spojům a o něco menším doplatkům. Tohle vše mě vede k tomu, aby terminál vznikl co nejdříve i za cenu, že to nebude moci být z evropských peněz a shodnout se na tom.

Ing. Roubíček – reakce na MgA. Chuchlíka – zmínil sladění v čase výstavby a prodloužení tramvajové trati. Ten požadavek i na základě seminářů jsme vznesli na DPMLJ, k dnešnímu dni i po urgenci jsme neobdrželi odpověď. Požadavek zněl, aby bylo jasně definované, ano, pokračujeme v projektové dokumentaci na prodloužení tramvajové trati a budeme realizovat. Druhý požadavek byl, v jakém časovém harmonogramu se to bude dít. Po urgenci jsme dostali odpověď, že vedení DPMLJ tento bod bude projednávat na nejbližší dozorčí radě. K historii průběhu – shoda je v tom silná, regionální funkce jak ji popsal pan Klápště je z toho zřetelná, i jablonečtí z toho budou mít užitek, např. komfort z prodloužení tramvajové trati. Hendikepem projektu je, že už na něm pracuje třetí politické vedení města. Ke sloučení dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro stavební povolení, k tomu došlo, nicméně se nepodařilo předešlému vedení, ani mě, donutit firmu DOMYJINAK s.r.o., jako dodavatele projektové dokumentace, aby se to dalo na papír. Oni to prostě odmítli, nebyli ničím tlačeni, smlouva zněla, jak zněla. Další negativní vliv je vliv covidu, kdy původní ústně dojednané termíny na sloučenou projektovou přípravu bohužel kvůli covidu to přišlo déle, než se myslelo, ale pořád stále v intencích a lhůtách pořád platné smlouvy o dílo. Proč to předkládáme dnes – nemůžeme to odložit, protože máme nějaký závazek vůči IPRÚ, dne 19. 3. 2021 je musíme informovat o našem rozhodnutí.

Mgr. Mánek – v tuto chvíli jsme ve fázi, kdy podle nás všech není možné to stihnout tak, abychom mohli čerpat z IPRÚ, je potřeba to rozhodnutí udělat. To, že budeme následně řešit, jak terminál udělat, v tom je shoda také, budeme hledat různé cesty a formy.

MgA. Chuchlík – děkuji panu Mánkovi za odborné posouzení, já jsem spíše chtěl to ujištění, zda se to dá stihnout na papíře a v tom scénáři, jak jsem to popisoval. Rozumím, že je velmi málo času, že to je rizikové, že někdo do rizika nechce jít nebo, že to vyhodnotí tak, že bude bezpečnější a zodpovědnější v rámci IPRÚ to takovýmto způsobem vyhodnotit. Myslím si ale, že varianta plynulého pokračování stavby dostatečně zabezpečená nebyla.

Mgr. Mánek – to není odborné posouzení, harmonogram jsme viděli všichni. To, že někdo má takový názor, že projekt se dá stihnout nejspíš s rizikem v zádech a možná z důvodu nějaké opoziční nenutnosti mít zodpovědnost v tu chvíli, tak bychom tlačili někoho do realizace, která může také selhat a potom následně by došlo k tomu, že město by zaplatilo víc peněz, tak to si myslím, že by nebylo správné. V tomto ohledu tedy shodu mít nemusíme, ale ten harmonogram, je v tuto chvíli tak knopový, že by riziko bylo velké.

MgA. Chuchlík – ten harmonogram, který by vyjadřoval ten scénář, o kterém hovořím, bohužel nemáme.

Pan Polák – zareaguji na sousloví opoziční nenutnost – chtěl bych připomenout, že když jsme my byli v koalici, tak jsme to vyhodnotili tak, že do toho financování IPRÚ půjdeme.

Ing. Roubíček – konec roku 2018, začátek 2019 se to mohlo jevit, že se to dá stihnout, následně nastalo to, co nastalo. My jsme vyhodnotili, že to riziko je tak vysoké, že je jednodušší to o rok odložit. Jediná nevýhoda je, že to již nebudou alokované peníze pro tuto stavbu, ale budeme soutěžit v rámci celé České republiky. Projekt bude ale již hotový, připravený a jeho regionální význam nám dodá body. Další možný zdroj je ITI, kde je ale na terminály velice málo peněz, je tam však kapitola Bezpečnost dopravy, kde bychom mohli uspět s dotací na lávku. Příležitosti tady prostě jsou.

Ing. Macek – vážím si toho, že město je zodpovědné v tom smyslu, že ne za každou cenu se snaží ty peníze si urvat pro sebe a že je dává k dispozici jiným subjektům. Je samozřejmě škoda zhruba těch 100 milionů Kč o které přijdeme, ale chápu argumenty, které zde padají.

Pan Polák – chápu váš postoj a je to zodpovědnost vaše, jako koalice, pouze s ním nesouhlasím, upřednostňoval bych využití dotace z IPRÚ.

Ing. Matek – přikláním se k čerpání dotace z IPRÚ. Po předchozím příkladu, když jsme řešili zajištění dopravní obslužnosti a přikláněli jsme se k názorům, které byly vyjádřeny podmiňovacím způsobem a závěrům, které byly vyvěštěny z křišťálové koule, tak tohle je podobné.

Ing. Roubíček – nemohu souhlasit s oběma předřečníky. Podklady jsou zpracovány se vší zodpovědností a znalostí věci, je to doložitelné i zpracovatelem projektu, je dodán i harmonogram realizace, nikdo si to tady na odboru nevycucal z prstu. Ano, je nám líto, že nemůžeme čerpat těch 140 milionů Kč, budeme čerpat alespoň část, řádově asi 20 milionů Kč asi na 3 akce, např. cyklopruhy Palackého. Je mi to líto i vůči Liberci, jako partnerem IPRÚ, kde mají také připravení projekty, ale mají problém s kofinancováním vzhledem k napjatosti jejich rozpočtu a vývoji sdílených daní v letošním roce.

Mgr. Zeman – na adresu všech, kteří se snaží ukázat na někoho, kdo za to může, tak je odkazuji na stranu č. 26 Smlouvy o dílo, tam je jednoznačný harmonogram. Pokud si to přečtete, tak vám je přeci jasné, kde je ten problém. My jsme za rok 2019 chytli zpoždění 9 měsíců a nikdy jsme ho nedohnali.

Paní Höferová – požádala bych, aby to hlavně bylo vykomunikování směrem k veřejnosti, hodně lidí se mě na to ptá, aby jim to bylo vysvětleno.

MgA. Chuchlík – myslím, že zde nikdo nikoho neobviňoval, komentovala se zde chronologie projektu. Pan Zeman poukazuje na smlouvu, kterou, když si přečtete, tak harmonogram nemá bohužel žádné pevné termíny, jsou tam lhůty, které jsou orientační, ve smlouvě neexistuje žádný nástroj na to, jak by se takováto věc mohla vymáhat. Zároveň si nemyslím, že to celé platit v rozsahu půl miliardy z městského rozpočtu, jak to pan Zeman prosazuje, mě to zodpovědné nepřijde. Máme zde příležitost v rámci IPRÚ, nemyslím si, že harmonogram, který je přiložen, je úplně vypovídající, protože těch zmiňovaných 23 měsíců je pro stavbu všeho, včetně terminálu. My se bavíme, že v rámci IPRÚ by byla hrazena pouze část spodní – parkovací dům, a to není ta lhůta, která zde byla zmíněna. Pokud by bylo získáno stavební povolení, tak se domnívám, že v harmonogramu by pro to prostor byl. Nicméně u těch jednání jsem nebyl, respektuji rozhodnutí, ke kterému zastupitelstvo dojde.

Ing. arch. Klápště – měl jsem pocit, že máme nějakou shodu, aby se co nejdřív realizoval terminál, ale protože pan Zeman se pustil do politikaření, hledat viníky, tak se holt do toho musíme pustit. Chtěl bych připomenout, že jsme doposud nevytáhli téma, kde byla územní studie, která je podmínkou v původní smlouvě. Nevytáhli jsme, že pan Macek k tomu napsal nějaký příspěvek do měsíčníku, který vy jste cenzurovali a odsunuli jeho vydání. To jsou věci, které můžeme rozebírat do nekonečna, můžeme si je na sebe házet, ale my jsme odpovědní k tomu, abychom udělali něco pro lidi a tu stavbu dotáhli. Bylo by fajn zde dezinterpretovat to, jak se to dělo, hledat viníky. Musím za sebe říct, že vidím jednoznačnou snahu pana Pletichy, Chuchlíka i Roubíčka. Prostě chyby, které se někde v průběhu staly – tak dělat maximum pro to, aby se vyřešily, dotáhlo se to a ta akce pokračovala.

Ing. Matek – mohu poprosit o doplňující komentář – máme variantu, že to budeme stavět za půl miliardy z vlastního rozpočtu, pak tu je varianta, že to odsuneme a možná se vejdeme do nějakého programu. Jakou to znamená finanční zátěž pro město?

Ing. Roubíček – tento moment vyjadřuje část B, kdy se ustanovuje pracovní skupina, jejíž náplní bude mimo jiné financování této akce, v části C3 by se to mělo zohlednit, jaká to bude varianta.

Ing. Matek – tzn., že jakákoliv varianta, která nebude s okamžitou stavbou a čerpání z IPRÚ, znamená financování z vlastního rozpočtu?

Ing. Roubíček – i varianta z IPRÚ byla zátěž pro městský rozpočet, žádná variant nebyla 100% z dotace, vždy by musela nějaká část jít z městského rozpočtu.

Mgr. Zeman – já jsem reagoval pouze na to, co vyslovil pan Polák a pan Matek, ve své řeči jsem neřekl jediné jméno, kdo za to může. Já jen tvrdím, že těch 9 měsíců tam je, to je ten důvod, proč si myslím, že to nestihneme z IPRÚ, tolik k politikaření. Pan Chuchlík mi vložil do úst, že já to chci stavět za své. Já jsem na obou našich setkáních tvrdil, že pro částku 500 milionů Kč nebudu hlasovat nikdy. Myslím si, že to je nesmysl a měli bychom hledat jak to postavit levněji, na setkáních jsme se bavili, že by se to dalo nějakým způsobem zastropovat.

Ing. arch. Klápště – tím, že další programovací období nám již víceméně začalo, výzvy se připravují, tak v podstatě nám nic nebrání pokračovat v přípravě podle harmonogramu a o financování se v průběhu rozhodovat. Může se ukázat, že se vyplatí financování poskládat vícezdrojově.

Mgr. Zeman – děkuji panu Klápštěmu, protože přesně to, co řekl, jsme se na těch pracovních skupinách domluvili.

Paní Höferová – existuje ještě nějaká možnost levnější varianty? Nepotřebujeme přece nic takového bombastického, stačilo by něco účelného.

Ing. Roubíček – vždycky existuje něco jednoduššího, ale my jsme se vydali touto cestou. Máte na mysli něco, co dávala na facebook tuším Nová Paka, ale to je jako porovnávat hlavní vlakové nádraží v Jablonci na Nisou a v Praze. To území je úplně jiné a objem cestujících je jiný, je to nesrovnatelné.

Ing. Macek – navrhuji v podbodu C3 opravit slovo rozpočtu na rozpočtech.

Hlasování o podbodu A 1 17-5-6-1

Hlasování o podbodu A2, B, C 26-0-2-1

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/55/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

1. nerealizovat Terminál veřejné osobní dopravy Jablonec nad Nisou a Parkovací systém v Jablonci nad Nisou v rámci IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou

2. pokračovat v přípravě na realizaci obou projektů dle aktuálního harmonogramu, který zahrnuje i prodloužení tramvajové trati

B. u s t a v u j e

pracovní skupinu, která bude projednávat postup přípravy a realizace a jeho případné změny a bude složena z pracovníků úřadu, externích odborníků a zástupců zastupitelských klubů

C. u k l á d á

1. RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města, informovat Řídící výbor a manažerku IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou o tomto rozhodnutí

2. Ing. Petru Roubíčkovi, náměstku primátora,

a) pokračovat v přípravě Terminálu veřejné osobní dopravy dle aktuálního harmonogramu

b) připravit složení pracovní skupiny a předložit její schválení na ZM v dubnu 2021

3. Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, zohlednit finanční nároky v rozpočtech na roky 2022 - 2024 a ve střednědobém výhledu.

23) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 17-0-11-1

USNESENÍ ZM/56/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. poskytnutí investiční dotace ve výši 132 tis. Kč pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411

2. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411 v předloženém znění

24) Převody pozemků - "Info K,N,P,Š,Ž"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

MgA. Chuchlík – otázka k podbodu A3 – není mi jasné, jestli se to týká dorovnání po stávající plot nebo jestli to je ten pruh trávy, který je před plotem u veřejné komunikace.

Ing. Kouřil – je to úzký pruh, který je součástí nemovitosti, je to narovnání historického stavu.

MgA. Chuchlík – takže to je pruh v rámci zahrady, není to ten proužek, co je před plotem směrem do veřejné komunikace, je to tak?

Ing. Kouřil – je to ten modrý proužek.

Ing. Macek – nedokážu si úplně vysvětlit ten nesouhlas oddělení pro územní plánování. Chápu to tak, že to je pruh, který je před plotem, nikoliv ta zaplocená část, je to tedy součást komunikace.

Ing. Pavízová – jedná se o zaplocenou část.

Ing. arch. Klápště – dotaz k podbodu A1 – zohledňuje se v podmínkách prodeje požadavky krizového řízení na přístup k vodoteči? Třeba formou věcného břemene?

RNDr. Čeřovský – já jsem se na to ptal, myslím, že to upřesní paní Pavízová.

Ing. Pavízová – pozemek na územním plánu je zastavitelný na pozemek rodinného domu, ale v tomto případě, kdy by vlastník pozemku chtěl stavět, bude muset mít povolení stavebního úřadu, tam se pak uvidí, jestli mu úřad povolení dá, tomto případě zřejmě ne.

RNDr. Čeřovský – doplním – pan Pavlín potvrdil, že plot nesmí být ze strany toho pozemku ke korytu Nisy.

Ing. Macek – tušíte, jestli kupující je o těchto okolnostech informován?

Ing. Pavízová – žadatel podmínky zná, mluvili jsme s ním o tom.

Ing. Matek – nemůže se stát, že to prodáme za 650 Kč a vyroste tam rodinný dům?

Ing. Pavízová – na to Vám neumím konkrétně odpovědět.

RNDr. Čeřovský – je to na stavebním řízení.

Ing. arch. Klápště – co se týká toho oplocení, pokud to vychází z legislativy, která se týká vodních toků, tak to neznamená, že to z té strany oplotit nejde, znamená to, že ten plot musí být v nějaké vzdálenosti od hranice toku. Co se týká zástavby, tak to bude záviset na stanovisku úřadu územního plánování, a v případě, že to bude zasahovat do záplavového území, ještě správce povodí. Na základě toho, jak to funguje, je vysoce pravděpodobné, že se ten dům tam postavit podaří.

Ing. Macek – požádal bych o hlasování samostatně u bodu A1.

Hlasování o podbodu A1 20-0-8-1

Hlasování o podbodech A2-A8, B 29-0-0-0

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/57/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. prodej p.p.č. 304/5 v k.ú. Proseč nad Nisou pro manžele P. a M. K., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu 210.600,- Kč.

2. prodej p.p.č. 516/2 o výměře 90 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro paní T. T. L., bytem Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 19.000,- Kč.

3. prodej části p.p.č. 918/2 díl „b“ o výměře 37 m2 a části p.p.č. 401/46 díl „a“ o výměře 5 m2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 401/54 a části p.p.č. 918/2, geometrickým plánem nově označené jako st.p.č. 920/2 o výměře 3 m2 vše v k.ú. Kokonín pro pana M. K., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč.

4. prodej části p.p.č. 884, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 884/3 o výměře 205 m2 a st.p.č. 213 o výměře 81 m2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky pro paní MUDr. I. M., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 104.935,- Kč.

5. prodej části p.p.č. 884, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 884/2 o výměře 412 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky pro manžele O. a P. T., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 149.476,- Kč.

6. prodej části p.p.č. 884, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 884/1 o výměře 515 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky pro paní Mgr. D. P., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 185.887,- Kč.

7. prodej p.p.č. 708/2 v k.ú. Kokonín pro manžele T. a J. B., oba bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 455.750,- Kč.

8. prodej p.p.č. 393/1 v k.ú. Kokonín pro pana E. Ch., bytem Praha za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 312.590,- Kč

B. n e s c h v a l u j e

1. prodej části p.p.č. 1708/3 o výměře 150 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem je stanovisko odboru územního a hospodářského rozvoje.

2. prodej části p.p.č. 1354 v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem je, že se jedná o plochy veřejných komunikací.

25) Výkupy nemovitostí - "Info C,V,N"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

MgA. Chuchlík – skutečně město nemá zájem o ty pozemky okolo Petřína? Je to věc, která je natolik exponovaná, pro město důležitá, v přímé návaznosti na komunikace a výhled, že bychom o ně stát měli.

Ing. Valešová – nesouhlasím se zamítnutím výkupu č. 2. Myslím si, že to je docela výhodná nabídka, pokud bychom to prodávali sloučené s naším podílem, bylo by to pro město zajímavé.

Ing. Kouřil – majetkoprávní výbor to projednal a doporučil tento výkup neschválit.

MgA. Chuchlík – požádal bych o oddělené hlasování.

Hlasování o podbodu 1 19-6-4-0

Hlasování o podbodu 2 19-8-1-1

Hlasování o podbodu 3 29-0-0-0

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/58/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

n e s c h v a l u j e

1. výkup p.p.č. 969/3 o výměře 466 m2 a p.p.č. 969/4 o výměře 495 m2 v k.ú. Vrkoslavice, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha. Důvodem je nepotřebnost pozemků.

2. výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na st.p.č. 1862 a odkoupení celé stavby č.p. 1976 na pozemku st. p. č. 1862 a celé p. p. č. 1696/15 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha.

3. výkup p.p.č. 486/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha v této elektronické aukci, kdy nejnižší podání je stanoveno na částku 213.300,- Kč.

26) Prodej nebytové jednotky - "Info M"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 28-0-0-1

USNESENÍ ZM/59/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

prodej nebytové jednotky č. 3860/17 o výměře 14 m2 v 1. podzemním podlaží objektu č.p. 3860, 3861 (Palackého 32, Palackého 34) a spoluvlastnického podílu o velikosti 140/20680 na společných částech domu a stavební parcele č. 126/4 vše v k. ú. Mšeno nad Nisou Společenství vlastníků jednotek Palackého 32 a 34 Jablonec nad Nisou, IČ 27302482, se sídlem Palackého 3860/32, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 150.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

27) Odkup technického zhodnocení areálu Střelnice -atletická hala, Sauna, Plavecký bazén

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil – v rozpočtu 2020 byl zahrnut tento odkup technického zhodnocení, který procesován nebyl, byl znovu zahrnut do rozpočtu roku 2021

Pan Polák – budu proti tomu odkupu, důvodem je mimo jiné auditní zpráva, která se vyjadřuje k tomu, že tyto metody by se neměly používat, ale měly bychom najít nějaký jiný způsob transparentní financování sportovní infrastruktury a společnosti SPORT Jablonec s.r.o.

Ing. Matek – chtěl jsem říci to samé. Chci se zeptat, zda by o tuto částku neměla být ponížena provozní dotace SPORT Jablonec pro rok 2021.

Ing. Kouřil – v rozpočtu 2021 máme provozní dotaci necelých 25 milionů Kč, plus toto technické zhodnocení.

Ing. Matek – jako člen dozorčí rady, pane náměstku, můžete nám říci, na co ten 1 milion Kč bude použito? Deklarovali jste úsporu v provozním financování městských společností.

Ing. Kouřil – jedna věc je provoz společnosti, druhá věc je zhodnocení majetku ve vlastnictví města. Společnost díky své činnosti, což jsou tržby, použila na toto zhodnocení budov majetku ve vlastnictví města, my toto zhodnocení odkupujeme.

Ing. Matek – bohužel jsem nerozuměl, mohl byste to zopakovat.

Ing. Kouřil – společnost má z poloviny příjmy z dotace, z poloviny jsou tržby od veřejnosti. Z generování této hotovosti společnost prováděla rekonstrukci na některé infrastruktuře, jedná se o budovy ve vlastnictví města, tak my toto technické zhodnocení si odkupujeme.

Ing. Valešová – chtěla bych zdůraznit, že se má jednat o historický výkup, a že už v budoucnu nebude takto postupováno a město bude do svého majetku investovat samo, abychom předešli právě těmto transakcím. Prosím pana náměstka o potvrzení této skutečnosti.

Ing. Kouřil – to mohu potvrdit.

Ing. Matek – jak je možné, že si společnost, která k vyrovnání rozpočtu potřebuje bezmála 30 milionů Kč, jak si mohla vydělat na technické zhodnocení?

Ing. Kouřil – když se podíváte do přílohy, je to technické zhodnocení z roku 2013-2016.

Společnost má ve svých tržbách tržby od veřejnosti a zároveň tam je poskytnutí dotace. Může tam být ten pohled, že by nemělo docházet k tomu odkupování, to se historicky stalo.

Pan Polák – tady na té diskuzi se ukazuje, proč nám to audit vytýká, tím nic nevyčistíme, tím, že se to zaplatí, dojde pouze k navýšení dotace.

Ing. Valešová – je to opravdu tak, že společnost něco nakoupí a potom si to Jablonec ještě jednou koupí, je to praxe, která opravdu není žádoucí, jsem ráda, že k ní v budoucnosti už docházet nebude.

Ing. Kouřil – to je špatný výklad.

Návrh usnesení byl schválen 19-9-1-0

USNESENÍ ZM/60/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č. 105-2002-OF/OMP, ve znění dodatků č. 1 – 9, uzavřené se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., kterým bude převedeno technické zhodnocení areálu Střelnice – atletická aréna dle soupisu skutečně provedeného technického zhodnocení, které je přílohou materiálu, ze společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586, PSČ 466 01 na statutární město Jablonec nad Nisou s finančním narovnáním ve výši 516.969,72 Kč + DPH. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění.

2. uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 517-2011-OE/OMP, ve znění dodatků č. 1–3, uzavřené se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., kterým bude převedeno technické zhodnocení areálu sauny dle soupisu skutečně provedeného technického zhodnocení, které je přílohou materiálu, ze společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586, PSČ 466 01 na statutární město Jablonec nad Nisou s finančním narovnáním ve výši 2.343, - Kč + DPH. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění.

3. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 626-2010-FaM/OMP, ve znění dodatku č. 1, uzavřené se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., kterým bude převedeno technické zhodnocení areálu plaveckého bazénu dle soupisu skutečně provedeného technického zhodnocení, které je přílohou materiálu, ze společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586, PSČ 466 01 na statutární město Jablonec nad Nisou s finančním narovnáním v celkové výši 304.125,- Kč + DPH. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění.

28) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2020

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Macek – kolik na tom portfoliu zůstane disponibilních prostředků ve prospěch města, až budou vyčerpány ty prostředky, které jsou plánovány čerpat v rozpočtu na rok 2021

Ing. Kouřil – v průběhu zimního období, kdy neprobíhá stavební sezona a proplácení větších investičních faktur, tak se nám nakumulují prostředky. Aby nebyly bez zhodnocení na běžných účtech, převádíme je do portfolia, v průběhu roku z něho podle potřeby odčerpáváme. Bude to záležet na vývoji ekonomiky, daňových příjmů a našem hospodaření.

Návrh usnesení byl schválen 29-0-0-0

USNESENÍ ZM/61/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

Informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za rok 2020

29) Fond na zlepšení úrovně bydlení 2020

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 28-0-1-0

USNESENÍ ZM/62/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení za rok 2020

30) Zápůjčka Nadace nemocnice - dod. č. 2

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 28-0-0-1

USNESENÍ ZM/63/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zápůjčce od Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou, IČ 64045838 za uvedených podmínek

31) Změna Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města - prodeje pozemků

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil – komentář dle návrhu usnesení o doplnění.

Mgr. Šída – na začátku byl ten záměr dobře myšlen, ale výstup už tak pozitivní není. Kladné je, že pozemky budou konečně nějakým způsobem promovány jinak než jenom na webu města a budou mít jinou propagaci a dosah. Druhým pozitivním krokem je, že nebude probíhat výběrové řízení, pozemky budou prodávány v rámci aukce. Problém je, že tyto dva kroky ve vzájemné souvislosti otevírají dveře dokořán spekulantům, kteří mohou mít větší přístup k informacím a mohou mít větší šanci se do aukce přihlásit. Na výboru jsem dával protinávrh v tom smyslu, aby zejména, co se týká prodeje pozemku pro výstavbu rodinných domů, aby byl zarámován podmínkou určitého časového harmonogramu, která nám zaručí, že pokud ten pozemek prodáme, tak skutečně se na daném pozemku dům postaví, resp. bude to prodáno zájemci, který má zájem ten dům tam postavit, nikoliv člověku, který pozemek pouze přeprodá dál. Na můj návrh nebyl brán ohled. Podotýkám, že podobný postup je používán např. v městě Turnov. Druhá výtka – dokument přináší přehled podmínek, které se týkají prodeje pozemků pro developerské projekty, přináší dvoustupňové výběrové řízení. Výbor má za úkol vybrat z různých studií ty, které jsou vhodné k tomu, aby postoupily do druhého kola, kde se bude konat elektronická aukce. V podmínkách nevidím kriteria, na základě kterých by měl výbor rozhodnout. Pokud to tak není, hrozí riziko nelegálního postupu. Dále se v podmínkách píše, že před zveřejněním záměru prodeje pozemku by měl výbor u developerských projektů navrhnout, jaký smluvní typ bude pro daný prodej pozemku aplikován. Nevím, na základě čeho by měl výbor o tomto rozhodnout.

Ing. arch. Klápště – první dvě výhrady pana Šídy mají jasné dopady, které jsou z velké části ekonomické. Co se týká toho, že nabízíme v elektronické aukci, kde se hodnotí výhradně cena a nemůžeme tam zohlednit nějaké další třeba deklarované záměry toho kupujícího, tak skutečně riskujeme to, že to budou kupovat spekulanti nebo lidi pro děti, aby měli kde stavět, a pozemek pak 15 let leží ladem. To nám může kompletně negovat ekonomický efekt. My za tu dobu platíme údržbu komunikací, veřejné osvětlení a vedle toho leží pozemek, který nám nepřináší moc na dani z nemovitosti, nedostaneme ani žádný podíl na dalších daních. Tzn., když vyšroubujeme tu cenu při aukci klidně o desetitisíce, tak za 20 let, kdy tam nic nestojí, tak přijdeme o statisíce. Kdyby se to prodávalo s nějakým jasným závazkem, do kdy se tam musí postavit, tak se tomu prostě vyhneme. Jsem si jistý, že závazek bychom mít měli. Developerské pozemky – tam kde to úspěšně funguje, je to tak, že když se vypisuje prodej pozemku, tak se vypíší i kritéria, která se budou posuzovat. To je důležité i pro toho developera, který ví, co ho čeká, snižuje to korupční potenciál, třetí efekt je ekonomický efekt pro město, protože v momentě, kdy ti developeři mají velkou nejistotu (což se v Jablonci děje, že se někdo přihlásí o nějakou proluku, připraví studii a ta je mu zamítnuta), tak si ji musí nějak saturovat. Třeba tím, že se to pokusí získat za nižší cenu. Pokud to takto necháme, promítne se to na nezájmu developerů, na cenách, které budeme schopni za pozemky získat a také na tom bude stát to podezření, na základě čeho se ta studie pořídila. Podle mě by bylo dobré to o měsíc odložit a pokusit se ty věci dořešit.

Mgr. Opatrný – vidím krok špatným směrem, to časové neomezení nakládání s pozemkem, může se to stát cílem spekulantů. Jako město bychom měli, zvláště v době, kdy nás nečekají tučná léta, býti těmi hybateli, kteří to k těm investicím budou sunout. Nebudu se vracet k tomu, že jsme odpískali projekt za stovky milionů Kč, ale i takovouto věcí, kdy my říkáme, že nám je jedno, že se u nás 5 nebo 10 let nebude stavět na našich bývalých pozemcích, tak dle mého vydáváme jednoznačně hloupý signál o tom, jak si představujeme cestu, jak se dostat opět k ekonomickému růstu.

Ing. Vele – v usnesení se odvoláváme na přílohu č. 1 důvodové zprávy, důvodové zprávy tam jsou dvě. Požádal bych, aby v T-Mapách byla důvodová zpráva, která platí a na které se usnesení bude odkazovat.

Mgr. Tejmlová – bylo by možné ještě o jeden měsíc posunout a pokusit se najít nějaké řešení, se kterým můžeme pomoci i my?

Ing. Kouřil – důležitá změna, která by měla motivovat budoucí stavitele, aby svojí stavbu dokončili, tak je výše kauce. Z úrovně 5% kauce u pozemků typu A a D zvyšujeme na 25%, u ploch, které by nemohli sloužit pro developerskou činnost, tak je to kauce až do výše 100%. Už to je motiv, aby tu stavbu dokončili. Časové ohraničení jsme na výboru několikrát projednávali, bohužel ještě nemáme nový stavební zákon, někdy jde o poměrně dlouhé lhůty a do toho vměstnávat nějaké ohraničování……Paní Pavízová mě doplní, že do smlouvy o smlouvě budoucí nějaké ohraničování již dáváme, je to standart.

Proběhla diskuze o úpravě materiálu, z T-Mapy byla vymazána jedna důvodová zpráva, zůstala tam ta správná, která byla doplněna na žádost Ing. Veleho na jednání předsedů klubů.

Mgr. Tejmlová – může se předkladatel vyjádřit k mé žádosti?

Ing. Kouřil – materiál určitě nestáhnu, byl dostatečně projednán, za nás to je definitivní verze.

Ing. Pavízová – materiál byl projednáván 9x, každý výbor o něm jednal. Původně se výbor zabýval podnětem pana Šídy, aby se prodávaly pozemky zejména na výstavbu rodinných domů a bylo tam nějaké časové ohraničení. Výbor to nakonec neodhlasoval, protože bychom museli na prodávané pozemky dát tzv. právní pojistku, zpětnou koupi. Kdyby chtělo město ty pozemky zpátky odkupovat, tak by žadatel ty pozemky nesměl zatížit hypotékou, město by si je nemohlo nikdy vzít zpět. Obyčejně každý občan pozemek hypotékou zatíží.

Ing. arch. Klápště – nechci řešit jak tuto pojistku zajistit, dá se to ošetřit i jinak, chtěl bych reagovat na tu kauci. Kauce se vztahuje k tomu, když ten člověk si ten nákup rozmyslí a nesplní svoji část smlouvy při nákupu. K motivujícímu faktoru z hlediska výstavby to nijak nefunguje. Za mě argument, kolik tomu výbor věnoval času…..pro mě je podstatné co schválíme a k čemu to povede.

Ing. Macek – na předsedech klubu Ing. Vele požádal o změnu pravidel, podle mě by výbor k tomu měl mít možnost se vrátit a vyjádřit.

Ing. Kouřil – v T-Mapách je již jen jedna důvodová zpráva.

Pan Kalpakcis – pokud se jakýkoliv materiál bude projednávat bez provázanosti jednotlivých zástupců stran a hnutí, tak si nemyslím, že zastupitelstvo by mělo být ten orgán, který začne vést tu diskuzi znova. Všechny politické strany a hnutí mají své zástupce v tom výboru a ti je měli o těch výhradách informovat a mohli k tomu zaujmout stanovisko. Proto nechápu kolegyni Tejmlovou, jakým způsobem by teď chtěla vstoupit do diskuze a mohla jí pomoci, mám dojem, že vše důležité bylo řečeno. Dále popsal a vysvětlil, jaké doplnění bylo dopsáno do nové důvodové zprávy.

Při práci ve výboru a při výběrovém řízení se samozřejmě potkáváme se spekulantem, který je zájemcem o pozemek a zároveň se zájemcem, který chce pro sebe postavit dům. Spekulant přichází se 20% snížením té ceny oproti té ceně, za kterou se prodává. Já osobně se neobávám, že tím, že budeme inzerovat na serverech, jsme otevřeli prostor pro spekulanty a zároveň jablonecké zájemce odradili. Dále, když si uvědomíme, že máme třeba 15 let ten pozemek dán jako stavební, a v okamžiku kdy se rozhodneme, že budeme pozemek nárokovat při prodeji, že se má do 5 let postavit, tak to je trochu zvláštní.

Ing. arch. Klápště – děkuji panu Kalpakcisovi, že ukázal, že se půl roku o tom jedná na výboru, padá tam spousta věcí, pan Kalpakcis říká, pojďme to přijmout tak, jak to je, tady to už neřešme, přitom se to předložilo zastupitelstvu způsobem, který byl zásahem zastupitelů ODS změněný. To je ukázka toho, že výbory jsou poradní orgány, ale zastupitelstvo rozhoduje za sebe. Tak, jako vy jste navrhli, že to nemůže udělat jenom ten výbor, tak my chceme navrhnout jinou věc.

Mgr. Šída – co se týká developerských projektů, výbor nemá absolutně žádnou kvalifikaci na to, aby posuzoval stavební studii, to by měli dělat lidi, kteří rozumí architektuře, ne majetkoprávní výbor. Ohledně spekulativních prodejů – byl jsem několikrát svědkem, že k těmto problematickým prodejům skrz výbor došlo. Nesouhlasím s tím, co říkala paní Pavízová ohledně hypoték, máme celou řadu dalších právních instrumentů, které umožní to, aby si lidé mohli hypotéky na stavby brát.

Pan Kalpakcis – musím se ohradit vůči tomu, že zástupci ODS chtěli něco změnit. My jsme našli formální chybu, na kterou jsme upozornili, uvědomil jsem i předsedu výboru a navrhl, že udělám jednoduchou změnu, která se na jednání předsedů klubů přednesla. Není to nic, co by měnilo ten koncept materiálu, jenom se to vyprecizovalo. To není žádná akce klubu nebo zástupců ODS.

Ing. Macek – tomu rozumím, na druhou stranu si myslím, že ta změna by měla projít výborem a mělo by se to znovu předložit do zastupitelstva, až bude výbor srozuměn s tou změnou.

Návrh usnesení byl schválen 18-10-1-0

USNESENÍ ZM/64/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

změnu Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města – Hlava čtvrtá, Pozemky, § 17 (Postup při prodeji pozemků a zveřejnění) a násl. a Přílohu č. 4 ve znění Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

32) I. rozpočtová opatření 2021

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Matek – k humanitnímu odboru – došlo k vratkám energií MŠ i ZŠ, ostatní organizace asi své nevyčerpané investice zpátky do městského rozpočtu nevrací, což je škoda, protože zrovna MŠ a ZŠ by si ty peníze zasloužily na své rekonstrukce. Doufám, že s tím bude nějakým způsobem pracováno a peníze se do stavu těch budov vrátí. Jiným organizacím, které taky neměly ty peníze vyčerpané, je necháváme, tím dotace navyšujeme, u některých vykupujeme technické zhodnocení, přijde mi to naprosto nefér.

Mgr. Mánek – bylo rozhodnuto, že 800 000 Kč půjde okamžitě na určité opravy MŠ a ZŠ, zbytek peněz jsme přesunuli a necháme je pro ně. V tuto chvíli, pokud se děti mají vrátit do škol, je potřeba zajisti určitá proticovidová opatření, budeme to plánovat.

Ing. Matek – z mé strany to nebyla kritika vůči MŠ nebo humanitnímu odboru. Určitě bych nabádal k větší restrikci vůči organizacím tak, aby volné prostředky nezůstávaly v organizacích, aby s nimi volně hospodařily.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-10-0

USNESENÍ ZM/65/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 33 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:

daňové příjmy ve výši 690 928 tis. Kč

nedaňové příjmy ve výši 131 258 tis. Kč

kapitálové příjmy ve výši 26 854 tis. Kč

přijaté transfery ve výši 111 548 tis. Kč

financování ve výši 265 069 tis. Kč

celkem příjmy ve výši 1 225 657 tis. Kč

běžné výdaje ve výši 932 686 tis. Kč

kapitálové výdaje ve výši 272 435 tis. Kč

financování ve výši 20 486 tis. Kč

celkem výdaje ve výši 1 225 657 tis. Kč

33) Účelový úvěr

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil – změnil bych název a usnesení tak, jak Vám bylo rozesláno do emailů – schvaluje záměr. Bylo projednáno ve finančním výboru, ten měl k dispozici nabídku ČSOB, České spořitelny a Komerční banky. Přiznám se, že jsme neočekávali, že dojde k prudkým změnám na finančních trzích, v momentě, kdy byla nejlepší indikativní nabídka ČSOB, po jednání výboru jsme je požádali o závaznou nabídku, tak to s omluvou odmítli s tím, že se úrokové sazby začaly vyvíjet směrem nahoru, že to potvrdit nemohou. Vyzval jsem všechny tři banky, aby nám daly závazné nabídky, které budou mít platnost do konce března, dubna, atd, jak to je v materiálu. Dnes se jedná o záměrové usnesení, kdy nejvýhodnější nabídka je od ČSOB. Abychom mohli smlouvu podepsat, tak je potřeba do 13. dubna, což jsem konzultoval s panem tajemníkem, svolat per rollam mimořádné jednání zastupitelstva, pokud se rozhodneme jít touto cestou. Stále se jedná o příznivé úrokové podmínky. Pokud bychom se rozhodli už v prosinci, byly by podmínky lepší, ale tam byla právní podmínka, jestli to můžeme procesovat, jak bychom chtěli. Zaznívalo, že bychom měli postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, co se týká zadávání jednotlivých stavebních prací. To jsme si vyjasnili, pokud půjdeme cestou, že každý jednotlivý byt nabídneme minimálně 3 firmám, které nám dají nabídky, tak to je cesta jak to můžeme zprocesovat. Je zvolená varianta čerpání do konce roku 2022.

Ing. Matek – co se týká změny úrokové sazby, tak to vrhá úplně jiné světlo na tuto problematiku, myslím si, že by to měl znovu projednat finanční výbor. Co se týká celého úvěru v kontextu terminálu – vzhledem k tomu, že se rozhodlo, že se terminál odloží, bude to nést nějaké náklady, bylo by možná dobré si nejdřív zmapovat, co od tohoto projektu chceme, jak se to bude financovat a bylo by dost nerozumné si teď žádat o 20 milionů a pak zjistit, že si budeme brát úvěr v řádech stovek milionů. Co mě zarazilo, na tento institut svolávat mimořádné zastupitelstvo, to je z mého pohledu nepochopitelné. Co se týká záměru – stav bytového fondu je dlouhodobě diskutován, opravy bytů jsme rozjeli my. V roce 2019 se částka 10 milionů Kč, která tam byla alokovaná v rozpočtu na rok 2020, vyškrtla. Dopady, které nám byly předkládány v rámci covidu na rozpočtové určení daní se nenaplnily, kdybyste z toho tak zbaběle neutekli, už mohlo být dalších 20 bytů opravených. Půjčovat si na opravy bytů, když nevíte, jaké bude dluhové zatížení města a nebudete to konsolidovat, je nerozumné.

Ing. Valešová – jsem velkým příznivcem opravy městských bytů a jsem příznivcem braní si úvěru ve chvíli, kdy jsou úrokové sazby příznivé. Již 19. 10. vedení města schválilo záměr jít cestou úvěru pro tuto investiční akci a finančnímu výboru pro listopadové jednání byla zaslána nabídka, která byla ve výši 0,77% fixních úrokových nákladů. Současně předkládaný úvěr má úrokovou míru 1,62%, je to o 867 000 Kč více v úrokových nákladech. Je to velká škoda, promarněná příležitost. Nicméně, tato úroková míra je pořád pod současnou hodnotou inflace, která je 2,2%, proto považuji tuto úrokovou míru pořád za výhodnou pro financování této investice. Jsem pro, tuto akci realizovat i s tím navýšením.

Ing. Macek – nejsem odpůrcem toho brát si úvěr na věci, které dávají smysl, na druhou stranu brát si 20 milionový úvěr, který dělá jenom nepatrnou část daňových příjmů nebo běžných příjmů města na tuto záležitost mi nedává vůbec smysl, tím spíš, když očekáváme, že si v nejbližších letech budeme muset vzít další úvěr v řádu stovek milionů. Vím, že pan Tesař ve svých doporučeních říká, že na věci, které generují nějakou úsporu, tak dává smysl si vzít úvěr. Nicméně nejsem přesvědčen, že tento projekt bude generovat takové příjmy, aby to pokrylo ty náklady, které s nimi máme. Jsem zastáncem toho, aby takováto věc byla financována z běžných příjmů z rozpočtu města.

Ing. Kouřil – s touto myšlenkou jsem přišel vloni v létě, v průběhu podzimu jsme to projednávali, je pravda, že motivem bylo, že úrokové sazby byly nízké, a bylo výhodné to využít. Zároveň tím nezatěžujeme rozpočet města, protože výnosy z nájmů pokryjí náklady splácení úvěru včetně úroků. Původně jsme uvažovali o 50 milionech Kč, a chtěli jsme do toho zahrnout velké byty v centru města. To jsme vyčlenili, abychom v té první etapě zrekonstruovali větší počet menších bytů v objemu 20milionů Kč. V prosinci na finančním výboru se ten proces projednávání nedokončil především proto, že byly právní pochybnosti, jak jsem již říkal, to byl důvod zdržení.

Ing. Matek – co se stane s těmi byty, až je opravíme – jsem pro jejich opravu, myslím, že to, co říkal pan Macek, s tím se ztotožňuji, dá se kontinuálně v opravě bytů pokračovat, peníze na to v rozpočtu jsou. Nicméně nebyla zpracovaná žádná metodika nebo inovace v přidělování bytů. Budeme ty opravené byty přidělovat podle stejné metodiky stejným skupinám obyvatel, které ty byty zdevastovali a přidělujeme za cca 48Kč/m2? Nestálo by za to, abychom do nich stěhovali trochu jiné skupiny obyvatel, které se o ty byty budou starat, zaplatí za ně víc a nějakým způsobem tato investice bude generovat zisk?

Ing. Valešová – chtěla jsem se omluvit z dalšího jednání, po tomto hlasování se budu muset odpojit.

Ing. arch. Klápště – při projednání tohoto bodu jsem se dozvěděl něco, co jsem snad ani nechtěl vědět, že totiž když se pan náměstek Kouřil pustil vloni v létě do toho, zařídit úvěr na opravu bytů, tak v listopadu se o tom začalo diskutovat, byly nějaké nabídky, a od té doby to máme na zastupitelstvu teď, kdy je březen. Představa, že nějaká developerská firma potřebuje ¾ roku na to, aby si vyřídila úvěr, je úplně neuvěřitelná, ta doba co potřebuje pro to naše město, je pro mě neuvěřitelná. Jestli to trvá tak dlouho, tak se ptám, jestli vůbec bude pan náměstek schopný ty byty v reálném čase opravovat a peníze proinvestovat.

Ing. Kouřil – demagogie pana Klápštěho se opakuje při každém vystoupení. Samozřejmě my dokážeme jednat velmi rychle, ale musí to mít všechny parametry. Takovýto účelový úvěr jsme tu za posledních 6 let, co si pamatuji, na rozdíl od Vás jsem tu 7 rok v zastupitelstvu, nikdy neprojednávali. To, že se vyskytnou nějaké další požadavky na právní stanoviska, to se přiznám, že při tom projednávání v prosinci překvapilo i mě a bylo potřeba to právně doladit, abychom neporušili zákon. Kdyby to bylo v soukromém sektoru bylo by to třeba už dávno rozhodnuto.

Proběhla diskuze, zda v usnesení, pokud je uvedeno – účelový úvěr – zda by nemělo být uvedeno za jakým účelem. Usnesení zůstalo ve stejné podobě.

Návrh usnesení byl schválen 24-2-3-0

USNESENÍ ZM/66/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

záměr přijetí účelového úvěru ve výši 20 mil. Kč od Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, s čerpáním do 31. 12. 2022, splácením pravidelných rovnoměrných měsíčních splátek ve výši 166 700 Kč od ledna 2023 do prosince 2032 a pevnou úrokovou sazbou 1,62 % p.a.

Odhlásila se Ing. Valešová

34) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 28-0-0-0

USNESENÍ ZM/67/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

35) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. Matek – interpelace na stav o věcných břemenech společnosti Grepa – poprosím o doplnění, je napsáno, že situace je úplně stejná, za 1,5 roku se vůbec nic nestalo.

Je napsáno, že pokud nedojde k reakci ze strany společnosti tak budou následovat další právní kroky. Poprosím o doplnění interpelace, jaké další právní kroky a v jakém časovém horizontu budou následovat. Co se týká interpelace na bowling, tak kdyby to nebyla pravda, tak by to byl výborný satirický fejeton, k tomu se určitě vrátím na jiných plénech a jiných platformách, protože tohle opravdu stojí za zveřejnění.

Ing. Macek – v reakci na interpelaci, kde se mluví o podjezdu v ulici SNP – už je nějak naplánováno pokračovat v tom projektu? Chystá se pan náměstek vstoupit v jednání s Libereckým krajem, že by kraj zafinancoval podhloubení?

Ing. Roubíček – určitě vstoupíme do jednání s Libereckým krajem, abychom tu činnost na tom obnovili a vedlo by to ke kýženému stavu.

Mgr. Pastuchová – na minulém zastupitelstvu jsem nemohla reagovat na odpověď na svoji interpelaci, s kterou jsem nebyla spokojena. Není dobře, že mi nebylo odpovězeno ve standardním termínu a odpověď dle mého byla neúplná. Požádala bych o písemnou odpověď – zajímá mě, jakým způsobem se město v tuto chvíli k projektu Spolkového domu II. postaví, protože to v té odpovědi není, tam je jen, že jste to navštívili a co Vám řekli památkáři. A zajímalo by mě, jak se k tomu město postaví, doufám že všichni chápeme potřebnost Spolkového domu II. pro sociální oblast v našem městě.

RNDr. Čeřovský – požádal bych o zaslání písemně.

MgA. Chuchlík – poděkoval bych za odpověď na reklamní nosiče ve městě. Nejsem si jistý, jestli tomu rozumím správně, upřesnění vznesu v nových interpelacích. Jestli správně chápu, tak za citylight dostane město ročně za jeden 6 000 Kč a za jeden billboard 10 000 Kč. Smlouva je podepsaná panem Velem. Mě se již několikrát stalo, získávám takový pocit, že to má společný motiv, u smluv podepsaných panem Velem, že vůbec není jasné, v čem je to dobré pro město. Je to podobné s kauzou RIA, s kamerovým systémem, s deponií Belgická. Byl bych rád, kdyby se v příští interpelaci potvrdilo, případně opravilo moje chápání smlouvy ohledně ceny. Jen pro informaci, nevím, jak to mají ostatní stran, tak Piráti dostali na měsíc nabídku na pronájem billboardu 15 000 Kč. Ještě u těch citylightů je taková zajímavá věc, že za jejich osvětlení město platí, protože jsou napojené na veřejné osvětlení. To by mě zajímalo, kolik to město stojí a jestli to pokryje roční výnosy.

Ing. arch. Klápště – co se týká interpelace ohledně projektů, tak tam úplně nejsem spokojený s odpovědí. Chápal bych, kdyby odpověď byla, připravujeme to, dodáme v nějakém pozdějším horizontu, ale dostal jsem odpověď, že jen některé z požadovaných projektů budou. Já to dávám znova s tím, že bych rád, kdyby ten seznam byl úplný a potom to dostal výbor v úplném znění dle toho seznamu.

Bc. Kroupa – reakce na interpelaci pana Matka – problém v tuto chvíli spočívá v tom, že nejsme schopni věcná břemena dokončit z toho důvodu, že prostě pan Haltuf nekoná. Je to minulý týden, co jsme to začali řešit právní cestou, aby nám nějakým způsobem dodal geometrické záměry sítí. S některými v sále jsem to konzultoval a oni mají bohužel stejné zkušenosti. Vzhledem k tomu, že nejsme schopni a nejsme jako firma v situaci, kdy bychom mohli říci nějaký termín, kdy bychom tuto záležitost mohli uspokojivě vypořádat. Minulý týden jsem jednal s panem Kouřilem a navrhl jsem dočasné řešení – jako firma složíme nějakou kauci, nebo nevím, jak to pojmenujeme, v hodnotě 2 milionů Kč aby město nebylo v situaci, kdy my neplníme. My v této chvíli nemáme moc množností, jak to vyřešit.

Ing. Kouřil – to mohu potvrdit. Ve spolupráci s Mgr. Kučerou připravíme materiál, který projde řádným schvalovacím procesem.

Pan Polák – dotaz na pan Roubíčka k mé interpelaci – cituji email, který přišel panu Novosadovi – vedení města na dnešním jednání rozhodlo o neumožnění prohlídky objektu bývalé dětské nemocnice. Důvodem je uvažované budoucí využití této lokality pro bytové domy. Zajímalo by mě, jak v jedné hlavě můžou žít dvě verze příběhu a jestli je to všechno v pohodě.

Návrh usnesení byl schválen 21-3-4-0

USNESENÍ ZM/68/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konané dne 18. února 2021

36) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Pan Polák – chtěl bych znát odpověď na svoji otázku v předchozím bodu, Vy jste mě pane primátore neposlouchal. Je slušné, když se někdo na něco zeptá, aby dostal odpověď.

Ing. Roubíček – písemně na Váš dotaz odpovím.

MgA. Chuchlík – na primátora - pracovní schůzka s panem Gojdičem ve věci pozemků v okolí přehrady.

RNDr. Čeřovský – s Ing. Kouřilem jsme se s ním sešli ohledně inzerovaného prodeje pozemků. On již nemá zájem s tím pozemkem nakládat, prodává ho, cena je 35 milionů Kč, která je z jeho strany neměnná.

Ing. Kouřil – to mohu potvrdit, zadali jsme na pozemek znalecký posudek, zatím ho nemáme.

Ing. arch. Klápště – na primátora - pracovní schůzky s panem Wohlmuthem, ředitelem Liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic a panem Votavou, generálním ředitelem společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

RNDr. Čeřovský – ŘSD má vyprojektovanou změnu zatáčky, když se jede z Proseče do Jablonce nad Nisou u viaduktu v Zeleném údolí. SČVK se vyjádřilo, co vše musí ŘSD udělat z důvodu zatrubnění nebo opravy kanalizace. Cena by byla vysoká, proto jsme vyvolali jednání, aby se domluvili na možnostech, oni se již dál sejdou bez nás.

Ing. Macek – schůzka s panem Polákem ohledně autobusového nádraží, online schůzka s panem Turkem z Ústí nad Labem ohledně MHD.

RNDr. Čeřovský – BusLine tam má tu budovu, za jakých podmínek nám ji je ochoten pronajmout, abychom tam mohli provozovat toalety. Ceny byly neakceptovatelné, vycházelo to přes 1 milion Kč za rok. Oni mají smlouvu s Koridem, aby tam provozovali informační kancelář, sdělili, že ji v té budově nebudou provozovat a chtějí ji přemístit do nějakého stánku s pečivem k 31. 3. 2021. My jsme napsali na Korid, že souhlasíme s tím, že by tato kancelář mohla být v Eurocentru.

K druhé schůzce – snažil jsem se získat informace ohledně dopravy i z jiných zdrojů. Parametry jsou nesrovnatelné.

Ing. arch. Klápště – na Mgr. Mánka - jednání s panem Milanem Fukalem ohledně vybudování hřiště v Kokoníně

Mgr. Mánek - v tuto chvíli bylo uděláno oplocení a odvodnění. Hřiště je dělané svépomocí, mělo by to být za jiné finanční prostředky, než kdyby bylo řešeno projektově. Sdělil mi, že se inspiroval v Nové Vsi, zajímal se, jestli je možné, že by mu bylo město ochotno přispět. Budeme o tom jednat.

Ing. Macek – na Mgr. Mánka – řešil se nějak ten hoax ohledně očkování, že na Jablonecku po očkování v domově důchodců zemřeli někteří lidé?

Mgr. Mánek – vydali jsme k tomu tiskovou zprávu, kde jsme spolu s řediteli domovů důchodců ujišťovali, že nic takového se nestalo. Už mají všechny klienty proočkované a sami řekli, že ani po jedné z dávek nikdo neměl žádné závratné vedlejší účinky. Nejspíš mě doplní Mgr. Tupla, že ani v žádném domově v kraji žádné takové zprávy reálně nejsou na pořadu dne a po očkování k žádným úmrtím nedošlo. V DPS to je stejné.

Ing. Macek – mělo jít o vakcínu AstraZeneca, která podle ujištění Mgr Tulpy není Libereckým krajem využívána.

Mgr. Tulpa – já jsem to Ing. Mackovi vysvětloval, ta zprávy myslím přišla z Vrchlabí. V celém Libereckém kraji se objevily 2 nebo 3 nějaké nevolnosti, jednu paní odvezli k pozorování, během jednoho dne se vrátila. V našich zařízeních se očkuje Pfizerem a Modernou.

Ing. arch. Klápště – na Ing. Roubíčka – jednání RP5 – Futurum

Ing. Roubíček – je zpracovaná úprava regulačního plánu, po jednáních s panem architektem Vackem, který nám dělá konzultanta, požadavky se zapracovávají, plán se blíží k předložení do výboru pro územní plánování.

Mgr. Tejmlová – na Ing. Roubíčka – jednání, které se týkají přehrad – kvalita vody, toalety a řešení s Povodím Labe.

Ing. Roubíček – kvalita vody – jednání s firmou, která nám 2 roky po sobě instalovala ultrazvukové zařízení na potlačení výskytu sinic. Jsou navrhovány a připravovány další kroky, jednáme o další nabídce.

Nové zázemí – výrobní výbor intenzivně zasedá, probíhají jednání s projektanty, blíží se dokončení studie před podáním projektové dokumentace.

Schůzka s panem Bendou – jeden ze stánkařů u Bižuterie, vedle jeho stánku jsou veřejná WC, která jsou v dezolátním stavu. To územní není součástí výstavby nového zázemí, proto jednáme o umístění mobilních WC s podobnou kapacitou.

Povodí Labe – byl jsem si ujasnit možná omezení pro umístění budoucího zázemí základny Vodní záchranné služby ve vztahu k měřícím bodům, které hlídají stabilitu hlavní hráze.

Ing. Macek – na Ing. Roubíčka - jednání p. Pleticha, p. Berounský – terminál, objekt Dolní nádraží Jbc., on-line jednání p. Stanislav Jablotron – sjezd ul. Čs. Armády, jednání p. Hruška, p. Čílová – parkovací dům

Ing. Roubíček – jednání p. Pleticha, p. Berounský – stále je drží myšlenka vykoupit tento objekt a udělat z něho muzeum, jehož náplní bude železniční a tramvajová tématika.

Navrhl jsem jim připravit projekt, pak se tím budeme dále zabývat.

Parkovací dům – jednání se zástupcem objektu Čokoládovny, německý nájemce tam končí. Pan Hruška se byl zeptat, jestli je zájem ze strany města využít budovu pro parkování obyvatel Mšena. Určitě by to částečně řešilo nedostatek ploch pro parkování ve Mšeně.

Sjezd ul. Čs. Armády – pan Stanislav je zaměstnanec Jablotronu, byl se zeptat, v jaké je fázi projektová příprava pro územní rozhodnutí pro rekonstrukci a úpravu silnice Čs. Armády.

Primátor města RNDr. Čeřovský se na chvíli vzdálil z jednání zastupitelstva, vedení jednání se ujal Mgr. Mánek, náměstek primátora.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

USNESENÍ ZM/69/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora města a jeho náměstků v období od 9. února 2021 do 5. března 2021.

Bod č. 37) Nominace místopředsedy ITI Liberec - Jablonec n. N.  byl již projednán

Primátor města se ujal vedení jednání zastupitelstva.

38) Základna Vodní záchranné služby ČČK, z.s. - na stůl

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček – materiál je hlavně nástroj k jednání s Povodím Labe.

MgA. Chuchlík – děkuji panu Roubíčkovi, že vyšel vstříc mému podnětu a materiál předložil. Dovedu si představit, že jednání s Povodím Labe nejsou úplně snadná, viděl jsem to jako jasné stanovisko města ve vztahu k záchranářům, kteří mají nějaké alokované peníze v tom smyslu, že oni mohou investovat do objektu, který mohou mít pronajatý a město má nad tím nějakou větší kontrolu. V mém podnětu byla prosba, zda by ten harmonogram mohl obsahovat termín rozhodnutí, kdy to místo budeme opravdu vědět. Chtěl jsem se zeptat, kdo zpracovává studii, a poprosil bych o nějaký harmonogram.

Ing. Roubíček – potvrzuji, že spolupracujeme se studiem Raketoplán. Jednání se záchranáři probíhají, tím, že za poslední dva roky se dostali do IZS, tak se jim značně vylepšují podmínky pro provozování této služby, vybavením atd. Nějaké peníze mají připravené, řekli, že je možné to posunout dál, sami byli na jedná na Povodí Labe, zjistili,, že to není jednoduché. Harmonogram se bude odvíjet od toho kdy dostanu do riuky studii, což předpokládám že bude příští týden, pak si domluvím schůzku na Povodí Labe.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

USNESENÍ ZM/71/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

záměr spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou, Vodní záchranné služby ČČK, z.s. a Povodí Labe s.p. při nalezení vhodného místa pro umístění a realizaci základny VZS a při přípravě projektové dokumentace a následné realizace,

B. u k l á d á

Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora, zpracovat harmonogram pokračování přípravy projektu základny VZS a předložit ho zastupitelstvu města v dubnu 2021.

39) Nové interpelace

Ing. arch. Klápště – podávám znovu svoji interpelaci na seznam projektů ve stejném znění.

MgA. Chuchlík – již jsem to deklaroval u své interpelace, pošlu písemně.

40) Rozprava – diskuze

Ing. Matek – připomenul bych se o výmaz z obchodního rejstříku u společnost SPORT Jablonec, požaduje to můj zaměstnavatel.

Primátor města ukončil jednání ZM ve 20,48 hod.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

ověřovatelé: Jitka Baláková, Jan Polák

Vytvořeno 24.3.2021 18:27:18 | přečteno 333x | Petr Vitvar
load