Usnesení 18.03.2021

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 18. března 2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/37/2021

A. schvaluje

navrženou aktualizaci strategického rámce Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou 2017 - 2023 a Akčního plánu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

ZM/38/2021

A. bere na vědomí

informace o aktuálním provozu městské hromadné dopravy

ZM/39/2021

A. projednalo

předložený materiál k alternativám zajištění dopravní obslužnosti Jablonecka od 1. 2. 2023

B. rozhodlo

zajistit dopravní obslužnost Jablonecka od 1. 2. 2023 na dobu 10 let prostřednictvím zadávacího řízení na poskytování přepravních služeb ve veřejné linkové dopravě externím dopravcem

C. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, učinit veškeré potřebné kroky k naplnění písm. B) tohoto usnesení a o těchto krocích pravidelně informovat zastupitelstvo města

ZM/40/2021

A. projednalo

požadavky petentů k plánované výstavbě na pozemku č.1450 k.ú Mšeno nad Nisou, který je v majetku firmy Mšeno Podlesí s.r.o.

B. nevyhovuje

požadavkům petice "Volnočasová louka, Pozemek 1450,Mšeno nad Nisou"

ZM/41/2021

A.1 schvaluje

poskytnout OHK v Jablonci nad Nisou, IČ: 49101943, se sídlem: Jiráskova 9, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši  80 000 Kč , který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s  činností komory v roce 2021 .
 

A.2 schvaluje

poskytnout zapsanému ústavu Jablonec jinak, IČ: 8641021, se sídlem: Generála Mrázka 413/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši  50 000 , který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací akce  Jizerská 50 padesátkrát jinak - rozsvítíme Jablonec.
 
 

ZM/42/2021

A. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou Ing. Ivanky Vrbické

ZM/43/2021

A. bere na vědomí

podněty kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 10. 2. 2021 dle důvodové zprávy,

B. ruší

část usnesení ZM 29/E/2019 ze dne 21. 2. 2019 pro faktickou nesplnitelnost,

C. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátoru města a Mgr. Davidu Mánkovi, náměstku primátora, projednat do června 2021 s osadním výborem Vrkoslavice a Dolina, do kterého územně spadá ulice Střelecká, plnění smlouvy o vzájemné spolupráci při zajištění provozu Multifunkčního sociálního centra Jablonec nad Nisou č. SO-2019-35.

ZM/44/2021

A. rozhoduje

o poskytnutí individuální dotace ve výši 100.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou spolku Potravinová banka Libereckého kraje, z.s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec VI-Rochlice, IČ 22714154, na zajištění běžného provozu organizace - osobní náklady zaměstnanců a nákup pohonných hmot dle důvodové zprávy,

B. schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2021/0112 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a spolkem Potravinová banka Libereckého kraje, z.s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec VI-Rochlice, IČ 22714154, v předloženém znění.

ZM/45/2021

A. schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Nábytkové bance Libereckého kraje, z.s., se sídlem Zapadlá 550, 463 11, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, IČ 09836578, na zajištění provozních a osobních nákladů spojených s poskytováním služby osobám v nepříznivé životní situaci, a to ve výši 50.000,- Kč.

ZM/46/2021

A. schvaluje

smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby na závazek veřejné služby na zajištění lékařské pohotovostní služby pro rok 2021 mezi  statutárním městem Jablonec nad Nisou a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p. o., se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 00829838, v předloženém znění dle důvodové zprávy.

ZM/47/2021

A. schvaluje

smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou mezi  statutárním městem Jablonec nad Nisou a Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., se sídlem Emílie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 43256503, v předloženém znění dle důvodové zprávy.

ZM/48/2021

A. schvaluje

zrušení dotačního programu na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021, přičemž finanční prostředky ze zrušeného programu budou přesunuty do rezervy Covid kultura a využity na podporu akcí pořádaných v oblasti kultury v roce 2021

ZM/49/2021

A. rozhoduje

o poskytnutí účelové dotace pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., se sídlem Kostelní 1/6, Jablonec n. N. IČ 28686454  na rok 2021 z  rozpočtu statutárního města ve výši 336 tis. Kč dle důvodové zprávy.
 

B. schvaluje

smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s ., se sídlem Kostelní 1/6, Jablonec n. N., IČ 28686454v předloženém znění.

ZM/50/2021

A. rozhoduje

o poskytnutí dotace 74.185 z Programu podpory výstavby technické infrastruktury na projekt:
 
Kanalizační přípojka - Podhorská 1545/82
žadatel: Společenství vlastníků bytů domu Podhorská 1545/82, Jablonec nad Nisou
výše dotace: max. 74.185,00 Kč
 

B.1 pověřuje

Mgr. Ivetu Habadovou, vedoucí oddělení dotací, vyzvat výše uvedeného žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

B.2 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.

ZM/51/2021

A. schvaluje

Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2021 včetně příloh dle důvodové zprávy.

B.1 ukládá

Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora, zajistit zveřejnění Programu podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2021 na úřední desce města.

B.2 ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit financování programu v rozpočtu města v roce 2022.

ZM/52/2021

A. schvaluje

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2021 včetně příloh dle Důvodové zprávy.

B.1 ukládá

Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora, zajistit zveřejnění Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2021 na úřední desce města.

B.2 ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit financování programu v rozpočtu města v roce 2022.

ZM/53/2021

A. bere na vědomí

předložení žádosti o dotaci na projekt Jablonec nad Nisou - hřiště ZŠ Arbesova - rekonstrukce dle důvodové zprávy.
 

B. ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora , zajistit předfinancování a spolufinancování projektu Jablonec nad Nisou - hřiště ZŠ Arbesova - rekonstrukce z rozpočtu města v případě přidělení dotace.

ZM/54/2021

A.1 schvaluje

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. 851-2018-OÚaHR/VO se společností DOMYJINAK s.r.o., se sídlem Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála, IČ 286 99 548, k akci  „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou“ , cena za dílo po dodatku č.1 činí 19 603 632,- Kč bez DPH, tj.: 23 720 395,-Kč s DPH 21%  dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev.č. 851-2018-OÚaHR/VO se společností DOMYJINAK s.r.o., se sídlem Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála, IČ 286 99 548, k akci  „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou“ , cena za dílo po dodatku č.2 činí  20 057 309,- Kč bez DPH, tj.:  24 269 344,-Kč s DPH 21%  dle důvodové zprávy

B.1 pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora,  zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se zpracovatelem jednotlivých stupňů projektových dokumentací a souvisejících služeb , společností DOMYJINAK s.r.o., se sídlem Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála, IČ 286 99 548

B.2 pověřuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora,  zajistit uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo se zpracovatelem jednotlivých stupňů projektových dokumentací a souvisejících služeb , společností DOMYJINAK s.r.o., se sídlem Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála, IČ 286 99 548

ZM/55/2021

A.1 rozhoduje

nerealizovat Terminál veřejné osobní dopravy Jablonec nad Nisou a Parkovací systém v Jablonci nad Nisou v rámci IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou

A.2 rozhoduje

pokračovat v přípravě na realizaci obou projektů dle aktuálního harmonogramu, který zahrnuje i prodloužení tramvajové trati

B. ustavuje

pracovní skupinu, která bude projednávat postup přípravy a realizace a jeho případné změny a bude složena z pracovníků úřadu, externích odborníků a zástupců zastupitelských klubů
 

C.1 ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města, informovat Řídící výbor a manažerku IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou o tomto rozhodnutí

C.2 ukládá

Ing. Petru Roubíčkovi, náměstku primátora,
a) pokračovat v přípravě Terminálu veřejné osobní dopravy dle aktuálního harmonogramu
b)připravit složení pracovní skupiny a předložit její schválení na ZM v dubnu 2021

C.3 ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, zohlednit finanční nároky v rozpočtech na roky 2022 - 2024 a ve střednědobém výhledu.

ZM/56/2021

A.1 schvaluje

poskytnutí investiční dotace ve výši 132 tis. Kč pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411

A.2 schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411 v předloženém znění

ZM/57/2021

A.1 schvaluje
prodej p.p.č. 304/5 v k.ú. Proseč nad Nisou pro manžele P***** a M*****K*****Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu 210.600,- Kč.
A.2 schvaluje
prodej p.p.č. 516/2 o výměře 90 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou pro paní  T*****T***** L*****Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 19.000,- Kč.
A.3 schvaluje
prodej části p.p.č. 918/2 díl „b“ o výměře 37 m 2a části p.p.č. 401/46 díl „a“ o výměře 5 m 2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 401/54 a části p.p.č. 918/2, geometrickým plánem nově označené jako st.p.č. 920/2 o výměře 3 m 2vše v k.ú. Kokonín pro pana M***** K*****Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč.
A.4 schvaluje
prodej části p.p.č. 884, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 884/3 o výměře 205 m 2a st.p.č. 213 o výměře 81 m 2vše v k.ú. Jablonecké Paseky pro paní MUDr. I***** M***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 104.935,- Kč.
A.5 schvaluje
prodej části p.p.č. 884, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 884/2 o výměře 412 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky pro manžele O***** a P*****T***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 149.476,- Kč.
A.6 schvaluje
prodej části p.p.č. 884, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 884/1 o výměře 515 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky pro paní  Mgr. D***** P***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 185.887,- Kč.
A.7 schvaluje
prodej p.p.č. 708/2 v k.ú. Kokonín pro manžele T***** a J***** B*****Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 455.750,- Kč.
A.8 schvaluje
prodej p.p.č. 393/1 v k.ú. Kokonín pro pana E***** C*****Praha za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 312.590,- Kč
B.1 neschvaluje
prodej části p.p.č. 1708/3 o výměře 150 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem je stanovisko odboru územního a hospodářského rozvoje.
B.2 neschvaluje
prodej části p.p.č. 1354 v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem je, že se jedná o plochy veřejných komunikací.

ZM/58/2021

A.1 neschvaluje
výkup  p.p.č. 969/3 o výměře 466 m 2a p.p.č. 969/4 o výměře 495 m 2v k.ú. Vrkoslavice,  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha. Důvodem je nepotřebnost pozemků.
A.2 neschvaluje
výkup spoluvlastnického podílu o velikosti ˝ na st.p.č. 1862 a odkoupení celé stavby č.p. 1976 na pozemku st. p. č. 1862 a celé p. p. č. 1696/15 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha.
A.3 neschvaluje
výkup p.p.č. 486/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha v této elektronické aukci, kdy nejnižší podání je stanoveno na částku 213.300,- Kč.

ZM/59/2021

A. schvaluje
prodej nebytové jednotky č. 3860/17 o výměře 14 m 2v 1. podzemním podlaží objektu č.p. 3860, 3861 (Palackého 32, Palackého 34) a spoluvlastnického podílu o velikosti 140/20680 na společných částech domu a stavební parcele č. 126/4 vše v k. ú. Mšeno nad Nisou Společenství vlastníků jednotek Palackého 32 a 34 Jablonec nad Nisou, IČ 27302482, se sídlem Palackého 3860/32, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 150.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

ZM/60/2021

A.1 schvaluje
uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č. 105-2002-OF/OMP, ve znění dodatků č. 1 - 9, uzavřené se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., kterým bude převedeno technické zhodnocení areálu Střelnice - atletická aréna dle soupisu skutečně provedeného technického zhodnocení, které je přílohou materiálu, ze společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586, PSČ 466 01 na statutární město Jablonec nad Nisou s finančním narovnáním ve výši 516.969,72 Kč + DPH. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění.
A.2 schvaluje
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 517-2011-OE/OMP, ve znění dodatků č. 1-3, uzavřené se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., kterým bude převedeno technické zhodnocení areálu sauny dle soupisu skutečně provedeného technického zhodnocení, které je přílohou materiálu, ze společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586, PSČ 466 01 na statutární město Jablonec nad Nisou s finančním narovnáním ve výši 2.343, - Kč + DPH. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění.
A.3 schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 626-2010-FaM/OMP, ve znění dodatku č. 1, uzavřené se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., kterým bude převedeno technické zhodnocení areálu plaveckého bazénu dle soupisu skutečně provedeného technického zhodnocení, které je přílohou materiálu, ze společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586, PSČ 466 01 na statutární město Jablonec nad Nisou s finančním narovnáním v celkové výši 304.125,- Kč + DPH. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění.

ZM/61/2021

A. bere na vědomí

Informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za rok 2020

ZM/62/2021

A. schvaluje

hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení za rok 2020

ZM/63/2021

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zápůjčce od Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou, IČ 64045838 za uvedených podmínek

ZM/64/2021

A. schvaluje
změnu Pravidel pro jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města - Hlava čtvrtá, Pozemky, § 17 (Postup při prodeji pozemků a zveřejnění) a násl. a Přílohu č. 4 ve znění Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

ZM/65/2021

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 33 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
daňové příjmy ve výši 690 928 tis. Kč
nedaňové příjmy ve výši 131 258 tis. Kč
kapitálové příjmy ve výši 26 854 tis. Kč
přijaté transfery ve výši 111 548 tis. Kč
financování ve výši 265 069 tis. Kč
celkem příjmy ve výši 1 225 657 tis. Kč
běžné výdaje ve výši 932 686 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši 272 435 tis. Kč
financování ve výši 20 486 tis. Kč
celkem výdaje ve výši 1 225 657 tis. Kč

ZM/66/2021

A. rozhoduje

záměr přijetí účelového úvěru ve výši 20 mil. Kč od Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, s čerpáním do 31. 12. 2022, splácením pravidelných rovnoměrných měsíčních splátek ve výši 166 700 Kč od ledna 2023 do prosince 2032 a pevnou úrokovou sazbou 1,62 % p.a.

ZM/67/2021

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

ZM/68/2021

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací  z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konané dne 18. února 2021

ZM/69/2021

A. bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora města a jeho náměstků v období od 9. února 2021 do 5. března 2021.

ZM/70/2021

A. schvaluje

nominaci Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora , na místo místopředsedy Řídicího výboru ITI Liberec - Jablonec nad Nisou.

B. bere na vědomí

informace o postupu přípravy integrované strategie ITI Liberec - Jablonec nad Nisou včetně návrhu statutu Řídicího výboru ITI.

C. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města , informovat vedení města Liberec o přijatém usnesení.

ZM/71/2021

A. schvaluje

záměr spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou, Vodní záchranné služby ČČK, z.s. a Povodí Labe s.p. při nalezení vhodného místa pro umístění  a realizaci základny VZS a při přípravě projektové dokumentace a následné realizace,

B. ukládá

Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora, zpracovat harmonogram pokračování přípravy projektu základny VZS a předložit ho zastupitelstvu města v dubnu 2021.

Vytvořeno 22.3.2021 13:01:22 | přečteno 315x | Petr Vitvar
load