Usnesení 18.02.2021

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 18. února 2021. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/12/2021

A. bere na vědomí
informaci o schůzové činnosti Osadního výboru Rýnovice a Lukášov Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou
B. poskytuje
v souladu se „Zásadami pro odměňování členů orgánů statutárního města Jablonec nad Nisou“ peněžité dary členům Osadního výboru Rýnovice a Lukášov za jejich činnost v tomto orgánu za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 ve výších dle jmenovitého seznamu uvedeného v důvodové zprávě.

ZM/13/2021

A. volí

dle platných Zásad zakládání osadních výborů po předchozím ročním mandátu na funkční období od 1. února 2021 do konce funkčního období zastupitelstva města v letech 2018 - 2022 předsedu Osadního výboru Žižkův Vrch
Jiřího Vondráčka

ZM/14/2021

A. schvaluje

zapojení statutárního města Jablonec nad Nisou do akce Vlajka pro Tibet a vyvěšení tibetské vlajky ve středu dne 10. 3. 2021 na budově Magistrátu města Jablonec nad Nisou na Mírovém náměstí 19.

ZM/15/2021

A.1 bere na vědomí

dopis pana K***** K*****, *****Děčín a vyjádření pracovníka oddělení právního a veřejných zakázek

A.2 bere na vědomí

dopis Z***** J*****, Desná

B. schvaluje

prominutí povinnosti pana K***** K*****, nar. *****1959, trv. hlášen ***** Děčín, uhradit poplatek z prodlení ve výši 74 842,- Kč, který vzniknul z titulu nehrazení nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytu č. 48 v budově č. p. 4326, na adrese Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou, za období leden až červen roku 2006

ZM/16/2021

A. bere na vědomí
"Právní stanovisko a doporučení právního postupu - Obytný soubor Horní Proseč - Domovina" ze dne 24. července 2020 vypracované advokátní kanceláří pro samosprávu Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové.
B. schvaluje
Dohodu o společném postupu a dohodu o narovnání č. SO/2019/0792 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 262 340 a Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I - Staré Město, Liberec, PSČ 46001, IČ 25411128 ve znění, které je uvedeno v příloze důvodové zprávy.
C. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem Dohody o společném postupu a dohody o narovnání č. SO/2019/0792.

D. ruší

usnesení ZM/215/2019/2 ze dne 21. 11. 2019, kterým bylo schváleno uzavření Dohody o společném postupu Města a BDHP.

ZM/17/2021

A. bere na vědomí

informace o stavu projednávání zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023

B. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města , zadat u všech 3 možných variant zajištění dopravní obslužnosti dopracování předložených výchozích finančních modelů nafta/CNG dle následujících technických parametrů:
-  celkový počet autobusů 30, 26 ks v délce do 13 m, 4 ks v délce do 8 m,
-  26 ks autobusů v délce do 13 m plně nízkopodlažních (Low Floor),
-  4 ks autobusů v délce do 8 m s nízkým vstupem (Low Entry),
-  10 ks autobusů v délce do 13 m bude zcela nových se základní standardní výbavou vnějšími informačními panely (přední, boční, zadní), vnitřním LED monitorem a povelovým přijímačem pro nevidomé,
-  10 ks autobusů v délce do 13 m bude ve stáří 3 let se základní standardní výbavou vnějšími informačními panely (přední, boční, zadní), vnitřním LED monitorem a povelovým přijímačem pro nevidomé,
-  6 ks autobusů v délce do 13 m bude ve stáří 6 let se základní standardní výbavou vnějšími informačními panely (přední, boční, zadní), vnitřním LED monitorem a povelovým přijímačem pro nevidomé,
-  4 ks autobusů v délce do 8 m budou ve stáří 6 let se základní standardní výbavou vnějšími informačními panely (přední, boční, zadní), vnitřním LED monitorem a povelovým přijímačem pro nevidomé.
 
Termín zaslání doplněného výchozího finančního modelu je do 24. 2. 2021.

ZM/18/2021

A. bere na vědomí

informace o aktuálním provozu městské hromadné dopravy.

ZM/19/2021

A. bere na vědomí

Zprávu o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2020

ZM/20/2021

A. ruší

předchozí přílohu č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.,

B. schvaluje

změnu přílohy č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., dle důvodové zprávy.

ZM/21/2021

A. ruší

předchozí přílohu č. 1 Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.,

B. schvaluje

změnu přílohy č. 1 Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.,  dle důvodové zprávy.

ZM/22/2021

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou dle předloženého vzoru mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a:

  • FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N., z.s., Sportovní 310, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 68455445
  • Tělovýchovnou jednotou Elektro-Praga Jablonec n.N., z.s., U Staré Lípy 70/1, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 16389506
  • Baseballovým clubem Blesk Jablonec nad Nisou z.s., Mšenská 3988/64, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 26662914
  • SKI KLUBEM JABLONEC N.N. z.s., Sportovní 310, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 70229694
  • ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s., U Tenisu 3859/214, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou, IČ 64668533
  • Tělovýchovnou jednotou Bižuterie, z.s., Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 00526690
  • Tělovýchovnou jednotou LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s., U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 14864991
  • Fotbalovou akademií Jablonec, z.s., U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 70840105
  • TK Břízky, z.s., Sportovní 5027/10a, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 64669351

ZM/23/2021

A. schvaluje

přílohy zřizovacích listin Základní školy Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace, Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace a Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy.

ZM/24/2021

A. schvaluje

1. odpis pohledávky za panem J***** B ***** , nar.  *****1989, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 22.308 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného
2. odpis pohledávky za paní  V *****B ***** , nar.  *****1950, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 2.504,50 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného
3. odpis pohledávky za panem F *****C ***** , nar.  *****1943, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 502,- Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného 
4. odpis pohledávky za panem K *****Č ***** , nar.  *****1955, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 77.813 Kč + příslušenství ve výši 554.246 Kč z titulu dlužného nájemného
5. odpis pohledávky za paní  A *****Č *****, nar.  *****1990, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 3.000 Kč + příslušenství ve výši 1.000 Kč z titulu dlužného nájemného
6. odpis pohledávky za panem  J *****Č ***** , nar. *****1957, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši 5.139 Kč jako příslušenství z titulu dlužného nájemného
7. odpis pohledávky za paní  S ***** Č ***** , nar.  *****1988, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 7.394 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného
8. odpis pohledávky za panem  P *****D ***** , nar.  *****1993, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 4.509 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného
9. odpis pohledávky za paní  A *****D ***** , nar.  *****1991, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.165 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného 
10. odpis pohledávky za paní  E *****E ***** , nar.  *****1957, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 31.987 Kč + příslušenství ve výši 14.580 Kč z titulu dlužného nájemného
11. odpis pohledávky za panem  J *****F ***** , nar.  *****1959, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 7.189 Kč + příslušenství ve výši 8.060 Kč z titulu dlužného nájemného 
12. odpis pohledávky za panem R *****G ***** , nar.  *****1977, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.192 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného
13. odpis pohledávky za panem  P *****G ***** , nar.  *****1950, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 3.422 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného
14. odpis pohledávky za panem  R *****H ***** , nar.  *****1962, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 142.790 Kč + příslušenství ve výši 6.598 Kč z titulu dlužného nájemného
15. odpis pohledávky za paní  I *****H ***** , nar.  *****1943, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 149 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného
16. odpis pohledávky za panem  P *****H ***** , nar.  *****1942, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 20.333 Kč + příslušenství ve výši 1.200 Kč z titulu dlužného nájemného 
17. odpis pohledávky za paní  J *****K ***** , nar.  *****1956, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 8.679 Kč + příslušenství ve výši 299.510,50 Kč z titulu dlužného nájemného 
18. odpis pohledávky za panem V***** K***** , nar.  *****1927, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 7.692 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného 
19. odpis pohledávky za paní  L *****K ***** , nar.  *****1974, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši 59.031 Kč jako příslušenství z titulu dlužného nájemného
20. odpis pohledávky za panem  L *****K ***** , nar.  *****1925, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.285 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného

B. schvaluje

21. odpis pohledávky za panem Z *****K ***** , nar.  *****1967, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.574 Kč + příslušenství ve výši 13.483 Kč z titulu dlužného nájemného 
22. odpis pohledávky za paní  L *****K ***** , nar.  *****1941, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 18.019 Kč + příslušenství vš výši 1.000 Kč z titulu dlužného nájemného
23. odpis pohledávky za paní  B *****K ***** , nar.  *****1938, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 16.761 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného
24. odpis pohledávky za panem J *****N ***** , nar.  *****1982, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 2.961 Kč + příslušenství ve výši 1.502,50 Kč z titulu dlužného nájemného
25. odpis pohledávky za panem L *****L ***** , nar. *****1968, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 30.472 Kč + příslušenství ve výši 4.190 Kč z titulu dlužného nájemného
26. odpis pohledávky za panem  R *****L ***** , nar.  *****1969, posledně bytem  ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši 2.362,50 Kč jako příslušenství z titulu dlužného nájemného
27. odpis pohledávky za panem  B *****M ***** , nar.  *****1943, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 23.922 Kč + příslušenství ve výši 468.700 Kč z titulu dlužného nájemného
28. odpis pohledávky za paní  L *****M ***** , nar.  *****1971, posledně bytem ***** Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.575 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného 
29. odpis pohledávky za panem R *****N ***** , nar.  *****1975, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 4.032 Kč + příslušenství ve výši 5.384 Kč z titulu dlužného nájemného
30. odpis pohledávky za panem  V***** K***** N***** , posledně  ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 11.580 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného
31. odpis pohledávky za paní  M *****N ***** , nar.  *****1961, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 122.270 Kč + příslušenství ve výši 4.860 Kč z titulu dlužného nájemného
32. odpis pohledávky za panem  R *****N ***** , nar. *****1973, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši 9.864,01 Kč jako příslušenství z titulu dlužného nájemného
33. odpis pohledávky za panem  J *****P ***** , nar.  *****1948, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši 190.784 Kč jako příslušenství z titulu dlužného nájemného
34. odpis pohledávky za paní  N *****P ***** , nar.  *****1968, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.468 Kč + příslušenství ve výši 600 Kč z titulu dlužného nájemného
35. odpis pohledávky za paní  R *****P ***** , nar.  *****1924, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 111 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného
36. odpis pohledávky za panem  A *****R ***** , nar.  *****1961, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši 1.050 Kč  jako příslušenství z titulu dlužného nájemného
37. odpis pohledávky za panem  J *****R ***** , nar.  *****1956, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 87.532 Kč + příslušenství ve výši 3.540 z titulu dlužného nájemného
38. odpis pohledávky za panem  T *****S ***** , nar.  *****1974, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši 159.591 Kč jako příslušenství z titulu dlužného nájemného
39. odpis pohledávky za panem  J *****S ***** , nar.  *****1945, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši 182.127 Kč jako příslušenství z titulu dlužného nájemného
40. odpis pohledávky za paní  N *****S ***** , nar.  *****1959, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši 24.555,50 Kč jako příslušenství z titulu dlužného nájemného

C. schvaluje

41. odpis pohledávky za panem P *****S ***** , nar.  *****1977, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 4.000 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného
42. odpis pohledávky za panem P *****Š ***** , nar.  *****1962, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši 220,64 Kč jako příslušenství z titulu dlužného nájemného
43. odpis pohledávky za paní  T *****Š ***** ***** nar.  *****.1985, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 2.973 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného
44. odpis pohledávky za paní I *****Š ***** , nar.  *****1973, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši 45.870 Kč jako příslušenství z titulu dlužného nájemného
45. odpis pohledávky za paní  H *****Š ***** , nar.  *****1921, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 1.584 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného
46. odpis pohledávky za panem  J *****T ***** , nar.  *****1953, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 13.052 Kč + příslušenství ve výši 373.860 Kč z titulu dlužného nájemného
47. odpis pohledávky za panem  V *****U ***** , nar.  *****1949, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 3.085 Kč + příslušenství ve výši 57.942 Kč z titulu dlužného nájemného
48. odpis pohledávky za paní  K *****V ***** , nar.  *****1981, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši 12.986 Kč jako příslušenství z titulu dlužného nájemného
49. odpis pohledávky za panem J *****V ***** , nar.  *****1966, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 37.829 Kč + příslušenství ve výši 72.809 Kč z titulu dlužného nájemného
50. odpis pohledávky za paní  H *****W ***** , nar.  *****1967, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši 17.680 Kč jako příslušenství z titulu dlužného nájemného
51. odpis pohledávky za paní  D *****W ***** , nar.  *****1960, posledně bytem ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 27.711 Kč + příslušenství ve výši 114.904 Kč titulu dlužného nájemného
52. odpis pohledávky za paní  D *****W ***** , nar.  *****1960, za byt v objektu ***** , Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 157.514 Kč + příslušenství ve výši 2.278.731 Kč titulu dlužného nájemného
53. odpis pohledávky za paní  E *****Z ***** , nar. ***** *****1948, posledně bytem ***** Jablonec nad Nisou, ve výši jistiny 430 Kč + příslušenství z titulu dlužného nájemného

ZM/25/2021

A.1 schvaluje
prodej části p.p.č. 1281/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1281/9 o výměře 89 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou pro paní I***** S***** Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 18.800,- Kč.
A.2 schvaluje
prodej p.p.č. 323/19, p.p.č. 323/20, p.p.č. 3020 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou společnosti VARE elektro, s.r.o., IČ 18385664, se sídlem Pasecká 1229/3, 46602 Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.186.840,- Kč včetně DPH.
B.1 neschvaluje
prodej části p.p.č. 976/3 v k.ú. Rýnovice. Důvodem nesouhlasu je vyhotovená projektová dokumentace s tím, že předmětná část bude dotčena chodníkem.
B.2 neschvaluje
prodej části p.p.č. 1451/1 o výměře cca 100 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou (celková výměra 301 m 2) za účelem zahrady. Důvodem nesouhlasu je udržitelnost dotace do 31.12.2028.
B.3 neschvaluje
prodej p.p.č. 60/1 o výměře 127 m 2v k.ú. Rýnovice. Důvodem nesouhlasu je plánovaná revitalizace a nesoulad s územním plánem.
B.4 neschvaluje
prodej části p.p.č. 692/1 v k.ú. Rýnovice. Důvodem je možné rozšíření a úprava komunikace, zimní údržba a vymezení plochy jako veřejné prostranství - komunikace.
B.5 neschvaluje
prodej p.p.č. 1864 v k.ú. Jablonecké Paseky. Důvodem je stanovisko městského architekta.

ZM/26/2021

A. schvaluje
výkup p.p.č. 810/180, 810/181, 810/183, 810/193, 810/195, 810/196, 810/197, 810/222, 810/223, 810/225, 810/242, 811/1, 811/2, 811/3, 811/4, 810/3, 810/4, 810/184, 810/194, 810/224, 810/259 a 810/276, včetně stavby komunikace nacházející se na těchto pozemcích vše v k.ú. Proseč nad Nisou od společnosti NATUR CZ s.r.o., Jánská 864/4, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec, IČ 28679318 a insolvenčním správcem dlužníka  Insolvenční správci, v.o.s., IČ 22800085, Na Mičánce 39, 160 00 Praha za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 70.000,- Kč na statutární město Jablonec nad Nisou s tím, že před podpisem kupní smlouvy bude s vlastníky navazujících objektů uzavřena dohoda vztahující se k opravám komunikací.
B.1 neschvaluje
výkup p.p.č. 486/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha v této elektronické aukci, kdy nejnižší podání je stanoveno na částku 237.000,- Kč.
B.2 neschvaluje
výkup p.p.č. 810/5 v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je plánovaný prodej navazující p.p.č. 810/2.

ZM/27/2021

A. schvaluje

uzavření smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru ve výši 70 mil. Kč od Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054 na dobu určitou do 28. 2. 2022 a úrokovou sazbou O/N PRIBOR + 0,2 % p. a. a poplatkem za rezervaci zdrojů ve výši 0,10 % p. a. z nečerpané jistiny úvěru.

ZM/28/2021

A.1 schvaluje
rozpočet města Jablonce nad Nisou pro rok 2021 takto:
 
daňové příjmy (tř. 1) - 690 923 tis. Kč
nedaňové příjmy (tř. 2) -  125 733 tis. Kč
kapitálové příjmy (tř. 3) - 26 854 tis. Kč
transfery (tř. 4) - 94 548 tis. Kč
financování (tř. 8) - 265 069 tis. Kč
celkové zdroje -1 203 127 tis. Kč
běžné výdaje (tř. 5) - 910 723 tis. Kč
kapitálové výdaje (tř. 6) - 271 918 tis. Kč
splátky úvěrů (tř. 8) - 20 486 tis. Kč
celkové výdaje- 1 203 127 tis. Kč
A.2 schvaluje
závazné ukazatele rozpočtu stanovuje pro orgány města na oddíl a paragraf rozpočtové skladby
A.3 schvaluje
seznam jmenovitých akcí k realizaci v roce 2021 v celkovém objemu 233 182 tis. Kč  uvedených na straně č. 15-25
A.4 schvaluje

dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací a příspěvků uvedených v tabulce na straně č. 26-28 dle návrhu rozpočtu na rok 2021

A.5 schvaluje
postup při rozpočtových opatřeních takto:
- rada města může provádět rozpočtová opatření následovně:
- zařazení dotací včetně použití (vč. změny závazných ukazatelů) a k tomu navazující přesuny z rezervy na spolufinancování
- změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru (dle ORJ) vyjma dotací
- přesuny z rezervy na opravy a z rezervy na opravy památek určené na opravy a údržbu majetku města včetně materiálu na drobné opravy prováděné ve vlastní režii, dále i na rekonstrukce, modernizace majetku města, projektové práce a technickou přípravu (vč. změny závazných ukazatelů)
- čerpání z rezervy na participaci (vč. změny závazných ukazatelů)
- nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM) vyjma projektových dokumentací
- změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou
- schválení vratek nebo doplatků dotací
- zařazení přijatého pojistného plnění včetně použití (vč. změny závazných ukazatelů)
správci rozpočtů mohou provádět rozpočtová opatření (změny rozpisu rozpočtu) následovně:
- změna nezávazných ukazatelů „ORG“ bez změny objemu rozpočtu odboru
- změna nezávazných ukazatelů „POL“ pouze do výše 50 tis. Kč v jednotlivém případě (nad tuto hranici nutný písemný souhlas náměstka primátora pro ekonomiku a majetek a současně náměstka věcně příslušného odboru či primátora u KP, či tajemníka u KT; je vyžadováno odůvodnění rozpočtového opatření)
- přesuny z rezervy na opravy a z rezervy na opravu památek určené na opravy a údržbu majetku města včetně materiálu na drobné opravy prováděné ve vlastní režii, dále i na rekonstrukce, modernizace majetku města, projektové práce a technickou přípravu (vč. změny závazných ukazatelů) v jednotlivém případě do výše 100 tis. Kč se souhlasem příslušného náměstka primátora

ZM/29/2021

A.1 rozhoduje
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města pro Fotbalovou akademii Jablonec, z.s., se sídlem U Stadionu 4904/5, 46601 Jablonec nad Nisou, IČO: 70840105 ve výši 4 500 000,- Kč
A.2 rozhoduje
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města pro Rychlostní kanoistiku Jablonec nad Nisou, z. s., se sídlem Mlýnská 4394/32a, 46602 Jablonec nad Nisou, IČO: 27056937 ve výši 3 750 000,- Kč
A.3 rozhoduje
o poskytnutí peněžité zápůjčky z rozpočtu města pro Fotbalovou akademii Jablonec, z.s., se sídlem U Stadionu 4904/5, 46601 Jablonec nad Nisou, IČO: 70840105 ve výši 1 500 000,- Kč
B.1 schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Fotbalovou akademii Jablonec, z.s., se sídlem U Stadionu 4904/5, 46601 Jablonec nad Nisou, IČO: 70840105 ve výši 4 500 000,- Kč v předloženém znění, a zajištěním směnkou spolku
B.2 schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Rychlostní kanoistikou Jablonec nad Nisou, z. s., se sídlem Mlýnská 4394/32a, 46602 Jablonec nad Nisou, IČO: 27056937 ve výši 3 750 000,- Kč v předloženém znění a zajištěním zástavou nemovitosti
B.3 schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité zápůjčky mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Fotbalovou akademii Jablonec, z.s., se sídlem U Stadionu 4904/5, 46601 Jablonec nad Nisou, IČO: 70840105 ve výši 1 500 000,- Kč s dobou splatnosti do 31.12.2024, úrokovou sazbou 0,99 % p.a. a zajištěním směnkou spolku na provozní výdaje spolku při výpadku příjmů z důvodu COVID.
B.4 schvaluje

Smlouvu o vzájemné spolupráci ev. č. SD/2021/0070 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Fotbalovou akademií Jablonec, z.s., U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 70840105, v předloženém znění

B.5 schvaluje

Smlouvu o vzájemné spolupráci ev. č. SD/2021/0071 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Tělovýchovnou jednotou Elektro-Praga Jablonec n.N., z.s., U Staré Lípy 70/1, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 16389506, v předloženém znění

B.6 schvaluje

Smlouvu o vzájemné spolupráci ev. č. SD/2021/0072 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Rychlostní kanoistikou Jablonec nad Nisou, z.s., Mlýnská 4394/32a, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 27056937, v předloženém znění

B.7 schvaluje

postup spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou a klubů/TJ na investicích do sportovní infrastruktury realizovaných kluby/TJ na území města Jablonec nad Nisou za pomoci dotací ze státního rozpočtu a se spoluúčastí statutárního města Jablonec nad Nisou

C. ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, aby poté, kdy subjekty uvedené v bodě B. získají dotaci na investiční projekt od Národní sportovní agentury, připravil pro rozhodnutí zastupitelstva města příslušná rozpočtová opatření na kofinancování těchto projektů.

ZM/30/2021

A. schvaluje

organizační strukturu Strategického plánu města Jablonec nad Nisou 2021 - 2030 dle důvodové zprávy.

B. bere na vědomí

harmonogram zpracování Strategického plánu města Jablonec nad Nisou 2021 - 2030 a Akčního plánu 2022 - 2024.

C. určuje

Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora pro rozvoj města , garantem strategického a akčního plánu.
 

ZM/31/2021

A. rozhoduje

o poskytnutí dotace 331.047 z Programu podpory výstavby technické infrastruktury na projekty:
 

A.1 rozhoduje

Kanalizační přípojka - Mlýnská 2009/31
žadatel: MUDr. H***** D*****, J***** M*****
výše dotace: max. 50.059,00 Kč

A.2 rozhoduje

ČOV - Horní 78
žadatel: B***** Ř*****, B***** Š*****, F***** Š*****
výše dotace: max. 94.640,00 Kč

A.3 rozhoduje

Kanalizační přípojka - Kokonínská 1716/15
žadatel: Ing. J***** J*****, Ing. I***** J*****, E***** N*****
výše dotace: max. 86.348,00 Kč

A.4 rozhoduje

Domovní ČOV - Dobrá Voda 3869/4
žadatel: P***** H*****, L***** H*****
výše dotace: max. 100.000,00 Kč

B.1 pověřuje

Mgr. Ivetu Habadovou, vedoucí oddělení dotací, vyzvat žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

B.2 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.

ZM/32/2021

A. neschvaluje

podnět na pořízení Změny č. 8 platného Územního plánu Jablonec nad Nisou v rozsahu podbodu č. 1.

B. ukládá

Ing. Petru Roubíčkovi, náměstku primátora, zpracovat městským architektem Davidem Pavlištou urbanisticko-krajinářskou studii území včetně souvislostí k Letnímu kinu a parku pod Horním náměstím a na jejím základě jednat se zájemci o koupi pozemků a pokud to bude nutné případně změnit územní plán.

ZM/33/2021

A. schvaluje
upravený návrh zadání Změny č. 6 Územního plánu Jablonec n.N. Změna č. 6 Územního plánu Jablonec nad Nisou bude pořízena zkráceným postupem.

ZM/34/2021

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

ZM/35/2021

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací  z 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konané dne 21. ledna 2021

ZM/36/2021

A. bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora města a jeho náměstků v období od 9. ledna 2021 do 5. února 2021.

Vytvořeno 22.2.2021 17:27:59 | přečteno 260x | Petr Vitvar
load