Zápis 08.04.2021

Zápis ze 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 8. dubna 2021 od 13,00 hodin

Přítomno: 22 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

Omluveni: Petros Kalpakcis Ing. arch. Petr Klápště, Ing. Štěpán Matek, Jan Polák, Bc. Martina Šípková, Mgr. Michaela Tejmlová LL.M., MUDr. Michael Vraný, Mgr. Pavel Žur

Ověřovatelé zápisu: MgA. Jakub Chuchlík, MUDr. Vít Němeček

Zapsala: Jiřina Hartmanová

1) Zahájení

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský, zahájil 4. mimořádné zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ve 13,05 hod.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámili svoji účast tito zastupitelé:

Jitka Baláková

MgA. Jakub Chuchlík

Pavel Janoušek

Petros Kalpakcis – nepodařilo se připojit, byl omluven

Bc. Milan Kroupa

Ing. Jakub Macek

Mgr. David Mánek

MUDr. Vít Němeček MBA

Mgr. Vladimír Opatrný

Mgr. Jana Pastuchová

Mgr. Michal Švarc

Mgr. Petr Tulpa

Ing. Jarmila Valešová

Ing. Miloš Vele

Petr Vobořil

Mgr. Jan Zeman

Na začátku jednání bylo online připojeno 15 zastupitelů, osobně jich bylo přítomno 7, celkem bylo přítomno 22 zastupitelů.

Dále primátor konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek. Oznámil, že z dnešního jednání je pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam a přímý videopřenos. Zvukový záznam bude se zápisem zveřejněn na webových stránkách města.

Při hlasování u jednotlivých bodů se primátor vždy dotázal online připojených zastupitelů, jak chtějí hlasovat, následně bylo jejich prohlášení, které zaznělo rovněž nahlas, zaznamenáno na hlasovacím zařízení.

2) Schválení programu

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

4) Smlouva o účelovém úvěru

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

5) Nové interpelace

6) Rozprava – diskuze

Program byl schválen 20-0-0-2

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

Primátor navrhl na ověřovatele zápisu zastupitele MgA. Jakuba Chuchlíka a MUDr. Víta Němečka. Návrhová komise byla navržena v tomto složení: předseda – paní Michaela Albrechtová, členové – MgA. Jakub Chuchlík a MUDr. Vít Němeček, zapisovatelka Jiřina Hartmanová, pracovnice kanceláře tajemníka.

Návrh byl schválen 21-0-0-1

4) Smlouva o účelovém úvěru

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil – poděkoval zastupitelům, že bylo možno takto rychle zareagovat na schválení časově omezené nabídky na úvěr, aby se nemusel schvalovat znovu s horšími podmínkami, úvěrové podmínky se velmi rychle mění.

Ing. Valešová – je velká škoda, že jsme tento bod neprojednali již v listopadu 2020, kdy bychom díky nižším úrokovým sazbám, které nám byly tehdy nabídnuty dosáhli podstatně nižších úrokových nákladů. Jak jsem shrnovala minule, je to asi 900 tisíc korun o které nyní přicházíme. Nicméně myslím, že i tak je potřeba tento úvěr podpořit, úrokové sazby se budou pouze zhoršovat. Podporuji rekonstrukci bytů, myslím si, že je nesmysl vlastnit byty, které nejsou opravené a není možné je nabídnout, takže tento záměr podpořím.

Mgr. Tulpa – rovněž tento záměr podpořím, jde to do tzv. „tvrdých“ peněz, bude to investováno správným směrem. Je to částka, která se dá poměrně rychle splatit, to je výhoda, nevýhoda je ta, že je částka malá. Pevně věřím, že i to se může stát výhodou. Mám dotaz – musí se částka vyčerpat nebo se to bude čerpat do určité výše, která bude potřebná? Tzn., že celková částka se třeba sníží.

Ing. Kouřil – částku nemusíme vyčerpat celou, nicméně s tím nepočítáme, s ohledem na množství bytů a jejich technický stav, může se i ukázat, že náš kvalifikovaný odhad byl podhodnocený. Cílíme na to, že cílová částka bude vyčerpána. Nejsme omezeni množstvím bytů, ke kterým se čerpání může vázat, na seznamu je 48 bytů, může jich však být i více.

Ing. Valešová – souhlasím s Mgr. Tulpou, že je škoda, že si nepůjčujeme více. V současných úrokových mírách, které jsou pod sazbou inflace, je záhodno si rozmyslet, jaké máme investiční priority a k nim navázat naše současné úvěrové možnosti. Prosím Ing. Kouřila, aby nejpozději při projednávání rozpočtového výhledu, jsme takovéto materiály dostali, abychom pro město mohli využít tyto výhodné úvěrové podmínky a proměnit je v investice, které budou ve městě vidět, a které splní pravidla pro zdravý úvěr, tedy že nám sníží provozní výdaje nebo přinesou i provozní příjmy. Mám technickou poznámku – na straně 6 úvěrové smlouvy je uvedeno, že smlouva byla schválena 18. 3. 2021, mám za to, že ji schvalujeme nyní. Nemá tam být dnešní datum?

Ing. Kouřil – tak, jak máme pracovní verzi rozpočtového střednědobého výhledu, tak nám zpracovatel Ing. Tesař nabídl zpracování úvěrového investičního rámce jako materiál pro budoucí jednání s bankami o velkých investičních úvěrech, čekáme na dodání. K datumu – opravíme ho na dnešní den.

Paní Höferová – jaké má město páky, když zrekonstruované byty někdo pak užívá a devastuje je, vybydluje? Můžeme nějak zasáhnout?

Ing. Kouřil – o pronájmech rozhoduje rada města, pro kterou připravuje oddělení správy bytových objektů materiál, kde je uvedeno, kdo se účastnil výběrového řízení. Myslím si, že v současné době je výběr jakousi zárukou toho, že se nebudou dít podobné věci. Pokud by se něco takového vyskytlo – ničení bytu – končí to v některých případech až soudním příkazem o vystěhování.

Ing. Macek – za náš klub bych chtěl říci, že podporujeme snahu pana náměstka v pokračování rekonstrukce městských bytů, kterou započal Ing. Matek. Zároveň tento záměr, pokud měl být realizován z úvěru, tak měl být předložen mnohem dřív, protože opožděným předložením město tratí zhruba 800 000 Kč na úrokových nákladech. Chci upozornit, že tento bod, jak je nyní předložený, nebyl schválený na finančním výboru, ani na mimořádném, který mohl být svolán. Finanční výbor tehdy schválil úvěr s úrokovou sazbou 0,9%, nyní máme 1,62%. Je pravda, že Ing. Tesař nám v rozpočtovém výhledu doporučuje abychom realizovali investice a byli ochotni si vzít úvěry, pokud tyto investice generují příjmy nebo snižují výdaje. Já se domnívám, že výše nájemného v městských bytech je natolik nízká, že po započtení běžných výdajů tyto investice nebudou generovat žádné příjmy. Myslím si, že pan náměstek měl být schopen najít v rozpočtu těch 20 milionů Kč aby tento záměr realizoval a nemuseli jsme si brát úvěr. Měli jsme si úvěrovou angažovanost nechat na mnohem větší a důležitější projekty, např. výstavba terminálu. Toto jsou důvody, proč bod nepodpořím.

Ing. Říha – finanční výbor sice neviděl tuto úrokovou sazbu, nicméně myšlenka úvěru a opravy bytů byla napříč politickým spektrem kvitována.

Ing. Macek – finanční výbor schválil materiály s předloženou úrokovou sazbou 0,9%, myslím si, že kromě výše úvěru je úroková sazba klíčovým parametrem, takže výbor schválil pouze jeden klíčový parametr, ten druhý neschválil.

MgA. Chuchlík – chtěl bych připomenout, že Ing. Kouřil je náměstkem od září 2019, předtím seděl v koalici, která měla v koaliční smlouvě závazek opravy městských bytů. Nová koalice předložila program, ve kterém byla stejná věta o opravě městských bytů. Tzn., že to je více než rok příprav, během kterého jsme se dopracovali ke stále horšímu úvěru. S ohledem na to, že je to pořád lepší než byty neopravit, tak bod podpořím. Myslím si ale, že se dá hospodařit lépe. Technická otázka – chápu to tak, že ten výběr bytů k opravě byl zpracován oddělením správy bytů, to nebudu rozporovat, nepochybně vědí, které byty je potřeba opravit. Jedná se všechno o malometrážní byty. V době našeho působení ve vedení bylo diskutováno, že je nedostatek větších bytů. Zeptal bych se na dlouhodobější výhled. Teď si bereme úvěr na nějakou část z toho, co je potřeba opravit, není to ani polovina bytů, které jsou neobývané. Bylo by dobré zařadit si to do nějakého kontextu, kolik bytů se opravit ještě má a jestli oprava plného bytového fondu naplní potřeby z hlediska standardu a velikosti bytů.

Ing. Kouřil – o malometrážní byty je větší zájem, na seznamu máme 17 velkých bytů, s opravami za více než 30 milionů Kč. U těchto bytů bychom rádi šli cestou nějaké spoluúčasti na rekonstrukci s budoucím nájemníkem, protože u těchto bytů vychází oprava skoro na 2mil. Kč. Takto jsme to i prezentovali veřejnosti, již jsme obdrželi i nějaké nabídky.

Ing. Macek – proč nebyl bod předložen znovu do mimořádného finančního výboru?

Ing. Kouřil – ve finančním výboru to bylo opakovaně, v prosinci 2020 a před jednání zastupitelstva v březnu 2021. V momentě, kdy zastupitelstvo v březnu rozhodovalo o záměru, tak již byly parametry ze závazných aktualizovaných nabídek od bank jasné. Zastupitelstvo města svým rozhodnutím přijalo tento záměr realizovat, další projednávání ve výboru, který je poradním orgánem zastupitelstva, je nadbytečné.

Ing. Macek – domnívám se, že první finanční výbor to neschválil, druhý finanční výbor schválil materiál v jiné podobě, než je nyní předložen. Na minulém zastupitelstvu byl předložen pouze záměr, a to nebrání tomu, aby byl materiál předložen do mimořádného finančního výboru.

Pan Vobořil – bod byl projednán ve finančním výboru tak, jak bylo již řečeno, byl projednán 2x.

Ing. Macek – finanční výbor dne 8. 3. projednal předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o přijetí úvěru dle uvedených podmínek, což je 0,9%. Aby proběhlo vše podle pravidel, nic nebránilo tomu, aby se to znovu projednalo ve finančním výboru distanční formou.

Návrh usnesení byl schválen 21-1-0-0

USNESENÍ ZM/72/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

r o z h o d u j e

o uzavření smlouvy o přijetí účelového úvěru ve výši 20 mil. Kč od Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, s čerpáním do 31. 12. 2022, splácením pravidelných rovnoměrných měsíčních splátek ve výši 166 700 Kč od ledna 2023 do prosince 2032 a pevnou úrokovou sazbou 1,62 % p. a.

5) Nové interpelace

MgA. Chuchlík – mám interpelaci na Ing. Roubíčka. Proběhla prezentace plánu udržitelné mobility, další den jsem posílal panu Kašíkovi dotazy, na které jsem nedostal odpověď. Položil bych dotazy prostřednictvím Ing. Roubíčka znovu, pošlu je písemně.

6) Rozprava – diskuze

Ing. Valešová – v aplikaci rozklikávací rozpočet města nejsou doplněná data. Chybí tam kompletní rok 2021 i rok 2020, požádala bych o nápravu. Chtěla bych poděkovat za instalace sítě a roštu na dojezdu klouzačky na hřišti u Základny.

Primátor města ukončil jednání ZM ve 13,35 hod.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

ověřovatelé: MgA. Jakub Chuchlík, MUDr. Vít Němeček

Vytvořeno 20.4.2021 11:27:36 | přečteno 306x | Petr Vitvar
load