Usnesení 21.05.2020

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 21. května 2020. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/42/2020

A. schvaluje

záměr řešení závazkového vztahu pro zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou linkou č. 11 pro období od 1.7.2020 prostřednictvím uzavření dvoustranné smlouvy mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou jako objednatelem a Dopravní podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. jako dopravcem, a to za podmínky spolufinancování ze strany Libereckého kraje dle schváleného Memoranda o spolupráci objednatelů při zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou dopravou mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou z května 2019;

B. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města, jednat o této záležitosti s představiteli Libereckého kraje

ZM/43/2020

A. bere na vědomí

informaci o konání Valné hromady společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 62738542, Jablonec nad Nisou, Smetanova 91, PSČ 466 01,  dne 26. 5. 2020 v 8:00 hod. v sídle společnosti;

B. deleguje

ustanovením § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) na tuto řádnou valnou hromadu společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 62738542, Jablonec nad Nisou, Smetanova 91, PSČ 466 01,  náměstka primátora Ing. Milana Kouřila, nar. *****1969, bytem *****Jablonec nad Nisou;

C. pověřuje

delegovanou osobu hlasováním a výkonem práv statutárního města Jablonec nad Nisou, přičemž ponechává se na zvážení náměstka primátora Ing. Milana Kouřila, jako delegované osoby, jak bude na valné hromadě hlasovat, podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou a hospodárné fungování společnosti SKS s.r.o. a jejich orgánů

ZM/44/2020

A. schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 se spol. BusLine MHD Jablonecko s.r.o., se sídlem Na Rovinkách 211, 513 01  Semily, IČ: 07782608

ZM/45/2020

A. bere na vědomí

konání řádné Valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s ., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469  dne 18. 6. 2020 v 10.00 v Krušnohorském divadle v Teplicích ;

B. deleguje

ustanovením § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) na tuto řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., primátora města RNDr. Jiřího Čeřovského, nar. *****1955, bytem *****Jablonec nad Nisou;

C. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského  jako delegovanou osobu hlasováním a výkonem hlasovacích práv statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., přičemž ponechává na zvážení delegované osoby, jak bude hlasovat, podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejích orgánů.

ZM/46/2020

A. mění

usnesení č. ZM/39/2020/1-4 a ZM/39/2020/6-8 přijaté dne 20. 2. 2020

B.1 schvaluje

poskytnout spolku SKI KLUB Jizerská padesátka, z. s ., IČO: 41324471, sídlem: Jablonecká 21, 460 01 Liberec, peněžitý dar ve výši  50 000 , který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním závodu Jizerská 50 v roce 2020 .
 

B.2 schvaluje

poskytnout TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, z. s ., IČO: 14864991, se sídlem: U Stadionu 1, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši  100 000 Kč , který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním mezinárodního atletického mítinku „Jablonecká hala 2020“.
 

B.3 schvaluje

poskytnout TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, z. s ., IČO: 14864991, se sídlem: U Stadionu 1, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši  50 000 , který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s  oslavami 75. výročí existence organizované atletiky v Jablonci nad Nisou .
 

B.4 schvaluje

poskytnout OHK v Jablonci nad Nisou , IČ: 49101943, se sídlem: Jiráskova 9, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši  40 000 Kč , který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s  činností komory v roce 2020 .

B.5 schvaluje

poskytnout Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou , IČ: 00079481, se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši  150 000 Kč určený k částečnému pokrytí nákladů spojených s uspořádáním 8. ročníku Mezinárodního trienále JABLONEC 2020.

B.6 schvaluje

poskytnout spolku Skládačky z.s., IČ: 5875919, se sídlem: Okružní 3343/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši  30 000 Kč Kč , který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním akce  „Volejball sitting Cup 2020“.
 

B.7 schvaluje

poskytnout Svazu výrobců skla a bižuterie , IČ: 60253207, se sídlem: Palackého 41, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši  90 000 , který bude určen na  nájem prodejny Place Plus za měsíce srpen, září, říjen.

C. neschvaluje

poskytnutí peněžitého daru ve výši  40 000 Dětskému pěveckému sboru SKŘIVÁNEK, z.s., IČ: 60254564, se sídlem: J. Hory 31, 466 04 Jablonec nad Nisou, který byl určen na částečné pokrytí nákladů spojených s cestou na akci Cantate Amsterdam 2020.
 

ZM/47/2020

A.1 schvaluje

zrušení odloučeného pracoviště Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace na adrese Mozartova 22, Jablonec nad Nisou s účinností od 1. 7. 2020

A.2 schvaluje

výmaz odloučeného pracoviště mateřské školy a školní jídelny-výdejny Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10 příspěvková organizace na adrese Mozartova 22, Jablonec nad Nisou z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 7. 2020

A.3 schvaluje

snížení kapacity Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace ze 130 na 110 dětí s účinností od 1. 7. 2020

A.4 schvaluje

změnu zřizovací listiny Mateřské školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace a vydání jejího úplného znění uvedeného v důvodové zprávě.

ZM/48/2020

A. rozhoduje

o poskytnutí individuální dotace ve výši 3 320 404,- Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Diakonii ČCE - středisku v Jablonci nad Nisou se sídlem 5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 73633992 na sociální služby terénní pečovatelská služba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v roce 2020 dle důvodové zprávy,

B. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. SD/2020/0192 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a evidovanou právnickou osobou Diakonií ČCE - střediskem v Jablonci nad Nisou se sídlem 5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 73633992 v předloženém znění.

ZM/49/2020

A. rozhoduje

o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v rámci Dotačního programu na podporu registrovaných sociálních služeb na rok 2020 v celkovém objemu 7 884 000,- Kč níže uvedeným příjemcům na tyto druhy sociálních služeb:

 • Advaita, z.ú., IČ:65635591, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, služby odborné sociální poradenství, ID:6552817, částka 400.000,- Kč
 • Advaita, z.ú., IČ:65635591, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, služby následné péče, ID:4142726, částka 250.000,- Kč
 • Advaita, z.ú., IČ:65635591, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, služby terapeutické komunity, ID:4853448, částka 230.000,- Kč
 • Anděl Strážný, z.ú., IČ: 2771527, Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha, služby tísňové péče, ID: 8384795, částka 156.000,- Kč
 • Centrum LIRA, z.ú., IČ: 28731191, Matoušova 406/20, 460 02 Liberec, služby rané péče, ID:3959325, částka 550.000,- Kč 
 • Centrum LIRA, z.ú., IČ: 28731191, Matoušova 406/20, 460 02 Liberec, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra, ID:4823957, částka 501.000,- Kč
 • Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., IČ: 26631997, Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8, služby odborné sociální poradenství, ID 3364695, částka 220.000,- Kč
 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., IČ: 26593980, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec, služby osobní asistence, ID:7135154, částka 722.000,- Kč 
 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., IČ: 26593980, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec, odlehčovací služby , ID:9725207, částka 154.000,- Kč
 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., IČ: 26593980, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec, odborné sociální poradenství , ID:9725207, částka 18.000,- Kč
 • Compitum, z.s., IČ: 26571129, Vysoká 4231/35, 466 02 Jablonec nad Nisou, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ID:6769479, částka 210.000,- Kč
 • Déčko Liberec, z.s., IČ: 68455232, Švermova 32, 460 10 Liberec, služby odborné sociální poradenství, ID:9813481, částka 195.000,- Kč
 • Fokus Liberec, o.p.s., IČ: 46749411, Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec, služby sociálně terapeutické dílny, ID:5563434, částka 20.000,- Kč
 • Fokus Liberec, o.p.s., IČ: 46749411, Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec, služby podpora samostatného bydlení, ID:5563434, částka 220.000,- Kč
 • Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ: 28700210, Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec, odlehčovací služby, ID:4343228, částka 60.000,- Kč
 • Laxus, z.ú., IČ: 62695487, Sadová 2107, 288 02 Nymburk, služby odborné sociální poradenství, ID:2073130, částka 75.000,- Kč
 • Most k naději, z.s., IČ: 63125137, Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, služby kontaktní centra, ID:1229581, částka 300.000,- Kč
 • Most k naději, z.s., IČ: 63125137, Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, služby domy na půl cesty, ID:1220799, částka 150.000,- Kč
 • Most k naději, z.s., IČ: 63125137, Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, služby terénní programy pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, ID:8306216, částka 300.000,- Kč
 • Naděje, z.s., IČ: 00570931, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, služby noclehárny, ID:1303151, částka 255.000,- Kč
 • Naděje, z.s., IČ: 00570931, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, služby azylové domy, ID:5918012, částka 505.000,- Kč
 • Naděje, z.s., IČ: 00570931, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, služby nízkoprahová denní centra, ID:1020591, částka 385.000,- Kč
 • Naděje, z.s., IČ: 00570931, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, služby terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, ID:1420566, částka 368.000,- Kč
 • Naděje, z.s., IČ: 00570931, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, služby terénní programy pro osoby bez přístřeší, osoby v krizi a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, ID:9860755, částka 100.000,- Kč
 • Oblastní charita Liberec, evidovaná právnická osoba, IČ: 26520699, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec, služby azylové domy, ID: 9958898, částka 300.000,- Kč
 • Oblastní charita Liberec, evidovaná právnická osoba, IČ: 26520699, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec, služby azylové domy, ID: 3146268, částka 300.000,- Kč
 • Rodina24 z.ú., IČ: 22829903, Nerudova 3113/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, služby osobní asistence, ID:8419868, částka 280.000,- Kč
 • Rodina24 z.ú., IČ: 22829903, Nerudova 3113/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, služby domovy se zvláštním režimem, ID:5391602, částka 365.000,- Kč
 • Rytmus Liberec, o.p.s., IČ: 27322793, Palachova 504/7, 460 01 Liberec, služby sociální rehabilitace, ID:2527518, částka 139.000,- Kč
 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, pracoviště Jablonec nad Nisou, IČ: 65399447, Krakovská 21, 110 00 Praha, služby odborné sociální poradenství, ID: 2500401, částka 36.000,- Kč
 • Tichý svět, o.p.s., IČ: 26611716, Staňkovská 378, 198 00 Praha, služby sociální rehabilitace, ID: 4385424, částka 90.000,- Kč
 • Tichý svět, o.p.s., IČ: 26611716, Staňkovská 378, 198 00 Praha, tlumočnické služby, ID: 8477576, částka 30.000,- Kč dle důvodové zprávy.
B. schvaluje

1. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2020/0160 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným ústavem Advaita, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, IČ: 65635591 v předloženém znění
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2020/0161 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným ústavem Anděl Strážný, IČ: 2771527 v předloženém znění
3. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2020/0162 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným ústavem Centrum LIRA, Matoušova 406/20, 460 02 Liberec, IČ: 28731191 v předloženém znění
4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2020/0163 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Centrum pro integraci cizinců, Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8, IČ: 26631997 v předloženém znění
5. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2020/0164 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec, IČ: 26593980 v předloženém znění
6. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2020/0165 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Compitum, Vysoká 4231/35, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 26571129 v předloženém znění
7. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2020/0166 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Déčko Liberec, Švermova 32/35, 460 10 Liberec, IČ: 68455232 v předloženém znění
8. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2020/0167 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Fokus Liberec, Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec, IČ: 46749411 v předloženém znění
9. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2020/0168 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Hospic sv. Zdislavy, Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec, IČ: 28700210 v předloženém znění
10. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2020/0169 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným ústavem Laxus, Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČ: 62695487 v předloženém znění
11. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2020/0170 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Most k naději, Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ: 63125137 v předloženém znění
12. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2020/0171 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Naděje, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, IČ: 00570931 v předloženém znění
13. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2020/0172 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a evidovanou právnickou osobou Oblastní charita Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec, IČ: 26520699 v předloženém znění
14. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2020/0173 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným ústavem Rodina24, Nerudova 3113/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 22829903 v předloženém znění
15. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2020/0174 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Rytmus Liberec, Palachova 504/7, 460 01 Liberec, IČ: 27322793 v předloženém znění
16. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. SD/2020/0175 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, pracoviště Jablonec nad Nisou, Krakovská 21, 110 00 Praha, IČ: 65399447 v předloženém znění
17. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č.SD/2020/0176 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Tichý svět, Staňkovská 378, 198 00 Praha, IČ: 26611716 v předloženém znění.

ZM/50/2020

A. rozhoduje

o poskytnutí individuální dotace ve výši 100 000,- Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou zapsanému spolku Potravinová banka Libereckého kraje se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec VI-Rochlice, IČ: 22714154, na zajištění běžného provozu - osobních nákladů zaměstnanců a pohonných hmot dle důvodové zprávy,

B. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. SD/2020/0111 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a zapsaným spolkem Potravinová banka Libereckého kraje se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec VI-Rochlice, IČ: 22714154 v předloženém znění.

ZM/51/2020

A. schvaluje

smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby na závazek veřejné služby na zajištění lékařské pohotovostní služby pro rok 2020 mezi  statutárním městem Jablonec nad Nisou a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p. o., se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 00829838, v předloženém znění dle důvodové zprávy.

ZM/52/2020

A. schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, U Balvanu 764/16, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 60252758, ve výši 50 000,- Kč na projekt "Lepší místo ve škole", dle důvodové zprávy.

ZM/53/2020

A.1 schvaluje

Zrušení dotačního programu na podporu sportovních akcí z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2020

A.2 schvaluje

Zrušení dotačního programu na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2020

A.3 schvaluje

Nový finanční objem dotačního programu na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2020

A.4 schvaluje

Nový finanční objem dotačního programu na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2020

A.5 schvaluje

Nový finanční objem dotačního programu na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v roce 2020

A.6 schvaluje

Nový harmonogram administrace žádostí:

A.6 schvaluje

Dotačního programu na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v roce 2020

A.6 schvaluje

Dotačního programu na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v roce 2020

A.6 schvaluje

Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v roce 2020

A.6 schvaluje

Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu města Jablonec nad Nisou v roce 2020.

ZM/54/2020

A.1 bere na vědomí

písemný souhlas s dohodou o zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou zaslaný ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s., U Tenisu 3859/214, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou, IČ 64668533

A.2 bere na vědomí

písemný souhlas s dohodou o zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou zaslaný TK Břízky, z.s., Sportovní 5027/10a, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 64669351

A.3 bere na vědomí

písemný souhlas s dohodou o zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou zaslaný JIZERSKOU, o.p.s., Bedřichov č. p. 218, 468 12 Bedřichov, IČ 25412949.

B.1 schvaluje

dohodu o zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0262 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s., U Tenisu 3859/214, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou, IČ 64668533, v předloženém znění

B.2 schvaluje

dohodu o zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0263 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0020 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a TK Břízky, z.s., Sportovní 5027/10a, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 64669351, v předloženém znění

B.3 schvaluje

dohodu o zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0264 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a JIZERSKOU, o.p.s., Bedřichov č. p. 218, 468 12 Bedřichov, IČ 25412949, v předloženém znění

C. revokuje

 rozhodnutí Zastupitelstva města ZM/30/2020 ze dne 20. 2. 2020 část B ve věci schválených veřejnoprávních smluv v bodech:

C.1 revokuje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0012 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N., z.s., Sportovní 310, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 68455445, v předloženém znění

C.2 revokuje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0013 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Tělovýchovnou jednotou Elektro-Praga Jablonec n.N., z.s., U Staré Lípy 70/1, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 16389506, v předloženém znění

C.3 revokuje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0014 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Baseballovým clubem Blesk Jablonec nad Nisou z.s., Mšenská 3988/64, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 26662914, v předloženém znění

C.4 revokuje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0015 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a SKI KLUBEM JABLONEC N.N. z.s., Sportovní 310, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 70229694, v předloženém znění

C.6 revokuje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0017 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Tělovýchovnou jednotou Bižuterie, z.s., Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 00526690, v předloženém znění

C.7 revokuje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0018 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Tělovýchovnou jednotou LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s., U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 14864991, v předloženém znění

C.8 revokuje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0019 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Fotbalovou akademií Jablonec, z.s., U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 70840105, v předloženém znění

C.10 revokuje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0022 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a SKP KORNSPITZ Jablonec z.s., Pod Skalkou 4296/40, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 43256678, v předloženém znění

C.12 revokuje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0006 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Junákem - českým skautem, středisko Jablonec nad Nisou, z. s., Nebeská 5226/7, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 60252880, v předloženém znění

C.14 revokuje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0004 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Jablíčkem - centrem pro rodinu, z.s., Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 27050432, v předloženém znění

C.17 revokuje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0024 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Domem česko-německého porozumění o.p.s., Československé armády 24/15, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 25403702, v předloženém znění

C.18 revokuje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0025 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Jabloneckou kulturní obcí, z.s., Arbesova 3889/4, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 26545501, v předloženém znění

C.19 revokuje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0026 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Ladislavem Novákem, Mechová 3601/21, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 74362712, v předloženém znění

C.20 revokuje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0027 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Městskou galerií MY, z.s., Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 70226814, v předloženém znění

D. revokuje

rozhodnutí Zastupitelstva města ZM/30/2020 ze dne 20. 2. 2020 část A bod 1. ve věci poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na činnost v letech 2020 - 2023 níže uvedeným příjemcům:

Subjekt Celková výše dotace 2020-2023
FK Jiskra Mšeno-Jablonec n. N., z.s., Sportovní 310/10, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 68455445) 1 000 000
Tělovýchovná jednota Elektro-Praga Jablonec n. N., z.s., U Staré lípy 70/1, 466 02 Jablonec nad Nisou (IČ 16389506) 400 000
Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z.s., Mšenská 3988/64, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 26662914) 1 920 000
SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s., Sportovní 310, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 70229694) 2 000 000
ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s., U Tenisu 3859/214, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou (IČ 64668533) 1 480 000
Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s., Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 00526690) 2 880 000
Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec n. N., z.s., U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 14864991) 920 000
Fotbalová akademie Jablonec, z.s., U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 70840105) 6 000 000
TK Břízky, z.s., Sportovní 5027/10a, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 64669351) 1 052 000
 
E. revokuje

rozhodnutí Zastupitelstva města ZM/30/2020 ze dne 20. 2. 2020 část A bod 2. ve věci poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na činnost v roce 2020:

Subjekt Celková výše dotace 2020
Dům česko-německého porozumění o.p.s., Československé armády 24/15, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou (IČ 25403702) 100 000
Jablonecká kulturní obec, z.s., Arbesova 3889/4, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 26545501) 300 000
Ladislav Novák, Mechová 3601/21, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 74362712) 200 000
Městská galerie MY, z.s., Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 70226814) 820 000
 
F. rozhoduje

o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na činnost v letech 2020 - 2023 v celkové výši 16 769 000,- Kč níže uvedeným příjemcům v níže uvedené výši:

Subjekt Celková výše dotace 2020-2023
FK Jiskra Mšeno-Jablonec n. N., z.s., Sportovní 310/10, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 68455445) 950 000
Tělovýchovná jednota Elektro-Praga Jablonec n. N., z.s., U Staré lípy 70/1, 466 02 Jablonec nad Nisou (IČ 16389506) 380 000
Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z.s., Mšenská 3988/64, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 26662914) 1 824 000
SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s., Sportovní 310, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 70229694) 1 900 000
ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s., U Tenisu 3859/214, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou (IČ 64668533) 1 406 000
Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s., Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 00526690) 2 736 000
Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec n. N., z.s., U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 14864991) 874 000
Fotbalová akademie Jablonec, z.s., U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 70840105) 5 700 000
TK Břízky, z.s., Sportovní 5027/10a, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 64669351) 999 000
 
G. rozhoduje

o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na činnost v roce 2020 v celkové výši 1 136 000,- Kč níže uvedeným příjemcům v níže uvedené výši:
 

Subjekt Celková výše dotace 2020
Dům česko-německého porozumění o.p.s., Československé armády 24/15, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou (IČ 25403702) 80 000
Jablonecká kulturní obec, z.s., Arbesova 3889/4, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 26545501) 240 000
Městská galerie MY, z.s., Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 70226814) 656 000
 
H.1 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0012 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N., z.s., Sportovní 310, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 68455445, v předloženém znění

H.2 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0013 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Tělovýchovnou jednotou Elektro-Praga Jablonec n.N., z.s., U Staré Lípy 70/1, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 16389506, v předloženém znění

H.3 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0014 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Baseballovým clubem Blesk Jablonec nad Nisou z.s., Mšenská 3988/64, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 26662914, v předloženém znění

H.4 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0015 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a SKI KLUBEM JABLONEC N.N. z.s., Sportovní 310, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 70229694, v předloženém znění

H.5 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0259 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s., U Tenisu 3859/214, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou, IČ 64668533, v předloženém znění

H.6 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0017 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Tělovýchovnou jednotou Bižuterie, z.s., Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 00526690, v předloženém znění

H.7 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0018 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Tělovýchovnou jednotou LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s., U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 14864991, v předloženém znění

H.8 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0019 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Fotbalovou akademií Jablonec, z.s., U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 70840105, v předloženém znění

H.9 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0260 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a TK Břízky, z.s., Sportovní 5027/10a, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 64669351, v předloženém znění

H.10 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0022 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a SKP KORNSPITZ Jablonec z.s., Pod Skalkou 4296/40, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 43256678, v předloženém znění

H.11 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0261 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a JIZERSKOU, o.p.s., Bedřichov č. p. 218, 468 12 Bedřichov, IČ 25412949, v předloženém znění

H.12 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0006 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Junákem - českým skautem, středisko Jablonec nad Nisou, z. s., Nebeská 5226/7, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 60252880, v předloženém znění

H.13 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0004 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Jablíčkem - centrem pro rodinu, z.s., Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 27050432, v předloženém znění

H.14 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0024 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Domem česko-německého porozumění o.p.s., Československé armády 24/15, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 25403702, v předloženém znění

H.15 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0025 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Jabloneckou kulturní obcí, z.s., Arbesova 3889/4, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 26545501, v předloženém znění

H.16 schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0027 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Městskou galerií MY, z.s., Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 70226814, v předloženém znění.

ZM/55/2020

A.1 schvaluje

zrušení Fondu na zlepšení úrovně bydlení k 31. 5. 2020

A.2 schvaluje

zrušení Pravidel Fondu na zlepšení úrovně bydlení k 31. 5. 2020

B.1 schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí zápůjčky z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní I***** H*****, narozenou ***** 1966, trvalým pobytem ***** Jablonec nad Nisou, ve výši 100 000 Kč se splatností 3 roky - do 31.12.2023, s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu, kde dosud není (kód 08) a rekonstrukce WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě, na nemovitost *****  v Jablonci nad Nisou

B.2 schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí zápůjčky z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s panem M***** S*****, narozeným ***** 1981, trvalým pobytem ***** Jablonec nad Nisou, ve výši 345 654 Kč se splatností 7 let - do 31.12.2027, s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnovy fasády při zachování tradičních prvků a kvality (římsy, štukové prvky) (kód 71), na nemovitost ***** v Jablonci nad Nisou

ZM/56/2020

A. vydává

souhlas s celoročním hospodařením statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2019, a to bez výhrad

B.1 schvaluje

závěrečný účet statutárního města Jablonec nad Nisou za rok 2019

B.2 schvaluje

účetní závěrku statutárního města Jablonec nad Nisou sestavenou ke dni 31.12.2019 a hospodářský výsledek ve výši 152 119 919,62 Kč převést na účet 432 - Výsledek hospodaření předchozích účetních období
 

C.1 bere na vědomí

zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Jablonec nad Nisou za rok 2019 se závěrem " Při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Jablonec nad Nisou za rok 2019 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky" 

C.2 bere na vědomí

výsledky hospodaření organizací a společností města Jablonec nad Nisou za rok 2019 uvedené v materiálu Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2019

ZM/57/2020

A. schvaluje
rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 28 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
daňové příjmy ve výši 782 312 tis. Kč
nedaňové příjmy ve výši 141 430 tis. Kč
kapitálové příjmy ve výši 13 107 tis. Kč
přijaté transfery ve výši 131 519 tis. Kč
financování ve výši 195 896 tis. Kč
celkem příjmy ve výši 1 264 264 tis. Kč
běžné výdaje ve výši 976 842 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši 242 335 tis. Kč
financování ve výši 45 087 tis. Kč
celkem výdaje ve výši 1 264 264 tis. Kč,
s tím, že rezerva na restriktivní opatření bude ponížena o 446 tisíc Kč.

ZM/58/2020

A. schvaluje
přijetí daru části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem oddělené o nové výměře 5 289 m 2a části p.p.č. 1098, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1098/1 o nové výměře 2 040 m 2vše v k.ú. Proseč nad Nisou od vlastníka společnosti PROSEČSKÁ INVESTIČNÍ a.s., se sídlem Lidická 1787/16, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ 27339866.

ZM/59/2020

A. schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411

A.1 schvaluje

navýšení neinvestiční dotace o 1 646 tis. Kč pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411

A.2 schvaluje

poskytnutí investiční dotace ve výši 400 tis. Kč pro společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411

A.3 schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, IČ 25434411 v předloženém znění

ZM/60/2020

A. schvaluje

záměr převodu technologií kotelen ve vyjmenovaných objektech z majetku statutárního města Jablonec nad Nisou do společnosti Jablonecká energetická, a.s. formou nepeněžního vkladu do základního kapitálu

ZM/61/2020

A.1 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky č.1 KT 150 délky 5,57m uložené v p.p.č. 629/1 v k.ú. Rýnovice panu Ing. P***** H*****, bytem *****, 460 01 Liberec a paní M***** L*****, bytem V*****, 466 01 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1 ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

A.2 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky č.2 KT 150 délky 3,21 m uložené v p.p.č. 629/1 a 647 k.ú. Rýnovice panu R***** Š*****, bytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

A.3 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky č.3 KT 150 délky 2,38m uložené v p.p.č. 647 v k.ú. Rýnovice panu V***** S*****, bytem V*****, 466 05 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

A.4 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky č.4 KT 150 délky 2,39m uložené v p.p.č. 647 k.ú. Rýnovice panu M***** M***** a paní N***** M*****, oba bytem V***** *****, 466 05 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

A.5 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky č.5 KT 150 délky 2,59m uložené v p.p.č. 647 k.ú. Rýnovice paní M***** T*****, bytem V***** 218/9, 466 05 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

A.6 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky č.6 KT 150 délky 3,20m uložené v p.p.č. 647 k.ú. Rýnovice paní N***** L*****, bytem V*****, 466 05 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

A.7 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky č.7 KT 150 délky 3,15m uložené v p.p.č. 647 k.ú. Rýnovice paní M***** H*****, bytem V*****, 466 05 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

A.8 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky č.8 KT 150 délky 3,72m uložené v p.p.č. 647 k.ú. Rýnovice panu A***** Š***** a paní J***** Š*****, oba bytem L*****, 466 05 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

A.9 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky č.9 KT 150 délky 2,05m uložené v p.p.č. 647 k.ú. Rýnovice paní L***** Š*****, bytem V*****, 466 05 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

A.10 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky č.10 KT 150 délky 3,92m uložené v p.p.č. 647 k.ú. Rýnovice paní J***** P*****, bytem V*****, 466 05 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

A.11 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky č.11 KT 150 délky 2,08m uložené v p.p.č. 647 k.ú. Rýnovice panu J***** H***** a paní A***** M*****, obabytem V*****, 466 05 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.
 

A.12 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky č.12 KT 150 délky 3,70m uložené v p.p.č. 647 k.ú. Rýnovice panu F***** G*****, bytem V*****, 466 05 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

A.13 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky č.13 KT 150 délky 2,32m uložené v p.p.č. 647  k.ú. Rýnovice panu L***** J*****, paní K***** J***** a panu K***** Š*****, všichni bytem L*****, 466 05 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

ZM/62/2020

A.1 schvaluje

Prodej splaškové kanalizační přípojky č.1 KT 150 délky 3,3m, dešťové kanalizační přípojky č.1 PVC 150 délky 1,9m a vodovodní přípojky PEd 32  délky 3,6m uložených v p.p.č. 1113/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou manželům Š***** a M***** M*****, bytem N*****, 466 01 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1 ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

A.2 schvaluje

Prodej dešťové kanalizační přípojky č.1 PVC 150 délky 2,4m uložené v p.p.č. 1113/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou vlastníkům Z***** a M***** F*****, J***** a T***** S*****, Z***** K*****, A***** M*****, A***** O***** P*****, všichni bytem N*****, 466 01 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1 ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

A.3 schvaluje

Prodej dešťové kanalizační přípojky č.1 PVC 150 délky 6,0muložené v p.p.č. 2440/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou paní V***** G*****, bytem V *****, 466 01 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1 ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy. 
 

A.4 schvaluje

Prodej 2ks dešťových kanalizačních přípojek č.1 PVC 150 délky 5,0ma č. 4,6m uložených v p.p.č. 1512/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou panu R***** K*****, bytem N*****, 466 01 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1 ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.
 

A.5 schvaluje

Prodej 2ks dešťových kanalizačních přípojek č.1 PVC 150 délky 6,4ma č. 5,9m uložených v p.p.č. 1512/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou panu R***** W*****, bytem N*****, 466 01 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1 ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy

A.6 schvaluje

Prodej splaškové kanalizační přípojky č.1 KT 150 délky 6,0m a dešťové kanalizační přípojky č.1 PVC 150 délky 6,4m uložených v p.p.č. 1512/4 k.ú. Jablonec nad Nisou paní I*****G***** a panu P***** K***** oba bytem N*****, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

A.7 schvaluje

Prodej splaškové kanalizační přípojky č.1 KT 150 délky 5,9m a 2ks dešťových kanalizačních přípojek č.1 PVC 150 délky 5,9m a 5,8m uložených v p.p.č. 1512/4 k.ú. Jablonec nad Nisou A***** a M***** R***** bytem N*****, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.
 

A.8 schvaluje

Prodej splaškové kanalizační přípojky č.1 KT 150 délky 5,3m a dešťové kanalizační přípojky č.1 PVC 150 délky 5,8m uložených v p.p.č. 1512/4 k.ú. Jablonec nad Nisou Z***** P***** bytem N*****, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

A.9 schvaluje

Prodej dešťové kanalizační přípojky č.1 PVC 150 délky 7,0m uložené v p.p.č. 1512/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou panu M***** B*****, bytem N*****, 466 01 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1 ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

A.10 schvaluje

Prodej 2ks dešťových kanalizačních přípojek č.1 PVC 150 délky 6,2ma č. 6,2m uložených v p.p.č. 1512/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou panu P***** B*****, bytem N*****, 466 01 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1 ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.
 

A.11 schvaluje

Prodej splaškové kanalizační přípojky č.1 KT 150 délky 5,0m a 2ks dešťových kanalizačních přípojek č.1 PVC 150 délky 6,2m a 6,2m uložených v p.p.č. 1512/4 k.ú. Jablonec nad Nisou P***** C***** a H***** a J***** C***** všichni bytem N*****, 466 01 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

A.12 schvaluje

Prodej splaškové kanalizační přípojky č.1 KT 150 délky 4,6m a dešťové kanalizační přípojky č.1 PVC 150 délky 6,5m uložených v p.p.č. 1512/4 k.ú. Jablonec nad Nisou M***** B***** bytem N*****,
466 01 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.
 

A.13 schvaluje

Prodej 2ks dešťových kanalizačních přípojek č.1 PVC 150 délky 6,0 m a  5,9m uložených v p.p.č. 1512/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou H***** a Z***** V***** oba bytem N*****, 466 01 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč/1 ks přípojky s tím, že kupní cena bude uhrazena ihned po podpisu kupní smlouvy.

ZM/63/2020

A.1 schvaluje

deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím MA21

A.2 schvaluje

ustanovení Ing. Petra Roubíčka, náměstka primátora pro rozvoj města jako odpovědného politika pro MA21

ZM/64/2020

A.1 schvaluje

rozdělení dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 v celkové výši  1 355 tis. Kč na akce obnovy níže uvedených kulturních památek:
 
Dům č.p. 1971, Korejská 17, Jablonec nad Nisou, rejstř.č. ÚSKP 43839/5-5118 - oprava pláště jižní strany domu vč. klempířských prací - výše dotace: 200 tis. Kč,
Dům č.p. 2017, Lidická 20, Jablonec nad Nisou, rejstř.č. ÚSKP 12980/5-5580 - výměna 21 ks oken na uliční fasádě domu - výše dotace: 150 tis. Kč,
Kostel Povýšení sv. Kříže - starokatolický č. p. 1560 , Husova 2, Jablonec nad Nisou, rejstř. č. ÚSKP 26276/5-31 - restaurování varhan - výše dotace: 55 tis. Kč,
Vila č. p. 977 , V Nivách 10, Jablonec nad Nisou, rejstř. č. ÚSKP 43888/5-5167 - oprava severovýchodní strany fasády včetně nátěru vnějších omítek a doplnění štukových ornamentů a svislá hydroizolace obvodového základového zdiva všech stran - výše dotace: 200 tis. Kč,
Sokolovna č.p. 1054, Fügnerova 5, Jablonec nad Nisou, rejstř.č. ÚSKP 43892/5-5171 - obnova 3 ks dveří a mozaikového ornamentu terazzové podlahy ve vstupní hale - výše dotace: 375 tis. Kč,
Dům č.p. 1444, Husova 3, Jablonec nad Nisou, rejstř.č. ÚSKP 43902/5-5181 - obnova oken a vstupních dveří - výše dotace: 375 tis. Kč.

A.2 schvaluje

povinnou spoluúčast z rozpočtu města v celkové výši  354 042 Kč na akce obnovy níže uvedených kulturních památek:
 
Dům č.p. 1971, Korejská 17, Jablonec nad Nisou, rejstř.č. ÚSKP 43839/5-5118 - oprava pláště jižní strany domu vč. klempířských prací - výše spoluúčasti: 83 432 Kč,
Dům č.p. 2017, Lidická 20, Jablonec nad Nisou, rejstř.č. ÚSKP 12980/5-5580 - výměna 21 ks oken na uliční fasádě domu - výše spoluúčasti: 63 422 Kč,
Kostel Povýšení sv. Kříže - starokatolický č. p. 1560 , Husova 2, Jablonec nad Nisou, rejstř. č. ÚSKP 26276/5-31 - restaurování varhan - výše spoluúčasti: 15 851 Kč,
Vila č. p. 977 , V Nivách 10, Jablonec nad Nisou, rejstř. č. ÚSKP 43888/5-5167 - oprava severovýchodní strany fasády včetně nátěru vnějších omítek a doplnění štukových ornamentů a svislá hydroizolace obvodového základového zdiva všech stran - výše spoluúčasti: 113 700 Kč,
Sokolovna č.p. 1054, Fügnerova 5, Jablonec nad Nisou, rejstř.č. ÚSKP 43892/5-5171 - obnova 3 ks dveří a mozaikového ornamentu terazzové podlahy ve vstupní hale - výše spoluúčasti: 77 637 Kč.

B. ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora , zajistit spolufinancování akcí z rozpočtu města v roce 2020.

ZM/65/2020

A.1 schvaluje

Upravený Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2020 dle důvodové zprávy.

A.2 schvaluje

Upravený Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2020 dle důvodové zprávy.

B.1 ukládá

Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora, zajistit zveřejnění obou upravených programů na úřední desce města.

B.2 ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit financování obou programů v rozpočtu města až v roce 2021.

ZM/66/2020

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 20. února 2020

ZM/67/2020

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 22.5.2020 9:54:09 | přečteno 266x | Petr Vitvar
load