Zápis 20.02.2020

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 20. února 2020 od 13.00 hodin

Přítomno: 29 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

Omluveni: Bc. Martina Šípková

Ověřovatelé zápisu: Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D., Ing. Miloš Vele

Zapsala: Jiřina Hartmanová

1) Zahájení

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský, zahájil 2. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ve 13,02 hod. Bylo přítomno 26 členů zastupitelstva.

Primátor omluvil tyto zastupitele -- Bc. Martina Šípková, pozdější příchod -- Ing. Jakub Macek, Mgr. Jana Pastuchová a pogratuloval zastupitelům k jejich narozeninám.

Dále konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek. Oznámil, že z dnešního jednání je pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam a přímý videopřenos. Zvukový záznam bude se zápisem zveřejněn na webových stránkách města.

Příchod MUDr. Vraný 13,10 hod.

2) Schválení programu

Primátor přečetl materiály dodané na stůl a časované body:

 • doplněné usnesení k bodu č. 9) Zajištění provozu MKDS v Jablonci nad Nisou

 • příloha k bodu č. 16) Návratná finanční výpomoc

 • nová důvodová zpráva k bodu č. 19) Víceleté a jednoleté individuální dotace

 • nová důvodová zpráva k bodu č. 28) Peněžitý dar

 • Výkaz práce ředitele Jablonecké dopravní a.s.

 • Zápis z jednání OV Proseč

Bod č. 17) Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2020 je časován na 15,00 hod.

Následně bude projednáván bod č. 9) Zajištění provozu MKDS v Jablonci nad Nisou

Po projednání těchto bodů jsou časovány body, které je nutno projednat až po schválení rozpočtu. Jedná se o body č.:

19) Víceleté a jednoleté individuální dotace

22) Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2020

23) Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2020

28) Peněžitý dar

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení ověřovatelů a zapisovatelky

4) Schválení návrhové komise

5) Změny ve složení Osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky, Osadního výboru Mšeno nad Nisou a Osadního výboru Kokonín „Info Š,M,K"

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Zřízení a volba členů Osadního výboru Žižkův Vrch

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

7) Změna ve složení Výboru Zastupitelstva města - kontrolní výbor

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

8) Opětovná volba přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

9) Zajištění provozu MKDS v Jablonci nad Nisou - čas po bodu č.18

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

10) Vlajka pro Tibet

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

11) Valná hromada společnosti SKS,s.r.o

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

12) Změna Zásad pro odměňování členů orgánů statutárního města Jablonec nad Nisou - Info R,K,P,M,C,N,Š,V

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

13) Převody pozemků "Info C,K,M,P,R,Š,V"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

14) Výkupy nemovitostí "Info N,V"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

15) Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

16) Návratná finanční výpomoc

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

17) Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2020 - čas 15,00 hod.

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

18) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2025 - čas po bodu č. 17

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

19) Víceleté a jednoleté individuální dotace - čas po schválení rozpočtu

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

20) Změna a schválení přílohy č. 1 ZL Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

21) Změna a schválení přílohy č. 1 ZL Nemocnice Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

22) Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2020

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

23) Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2020

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

24) Zpětný bezúplatný převod pozemků na Státní pozemkový úřad ČR a finanční

náhrada z převodu pozemků Státnímu pozemkovému úřadu ČR - Info "P,C,Š,V"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

25) Podnět na pořízení změny č. 6 platného ÚP Jablonec nad Nisou - "Info P"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

26) Plánovací smlouva ke stavbě veřejné infrastruktury -- splaškové tlakové kanalizace a vodovodu v ul. Na Palouku - "Info P"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

27) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

28) Peněžitý dar - čas po schválení rozpočtu

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

29) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

30) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

31) Nové interpelace

32) Rozprava -- diskuze

Pan Polák -- navrhuji zařadit bod č. 30) Zpráva o činnosti primátora a náměstků na začátek programu. Jednání zastupitelstva jsou poradou širšího vedení města a jedním z pravidel je kontrola plnění úkolů z minulé schůze. Je efektivnější, abychom nejprve zhodnotili přehled o tom, co se dělo v uplynulém období. Z přijatých usnesení zastupitelstva vyplývají úkoly a je žádoucí, abychom věděli, jak probíhá jejich plnění, než začneme rozhodovat o nových. Umístění na poslední místo programu tento princip popírá. Navrhuji, aby tento bod byl zařazen na začátek jako bod č. 5 nejen pro dnešek, ale i pro následující zastupitelstva.

Ing. Kouřil -- jako předkladatel navrhuji stáhnout body č. 16 a 18.

Hlasování o návrhu pana Poláka 11-5-8-0

(přítomní zastupitelé Ing. Valešová, MUDr. Vraný a Mgr. Žur měli problémy s hlasovacím zařízením a byli vedeni jako nepřítomní)

Návrh pana Poláka nebyl přijat.

Hlasování o původním návrhu programu s vyřazenými body č. 16 a 18 19-2-3-0

(přítomní zastupitelé Ing. Valešová, MUDr. Vraný a Mgr. Žur měli problémy s hlasovacím zařízením a byli vedeni jako nepřítomní)

Upravený program byl schválen.

3) Schválení ověřovatelů a zapisovatelky

Primátor navrhl na ověřovatele zápisu zastupitele Ing. arch. Petra Klápště a Ing. Miloše Veleho. Zapisovatelka -- Jiřina Hartmanová, pracovnice kanceláře tajemníka.

Návrh byl schválen 23-0-1-1

(přítomní zastupitelé Ing. Valešová a MUDr. Vraný měli problémy s hlasovacím zařízením a byli vedeni jako nepřítomní)

4) Schválení návrhové komise

Primátor navrhl zvolit návrhovou komisi v tomto složení: předseda -- Mgr. Jaroslav Šída, členové -- Ing. arch. Petr Klápště a Ing. Miloš Vele.

Nikdo neměl k navrhovanému složení komise připomínky a návrh byl přijat 22-0-3-0

(přítomní zastupitelé Ing. Valešová a MUDr. Vraný měli problémy s hlasovacím zařízením a byli vedeni jako nepřítomní)

[5) Změny ve složení Osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky, Osadního výboru Mšeno nad Nisou a Osadního výboru Kokonín „Info Š,M,K"]{.underline}

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 26-0-1-0

USNESENÍ ZM/18/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

1) rezignaci člena Osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky Jana Farkaše na svou funkci na vlastní žádost

2) rezignaci člena s hlasem poradním Osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky Radovana Ježka na svou funkci na vlastní žádost

3) rezignaci člena Osadního výboru Mšeno nad Nisou Petra Vobořila na svou funkci na vlastní žádost

4) rezignaci členky Osadního výboru Kokonín Petry Jakouběové na svou funkci na vlastní žádost

B. o d v o l á v á

na základě platných Zásad zakládání osadních výborů pro opakující se neúčasti na jednání výboru bez omluvy dosavadního člena Osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky Jiřího Bičištěho

C. s t a n o v u j e

1) počet členů Osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky na 23

2) počet členů Osadního výboru Mšeno nad Nisou na 13

3) počet členů Osadního výboru Kokonín na 11

D. v o l í

na základě platných Zásad zakládání osadních výborů po osvědčení ve stanovené zkušební lhůtě na funkční období, které je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva města v letech 2018 - 2022, nového člena Osadního výboru Kokonín:

Josefa Hejtmánka

6) Zřízení a volba členů Osadního výboru Žižkův Vrch

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 26-0-1-0

USNESENÍ ZM/19/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. z ř i z u j e

v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se Zásadami zakládání osadních výborů Osadní výbor Žižkův Vrch

B. s t a n o v u j e

počet členů Osadního výboru Žižkův Vrch na 9

C. v o l í

1) na funkční období, které je totožné s funkčním obdobím zastupitelstva města v letech 2018-2022 členy Osadního výboru Žižkův Vrch:

 • Jaroslava Jakouběte

 • Vendulu Palatovou

 • Dominiku Doležalovou

 • Adama Peltu

 • Jiřího Vondráčka

 • Jana Vokurku

 • Jana Macka

 • Petra Tauchmana

2) dle platných Zásad zakládání osadních výborů na 1 rok do února 2021 z těchto členů předsedu Osadního výboru Žižkův Vrch

Jiřího Vondráčka

7) Změna ve složení Výboru Zastupitelstva města - kontrolní

výbor

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. arch. Klápště -- je zde pouze rezignace, máme již nějakou kandidaturu na místo?

RNDr. Čeřovský -- v tuto chvíli nemáme.

Ing. arch. Klápště -- v tom případě bych to využil k vyrovnání opozice a koalice v kontrolním výboru a dávám jako protinávrh doplnění usnesení -- ZM volí členem kontrolního výboru Ing. Jakuba Macka, který s tím předběžně souhlasí.

RNDr. Čeřovský -- navrhuji hlasovat samostatně po podbodech.

Hlasování o rezignaci, původní návrh usnesení 27-0-0-0

Návrh byl schválen

Hlasování o návrhu Ing. arch. Klápštěho 12-3-12-0

Návrh nebyl schválen

Primátor města svolal dohodovací řízení podle Jednacího řádu ZM. Po domluvě se předsedové klubů sešli ve vedlejší zasedací místnosti.

Jednání ZM bylo přerušeno od 13,20 hod. do 13,22 hod.

RNDr. Čeřovský -- výsledkem dohodovacího řízení je, že část navržená Ing. arch. Klápštěm byla stažena, nebudeme o ní opět hlasovat.

USNESENÍ ZM/20/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

rezignaci Romana Rákosníka (navržen Starostové pro Liberecký kraj) z pozice člena kontrolního výboru.

8) Opětovná volba přísedící Okresního soudu Jablonec

nad Nisou

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 26-0-1-0

USNESENÍ ZM/21/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

opětovně volí

Bc. V. H., bytem Jablonec nad Nisou za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro čtyřleté volební období 2020-2024

Bod č. 9) Zajištění provozu MKDS v Jablonci nad Nisou je časován po bodu č.18.

Přistoupilo se k projednávání následujícího bodu.

10) Vlajka pro Tibet

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 18-0-9-0

USNESENÍ ZM/23/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

zapojení statutárního města Jablonec nad Nisou do akce Vlajka pro Tibet a vyvěšení tibetské vlajky v úterý dne 10. 3. 2020 na budově Magistrátu města Jablonec nad Nisou na Mírovém náměstí 19.

11) Valná hromada společnosti SKS, s.r.o.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. arch. Klápště -- z mediálních náznaků to vypadalo, že druhý akcionář není naší nominací nadšen, proběhla nějaká jednání s Libercem?

RNDr. Čeřovský -- upozorňuji, že projednáváme společnost SKS s.r.o.

Ing. arch. Klápště -- omlouvám se, jsem u obsahu jiného bodu.

RNDr. Čeřovský -- DPMLJ není dnes projednáván.

Mgr. Opatrný -- navrhuji hlasování po podbodech.

Hlasování o podbodech A,B,D 24-1-2-0

Bylo schváleno

Hlasování o podbodu C1 18-6-3-0

Bylo schváleno

Hlasování o podbodu C2 14-5-7-1

Podbod C2 nebyl schválen a primátor svolal dohodovací řízení předsedů klubů. Jednání bylo přerušeno od 13,27 hod. -- 13,30 hod.

Po skončení dohodovací řízení se o podbodu C2 opět hlasovalo.

Opětovné hlasování o podbodu C2 14-2-11-0

Podbod nebyl opět schválen, z tohoto důvodu byl z návrhu usnesení stažen a vymazán.

Upravený návrh usnesení byl schválen.

USNESENÍ ZM/24/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

informaci o konání Valné hromady společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 62738542, Jablonec nad Nisou, Smetanova 91, PSČ 466 01, dne 25. 2. 2020 v 8:30 hod. v sídle společnosti

B. d e l e g u j e

ustanovením § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) na tuto řádnou valnou hromadu společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 62738542, Jablonec nad Nisou, Smetanova 91, PSČ 466 01, náměstka primátora Ing. Milana Kouřila

C. n a v r h u j e

odvolat Ing. Štěpána Matka z funkce jednatele obchodní společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 627 38 542, se sídlem Smetanova 4588/91, 46601 Jablonec nad Nisou a jmenovat Ing. Milana Kouřila do funkce jednatele obchodní společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., IČO 627 38 542, se sídlem Smetanova 4588/91, 46601 Jablonec nad Nisou

D. p o v ě ř u j e

delegovanou osobu hlasováním a výkonem práv statutárního města Jablonec nad Nisou, přičemž ponechává se na zvážení náměstka primátora Ing. Milana Kouřila, jako delegované osoby, jak bude na valné hromadě hlasovat, podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou a hospodárné fungování společnosti SKS s.r.o. a jejich orgánů.

Příchod Mgr. Pastuchová 13,45 hod.

Ing. Macek 13,48 hod.

12) Změna Zásad pro odměňování členů orgánů statutárního města Jablonec nad Nisou - Info R,K,P,M,C,N,Š,V

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Pan Vobořil -- finanční výbor materiál projednal a doporučil schválit.

Ing. arch. Klápště -- dotaz k tomu, jak je materiál postavený. Je to tak, že když člen výboru nezastupitel se účastní, tak má za jedno zasedání měsíčně 300 Kč. Když je členem výboru zastupitel, tak rozdíl mezi jeho odměnou pouze zastupitele a tím, co má navíc jako člen výboru, je přes 3000 Kč. V čem je podle předkladatele práce zastupitele 10x lepší, když dostává 10x větší odměnu?

RNDr. Čeřovský -- matematicky to tak vyplývá, nevím přesně, jestli je někde striktně stanovené, že jednání výboru je jen 1x za měsíc, u občanů to je 300 Kč za každé zasedání, zastupitel to má za měsíc, i když je zasedání 1x nebo 5x.

Ing. arch. Klápště -- takže mi na tu otázku neodpovíte?

RNDr. Čeřovský -- já jsem odpověděl.

Ing. arch. Klápště -- otázka byla, že rozdíl v odměně je výrazný, tak v čem je výrazný rozdíl v odvedené práci mezi zastupitelem a nezastupitelem?

RNDr. Čeřovský -- je to v zodpovědnosti hlasováním při jednání zastupitelstva nebo rady města. Zastupitel odpovědnost nese, občan může navrhovat cokoliv, nenese odpovědnost žádnou.

Ing. arch. Klápště -- zastupitel nese odpovědnost hlasování na zastupitelstvu a nese ji, ať už je nebo není členem výboru, to s jeho odměnou za členství ve výboru nesouvisí, alespoň tak jednoznačně je legislativa postavená.

JUDr. Řeháček -- legislativa je skutečně nastavená tak, že odlišuje odměňování členů komisí a výborů od odměňování zastupitelů, kteří jsou členové komisí a výborů. Zastupitelé, mají větší odpovědnost. Nedovedu posoudit, zda občan v komisi do toho vnáší více práce či erudice. S Ing. Valešovou jsme ten systém řešili trochu jinak, bylo to také politické zadání, takto se to chtělo. Systémy je možné nastavit tak či tak, je pouze na tom, aby si zastupitelstvo z těch návrhů vybralo. Zákon to takto rozlišuje, možná nespravedlivě, ale to nedokážu posuzovat.

Ing. arch. Klápště -- neptal jsem se na návrh ani na nařízení vlády. Ptal jsem se na to, jestli když se hlasuje na zastupitelstvu, teď, tady, jestli má člen výboru jinou zodpovědnost, než zastupitel, nečlen výboru. Myslím si, že všichni zastupitelé mají odpovědnost za své hlasování stejnou. Ptám se, jestli si to myslím správně.

JUDr. Řeháček -- nepochybně ano, není tady rozdíl při hlasování, zda hlasuje zastupitel, který je zároveň člen výboru či komise, od zastupitele, který není členem vůbec ničeho kromě zastupitelstva. Odpovědnost je stejná.

Ing. arch. Klápště -- takže odůvodnění předkladatele je právně nerelevantní, děkuji. My jsme navrhovali v červnu 2019 systém tak, aby občané i zastupitelé dostali za výbor zhruba stejně, tzn. asi 500 Kč čistého. Je vidět že byl zájem, aby to bylo nerovné.

RNDr. Čeřovský -- můžete to navrhnout jako protinávrh.

Ing. Valešová -- kvituji snahu o navýšení odměn, myslím si, že nařízení vlády je koncipováno nešťastně v tom, že nezohledňuje rozdíl mezi jednáním na zastupitelstvu a ve výboru. Propočítávali jste variantu toho, že byste tyto odměny přiblížili členům a nečlenům zastupitelstva, a jak to vyšlo?

RNDr. Čeřovský -- takovéto konkrétní srovnání jsme nedělali. Měli jsme informace, jaké jsou odměny v podobných městech, a z toho jsme odvodili navýšení.

Ing. Matek -- pamatuji si diskuzi ohledně změny zásad odměňování v minulém roce, tehdejší opozice a i někteří členové koalice, se tomu dost vysmáli, že to není potřeba. Co stojí za tou změnou názoru a bylo těžké sehnat pro to podporu uvnitř koalice?

RNDr. Čeřovský -- na tuto část Vám neodpovím, to uvidíme při hlasování. Zvážili jsme, že je to vhodné. V minulém období jsme měli výhrady k tomu principu. Když jsem zjistil, jak to je v jiných městech a jaká je četnost jednání rady města a kolik materiálů se projednává, a kolik dalších jednání s radními se k tomu vztahuje, tak jsem usoudil, a zadal panu tajemníkovi, aby připravil podle určitých základních parametrů tento materiál.

Ing. arch. Klápště -- my jsme ten návrh v nějaké podobě předkládali, teď je předložený jiný. Zároveň na to není pravděpodobně navázaný rozpočet města, takže kdybychom teď předložili ten návrh ve stejné podobě, tak to možná nebude fungovat. Já za sebe bych počkal, jak dopadne tento návrh a kdyby neprošel, tak rád budu spolupracovat na přípravě návrhu, pakliže by směřoval k tomu, že občané v komisích a výborech budou odměňováni férově stejně jako zastupitelé.

Pan Polák -- zeptal bych se Ing. Kouřila -- když jsme v koalici jednali o změně odměn v srpnu 2019, tak ty jsi byl proti. Zajímalo by mě, zda jsi pořád proti nebo pro, a jestli jsi pro, proč jsi za tak krátkou dobu změnil názor?

Ing. Kouřil -- nebyl jsem absolutně proti, každé navýšení je s otazníkem, protože mandatorní výdaje nám narůstají. Odměňování radních v porovnání s jinými městy bylo na mnohem nižší úrovni, nakonec jsem se nechal přesvědčit, že tento krok je správný a že ho podpořím.

Bc. Kroupa -- byl jsem jeden z těch, kdo proti navýšení vystupoval a v zásadě s tím nesouhlasil. To je postoj, který stále mám. Jaký to má dopad na rozpočet města?

Ing. Kouřil -- částka je přes milion korun.

RNDr. Čeřovský -- v návrhu rozpočtu, který máme schvalovat, je ta částka již zakomponovaná.

JUDr. Řeháček -- nedá se to úplně přesně odhadnout, protože je důležité počítat s tím, kolik těch zasedání bude, u občanů není částka měsíčně, ale za účast. V tuto chvíli by měl ten navržený milion korun stačit. Bavíme se o nedostačujících penězích v řádech desítek tisíc korun, pokud by docházelo k větší četnosti zasedání.

MgA. Chuchlík -- je skvělé, že došlo z vaší strany k reflexi toho, co tu již Ing. Valešová zmiňovala, že práce v orgánech města je velmi zodpovědná a není příliš šťastné, když ji musí lidé dotovat ze svého soukromého živobytí. Odměna by se měla navýšit na nějakou adekvátní hodnotu, aby se tomu jednotliví zastupitelé či radní mohli plně věnovat. V tom se shodneme. V čem se neshodneme, je ten rozdíl mezi prvním návrhem, který byl předkládán myslím v červnu 2019 a tím, co je předkládáno teď. Rozdíl spočívá v tom, že minulý návrh se snažil vytvořit spravedlivější podmínky z hlediska odměňování nezastupitelů v poradních orgánech. Pokud chceme do poradních orgánů získat kompetentní lidi, proč jim adekvátně nenavýšíme odměnu ve stejné logice, jako ji navyšujeme zastupitelům a radním. Z tohoto důvodu tento návrh nemohu podpořit a byl bych rád, kdyby se znovu zavedla diskuze nad tím návrhem, který tu již předkládán byl.

Ing. Matek -- doplním -- vypadá to, že nárůst bude 1,3 milionu Kč na mzdy neuvolněných funkcionářů.

Mgr. Tejmlová -- děkuji kolegům ze Společně pro Jablonec a Pirátům, že zde vyzdvihli náš předchozí návrh a vysvětlili, proč jsme se snažili přidat normálním občanům, ne zastupitelům. Nařízení vlády, i když řeší navýšení zastupitelů, se netýká odměn občanů, takže jim můžeme dát odměnu, kterou chceme. Protože bych ráda předešla tomu, aby prošel současný návrh, ač chápu své kolegy, že přemýšlejí o tom, zda to je navázáno na rozpočet, tak bych ráda podala protinávrh, kde bych požádala o uvedení částky 500 Kč pro normální občany účastnící se komisí a výborů.

Pan Polák -- další věc, kterou si pamatuji z jednání na

zastupitelstvu ohledně odměn -- Mgr. Tulpa zde říkal, že principiálně není proti tomu, aby se odměny zvyšovaly, ale že to musí projít nějakou předchozí diskuzí napříč politickým spektrem. Ta diskuze neproběhla a přišel nový návrh. Dovolil bych si navrhnout, abychom to odložili a aby diskuze nejdřív proběhla.

Bc. Kroupa -- požádal bych o přerušení jednání a vyhlášení přestávky.

Primátor města vyhověl návrhu a jednání zastupitelstva bylo přerušeno od 13,49 hod. -- 13,55 hod.

RNDr. Čeřovský -- jako předkladatel si návrh Mgr. Tejmlové -- navýšení v části 3, druhé odrážce na 500 Kč pro ostatní členy komisí a výborů -- osvojuji, jinak materiál zůstává ve stejném znění.

MgA. Chuchlík -- položil bych tu samou otázku jako Bc. Kroupa. Souhlasím s tím, že se přibližuje ohodnocení nezastupitelů a zastupitelů, nicméně by bylo dobré znát dopady na rozpočet města a případné další konsekvence. Dá se to dopočítat?

RNDr. Čeřovský -- určitě ano. Když to takto schválíme, pak první polovina roku, pokud se schválí rozpočet, to bez problémů pokryje a pak se rozpočtovou změnou udělá změna v konkrétních číslech.

Ing. Matek -- domnívám se pravý opak, řešíme, že ty peníze někde jsou a nevíme kde. Nelze zde takto říct, že si ty peníze vezmeme někde z budoucnosti. Doporučuji tento návrh stáhnout, přepracovat a předložit na příštím zastupitelstvu a projednat ve finančním výboru.

RNDr. Čeřovský -- jako předkladatel bod nestahuji.

Hlasování o návrhu usnesení 21-0-6-0

Přítomní zastupitelé Ing. Macek a Mgr. Pastuchová měli problémy s hlasovacím zařízením a byli proto zaznamenáni jako nepřítomní. Mgr. Pastuchová podala protest, primátor města prohlásil proběhlé hlasování za zmatečné a přistoupilo se k opětovnému hlasování.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-8-0

USNESENÍ ZM/25/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předložené Zásady pro odměňování členů orgánů statutárního města Jablonec nad Nisou s účinností od 1.3.2020

13) Převody pozemků - "Info C,K,M,P,R,Š,V"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- jako předkladatel stahuji podbod A8.

Ing. Valešová -- jsou činěny nějaké změny ohledně zveřejňování záměrů prodejů -- větší publicita?

Ing. Kouřil -- zatím zveřejňujeme na úřední desce, v budoucnu můžeme i na webu města.

Ing. arch. Klápště -- připomněl bych domluvu na jednání předsedů klubů -- hlasovat podbod A1 samostatně. Důvodem je, že prodej zasahuje do uličního profilu, je to sporné.

RNDr. Čeřovský -- ano to platí, budeme A1 hlasovat samostatně.

Mgr. Tejmlová -- poznámka k B1 -- na pozemku je černá skládka, pozemek se měl původně prodat sousedící firmě, která měla skládku zlikvidovat. Co teď s tím?

RNDr. Čeřovský -- budeme se tomu věnovat.

Člen zastupitelstva MgA. Jakub Chuchlík podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Ing. Kouřil -- k podbodu B1 -- na odstranění černé skládky jsou vyčísleny náklady asi na 500 000 Kč, není jednoduché se s tím vypořádat. Jednáme s firmou, která má na vedlejším pozemku provozovnu.

Mgr. Tejmlová -- víte kdo je původcem černé skládky, není jiná cesta?

Ing. Kouřil -- není to jednoduché, zabýváme se tím. Na to, kdo to způsobil, musí být důkazy.

Mgr. Tejmlová -- je tam i nějaký chemický odpad, můžeme si tam udělat brigádu?

RNDr. Čeřovský -- držme se toho, co projednáváme.

Ing. arch. Klápště -- k podbodu B2 -- je zde uvedeno, že v rámci kolečka se oddělení územního plánování vyjádřilo -- „uspořádání ploch kategorie BM4 požadují min. velikost pozemku 800 m^2^. Při zástavbě proluk na plochách stabilizovaných budou velikosti pozemků posuzovány individuálně dle konkrétních podmínek lokality. Je třeba v koordinaci se SÚ řešit, zda lze daný pozemek vyhodnotit jako proluku a s architektem města hledat vhodné podmínky zástavby pro dané území."

Upozorňuji, že je rozpor mezi důvodovou zprávou a usnesením výboru, protože se to opírá o část územního plánu, který se pravděpodobně nevztahuje na tento případ. Řešil to někdo se stavebním úřadem a bylo to řešeno, zda to je proluka? Pokud by to proluka byla, je situace jiná.

Ing. Pavízová (vedoucí oddělení majetkoprávní) -- tuto problematiku jsme se stavebním úřadem neřešili.

Ing. arch. Klápště -- v tom případě bych doporučil rozhodnutí o tomto odložit a vyřešit.

Ing. Kouřil -- jako předkladatel stahuji podbod B2.

Hlasování o podbodu A1 18-3-6-2

Proběhla diskuze mezi zastupiteli o hlasování tohoto podbodu, primátor ho prohlásil za zmatečné, o podbodu A1 se hlasovalo opětovně.

Opětovné hlasování o podbodu A1 11-4-13-1

Vzhledem k tomu, že podbod nebyl schválen, bylo svoláno dohodovací řízení od 14,11 hod. -- 14,13 hod.

RNDr. Čeřovský -- na dohodovacím řízení zástupců klubů bylo navrženo, aby se podbod A1 hlasoval jako -- NESCHVALUJE PRODEJ.

Hlasování podbodu A1 -- NESCHVALUJE 24-1-4-0

Po schválení změněného návrhu usnesení byl tento prodej z podbodu A -- SCHVALUJE přesunut do podbodu B -- NESCHVALUJE. Po stažení podbodů A8 a B2, byly následující podbody přečíslovány. Hlasovaný podbod -- dříve A1, byl nyní zařazen jako podbod B2.

MgA. Chuchlík -- u podbodu A2 (po přečíslování podbod A1) jsou vyznačeny dvě situace, jedna je protinávrhem Ing. arch. Klápštěho. Chápal jsem to tak, že hlasujeme podle něho. Jedná se o vymezení pozemku, který je určen k prodeji.

Ing. arch. Klápště -- ano, je to tak.

Přistoupilo se k hlasování o zbylých podbodech usnesení 28-0-1-0

Návrh usnesení s výše pospanými změnami byl schválen.

Konečné znění schváleného usnesení:

USNESENÍ ZM/26/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. prodej části p.p.č. 918/12, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 918/61 o výměře 530 m^2^ v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele J., a K., O., bytem Jablonec nad Nisou, 466 05 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 165.140,- Kč.

2. prodej p.p.č. 736/3, p.p.č. 725/1 vše v k.ú. Vrkoslavice pro výherce výběrového řízení manžele K., a M., H., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.263.000,- Kč včetně DPH.

3. prodej p.p.č. 747/1 v k.ú. Kokonín pro výherce výběrového řízení pro paní M. N., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.602.000,- Kč včetně DPH.

4. prodej p.p.č. 1051/1, p.p.č. 1050, p.p.č. 1058/1 vše v k.ú. Vrkoslavice pro paní P. H., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.667.814,- Kč.

5. prodej p.p.č. 708 a p.p.č. 709 obě v k.ú. Proseč nad Nisou pro pana M. B., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 138.572,- Kč.

6. prodej části p.p.č. 894 a části p.p.č. 895, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 894/9 o výměře 177 m^2^ obě v k.ú. Proseč nad Nisou, pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s., IČ 490 99 469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 129.634,- Kč.

7. prodej části p.p.č. 739/3, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 739/7 o výměře 1087 m^2^v k.ú. Rýnovice pro společnost LIGUM spol. s r.o., IČ 41327535, se sídlem Maxe Švabinského 4679/30a, 46605 Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 263.235,- Kč.

B. n e s c h v a l u j e

1. prodej p.p.č. 1191 v k.ú. Mšeno nad Nisou. Důvodem je, že si město chce uvedený pozemek ponechat ve svém vlastnictví.

2. prodej části p.p.č. 764/4, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 764/18 o výměře 27 m^2^ v k.ú. Jablonecké Paseky pro manžele Ing. K., a Bc. J., N., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.400,- Kč.

3. a) prodej p.p.č. 40 v k.ú. Kokonín. Důvodem nesouhlasu je, že pozemky jsou určeny pro bydlení a podléhají vydání regulačního plánu.

b) směnu p.p.č. 40 v k.ú. Kokonín, ve vlastnictví statutárního města, za p.p.č. 704 o výměře 7756 m^2^v k.ú. Dlouhý Most, obec Dlouhý Most, ve vlastnictví manželů N. Důvodem nesouhlasu je, že pozemky jsou určeny pro bydlení a podléhají vydání regulačního plánu.

4. prodej p.p.č. 2936/2 a části p.p.č. 2936/1 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je plánovaná výstavba terminálu, viz stanovisko odboru územního a hospodářského rozvoje.

5. prodej p.p.č. 1533/2 a p.p.č. 1537/13 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu je umístění komunikace III. třídy a znemožnění přístupu do lesa.

6. prodej p.p.č. 385/10 a p.p.č. 385/13. Důvodem je, že se jedná se o účelovou komunikaci a z důvodu přístupu k okolním pozemkům.

7. prodej p.p.č. 431/1 v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem je, že si město chce pozemek ponechat ve vlastnictví.

14) Výkupy nemovitostí - "Info N,V"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- jako předkladatel stahuji podbod A1. Požádal bych o vysvětlení Ing. arch. Klápštěho, který k tomu měl připomínku na jednání předsedů klubů.

Ing. arch. Klápště -- je to případ, u kterého se ve schválených podmínkách pro developery musí posoudit soulad s technickými podmínkami ministerstva dopravy, a to nebylo provedeno. Městský architekt se na to do příště podívá a zkontroluje.

MgA. Chuchlík -- jak jsou konstruovány ceny, za které komunikace vykupujeme? Obě byly stanoveny paušálně, ne za metr. Nepřímo se ke mně dostalo, že to má nějaké daňové vysvětlení. Dosud jsem žil v domnění, že město komunikace nevykupuje, protože následná údržba ho stojí víc a na daních se to v podstatě nezaplatí. Proč za to nyní peníze vydáváme?

Ing. Kouřil -- jedná se o daňové důvody, ta částka je symbolická. Konzultovali jsme to s naším daňovým poradcem a je možno tímto způsobem postupovat. Bezúplatný převod by znamenal negativní daňové dopady.

MgA. Chuchlík -- a proč právě tato částka?

Ing. Kouřil -- je to dohoda dvou stran.

Pan Polák -- pokud je to symbolická cena, tak proč to není 1 Kč?

Ing. Kouřil -- po konzultaci s daňovým poradcem byla zvolena tato nekonfliktní částka.

Mgr. Opatrný -- co říkal přesně daňový poradce o tom, že to má být 10 000 Kč a ne 1 Kč? Jak to zdůvodnil, podle jakého paragrafu či zkušenosti?

Ing. Kouřil -- mohu odpovědět písemně? Tu komunikaci nemám u sebe.

Mgr. Opatrný -- můžeme to vypořádat písemně, děkuji.

Upravený návrh usnesení byl schválen 25-0-4-0

USNESENÍ ZM/27/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod části p.p.č. 964/1 o nové výměře 1004 m^2^ a nově vzniklé p.p.č. 964/19 o výměře 626 m^2^, včetně stavby komunikace a dešťové kanalizace umístěné v p.p.č. 963/1, 964/6, 964/1, 964/13 a veřejného osvětlení umístěného v p.p.č. 964/13, 964/1, 964/6, vše v k.ú. Vrkoslavice, z vlastnictví Bc. J. H., bytem Maršovice do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč s tím, že k převodu komunikace dojde nejdéle do šesti měsíců od zápisu nové komunikace do katastru nemovitostí a k převodu stavby dešťové kanalizace a stavby veřejného osvětlení dojde nejdéle do šesti měsíců od kolaudace těchto staveb. Smlouva budoucí kupní bude platná nejdéle po dobu pěti let od podpisu této smlouvy, po marném uplynutí této lhůty nebude město vázáno povinností převod realizovat. Město si vyhrazuje právo stavbu komunikace a veřejného osvětlení nepřevzít v případě, že investor svévolně bez předchozího odsouhlasení statutárním městem, změní projektovou dokumentaci a stavbu provede se změnami, které nebyly statutárním městem předem prokazatelně odsouhlasené. Tato podmínka se týká i změny ve skladbě a použití stavebního materiálu.

B. r u š í

č. ZM/189/2019 ze dne 17.10.2019.

15) Fond na zlepšení úrovně bydlení

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. arch. Klápště -- mám návrh na doplnění usnesení, protože se o této možnosti mezi veřejností ještě příliš neví.

Ing. Kouřil -- návrh na doplnění usnesení si osvojuji.

Ing. Matek -- tato možnost je využívána dlouhodobě převážně zaměstnanci magistrátu a ještě je možnost tento program nějak obměnit, případně zrušit. Těch 10 milionů Kč tam je blokovaných a v dnešní době nabízet krátkodobé úvěry a motivovat tím občany, je nezodpovědné. Navrhuji tento fond zrušit úplně.

Ing. Kouřil -- zatím se to opravdu neprojednávalo.

Ing. Valešová -- přikláním se k větší propagaci, abychom zjistili, zda je mezi občany o to zájem. V rozpočtu fondu na rok 2020 je překlep, je tam výdaj z roku 2019.

RNDr. Čeřovský -- děkuji, to se opraví.

Upravený návrh usnesení byl schválen 28-0-1-0

USNESENÍ ZM/28/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení za rok 2019

2. rozpočet Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rok 2020

B. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit informování o podmínkách programu v Jabloneckém měsíčníku.

Bod č. 16) Návratná finanční výpomoc byl při schvalování programu stažen.

Po jeho stažení byly následující body přečíslovány.

Primátor města RNDr. Čeřovský navrhl, aby se přistoupilo ke schvalování rozpočtu, což je bod č. 1.) Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2020, i když ještě nebylo 15,00 hod. -- na tuto hodinu byl bod časován. Mgr. Opatrný byl proti, zastupitelstvo by se mělo držet avizovaného časování. Z tohoto důvodu se přistoupilo k projednávání bodů, které nebyly časovány.

18) Změna a schválení přílohy č. 1 ZL Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 24-0-4-1

USNESENÍ ZM/31/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r u š í

předchozí přílohu č. 1 Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.,

B. s c h v a l u j e

změnu přílohy č. 1 Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., dle důvodové zprávy.

19) Změna a schválení přílohy č. 1 ZL Nemocnice Jablonec nad Nisou

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 22-0-7-0

USNESENÍ ZM/32/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r u š í

předchozí přílohu č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.,

B. s c h v a l u j e

změnu přílohy č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., dle důvodové zprávy.

Body č. 20 a 21 jsou časovány.

22) Zpětný bezúplatný převod pozemků na Státní pozemkový úřad ČR a finanční náhrada z převodu pozemků Státnímu pozemkovému úřadu ČR - Info "P,C,Š,V"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- bod byl projednán výborem pro územní plánování a rozvoj města, který souhlasí s navrženým usnesením.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 27-0-2-0

USNESENÍ ZM/35/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. zpětné bezúplatné vrácení Státnímu pozemkovému úřadu pozemky p.č. 1151/1část, 813/2 k.ú. Proseč nad Nisou, p.č. 605/1 část, 636/1 část, 875/18 část k.ú. Jablonec nad Nisou, p.č. 947/10 část k.ú. Jablonecké Paseky,

2. převedení pozemku p.č. 1098/1 v k.ú. Proseč nad Nisou zpět na město a jeho zpětné vrácení Státnímu pozemkovému úřadu,

3. zaplacení finanční náhrady Státnímu pozemkovému úřadu z převodu části pozemků p.č. 1999/24 k.ú. Jablonec nad Nisou ve výši 11 120,50 Kč a p.č. 813/1 v k.ú. Proseč nad Nisou ve výši 29 309,50 Kč.

23) Podnět na pořízení změny č. 6 platného ÚP Jablonec nad Nisou - "Info P"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- bod byl projednán výborem pro územní plánování a rozvoj města, který doporučil schválit navržené usnesení.

MgA. Chuchlík -- schválení nebylo jednohlasné, s mojí výhradou. Předmětem změny je rozsah řešeného území vymezeného pro zpracování regulačního plánu na Proseči. Důvodem pro zpracování plánu jsou rozsáhlé pozemky ve vlastnictví Prosečská investiční a.s. a těch se tato změna netýká, týká se přilehlých pozemků, které na ně navazují. Jsou to pozemky, které jsou z velké části již součástí nějaké stávající zástavby. Kdyby tam nebyly takové velké plochy, nebyl by na tyto menší pozemky požadavek na zpracování regulačního plánu (dále RP). RP nám vytváří řešení nějakého celku, a tím, že toto území zmenšíme, se vzdáváme záruky pro tyto plochy. Týká se to jak nějaké urbanistické koncepce řešení těch jednotlivých pozemků, protože tak, jak zní usnesení, tak vlastně bude mít jediný regulativ, který se týká funkčního využití a podlažnosti, tak se to týká nějakých krajinných urbanistických vazeb, které by mohly být v tom regulačním plánu zohledněny. Můj závěr je takový, že nejsem proti ty pozemky z toho vymezeného řešeného území RP vyčlenit, ale myslím si, že podmínkou by mělo být předložení dokumentace např. v úrovni dokumentace pro územní řízení, kdy už je zcela jasné objemové poziční řešení navrhované zástavby a město tím získává nějakou záruku a kontrolu toho, že ty pozemku budou zastavěny v souladu, jak s tou navazující zástavbou, tak v kontextu pěších, cyklistických pohledových krajinných vazeb, které jsou tam žádoucí. Proto to v této podobě nepodpořím. Kdyby se eventuelně, což ale neprošlo ani ve výboru, proto nebudu předkládat alternativní návrh usnesení, uvažovalo o tom, že se bude postupovat tím způsobem, který jsem předložil, tak bych byl pro.

Ing. Valešová -- v zápisu z OV Proseč mají členové také nějaké požadavky na to, jak by měla zástavba být řešena, takže podporuji MgA. Chuchlíka.

Mgr. Opatrný -- to, co říkal MgA. Chuchlík, pojďme to dát jako protinávrh. To nám umožňuje jako městu nějakou kontrolu nad tím, co tam bude vznikat. Rozhodnutí OV Proseč je přesně v tomto duchu.

Byla vyhlášena přestávka pro vyhotovení písemného protinávrhu. Přestávka trvala od 14,31 hod. -- 14,42 hod.

Předseda návrhové komise Mgr. Šída přečetl protinávrh (resp. doplnění) usnesení --

B. deklaruje

Že podmínkou schválení upraveného návrhu zadání regulačního plánu je předložení zastavovací studie nebo projektu ve fázi "DUR" na předmětné pozemky výboru pro územní plánování a zastupitelstvo města.

Člen zastupitelstva Mgr. Jan Zeman podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

RNDr. Čeřovský -- budeme hlasovat o protinávrhu.

MgA. Chuchlík -- pokud si to předkladatel neosvojí, hlasujeme o protinávrhu a usnesení není dělitelné, podmínkou je, že bude hlasován jako celek, A i B.

Bc. Kroupa -- požádal by o opětovné přečtení protinávrhu, neslyšel jsem přesně.

Mgr. Šída opětovně přečetl protinávrh.

Ing. Smrčková (vedoucí oddělení územního a strategického plánování) -- domnívám se, že protinávrh směřuje k tomu, že tou pojistkou, kdy se výbor seznámí s konkrétními záměry, bude upravený návrh předmětné změny č. 6, ne regulačního plánu.

RNDr. Čeřovský -- mění se tím nějak text protinávrhu?

Předseda návrhové komise Mgr. Šída přečetl opravený protinávrh usnesení

B. deklaruje

Že podmínkou schválení upraveného návrhu zadání předmětné změny je předložení zastavovací studie nebo projektu ve fázi "DUR" na předmětné pozemky výboru pro územní plánování a zastupitelstvo města.

Bc. Kroupa -- přiznám se, že se v tom nevyznám, je to na poslední chvíli moc velký zásah a potřeboval bych, abych měl možnost prostudovat si to v klidu. Navrhuji, zda by bod nemohl být stažen a přesunut na příští zastupitelstvo. Chci si nastudovat, co je myšleno tím protinávrhem. Pokud mám pro něco zvednout ruku, tak tomu chci alespoň trochu rozumět, tomuto opravdu nerozumím, a z toho, že mi to někdo přečte, to nepochopím. Chápu, že tomu rozumí MgA. Chuchlík a Ing. arch. Klápště, a pravděpodobně někdo další v tomto sále, ale já k nim nepatřím. Nastudoval jsem si původní návrh, toto je změna.

Ing. Roubíček -- o to více hlasujte o protinávrhu třeba tak, že se zdržíte a máte jasno o prvním návrhu.

Bc. Kroupa -- jsme tu proto, abychom rozhodovali vůči občanům zodpovědně a ne, že se vzdám hlasování.

Ing. Roubíček -- je tu vyjádření výboru pro územní plánování a rozvoj města, který ve výrazné většině původní návrh schválil.

Ing. arch. Klápště -- zkusím to vysvětlit -- znamená to, že ta samá věc musí 3x do zastupitelstva. Jako podnět, že se tím budeme zabývat, pak jako zadání, jak se to má udělat, a pak finální návrh, kdy schvalujeme ano, takhle to bude. Podstatou protinávrhu je řečeno, že do té doby, než definitivně řekneme, že takto to bude, chceme vidět projekty toho, co tam bude stát.

Ing. Roubíček -- jinými slovy, máme tam před sebou ještě minimálně 2 kola pojistky.

Hlasování o protinávrhu 11-4-14-0

Nebyl schválen

Hlasování o původním návrhu 12-6-9-2

Nebyl schválen

Bylo svoláno dohodovací řízení, jednání zastupitelstva bylo přerušeno od 14,50 hod. -- 15,03 hod.

Po skončení dohodovacího řízení se opětovně hlasovalo o původním návrhu usnesení.

Návrh usnesení byl schválen 18-6-5-0

USNESENÍ ZM/36/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

podnět na pořízení změny č. 6 platného Územního plánu Jablonec nad Nisou, a to ve smyslu vypuštění pozemků p.č. 922/1, 922/2, 922/4, 875, 876, 877, 882/1, 882/2, 886, 923 a st.p.č. 871 a 922/12 v k.ú. Proseč nad Nisou nad Nisou z regulačního plánu RP5 Horní Proseč -- jih, s tím, že předmětné pozemky budou převedeny do ploch kategorie BP2 - plochy bydlení -- příměstské, včetně vyřešení pěšího propojení ulic V Pastvinách a Horní, přibližně v trase bezpečnostního pásma plynovodu.

V jednání se přistoupilo k projednání časovaných bodů.

16) Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2020 - čas 15,00 hod.

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil -- okomentoval návrh rozpočtu a jeho některé položky dle důvodové zprávy, viz zvukový záznam bodu na webu města.

Pan Vobořil -- finanční výbor návrh rozpočtu projednal a doporučuje zastupitelstvu ho schválit.

Člen zastupitelstva MUDr. Vít Němeček podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Ing. Matek -- moje stanovisko k návrhu rozpočtu bude záporné, nemohu ho z důvodu strukturálních a obecních podpořit.

Rozpočtové provizorium -- nové vedení ustanovené na konci září převzalo rozpočet s nějakým uceleným harmonogramem, který byl v běhu tak, aby se rozpočet bez problému schválil v prosinci 2019, přesto jsme se dostali do rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium pokládám za základní zdržení v plánovací činnosti odborů, přípravě soutěží na dodavatele a zvyšování výsledné ceny. Vytváří to prostor i pro zkrácená výběrová řízení a přímé zadání konkrétním firmám.

Při čtení zásad tvorby rozpočtů vychází z doporučení ministerstva financí -- co se týká provozních výdajů -- aby běžné výdaje nerostly opakovaně rychleji než běžné příjmy. V srpnu a v září 2019 zde byla debata o tom, že vedení zatěžuje neúměrně provozní finance, očekával jsem za 6 měsíců, že dojde k nějakým razantním škrtům. Meziročně se mandatorní výdaje navýšily o 43 milionů Kč, to pokládám za naprosto nepřijatelné. Zarazil mě markantní pokles provozního salda, kdy vychází 70 milionů Kč. Je to oproti roku 2019 pokles o 60%. Další zásadou je mít přehled o provozních výdajích -- neexistuje jediný nezávislý audit městské společnosti. Proběhl pouze u společnosti SPORT Jablonec a ten poukazuje na systémové chyby, které zapříčiní neefektivitu hospodaření. K nápravě se žádný krok nepodnikl. Přesto se provozní příspěvky do všech městských společností kontinuálně zvyšují.

Jsou zde dále návrhy na 4leté dotace. Do budoucna to je nerozumné zatěžování městského rozpočtu. Ohledně každoročního posuzování městských úspor -- 10 milionů Kč na Proseč není rezerva města, to je blokace v rámci slibu vedení města obyvatelům Proseče, že tu částku bude investovat. Proč to není celá částka, kterou město obdrží za převod, což by mělo být 20 milionů Kč?

Rozpočet dále nereflektuje financování vlastního majetku. Na údržbu a opravu silnic je pokles o 5 milionů Kč, opravy ZŠ pokles o 4 miliony Kč, u speciální MŠ pokles o 0,5 milionu Kč, sportoviště pokles o 1 milion Kč. Rezerva na opravu majetku byla snížena o 10 milionů Kč. Nebyla narozpočtována žádná částka na opravu vodovodů a kanalizací, které jsou ve vlastnictví města. Poslední bod -- zvyšování mandatorních výdajů -- nejvíce jde přes humanitní odbor, který je průtokovým odvodem pro financování dotací do sociálních oblastí, sportu a městských společností. Neexistuje tam žádná kontrola o efektivním hospodaření společností.

Ing. Valešová -- Ing. Matek zde otevřel téma oprav a údržby. Na semináři o rozpočtu jsme se bavili o tom, že existuje tabulka oprav, co je v havarijním stavu -- 200 milionů Kč, a dále opravy, co bychom chtěli realizovat, a nepředstavují stav havarijní -- 700 milionů Kč. V rozpočtu je 71 milionů Kč na opravy. Pokud se nacházíme v havarijním stavu oprav, nebylo by legitimní hledat externí financování? Ve chvíli, kdy nebudeme financovat opravy v havarijním stavu, může dojít k zavření budov nebo k výdajům, které tuto částku ještě navýší. Bylo by legitimní uvažovat o úvěru, který by tyto náklady sanoval a realizovat havarijní opravy co nejdříve.

Mám dotaz na položku Městské policie -- upgrade městského kamerového dohlížecího systému (MKDS). Je uvedeno, že Městská policie zadala vypracování materiálu optimalizace a rozšíření kamerových bodů. Na 1. etapu optimalizace je dle odhadu firmy Telmo vyčleněno 1 milion Kč. Existuje již nacenění celé optimalizace, jak je plánováno další rozšíření MKDS a můžeme tento materiál dostat?

Členka zastupitelstva Michaela Albrechtová podala v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Ing. arch. Klápště -- mám dotaz na položku -- rezerva na participaci 2 miliony Kč -- co se pod ní skrývá?

Ing. Kouřil -- 1 milion Kč byl v rozpočtu v roce 2019 a nezkonzumoval se, přechází do roku 2020, 1 milion Kč je pro aktuální rok 2020.

Ing. arch. Klápště -- tuším, proč tam byl v roce 2019, chtěli jsme rozbíhat nějaké projekty se zapojením veřejnosti, k čemuž nakonec nedošlo. Zajímalo by mě, proč je to tam i dál, když bylo řečeno, že co se týká zapojení veřejnosti, stačí standardní využití pracovníků magistrátu a osadní výbory.

Ing. Roubíček -- převis nápadů občanů v roce 2019 byl asi 600 000 Kč. Domluvili jsme se, že vhledem k tomu, že když v roce 2019 realizaci vybraných podnětů časově nestihneme, letos zrealizujeme všechny nápady, které byly asi za 1 650 000 Kč. Pracujeme pouze s odhadními cenami.

Ing. arch. Klápště -- zvažovalo se, že město bude sanovat výpadek financování sociálních služeb ze státního rozpočtu. Je to tak nebo se to podařilo vyjednat s Libereckým krajem, že to bude sanovat ze svého rozpočtu?

Mgr. Mánek -- příspěvek do sociální oblasti dát musíme a jednat s krajem také, to financování běží.

Ing. arch. Klápště -- v rozpočtu je obdobná částka -- udržitelnost Kruháče. Proč se nyní dozvídáme, že s Libereckým krajem se bude jednat následně, proč se s ním dávno nejednalo?

Mgr. Mánek -- v tuto chvíli spojujete dvě věci, které spojit nejdou. Jedna věc je financování sociálních služeb a druhá je Kruháč samotný. Jeden projekt má svoji udržitelnost a město se buď rozhodne udržet a podpořit v rámci sociálních služeb, které tam jsou poskytovány a tím musí navýšit finanční prostředky. V tuto chvíli má Liberecký kraj nějakou metodiku a bohužel ty peníze na Kruháč nepřijdou.

Ing. arch. Klápště -- takže se ptám -- kolik a jakých jednání proběhlo na toto téma?

Mgr. Mánek -- proběhlo několik jednání mého odboru, paní Albrechtové a dalších.

Ing. arch. Klápště -- kdy ta jednání probíhala?

Paní Albrechtová -- s krajem dlouhodobě jednáme ohledně financování sociálních služeb, kraj dnes požaduje 30% spoluúčasti na náklady péče, 40% na služby prevence. Pokud chceme udržet takové zařízení, tak to znamená, že ty finance do toho musíme investovat. Jednáme dlouhodobě, nejen tento rok, tabulky o spoluúčasti byly již dlouho známé.

MgA. Chuchlík -- musím se v rámci rozpočtu vrátit k programu koalice. Porovnal jsem si to s tím, co je narozpočtováno a zaujalo mě z investičních akcí, že z programu je v rozpočtu na úpravu okolí přehrady pro letošní rok 300 000 Kč na studii. Studie byla již městským architektem zpracována za nás, byla podkladem v soutěži, kterou jste zrušili. Jakou další studii budete pořizovat? Argumentem pro zrušení soutěže bylo ušetření peněz na realizaci zlepšení záchodů, na jehož potřebě se shodneme. Nicméně takovou položku jsem v akcích nenašel. Z programu -- parková cesta podél Bílé Nisy -- v rozpočtu není, rovněž tam není nový život městských lázní ani středisko volného času Vikýř, ZUŠ, Horní náměstí. Vidím určitou disproporci mezi sliby občanům a tím, co vedení skutečně podniká. V akcích z rozpočtu - cyklotrasa Turnovská -- není zde vyřešena návaznost, dává smysl řešit cyklostezku v úseku, který ústí do křižovatky?

Ing. Roubíček -- to, že jste v aktuálním rozpočtu nenašel určité věci z programu koalice -- programové prohlášení neděláme pouze pro rok 2020, ale až do roku 2022. V materiálu výhled akcí a projektů do roku 2024 byste ty akce našel. Cyklotrasa Turnovská -- tím, že skončíme na křižovatce u Kauflandu, neřešíme zcela problém. Pokud budeme ale čekat, až to budeme mít naprojektováno a schváleno s návazností dále do města -- ten úsek, kde nyní končí, je nebezpečný z mnoha hledisek -- proto jsme přistoupili k tomu, že ten úsek protáhneme tam, kde má cyklista větší šanci z hlediska bezpečnosti.

MgA. Chuchlík -- ve skutečnosti to je tak, že ta cyklostezka je vedená po chodníku, který na křižovatce končí a chodec musí přejít na druhou stranu, cyklista musí slézt z kola nebo je odsouzen do nějaké ilegální činnosti. Takže se ptám, jestli by nebylo vhodnější to vyřešit včetně návaznosti. Ptám se proto, že to stojí 1,5 milionů Kč, které z mého pohledu dramaticky chybí např. na přehradě. Odpověděl jste, že podle programu se tedy budete řídit až od příštího roku.

Ing. Roubíček -- ne, my se tím řídíme již letos.

MgA. Chuchlík -- akorát to není v tom rozpočtu.

Ing. Roubíček -- máme rozpočtové rezervy, pokud se nějaká akce dotáhne do takové připravenosti, že se bude moci realizovat letos, věřím, že se s kolegy domluvíme a realizovat budeme.

MgA. Chuchlík -- položka dešťová kanalizace Centrum II. etapa -- je hotová dokumentace pro územní rozhodnutí, takže zbývá stavební a prováděcí dokumentace. Je narozpočtováno 3,3 milionu Kč, přijde mi to poměrně hodně.

Ing. Roubíček -- není to na dokumentaci, bude se již část realizovat, budou se v součinnosti se síťaři provádět alespoň překopy.

MgA. Chuchlík -- revitalizace sídliště Šumava -- rozhodnutím vedení se bude realizovat z městského rozpočtu a nebude se využívat dotace ze státního fondu bydlení?

Ing. Roubíček -- realizovat chceme v rámci dotace, program ještě nebyl vyhlášen.

MgA. Chuchlík -- aktuální výzva bude v říjnu 2020.

Ing. Roubíček -- ano, připravujeme se, a pokud splníme podmínky, určitě žádat budeme.

MgA. Chuchlík -- položka veřejné osvětlení 5 milionů Kč, průběžná oprava -- před naším odchodem z radnice jsme začali připravovat koncepci, podle které by se měla světla vyměňovat za úsporná a měla by obsahovat i zdravotní zadání z hlediska led světla a zároveň zadání z hlediska designu. Je v tom pokračováno s městským architektem a bude obnova podle nějaké koncepce prováděna?

Ing. Kouřil -- jedná se o 6300 sloupů veřejného osvětlení, ročně na energiích zkonzumujeme 10 milionů Kč. Finální dokument koncepce, jak Vy říkáte, jsem neviděl.

MgA. Chuchlík -- ten právě ještě nebyl.

Ing. Kouřil -- existuje předpoklad, že by ten projekt stál asi 30 milionů Kč. Úspora za šetřivé zářivky by mohla být víc jak 50%. Zatím není žádný komplexní materiál, prozatím budou vytipovány sloupy VO pro I. etapu.

MgA. Chuchlík -- mohlo by se pokračovat v tom, že obnova bude navázána na nějakou komplexní koncepci? Mám otázku k položce MŠ Montessori -- kolik je celkový rozpočet a kolik je dotace?

Ing. Roubíček -- asi 38 milionů Kč je celková hodnota akce, z toho dotace je 28,4 milionů Kč.

MgA. Chuchlík -- zbytek peněz bude rozpočtován v příštím roce?

Ing. Roubíček -- ano, akce by měla být dokončena v září 2021.

MgA. Chuchlík -- položka ulice Poštovní a okolí, je zde částka 659 000 Kč -- v popisku je uvedeno -- pokrytí zmařených a vynaložených nákladů architektů na projektovou přípravu této zrušené soutěže -- z jakých nároků vyplývá narozpočtovaná částka?

Ing. Roubíček -- částka vyplývá z toho, co jste s nimi zasmluvnili, jako předchozí vedení. Dostalo se to do fáze studií a to nám vyčíslili. Jedná se o ulici Poštovní a okolí mezi ulicí Libereckou a Budovatelů a okolí Anenského náměstí.

MgA. Chuchlík -- idea byla taková, že se obě území vyřeší z hlediska technického, což se zřejmě stane, tak z hlediska architektonického, od toho se ustoupilo. Volal jsem dnes zpracovatelům, jak je to s těmi zmařenými náklady a oni říkali, že vyčíslili práce, které odvedli do té doby, než se to pozastavilo, a ty řádově této položce neodpovídají, bylo to v desetitisících.

Ing. Roubíček -- nevím, jestli jste měl možnost volat všem. Soupis existuje, není problém Vám ho ukázat.

MgA. Chuchlík -- mám obecnou poznámku ke koncipování rozpočtu na odboru rozvoje -- před pár lety vznikl požadavek, že se všechny akce píšou jmenovitě. Vede to k tomu, že na každou přípravu projektové dokumentace musí být nějaká položka v rozpočtu. Když si ty položky pročítám, vypadají disproporčně z hlediska projekčních nákladů -- některé jsou nadhodnocené či podhodnocené. Mám poznámku z role bývalého náměstka pro rozvoj -- více by se mi jevilo praktičtější, kdyby se koncept projektových dokumentací trochu osvobodil od této striktní seznamovosti, protože to povede k rozpočtovým změnám.

Položka kino Radnice -- snažili jsme se zahájit, ale už jsme to nestihli. Zahájení diskuzí bylo motivováno tlakem na výměnu sedaček, kterou jsme nechtěli podstoupit ad hoc jenom v rámci sedaček, ale v rámci celého interiéru. Navazuje se na původní spolupráci s ateliérem Raketoplán, jak se k tomu přistoupí?

Ing. Roubíček -- na dnešním jednání rady města bylo rozhodnuto, že se půjde postupnými kroky. Celková rekonstrukce kina Radnice je předpokládaná na 30-40 milionů Kč a v tuto chvíli je mimo finanční možnosti rozpočtu města. Dnes bylo schváleno zahájit kroky k výběru dodavatele na výměnu sedaček.

MgA. Chuchlík -- aniž bychom znali, jak bude vypadat lino, stěny a jak bude cokoliv navazovat na sebe, tak vyměníme sedačky?

Ing. Roubíček -- vyměníme sedačky a to ostatní se k tomu může přizpůsobit.

MgA. Chuchlík -- k projektům, které se nedostaly do rozpočtu -- oprava opěrné zdi na Horním náměstí -- takže ta konstrukce, která tam drží tu stěnu, tam další rok ještě zůstane.

Ing. Roubíček -- přesně tak.

Ing. Matek -- položka o čištění ovzduší, je zde částka 50 000 Kč. Minulý rok jsme zjistili, že město tuto službu již řadu let platí a nikdy jsme z toho neměli jediný výstup. Co s tím?

Ing. Kouřil -- děkuji za upozornění, podíváme se na to, zda to je pro nás užitečná služba. Dostali jsme další nabídku na měření ovzduší, kterou jsme odmítli, nemá to pro město potřebný efekt.

Ing. Matek -- položka opravy ve Svobodné základní škole -- nikdy tato položka nebyla narozpočtována, nyní tam je 450 000 Kč. Nevím, co si pod tím přestavit.

Ing. Kouřil -- všechny tyto částky byly načteny během druhého čtení rozpočtu a předpokládám, že v případě této částky to je něco, co ta škola potřebuje. Nezaznamenal jsem, že by to někdo zpochybňoval.

Ing. Matek -- nezpochybňuji to, jen se ptám, nechám to tedy na interpelaci či do diskuze. Další dotaz je na položku, která se vztahuje k budově bowlingu. Jen provozní náklady vychází na 680 000 Kč ročně, opravy jsou naplánovány za 50 000 Kč. Víme, že majitel nám neplatí, víme, že ročně vyhodíme 750 000 Kč a nedostaneme nic zpátky. Je v tom nějaký posun?

Ing. Kouřil -- nájemce nám neplatil, na radě města 5.12.2019 jsme schválili výpověď nájemní smlouvy. Vyčíslila se celková částka dluhu, která je asi 700 000 Kč. Příští týden dojde k oficiálnímu předání objektu. Na začátku pronájmu byla uzavřena smlouva, kde bylo uvedeno, že nájemce proinvestuje na zateplení 1 450 000 Kč a po ukončení nájmu dojde k nějakému zápočtu. Ještě není vše dořešeno, byli jsme informováni finančním úřadem, že také řeší nějaké pohledávky vůči nájemci.

Ing. Matek -- zaznívalo zde, že se peníze vezmou z rezervy města, a že rezervy jsou dostatečné. Tím návrhem na odměňování si troufám říci, že jsme to navýšili asi o 1 milion Kč. Když se podívám na rozpočet, na výdaje humanitního odboru, každá druhá až třetí rozpočtová položka má uvnitř nějakou rezervu. Minulý rok to jednoduchým sečtením dělalo necelý milion Kč. Tak berte to jako námět a můžete se podívat, proč tedy máme několik dalších x rezerv drobných na jedné rozpočtové jednotce, když máme celkově pět nejrůznějších rezerv města.

Ing. arch. Klápště -- dotaz z OV Rýnovice -- nenašli jsme pokračování projektu centra Rýnovic, kde se má aktuálně dokončovat studie. Je na tento projekt v letošním roce myšleno?

Ing. Roubíček -- u projednání návrhu revitalizace Rýnovic jsem byl, následně to šlo myslím na osadní výbor, zásadním momentem tam je vyřešení majetkových vztahů. Po jejich vyřešení by se navázalo smysluplně. Na nějaké dílčí projekty by se dalo něco použít, třeba na ten parčík, je to spíše v gesci technického odboru, kde by se v jejich rozpočtu nějaké prostředky možná našly.

Ing. arch. Klápště -- nás zajímá, jestli se najdou nebo nenajdou. Tak se asi budeme bavit v těch projekčních pracech, o nějakých desetitisících. Takže budou na projekční práce nějaké prostředky?

Ing. Kouřil -- na technickém odboru máme vyčleněny prostředky v dostatečné výši i na další úpravy v parcích.

Pan Polák -- ke zprávě jednatele SPORT Jablonec s.r.o. Ing. Ullmanna -- v polovině října 2019 jsme obdrželi seznam závad na sportovní infrastruktuře města. Jaké kroky jste podnikly k tomu, aby se tyto závady začaly odstraňovat a jak je to reflektováno v rozpočtu města?

Ing. Kouřil -- jestli se na seznamu objevuje i vzduchotechnika v plaveckém bazénu, tak ta letos v rozpočtu není.

Pan Polák -- vzduchotechnika tam asi je, ale ve zprávě je např. stav atletického stadionu Střelnice, kdy je napsáno, že je to nebezpečné pro sportovce. Zařízení jsou ve stavu, že do nich teče, chátrají. Máme narozpočtováno 71 milionů Kč na opravu nemovitého majetku města, jenom hodnota sportovišť je zhruba 800 milionů Kč, je to neadekvátní, a problém se odsouvá a prohlubuje tím, že se tam nic neřeší. To je velké mínus rozpočtu a neodráží to potřeby, které město má.

Ing. Kouřil -- o problému v atletické hale ohledně střechy vím, nevím, že by to bylo nebezpečné pro sportovce. Co se týká celkové výše -- s tím s Vámi souhlasím, ale to pak je o novém úvěru a větším zadlužení města. Rozhodli jsme se jít do většího snížení dluhu a před námi jsou velké investiční akce v dopravě a to jsou stovky milionů Kč. Musíme se opatrně rozpočtově pohybovat i do dalších let, abychom to s těmi úvěry, které nás čekají, nepřehnali. Je to o hledání priorit.

Pan Polák -- bylo řečeno -- není dramatický -- zeptám se, jestli jste tu zprávu četli, kterou zpracoval Ing. Ullmann?

Ing. Kouřil -- ano, četl jsem.

Pan Polák -- co se týká nového úvěru -- oháníme se tím, že máme rating AA+, k čemu nám je? Je nám k tomu, abychom si mohli třeba půjčit, a my si nepůjčujeme. Místo toho dál zadlužujeme město vnitřním dluhem. Místo toho, abychom si půjčili a opravili budovy, které nám padají na hlavu, tak si nepůjčujeme nic a ty budovy nám na tu hlavu opravdu spadnou. To není jednání řádného hospodáře. Chápu, že nové investice jsou potřebné, ale rozhodně je potřeba reflektovat stav našeho současného majetku a to se neděje už dlouhé roky.

Mgr. Opatrný -- doplním pana Poláka -- jde místy o akademickou debatu, kdy bychom zvažovali míru zadlužení. Některé body ze zprávy o stavu sportovišť zacituji -- budu skákat textem: „sektor případné dráhy je potřeba opravit celý, změna povrchu je pro sportovce nebezpečná. U vrcholového sportovce může vzniknout právě díky změn vlastnosti povrchu vnitřní zranění i zlomenina a z toho pramenící následná náhrada škody. V případě, že se bude oprava povrchu nadále odkládat, bude samozřejmě významně dražší. Střecha -- zatéká z důvodu špatné statiky střechy, střecha je staticky poddimenzována, je na konci své životnosti. Sprchy a sociálka WC muži -- v současné době nelze používat. Je třeba kompletně opravit podlahu ve staré posilovně. Závlaha na Střelnici fotbalového stadionu -- nutná celková rekonstrukce závlahového systému. Kotelna pro vyhřívání trávníku -- stáří kotelny je 25 let, nesplňuje předepsané normy spalin. Doposud provozována na výjimku. Městská hala -- stáří palubovky je 17 let, velké praskliny opravovány tmelem, jedná se o nouzovou opravu. Tobogány v plaveckém bazénu jsou na hranici životnosti. Sauna -- protéká voda do suterénu, kde se nachází bazénové technologie. Vstupní dveře v bazénu -- obecně lze říci, že všechny automatické dveře jsou na konci své životnosti. Vířivky -- na hranici své životnosti. Sprchy ženy -- nutná celková rekonstrukce. Při porovnání plaveckých bazénů, které jsme navštívili, šatny a sprchy v Jablonci nad Nisou patří mezi nejhorší."

Chci pouze všem sdělit, na těchto konkrétních detailech, v jakém stavu je městský majetek v Jablonci nad Nisou po cca 20 letech vlády částečně současné koalice a nové strany, která se k tomu přijetím tohoto rozpočtu, který to ale vůbec nereflektuje a neřeší, zásadně hlásí. Poprosil bych všechny zastupitele, kteří chtějí hlasovat pro tento rozpočet, aby si uvědomili, že vnitřní dluh jenom na stavu sportovišť města je řádově ve výši stovek milionů Kč. Sportoviště jsou zanedbané, je zřejmé, že se budeme dočkávat pouze kosmetických oprav. Rozpočet nereflektuje skutečné potřeby města.

Ing. Matek -- slyšel jsem -- budeme hledat priority -- vždyť je to jednoduché. Na semináři pana Tesaře bylo řečeno, že nestačí peníze, které jsou v rámci technického odboru na opravu majetku. Investiční plán a jmenovité akce musí odrážet i investice do vlastního majetku, což by měla být 1/3. V době, kdy se tu bavíme o jednotlivých položkách, tak město prostřednictvím kanceláře primátora a odboru humanitního rozdá přes 6 milionů Kč na darech. Rozumím, že to je obvyklé, nerozumím tomu, proč by se 3 miliony Kč měly rozdat po 10 000 Kč na jiných odborech, když tyto dary slouží jako osobní PR kampaň. Přijde mi, že si protiřečíte.

Ing. Valešová -- požádala bych zodpovězení mého dotazu na položku upgrade MKDS.

Ing. Kouřil -- chceme systematicky zlepšovat MKDS, je to nástroj pro udržení bezpečnosti ve městě Městskou policií.

Mgr. Bc. Šípek -- jedná se o dvě problematiky -- optimalizace a rozvoj a navyšování počtů kamerových bodů MKDS. Navyšování počtů kamer se snažíme řešit prostřednictvím projektů prevence kriminality, daří se nám čerpat peníze od ministerstva vnitra. Co se týká optimalizace -- před dvěma lety byla zpracována tzv. Bílá kniha MKDS, kde je zmapováno, co je potřeba se systémem do budoucna udělat. Řada kamer, tím, že MKS byl vytvářen průběžně, jsou již 9 let staré. Plán optimalizace je rozdělen na 3 etapy, 1. etapa byla oceněna na 1,5 milionu Kč. První podetapa by měla probíhat v tomto roce, na to bude použit ten 1 milion Kč, nejstarší kamery budou vyměněny.

Ing. Valešová -- navýšení počtu kamerových bodů, nacenění -- máte již nějaké odhady?

Mgr. Bc. Šípek -- 1. etapa optimalizace je naceněná 1,8 milionů s DPH, dá se předpokládat, že další etapy budou obdobné, bude to ovšem záviset na vývoji cen kamer. Co se týká navyšování počtu -- pokud půjdeme výhradně cestou ze zdrojů prevence, dostaneme se asi do problémů, protože ministerstvo vnitra již v minulých letech ocenilo Jablonec nad Nisou, že má jedno z největší množství kamer na počet obyvatel. Domníváme se ale, že čím víc kamer máme, že to je z bezpečnostního hlediska lepší.

Člen zastupitelstva Petr Vobořil podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

RNDr. Čeřovský -- požádal bych všechny, kteří jsou formálně ve střetu zájmů, aby to nahlásili. Když mám plat z rozpočtu města, jsem ve střetu zájmů?

JUDr. Řeháček -- to jsou zde samozřejmě všichni, protože odměny zastupitelů jsou také z veřejného rozpočtu. Zákon počítá s tím, že střet zájmů je tzv. zřejmý, potom se samozřejmě nemusí hlásit. Je to o tom, že střet není úplně zřejmý z materiálů. To, že má někdo plat či odměnu z rozpočtu města je zjevné, pokud nemají zastupitelé potřebu to hlásit, není to tu nutné zmiňovat.

Ing. Kouřil -- odpovím na některé otázky, které zde zazněly ohledně nárůstu mandatorních výdajů -- nárůst se vyvíjí rychle již od roku 2016, rok 2020 by měl na zpomalení akcelerace reagovat. Valorizujeme ceny služeb, reagujeme, abychom ten deficit zmírňovali.

Ing. Matek - meziroční navýšení mandatorních výdajů je na první ohled jasný -- zvyšování provozních dotací do městských společností, navýšení víceletých dotací, to bylo v minulých letech. Ale vy jste teď i ve střednědobém výhledu jako hrozbu uvedli -- zvyšování mandatorních výdajů i v době, kdy se zastavuje pozitivní ekonomický trend. V rozpočtu jste neudělali vůbec nic, abyste nárůst stabilizovali, nemůžeme rozdávat do nekonečna.

Návrh usnesení byl schválen 19-5-5-0

USNESENÍ ZM/29/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. rozpočet města Jablonec nad Nisou pro rok 2020 takto:

daňové příjmy (tř.1) - 782 312 tis. Kč

nedaňové příjmy (tř.2) - 132 763 tis. Kč

kapitálové příjmy (tř.3) - 13 083 tis. Kč

transfery (tř.4) - 119 352 tis. Kč

financování (tř.8) - 195 896 tis. Kč

celkové zdroje - 1 243 406 tis. Kč

běžné výdaje (tř.5) - 914 490 tis. Kč

kapitálové výdaje (tř.6) - 283 829 tis. Kč

splátky úvěrů (tř.8) - 45 087 tis. Kč

celkové výdaje - 1 243 406 tis. Kč

2. závazné ukazatele rozpočtu stanovuje pro orgány města na oddíl a paragraf rozpočtové skladby

3. seznam jmenovitých akcí k realizaci v roce 2020 v celkovém objemu 280 467 tis. Kč uvedených na straně č. 17 - 27

4. dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací a příspěvků uvedených v tabulce na straně č. 29 - 31 dle návrhu rozpočtu na rok 2020

5. postup při rozpočtových opatřeních takto:

- veškeré úspory a nové příjmy (kromě dotací) nad 100 tis. Kč v jednotlivém případě v rámci rozpočtů jednotlivých odborů budou zařazovány do rezervy města

- rada města může provádět rozpočtová opatření následovně:

- zařazení dotací včetně použití (vč. změny závazných ukazatelů) a k tomu navazující přesuny z rezervy na spolufinancování

- změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu odboru (dle ORJ)

- přesuny z rezervy na opravy a z rezervy na opravy památek určené na opravy a údržbu majetku města včetně materiálu na drobné opravy prováděné ve vlastní režii, dále i na rekonstrukce, modernizace majetku města, projektové práce a technickou přípravu (vč. změny závazných ukazatelů)

- čerpání z rezervy na participaci (vč. změny závazných ukazatelů)

- nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM) vyjma projektových dokumentací

- změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou

- schválení vratek nebo doplatků dotací

- zařazení přijatého pojistného plnění včetně použití (vč. změny závazných ukazatelů)

- správci rozpočtů mohou provádět rozpočtová opatření (změny rozpisu rozpočtu) následovně:

- změna nezávazných ukazatelů „ORG" bez změny objemu rozpočtu odboru

- změna nezávazných ukazatelů „POL" pouze do výše 50 tis. Kč v jednotlivém případě (nad tuto hranici nutný písemný souhlas náměstka primátora pro ekonomiku a majetek a současně náměstka věcně příslušného odboru či primátora u KP, či tajemníka u KT; je vyžadováno odůvodnění rozpočtového opatření)

- přesuny z rezervy na opravy a z rezervy na opravu památek určené na opravy a údržbu majetku města včetně materiálu na drobné opravy prováděné ve vlastní režii, dále i na rekonstrukce, modernizace majetku města, projektové práce a technickou přípravu (vč. změny závazných ukazatelů) v jednotlivém případě do výše 100 tis. Kč se souhlasem příslušného náměstka primátora

Přistoupilo se k projednání dalších časovaných bodů, tak, jak byly avizovány při schvalování programu.

Bod č. 9) Zajištění provozu MKDS v Jablonci nad Nisou

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

MgA. Chuchlík -- požádal bych, aby se body hlasovaly samostatně -- vysvětlili si s primátorem města po jakých podbodech hlasovat.

Ing. Matek -- přímé zadání zakázky -- k tomu se přistupuje, pokud dodavatelská firma je spolehlivým partnerem města. Má společnost Grepa uhrazené všechny závazky vůči městu?

Ing. Kouřil -- nejsem si vědom, že by společnost Grepa dlužila něco za věcná břemena. Některá věcná břemena jsou ještě v řešení se stavebním úřadem.

Ing. Matek -- jaký je současný stav k dnešnímu dni?

Mgr. Kozák (vedoucí odboru technického) -- ekonomka našeho odboru, která mi pravidelně hlásí tyto informace (pozn. dluhy vůči městu za technický odbor), mi nesdělila, že by byl nějaký problém.

Ing. Vítová (vedoucí odboru ekonomiky) -- za věcná břemena pod smlouvou částky uhrazeny byly.

Ing. Matek -- takže to, co už bylo vyměřeno stavebním úřadem, bylo zaplaceno, nicméně ještě nějaká věcná břemena jsou v tom procesu.

Ing. Vítová -- dva smluvní vztahy jsou vypořádány.

Ing. Matek -- dva z osmi. Takže odpověď je taková, že nejsou vypořádány všechny závazky.

Ing. Kouřil -- to tak není. Věcná břemena nemůžeme zabřemenit, pokud nebudou stavby v pořádku a nebude na to stavební povolení. Pak to budeme moci zasmluvnit, to uděláme. Co bylo zasmluvněno, je zaplaceno.

Ing. Matek -- k auditu -- píše se tam, že klíčové informace byly poskytnuty firmou Grepa a Telmo, to znamená, že nezávislý odborník byl odkázán na to, co mu tyto firmy řekly, tudíž si nemyslím si, že se jedná o 100% nezávislý audit. Je zde napsáno, že řešení v roce 2016 se může jevit jako nejúčinnější, nicméně pouze z krátkodobého hlediska. Nemyslím si, že to je dostatečná argumentace, abychom firmě Grepa dali na další 4 roky celý kamerový systém.

Ing. Valešová -- ve smlouvě čl. 2, odst. 3 se hovoří o ceně, je stanoveno, že je brána jako konečná. Od ředitele Městské policie jsme se dozvěděli, že plánují navýšení počtu kamerových bodů. V případě uzavření dodatku, aby byly ošetřeny nové kamerové body, jak se potom vypořádáme s případnou změnou ceny?

JUDr. Řeháček -- vypořádáme se soutěží, tzn., že pro každý kamerový bod by se musel z hlediska připojení soutěžit.

Pan Polák -- jak by taková soutěž mohla vypadat a jakou budou mít šanci se té soutěže účastnit jiné subjekty než daný dodavatel?

RNDr. Čeřovský -- Vaše otázka vůbec nesouvisí s projednávaným materiálem. Je to něco, co možná nastane, ale také nastat nemusí.

Pan Polák -- v auditu mě zajímalo to, abychom se dostali ke zjištění, jak je možné, když město zadalo vybudování autonomního kamerového systému, tak dnes má nad ním absolutní kontrolu soukromá firma. To ten audit nezodpovídá, proto mi připadá, že nesplnil svůj účel.

RNDr. Čeřovský -- podotýkám, že zadání auditu bylo ještě za minulého vedení, s panem Želízkem jsem navázal spolupráci. Nic jsem mu neříkal, jak to má dopadnout. On, jako profesionál splnil zadání.

MgA. Chuchlík -- to, že se pan Želízko musel spolehnout na informace od firmy Grepa, která systém neměla nikdy ovládat, je to meritum, kvůli kterému se zde pořád dohadujeme. Je to i předmětem trestního oznámení, to by měli zastupitelé vědět. Nyní té soukromé společnosti jakoby musíme zadat zakázku, která vypadá tak, že minulé 3 roky stála 3 miliony, na příští 4 roky stojí zakázka 2 miliony Kč. Znalecký posudek řekl, že to má stát 6 milionů Kč, myslím si, že se zde účelově nakládá s cenou služby a že to kromě Policie ČR bude pravděpodobně muset řešit i ÚOHS.

RNDr. Čeřovský -- děkuji za naznačení Vašeho postupu.

Ing. arch. Klápště -- chtěl bych se zeptat předkladatele, když jsme kamerový systém převedli na Městskou policii, proč to máme zde na stole, když to řeší MP, popř. to může řešit rada města?

RNDr. Čeřovský -- domnívám se, že to je tak zásadní věc, že to zastupitelstvu, jako vrcholnému orgánu města přísluší.

Ing. arch. Klápště -- nebudu opakovat, co zde již padlo, s řadou věcí souzním, a proto to nepodpořím.

Ing. Macek -- materiál se projednával na předminulém finančním výboru, tento materiál, co je zde předkládán v této podobě, nebyl projednán finančním výborem i když jsem na to tajemnici výboru a ostatní členy upozorňoval, byla v něm provedena změna. Při projednání to finanční výbor pouze vzal na vědomí a nedoporučil to schválit. Proč to bylo pouze vzato na vědomí -- bylo řečeno, že to bude schvalovat rada města, ne zastupitelstvo.

RNDr. Čeřovský -- to, že to finanční výbor nedoporučil, neznamená, že to zastupitelstvo nemůže projednat, je to procesní věc, která nemá nic společného s navrženým usnesením.

Ing. Matek -- v materiálech chybí jedna zásadní věc -- v auditu a v topologii systému, který je v auditu nakreslen, se vlastně říká to, že na co tady hodně lidí mělo podezření, je vlastně pravda, že tím neuralgickým bodem pro zpracování a uchovávání dat, které tím systémem běží, se stalo sídlo společnosti Grepa. Mě chybí ujednání o tom, že cizí subjekt spravuje citlivé údaje občanů města.

Bc. Kroupa -- to jste to špatně četl, veškerá data se ukládají přímo v sídle Městské policie. Grepa pouze přenáší data od kamery do sídla.

Ing. Matek -- i tato jasná formulace mi chybí v té smlouvě.

Bc. Kroupa -- to je věc, kterou jsem hned ve chvíli, kdy jsem nastoupil do funkce primátora, udělal, a je tam podepsaná doložka o GDPR, což znamená, že my ta data musíme chránit.

Ing. Matek -- s kým je to podepsané?

Bc. Kroupa -- myslím, že s předchozím ředitelem Městské policie.

Mgr. Opatrný -- v důvodové zprávě stojí, že 10 kamerových bodů v Liberci stojí za měsíc

48 000 Kč s DPH, zároveň v posudku firmy, která monitorovala stávající režim, se píše, že zjištěná cena v místě a čase obvyklá za poskytování těchto služeb činí 143 000 Kč bez DPH, jedná se o 34 kamer. Výpočtem jsem došel k tomu, že za obsluhu 34 kamer budeme platit přibližně 41 000 Kč měsíčně bez DPH. Myslím si, že to není cena obvyklá a upozorňuji zastupitele, že to z materiálů, které jsou v důvodové zprávě, vyplývá.

Mgr. Tejmlová -- podle mého se jedná o dělení zakázky, obchází se tím zákon o veřejných zakázkách, a proto to nepodpořím.

Hlasování o podbodu A 21-2-4-2

Byl schválen

Hlasování o podbodu B1 18-7-4-0

Byl schválen

Hlasování o podbodu B 2,3 26-1-2-0

Byl schválen

Hlasování o podbodu C1 18-8-3-0

Byl schválen

Hlasování o podbodu C2,3 26-1-2-0

Byl schválen

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/22/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

audit Městského kamerového dohlížecího systému (dále též jen MKDS) provedený Ing. Jiřím Želízkem, Inspekční orgán AGA, s.r.o. Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

B. s c h v a l u j e

1. zajištění datových služeb pro Městský kamerový dohlížecí systém prostřednictvím uzavření Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací se společností GREPA Networks s. r. o., se sídlem Žitná 2324/16, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 25492900; a to na dobu určitou max. 4 roky za max. cenu 2 miliony Kč bez DPH, tj. 500 tis. Kč ročně bez DPH, s tím, že výpovědní doba je 1 rok.

2. pořízení rozvojové strategie pro MKDS na léta 2020-2034, která by reflektovala aktuální bezpečnostní hrozby a výzvy vč. návrhu organizačního zajištění rozvoje MKDS

3. pořízení ověřovací studie pro nejhospodárnější a optimální technické řešení datových toků v rámci MKDS

C. u k l á d á

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města

1. zajistit uzavření Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací se společností GREPA Networks s. r. o., se sídlem Žitná 2324/16, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 25492900 a to na dobu určitou max. 4 roky za max. cenu 2 miliony Kč bez DPH, tj. 500 tis. Kč ročně bez DPH, s tím, že výpovědní doba je 1 rok na řešení datových služeb pro MKDS

2. zajistit a zastupitelstvu města předložit rozvojovou strategii MKDS na léta 2020 -- 2034, jakož i ověřovací studii pro nejhospodárnější a optimální technické řešení datových toků v rámci MKDS i případné metropolitní sítě SMJN, propojující i další strategické zájmové objekty.

3. předložit návrh na vytvoření pracovní skupiny zabývající se rozvojovou strategií MKDS na léta 2020-2034, jakož i ověřovací studií pro nejhospodárnější a optimální technické řešení datových toků v rámci MKDS i případné metropolitní sítě SMJN, spojující i další strategické zájmové objekty.

Bod č. 18) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2025 byl při schvalování programu stažen.

Po stažení předchozích 2 bodů, 16 a 18, byly následující body přečíslovány.

17) Víceleté a jednoleté individuální dotace - čas po schválení rozpočtu

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek -- na základě diskuze při jednání předsedů klubů byla do důvodové zprávy doplněna věta, kterou máte vyznačenou.

Pan Vobořil -- finanční výbor materiál projednal a doporučuje zastupitelstvu schválit.

Ing. Matek -- naznačil jsem nějaký pozitivní trend, který byl za minulého vedení, který šetřil mandatorní výdaje, a velice bych si vážil, kdyby např. Ing. Vele, jako bývalý rozpočtář, řekl svůj pohled na zvýšení z tříletých na čtyřleté dotace.

Ing. Vele -- jaký je můj osobní názor z pohledu toho, že jsem 8 let řídil rozpočet města? Řekl jsem to na jednání předsedů klubů a na tom si trvám -- byl bych raději, kdyby se dotace udělaly jako dvouleté.

Člen zastupitelstva Ing. Petr Roubíček podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Návrh usnesení byl schválen 21-1-6-1

USNESENÍ ZM/30/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e

1. o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na činnost v letech 2020 - 2023 v celkové výši 22 972 000,- Kč níže uvedeným příjemcům v níže uvedené výši:

Subjekt Celková výše dotace 2020-2023 Roční záloha

FK Jiskra Mšeno-Jablonec n. N., z.s., Sportovní 310/10, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 68455445) 1 000 000 250 000

Tělovýchovná jednota Elektro-Praga Jablonec n. N., z.s., U Staré lípy 70/1, 466 02 Jablonec nad Nisou (IČ 16389506) 400 000 100 000

Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z.s., Mšenská 3988/64, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 26662914) 1 920 000 480 000

SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s., Sportovní 310, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 70229694) 2 000 000 500 000

ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s., U Tenisu 3859/214, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou (IČ 64668533) 1 480 000 370 000

Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s., Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 00526690) 2 880 000 720 000

Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec n. N., z.s., U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 14864991) 920 000 230 000

Fotbalová akademie Jablonec, z.s., U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 70840105) 6 000 000 1 500 000

TK Břízky, z.s., Sportovní 5027/10a, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 64669351) 1 052 000 263 000

SKP KORNSPITZ Jablonec z.s., Pod Skalkou 4296/40, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 43256678) 300 000 75 000

JIZERSKÁ, o.p.s., č. p. 218, 468 12 Bedřichov (IČ 25412949) 800 000 200 000 Junák -- český skaut, středisko Jablonec nad Nisou, z.s., Nebeská 5226/7, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou (IČ 60252880) 400 000 100 000

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou, Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 00426083) 1 080 000 270 000

Jablíčko - centrum pro rodinu, z.s., Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 27050432) 1 024 000 256 000

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Jablonec nad Nisou, Budovatelů 3271/19, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 60253177) 800 000 200 000 Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn (IČ 28700210) 916 000 229 000

2. o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na činnost v roce 2020 v celkové výši 1 420 000,- Kč níže uvedeným příjemcům v níže uvedené výši:

Subjekt Celková výše dotace 2020 Roční záloha

Dům česko-německého porozumění o.p.s., Československé armády 24/15, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou (IČ 25403702) 100 000 100 000

Jablonecká kulturní obec, z.s., Arbesova 3889/4, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 26545501) 300 000 300 000

Ladislav Novák, Mechová 3601/21, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou (IČ 74362712) 200 000 200 000

Městská galerie MY, z.s., Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou (IČ 70226814) 820 000 820 000

B. s c h v a l u j e

1. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0012 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N., z.s., Sportovní 310, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 68455445, v předloženém znění

2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0013 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Tělovýchovnou jednotou Elektro-Praga Jablonec n.N., z.s., U Staré Lípy 70/1, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 16389506, v předloženém znění

3. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0014 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Baseballovým clubem Blesk Jablonec nad Nisou z.s., Mšenská 3988/64, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 26662914, v předloženém znění

4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0015 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a SKI KLUBEM JABLONEC N.N. z.s., Sportovní 310, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 70229694, v předloženém znění

5. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0016 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s., U Tenisu 3859/214, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou, IČ 64668533, v předloženém znění

6. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0017 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Tělovýchovnou jednotou Bižuterie, z.s., Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 00526690, v předloženém znění

7. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0018 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Tělovýchovnou jednotou LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s., U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 14864991, v předloženém znění

8. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0019 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Fotbalovou akademií Jablonec, z.s., U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 70840105, v předloženém znění

9. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0020 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a TK Břízky, z.s., Sportovní 5027/10a, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 64669351, v předloženém znění

10. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0022 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a SKP KORNSPITZ Jablonec z.s., Pod Skalkou 4296/40, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 43256678, v předloženém znění

11. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0023 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a JIZERSKOU, o.p.s., Bedřichov č. p. 218, 468 12 Bedřichov, IČ 25412949, v předloženém znění

12. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0006 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Junákem - českým skautem, středisko Jablonec nad Nisou, z. s., Nebeská 5226/7, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 60252880, v předloženém znění

13. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0007 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou, Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 00426083, v předloženém znění**

14. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0004 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Jablíčkem - centrem pro rodinu, z.s., Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 27050432, v předloženém znění

15. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0008 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Jablonec nad Nisou, Budovatelů 3271/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 60253177, v předloženém znění

16. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0005 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČ 28700210, v předloženém znění

17. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0024 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Domem česko-německého porozumění o.p.s., Československé armády 24/15, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 25403702, v předloženém znění

18. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0025 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Jabloneckou kulturní obcí, z.s., Arbesova 3889/4, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 26545501, v předloženém znění

19. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0026 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Ladislavem Novákem, Mechová 3601/21, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 74362712, v předloženém znění

20. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ev. č. SD/2020/0027 mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Městskou galerií MY, z.s., Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 70226814, v předloženém znění

20) Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2020 - čas po schválení rozpočtu

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíček -- projednáno ve finančním výboru, který doporučil schválit.

MgA. Chuchlík -- do podmínek dotačního titulu se vrátilo umožnění dotace na přípojku i pro novostavby. Tehdy jsme to vyhodnotili tak, že smyslem dotace je vyřešit neutěšený stav technické infrastruktury města, motivovat majitele, aby odkanalizovali svůj objekt v místech, kde tomu tak není. Nová povolovaná novostavba to mít musí. Vy se vracíte k podpoře novostaveb a já s tím nesouhlasím.

Ing. arch. Klápště -- proč je ve veřejném zájmu podporovat přípojky novostaveb?

Ing. Roubíček -- od roku 2013, kdy program běží, obsahoval i novostavby, pouze v loňském roce se z toho vyndaly, proto na to navazujeme -- to je ten důvod, proč rušit něco, co funguje. Novostavby mají ze zákona povinnost, ale pak je to diskriminační.

Ing. arch. Klápště -- proč to považuji za to, že to není dobrý nápad -- první důvod -- podstatná věc se zde diskutovala při řešení rozpočtu, jak jsme na tom z hlediska mandatorních výdajů a z hlediska možností. Druhá věc souvisí se situací v Jablonci nad Nisou a smyslem tohoto programu. V řadě měst je smyslem to, že když se vybuduje nová kanalizace, tak přípojky jsou drahé a ne všechny domácnosti na to dosáhnou. Ve veřejném zájmu je dát jim peníze proto, že se tím vyřeší, že by se vody nečistily nebo odstraňovaly náročným způsobem a poškozovalo to životní prostředí. Poměrně velká část města není odkanalizovaná -- část Proseče, Kokonína, Pasek, Lukášova. Díky změnám klimatu je větší sucho, v těchto částech není vybudován ani vodovod a mají problémy s vodou ve studních. Jestli argumentujete spravedlností, jaká je spravedlnost v tom, že většina domů se zde postavila v době, kdy žádný takovýto program nebyl, a přesto přípojky mají. Nyní si někdo vzpomněl, že máme dost peněz, abychom je mohly rozdávat domácnostem a developerům, to mi přijde nezodpovědné. Proto jsem podal návrh na úpravu usnesení, omezit podporu pro novostavby.

Paní Baláková -- kolika objektů a v jaké výši se tato dotace na připojení týká?

Ing. Roubíček -- se stávajícími objekty Ing. arch. Klápště problém nemá. V podmínkách a pravidlech jsou částky uvedeny. V roce 2019 rada města schválila 10 záměrových projektů u novostaveb.

Pan Polák -- když jsme se bavili o rozpočtu, padlo tu slovo priority. Nemáme peníze na opravy vlastních škol a sportovišť a budeme rozdávat lidem, kteří počítají s tím, že když si chtějí postavit nový dům, musí si to vše připojit, a zdůvodňovat to tím, že to tak bylo -- to je špatný důvod.

Ing. Macek -- budeme vlastně zhodnocovat něčí majetek, i když on má povinnost vyřešit si odkanalizování.

Ing. Kouřil -- investujeme do oprav a rekonstrukcí škol a školek systematicky velké prostředky, to je ta priorita. Toto je nějaká doplňková záležitost, drobnější podpora.

Pan Polák -- obrovské prostředky zní dobře, ale nepřijde mi, že to jsou poměrově správné částky.

Ing. arch. Klápště -- souhlasím s tím, aby se zlepšovalo odkanalizování, ale pak tam novostavby nepatří, my potřebujeme motivovat ty, kteří již mají dům, u kterého se postaví kanalizace, aby se připojili. Tam je veřejný zájem jasný. Osvojí si předkladatel můj návrh informovat v měsíčníku?

Ing. Roubíček -- tuto část si osvojuji.

Ing. Matek -- zeptejte se úředníků, co mají v rozpočtu na opravy majetku, to není systematická údržba, to je regulérně řízené chátrání. Jestli považujete částku 10-14 milionů Kč ročně na opravu MŠ a ZŠ dostačující....

Ing. Kouřil -- nastudujte si rozpočty z minulých let, kolik se investovalo do škol a školek v posledních 10ti letech.

Ing. Matek -- my se nebavíme o investicích, Vy jste zmiňoval údržbu majetku.

Mgr. Zeman -- přípojky podpořím, protože to je již zaběhnuté a lidi to očekávají, podpořím je naposledy. K úvahám jestli podporujeme lidi, u jejichž domů se udělá přípojka -- není to úplně pravda. V Jablonci nad Nisou jen v centru vím o domech, kde mají vedle sebe kanalizaci 30 let a nejsou připojený a nikomu to nevadí. Byl bych rád, kdyby se to tedy zrušilo jak u nových, tak u starých objektů a přistoupili spíše k represi.

Bc. Kroupa -- považuji to za nesystémové a názorově se připojuji k Mgr. Zemanovi a Ing. arch. Klápštěmu. Efektivnější by to bylo použít prostředky u domů, které již tu jsou a motivovat lidi nějakou represí.

Ing. arch. Klápště -- pro represi je již několik let legislativa, takže se do toho dá pustit. Většinou se k tomu přidává takovýto program, aby nebyli stížnosti od represovaných, že je město dostalo do bezvýchodné situace, protože na to nemají investice.

Proběhla diskuze o znění protinávrhu, a jakým způsobem se bude hlasovat. Předseda návrhové komise Mgr. Šída přečetl nahlas znění protinávrhu.

Hlasování o protinávrhu A1,2 13-0-16-0

Nebyl schválen

Hlasování o celém původním návrhu 13-1-15-0

Nebyl schválen

Bylo svoláno dohodovací řízení předsedů klubů. Jednání bylo přerušeno od 17,15 hod. -- 17,18 hod.

RNDr. Čeřovský -- výsledkem dohodovacího řízení je, že budeme hlasovat opět o protinávrhu Ing. arch. Klápštěho.

Hlasování o protinávrhu, včetně podbodu B 22-0-6-1

Upravený návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/33/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. Úpravu Pravidel Programu podpory výstavby technické infrastruktury.

2. Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2020 včetně příloh dle Důvodové zprávy, s omezením podpory pro případy novostaveb pouze na žádosti v minulosti již podané v prvním kole jako zjednodušená žádost, tzv. projektový záměr.

B. u k l á d á

1. Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora, zajistit zveřejnění Programu podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2020 na úřední desce města a zajistit informování o podmínkách programu v Jabloneckém měsíčníku.

2. Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit financování programu v rozpočtu města v letech 2020 - 2021.

Odchod Ing. Matek 17,20 hod.

Mgr. Žur 17,27 hod.

21) Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2020 - čas po schválení rozpočtu

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. arch. Klápště -- mám doplnění do podbodu B1, o zveřejnění v měsíčníku, osvojí si ho předkladatel?

Ing. Roubíček -- ano, osvojuji si to.

MgA. Chuchlík -- v důvodové zprávě není uvedeno, že došlo ke změnám v podmínkách, které je vrací do doby před naším působením na radnici -- je to stejné jako u předchozího bodu. Tzn., že dotační titul lze použít na všechny objekty, nepamátky, v památkové zóně. My jsme navázali na to, jak to bylo, přišlo nám to srozumitelné, protože památková hodnota stavební tkáně z centra města v rámci památkové zóny je vždy složena z kombinované funkce -- domy tradičně osahovaly i bydlení. I na základě konzultace s NPÚ jsme tam ten požadavek nechali -- bylo to vymezeno pouze pro domy, které obsahovaly bydlení. Víme o tlaku, který existoval, my jsme nevyhověli, teď je vyhověno. Chtěl bych se zeptat, zda loňská alokace 1,5 milionu Kč byla vyčerpána?

Ing. Roubíček -- co mám informace, tak nebyla. Informace o těchto výzvách jsou 3x -- 4x do roka v Jabloneckém měsíčníku.

Mgr. Habadová (vedoucí oddělení dotací) -- alokace je každý rok jiná, v loňském roce bylo schváleno 10 žádostí v objemu zhruba 1 milion Kč. Dotace u obou programů vyplácíme podle skutečných částek realizace -- popsala způsob vyplácení dotací. Peníze, co se v loňském roce ušetřily, se převedly do letošního programu.

MgA. Chuchlík -- když by skutečnost byla taková, že se peníze nevyčerpají, dokázal bych chápat, že se to rozšíří na všechny objekty, i nebytové, smysl dotačního titulu zůstává zachován -- chceme, aby památková zóna vypadala dobře. Jsou tam změny, se kterými nejsem spokojen -- z podmínek zmizelo souhlasné vyjádření městského architekta, to jsme tam zařadili, protože oddělení památkové péče magistrátu má zákonem vymezené kompetence, k čemu se má vyjadřovat. Není tam ani podmínka, kterou jsme nově vytvořili -- měla za cíl redukci vizuálního smogu -- aby na objektech, které město zainventuje, nebyly umísťovány po dobu udržitelnosti dotace bannery od úrovně druhého nadzemního podlaží.

Mgr. Habadová -- ta druhá podmínka tam obsažená je, nachází se ve vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Vypuštění institutu městského architekta -- naráželi jsme na problém, že architekt podmiňoval přidělení dotace -- příklad -- u bytového domu, kde žádali dotaci na okna, napsal do prohlášení, že dotaci lze přidělit pouze za podmínky, že ještě udělají fasádu. Dotace nikdy nebudou spravedlivé, prostě to tak je. My se zase musíme pohybovat v mezích zákona, a pokud bychom vyšli vstříc architektovi, tak bychom zase porušovali zákony, kdy jsme pod dozorem Krajského úřadu pod pokutou 1 milionu Kč.

MgA. Chuchlík -- tomu rozumím, pouze si myslím, že to je jen na vyjasnění, co souhlasné vyjádření architekta má či nemá obsahovat.

Ing. arch. Klápště -- vyřazení architekta je typické „vylití dítěte i s vaničkou". Řešit to, že architekt nebyl ideálně zaúkolován a překračoval svoje kompetence v hodnocení tím, že se hodnocení zruší, mi přijde nešťastné, když tam pak hodnocení není žádné. Byl bych pro to, architekta jasně zaúkolovat, vymezit mu pozici a bude vyřešeno.

Ing. Macek -- nechal jsem si poslat čerpání tohoto programu za poslední 4 roky, resp. 2016, 2017, 2018. V roce 2016 tam bylo 750 000 Kč, bylo vyčerpáno 73 %, v roce 2017 tam bylo 1,5 milionu Kč a bylo vyčerpáno 65%, v roce 2018 tam bylo 1,5 milionu Kč a bylo vyčerpáno 56%. Uvažovali jsme o protinávrhu, kde by se maximální částka, která se zvyšuje ze 100 na 150 000 Kč, nezvýšila na 200 000 Kč. Po konzultaci s Mgr. Habadovou jsme se domluvili, že vyzkoušíme těch 150 000 Kč.

Pan Polák -- na Ing. Roubíčka -- byl byste ochoten si osvojit, že by městský architekt mohl posuzovat, pokud by se mu vymezily pravomoce?

Mgr. Habadová -- při vyjadřování pana architekta se stalo i to, že šel proti závaznému stanovisku státní památkové péče a byl i na nás rozzlobený, k čemu se má vyjadřovat, když vy mi říkáte, tohle nemůžu, tohle nemůžu. Důvod, proč se tam funkce architekta dávala, byl, aby se ošetřilo, na co nemají památkáři v podstatě páku a to jsou ty bannery, které tam ošetřené máme.

Ing. Roubíček -- odpověď panu Polákovi -- ne.

Upravený návrh usnesení byl schválen 24-0-3-0

USNESENÍ ZM/34/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. Upravená Pravidla Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou.

2. Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2020 včetně příloh dle Důvodové zprávy.

B. u k l á d á

1. Ing. Petru Roubíčkovi, náměstkovi primátora, zajistit zveřejnění Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2020 na úřední desce města a zajistit informování o podmínkách programu v Jabloneckém měsíčníku.

2. Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora, zajistit financování programu v rozpočtu města v letech 2020 -- 2021.

Body č. 22) Zpětný bezúplatný převod pozemků na Státní pozemkový úřad ČR a finanční náhrada z převodu pozemků Státnímu pozemkovému úřadu ČR - Info "P,C,Š,V"

a

23) Podnět na pořízení změny č. 6 platného ÚP Jablonec nad Nisou "Info P"

byly již projednány.

Časované body byly projednány, dále se již pokračovalo podle programu.

24) Plánovací smlouva ke stavbě veřejné infrastruktury -- splaškové tlakové kanalizace a vodovodu v ul. Na Palouku - "Info P"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

MgA. Chuchlík -- z jedné přiložené situace není úplně zřejmé, k čemu tam dojde v rámci plánovací smlouvy a zda kvůli tomu dojde k navýšení investiční ceny. Ze smlouvy vyplývá, že náklady nese město, nikoliv stavebník a v důvodové zprávě je uvedeno, že je to pro město výhoda, protože se navýší počet ekvivalentů. Zajímalo by mě, kolik město investuje a jak je to výhodné.

Ing. Roubíček -- ekvivalenty při přebírání kanalizace hrají nějakou roli a každý ekvivalentní obyvatel -- je to v řádu několika tisíc Kč -- má hodnotu.

MgA. Chuchlík -- já ten princip znám, proto se na to ptám, jestli město kvůli tomu platí něco navíc, jestli to je v rovnováze s těmi ekvivalenty?

Ing. Roubíček -- ne, neplatí.

MgA. Chuchlík -- ten projekt kanalizace se kvůli této plánovací smlouvě vůbec nemění, je to tak?

Ing. Roubíček -- je to v ulici Prosečská, kde to koordinujeme s ŘSD, pro nás tím žádné dodatečné náklady nevznikají.

MgA. Chuchlík -- takže plánovací smlouva se uzavírá jenom proto, že tím město garantuje stavebníkovi, že bude v budoucnu napojen.

Ing. Roubíček -- přesně tak

Návrh usnesení byl schválen 24-0-2-1

USNESENÍ ZM/37/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření plánovací smlouvy s panem P. W., bytem Liberec II Nové město ke stavbě veřejné infrastruktury -- splaškové tlakové kanalizace a vodovodu v ulici Na Palouku.

25) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

MgA. Chuchlík -- zrušujeme usnesení, kde zastupitelstvo uložilo Ing. Beitlovi zajistit projednání studie hřiště Knoflíková s občany bydlícími v lokalitě. Proč to rušíme?

RNDr. Čeřovský -- projednáváme to s potencionálními zájemci o ten pozemek. Tím, že je navrženo zrušit, to neznamená, že se tomu nebudeme věnovat, ale že nebudeme s občany komunikovat -- to je důvod zrušení.

MgA. Chuchlík -- pokud na tom pracujete, proč to má zastupitelstvo rušit.

RNDr. Čeřovský -- věcně jsem to zadal, aby se to vyřešilo. Já pro ten úkol usnesení nepotřebuji, pokud to z toho zastupitelstvo nevyjme, zůstane to tak, jak to je.

Návrh usnesení byl schválen 16-0-8-3

USNESENÍ ZM/38/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

B. z r u š u j e

usnesení číslo 11/C/2/2018 ze dne 18. 1. 2018

26) Peněžitý dar - čas po schválení rozpočtu

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský -- důvodová zpráva byla dle požadavku na jednání předsedů klubů doplněna.

Ing. Valešová -- byly jednotlivé dary projednány v komisích?

RNDr. Čeřovský -- určitě ne, toto spadá formálně pod kancelář primátora, v komisích to není projednáváno.

Ing. Valešová -- dala bych podnět, aby to do budoucna bylo projednáváno. Jedná se o prostředky, které směřují na podporu akcí, ať je to v kontextu poskytnutých dotací.

RNDr. Čeřovský -- podle výše darů to musí logicky do rady nebo zastupitelstva, podívám se na to.

Ing. Macek -- u bodu 8, spolek Skládačky z.s. -- nemohli by žádat o nějaké dotační prostředky z nějakých programů?

RNDr. Čeřovský -- ty akce jsou zcela nevýdělečné, získávají i další sponzorské peníze na to, aby to mohli organizovat, zdaleka jim tato částka nestačí, viděl jsem smysl v tom, jim ty peníze poskytnout. Město je pouze jedním ze sponzorů.

Pan Polák -- město by mělo sportovní, kulturní a společenské akce podporovat, ale mělo by to dělat tak, aby bylo zjevné, že to má nějaký systém. V tomto případě se budu muset zdržet, neznamená to, že bych byl proti příspěvkům jako takovým, ale proti způsobu, jakým se přidělují.

Pan Kalpakcis -- Skládačky z.s. jsou charitativní činnost, nejedná se o to, aby to produkovalo nějaký zisk.

RNDr. Čeřovský -- jsou to výjimečné aktivity pro hendikepované lidi, kteří se setkávají s nehendikepovanými.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-6-2

USNESENÍ ZM/39/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. poskytnutí peněžitého daru spolku SKI KLUB Jizerská padesátka, z. s., IČ: 41324471, sídlem: Jablonecká 21, 460 01 Liberec, ve výši 100 000Kč, který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním závodu Jizerská 50 v roce 2020.

2. poskytnutí peněžitého daru TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s., IČ: 14864991, se sídlem: U Stadionu 1, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 200 000 Kč, který bude určen na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním mezinárodních atletických závodů Jablonecká hala 2020.

3. poskytnutí peněžitého daru TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s., IČ: 14864991, se sídlem: U Stadionu 1, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 100000 Kč, který bude určen na částečnou úhradu nákladů spojených s oslavami 75. výročí existence organizované atletiky v Jablonci nad Nisou.

4. poskytnutí peněžitého daru Okresní hospodářské komoře v Jablonci nad Nisou, IČ: 49101943, se sídlem: Jiráskova 9, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 80 000Kč, který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s činností komory za rok 2020.

5. poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, IČ: 70888744, se sídlem: Barvířská 29/10, 460 07 Liberec, ve výši 416 512 Kč, který bude určen na nákup profesionální pračky a sušičky pro potřeby HZS LK, územní odbor Jablonec nad Nisou.

6. poskytnutí peněžitého daru Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, IČ: 00079481, se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou, ve výši 300 000 Kč, který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním 8. ročník Mezinárodního trienále JABLONEC 2020.

7. poskytnutí peněžitého daru Dětskému pěveckému sboru SKŘIVÁNEK, z.s., IČ: 60254564, se sídlem: J. Hory 31, 466 04 Jablonec nad Nisou, ve výši 40 000Kč, který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s cestou na akci Cantate Amsterdam 2020.

8. poskytnutí peněžitého daru spolku Skládačky z.s., IČ: 5875919, se sídlem: Okružní 3343/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 90000 Kč, který bude určen na částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním akcí „Volejball sitting Cup 2020", „Jablonecká Skládačka 2020" a UP HILL RUN Dobrá Voda 2020".

27) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

MgA. Chuchlík -- s vyřízením interpelací spokojený nejsem. Deponie Belgická -- je to jeden z příkladů hospodaření minulého vedení, podobně jako nejasnosti okolo MKDS, kauza RIA. Místo, aby se udělala dohoda s ŘSD, že se deponie využije ke zhodnocení pozemku, se zemina sypala bezhlavě a převzala se v době, kdy město mělo na to území zpracovanou studii, v době, kdy stavební úřad znal vyhodnocení deponie jako černé stavby. Teď se bude zpracovávat, pravděpodobně na náklady města, projektová dokumentace, která tu situaci bude legalizovat a technicky řešit. Bylo by vhodné se tomu v budoucnu věnovat, interpelaci již opět dávat nebudu.

Zázemí pro VZS a Vodní skauty -- ptal jsem se, kdy to bude řešeno. Dostal jsem odpověď, že stále probíhají jednání. Opakuji interpelaci, kdy to bude vyřešeno.

Ing. Roubíček -- pokud jste četl zprávu o činnost, tak jste zaznamenal, že ta jednání probíhají, je to i o časových možnostech účastníků.

MgA. Chuchlík -- spíše se ptám, jaký je harmonogram přípravy, protože jsme se evidentně shodli na tom, že přehrada je důležitá priorita k řešení a proto by bylo dobré znát, jak je předprojektová příprava naplánovaná.

Ing. Roubíček -- VZS je lehce determinovaná tím, že mají možnost získat dotační peníze. Vznikly i nějaké další kroky v oblasti sociálek v okolí přehrady, běží projektová dokumentace pro území přeložky ulice Průběžná a celkové řešení dopravní situace na druhém břehu přehrady směrem ke Kolečku. U některých akcí je harmonogram již připraven.

MgA. Chuchlík -- okolnosti uzavření lázní -- odpovědi nejsou dostatečné -- viz důvodová zpráva a zvukový záznam bodu na webu města. Otázky opakuji v nové interpelaci.

Komentář k programu koalice -- hodně se podobá našemu programu. Mám k němu několik poddotazů, které vznesu v rámci nové interpelace.

Ing. Valešová -- děkuji za odpověď na moji interpelaci. K první části -- mě se s Ing. Penčíkovou z pozice v dozorčí radě spolupracovalo dobře. K druhé části, spojení Eurocentra a JKIC -- kvituji, že jsou v tomto podnikány další kroky, bude to krok k tomu, abychom uspořili nějaké provozní náklady. Nabízím součinnost v pracovním týmu, který k tomu plánujete.

Mgr. Mánek -- spolupracovat s Vámi určitě budu.

Ing. Macek -- děkuji za odpověď, požádal bych, abychom byli pravidelně informováni o výstupech jednání s Libereckým krajem. Chtěl bych se zeptat, jestli podmínkou majetkového vstupu Libereckého kraje do nemocnice by byla změna právní formy?

RNDr. Čeřovský -- pokud se vůbec povedlo další jednání, zatím není nic naplánovaného, pokud by kraj měl vstoupit majetkově do nemocnice, pak to logicky váže na změnu právní formy. Ale vůbec o tom nejednáme ani jsme se na ničem nedomlouvali.

Hlasování o návrhu usnesení 14-0-5-0

I když se z důvodu nepřijetí usnesení mělo svolat dohodovací řízení, důvodem nepřijetí bylo, že někteří s přítomných zastupitelů měli problémy s hlasovacím zařízením a byli vedeni jako nepřítomní, z tohoto důvodu primátor města vyzval k opakování hlasování.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-6-0

USNESENÍ ZM/40/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 23. ledna 2020

Odchod paní Albrechtová, pan Janoušek, pan Kalpakcis, Bc. Kroupa, MUDr. Němeček,

Mgr. Pastuchová, Mgr. Švarc, Ing. Vele, pan Vobořil -- 17,55 hod.

30) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Ing. arch. Klápště -- na primátora -- schůzka s panem Peltou?

RNDr. Čeřovský -- byl mi představit záměr vybudování parkovacích ploch za tribunou stadionu na Vrkoslavicích.

Ing. arch. Klápště -- jednání s panem náměstkem Svitákem a Levinským z DSOJ ohledně MHD.

RNDr. Čeřovský -- byli tam zástupci KORIDu, příští týden budeme mít další jednání ohledně optimalizace MHD.

Ing. arch. Klápště -- na Ing. Roubíčka -- úprava ulice Čsl. Armády, další verze dokumentace pro územní rozhodnutí.

Ing. Roubíček -- na jednání byl náš odbor, projektant -- vyjadřovalo se k původní verzi a zadání jsme upravili.

Ing. arch. Klápště -- OV Rýnovice a Lukášov má zájem se těchto jednání účastnit, z Lukášova máme řadu podnětů od občanů. Vyslali bychom asi 3 zástupce, kteří se v projektových dokumentacích orientují.

Ing. Roubíček -- domluvme schůzku a vyslechneme i vaše požadavky a náměty.

Pan Polák -- na primátora -- jednání s panem hejtmanem ohledně tramvajové dopravy.

RNDr. Čeřovský -- jednání týkající se přípravy podkladů DPMLJ pro podání žádosti o dotační titul, co vše tam musí být uvedeno, aby odbor územního plánování Libereckého kraje vydal kladné stanovisko. Byl to nutný krok správným směrem.

Pan Polák -- schůzka s p. Bartoňkovou z firmy Astra spol. s r.o. ohledně investičního záměru, schůzka s p. Hnídkem z firmy Pneu Hnídek s.r.o. ohledně investičního záměru, schůzka s p. Staislavem, zástupcem T-Mobile, ohledně optických datových sítí.

RNDr. Čeřovský -- v ulici Knoflíková jsou dva potencionální zájemci o využití pozemku, pan Hnídek a firma Astra, příští týden s nimi mám další jednání. Město se rozhodlo pozemek prodat. Zástupce T-Mobile přišel představit, že mají zájem v Jablonci na Nisou rozšiřovat svoje služby, byla to informativní schůzka.

Pan Polák -- budete nás pak informovat?

RNDr. Čeřovský -- samozřejmě.

Pan Polák -- na Ing. Roubíčka -- firma Sial, jaké investice chystá ve městě?

Ing. Roubíček -- jednalo se o záměr rozšířit objekt firmy Malina -- Safety s.r.o., odprezentovali studii, už se k ní vyjádřil městský architekt, posouvá se to dál.

Pan Polák -- dotaz na Mgr. Mánka -- schůzka s panem Konečným a Bauerem ohledně cestovního ruchu.

Mgr. Mánek -- sešli jsme se ohledně analýzy, kterou zpracovali směrem k Hospodářské komoře v minulém roce. Chtěli představit výstup pracovní skupiny, na základě jejich jednání bychom měli přijímat na úřad manažera cestovního ruchu.

Pan Polák -- na Ing. Kouřila -- rozhovor s TJ Delfín, jak to vypadá?

Ing. Kouřil -- platí to, co jsem říkal posledně, je dohoda o dlouhodobém pronájmu.

Pan Polák -- na Ing. Kouřila -- veřejné osvětlení v okolí biatlonového areálu.

Ing. Kouřil -- je možnost rozšíření osvětlení Kolečka, v části, která zasahuje do biatlonového areálu. K tomu by byly potřeba nějaké majetkové úpravy mezi městem a oddílem biatlonu. Klub podporuje ministerstvo vnitra a při převodu počítá s tabulkovými cenami, které jsou výrazně nižší, než co si můžeme dovolit procesovat. Jednání budou pokračovat.

Proběhla debata a kontrola, zda je zastupitelstvo usnášeníschopné. Přítomno bylo 18 členů ZM.

MgA. Chuchlík -- na Ing. Roubíčka - jednání p. Vaculík IMP -- parkoviště u firmy. Pokračuje jednání v duchu nějaké směny pozemků?

Ing. Roubíček -- v tom duchu pokračujeme dál, participace IMP je přislíbená, včetně toho, že přislíbili, že by se zapojili do revitalizace lesoparku v Kokoníně.

Návrh usnesení byl schválen 16-1-1-0

USNESENÍ ZM/41/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora města a jeho náměstků za období od 11. ledna do 7. února 2020.

29) Nové interpelace

Paní Baláková předala písemnou interpelaci směřovanou na primátora města.

MgA. Chuchlík -- interpelaci pošlu písemně.

Ing. arch. Klápště -- za OV Rýnovice a Lukášov bychom uvítali, kdybychom materiály z výboru pro hospodaření s majetkem města a výboru pro územní plánování dostávali hned poté, co to vypustí výbor. Pak bychom měli více času a mohli bychom ve větším předstihu dávat zastupitelům na vědomí, co si o tom myslíme.

RNDr. Čeřovský -- myslím, že se to bude týkat obecně všech osadních výborů -- princip poskytování informací.

30) Rozprava -- diskuze

Nebyla žádná diskuze a primátor města ukončil jednání ZM v 18,05 hod.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

ověřovatelé: Ing. arch. Petr Klápště, Ing. Miloš Vele

Vytvořeno 28.2.2020 13:35:12 | přečteno 561x | Petr Vitvar
load