Zápis 19.11.2020

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 19. listopadu 2020 od 13,00 hodin

Přítomno: 28 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

Omluveni: MUDr. Michael Vraný, Mgr. Pavel Žur

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jaroslav Šída, Mgr. Petr Tulpa

Zapsala: Jiřina Hartmanová

1) Zahájení

Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský, zahájil 9. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 13,08 hod.

Primátor omluvil zastupitele – MUDr. Michael Vraný, Mgr. Pavel Žur.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup, se zasedání účastnilo 8 zastupitelů:

Mgr. Jana Pastuchová, Bc. Martina Šípková, Mgr. Michaela Tejmlová LL.M., Ing. arch. Petr Klápště Ph.D., MUDr. Vít Němeček MBA, Mgr. Vladimír Opatrný, Ing. Miloš Vele, Petr Vobořil.

Osobně bylo přítomno 20 členů zastupitelstva.

Dále primátor konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek. Oznámil, že z dnešního jednání je pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam a přímý videopřenos. Zvukový záznam bude se zápisem zveřejněn na webových stránkách města.

Při hlasování u jednotlivých bodů se primátor vždy dotázal online připojených zastupitelů, jak chtějí hlasovat, následně bylo jejich prohlášení, které zaznělo rovněž nahlas, zaznamenáno na hlasovacím zařízení.

2) Schválení programu

  • u bodu č. 9 bylo doplněno usnesení v podbodu B1 a rozesláno do Vašich emailů

  • u bodu č. 15) Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2020 bude vypuštěn podbod A – vysvětlení bylo zasláno do Vašich emailů

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

4) Opětovná volba přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

5) Primátorský svařák, výtěžek z plesu města 2021 - COVID-19

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

6) Nákup dopravního automobilu pro JSDH Jablonecké Paseky - přijetí dotace

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

7) Aktualizace dokumentu Rámec udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

8) Změna ve složení Výboru Zastupitelstva města - kontrolní výbor – STAŽENO

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

9) Zajištění městské hromadné dopravy na území SMJN a ostatních obcí DSOJ od 1. 2. 2023

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

10) Komunitní plánování - Akční plán na rok 2021

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

11) Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na rok 2021

předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

12) Hodnocení plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí 2020

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

13) Převody pozemků "Info K,M,P,C"

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

14) XIII. rozpočtová opatření 2020

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

15) Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

16) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

17) Podnět na pořízení změny č. 7 platného ÚP Jablonec nad Nisou - podbod č. 3. - "Info V"

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

18) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

19) OZV regulace zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí

předkládá: Mgr. Michaela Tejmlová LL.M., RZ

20) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

21) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

22) Nové interpelace

23) Rozprava – diskuze

RNDr. Čeřovský – k bodu č. 8) Změna ve složení Výboru Zastupitelstva města - kontrolní výbor – stahuji ho z dnešního jednání. Budu ještě opětovně jednat se zástupci klubu Starostů, zda trvají na tom, že nemají svého kandidáta.

Pan Polák – zajímalo by mě, čím jste se zabývali od posledního zastupitelstva, a z toho důvodu bych navrhl, aby bod č. 21) Zpráva o činnosti primátora a náměstků byl zařazen v programu za bod č. 3.

Ing. Macek – chtěl bych do programu zařadit zpět bod č. 8 s návrhem usnesení a důvodovou zprávou, které zaslal Ing. arch. Klápště zastupitelům do jejich emailů.

RNDr. Čeřovský – jedná se o protinávrh, budeme o něm hlasovat.

Hlasování o návrhu pana Poláka – předřazení bodu č. 21 12-7-8-1

Nebylo přijato

Hlasování, zda ponechat bod č. 8 v programu 9-12-7-0

Nebylo přijato

Upravený program byl schválen 19-3-6-0

3) Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky

Primátor navrhl na ověřovatele zápisu zastupitele Mgr. Jaroslava Šídu a Mgr. Petra Tulpu, návrhovou komisi v tomto složení: předseda – Petros Kalpakcis, členové – Mgr. Jaroslav Šída a Mgr. Petr Tulpa, a jako zapisovatelku Jiřinu Hartmanovou, pracovnici kanceláře tajemníka.

Návrh byl schválen 27-0-1-0

4) Opětovná volba přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Pan Polák – bylo by možné, při příštím schvalování, aby se nám ti, které budeme schvalovat, přišli osobně představit?

JUDr. Řeháček – současná situace je poněkud komplikovanější, u přísedících to je tak, že ten člověk se přijde představit pouze poprvé. Pokud je funkční období přísedících napříč funkčním období zastupitelstev, tak by bylo možná vhodné, pokud byste ho chtěli vidět, aby se přišel představit, zajistíme to.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-1-0

USNESENÍ ZM/162/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

opětovně volí

D. S., bytem Jablonec nad Nisou za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro čtyřleté volební období 2020-2024

5) Primátorský svařák, výtěžek z plesu města 2021 - COVID-19

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 27-0-1-0

USNESENÍ ZM/163/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r u š í

usnesení č. ZM/113/2020 a usnesení č. ZM/114/2020 přijatá 17. 9. 2020

B. p o v ě ř u j e

1. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, informovat FOKUS Liberec, o.p.s., IČ: 46749411, Nezvalova 662/18, Liberec - Starý Harcov - Kavárna Floriánka Jablonec nad Nisou, o rozhodnutí zastupitelstva města.

2. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, informovat Dobrou rodinu, o.p.s., pobočku Jablonec nad Nisou, IČ: 24286664, se sídlem: Klimentská 1246/1, 110 00 Praha - Nové Město, o rozhodnutí zastupitelstva města.

6) Nákup dopravního automobilu pro JSDH Jablonecké Paseky - přijetí dotace

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebylo doplnění ani diskuze a návrh usnesení byl schválen 26-0-1-1

USNESENÍ ZM/164/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. přijetí účelové investiční dotace ve výši 450.000 Kč z programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2020 od Ministerstva vnitra ČR – Generální ředitelství HZS ČR na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Jablonecké Paseky dle důvodové zprávy;

2. přijetí účelové investiční dotace ve výši 300.000 Kč z programu Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 1 Požární ochrany a prevence kriminality, podprogram – Dotace jednotkám PO obcí k programu Ministerstva vnitra dle důvodové zprávy;

3. že statutární město Jablonec nad Nisou dofinancuje rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů;

B. u k l á d á

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, zajistit v rozpočtu města 2021 částku potřebnou na dofinancování nákupu dopravního automobilu pro JSDH Jablonecké Paseky dle důvodové zprávy.

7) Aktualizace dokumentu Rámec udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

MgA. Chuchlík – v jakém vztahu je zařazení tohoto projektu do plánu udržitelné mobility vůči IPRÚ a jakým způsobem může ovlivnit alokaci peněz pro jablonecké projekty?

Mgr. Habadová – Liberecký kraj by chtěl tento projekt předložit do konce tohoto roku a dotace by měla být kolem 30%, takže by to mělo být asi 70 milionů Kč. Nebude to mít vliv na to, že by pro Jablonec nad Nisou bylo méně. Jde o to, že parkovací dům byl plánovaný na místě autobusového nádraží, kde byly nějaké problémy s pozemky. Je uzavřené memorandum mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem, na jeho základě kraj projektoval parkovací dům v blízkosti krajského úřadu.

Mgr. Tulpa – chtěl jsem pouze doplnit to, co řekla Mgr. Habadová.

Ing. arch. Klápště – parkovací dům dává smysl jenom u kapacitní dopravy na Prahu, protože jinak parkování směrem na Liberec má být na hranicích Liberce na MHD. To znamená do budoucna, že jediná smysluplná takováto investice je u vlakového nádraží, kde je zároveň autobusové nádraží. Postavit to parkování jinde považuji za nezodpovědné vynakládání peněz, protože to jde proti smyslu té investice. Parkovací dům pravděpodobně využije zdarma krajský úřad pro zaměstnance nebo klienty, parkovacích míst v jeho okolí je dost, pouze jsou placené. Já to nepodpořím, protože mi to nedává z odborného hlediska smysl.

Mgr. Tulpa – ve sdělení je několik nepřesností – zakomponovat do IPRÚ je v podstatě záloha, která by parkovací dům mohla postavit. To, co zaznělo – skutečně chystáme parkovací dům v prostoru nádraží, to je priorita, a pokud by k tomu došlo, mohl by se postavit i parkovací dům u krajského úřadu. Argumentace, že to je pro cizí lidi, je podle mě nesmyslná, z Jablonce nad Nisou a Liberce tam jezdí každý den tolik lidí, že si myslím, že by byli zpoplatněni velice málo a měli komfort parkování u úřadu. Jednali jsme u komerční společnosti Fórum, aby vyhradili bezplatná parkovací místa – to odmítli.

MgA. Chuchlík – v rámci plánu udržitelné mobility si skutečně myslím, že projekt parkovacího domu, který máme nyní zařadit do programu, nesplňuje charakteristiku parkování P+R. Bylo mi vysvětleno, že to není záměna, projekt parkovací domu P+R se neruší pouze se posouvá blíže k vlakovému nádraží, toto je doplnění programu, které má handicap v představení, což není naše chyba, ale to jak jsem to dostali od Liberce, v tom smyslu, že parkovací plochy, které nyní jsou z větší části vlastně nebudou -jedná se o parkovací plochy podél řeky, kde mají vzniknout parkovací zóny, rozhodnutí budovat parkovací dům je pravděpodobně součástí nějakého širšího systému, který měl být přiložen k důvodové zprávě.

Ing. arch. Klápště – platí tedy to, že projekt dává smysl jinak než P+R a je otázka, zda je korektní to řešit tímto způsobem.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-4-0

USNESENÍ ZM/165/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

doplnění projektu Parkovací dům do Rámce udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou 2017 - 2023 (SUMF) a do Akčního plánu.

B. bere na vědomí

předložit ze strany Statutárního města Liberec doplněný Rámec udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2017–2023 ke schválení Ministerstvu dopravy ČR.

Bod č. 8) Změna ve složení Výboru Zastupitelstva města - kontrolní výbor byl při schvalování programu stažen z jednání.

Po stažení tohoto bodu byly následující přečíslovány.

8) Zajištění městské hromadné dopravy na území SMJN a ostatních obcí DSOJ od 1. 2. 2023

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

RNDr. Čeřovský – usnesení bylo doplněno v podbodu B1, bylo rozesláno do Vašich emailů. Na předsedech klubů byl tento bod diskutován, Ing. arch. Klápště všem zastupitelům poslal do emailů svoji úpravu usnesení s časováním odevzdání analýzy. Včera jsme měli v Liberci jednání se zástupci města Liberce, DPMLJ a Libereckého kraje, kde jsme se domluvili na dalším postupu. Dne 4. 12. bychom měli obdržet od společnosti PRO CEDOP analýzu a na jednání ZM 17.12. to bude projednáno a poskytneme to i DMPLJ, který od tohoto data bude dopracovávat svoji analýzu. Z tohoto důvodu si jako předkladatel neosvojuji návrh, který zaslal Ing. arch. Klápště.

Ing. arch. Klápště – to, co jste nyní říkal, jste potvrdil, že doplnění času je stejně tím, na čem pracujete, takže nerozumím důvodu, proč je problém to do usnesení doplnit, jedině že to, co říkáte, by nebyla pravda. Byla by to zpráva, že město na tom intenzivně pracuje a bylo by zřejmé, že to bude včas a v dobré kvalitě. Já na svém návrhu trvám a chci, aby se o něm hlasovalo.

Ing. Matek – spíše byste měl zastupitele ujistit, že před schvalováním proběhne nějaký seminář, aby nám na poslední chvíli nechodily emaily s desítkami stránek materiálů a nemůže proběhnout zodpovědná diskuze. Mohl byste mi objasnit český význam pojmu přívětivá veřejná doprava pro cestující veřejnost, který je uvedený v podbodu B2?

RNDr. Čeřovský – seminář bude určitě součástí harmonogramu, o kterém nyní diskutujeme a určitě proběhne, nyní Vám však neřeknu, kdy přesně to bude. Ohledně pojmu – oficiální význam neexistuje, je to tam napsané, aby bylo zřejmé, že to je pro všechny klienty příjemné.

Pan Polák – chtěl bych podotknout, že termín se dá posunout, úkol bez termínu mi připadá, že není úkol. Termínem si můžeme deklarovat, jak říkal Ing. arch. Klápště, že tomu přikládáme důležitost. Navrhoval bych termín stanovit třeba do konce února, pokud se to nestihne, můžete nám zdůvodnit proč a my budeme mít informace, které po posledních zkušenostech nedostáváme včas. Informace dostáváme den předem, zásadní dokumenty, o kterých musíme rozhodovat. Kultura společného jednání by narostla.

RNDr. Čeřovský – takže to chápu jako další protinávrh do 28. 2. 2021, Ing. arch. Klápště měl do 31. 3. 2021?

Pan Polák – já to nenavrhuji jako termín, jen chci vznést protest proti tomu, abychom nedávali termíny a odůvodnit to tím, že není problém termín posunout. Nemáme téměř žádné informace a dostáváme je pozdě.

RNDr. Čeřovský – chápu, že je zde značná míra nedůvěry, ale můj názor zůstává úplně stejný. Nechci být vystaven tomu, že budu mít termíny a pak na zastupitelstvu vysvětlovat, s vaším velkým nepochopením, proč se něco posouvá. Kroky se již budou činit, DPMLJ dostane podklady a v prosinci na ZM bude navržený harmonogram s termíny. To je jediný důvod, proč si nechci návrh osvojit.

Mgr. Zeman – možná by bylo lepší vyhlásit přestávku a svolat poradu předsedů klubů. Již minule jsme zde říkali, že se bude odesílat memorandum do Liberce, kde se bude rovněž projednávat v zastupitelstvu a analýzu PRO CEDOPu obdržíme na začátku prosince. Do ledna bychom měli obdržet analýzu na vnitřního dopravce. Není to jednoduché, tam je právní problém, aby DPMLJ mohl být ve vztahu k Liberci i k Jablonci nad Nisou vnitřním přepravcem.

Ing. arch. Klápště – jako předseda klubu nevidím důvod pro přerušení jednání, nepotřebuji potřetí slyšet tu stejnou pohádku, že to chcete udělat co nejrychleji a nechcete k tomu termín.

RNDr. Čeřovský – to je Váš výklad, je zde návrh Mgr. Zemana na přestávku, je to standardní průběh jednání.

Ing. Valešová – jsem ráda, že se v podbodu B1 doplnilo, kdo bude studie zpracovávat. Vrátila bych se k článku, který vyšel v únoru roku 2018 v Jabloneckém měsíčníku, kde tehdejší náměstek Ing. Vele zodpovídá, proč město zakládá vlastní dopravní podnik. Cituji – šli jsme touto cestou, rozhodli jsme se založit městskou společnost Jablonecká dopravní a.s. Jejím úkolem bude vypracovat analýzu a navrhnout koncepci řešení budoucnosti MHD. Pohybujeme se v komplikovaném legislativním prostředí a není možné, aby se této problematice věnoval kdokoliv z nás ve vedení města na plný úvazek. Je to odborná práce a náročná, a proto v současné době hledáme vhodný management společnosti, který se tím bude zabývat. O tom, jakým způsobem se bude doprava v Jablonci n.N. dále provozovat, bude rozhodovat zastupitelstvo na základě podkladů zpracovaných vedením společnosti. Doplním k tomu, že Jablonecká dopravní a.s. dle rozklikávacího rozpočtu fakturuje městu 120 000 Kč měsíčně, 21 000 Kč z této částky je DPH. Proč tedy není zpracovávána tato analýza touto společností a za co nám je tato částka fakturována?

RNDr. Čeřovský – všechny informace k tomuto rozhodování se probíraly již několikrát a byly předloženy. Jablonecká dopravní a.s. je naše společnost a usoudili jsme, aby zpracování podkladů dělal někdo mimo stojící, nezávislý. Platba, kterou jste zmiňovala, je na plat ředitele společnosti a na služby, které poskytuje. Možná Mgr. Zeman jako předseda představenstva mě doplní.

Mgr. Zeman – nevím, čím bych to doplnil, nerozumím, k čemu směřuje dotaz Ing. Valešové. Jablonecká dopravní a.s je města, Ing. Wejnar dostává nějaké peníze, jsou v tom pronájmy kanceláře a další povinné platby. Společnost analýzu tohoto typu nezvládne. Ing. Wejnar dělá práci, která se udělat musí – programování jízdních řádů, koordinace s KORIDem, s Libereckým krajem. Opatření, která se od začátku covidu zavedla v úpravách jízdních řádů, přinesla úsporu 2 miliony Kč do kasy města. Myslím si, že Ing. Wejnar je za dobu, co nastoupil, zaplacen. Proč Jablonecká dopravní a.s. nedělá alespoň částečně analýzu – myslíme si, že musí být zpracována nezávisle.

Pan Polák – zjednoduším otázku Ing. Valešové – co město Jablonec nad Nisou dostává za to, že platí 120 000 Kč měsíčně? Jestli je odpověď Mgr. Zemana, že jízdní řády, tak mi to přijde trochu slabé. K posouvání termínů a ohledně nedůvěry – to, že tam nechcete ten termín mít a nechcete nám říkat, jak probíhají akce, tak to vede k nárůstu nedůvěry. Pokud chcete důvěru prohlubovat, tak nás informujte lépe, dřív a podrobněji. Dejte si zprávu o činnosti na začátek jednání, ať víme, co se událo v období před tím, než projednáváme období další. Pojďte s námi diskutovat, a ne se schovávat za různé důvody, ale komunikovat otevřeně a férově. Budete z toho těžit Vy i občané města.

Ing. arch. Klápště – připomněl bych myšlenku Karla Kryla – politikům se nevěří, politici se kontrolují. Nejde o to, že bychom si volili politiky, kteří jsou nedůvěryhodní, ale jde o to, že to je princip. Není to o tom, zda si věříme či nevěříme, je to o tom, že úkoly mají být konkrétní a termínované. Akcionáři kontrolují vysoký management firem, ve kterých mají své podíly, opozice a voliči kontrolují to, co dělají politici. Není to o tom, abychom se tady nějak šermovali, ale jde o to, aby úkoly byly kontrolované. Jestliže nechcete, aby to tak bylo, protože se bojíte, že byste vysvětloval, když by se to z objektivních důvodů nepodařilo, tak za mě už není o čem jednat na předsedech klubů, vše podstatné padlo a šel bych hlasovat.

Ing. Macek – vše se tu motá kolem termínu, který navrhl Ing. arch. Klápště, ale nerozumím tomu, proč není možno přijmout tu část, kde navrhuje, aby to bylo ve variantách se srovnatelnými technickými a kvalitativními parametry, a zároveň, aby se porovnávaly časové a finanční možnosti. Jsou i tyto dvě části problematické?

RNDr. Čeřovský – bral jsem to jako celek, ale to se nevylučuje, jeho protinávrh nerozděluji na jednotlivé věty.

Ing. Matek – zaujalo mě, co říkala Ing. Valešová, kdy citovala Ing. Veleho, že nikdo z města nemá dostatečnou kapacitu a erudici k tomu, aby tuto problematiku řešil. Chtěl bych podotknout, že kolem této problematiky se pohybují pořád ti stejní lidé a subjekty a zatím to je velké fiasko, se soutěží i s jednotlivými kroky. Začínám z veřejnosti i z médií pozorovat, že celá tato problematika dopravy a impotence zastupitelstva a vedení města vrhá špatný stín na nás všechny, na koaliční i opoziční zastupitele. Nedivte se tedy úrovni nedůvěry.

Mgr. Zeman – každý vypadá tak, jak se cítí, těžko můžeme termínovat věci, které leží mimo nás. U podbodu B1 u a) a b) je termín známý, 17. prosince zde bude na jednání zastupitelstva předložena analýza a bude na vás, jak ji zhodnotíte. U podbodů B1 c), B2 a B3 se skutečně nedá termínovat, to není v naší moci. Podle toho, jak budou reagovat subjekty na druhé straně, tak můžeme vědět, jaké termíny z toho vyplynou.

Pan Polák – můžeme být ambicióznější v tom, kam chceme dovést takto důležité strategickou záležitost jako je doprava ve městě a usilovat o to, aby s námi další partneři jednali tak, abychom měli možnost to stihnout, aniž někomu něco nařídíme nebo jak bude reagovat druhá strana. Je to o tom, že vyvineme mnohem větší úsilí ve směru, že naši partneři budou také výrazně víc usilovat o plnění v termínech.

Mgr. Opatrný – doplním Ing. Matka – dozvěděli jsme se z dnešní debaty, že Jablonecká dopravní a.s. není ta společnost, která nám postaví dopravní strategii. Nicméně, za platby firmě PRO CEDOP jsme za rok 2019 utratili částku asi 314 000 Kč a byly to zakázky, které souvisely s provozem tramvaje. Za rok 2020 nám vyfakturovali 26 000 Kč, jedna z položek byla posouzení ekonomické výhodnosti vlastního dopravce. Advokátní firma, kterou reprezentuje JUDr. Cák, nám za rok 2019 vyfakturovala 928 000 Kč a za rok 2020 to je již 1 250 000 Kč k 15.11. 2020. Tady je přesně vidět, co je špatně – město řeší operativu a investuje maximálně do toho, abychom se právně prokličkovali k dalším problémům. Neřešíme a neinvestujeme do poradenské činnosti, která by nám s tím opravdu mohla pomoci, 2 roky jsme si žádnou poradenskou činnost neplatili. Dokážeme nyní za několik málo týdnů dostat kvalitní informace, abychom se mohli zodpovědně rozhodnout?

Ing. arch. Klápště – reaguji na Mgr. Zemana – u podbodu B1 c) – dokážu si termín představit, protože pokud to s externími partnery nedohodneme do určité doby, tak to stejně spadne ze stolu. Dokážu si představit, že svůj návrh modifikuji tak, že se termín bude týkat pouze bodů a) a b). Je to takto průchozí?

RNDr. Čeřovský – takže byste svůj protinávrh modifikoval, netýkal by se bodu c.

Mgr. Zeman – v roce 2019 to zde 10 měsíců měl v gesci Ing. Matek, tak bych se zeptal, co za tu dobu udělal on, když zde byly napadeny nějaké položky za rok 2019.

MgA. Chuchlík – všichni z bývalé koalice víme, že dopravu si vzal do gesce bývalý primátor Bc. Kroupa.

Ing. Matek – mám stejný komentář jako MgA. Chuchlík.

MgA. Chuchlík – navážu na Mgr. Opatrného – pointa spočívá v trvalém hendikepu vedení města, že se nevěnuje koncepční činnosti a věci řeší operativně tak, jak přicházejí. Opakovaně se proto stává, že dostává nové informace a nepracuje se soustavně na koncepčních. Vloni touto dobou jsme upozorňovali na neproporční porovnání mezi variantou externího dopravce a vlastního dopravního podniku, které bylo zavádějící. My jsme preferovali vlastního dopravce. Vy jste se rozhodli pro soutěž, která dopadla tak jak dopadla. Měli bychom se snažit budovat důvěru tím, že se informujeme včas, že se vzájemně posloucháme a snažíme pochopit, co vám v dobré víře nabízíme a říkáme.

Primátor města RNDr. Čeřovský vyhlásil krátkou přestávku v jednání od 14,10 hod. na 5 minut.

RNDr. Čeřovský – jako předkladatel přijímám upravené usnesení, které zaslal Ing. arch. Klápště a ztotožňuji se s ním.

Proběhla diskuze o konečném znění návrhu usnesení a jeho upřesnění, které bylo následně rozesláno do emailů všem zastupitelům. Hlasování proběhlo po podbodech.

Hlasování o podbodu A 28-0-0-0

Hlasování o podbodu B1 28-0-0-0

Hlasování o podbodu B2 27-0-1-0

Hlasování o podbodu B3 25-0-1-2

Upravený návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/166/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. bere na vědomí

deklarovaný zájem statutárního města Liberec na koordinovaném zajištění městské hromadné dopravy na území statutárního města Jablonec nad Nisou (případně na území obcí sdružených do svazku Dopravní sdružení obcí Jablonecka) od 1. 2. 2023, prostřednictvím Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále také DPMLJ) jako vnitřního dopravce;

B. u k l á d á

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města:

1. předložit zastupitelstvu města analýzu možností zajištění městské hromadné dopravy na území statutárního města Jablonce nad Nisou (případně i ostatních obcí sdružených do svazku Dopravní sdružení obcí Jablonecka), ve variantách se srovnatelnými technickými a kvalitativními parametry, po 31. 1. 2023, přičemž tato analýza bude porovnávat časové a finanční možnosti tohoto zajištění prostřednictvím:

a) vlastního dopravce - společnosti Jablonecká dopravní a.s. (pro SMJN zpracovává PRO CEDOP s.r.o. – předložit nejpozději do 31. 3. 2021);

b) externího dopravce na základě zadávacího řízení (pro SMJN zpracovává PRO CEDOP s.r.o. - předložit nejpozději do 31. 3. 2021);

c) vnitřního dopravce - Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (zajišťuje DPMLJ)

2. projednat tyto možnosti zajištění městské hromadné dopravy s ostatními obcemi sdruženými do Dopravního sdružení obcí Jablonecka a zjistit preference obcí v této oblasti s cílem zachovat hospodárnou, koordinovanou a pro cestující veřejnost přívětivou veřejnou dopravu na území všech obcí sdružených do Dopravního sdružení obcí Jablonecka;

3. projednat se zástupci statutárního města Liberec a vyzvat Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. k předložení nabídky řešení zajištění městské hromadné dopravy na území statutárního města Jablonce nad Nisou (případně i ostatních obcí sdružených do svazku Dopravní sdružení obcí Jablonecka) po 31. 1. 2023 ze strany DPMLJ tak, aby SMJN mohlo jednotlivé varianty dle bodu a) z hlediska výhodnosti porovnat a vyhodnotit a následně předložit zastupitelstva města k rozhodnutí.

9) Komunitní plánování - Akční plán na rok 2021

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Tulpa – plán je nutný pro sociální služby a mám dotaz, zda město Jablonec nad Nisou prostřednictvím svého komunitního plánu zvažuje zapojení a zařazení koordinátora komunitního plánování s podporou spoluúčasti kraje tak, aby bylo zajištěno v ORP podobné komunitní prostředí?

Mgr. Mánek – pro město je komunitní plánování nejvíc důležité z celého sociálna. V programu, který krajský úřad vyhlásil, jsme už v minulém období byli mírně omezeni, že žádat nemůžeme. Pokud se parametry vyhlášeného dotačního titulu změnily tak, že můžeme žádat jako obec, která koordinátora dlouhodobě má, tak to určitě rádi využijeme.

Mgr. Tulpa – doplním – ORP 3 doplňují komunitní plány na ORP 2 včetně dalších obcí. Jestli to nebyl ten problém, ale myslím si, že žádat můžete.

Paní Albrechtová – plánujeme pro celé ORP, máme zapojeny všechny obce.

Členka zastupitelstva paní Michaela Albrechtová podala v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-1-0

USNESENÍ ZM/167/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Akční plán na rok 2021 dle důvodové zprávy

10) Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na rok 2021

Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Mgr. Mánek – prostředky alokované v programu jsou drženy na stejné úrovni, přes covidovou situaci, jako v minulém roce.

Mgr. Tejmlová – v žádosti o tyto dotace se zvažuje to, jestli žadatel vymezil náklady potřebné na službu pro území Jablonce nad Nisou nebo pro obyvatele města. To mi přijde důležité, ale přitom to má poměrně malé bodové ohodnocení, asi jen 5 bodů. Chtěla bych to dát jako návrh na zvážení, aby se tomu dal do budoucna větší důraz.

Mgr. Mánek – předpokládám, že komise humanitní a sociální péče tento podnět projedná a v případě, že se všichni usnesou, že by to přijali a případně ohodnotili více, tak nám to doporučí. Neznám důvod, proč je to ohodnoceno takto, možná mě doplní paní Albrechtová, jako členka komise.

Paní Albrechtová – pokud má poskytovatel zaregistrovanou kapacitu pro území celého ORP nebo celého Libereckého kraje, tak se bude vždy řídit potřebou konkrétních obyvatel konkrétního města, nikoliv tím, že bude vázat tu kapacitu.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-1-2

USNESENÍ ZM/168/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na rok 2021 dle důvodové zprávy.

11) Hodnocení plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí 2020

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil – okomentoval materiál dle důvodové zprávy.

Ing. Valešová – chci se zeptat, zda pan náměstek učinil kroky k podnětům, které jsem podávala při hodnocení rozpočtu za II. čtvrtletí – způsob řešení přefakturace nákladů Jablonecké dopravní a.s.? Tedy to, že všechny náklady jsou navýšeny o náklady DPH dle mého názoru zbytečně. Druhý podnět – stanovení zimního plánu TSJ s.r.o. tak, aby v případě nižšího sněhového spadu byly jejich kapacity využity pro další práci pro město.

Ing. Kouřil – myslím, že jsme na to odpovídali v rámci interpelace. Společnost Jablonecká dopravní a.s. se dostala v obratu nad 1 milion Kč a stala se plátcem DPH. Při přípravě plánu prací na tuto zimu je připraven harmonogram ve spolupráci s TSJ s.r.o.

Ing. Valešová – považujete situaci v Jablonecké dopravní a.s. jinak neřešitelnou, a proto to necháváte v tomto stavu?

Ing. Kouřil – Jablonecká dopravní a.s. je součástí příprav, kdy se bude rozhodovat, jakou cestou se vydáme, společnost byla vytvořena pro jednu z variant, kterou se vydáme. Jamile tuto otázku vyřešíme, vyřeší se i Jablonecká dopravní a.s.

Mgr. Tejmlová – chápu to tak, že platíme řediteli Jablonecké dopravní a.s. 120 000 Kč měsíčně a kvůli tomu musíme platit DPH. Přitom jsme slyšeli, že pan ředitel vykonává úkony, které by mohli dělat úředníci města, kteří by k tomu měli kvalifikaci. Ta částka mi tedy přijde nadhodnocená.

Ing. Kouřil – není to tak, že platíme Ing. Wejnarovi 120 000 Kč měsíčně, jsou to kromě jeho výdělku i další náklady.

Ing. Matek – pouze dodám – nákladová optimalizace, vzhledem k cílům společnosti.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-5-0

USNESENÍ ZM/169/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

1. hospodaření města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí 2020

2. účetní závěrku města Jablonec nad Nisou k 30.9.2020

12) Převody pozemků - "Info K,M,P,C"

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

MgA. Chuchlík – k podobodu A4 a následně k podobodu C – týká se pozemku uceleného bloku při ulici 5. května. V navrženém usnesení schvalujeme záměr výkupu a v C svěřujeme radě města rozhodnutí. Ptám se, jestli k těm stávajícím sousedním pozemkům k tomuto řešenému pozemku, což jsou pozemky v majetku města, existuje nějaký smluvní vztah s nějakým jiným partnerem? Má město ty pozemky nějakým způsobem zasmluvněny s někým jiným – existuje nějaký nájem nebo smlouva o smlouvě budoucí? Ptám se, protože už v době našeho působení se o této ploše mluvilo v souvislosti se společností Telmo, že by měla zájem na této ploše stavět. Jsem pro scelení tohoto bloku, je to strategický blok, který by se měl rozvíjet v intencích zpracované urbanistické studie. V důvodové zprávě žádný vztah ke společnosti Telmo není. V souvislosti s aukcí bych se rád zeptal, jestli město někdy vyvinulo vlastní iniciativu a oslovilo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se žádostí tuto plochu vykoupit a celý blok zcelit? V souvislosti s případnou aktivitou Telma bych se zeptal, jestli se může stát, že město, resp. městská rada bude o tu plochu svádět v aukci boj se společností Telmo, kterou reprezentuje jeden z radních – Ing. Miloš Vele?

Ing. Kouřil – jedná se o novou věc, minulý čtvrtek přišla výzva ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kdy nás o aukci uvědomili. Domluvili jsme se, že vzhledem k umístění pozemku se aukce zúčastníme, projednal to distančně i výbor pro hospodaření s majetkem města, který doporučil schválit navržené usnesení. O žádných smluvních vztazích se společností Telmo nevím. Přišlo to pozdě, nezbývá nic jiného než to takhle spěšně projednat.

Ing. Macek – chtěl bych požádat o oddělené hlasování podbodů A4 a C. Dále se chci zeptat, zda se Ing. Vele účastnil jednání rady města, která rozhodovala o limitu maximální kupní ceny výběrového řízení, které bude město ochotno vynaložit, či zda se bude jednat až po ZM? Pan primátor kýve, takže se bude jednat až po ZM. Jak bude ošetřeno, aby společnost Telmo neměla interní informace z RM?

RNDr. Čeřovský – opravdu, jestli ZM schválí toto usnesení, teprve po skončení ZM bude RM jednat o tomto bodu. Pochopitelně to ošetříme tak, aby informace z RM byla interně zachována pouze mezi radními, takže Ing. Vele nebude jednání účasten ani online, protože je představitelem firmy Telmo.

Ing. Valešová – chtěla jsem upozornit, že nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je možné si nechat zasílat a sledovat je. Já to sleduji a informaci o této aukci jsem dostala již v pondělí 9. listopadu. Chtěla bych apelovat, aby nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byly sledovány městem, aby byl čas na ně reagovat.

RNDr. Čeřovský – souhlasím, děkuji za podnět

Pan Polák – upřesním to, o čem mluvil Ing. Macek – jste Vy, pane primátore, ochoten osobně se zaručit za to, že ta informace se do firmy Telmo nedostane? Věřím, že se budete o to snažit, nicméně si dovedu představit, že to je těžké ošetřit, když tam sedí další radní a jste v pracovním kontaktu s Ing. Velem a je těžké rozlišit, jaký je jeho zájem. Nemáme záruku, že ta informace neunikne. Rád bych tuto záruku, že informace neunikne, od Vás pane primátore slyšel.

RNDr. Čeřovský – děkuji za připomínku, přebírám ji samozřejmě na sebe. Nevím, zda mohu já, jako primátor, rozhodnout o tom, do jaké výše v e-aukci bude město dávat své návrhy. Pokud mi někdo zajistí takovou právní ochranu, že to mohu z výkonu své funkce nezpochybnitelně učinit, tak to udělám. Pokud vím, tak tuto kompetenci ale nemohu převzít a nemohu za dalších 8 radních, kteří budou přítomni, kromě Ing. Veleho, tu záruku převzít.

JUDr. Řeháček – je to trochu složité, současná právní úprava reflektuje to, aby byla do jisté míry utajena ta částka. Je tam i ochrana, že část usnesení, kde o tom zastupitelstvo rozhoduje, by nemělo být zveřejněno po dobu, než dražba proběhne. To však v našem případě s ohledem na online přenos není použitelné, proto tam došlo k té delegaci na radu města. Problém je v tom, jak určit ten finanční strop, máme zde péči řádného hospodáře, v případě dražeb to je trochu virtuální – kde je cena obvyklá, za kterou to kupujeme a jak zajistit, aby obecní představitel, který do dražby jde, se lidově řečeno „neutrhl ze řetězu“? Zastupitelstvo může určit, na koho to deleguje – radě města nebo primátorovi, a zda necháte na primátorovi, aby rozhodl, zda to chceme za jakoukoliv cenu.

RNDr. Čeřovský – děkuji za odpověď, není to opravdu jednoduché, nemáme jasně stanovenou metodiku. Proto to bude rozhodovat RM.

Mgr. Šída – navážu na MgA. Chuchlíka, že účastenství firmy Telmo či vývoj událostí, co se týká případného prodeje pozemku, není uvedeno v důvodové zprávě – myslím si, že to tam uvedeno být mělo. V momentě, kdy to tam je, tak si myslím, že by radní Ing. Vele měl zahlásit střet zájmů, což jsem do této chvíle neslyšel. Na včerejším jednání výboru pro hospodaření s majetkem města padlo, že se firma Telmo výběrového řízení skutečně bude účastnit. Zmínil bych se o těch pozemcích, na které se ptal MgA. Chuchlík, zda již není náhodou připravena nějaká smlouva o smlouvě budoucí třeba s firmou Telmo. To bylo myšleno tak, že by na tom město mělo v tuto chvíli pracovat, než abychom se tomu chtěli nějakým způsobem vyhýbat. K poznámce Ing. Valešové ohledně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových doplním, že je i možnost komunikovat s úřadem, že pozemek bude převeden na přímo, nikoliv formou e-aukce.

Ing. Valešová – doplním, že nabídka pro státní instituce k tomuto pozemku byla odeslána již 9. června. V současné době je na serveru Sreality inzerován pozemek u přehrady u Tajvanu. Myslím si, že město by mohlo opakovat pokus o jednání s majitelem, je to zajímavý pozemek, bylo by dobré, kdyby byl v majetku města.

Bc. Kroupa – mám návrh, aby to nepadlo na Vás pane primátore, abychom určili zastupitele, který se jménem města aukce účastní. Osobně bych doporučoval někoho z řad opozice. Následně navrhuji, abychom určili nějaký vysoký finanční strop, který může použít, abychom jednoznačně deklarovali, že prostředky neurčujeme. Pak bych tohoto zastupitele nechal jednat s péčí řádného hospodáře.

JUDr. Řeháček – zákon o obcích pracuje s tím, že svěřit pravomoc nabýt věc v dražbě lze pouze radě města nebo starostovi. Myslím si však, že není problém, aby zastupitelstvo určilo jednoho ze zastupitelů, který by se účastnil jménem města na základě pověření primátora samotné dražby. O tom, za kolik to město koupí, nemůže rozhodnout on, musí o tom rozhodnout ten, který to má svěřeno od zastupitelstva. Otázkou je, jak jste zde říkali, kdo tu částku udrží ve 100% tajnosti, na to nedokážu odpovědět.

Ing. Kouřil – dotaz na JUDr. Řeháčka – pokud by došlo k e-aukci, zástupce města by uspěl, potom následně 17. prosince by se to mělo ještě stvrdit na zastupitelstvu, kde by se to mělo ještě třeba zvrátit nebo potvrdit?

JUDr. Řeháček – obávám se, že nabytí je takové, že když přihodí zástupce města nejvyšší částku a příklepem v rámci dražby dojde k tomu, že město vyhraje, tak tím okamžikem se nabývá vlastnictví. Dražba může být zmařena tím, že třeba nezaplatíme, v tuto chvíli na to není v rozpočtu žádná částka. V podobných případech je povinností toho, kdo dražbu zmařil uhradit její náklady.

Ing. Kouřil – je tam kauce 180 000 Kč, pokud by došlo k tomu zmaření, tak bychom o tuto částku přišli, aukce by se musela opakovat, to je možné.

Pan Polák – návrh Bc. Kroupy neřeší tu situaci, nejde o to, kdo se účastní aukce, ale o ty informace. Orgán, který rozhodne o nějakém stropu financí, o způsobu vedení dražby což je buď zastupitelstvo, nebo k tomu někoho deleguje, tak delegovaní budou mít dán nějaký limit. Myslím si, že je menší riziko čím méně lidí bude o tom limitu vědět, že ta informace unikne. Dávat to někomu jinému a problém je vyřešen. Zodpovědnost má koalice, i za to, koho si zvolila do rady města, pouze vás vyzývám, abyste zajistili, že ta informace neunikne.

Ing. Valešová – nesouhlasím, že by zastupitelstvo mělo schválit vysokou částku, aby nebyla známa ta reálná. Ten zástupce by mohl pak přihazovat až do výše této částky, která by byla nesmyslně vysoká. To bych nepodpořila, s tím nesouhlasím, nevede to k péči řádného hospodáře. Ptám se na dodržení rozpočtové kázně – máme na to vyčleněné prostředky, na výkup pozemku a jak se to chová z hlediska rozpočtu?

Ing. Kouřil – část prostředků na výkup pozemku jsme přesunuli do rezervy covid, částka která tam zbývá, by nepostačovala, museli bychom tuto částku párovat s rezervou covid.

Ing. arch. Klápště – jak souvisí výkup tohoto pozemku s covidem a jak moc to je v rámci rozpočtové kázně odůvodnitelné?

Ing. Kouřil – pokud schválíme záměr toto vykoupit, tak to je legitimní postup a prostředky na to v rozpočtu máme.

MgA. Chuchlík – z toho, co tu zaznělo, je zřejmé, že pro nás všechny je problém, že město neprojevilo o tento pozemek zájem ze své vlastní iniciativy vůči Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, protože by se vyhnulo této aukci. To, že se o aukci dozvědělo na poslední chvíli, svědčí o tom, že o ten pozemek zřejmě projevil zájem někdo jiný. V rámci toho, že se neustále točíme kolem střetu zájmů se chci zeptat, zda skutečně neexistuje žádný smluvní vztah na pozemky, které sousedí přímo s tímto řešeným pozemkem?

Ing. Kouřil – o žádných smluvních vztazích nevím. Neformální zájem společnosti Telmo tam je. Předávám slovo Ing. Pavízové, vedoucí majetkoprávního oddělení, která právě dorazila.

Ing. Pavízová – žádná smlouva na okolní pozemky skutečně není, společnost Telmo má pouze podanou žádost na odkoupení těch pozemků. Pozemek, který jde do aukce, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastní dlouho, město se o něj soudilo jako o historický majetek, spor nevyhrálo a nyní ho úřad nabízí k prodeji. Soudní spor skončil asi před ¾ rokem. My jsme jednali s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o tom, že bychom ho chtěli získat, neexistuje však žádný zákon, který by umožňoval ho převést na město, proto ho nabízejí formou e-aukce.

Ing. arch. Klápště – ohledně rozpočtové kázně jsme zde podobné debaty již vedli, mám za to, že by ten bod měl být připraven tak, že zároveň bude připravená i rozpočtová změna. Myslím si, že to je špatně odvedená práce předkladatele.

Bc. Kroupa – víme s jistotou, že o pozemek se bude ucházet společnost Telmo, takže se chci zeptat, jestli opravdu máme takový zájem pozemek vlastnit? Tím, že vstoupíme do aukce, budeme zvyšovat hodnotu pozemku, který bude kupovat místní podnikatel, který ve městě úspěšně funguje. Jsem pro vyškrtnutí podbodu C, a abychom se neúčastnili aukce.

Ing. Valešová – s tímto názorem nesouhlasím, myslím si, že pozemek by mělo město vykoupit, aby z něho mohlo oddělit nějakou část, kterou může využít k veřejnému prostoru a následně prodat část, o kterou opravdu zájem mít nebude. Třeba právě společnosti Telmo nebo komukoliv dalšímu, kdo se přihlásí. Požádala bych o přestávku na jednání klubů.

Bc. Kroupa – je zjevné, že společnost Telmo bude potřebovat od města koupit ještě další navazující pozemky a pak si můžeme při prodeji vymínit podmínky.

Ing. Roubíček – máme vůbec ambici pozemek vykupovat? Souhlasím s Bc. Kroupou, Telmo přiložilo k žádosti o odkup pozemků studii, která obsahuje i koridor Nisy. Možná zbytečně vytváříme tlak, aby při koupi pozemku dal za pozemek místní podnikatel vyšší peníze než je znalecký posudek.

Nadále probíhala diskuze mezi zastupiteli, zda se aukce účastnit a byly předkládány další a i opakující se argumenty, proč by se město mělo zúčastnit – viz zvukový záznam bodu.

MgA. Chuchlík – mám poznámku k podbodu A1 – týká se to ulice Sportovní – byla již studie týkající se řešení dopravního připojení „kolečka“ projednána se všemi obyvateli v tom území? Nepřijde mi strategické, zbavovat se pozemku před tím, než se najde konsenzus na řešení.

Ing. Pavízová – je to pozemek uprostřed zahrádkářské kolonie. Úprava ulice Sportovní již proběhla, pozemek jsme v minulosti neprodali právě proto, že měly probíhat úpravy.

MgA. Chuchlík – zeptal bych se Ing. Roubíčka, projekt úpravy ulice Sportovní byl teprve ve fázi studie, když jsme opouštěli radnici.

Ing. Roubíček – studie je dokončená, je ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí, přepokládám, že v rámci kolečka, které k prodeji pozemku proběhlo, tak odbor územního a hospodářského rozvoje k tomu dal souhlasné stanovisko, legalizuje to pouze nějaký stav, který tam již je. Úpravy, které budou probíhat v ulici Sportovní, budou spíše nad tím a směrem k lesu.

MgA. Chuchlík – ptám se, zda konkrétní úprava byla projednána se žadatelkou? Úplná shoda tam nebyla a tato část ulice projde určitou úpravou.

Ing. Roubíček – nevím, zda bylo jednáno konkrétně s touto paní, nebo se všemi vlastníky zahrádek, ale předpokládám, že ta studie tyto momenty nějakým způsobem zohledňuje.

MgA. Chuchlík – jsem schopen hlasovat pro pouze s dovětkem, že to je pak Vaší zodpovědností, jestli bude pak možno projednat ten vlastní projekt.

Ing. Macek – žádal jsem o oddělené hlasování, pouze bych modifikoval – stačilo by hlasovat samostatně o bodu C.

Proběhla diskuze mezi primátorem města a Ing. Mackem, jak by se mělo hlasovat. Následně primátor vyhlásil na žádost Ing. Valešové krátkou přestávku na 5 minut, po které se přistoupilo k hlasování. Primátor města poznamenal, že Ing. Veleho měl možná nahlásit střet zájmu. Ing. Vele odpověděl, že tam žádný střet zájmu v tomto případě nevidí. Následně se RNDr. Čeřovský omluvil, že případný střet zájmu by se týkal až jednání na radě města.

Hlasování o podbodech A,B 28-0-0-0

Hlasování o podobodu C 23-1-4-0

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/170/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. prodej p.p.č. 1487/53 v k.ú. Mšeno nad Nisou pro paní R. D., bytem Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 17.000,- Kč.

2. prodej st.p.č. 1989/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana P. K., bytem Bříství za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.200,- Kč.

3. směnu p.p.č. 843/1 o výměře 122 m2 ve vlastnictví pana J. J., bytem Jablonec nad Nisou za část p.p.č. 843/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 843/4 o výměře 114 m2 a p.p.č. 843/5 o výměře 67 m2 ve vlastnictví statutárního města vše v k.ú. Kokonín s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši 63.945,- Kč.

4. záměr výkupu st.p.č. 2044 v k.ú. Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha.

B. n e s c h v a l u j e

1. prodej části p.p.č. 1151/1 o výměře cca 357 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem je, že v místě je vedena nová kanalizace, která je v majetku města a zatím není vypořádána. Dále je v místě i vodovod SČVK.

2. prodej části p.p.č. 1052/1 a části p.p.č. 1054/1 (o výměře cca 330 m2) v k.ú. Mšeno nad Nisou za účelem zahrady. Důvodem nesouhlasu je, že se jedná o plochy veřejných prostranství.

C. s v ě ř u j e

radě města rozhodnutí o nabytí st.p.č. 2044, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha.

13) XIII. rozpočtová opatření 2020

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Valešová – zeptala bych se na položku Sportovní zařízení ve vlastnictví obce – jedná se o 3 miliony, které se vrací z rezervy covid na dotace Sport Jablonec s.r.o. Na finančním výboru jsme se domluvili, že na další jednání bude přizván pan jednatel, což se nestalo. Požádala bych pana náměstka o komentář, proč toto rozhodnutí udělal a zda takto bude přistupovat i k ostatním organizacím města, kterým byly dotace kráceny.

Ing. Kouřil – žádné rozhodnutí jsem nedělal, bylo to konzultováno s předsedou finančního výboru, po tomto jednání finančního výboru byly další již per rollam. Částka 3 miliony Kč byl záměr, jak ušetřit na provozní dotaci ve všech městských organizacích, tím myslím těch 10%. V případě společnosti Sport Jablonec s.r.o. – byla nejvíce zasažena výpadkem tržeb z hlediska jarního i podzimního lockdownu– to je ten hlavní důvod, proč není možné, tam takovýto objem prostředků ušetřit.

Ing. Valešová – představovala jsem si širší pojednání, které položky byly tak náročné, že to nešlo vykrýt. Myslím si, že tam jsou úspory v energiích a další položky, které tím, že zařízení neběží, tak ta úspora tam je. I to bylo předmětem diskuze na finančním výboru.

Ing. Matek – v rozpočtových opatřeních jsem zaregistroval částku 300 00 kč jako úhrada smluvní prémie za překročení garantované úspory za III. zúčtovací období za rok 2019. Domnívám se, že se jedná o společnost ENESA. Pokračujeme dál v naprosto bezprecedentním vyplácení těchto částek. Zároveň tady vidím 680 000 Kč na rekonstrukce kotelny v ulici Střelecká. Přesně si nepamatuji, zda tento objekt je v projektu EPC obsažen. Snažil jsem se na toto téma zde upozornit konstruktivně, protože v tom vidím potenciální problém. Investujeme do svých objektů, na základě toho jsem podal interpelaci, jak to bylo téměř s 50 milionovou dotací do zateplení střechy bazénu a jestli tato a podobné investice byly promítnuty do modelu a výplaty těch prémií. Tyto náklady, které měly ty úspory generovat také, byly započteny. Na základě toho se domnívám, že podobný problém bude i v ostatních objektech, které jsou do tohoto projektu zařazeny. Důrazně Vás žádám, abyste předložil zastupitelstvu veškerou analýzu těchto nákladů, versus vyplacené prémie pro společnost ENESA. Domnívám se, že z těchto informací, které toto nezdůvodňují, může docházet k porušení povinnosti správy veřejných financí, což má jednoznačně protizákonný kontext a může to generovat další problémy. Žádám, abyste se toho ujal a seznámil zastupitele s detaily projekty EPC a vypracoval i tabulku investic, které byly do těchto objektů od roku 2017 zainvestovány a zda se promítly do modelu projektu EPC, jak vyplácíme této společnosti provize.

Ing. Kouřil – rada města schválila smluvní prémii, na základě smlouvy, která platí již 3 roky. V rámci interpelace, kterou jste podal a my Vám na ni ve lhůtě 30 dnů odpovíme, tak k tomu přidáme i podklady které se týkají zhodnocení roku 2019, za který tu smluvní prémii vyplácíme.

Ing. Matek – tady se nejedná o rok 2019, ale hlavně o roky 2017 a 2018 kdy byl tento model počítán.

Ing. Valešová – jak bude nahlíženo na další organizace, kterým byly kráceny provozní příspěvky? Ještě se zeptám na výkup technického zhodnocení ve společnosti Sport Jablonec s.r.o. ve výši 1 050 000 Kč – o co se jednalo?

Ing. Kouřil – technické zhodnocení – měli jsme ho v rozpočtu pro rok 2020, abychom vyčistili záležitost vykupování technického zhodnocení ze strany města vůči společnosti. Na jaře jsme se rozhodli to vložit do rezervy covid, vzhledem k tomu, že jsou nyní všechna sportoviště zavřená, nemáme žádné tržby a měsíční dotace by už v prosinci nestačila na pokrytí závazku, tak jsme se rozhodli, že to z rezervy covid vrátíme zpět do rozpočtu a technické zhodnocení si od společnosti Sport Jablonec s.r.o. zakoupíme a vyřešíme vzniklou cash-flow situaci.

Ing. Valešová – jak budete nahlížet na situaci u ostatních organizací, kterým byla dotace ponížena a finanční prostředky přesunuty do rezervy covid? Budete jim je také vracet?

Ing. Kouřil – musíte se podívat na příjmovou stránku organizací, u společnosti Sport Jablonec s.r.o. se plánuje na příjmové stránce přes 20 milionů Kč z tržeb, letos to však bude propad třeba o 10 milionů Kč. To je ten hlavní důvod a netýká se dalších městských organizací, kde poměr tržby a náklady není takový. U dalších organizací takové požadavky nejsou, pokud by byly, tak je řešíme.

Ing. Valešová – jedná se mi o Městské divadlo, Eurocentrum a JKIC – dojde u nich také k vrácení dotace? I u těchto organizací došlo k poklesu tržeb z důvodu uzavření. Druhý dotaz byl, které majetky vykupujeme v rámci částky 1 050 000 Kč?

Ing. Kouřil – žádné majetky nevykupujeme, jmenuje se to technické zhodnocení, tzn., že Sport Jablonec s.r.o svými vlastními prostředky zhodnotil majetek ve vlastnictví obce, takže to je technické zhodnocení na stávajícím majetku. A další dotaz – nebudeme vracet, pokud to nebude nezbytně nutné.

Ing. Matek – i kontrolní výbor opakovaně upozorňoval na audit společnosti Sport Jablonec s.r.o., který jednoznačně ukázal na systémové chyby zejména v ekonomickém vztahu mezi městem a společností. Technické zhodnocení je jeden příklad té chyby v systémovosti, protože společnost primárně nemá realizovat technické zhodnocení na majetku města. Přesto, že se k auditu nikdo pořádně nepostavil, nedošlo k žádným změnám, tak do této společnosti vložíme další 3 miliony Kč.

Ing. Kouřil – tak jste to měl kritizovat při schvalování rozpočtu, což jsem nezaregistroval. Při schvalování rozpočtu jsme si technické zhodnocení v této výši narozpočtovali. K auditu – vím, že 11. listopadu jste měli mít kontrolní výbor, kde jste jednotlivé odpovědi na zjištění auditu obdrželi.

Ing. Matek – kontrolní výbor je obdržel asi půl hodiny před svým jednáním a konstatoval, že odpovědi jsou nedostatečné.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-9-0

USNESENÍ ZM/171/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 26 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:

daňové příjmy ve výši 777 423 tis. Kč

nedaňové příjmy ve výši 142 096 tis. Kč

kapitálové příjmy ve výši 10 469 tis. Kč

přijaté transfery ve výši 267 303 tis. Kč

financování ve výši 195 896 tis. Kč

celkem příjmy ve výši 1 393 186 tis. Kč

běžné výdaje ve výši 1 089 016 tis. Kč

kapitálové výdaje ve výši 256 083 tis. Kč

financování ve výši 45 087 tis. Kč

celkem výdaje ve výši 1 393 186 tis. Kč

14) Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Jablonec nad Nisou

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil – komentář dle důvodové zprávy.

Ing. Matek – jaké jsou očekávané náklady na tuto službu, které si město bude nově dělat samo?

Ing. Kouřil – smlouvy, které platí, se pouze od společnosti SKS s.r.o. převezmou, bude se jednat o agendu uzavírání nových smluv, je přijata nová pracovnice. Budou to tedy mzdové náklady na pracovníka. V současné době se řeší přesun smluv mezi SKS s.r.o. a radnicí.

Ing. Matek – výhoda toho, když to spravovala SKS s.r.o. byla, že byli velice flexibilní, když reagovali na požadavky občanů ohledně frekvence svozu. Obávám se, že to není schopen dělat jeden pracovník magistrátu. Opakuji, abyste nám vyčíslil všechny náklady, rozumím tomu, pokud toho nejste schopen nyní, tak bych to dal jako interpelaci. Všechny náklady na administraci služeb, které pro nás dělala SKS s.r.o., pokud to bude dělat město samo.

Ing. Kouřil – požadavku vyhovíme.

Ing. Valešová – jak proběhlo výběrové řízení na nakládání s odpady v Jablonci nad Nisou a provoz skládkové plochy? Máme již vybraného dodavatele pro rok 2021, a jak jsme na tom s náklady?

Ing. Kouřil – s tímto bodem to vůbec nesouvisí, pokud chceme diskutovat tak máme bod Diskuze, nerozvíjejme diskuzi nad něčím, co se teprve bude schvalovat.

RNDr. Čeřovský – připomínám, že bude z návrhu usnesení vypuštěn podbod A.

Vypuštěním podbodu A se následující body přepsaly, bod B na A a bod C na B.

Upravený návrh usnesení byl schválen 19-0-9-0

USNESENÍ ZM/172/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Jablonec nad Nisou, ve znění dle přiloženého návrhu

B. p o v ě ř u j e

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením obecně závazné vyhlášky města

15) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

Předkládá: Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Kouřil – náklady na administraci jsou zhruba 0,3 – 0,4 podíl pracovního úvazku, což se dá vyčíslit asi na 200 000 Kč.

Ing. Valešová – důvodem opětovného schvalování je, že asi před rokem byl na finančním výboru předložen návrh vyhlášky, který upravoval maximální možnou částku sazby poplatku pro ubytování s tím, že na rok 2020 to bylo 21 Kč a od roku 2021 to bylo 50 Kč. Děkuji, že si pan náměstek osvojil doporučení výboru, aby se ta částka nezvyšovala.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-1-1

USNESENÍ ZM/173/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 2/2020, o místním poplatku z pobytu, dle přiloženého návrhu

B. p o v ě ř u j e

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením obecně závazné vyhlášky města

16) Podnět na pořízení změny č. 7 platného ÚP Jablonec nad Nisou - podbod č. 3. - "info V"

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Roubíčekusnesení je variantní (A schvaluje, B neschvaluje)- doporučuji schválit variantu A.

RNDr. Čeřovský – dostali jsme do mailů protinávrh Ing. arch. Klápštěho, platí to?

Ing. arch. Klápště – ano, platí. Proč by zastupitelstvo nemělo přijmout variantu A v tom znění, které je navrženo – podmínkou pro zařazení nových zastavitelných ploch do územního plánu je provedení prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle stavebního zákona. Prokázání zatím provedeno nebylo, v důvodové zprávě máme pouze rozpracovanost. V dopise pana Víta, který jsme obdrželi, je pravda to, že nic nezákonného nečiní tím, že ten návrh podávají, ale zastupitelstvo by něco nezákonného učinilo, kdyby dokončilo změnu bez toho, že to bude provedené. Zároveň ale je zde zákonný termín pro podání zprávy o uplatňování územního plánu v rámci, které se toho vyhodnocování musí udělat, a ten je duben 2021. To znamená, že pokud schválíme to usnesení ve znění, že podporujeme podnět, ale s tím za předpokladu, že dojde k prokázání té potřeby v rámci správy uplatňování, tak se kryjeme jako zastupitelé v tom, že říkáme – souhlasíme s tím, aby se ta věc stala, ale zároveň jsme si vědomi, že je zde ještě nějaký procesní požadavek na to, aby se stalo něco dalšího, a respektujeme to. Nejsem ochoten podpořit to v navržené podobě, přijde mi to jako nekorektní.

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Klápštěho 14-2-12-0

Hlasování o variantě A schvaluje 19-3-6-0

Návrh usnesení byl schválen

USNESENÍ ZM/174/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

podnět na pořízení podbodu č. 3, který se týká transformace pozemků p.č. 752/2, 752/6, 752/7, 752/8, 752/5 a 752/4 v k.ú. Vrkoslavice ze stabilizovaných ploch nezastavěného území kategorie ZP – plochy zemědělské na zastavitelné plochy kategorie BP2 – plochy bydlení příměstské, Změnou č. 7 ÚP Jablonec nad Nisou

17) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 25-0-3-0

USNESENÍ ZM/175/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

Odpojily se Mgr. Šípková a Mgr. Pastuchová 16,54 hod.

Odchod Ing. Říha 16,56 hod.

18) OZV regulace zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí

Předkládá: Mgr. Michaela Tejmlová LL.M., RZ

Mgr. Tejmlová – okomentovala předložený návrh OZV, míří hlavně na laickou neorganizovanou pyrotechniku. Návrh je předložený ve variantách, oba návrhy byly zkonzultovány s ministerstvem vnitra, které je považuje za zákonné.

JUDr. Řeháček – ministerstvo vnitra neshledalo žádný rozpor se zákonem, pouze je tu jedna věc – jedná se o Silvestr – přelom roku starého a nového. Pokud by se šlo do této přísné regulace i v tomto dni, je potřeba zdokladovat, proč to takto přísně regulujeme.

Pan Polák – navrhujete tedy Silvestr nechat, a pokud ne, tak stejně rada města může rozhodnout o jiné variantě – třeba že ho nechá na 2 hodiny?

JUDr. Řeháček – není to můj návrh, pouze doporučení. Myslím si, že pokud by byla vyhláška schválena se Silvestrem, nebudou s tím mít dozorové orgány žádný problém, protože určitá míra tolerance k přelomu roku tu je. Ta vyhláška s sebou nese řadu výjimek, o kterých rozhoduje rada města ve správním řízení, tím by si řada lidí o ně mohla požádat. Tím je i riziko velkého administrativního zatížení.

Paní Baláková – jako pořadatelka ohňostroje v Kokoníně se přikláním k variantě B, pořádáme již 25. ročník a máme velkou návštěvnost. Pokud o tom všichni vědí, mohou si psy zavřít. Nejsem pro časté pořádání ohňostrojů, např. na narozeniny, ale tradiční na čarodějnice či Silvestra – o tom všichni vědí.

Mgr. Mánek – koukal jsem na případné vyhlašování v sousedním Liberci a tam to stanovisko ministerstva vnitra bylo přiložené v materiálu při schvalování, je škoda, že jsme ho nedostali na stůl. Jaké jsou rozdíly mezi naším a v Liberci?

JUDr. Řeháček – není problém stanovisko vytisknout a rozdat, přišlo teprve včera. Je potřeba to brát v tom kontextu, že návrhy nejsou nezákonné. Vyhláška je podobná těm, které jsou v jiných městech, i když my tu máme tu regulaci velmi přísnou.

Mgr. Tejmlová – byl vypracován celostátní průzkum, kdy asi 2/3 společnosti byli pro úplný zákaz. V důvodové zprávě je zmíněn kokonínský ohňostroj s tím, že individuální výjimky budou možné. Stanovisko ministerstva vnitra ráda rozešlu, tam se říká pouze to, že musíme odůvodnit, proč přijímáme tuto přísnou regulaci, konzultovala jsem to s právničkou. Liberec má v podstatě stejnou vyhláškou jakou navrhuji, oni mají však výjimku na celý Silvestr a Nový rok. Svůj návrh jsem i testovala ve facebookové jablonecké skupině, hodně rodičů bylo pro úplný zákaz.

Ing. Valešová – obě vyhlášky mají společné lampiony štěstí, které považuji za velmi nebezpečné a ráda jejich zákaz podpořím.

Pan Kalpakcis – pokud chceme omezit používání zábavné pyrotechniky a zároveň dáváme jakousi pyrotechniku souboru F1, tak je pro občany města zcela neuchopitelná nemožnost vystřelit rachejtli a přitom slyšet, jak venku bouchají děti bouchacími kuličkami. Já bych se spíš přihlásil k tomu, abychom tu regulaci udělali kompletní na všechnu pyrotechniku s výjimkami, které jsou možné v rámci žádosti radě města.

RNDr. Čeřovský – pokud to máte jako protinávrh, prosím podejte to písemně.

Mgr. Tejmlová – já bych ty prskavky tam nezahrnovala, nechala bych to tak, jak je.

Ing. arch. Klápště – také bych chtěl tam nechat ty prskavky, ponechat to, co navrhuje Mgr. Tejmlová.

Mgr. Mánek – F1 opravdu není možné zahrnout do vyhlášky, technicky to je neřešitelné, i když chápu návrh pana Kalpakcise.

Pan Janoušek – opravdu týden až dva před svátky chodí děti, které ty kuličky bouchají, je to složité.

Hlasování o variantě I. (A) 13-0-12-0

Nebylo přijato

Hlasování o variantě II. (B) 23-0-2-0

Bylo schváleno

USNESENÍ ZM/176/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A vydává

obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 4/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí, dle přiloženého návrhu (varianta s výjimkou na silvestrovskou noc od 18h do 2h rána na Nový rok – Čl. 4/1)

B. p o v ě ř u j e

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením obecně závazné vyhlášky města

19) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 24-0-1-0

USNESENÍ ZM/177/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelace z 8. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 5. listopadu 2020

Odchod pan Janoušek a Mgr. Švarc 17,20 hod.

Odchod paní Albrechtová 17,25 hod.

20) Zpráva o činnosti primátora a náměstků

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor

Mgr. David Mánek, náměstek primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

Ing. Matek – na Mgr. Mánka – jednání ohledně úprav zahrad mateřských škol.

Mgr. Mánek – řešili jsme s Ing. Roubíčkem a dalšími, které MŠ budou řešeny ohledně úpravy zahrad v případě další dotační výzvy, kterou vypisuje SFŽP. Domluvili jsme se na třech zahradách, u MŠ Střelecká, Lovecká a Jugoslávská.

Ing. Matek – projednávali jste postup ohledně dřevěných hřišť, které jsou ve většině areálů MŠ? Doba udržitelnost myslím už skončila a jsou na ně stížnosti.

Mgr. Mánek – právě o té udržitelnosti zahrad jsem mluvil a přesně na to reagujeme. Doufám, že během následujících tří let to budeme schopni všechno vyřešit, konzultujeme to s ředitelkami MŠ, každá má jinou představu o vzhledu zahrady.

Ing. Matek – nerozporuji to, byl bych pro, aby bylo na údržbu a obnovu majetku MŠ věnováno více peněz. Máte zmapováno, že hřiště, která tam necháte, splňují všechny bezpečnostní normy? Pokud by tomu tak nebylo u MŠ, kterým jste přidělili větší prioritu, jste připraveni reagovat i na toto?

Mgr. Mánek – určitě na to reagujeme, bohužel některé prvky na zahradách jsou nyní označené, že je děti nesmí používat. Většina prvků revizi má a mohou je děti používat. Reagovat na to budeme v případě, že by se na zahradě rozpadly všechny prvky a nezbylo by tam nic, aby si děti měly kde hrát.

Ing. Valešová – na primátora – na základě jakého klíče se dostávají na seznam jednání schůzky, které absolvujete? Chybí některé a z jakého důvodu?

RNDr. Čeřovský – žádný klíč není, připravují to kolegyně v sekretariátu podle diáře, nic není zamlčované. Prosím o odpověď kolegy náměstky.

Mgr. Mánek – u mě to je stejné.

Ing. Kouřil – je to stejné, připravuje to má sekretářka, spolu to konzultujeme.

Ing. Roubíček – u nás to je stejné.

Ing. Valešová – ptám se proto, že na konci října proběhla schůzka s panem Valešem ohledně komunikační strategie o dodržování opatření vlády pro řešení covidové krize a tuto schůzku jsem v seznamu nenašla.

RNDr. Čeřovský – podívám se, proč to vypadlo.

Mgr. Mánek – nemám ji v diáři, protože jsem se k ní pouze připojil, paní asistentka neměla z čeho čerpat.

Pan Polák – na Mgr. Mánka ohledně zahrad – byl jsem v rámci jednání školské rady na základní škole 5. května a v ul. Sokolí. Zjistil jsem, že v Sokolí jsou 2 třídy mateřské školky, o které ta škola zase tak nestojí a nastává problém v tom, že v té škole je zároveň škola Montessori a za 2 roky nebude dostatečná kapacita tříd. Jaký je koncept nebo priority, máme jako město přichystané nějaké řešení?

Mgr. Mánek – ve zprávě o činnosti mám jednání s paní Hanyšovou ředitelkou ZŠ 5. května a se zástupcem Montessori, řešili jsme organizační stránku a komunikaci mezi nimi. Spolu s městským architektem jsme tam měli několik schůzek, na poslední jsem obdržel část ověřovací studie, která hovoří o tom, jakým způsobem tuto situaci může město řešit – sestěhováním dvou odlišných programů do těchto dvou budov. V tuto chvíli nám to přijde jako nejschůdnější varianta i s případnými přístavbami. Bavíme se o vyšším horizontu, než jsou 2 roky, zcela určitě to budeme muset navázat na dotační peníze, budeme to teprve ve vedení diskutovat. Bavíme se o tom, nejspíše klasickou ZŠ nechat v budově 5. května a 6 tříd Montessori přesunout do Sokolí, samozřejmě obě budovy budou potřebovat určité úpravy.

Pan Polák – myslím, že v tomto najdeme shodu. Jde však o to, najít pro 2 třídy MŠ do dvou let jiný prostor, což asi tedy nejde.

Mgr. Mánek – není to tak jednoduché, tato odloučená pracoviště v této lokalitě aktuálně potřebujeme, nemáme ty třídy kam dát jinam. Odstěhování těchto 2 tříd nám nepomůže, dle vyjádření paní ředitelky a zástupce Montessori.

Pan Polák – mohli bychom si tedy jménem školské rady domluvit schůzku?

Mgr. Mánek – není problém.

RNDr. Čeřovský – ohledně schůzky, jak se zmiňovala Ing. Valešová – jednalo se o schůzku 26. října v pondělí – vím, kde nastal problém, bylo to v diáři pod heslem mediální porada, které se zúčastnil i pan Valeš a já interní schůzky do materiálu nezaznamenávám.

Ing. Valešová – na Ing. Kouřila – schůzka s panem Plíškem, jednatelem SKS s.r.o.

Ing. Kouřil – společně s Mgr. Kučerou šlo o vysvětlení souvislostí týkající se přípravy veřejných zakázek na nakládání s komunálními odpady, konkrétně jejich podnětu, jestli nelze vyhovět tomu, aby se svoz odpadu domácností a podnikatelů mohl trasovat a kombinovat dohromady. V zadávacích kritériích bylo, aby se to oddělilo, jejich požadavku jsme nevyhověli.

Ing. Matek – datum té schůzky?

Ing. Kouřil – podívám se do kalendáře, hned Vám to řeknu.

MgA. Chuchlík – na Ing. Roubíčka – schůzka s Ing. arch. Sapákem kvůli Kantorově vile, v jakém stavu je projekt?

Ing. Roubíček – účelem schůzky bylo vyjasnění směru rekonstrukce vily, názory zúčastněných památkářů. Ing. arch. Sapák pracuje na první části zakázky, jakým způsobem se by se měla rekonstrukce ubírat.

Ing. Kouřil – schůzka byla 19. října.

MgA. Chuchlík – ohledně zahrad MŠ na Mgr. Mánka – jakým postupem se dojde k návrhům a projektům v případě, že se projektovat budou? Kdo rozhodne o tom, jakým způsobem budou zahrady uspořádány?

Mgr. Mánek – jsme ve fázi, kdy odbor školství s ředitelkami prodiskutoval podobu zahrad. Ty, které by chtěly přírodní, jdou do výzvy SFŽP. V rámci tohoto se řeší zadání přímo se zahradní architektkou, která komunikuje s ředitelkami. Možná ing. Roubíček doplní.

Ing. Roubíček – vstupují do toho ještě rodiče dětí, které navštěvuji konkrétní MŠ, a říkají svůj pohled na charakter zahrady.

MgA. Chuchlík – je to jedna krajinářská architektka, která je již vybraná a bude dělat všechny projekty?

Ing. Roubíček – v tuto chvíli to je jedna firma.

RNDr. Čeřovský se začal dotazovat online připojených zastupitelů, jak budou hlasovat. Ing. arch. Klápště se nehlásil a Ing. Macek oznámil, že se Ing. arch. Klápště již odpojil, prý se přes aplikaci účastní jiné diskuze. Během hlasování nebylo technicky možno Ing. arch. Kláštěho již odhlásit, a proto byl veden, že nehlasoval.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-1-2

USNESENÍ ZM/178/2020

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora města a jeho náměstků v období od 10. října do 6. listopadu 2020.

21) Nové interpelace

Ing. Matek – jsou zaznamenány otázky v průběhu jednání ZM, které jsem vznesl jako interpelace nebo je mám souhrnně písemně zaslat?

RNDr. Čeřovský – doporučuji pro jistotu poslat, abychom měli souhrn a mohli rozdělit, kdo bude zpracovávat odpovědi.

Ing. Macek – na Ing. Roubíčka – terminál a stav současného autobusového nádraží a navazujících ploch v ulici 5. května, pošlu elektronicky.

MgA. Chuchlík – interpelace je inspirována způsobem řešení ohrazení parkoviště na konci Mozartovy ulice, což nepovažuji za šťastné řešení – na Ing. Roubíčka – mohlo by vedení města pověřit městského architekta zpracováním manuálu prvků ve veřejném prostoru tak, aby existoval jednoduchý návod pro úředníky a nemuseli se s každou drobností, odsazením zábradlí nebo podobných bariér ve zmiňovaném místě, obracet na městského architekta a měli jednoznačný návod, jak příště postupovat, aby se do veřejného prostoru nedostávaly takovéto periferní provizorní prvky? Doplnění – o něčem podobném jsme uvažovali za našeho působení, model by vycházel z manuálu, který byl již zpracován v řadě měst.

Ing. Roubíček – poprosil bych o písemnou formulaci, souhlasím, že to je nepraktické a vizuálně nevyhovující.

Proběhla krátká diskuze mezi Ing. Roubíčkem a MgA. Chuchlíkem o tématu interpelace.

Mgr. Tulpa – je možné zprovoznit ulici Nová Pasířská jednosměrně od ulice Vodní směrem k ulici U Balvanu? Proč by to nemohlo být hned a nastálo, nikoliv jen sezónně?

Druhý dotaz – bude finálně překrytá ulice Poštovní směrem k divadlu nebo až na jaře?

Třetí dotaz – řízené semafory v křižovatce Kamenná a Palackého u radnice – je k něčemu dobré a proč bylo zavedeno?

Čtvrtý dotaz – proč byla jednostranně uzavřena část slepé ulice nad MŠ v Pasířské a nedá se tak projíždět směrem od ulice Vodní do ulice Budovatelů. Tím se zvyšuje tlak na křižovatku z ulice Vodní na ulici Libereckou.

Ing. Roubíček – v tiskových zprávách za poslední měsíc je na určitou část tvých dotazů již zodpovězeno, ale obratem odpovíme.

Ing. Macek – na Ostrém roku je nově zrekonstruovaná křižovatka, úpravy pokračují směrem k Nise, před ní končí, pouze na levé straně směrem do města je most pro pěší. Chtěl bych otevřít téma, aby vznikl most pro pěší i na druhé straně a za hasičskou zbrojnicí vytvořen na pravé straně i chodník, aby lidé, kteří vystoupí na Ostrém roku a jedou z Liberce, se mohli dostat do ulice F.L.Čelakovského nebo na promenádu kolem Nisy po pravé straně. Pokud se chtějí dostat na promenádu okolo Nisy, musí porušit dopravní předpisy, za mostem již není přechod na promenádu. Je potřeba to vyřešit.

RNDr. Čeřovský – prosím o písemné naformulování, aby to byl dotaz jako interpelace.

Ing. Roubíček – opravdu to místo je nešťastné, existuje studie na prodloužení cyklotrasy. Myslím, že ten most na levé straně při výjezdu z města by měl vzniknout.

MgA. Chuchlík – mám doplnění, že ten projekt obsahoval tuto chybějící lávku, nevím, zda pouze pro cyklisty nebo šlo o smíšený provoz, což by se mohlo doplnit.

22) Rozprava – diskuze

RNDr. Čeřovský – mám žádost o vystoupení občana Jablonce nad Nisou pana Fialy.

Pan Fiala – v jeho příspěvku seznámil zastupitele s probíhající investiční akcí kanalizace

v Kokoníně, informoval je o navržených termínech akce, a kde bude v Kokoníně probíhat. Sdělil, že informovanost obyvatel je nedostatečná a požádal o zapojení magistrátu, např. formou vytvoření odkazu na webových stránkách města, kde by byly veškeré informace - projekt, harmonogram, časování. Požádal o prověření možnosti zajištění poskytnutí dotace na realizaci přípojek z fondu technické infrastruktury na rok 2021, případně i možnost poskytnutí výhodných půjček, což by obyvatelům ulehčilo finanční zátěž. Viz zvukový záznam bodu na webu města

Ing. Matek – ta online platforma, která by měla sloučit akce města i síťařů a informovat občany – to je věc, po které volají jak síťaři, tak referenti magistrátu

Proběhla diskuze mezi Ing. Roubíčkem a panem Fialou o jeho příspěvku, na magistrátu vznikla externí funkce koordinátora inženýrských sítí, jeho úkolem je koordinovat takovéto akce, což se daří. Ing. Roubíček požádal o zaslání všech podnětů a informací emailem.

Ing. Valešová – v jaké je fázi zakázka na nakládání s odpady, jak budeme postupovat?

Ing. Kouřil – proběhly hodnotící komise ke sběrnému dvoru, o obou zakázkách bude rozhodovat rada města 3. prosince.

Ing. Macek – rozšíření Riegrovy ulice o jeden odbočovací pruh – je to již dořešené a dojde k rozšíření?

Ing. Roubíček – existuje již územní rozhodnutí, v realizaci brání pouze nedostatek financí. Dali jsme to do plánu investic, uvidíme, jakou to bude mít prioritu.

Ing. Matek – okolí jednotky ČEZ v ulici Březová – došlo tam k vykácení zeleně, nedošlo k úklidu. Zdržují se tam bezdomovci, nemohlo by dojít k úklidu třeba TSJ s.r.o?

RNDr. Čeřovský – beru to jako podnět.

MgA. Chuchlík – navážu na Kokonín – Ing. Roubíček řekl, že to je akce města, ale když jsme my odcházeli, tak celá akce Kokonínské kanalizace byla velkým projektem SVS a.s. z důvodu, že se jim na to podařilo získat dotaci. Jak to tedy je?

Ing. Roubíček – původním řešením byla čistička odpadních vod na území Kokonína, od toho se postupně ustoupilo a našlo se technické řešení – zvýšení kapacity čističky odpadních vod v Rychnově a prokopat kanalizační stoku až do Kokonína, až do ulice Rychnovská. Vše další bylo od začátku v režii města.

MgA. Chuchlík – takže základní páteř je SVS a.s a na to navazují jednotlivé akce města?

Ing. Roubíček – ano, přesně tak.

MgA. Chuchlík – během našeho působení ve vedení města jsme měli několik rozpracovaných záměrů, které jsme nestihli dotáhnout a vyhodnotit ty varianty ohledně lepšího prezentování jednotlivých investičních akcí a jejich koordinací. Můžeme zkusit předat některé podněty.

Ing. Roubíček – děkuji, určitě to uvítáme.

Primátor města ukončil jednání ZM v 18,10 hod.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

ověřovatelé: Mgr. Jaroslav Šída, Mgr. Petr Tulpa

Vytvořeno 26.11.2020 16:34:28 | přečteno 239x | Petr Vitvar
load