Usnesení 19.11.2020

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 19. listopadu 2020. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/162/2020

B. opětovně volí
D***** S*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro čtyřleté volební období 2020-2024

ZM/163/2020

A. ruší

usnesení č. ZM/113/2020 a usnesení č. ZM/114/2020 přijatá 17. 9. 2020

B.1 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, informovat FOKUS Liberec, o.p.s., IČ: 46749411, Nezvalova 662/18, Liberec - Starý Harcov - Kavárna Floriánka Jablonec nad Nisou, o rozhodnutí zastupitelstva města.

B.2 pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, informovat Dobrou rodinu, o.p.s., pobočku Jablonec nad Nisou, IČ: 24286664, se sídlem: Klimentská 1246/1, 110 00 Praha - Nové Město, o rozhodnutí zastupitelstva města.

ZM/164/2020

A.1 schvaluje

přijetí účelové investiční dotace ve výši 450.000 Kč z programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2020 od Ministerstva vnitra ČR - Generální ředitelství HZS ČR na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Jablonecké Paseky dle důvodové zprávy;

A.2 schvaluje

přijetí účelové investiční dotace ve výši 300.000 Kč z programu Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 1 Požární ochrany a prevence kriminality, podprogram - Dotace jednotkám PO obcí k programu Ministerstva vnitra dle důvodové zprávy;

A.3 schvaluje

že statutární město Jablonec nad Nisou dofinancuje rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů;

B. ukládá

Ing. Milanu Kouřilovi, náměstku primátora, zajistit v rozpočtu města 2021 částku potřebnou na dofinancování nákupu dopravního automobilu pro JSDH Jablonecké Paseky dle důvodové zprávy.

ZM/165/2020

A. schvaluje

doplnění projektu Parkovací dům do Rámce udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou 2017 - 2023 (SUMF) a do Akčního plánu.

B. bere na vědomí

předložit ze strany Statutárního města Liberec doplněný Rámec udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou 2017-2023 ke schválení Ministerstvu dopravy ČR.

ZM/166/2020

A. bere na vědomí

deklarovaný zájem statutárního města Liberec na koordinovaném zajištění městské hromadné dopravy na území statutárního města Jablonec nad Nisou (případně na území obcí sdružených do svazku Dopravní sdružení obcí Jablonecka) od 1. 2. 2023, prostřednictvím Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále také DPMLJ) jako vnitřního dopravce;

B. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města:

B.1 ukládá

předložit zastupitelstvu města analýzu možností zajištění městské hromadné dopravy na území statutárního města Jablonce nad Nisou (případně i ostatních obcí sdružených do svazku Dopravní sdružení obcí Jablonecka), ve variantách se srovnatelnými technickými a kvalitativními parametry, po 31. 1. 2023, přičemž tato analýza bude porovnávat časové a finanční možnosti tohoto zajištění prostřednictvím:
a) vlastního dopravce - společnosti Jablonecká dopravní a.s. (pro SMJN zpracovává PRO CEDOP s.r.o. - předložit nejpozději do 31. 3. 2021);
b) externího dopravce na základě zadávacího řízení (pro SMJN zpracovává PRO CEDOP s.r.o. - předložit nejpozději do 31. 3. 2021);
c) vnitřního dopravce - Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (zajišťuje DPMLJ)

B.2 ukládá

projednat tyto možnosti zajištění městské hromadné dopravy s ostatními obcemi sdruženými do Dopravního sdružení obcí Jablonecka a zjistit preference obcí v této oblasti s cílem zachovat hospodárnou, koordinovanou a pro cestující veřejnost přívětivou veřejnou dopravu na území všech obcí sdružených do Dopravního sdružení obcí Jablonecka;

B.3 ukládá

projednat se zástupci statutárního města Liberec a vyzvat Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. k předložení nabídky řešení zajištění městské hromadné dopravy na území statutárního města Jablonce nad Nisou (případně i ostatních obcí sdružených do svazku Dopravní sdružení obcí Jablonecka) po 31. 1. 2023 ze strany DPMLJ tak, aby SMJN mohlo jednotlivé varianty dle bodu a) z hlediska výhodnosti porovnat a vyhodnotit a následně předložit zastupitelstva města k rozhodnutí.

ZM/167/2020

A. schvaluje

Akční plán na rok 2021 dle důvodové zprávy

ZM/168/2020

A. schvaluje

Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na rok 2021 dle důvodové zprávy.

ZM/169/2020

A.1 bere na vědomí

hospodaření města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí 2020

A.2 bere na vědomí

účetní závěrku města Jablonec nad Nisou k 30.9.2020

ZM/170/2020

A.1 schvaluje
prodej p.p.č. 1487/53 v k.ú. Mšeno nad Nisou pro paní R***** D*****Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 17.000,- Kč.
A.2 schvaluje
prodej st.p.č. 1989/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro pana P***** K***** Bříství za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.200,- Kč.
A.3 schvaluje
směnu p.p.č. 843/1 o výměře 122 m 2ve vlastnictví pana J*****J*****Jablonec nad Nisou za část p.p.č. 843/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 843/4 o výměře 114 m 2a p.p.č. 843/5 o výměře 67 m 2ve vlastnictví statutárního města vše v k.ú. Kokonín s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši 63.945,- Kč.
A.4 schvaluje
záměr výkupu st.p.č. 2044 v k.ú. Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha.
B.1 neschvaluje
prodej části p.p.č. 1151/1 o výměře cca 357 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou. Důvodem je, že v místě je vedena nová kanalizace, která je v majetku města a zatím není vypořádána. Dále je v místě i vodovod SČVK.
B.2 neschvaluje
prodej části p.p.č. 1052/1 a části p.p.č. 1054/1 (o výměře cca 330 m 2) v k.ú. Mšeno nad Nisou za účelem zahrady. Důvodem nesouhlasu je, že se jedná o plochy veřejných prostranství. 
C. svěřuje
radě města rozhodnutí o nabytí st.p.č. 2044, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha.

ZM/171/2020

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 26 a úpravy v rámci odborů a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: 

daňové příjmy ve výši 777 423 tis. Kč 

nedaňové příjmy ve výši 142 096 tis. Kč 

kapitálové příjmy ve výši 10 469 tis. Kč 

přijaté transfery ve výši 267 303 tis. Kč 

financování ve výši 195 896 tis. Kč 

celkem příjmy ve výši 1 393 186 tis. Kč 

běžné výdaje ve výši 1 089 016 tis. Kč 

kapitálové výdaje ve výši 256 083 tis. Kč 

financování ve výši 45 087 tis. Kč 

celkem výdaje ve výši 1 393 186 tis. Kč

ZM/172/2020

A. vydává

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2020 , o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Jablonec nad Nisou, ve znění dle přiloženého návrhu
 

B. pověřuje

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením obecně závazné vyhlášky města
 

ZM/173/2020

A. vydává

obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 2/2020, o místním poplatku z pobytu, dle přiloženého návrhu
 

B. pověřuje

Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením obecně závazné vyhlášky města

ZM/174/2020

s c h v a l u j e

podnět na pořízení podbodu č. 3, který se týká transformace pozemků p.č. 752/2, 752/6, 752/7, 752/8, 752/5 a 752/4 v k.ú. Vrkoslavice ze stabilizovaných ploch nezastavěného území kategorie ZP - plochy zemědělské na zastavitelné plochy kategorie BP2 - plochy bydlení příměstské, Změnou č. 7 ÚP Jablonec nad Nisou. 

ZM/175/2020

A. bere na vědomí

přiloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

ZM/176/2020

A. vydává

obecně závaznou vyhlášku statutárního města Jablonec nad Nisou č. 4/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí, dle přiloženého návrhu (varianta s výjimkou na silvestrovskou noc od 18h do 2h rána na Nový rok - Čl. 4/1)

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, provedením všech úkonů souvisejících s vyhlášením obecně závazné vyhlášky města

ZM/177/2020

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelace z 8. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 5. listopadu 2020

ZM/178/2020

A. bere na vědomí

Zprávu o činnosti a proběhlých jednáních primátora města a jeho náměstků v období od 10. října do 6. listopadu 2020.

Vytvořeno 23.11.2020 12:24:06 | přečteno 252x | Petr Vitvar
load